12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 ttAZJRAN 1992 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 Cindoruk koalisyonaJ GERÇEK MBaştarafi 1. Sayfada ıksak da olsa yürüyor. Ne var ki demokrasiye yete- rince önem verdiğini sanmadığı- mız çevreler, daha çok işi gün- cel siyaset çerçevesinde tartarak olayiarı bu terazinin kefelerin- de değerlendirme alışkanlığını sürdürüyorlar. Oysa Türkiye'de kamuoyu- nun daha aydınlık ölçülere ge- reksinmesi var Düşünelim ki 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri darbenin ka- hntıları, ancak 1990'larda temiz- knebiliyor, ağır mirası yavaşya- vaş tasfiye edilebiliyor. Koalisyon hükümetini bu ya- vaşlıktan ötürü eleştirmek gerekir. 'Çağ atladık' edebiyatı ANAP muhalefete düşünce an- laşıldı; içinde yaşadığımız 12 Ey- lül hukukunun ağır boyutları da ortaya çıktı. 1980'lerde ülkenin bütün siyasalpartilerini kapata- rak çağ atlayan Türkiye, kapa- tılan siyasal partileri 1990'larda açarak yaşadığımız çağın içine girmeye çalışıyor. * • • MBaştarafi 1. Sayfada ileri süren Cındoruk, şöyle ko- nuştu: "Devlet TRT'nin tarafsızlığı- nı sağlamahdır. Bunu ocak ayından bu yana kovahyorum. TRT'yi tarafşız yapmak da ye- terli değil. Özerk yapmalıyız. Hükümet, hergün gereksiz ha- berlerle TRT'nin tarafsızlığını zedeleyeceğine, ayda bir kendi- sine tanınan 'İcraaün İçinden' imkanıru kullanabilir. Hatta bunu haflalık veya 15 günlük yapabilir." Yüksek teknolojinin Tür- kiye'ye gelmesinin temel şartı- nın demokrasi olduğunu vur- gulayan TBMM Başkanı, Olağanüstü Hal bahane edile- rek, hak ve özgürlüklerin engel- lenemeyeceğini, gözaltı sürele- rinin uzatılamayacağını belirtti. Bu tür uygulamalann Batıh ül- kelerde de olduğunu anlatan Hüsamettin Cindoruk, demok- ratikleşme konusunda kaybe- dilen zamarun ihmalden İcay- naklandığını belirtti ve Meclis'- in, tatilini kısaltarak bunu telafı edebileceğini de sözlerine ekle- Sözen: Park Otel ibret olsım İstanbul Haber Seryisi -İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, Park Otel'le il- gili belediye meclisi karartnın Bayındırlıİc ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafın- dan onaylandığını söyledi. Sö- zen, dün düzenlediği basın top- lantısında Park Otelle ilgili sorunun belli ölçûde çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Konuşmasına "Bugün tüm îstanbullulan sevindirecek gü- zel bir haber vermek istiyorum " diyerek başlayan Nurettin Sö- zen •'İstanbul planlanması ve şehirleşmesi açısından bu mü- cadele ve bu olaylar bir dönüm noktasıdır. Park Otel, plana bağlı olmayan keyfı kararlann her zaman geri alınabileceğini gösteren güzel bir örnektir" de- di. Bakanlığın onayından sonra Park Otel'in son 7 katının yıkıl- ması. Ağa Çırağı Sokağı'nın tekrar hizmete açılması ve 33 katlı otel bloğunun tekrar ya- ' pılmaması kesinlik kazandı. Sözen, toplantıda aynca şun- lan söyledi: "İstanbul'un güze- lim silüetini bozan bir beton yığmılıalindeki Park Otel, bele- diye meclisi karannı Bayındır- lık ve İskân Bakanlığı'nın onaylamasıyla bir ölçü içine so- kulmuştur. Bir başka deyişle şu anda inşaat alanı yaklaşık 3/4 oranında azalülmış, 22 olan in- şaat emsali 6'ya indirilmiştir. Park Otel inşaatı, şehircilik ve mimarlık tarihimize renk ka- tan, ibretle incelenmesi gereken bir şehircilik olayıdır. Bundan sonra İstanbul'da hiçbir beledi- ye başkanı geçmiş dönemdeki gibi keyfı karar veremeyecek- tir". Taksiler de MBaştarafi 1. Sayfada Maliye Bakanlığı yetkilileri ise TESTAŞ larafından üreti- len yeni fiş veren taksimetrele- rin kendileri için mevcut mev- zuat çerçevesinde herhangi bir değişiklik getirmeyeceğini be- lirttiler. Bakanlık yetkilileri, taksi sa- hiplerinin çoğunun götürü usulde vergi ödediğini, gerçek usulde vergi mükellefı olmadık- lan için müşteriye verecekleri fışin Vergi Usul Kanunu'na gö- re bir belge olamayacağını söy- lediler. GUNCEL CÜNEYT ARCAYtREK • Bastarafi 1. Sayfada saygısızlığı diye yorumlanan olaya, Prof. Araslı şöyle bakı yor: önce, "Türkeş'in üzerinde görünen mallann MHP'nin yani partinin malı olduğunu saptayan yargı kararından" söz ediyor. "Böylece' diyor, "diğer partilerin mallarıyla MHP mal- ları eşit konuma getirilmiş" oluyor. Yasa, öteki partilere mallarını yeniden kurulacak partinin tüzel kişiliğine dev- retmesini öngörürken MHP'yi "ayrık tutuyor ' Sonuçta Meclis'teki çoğunluk "MHP mallarının eski ge- nel başkana devredilmesini sağlayarak anayasanın 'eşit- lik ilkesine' aykın davramyor." Yasama görevini yerine getiren Meclis, eşitlik ilkesiyle sınırlı olduğunu Türkeş örneğinde bir yana atıyor. Bir başka görüşe -örneğin Prof. Mümtaz Soysal'a göre- Türkeş'e mal bağışlayan yasa, kuvvetler ayrılığı ilkesini çiğniyor. Mahkeme kararlarını Meclis'te ortadan kaldıra- rak anayasaya aykırı bir davranış sergileniyor. Işln içindeki işler Ne var ki işin içine siyasal çıkarlar girince, dillerinden anayasaya saygınlıktan başka laf düşmeyenler bile ana- yasaya aykın davranışların girdabına kapılıyorlar. MÇP'lilerin gündeme getirdiği mal bağışı istemi, önce Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülüp reddediliyor. önergeyi komisyona MÇP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Müftüoğlu getiriyor. Mümtaz Soysal başta, ANAP'tan Keçeciler, hatta DYP Grup Başkanvekili BekirSami Daçe, anayasal gözlüklerle inceledikleri önergeye komisyonda karşı çıkıyorlar. Tuhaf rastlantı; işte bu sıralarda MÇP grubu önümüzde- ki günlerde Meclis'te oylanacak olan Çekiç Güç'e hayır demeyi, hükümet direnirse hükümete verdikleri desteği çekmeyi kararlaştırıyor. Yine garip bir rastlantı; Müftüoğlu, yasanın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesinden önce cebinde komisyona sunduğu önergeye benzer bir metinle Daçe'yi ziyaret edi- yor. Kulisten duyulan, elbette doğrulanması zor bir başka gelişmeye göre konu telefon bağlantısı kurulan Demirel'e iletiliyor. Başbakan kuşkusuz, MÇP'nin grup karannı bili- yor. Çekiç Güç'e duyulan hiddeti azımsamıyor veya oyla- mada SHP'den olası yüzde elli fireyi MÇP ile kapamayı hesaplıyor. Siyasal mantık sade: "12 Eylül 'ü tasfiye' etmiyor muyuz? Ver gitsin malları Türkeşe. Kişi ya da kişinin üzerinde görünen parti malına el koymak neymiş, görsün cümle âlem." SHP'nin onca engellemesine karşın, DYP'nin üstün des- teği, ANAP'ın vurdumduymazlığı, DSP'nin aldırmazlığıyla yasa anılan fıkrayla geçiyor, Türkeş ise -şayet Çankaya veya Maliye Milli Emlak Dairesi olayı mahkemelere, mah- kemeler de Anayasa Mahkemesi'ne götürmezse- milyar- lık gayrimenkullere kavuşuyor. Acaba "kavuşuyor mu?" Yoksa Anayasa Mahkemesi yolu açılacak mı, işler şimdi bu aşamada. Alparslan Tür- keş ise her şeyi yoluyla yöntemiyle çözme çabasına girdi, girmek üzereymiş. Eski MHP'lileritoplayacak, mallann niçin MÇP'yegidece- ğini anlatacakmış. Ne çare, eski MHP'nin ağababaların- dan biri, dün bize "Türkeş tersimize gelen kimi irdeleme- ler yaparsa biz eski MHP'liler bir deklarasyonta gerçekleri kamuoyuna duyuracağız" diyordu. Ya basınımıza ne demeli? İşin rengini dengini öğrenme- den, Inönü'nün tersine demeçlerine karşın dün, "olayın" neredeyse hükümeti parçalayacağını yazıyordu. di. Basın Kurultayı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtla- yan Cindoruk, yürütmenin ge- rekli yasaları çıkarmaması du- rumunda ekrm ayında Medis'- in bu görevi üstleneceği yolun- daki sözlerinin ne anlama geldi- ği sorusuna şu karşılığı verdi: "Ben yasama organının daha aktif hale geleceğini sövledim. Bu bir aynntıdır. Ben bu çalış- malara biraz da hız ve yoğun- luk kazandırmak istiyorum. Hükümetin, koabsyon proto- kolünde vaat ettikleri tasanlar gelmezse milletvekilleri arasın- da komisyonlar kurulur. anti- demokratik yasalar ayıklanır. siyasi partilerden bağımsız ola- rak milletvekilleriyle özel komis- yonlar kurulur. Nitekim içtü- zükte bunu yaptık ve başanlı olduk." Cindoruk, bu sözlerin- den dolayı Başbakan Demirel ile aralannda bir gerginlik yaşa- nıp yaşanmayacağına ilişkin bir soruyu da, "Ben kimseyle çeliş- miyorum, Söylediğimiz tasan- lar zaten partilerin vaatleri ve koalisyon protokolünde var" diye yanıtladı. Türkçe konuşan kültür bakanlan Küitür Servisi-Türkçe Konuşan l luslar Kültür Bakanlan Toplantısı 19-20 Haziran 1992 tarihinde Tarabya Oteli'nde vapıidı. Kazakistan, Özbekistan, \zerbeycan, Kırgızistan ve K.K.T.C. kültür ba- kanlan toplantıda ortak alfabe kullanma konusunda görüş birliğine >ararak, "Türk Dili Konuşan L Ikeler kültür Bakanlan Daimi Konseyi" kurulmasını kararlaştırdılar. TC Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı'nda Asya-A\rupa bilgisa>ar ağının kumlması >e TRT'nin Avrasya yayınlan- nın genişletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını benimsediler.(Fotoğraf:TAMAŞA DURAL) DISK yeniden örgütleniyor • Bastarafi 1. Sayfada bir araya geldı. Bir hafta süre- cek toplanüda DİSK Genişle- ulmiş Başkanlar Kurulu'nda Türkiye sendikal hareketi ve DİSK'in geleceği tartışmaya açılacak. DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu, açılışta yaptığı ko- nuşmada 14 yıl aradan sonra bu toplantıda da sorunlann ge- çerliliğini koruduğunu söyledi. Nebioğlu, 14 yıl önceki istemle- riyle bugünü karşılaştırarak. şöyle devam etti: " O tarihte diyorduk ki, sen- dikalar, toplu sözleşme, grev ve lokavt yasası, iş, dernekler, top- lantı ve gösteri yürüyüşleri ya- salan ile temel hak ve özgürlük- leri düzenleyen yasalardaki anti-demokratik hükümler kal- dınlsın. İşkence yapılmasın, iş- kenceciler yargılansın. Şoven ve ırkçı baskılara son verilsin. Bu- gün bunlann tek kelimesini değişu'rmeden tekrar etmek mümkündür. Bu durum 12 yıl boyunca toplumu karanlığa, suskunluğa mahkum edenlerin utanç belgesidir. Darbeci gene- ralleri. onlann şakşakası sivil kesimleriyle bu tabloyu oluştu- ranlann utanç belgesi önümüz- de duruyor. Sermayeveonu siya- sal planda 12 yıl boyunca temsil eden generaller ile ANAP de- mokrasiyi bütün kurumlarıyla rafa kaldırdılar." 12 Eylül saldınlanyla gaspe- dilen haklan geriye almak, eri- yen ücretleri tekrar kazanmak, toplu iş sözleşmelerini araç ola- rak görecek bir sendikal anlayış çerçevesinde yeniden biraraya geldiklerini vurgulayan Nebi- oğlu, konuşmasını şöyle sür- dürdü: " Önümüzdeki sorunlan aş- marun yolu, ortak çalışma anla- yışını geliştirmek ve hayata uygulamaktır. Geçmişin eksik- liklerinin giderilmesinin yön- temi yeniyi yaratırken aynı ha- talara düşmemektir. Işçi sını- fına yarar getirmeyen. moral ve örgütlenme şevki aşılamayan, kısır. bağnaz anlayışlann ser- mayeye, demokrasi düşmanla- nna yaradığını göstermiştir. İşimiz zor. ancak bu zorun üs- tesinden geleceğiz,. onurunu da bütün yaşamımızda taşıyaca- ğız." Daha sonra konuşan DISK eski Genel Sekreteri Fehmi Işıklar. DİSK'in yeni dönemde yeni hedefler belirlemesi gerek- tiğini. 12 Eylül ile kesilen sendi- kal hareketin kaldığı yerden de- vam edeceğini söyledi. Işıklar, şöyle konuştu: " DISK toplum içinde banşı sağlamahdır. Ne Türk ne de Kürt annesi gözyaşı dökmeme- lidir. Yeni dön'emi DISK bir avantaj olarak kullanmalıdır. Farklı görüşlerimiz olacaktır. Bu tarklılıktır. Sendıkacılık için bu önemlidir. İşçiye verilen yüzde yüz-ikiyüzlük zamlar ya- nıltıa rakamlardır. DİSK bu sahtekarlıktan işçiyi kurtarma- lıdır. Zam veriyorlar, işten çıka- nyorlar. yeni işçi alıyorlar. Sendikal gündemi DjSK. mut- laka yakalamabdır." Denktaş New York'taki görüşmelerden memnun OSMAN KARAKAS NEW YORK - Kıbns konu- suna bir çözüm bulunması amacıyla BM Genel Sekreteri Butros Gali ile KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbns Rum yönetimi lideri Yorgo Vasiliu arasında New York'ta başlayan görüşmeler devam ediyor. Genel Sekreter Gali tarafından liderlere konu- lan 'basına açıklama >apma yasağı' nedeniyle, görüşmelerin hangi aşamada olduğuna iliş- kin sağlıklı bilgi alınamıyor. Ancak New York'ta kendi fo- toğraflanndan oluşan serginin açılış resepsıyonunda kısa bir açıklama yapan Denktaş, gö- rüşmelerin gidişatından mem- nun olduğunu belirterek "Kıb- ns Türk halkını temin ederim ki New York'a, satış yapılması için baskı alünda gelmedik" de- di. Kıbns sorununa kalıcı bir çö- züm bulunması amacıyla New York'ta başlayan görüşmeler kapalı kapılar ardında devam ediyor. BM Genel Sekreteri ile dün ayn ayn tekrar bir araya gelen Denktaş ve Vasiliu, gö- rüşmelerden çıkarken Gali'nin direktifi üzerine hiçbir açıkla- ma yapmayacaklannı belirte- rek basın mensuplanna hitaben Boşuna bekliyorsunuz' dedi- ler. Cumhuriyet muhabirine kısa bir açıklamada bulunan Denk- taş, "Bu kez en azından. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine derdimizi anlatma fır- satı bulduk. Henüz ortada bir şey yok. Görüşmeler devam edecek. İsteklerimizi, problem- lerimizi anlatıyoruz. Umutlu- yum" diye konuştu. KKTC Gamhurbaşkanı Denktaş, kendi çektiği 55 adet fotoğraftan oluşan bir serginin önceki akşam Nevv York'ta dü- zenlenen açılış resepsiyonunda da "Basına ambargo var ama halkıma şu mesajı vermek isti- \ orum: Biz buraya adil ve kalıcı bir çözüm bulmak için geldik" dedi. Görüşmelerde. iki tarafın da soruna nihai çözüm istemek- teki samimiyetinin sınandığını belirten Denktaş, "Ancak Kıb- ns Türk halkmı temin ederim ki Nevv York'a satış yapılması için baskı altında geîmedik" diye konuştu. Denktaş şunlan söy- ledi: "Bütün uğraşımız. 28 yıldır bitmeven bu kavgaya hak ve adalete dayanan kalıcı bir çö- züm bulmaktır. Bunun için ça- ba harcıyoruz. Ümidimiz bu- nun bulunabileceğidir. Buluna- bilecekse muhakkak bulacağız. Ama yine kaçamak yapılırsa, bir sonuç alınamazsa, yine sa- bırla. banşçı yoldan bir hal ça- resine bakacağız. Bize itimat etmenizi diliyorum." Denktaş'ın fotoğraf sergisin- den elde edilen gelirin Kıbns'- taki Raif Denktaş Eğitim Vakfi'na bırakılacağı açıklandı. Salı gününe kadar açık kalacak olan serginin ilk gününde 55 fo- toğraftan 15'inin saüldığı bildi- rildi. Bu arada AA'nın bildirdiğine göre kapalı kapılar ardında sü- ren Kıbns konusundaki dolaylı görüşmelerin önceki günkü bö- lümünde, toprak düzenlemele- rine ilişkin olarak önce Genel Sekreter Gali'nin bir harita sunduğu. buna karşılık-Denk- taş'ın da BM Genel Sekreteri'- ne resmi olmayan kâğıt niteli- ğinde bir başka harita verdiği bildiriliyor. Bu arada Rum yönetimi lide- ri Yorgo Vasiliu. Kıbns görüş- melerinin uzaması dolaynsıyla danışmanlannı Nevv York'a çağırdı. Rum kaynaklanna göre Va- siliu'nun anayasa danışmanı Stella Sulyotu dün Nevv York'a hareket etti. Rus Başsavcısı Mi- halakis Triandafillidis de yann adadanaynlacak. Komünist AKEL Partisi'nin yayın organı Haravgi gazetesi. HAFTADA 135• • , BIN LIRAYA, # VV INGILIZCEYAZ DÖNEMİ YARIYOĞUN VE YOĞUN İNGİLİZCE PROGRAMLARI İÇİN KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR. 1. DEVRE15 HAZİRAN -13 AĞUSTOS 4. DEVRE 06 TEMMUZ - 03 EYLÜL 2. DEVRE 22 HAZİRAN • 20 AĞUSTOS 5. DEVRE 13 TEMMUZ • 10 EYLÜL 3. DEVRE 29 HAZİRAN • 27 AĞUSTOS 6. DEVRE 20 TEMMUZ • 10 EYLÜL Avantajınızı d e ğ e r l e n d i r i n . • ^ • B | # ^ ^ BAKIRKÖY ŞİŞLİ • "M • 1 İ C B ^ B Halboyu Cad. No: 16 Koca Mansur Sok. No 58 B ^ B B W % . ^ W Tel:5701270-57221 44 Tel:23081 91 -2327252 r \ T r « ı ı c u KADIKÖY BEŞİKTAŞ M Y\ 1 — 1 . 1 ^ f - | AJtıyol Dırekh İş Hanı Kat. 2 Ortabahçe Cad. Nc 22 Kat 1 JLJ1 1 \3MJM*JM. M. Tel 33858 47-338 8310 Tel: 259 59 15 - 259 59 72 DİLKOENGLISH.CAMBRIDGEÜNİVERSİTESİYETKİLİSINAVMERKEZİDİR. Vasilıu'nun, BM Genel Sekre- teri Butros Gali'nin, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve kendisi ile yaptığı görüşme- ler hakkında 6 Rum siyasi parti lidenne telefon ile bilgi verdiği- ni duyurdu. Haravgi. Vasiliu'nun, Rum siyasi parti liderlerini New York'a çağınp çağırmayacağı- nın bugün kesinleşeceğini bil- dirdi. Vasiliu'nun, Yunanistan Başbakanı Konstantin Mitso- takis'le yaptığı telefon görüş- mesine de değinilen haberde, Kıbns konusundaki gelişmeler, Ege'de Yunan uçağının düşme- si ve Mitsotakis'in Türkiye'deki temaslan konulannın ele alın- dığı kaydedildi. Görüşmelere ara BM Genel Sekreteri Butros Gali'nin 24 haziranda Afrika Birliği Teşkilatı toplantısına katılmak üzere, Senegal'in baş- kenti Dakar'a gidecek olması nedeniyle, Kıbns konusundaki görüşmelere bir süre için ara ve- rileceği ve liderlerin New York'tan aynlacağı sanıhyor. BM Genel Sekreteri'nin de- netiminde sürdürülen Kıbns konusundaki görüşmelere ya- km bir kaynak, Genel Sekre- ter'in New York'a dönüşünden sonra. Kıbns'taki iki toplum li- derinin temmuz ayında yeniden Nevv York'a çağnlacağmı öne sürdü. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş iie Kıbns Rum yöneti- mi lideri Vasiliu'nun muhteme- len 23 haziran salı günü. neza- ket niteliğinde yüz yüze bir görüşme yapacaklan sanıhyor. 661 bin genç • Bastarafi 1. Sayfada 682 salonda gerçekleştirilecek sınavda, 72 bin 336 kişi görev yapacak. Adayların. sınava girecekleri binaya en geç saat 09.00'da git- mele'ri \e yanlannda 1992 ÖYS eiriş beleesi, !992ÖSYSkimlik kartı. 1992 ÖSYS tercih formu. banka belgesi, ÖSYM kuponu ılc fotoğrafh ve onaylı özel kim- lik belgesi bulundurmalan ge- rekiyor. Sınav ücretlerini yatı- ramavan auayıaı için 50 sınav merkezinde bazı banka şubeleri dündeçalıştı. Sınavda adaylara, fen bilim- leri. matematik, Türkçe, sosyal bilimler ve yabancı dil testlerin- den oluşan bir soru kitapçığı venlecek. GOZLEM ÇAĞEMT\NIĞI ÜÇYAZAR Hikmet Çetinkaya 2. bası 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gönderilmez. İNSAN SICAĞI ErdalAtabek 5. bası 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gönderilmez. UĞUR MUMCU • Bastarafi 1. Sayfada de idam istemiyle yargılanan sendikacılar geleceğin so- runlarını tartışıyor. • Gözler ister istemez, geçen yıl aramızdan ayrılan DİSK'in eski Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ü arıyor. Baştürk'ü, DİSK'in yeni Genel Başkanı Kemal Nebioğ- lu ve Genel Sekreter Süleyman Çelebi ve 12 Eylül'de yar- gılanan Baştürk'ün dava arkadaşları sendika liderleri, Ömer Çiftçi, özcan Keskeç ve Ismail Hakkı önal ile birlik- te bir kez daha saygıyla anıyoruz. "Artemis Tesisleri" denilince 12 Eylül'ün ilkgünlerin- de Devlet Başkanı Kenan Evren'in bu tesisler ile ilgili konuşmalarını ve bu konuşmalardaki suçlamalarını anımsamamak olası mı? Evren, bu moteli işçilere ve sendikacılara çok görmüş "yedi villalı, beş havuzlu dinlenme yerlerinden" söz et- mişti. Türkiyenin dört bir yanında orduevleri, hâkim evleri, polis evleri var. Kıyılarda KİT'lerin, devlet bankalarının ve öteki kamu kurumlarının dinlence yerleri ve motelleri de var.'Arte- mis Tesisİ6ri"ri\n hemen yanında astsubay kampı bulu- nuyor. Doğal değil mi bütün bunlar? Bunlar doğal olacak, ancak bir sendika, kendi parası ile bir motel yaptırır ve bu moteli de işçilere ve sendikacı- lara açarsa, bu, ihtilal liderinin gözüne batacak! Bu bir motel... Ne yedi villa var, ne beş havuz! 12 Eylül'ün bu işçilere insan gibi dinlenecek yerleri çok gören bu işçi ve emek düşmanlığı daha sonra bütün uy- gulamalara da yansıdı. Sermaye, devlet desteği ile her türlü kolaylığa sahip olacak, bunun adına "serbestpiyasa ekonomisi" denile- cek, ancak "emek pazarı" bin bir türlü kısıtlama ve ya- sakla kuşatılacak! 12 Eylül'de "tüfek icat olmuş" işçi/işveren ilişkilerinde astığı astık, kestiği kestik "paşa tasarrufları" ile "mertlik bozuldu"... Bozuldu ve sendikaların emek pazarlarında- ki pazarlık güçferi "paşa tasarrufları"ile sınırlandırıldı. Bugün, meslek esasına göre sendika kurulamaz. Ne- den? Bugün, siyasal amaç güdemezler, herhangi bir partiyi destekleyemezler. Neden? Bir dernekle, vakıfla, meslek kuruluşu ile ortak eylem yapamazlar. Neden? Toplusözleşme yapma yetkisi iş kolunda yüzde on, işyeri düzeyinde yüzde elli bir ile sınırlanmıştır. Neden? Banka ve petro-kimya işyerlerinde grev yapılamaz. Neden? Ka- mu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı verilmez. Neden? Grev yasaklarında ve grevlerin ertelenmelerin- de uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu'nca çözülür. Ne- den? Yaklaşık sekiz buçuk milyon emeği ile çalışanın bir buçuk milyonu sendikalıdır. Neden? DİSK 12 yıl sendikal savaşımın dışında tutulmuştur. Neden? Bütün bunlann tek bir yanıtı var. O da "emekpazarının silah zoruyla sermeye sınıfına terk edilmesidir". Serma- yeye her türlü destek, emeğe her türlü yasak! 12 Eylül ve ANAP döneminin serbest piyasa anlayışı budur. DİSK, bu anlayışa, bu ideolojiye, bu modele ve bu süre- ce karşı çıkıyor. Bugün DİSK'in, mal varlıkları İş ve İşçi Bulma Ku- rumu'na terk edilen üç sendika dışındaki 25 sendikası- nın, 50 milyon dolar nakit parası ve 500 milyon dolar *değerinde taşınmaz mal ve eşya malvarlığı var. DİSK, emeğin pazarlık gücünü arttırmak için kolları sı- vadı. Bundan sonra çalışma yaşamında DİSK var. DİSK geliyor, DİSK!.. Antî-Arabesk Tatil. Deniz, kum, güneş mükemmel. Ortam özentisiz ve samimi. Mekân güzel, müzik güzel, yemekler güzel. İstanbul Erkek Lisesi mezunlarına, Opera-Bale ve Konservatuar mensuplanna, öğretim üyelerine, Cumhuriyet ve Abra dergisi okurlarına indirimli. Tel: 9 (6353) 2206 MOTEL AMPHORA A l t ı n k u m - D i d i m BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÎNGÎLÎZCE YAZ OKULU '92 İyi bir tatil ve eğitim çocuğunuzun hakkı... Size, çocuğunuzun İngilizcesini en iyi şekilde geliştirebileceği, spor yapabileceği ve yepyeni ar- kadaşlıklar kurabileceği bir ortam sunuyoruz. Çocuğunuz bu yazı unutamayacak! TARİH: 6 Temmuz-31 Temmuz SÜRE: 4 hafta (Pazartesi-Cuma, 09.00-18.00) YER: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampusu Daha detaylı bılgı ıçın lütfen 265 99 46-263 20 85 no'lu telefonları arayınız. NOT: Kontenjanımız sınırlıdır. VEFAT Senı, anlatabıimek sem İyi çocuklara kahramanlara Senı. anlatabıimek senı. Namussuza, hatden btlmez, Kahpe yalana Hepimizin Oğlu, Ağabeyi ve Arkadaşı NUSRET İNANBİL 17.06.1992 tarihinde aramızdan aynlmıştır. Hep kalbimizde yaşayacak. AtLESİ ve DOSTLARI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle