13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21HAZİRAN1992PAZAfl SPOR Büyük yanşın provalan olan açık yanşlardasafkanların istikrarsız performanssergUemeleri, Gazi Koşusu'na katılan atsahiplerinin umudunu arttırdı. (Fotoğrat: YUROAKUL KAYACAN) Gazi Koşusu'nda start alacak 17 safkan Ingiliz tayı 849 milyon liralık rekor ödül için yanşacak Veliefendi'de heyecan döıtııalaERCANTURCAN Veliefendi'nin en sıcak gûnün- de heyecan dörtnala... Gazi koşusu heyecanı Velıe- fendi Hipodromu üzerine perde perde inipçöreklendi... Veliefendi Hipodromu bugün tarihi günlerinden birini de yaşa- yacak. Türk Derbysı olarak nite- lendirilen ve sezonun en büyük klasiği olan Gazi Koşusu'nda po- taya burnunu ilk uzatarak an- lamlı kupaya "Merhaba" diye- cek şampiyon tayın yetiştiricisi birincilik ikramiyesi 550 milyon liranın dışında yetiştiricilik pirimi 110 müyon ve kayıt ücretleri ile birlikte toplam 849 milyon 610 bin lira ödül kazanacak. Gazi Koşusu'nu kazanan safkan ise üç yaşlı fngiliz safkanlannın "En büyüğü" unvanın elde edip Gazi kiasiklerine adını yazdıracak. Bir yıldır safkanlannı titizlikle en büyük kupaya haarlayan at sahipleri, yanşın ikramiyesi olan 849 milyon liranın, antrenörler ve cokeyler de alacaklan büyük mont'un hayali içinde kendilerini mutlu sona hazırlıyorlar. Her yıl düzenlenen ve yanşçılı- ğımızın en önemli klasik koşusu olan Gazi Koşusu, ilk kez 1927 yılında 3 ve yukan yaşlı 1ngiliz safkanlannın katılabileceği bir handikap yanşı olarak yapıldı. 1932 yıhndan itibaren sadece üç yaşlı Ingiliz taylannın katılabildı- ğj "açık" koşu özellıği kazanan Gazi Koşusu'na safkanlar bir kez •2400 metre çim pistte yapılacak olan 66. Türk Derbysi'ne 3 yaşlı Ingiliz tay- lan bir kez katılabiliyor. Saat 16.30'da Show TV'den yayımlanacak. Gazi Ko- şusu'nda bugüne kadar 9 birincilik elde eden cokey • Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Ba- yar'm da safkanlannın katıldığı Gazi İcoşulannın ilkini 1927 yılında Ali Mu- hittin Hacıbekir'in Neriman isimli saf- kanı kazandı. Gazi Koşusu'nda en fazla birincilik Mümin Çılgın, büyük yanşta Lala ile start alacak. kazanan Eliyeşil ekürisi bugün koşuya katılmıyor. katılabiliyorlar. Başta büyük önder Atatürk ol- mak üzere ismet İnönü ve Celal Bayargibt devlet büyüklerinin de safkanlannı yanştırdıklan Gazi koşulannın ilkini 1927 yılında A. Muhittin Hacı Bekir'in "Neri- man" isimli safkanı kazandı. şer birincilikle izliyor. Guinness rekorlar kitabına giren rekort- men cokey Ekrem Kurt, 1971- 1972 ve 1973 yıllannda üç kez üst üste bu önemli koşuyu kazanan tek cokeyimiz olurİcen genç yete- neklerden Ertül Cankılıç 1989 yı- lından sonra kazandığı yanşlarla Cokeylerimizden Mümin Çıl- bu yıl da potayı önde geçmesi ha- gın, Gazi koşulanndaki 9 birinci- linde Ekrem Kurt'un rekoruna lik ile bu koşuyu en çok kazanan ortak olacak. cokey unvanını elde ederken onu Gazi Koşusu'nda en fazla bi- Ekrem Kurt ve Kâzım Yıldız, 7'- rincilik kazanan eküri ise 11 kez bu anlamlı yanşı kazanan Eliyeşil ekürisi. Cap Cris Nes, Akkor ve Karayel isimli safkanlar hem kendileri hem de taylan ile Gazi koşulannda fırtma gibi eserek Eliyeşil "etiketini" Gazi sayfala- nna yapıştırdılar. 64 yıldan bu yana Gazi koşula- nnda en iyi dereceyi Muammer Kitapçı'nm George Thomas isimli safkanı elde etti. 1990 yılı Gazi galibi George Thomas, Er- tül Cankılıç ile 2400 metreyi 2.26.96 da koştu. 2400 metre çim pistte yapıla- cak olan 66. Gazi Koşusu'na 17 safkan katılıyor. 17 safkanın be- yaz bayrak emrine gireceği bü- yük klasik koşunun startı 16.30 da verilecek. 66. Gazi Koşusu, ShowTV'den naklen yayımlana- cak. 849 milyon lira ikramiyeli Gazi Koşusu'nun favori safkanını bul- mak bu yıl gücleşti. Bu sezon Gazi Koşusu'nun provalannda ~tjrAZI KOŞUSUIÇIN NE DEDILER A.AKALP(Ant) Bu yanşa kayıtlı atlanm Lala ve Sa- vaş-2 iyi bir haarbk dönemi geçirerek bu anlamlı koşuya hazırlandılar. Atlanmın her ikisine de çok güveniyorum. Rakip olarak AlOnözü, Moun Amour, Fleuret- te ve Moon Light'ı görüyorum. H.BEYAZLAR(Ant) Gazi Koşusu'na kayıtlı atım Fleurette bu önemli koşuya kusursuz bir şekilde hazırlandı. Bir aksilik olmadığı takdirde atımdan birincilik bekliyorum. Bu yanş- ta rakiplerimiz Altınözü, Moon Light, Moun Amour ve Savaş-2 olacak. D.SEVGÎLİ(Ant.) Bu koşuya kayıtlı atım Moon Light tecrübeli cokeyi Ekrem Kurt tarafından itina ile haarlandı. Abmızdan birincilik bekliyoruz. Rakip olarak Lala, Moun Amaur ve Alünözü'nü görûyorum. An- cak Moon Light eğer yağmur yağarsa potayı önde gececekti. A. BİRDAL (Cokey) Bu anlamlı koşuda Mavi Bahar isimli safkana biniyorum. Atıma çok güveni- yorum. Rakip olarak da Lala, AJunözü, Moun Amour ve Moon Light'ı görüyo- rum. N.KAYA(Ant) Gazi Koşusu'na Misurata ve Noble Star isimli iki tayla kaülıyorum. Tayla- nmdan Misurata uyumlu binicisi Sadet- tin Poyraz'la birincilik mücadelesi vere- cekter. Noble Star da bu yanşa İzmir- den bu yana bu yanş hedef alınarak uzun vadeli bir calışma programı ile ku- sursuz bir şekilde haarlandı. Bu atımın- da birincilik mücadelesine ortüak olaca- ğına inanıyorunj. ERZURUM 2. SULH CEZA YARGIÇLIĞI'NDAN Dosya No: 1992/191 Esas Sanık Ali Rıza Erdoğan: Ziya oğlu, 1944 doğ. Erzunım SSK Rant Tesisleri 2. BI. Kat 3 No: 345'te oturur. Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkmda Erzunım C. Başsavcı- uğı'nca 3167 S.Y. aykırılık suçundan kamu davası açılnuş, sanık tüm aramalara rağmen bulunamacüğı, açık ve kesin adresi de saptanama- dığından ön ödeme uyarısı yapılamamışür. Sanıguı suç tahhine göre hakkuıda en düşük para cezası olan 60.000? TL.'yi duyunı tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye başvuıj»- rak, merciine yaurması ya da makbuz vargılama günü olan 16.07.1992 tarihine kadar mahkememize göndermesi gerektiği, aksi takdirde gei- mese bile yokluğunda yargılama yapılarak üzerine atılan suçu işledi- ğj anlaşıldığında hakkındaki cezanın 1/2 oranmda arttınlarak karar verileceği CYYYnin 225 ve T.C.YÎnin 119/5, tebhgat yasasının 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince duyurulur. Basın: 29956 İLAN İSKENDERUN SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1991/1430 Davacı: Ali Rıza Demirezer Vekili Av. Vefik Çelik - Iskenderun. Davalı: Hasan Kayar - adresiniz meçhul. Dava: Mülkiyeti muhafaza kaydının kaldınlması. Karar T.: 20.4.1992 Davacı Ali Rıza Demirezer vekili Av. Vefik Çelik tarafından da- valı Hasan Kayar aleyhine açılan iş bu mülkiyeti muhafaza kaydının kaldmlmasına ilişkin davamn kabulü ile davacı Yusuf oğlu Ali Rıza Demirezer adına Bingöl Trafik Sicilinde kayıtlı 5389 tescil sıra nolu 12 AE 188 plakalı Fiat marka otobüs 1985 model, 50 NC beyaz kır- mızı renkli, 105367 şasi nolu, 80400236546170 motor seri numaralı taşıt uzerinde bulunan Iskenderun 3. Noterliği'nin 8.12.1988 tarih ve 49319 sayılı satış senediyle konmuş olan 2.000.000.- TL karşüı- ğındaki mülkiyeti muhafaza kaydının silinmesine, davaa veküine 200.000 TL vekâlet ücreti takdiri ile davalıdan alınarak davacıya ve- rilmesine, davacı tarafından yapılmış olan 190.860 TL. yargılama gi- derinin ve 45.000 TL harcın davalıdan tahsilıne karar verilmiş olup, iş bu karar aleyhine 8 gün içerisinde, -ilanın gazetede neşir tarihin- den itibaren- temyiz yoluna başvurmadığınız takdirde iş bu karann kesinJeşecegi davetiye yerine kaim ohnak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 48228 İLAN İSPİR KADASTRO MAHKEMESt'NDEN Sayı: 1991/14 Esas Davacı Ispir Bademli köyünden Hilmi oğlu Zeki Alkan'm davalı aynı verdetı Şaban oğlu Hüseyin Alkan aleyhine açrraş olduğu kadastro tespitine itiraz davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sı- rasında verilen ara karar gereğince; Dava konusu gayrimenkul uzerinde kesif yapılması için gerekli mas- rafı mahketne veznesine yaurması için davacı Ispir Bademli köyün- den Hilmi oğlu Zeki Alkan adına 30.12.1992 tarihJi otunını ara kara- n gereğince tebligat çıkanlmış, ancak davacı köyündeki adresinde bu- lunamadığından tebliğ edilememis, tüm aramalara rağmen ise dava- cının açık adresi tespit edilememiştir. Şimdi ise keşif avansının da art- ması nedeniyle, toplam 35O.O0Or TL. masrafın, işbu ilanın tebliğin- den itibaren 10 gun içerisinde Ispir Adliyesi Mahkemeler veznesine depo etmesi ve aynı süre içerisinde dava sebep, delil ve davanaklannı yaalı ve sair belgelerle duruşmanın bıraküdığı 20.07.1992 tarihine kadar veya duruşmaya bizzat gelerek mahkemeye ibraz etmesi, aksi takdir- de delil ibraz etmekten davadan vazgeçmiş sayılacağı ve mahkeme ara kararlannı da yerine getirmediğinden davanın reddiyle, dava konusu parselin tespit gibi tapuya tesciiine karar verileceği ilan tarihinden iti- baren 15 gün sonra davacıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğen ilan olunur. 25.05.1992 Basın: 48094 safkanlann istikrarsız graflk çiz- meleri, Türk derby'sine katılan bütün safkanlann şansiannı eşit- liyor. Bu büyük yanşın provalan olan açık yanşlan değişik safkan- lann kazanmalan, dişi taylann erkeklere oranla daha iyi derece- ler elde etmeleri yanşa katılan at sahiplerinin tümünün umudunu arttırdı. Gazi Koşusu'nun provalann- da erkek tay deneme koşusunun başanlı tayı Moun Amour, Sait Akson koşusunda Savaş-2'ye ge- çilerek başansız oldu. Erkek tay deneme koşusunda çok güzel ko- şan Lala, Sait Akson koşusunda dördüncü olurken aynı başanyı gösteremedi. Dişi tay deneme koşusunda bi- rincilik elde eden Mavi Bahar. kısrak koşusunda varlık göstere- meyince bu kez Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Rıdvan Dilmen'- in Moon Ught isimli safkanı po- tayı önde geçerek Dilmen'i Gazi Koşusu için umutlandırdı. Oysa Dilmen'in Moon Light'ı bir ön- oeki yanşta başansız kalmıştı. Bu büyük yanşın provalan olan Free handikapı kazanan Alp ile Preveze koşusu birincisi Avi ise daha sonra performansla- nnı düşürdüler. Koşunun büyük favorilerinden Tarvil ile Eliyeşil ekünsinin büyük umut beslediği Gray Man'in sakatlıklan nedeni ile yanşa katılamamalan bu gün start alacak safkanlann değişik performanslan Gazi Koşusunun zevkli gececeğini gösteriyor. ISTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞFNDAN IHALE İLANI -BEYOĞLU TEBHİRHANE BİNASEVEV SEMT KONAĞIHALİNE GETİRİLMESİ İŞİ, -BELEDİYE PERSONEIİ SOSYAL TESİSLERİ İDARE BİNALARI İKMALİ İLE YÜZME HAVUZU İNŞAAT İŞİ, -PENDİK YENİMAHALLE SEMT KONAĞI İNŞAAT İŞLERİNİN İHALELERİ YAPILACAKTIR. l-Beyoğlu Tebhirhane Binasınuı Semt Konağı haline getirilmesi işi 4.486.000.000.TL + KDV sanıl değerle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 134.580.000 TL Şartnamesi: 1.200.000 TL bedelle Yapı Işl. Md.den satm alınabilir. 2-Belediye Personeli Sosyal Tesisleri Idare binalan ikmali ile yüzme havuzu inşaat işi 4.480.000.000 TL + KDV sanıl değerle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 134.400.00 TL Şartnamesi: 1.200.000 TL bedelle Yapı Işl. Md.den satm alınabilir. 3-Pendik Yenimahalle Semt Konağı inşaat işi 3.940.000.000 TL + KDV sanıl değerle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 118.200.000 TL Şartnamesi: 950.000 TL bedelle Yapı İşi. Md.den satm alınabilir. Yukanda yazıh işler 1 Temmuz 1992 günü saat 11.00'de Istanbul Büyükşehir Belediye Encümeni'- nde 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'mn 36. maddesine göre Kapalı Zarf Eksiltme usulü ile şartnamele- ri uyannca ayn ayn ihale olacaktır. İhalelere katılmak isteyenlerin ihale tarihinden en az 5 (beş) işgünü önce belediyeye müracaat etme- leri gerekmekte olup şartnamelerinde yazıü belgelerle birlikte (Teklifleri içeren kapalı zarflan saat 10.00'a kadar) yukanda yazılı ihale gün ve saatinde İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni'ndehazır bulunmanız gerekmektedir. İlan olunur İLAN AKÇAKOCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1990/301 Es. 1991/246 Kr. Davacı thsan Ustaoğlu vekili Av. Elan Özgül tarafından davalı Ce- malettin Tlıt aleyhine mahkememize açılan tapuya tescil davasının ya- pılan yargılaması sonunda verilen hüküm davalıya tebliğ edilemedi- ğinden yapılan zabıta araştırmalannda da adresınin bulunamadığı bil- dirildiğinden karann kendisine ilanen tebligat yapılmasına karar ve- rildiğinden, Verüen karar gereğince dava Cemalettin Tut'a mahkememizden ve- rilen 10.10.1991 tarihli karann tebliğ edilebilmesi için bu karann ya- yımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat ederek karan temyiz etmesi aksi takdirde karann kesinlesmiş sayıla- cağı ve davacı adına tapuya tesciiine karar verileceği hususu karar ye- rine geçerli olmak Uzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 48119 tLAN MALATYA İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1992/25 '. Davacı: Osman Uzun - Malatya Davahlar: 1- S.S.K. Genel Müdürlüğü - Ankara. Vekili: Av. Beyhan Gökuç - Malatya. 2- Tek İş Sanayi Medik Ba- rajı Şirketi - Malatya. Dava: Tespit Davacı Osman Uzun tarafından davahlar Tek İş Sanayi ve S.S.K. Genel Müdürlüğü aleyhlerine mahkememizde açılan tespit davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karan gereğince. Davalı Tek-tş Sanayü adına çıkanüan davetiyede muhatabın ad- resinde bulunmadığından bahisle iade edildiği ve C.Savcılığı marife- tiyle yapılan tahkikatta da yeni adresi bulunmadığından, adı geçen davalmın duruşmanın bırakıldığı 7.7.1992 gunu saat 9'da bizzat ve- ya kendisini vekille temsil ettirmek suretiyle hazır bulunması ve de- filerini bu şekilde bildirmesi, dava dilekçesi yerine kaim olmak üze- re ilanen duyurulur. 21.4.1992 Basın: 48234 T.C. İSTANBUL İKİNCİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ Esas No: 1991/450 Hâkim: Erol Türel 16586 Kâtip: Hayal Orhan Davacı: Sosyal Sigortalar Kurumu. Vekili: Av. Gülbahar Özgul, Atatürk Bulvan 1. Blok 7-B Fatih/ts- tanbul. Davalı: Hüseyin Bozbay. Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Vekili Av. Gülbahar özgül ta- rafından davaJı Hüseyin Bozbay aleyhine ikame olunan tazminat da- vasında: kurumlanna ait 34 V 8022 plakalı aracın durmakıa iken Hü- seyin Bozbay idaresindeki 34 EAR 91 plakalı aracın çarpması ile mey- dana gelen 4.964.500 lira tahsili talebidir. Davamn duruşması 7.7.1992 saat 10.00 olup iş bu ilanın neşir ta- rihinden itibaren 15 gun içinde tebliği yapılmış sayılacak olup bu ta- rihten itibaren 10 gün içinde davaya cevap vermeniz, duruşmaya gel- mediğiniz, kendinizi bir vekille temsil ettirmedığiniz takdirde yoklu- ğunuzda duruşmaya devam olunup karar verileceği ilanen tebliğ olu- nur- Basın: 7075 AT YARIŞLARI FİKRET DAĞUOĞLU 1. KOŞU: F.Yunus (2), P.Şans 7(1), S.Sahman (5), 2. KOŞU: F.T.Bold (4), P.Down Town (3), PP.Foto Spor (5), S.Aristo(I), 3. KOŞU: F. Şubat (2), P.Tırpan (1), PP.Gülipek (6), S.Sülo (5), 4. KOŞU: F.Tümerbey (1), P.Tuğbanbey (3), PP.Çerkezhatun (5), S.Heybetli (2), 5. KOŞU: F.Lala (8), RAlünözü (2), PP.Mon Amour (10), PP Presüge (12), S.Fleurette (15), 6. KOŞU: F.Caramba (5), P.Ertunga (6), PP.Sheriff(13), S. Adembey(I), 7. KOŞU: F.Lady Rose (8), P.Raşomon (6), PP. Tycoon (2), S Sözlü (9), Gazi Koşusu'nu kinı kazanacak? İstanbul'da hava bulutlu, pist normal. 850 milyon lira ikramiyeli Gazi Koşusu bugün yapılacak. İlk kez favorisi önceden belli olma- yan bir Gazi Koşusu'na tanık olacağız. Bugünkü yanşlara ilişkin önerilerimiz şöyle: DownTown: Haarlıklannda gözdolduruyor. İyi bir start ahnası halinde birinciliğe uzanacakür. T.BoM: Çim provaanda begenimi- zi kazandı. Kazanma şansı vardır. Şubat İyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Çok şanslıdır. Tırpan: Daha kuvveti grupta dahi başanh oldu. Şubat'ın hatasıru koUayacakür. Tümerfoey: îstikrarh koşular çıkanyor. İlk şansa sahiptir. Tuğbanbey: Şon koşulan, düzeldiğini gösterdi. Favorinin sert rakibidir. Lala; İdmanlanru aksatmıyor. Kazanabilir. AJtnönü: İyi bir hazırlık dönemi geçirdi. İhmale gel- mez. Mon Amour Son koşulannda göz doldurdu. Kuponlarda bulunmalı. Caramba; Sabah idmanlan ölçü alırursa, birinciüğin en yakın adayı. Ertunga: Sürpriz yapma şansı vardır. Raşomon: Son koşusundan sonra yaptığı gaJobu dıkkatirtua çekti. Tabela şana vardır. Lady Rose: iyi bir form tuttu. İlk şansa sahiptir. Kenıal Akyer'in görüşleri 1. AYAK: Uzun süredir hazırtıkJannı sürdüren ve çim provasın- da başanlı olan T. Bold ve Down Town arasındakı mücadele yan- şın birincısini belirleyecektir. 2. AYAK: Ciddi hazntklan olan Şubat, favorimizdir. Kötü koş- ması halinde Tırpan, GüJipek ve Sulo'nun şansı artar. 3. AYAK: Son koşuJan tatminkâr olan Tümerbey, ilk şansa sa- hiptir. Tuğbanbey, daha sonra düşünülebilir. 4. AYAK: Günün anlamlı Gazi Koşusu'nda 17 İngiliz safkanı start ahyor. İdmanlanru düzgıin bir şekilde sûrdüren Lala'ya ilk şansı veriyoruz. Altınözü, Mon Amour, Noble Star ve Moon Light şansı olan safkanlar. Çok at yazmakta fayda var. 5. AYAK: Son koşulannda düzeldiğini kanıtlayan Caramba, çok şanslıdır. Ertunga, Adembey, Karayılan ve SherifFin tabela yapma şanslan vardır. 6. AYAK: Lady Sera'nın bu kez iyi koşmasmı bekliyoruz. Rakip olarak Tycoon 1, Raşomon ve Sözlü'yü öneririz. ALTILI GANYAN 8 2 10 12 15 II OTORİTELERİN GÖRÜŞLERİ Kemal Akyer Ejder Topçu Erdinç özsu ' Yalçın Günay 4-3 4 4 5-1 2 2 2-1 2 1-3-6 3-1 1-3-5 9-5-6 8 8 a 8-10-17 5-6-1-9 5-1-13 5-6-1 2-4-1 8-2-6 6*9 8-5-9 GUNUN PROGRAMI 2. KOŞU: Saat: 14.50 (Şarth) 2 Yaşlı tngilizkr 24.000.000 TL. (ÇİM) 950 M. * 1 Aristo 2.Baybatur 3.Down Town 4Thunder Bold 5.Fotospor â.Gizem 56 H.Karalaş 56 S.Boynu 56 Caakıbc 56 Aykut 54.5 S.Akdı 54.5 M.Ynksei ( (...) 3. KOŞU: (Şarth) A Grubu Araplar (ÇİM) Saat: 15.20 55.000.000 TL. 1600 M. • • • 1 Tırpan 2 Şubat 3Timurhan 4Bükeatay 5-Sülo 6.GüUpek 61 59 59 58 58 56.5 Kadir H.Karalaş A.Birdal S.Boynu Akın Mümin (515) (116) (565) (216) (047) (724) 4. KOŞU: (Ş. Handikap) 3 Yaşlı Araplar (ÇİM) Saat: 15.50 24.00.000 TL. 1200 M. • * * * 1 Tümerbey 2.Heybetli III 3Tu|daobey 4.Ka»mhan S.Çerkezbatun 6.Gözükara 7BenIilaz IV 8.Fevzibey 9.NB IX 58 57 55 55 51 50 48 46 45 A.Birdal Tıoay Z.Mutlu C.Kurt Ustaoğlu R.Telik K.Melike R.Manav M.Ynksel (142) (204) (215) (120) (-31) (-91) (286) (070) (069) 5. KOŞU: (Gazi) Saat: 16.30 3 Yaşh Ingilizler (KUM) 550.000.000 TL. 2400 M. * * • * • İAUıaı 2.Altınözü 3.Ambargo 1 4.Avi 5 Gold Baok 6Göklaşı 7.Komando 8.Lala 9.Misnrata 10.Mon Amoar 1 M.NoMeStar 12.Prcstige 13San Saka I4.Savaş II 15.Fleurette 16.Mavi Bahar 17 Monn Light Lala ve 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 56.5 56.5 56.5 Savaş II Kazım (M) Cankılıç Tınay K.Melike Sedat R.Manav Ali Rıza Mümin S.Boyraz H.Karataş Kadir (M) S.Akdı Aykul Akın Z.Mutlu A.Birdal Ekrem Eküridir 13 9 6 14 5 1 16 7 12 3 10 4 8 2 17 II 16 (873) (233) (353) (193) (620) (302) (601) (124) (214) (412) (621) (U5) (188) (621) (122) (119) (171) 6. KOŞU: (Anafartalar) 3 Yaşlı İngilizler (ÇİM) Saat: 17.05 90.000.000 TL. 2100 M. • * * 1 Adembey 2.AI Breza 3Alesta 4.Alp 5.Caramba 6.Ertunga 7.Gene Kelly 8 Gold Bullet 9.Karayılan 1 lO.Özcanbe} 11 Oualilly Rising 12.See You n.Sheriff 14.Son Amoor S.Boyraz A.Birdal Nedim (M) K.Melike Ekrem 58 S.Akdı (M) 58 Kadir Mümin Tınay C.Kurt Akın Z.Mutlu (M) Cankılıç H.Karataş 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 13 II 6 8 1 2 5 9 7 14 3 10 4 12 (214) (359) (003) (190) (033) (736) (766) (174) (557) (837) (-92) (114) (321) (872) 7. KOŞU: (Şarth) 3 ve Yuk. İngilizler (ÇÎM) Saat: 17.40 20.000.000 TL. 1700 M. 1 Gold Son 57 F.Çakar 7 (Ö72) • * 2 Tvcoon I 60 A.Birdal (M) 8 (461) 3.Umman 60 Sedat 5 (631) 4 Aslanım I 57 Cankılıç 1 (938) 5.Merhaba 57 Tınay 13 (596) * * 6 Raşomon 57 H.Karalaş 10 (075) 7 Biliyormusun Kim 54 Y.Tunç 3 (210) • * * 8 Ladj Rose 55.5 Ekrem 4 (195) • 9.Sodü 55.5 S.Boyraz II (855) lO.Viclot Rose 55.5 Akın 9 (306) ll.Cellini 50 I.Eser 6 (585) 12.Cissy 50 D.Akdı 12 (970) 13.Gökpınar * 50 İ.Akkıbc (M) 2 (-0)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle