18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 21 HAZIRAN1992 PAZAR 10 TELEVIZYON 07.58 Açıhş-Çizgi Fdm: Vohron 08.25 Çocuk Dizi: Kara FJmas'm Maceralan 08.50 Çocuk Çizgi: Kfiçûk Gokü 09.15 Dizi Film: Alf 09.40 GdriintüyeMûzik 09.50 Tûketicinin Sesi 10.00 Haberler ve İşitroe Engellilere Haberler 10.30 Pazar Sineması: GolfUstalan (Aynntılı bılgı bu sayfada) 12.20 Tden7Tye 15.10 Dizi Film: Profcsyoneüer 16.00 Bir Ketime Bir tşlem 16.35 Pazardan Pazara 18.00 Haberier 18.10 Start (Aynntıh bilgi yanda) 18.40 Bir Numar» (Aynntılı bilgı yanda) 19.10 Verii Prama: BizJmkiler 20.00 Haberier ve Hava Dıınımu 20.40 Spor 21.00 GörûntuveMuak 21.15 AvnıpaFutbolŞampiyonası Yan Finali 13.05 Haberier 23.10 Haberier 13.15 BugünPazar 23.20 GeceveMüzik 14.00 Pazar Konseri 00.20 Haberler 15.00 Haberler 00.35 Kapaıuş 0933 Açıbş-Çizgi Füm: Pariak Buluşbr 10.00 GugukluSaat 10.50 Pazar Esintileri 11.30 Dizi: Gerçekkşen HayaDer 12.20 Dizi Film: Hotel Paradise 13.05 Belgesel: Ölduren Çtçek 14.00 Pazar 92 16.00 Dia Fıfan: Denizlerin Çagrea 16.30 Dizi Füm: KeşifPUotlan 17.20 Dünya Listeterinden 17.45Okudukça 18.10 Dizi Film: Gökyüzfi Şövalyeleri 19.00 Akşam Bûlteni 19.15 Konularınlçinden 19.40 SineFlasn 20.05 Geçmişeözlem 20.35 Dizi Film: Anzadar 21.25 Yerli Belgesel: Sesâz Dünyada Geâatikr 22.00 GeceBûltenive Ingflizce Haberier 22.40 DevfetKorolan 23.25 Dizi Film: Vesil Gözlü Kardeşkr 00.25 Kapaıuş 17.13Açıhş-Tetegûn 21.00 Dizi Fdm: Altın Kızlar 19.15 Arkası Yann: Paranın Gücü 21.30 TVde Sinema: Koca Adam 20.00 GeceKonseri 23.50 Kapaıuş 16.58 Açdış-Dizi Film: Becerikli Smart 17.25 Dizi Film: İkinci Balayı 20.45 Dizi Film: Throb 21.10 MüzikYelpazea 2135 Attentioo Biotope 18J0 TV'de Sinema: Altın ve Şöhret [Aynnulı bılgı bu sayfada) 22.10ŞansKaresi 22.400 GençKgin Dûnyası 20.00 Arkası Yann: Vıdı Vıdı 23.10 Belgesel: Batık Gemi Arayışı 23.55 Kapamş 11.57 Açıiış-Haberler 18.45 Bir Soüsr 12.15SusamSokağı 19.02 Haberler 12.45 Az Gittik Uz Girtik 13.15 GençlikKonseri 13.35 Yerli Drama: Kanun Savaşcılan 1430 Belgesel: Köyümûzde Şenlik Var 15.00 Müzik 15J0 Haberler 15.45 Yerli Drama: Karşı Karşıya 1630 Belgesel: Denizduğimiz 17.00 Haberier 1730EzgJAksamı 18.00 Tdea 7Tye Banş Manço 19.20 Pazar 92 21.20 Bir Koou Bir Konuk: Almanya Mektubu 21,35 BirPortre 22.00 Haberier ve tngilizce, Almanca Haberler 22.45 Spor 22.55 tnsanveAhlak 23.10 Bugûn Pazar 23.45 Yerli Drama: Alıstık Artık 00.15 DevletKorolan 01.00 Kapamş 07.00 Çizgi Film: Marianne 07.25 Çizgi Füm: Jana 67.50 Çizgi Film: Barkk-y O8.tSÇizgrFilm: Taş Devri 08.40 Çizgi Fdm: Kedi Felix 09.05 Çizgi Fdm: Ninja Kaphımbagalar 0930 Komedi Dizisi: Degrassi lisesi 10.00 Sinema: Auguste(Aynnulı bilgı bu sayfada) 11.40 Hayat Devam Ediyor 1230KınwzıKoltuk 1330 Türk Sineması: Kanmı Gördfinüz mü? 15.00 Komedi Dizisi: Sürpriz Akraba 15.25 Sinema: Şehir Mahkûmlan (Aynnulı bılgı bu sayfada) 17.00 Müzik-Eğlence Programı: PazarŞöfeni 1930 interStar Haber 20.00 Komedi Dizisi: Adrnı Adnn 20.30 Sinema: Sabaha Görüşürûz (Aynntılı bılgı bu sayfada) 22.40 Dizi: Sava 23.40 Dizi: Kanun ve Dfizen 0030 interStar Haber 00.40 Gece Jimnastiği 00.50 Orhan Boranlı Dakikalar 01.40Mini Dizi:QBVn 0230-07.00 Gündnz Programlannın Tekran U 07.00Yerli Klipler 09.40 Çizgi Film: Süper Gezginler 10.05 Çizgi Film: Goldie GoM 1030 Çizgi Film: Rüy a Taşı 11.00 Türk Sineması Sevgili Hocam (Aynntıh bılgı bu sayfada) 1230 Polisi.ve Dizi: Dragnet 1235 Spor Magazin: Hızlı ve Estetik 13.20 Müzik-Magazin: Amerikan Mfizikleri 14.10 Belgesel: Skandal 15.00Sinema: öldürme Zevki (Aynnulı bilgi bu sayfada) 17.10 Çizgi Film: Yogi Define Pesinde 1735 Magazin: Sirk Dûnyası 18.00 Dizi: Mount Royal 19.00 Dizi: Mefekier Sehri 20.00 Dizi: Belkıs Hanım'ın Konağı 21.00 Ana Haber Bülteni 21.20 Pazarhk (Aynntıh bügi yanda) 23.10 KateBusn Konseri 24.10 Haber ,_ 24.20 Yarabklar • 2435-07.00 Gündüz Programlan SH*W T.V. 08.00 Çizgi Dizi: Zorro 08.25 Çizgi Dizi Robotech | g 08.50 Çizgi Dizi: Rambo 18.35 Konser Gnıp Vitamin 19.15 Haber 09.15 Sinema:fcassie'yeSevgilerie 10.15 Sirk 1035 Dizi: YeşflDev 11.25 Uzay Gemisi: Galakt&a 12.10 Dizi: Aranıyor 1235 Dizi: Dinamit 13.03 Sinema: Kwai Köprüsün'den Kaçış (Ay- nntılı bilgi bu sayfada) 19.20 PlastipSho» 19.25 Yerli Dizi: Kara Murat 20.10 Çarkıfelek 20.45 Sinema: Hariem'de Öfke (Aynnulı bılgı bu sayfada) 2230 Haber 22.55 PlastipShow 23.00 ZorYdlar 14.45 Bronk 1535 Yanşma-Spor: Genç Gladyatörier 16.20 Dizi: Köçûk Karated 16.50 AtYanslan 23.45 Sİnevİzyon (Aynntılı bilgi yanda) 00.25 Gece Keyfi 00.35 tkiArkadaş 01.20 Pop Müzik 1745 Dizi: Munteşem tkili 02.00 Kapamş KONYA-EREĞLİ İKİNCİ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN • Esas No: 1990/51 Karar No: 1992/57 Davacı Sümerbank Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tara- fından davalılar Şeküre Payas, Zeynep Dağlı, Nurten Oağli ve Nurşen Dağlı aleyhine açılan ccbri-tescil davasının mahke- memizde yapılan açık yargıla- ması soaunda: Konya ili Ereğli ilçesi YUdızh köyü pafta: 3, parsel: 205 sa- yılı taşınmaz üzerinde 205 m''lik şerit halindeki kısnun daimi irtifak hakkı tesisine, ta- puya tesciline karar verilmiş olup davalıların adresi tespit edilemediğinden bu davalılara 7201 Sayılı Yasa uyarınca ila- ncn tebliğ olunur. Basın: 48133 SANDIKLI SULH CEZA MAHKEMESİ Esas: 992/17 Karar: 992/140 12/11/1991 larihinde taklit ve tağşis edilmiş sucuk satmak suçun- dan sanık: Sandıklı Çay Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Hisar Mahallesi Sepet Sokak No: 26'da oturur, Hasan ve Nazike oğlu, 1933 dogunüu Mus- tafa Balyalı'mn Sandıklı Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapılan açık yar- gılaması sonunda; Sanık Mustafa Baiyalı'run gıda maddelerine aykın davranmak su- çundan eyleminin uydugu TCK'nın 398. mad., TCK'nın 59/2. mad. gereğince 2 ay 15 gün hapis ve 50.000 lira ağır para cezası ile ceza- landınlmasına, TCK'nın 402. maddesi gereğince 2 ay 15 gün cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatının tatiline, 7 gün iş yerinin kapatıl- masına, 647 sayılı yasanın 4. maddesi gereğince hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına çevrilerek sanığın 375.000 lira ağır para cezası ile cezalandınlmasına, Sanığa verilen aynı türden para cezalan toplanarak sonuç olarak sanığın 425.000 lira ağır para cezası ile cezalandınlmasına; Sanığa verilen cezanın 647 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince er- telenmesine; Yargılama giderlerinin samktan tahsiline; Huküm özetinin An kara Istanbul ve tzmir illerinde yayımlanan ti- rajı yüz binin üzerindeki bir gazetede ve suç yerinde yayımlanan ye- rel gazetelerden birinde yayımlanması 5/5/1992 gün ve 992/17 esas, 992/140 karar sayılı ilamda hüküm altına alınmış olup iş bu karar TCK'nın 402. maddesi uyannca ilan olunur. Basın: 30426 Komedifîlmleriçoğunlukta Auguste • (Auguste>Yaşlı bir banka memuru intiharetmekte olan bir genç kıa bu fikrinden caydınr. Ve olaylar birbirini izler. Yönetmenliğini Pierre Chevalier'nin yaptığı fîlmin oyunculan Ferhand Raynaud, Valere Lagrange. 1961 Fransızyapımı 90 dakikaf Starl, 10.10) GolfUstalan* (Caddyshack)-Bir golf kulübünde geçen komik olaylann konu edıldiği bu filmde birçok ünlü isim bir arada. Filmin yönetmeni Harold Ramıs Sen. Oyunculan Chevy Chase Rodney Dangerfîeld, Bill Murray Michael, O Keefe, Ted Knight.) 980 ABD yapımı 90dakika(TRT110JO) Sevgili Hocam •* Orta yaşb biredebiyat öğretmeni (Sadri Ahşık) özel ders verdiği zengin ve şımank luz öğrencisine (Arzu Okay) aşık olur, ama aralanndaki yaş farkı ve öğretmen-öğrenci konumu, duygulannı açıklamasma engel olur. Genç ve gûzel öğrencisi ise yakjşıkJı bir pilota (Yusuf Sezgin) sevdalıdır. Bu üçlü aşk düğümünü sonunda ünlü şarkıcı (Müzeyyen Senar) çözecektir. "Sevgili Hocam" Hulki Saner'in 1972'de senaryosunu yazıp yönetmenliğini ve yapımcıhğını üstlendıği, Muzaffer Tema, Hulusi Kenünen, Renan Fosforoğlu ile ünlü ses sanatçısı Müzeyyen Senar'ın da konuk olarak kaüldıgı sulu güldürü fılmlennden biri. Birbakıma James Clavell'in 1967'de yönettiği, zenci sanatcı Sidney Poitier ile Judy Geeson'ın oynadığı" Sevgili Öğretmenim-To Sır With Love"adlı İngilizfilminJn dezorlama bir uyarlaması. Hulki Saner Amerikan toplumunda çok (arklı olan hoca-öğrenci çatışmalannı "Sevgili öğretmenim"de veremiyor. ( Tek On, Altmve Şöhret* (Gold And Glory)-Bir baba ve iki oğlu arasındaki ilişkileri anlatan Altın ve Şöhret babanın biroğlunu diğerinden üstün görmesiyle yaşanan olaylan ekrana getiriyor. Spor ağıriıkh filmleri sevenlere. Yönetmen Igor Auzin oyuncular Joss McWillıam, Nick Tate Robyn Nevin, Josephine Tmulders. 1986ABDyapımı93dakika (TV4 1830) Alan J. Pakula'nın yönettiği "Sabaha Görüşürüz"de Farrab Fawcett başroMe. Kwai Köprüsü'nden Kaçış** (Retum hrom he River)-David Lean'in ünlü filmi "'Kwai Köprüsü"nün büyük başansı üstüne yapılnuş bir devam filrni. Film Japonlann eünde tutsak bulunan ve köprü inşaatında çalışan bir grup esiri kaçırmak için görevlendirilen bir ekibin maceralannı konu alıyor. Yönejmenliğini Andrevv V. Mc Laglen'in yaptığı filmde başrollerde Edward Fox ve Denholm Elliot var. ABD yapımı, 97dakika('5»oH' TV 13.03) Öldürme Zevki • (High Desert Kill)-Amerikah üç ava aylanmak üzere New Mexıco*ya giderler. Bölgeye geldiklerinde garip olaylar birbirini kovalar. Yönelmenliğini Harry Falk'ın yaptığı filmin oyunculan Chuck Connors, Ahthony Geary. 1989ABDyapımı, 113 dakika (Teleon 15.00) Şehir Mahkûmlan•• ^risoners of Inertia)-Şehir Mahkûmlan büyük şehir insanının sorunlannı eie alan ve bu sorunlan mizahi bir dille anlatan bir film. Filmde Manhattan'da yaşayan tipik New Yorklu birgencin yaşamı ve sorunlan anlatılmış. Yönetmenliğini Noyes Scher'in yaptığı filmin oyunculan Amanda Plummer, Chris Rich. 1989 ABD yspımı, 98 dakika (Starl, 15.25) Sabaha Görüşürüz **• (See You ın the Moming)-Pakula'nın son fılmlerinden olan "Sabaha Görüşürüz"de başlanndan birerevlilik geçmiş çiftin kendi çocuklan ve aile düzeniyle ilgili sorunlan çözme çabalan romanük - komedi türünde anlaühyor. Film ünlü oyunculan ile de dikkat çekiyor. 1989 yılı yapımı olan filmin başrollennde JerTBndges, Alıce Krige, Fanah Favvcet, Drew Banymore, Lukas Haas var. 119 dakika (Starl, 20.30) Hariem'de öfke*** (A RageınHarlem)-50'liyıllardagecen bircinayet ve soygun olayından hareket eden film kahramanının Harlem'e sığınması ile siyah dünyayı anlaüyor. Yakın tanhL' bu film şu anda Harlem Fedaileri adıyla sinemalarda gösteriliyor. Yönetmenliğini Forest VVhitaker'in yapüğı filmde Danny Glover, Gregory Hines, Robin Givens başrolde. 1991 ABD yapımı, 113 • T2045 AtilJa Dorsay'ın yabancı, Turhan Gürkan'ın yerü film değerlendirmeleri:* Sıradan, * * İzlenebilir, • * • Kacırmayın, •••• Başyapıt SİNEVÎZYON -23.45 Şener Şen Sînevîzyon'da •PPAZARUK2U0 TV Servisi - Sinevizyon'un bu akşamki konuklan Muhsin Bey ve Züğürt Ağa fılmlerinden yakından tanıdığımız Şener Şen ve yönetmen Yavuz Tuğnıl. Şen ve Tuğrul yeni projeleri "gölgeoyunu"haklanda bilgi verecekler. Programda aynca yeni gösterime giren "Beşikteki El", "AJdatma", "Free Jak" ve "Omen" filmleri tanıübyor. Devam eden filmler Sinevizyon'un yüdızlanyla *• hatırlatılıyor. Show "TV'nin bu hafta oynatacağı filmlerin tanıtımından sonra magazin bölümünde VVarren Beatty ekrana geliyor. Sinema yazarlannın seçtiği mevsimin en i>i fılmleri ile ABD'de en çok hasılat yapan üçfilmintanıtımıyla program sona eriyor. Programın sonunda Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın son filmi "Farand Away"in kübi ekrana geliyor BİRNUMARA7&4Ö Yılın seçmeleri TV Servisi - Levi's'ın sponsorluğu ile Londra'da haarlanan ve ömer Karacan'ın yazıp yönettiği Genç Çizgi sezonun son programında, daha önceki programlardan görüntülerle ekrana geliyor. Programm ilk bölümündeyıJ boyunca stüdyo konuğu olan sanatçılann görüntüfcrinden kısa bölümler ekrana geliyor. Avrupa ve Amerika'da yeni çıkan filmlerin sahne arkası ve aktörlerle yapılan röportajlann yer aldığı bölümde sezonun en büyük 5 filminden görüntüler ekrana geliyor. Moda bölümünde dünyaca tanman modacımız Rıfat özbek ekrana gelecek. Prgramın özel dosyasında morphing tekniği, şarkıalara imaj yaratan stilistler, Genç Çizgi stüdyolannda ağırlanan sanatçılar için hazırlanan anketler bir kez daha ekrana geliyor. ÖMFÖ Pazarlık'taTV Servisi - Yönetmenliğini bu hafta icin Tamer Köksal'ın vesunuculuğunu ise Selin Aktan'ın yaptığı Teleon'un sevilen müzik-eğlence programı Pazarhk, bu hafta da renkb konuklanyla ekran keyfınizolacak. - Topkapı Orkestrasrnmenstrümantal bir şarkı seslendireceği program, Türk Hafif Müziği'nin flaş grubu Mazhar-Fuat -Özkan'ın söyleyeceği "Belediye'' ile devam edeceîc. Sazının Ustalan köşesinde, Sinan Çelik bir mini konser verecek. Program tavernalann sevilen sesi Arif Susam'la ve özgün müziğin genç adı Alaaddin Us'la devam edecek. Sesi veyorumuyla, hayranlanndan uzun süre ayn kalan Meüke Demirağ da, ünlü , şarkısı"Arkadaş" ile programa konuk olacak. Türk Pop Müziği'nin sevilen sesi Tanju Okan'ın "Abbas" ve "Çal Çingene" adlı parçalan söyleyeceği programda, Gnıp Limit ise, "Romantik Serseri" adlı kendi bestelerini seslendirecek. Türk Hafif Müziği sanatçılan Emel "Faka Bastım'" ve Erdal "Tek Kürekçim Sensin" adlı parçalan söyleyecekler. Pazarhk, Sihirlı Pabuçlar Dans Grubu ve Aydın Boysan'uı sohbetleriyle devam edecek. Programda seslendirecek. 'Belediye' adb parcayı Galler rallisi TV Servisi-Türkpetrol/ Castrol'un katkılanyla Karacan TV tarafindan hazırlanan Start, bu hafta Ingiltere Ralli Şampiyonası'run 3. yanşı olan Galler Rallisi'yle başlayacak, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı ile süreceİc. Bu arada iki yanş arasında bir su kayağı gösterisi yer alıyor. Ilk görüntüler. otomobil sporlannın en önemli merkezlerinden biri sayılan Britanya Adası'ndan... İngiltere Açık Ralli Şampiyonası'nın 3. \ anşında gözler yine Colin Mc Rae'deydi. Mc Rae, hemen hemen tüm otoriteler tarafindan buyılki Galler Rallisi'nin tek favorisi olarak gösteriliyordu denebilir. Galler Ralüsi'nin ardından, motor sporlan dünyasuıdaki en son gelişmelerin yer aldığı haberler bölümü var. Geçen günlerde Bursa'da gerçekJeştirilen Türkiye Motokros Şampiyonası öncesinde herkesin mutlak favori olarak gösterdiği isim Süleyman Memnun'du. Yanş sonunda kendisinden bekleneni veren Memnun otoriteleri yanıltmadı. Start'ın armağanlı yanşması bu hafta yine sürüyor. 900 999 505 numaralı özel Start hattında üç soruya doğru cevap verenlerden bir talihli son model bir Lada Samara'nın sahibi olacak. UYDULAR RTLPIÜS 07.00Çızgı Filmler, 1035 ÜçArkadaş, 11.10 Kadın Cehennemı, 13.10 Çızgı Filmler, 16J0 Disney. 19.45 Aktüel, 20.10 HıçbırGün Diğeri Gibi Değıldir, 22^0SpiegelTV, 01J5 Kanal4, 04.00 Ki2il Yengeç, 05.40 Kanun Benim, UT1 12.00 Dans, 13.40 Sinema Haberlen. 14J5 Tenıs, 18.15 Androıd. 19.50SporKulübü, 20.20ŞansÇarkı Oyun, 21.15 Imparatonçe'nin, Gençhk Yıllan,23.10 Kulede Söyleşı. 11.10 Uurel ve Hardy, 16J0 Bölge Raporu, EUROSPORT 10.00 Motosıklet Yanşlan. 11.43 Uluslararası MotorSporlan, 12.00Futbo), 1530 Tenıs, 18.00 Futbol, 20J0 Spor Haberleri, 21.00 Futbol, 23.00 Boks, 24.00 Futbol,01J0Spor Haberleri, suraıcHMia 12.00Gûç Saaü, Dizı, OJOSeyahat Rehberi. 14.00Yannın Dûnyası, 16J0Turizm Magazin, 18.00Gençlık Magazin, 18.30Yannın Dûnyası. Belgesel, 19J»lş Dûnyası, 21.00Bir YıMız Doğuyor, 23.00 Haberler, RA1UN0 08.45 Ouark'm Dûnyası. Belgesel. 0930 Dizi, 11.00 Magazin, 11.55Santa Messa, 12^5 Sözcûklerve Hayat, 15.00TotoTV, 15.15 Büyük Macera, 18.20Spor Programı, RAIDUE 08.00Küçük Büyük Hikayeler,09^0Müzik, 12.00 Ha«,aıı. Fılm. 12.45 Flash. 1530 Telefilm, 18.00 Avrupa Pop, RADYO3 07.00Açıhş. Program ve Haberler 07.05 Güne Başlarken 08.00 Sabah tçin Müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Fransa'dan Esinüler. 10.00 Her Pazar 11.00 Mavi Nota. 12.00 Haberler. 12.15 Geçmişten Günümüze. 13.00 Yeni Plaklar Yeni Yorumlar. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik Saati. 15.00Caz ve Pop Dünyasından 16.00 Müzik Panoraması. 1630 Müzik Köşesı. 17.00 Haberler. 17.15Arjantın'den Müzik. 17.45 Gençlik Korolan. 18.00Teleskop. 19.00 Haberler. 19.15 Rock Dûnyası 20.00 Yörünge 21.00 Müzik Ekspresi. 22.00 Haberler. 22.15TatilM0ağı 23.00Dünya Radyolanndan, Müzik Fesüvallerinden. 24.00Gece ve Müzik. 00.55Günün Haberlerindenözetler. 00^8 Program ve Kapamş. ÇOCT 'KLARİON! TVl 08.0000 Çizgi:Voltran TV, 08J5 Kara Etmas'ın Maceralan TV51İ15 Susam Sokağı Starl 07.00ÇızgıFilm ManannerIana,Berkley,Taş Devn,KediFelıx,Ninja Kaplunbağalar, TekOn09.40Çizgı Süpergezgmler 10.05Çızgı:GoldıeGold, 1030 Çızgı. Rüya Taşı, 17.10ÇizgıYogı Define Peşinde, 1735 Sirk Dûnyası, ShowTV08.00ÇızgıfilmlerO9.15 Lasaeve sevgilerie. 10,15Sırk 1035Yeşıl Dev IIJS Uzay gemısıgalaküka 12.10Aranıyor 1235Dinamıt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle