16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 HA2İRAN1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA 13 BURNUMUN KENARI "Abi ya, yine kaldıramadılar! Çokrauzor şu yasaklan kaldırmak?' "Yok be, oğlum! Kaldırmaya kaldınriar da, havada nasıl tutarlar? Sonra da indirmesi var.. îndirincenereyekoyacaldaı?Kolayiş mibunlar? Offdı rikord Örncğin. çok sa\ ın bırdcvlcl bakunımı/la röportaj yapacaksınız. Bırbınnızı gcrcğındcn çok tannorsunu/. "Sö> lc camm" dıv c gülümsüyor. "Suvınbukunım. Ncişbuya'Mayallah. koparımı^sıni7vınc\avı\ı Hıç ummuvorduk doğrusu Kutlan/" Yağı \cnldı bakanın ama. şimdılık çö/ülmcvccck clbcı "Hehhetı... Tabiv, işin aslı ö> le değil ama. 'offdı rikord' oİacaksa anlata\ım." Bılıvorum. ıçını/dcn hcmcn " Aldı ağ/ından bakla> ı" dıyorsunuv. İş laf almak dcğıl kı. "olur" almak. Adam "offdı rikord" dı\ ccck dc. su dc >u/iicaksıni7 ha''. Dılsızler bilc konuşma/si/ınlcbırdaha. "<\man Su>ın Bakanım. lafı mı olur? Esiağlürul. Başlıyoranlatma>a Yahu şulann onda bırini mıllclc anlaisak. onalu bölümlük "Emret Başbakanım"dı/isi olur PoJılık.ıcıkınn dj ışı /or Hcpsının 'jumalmania'sı var. Gu/ciccı cvhamı >anı. Kanlanndan (ba>ansa kocasından) bılc ^uphclcnırlcr "Hanım sana bi^e> sö\li>e\immiT" "Hıriı - "Offdı rikord olacaksa "Yahu bcn scnın kannım " "Olsun bu çok önemli. Bizim başabakanda 'gi/li' prostat varmış." "Gı/lısi dc mi oluyornuış onıın?" "Hi>t, offdı rikord dedik ya." Yad.ı "Baba. Bcn nasıl dün\ a\ a geldim?" "Oll dı rikord olacaksa anl.ua> mı " "O da ne dcmck baba?" " K ımscve soyleme/sen anlalayım.yanı." "Söz." "Bak şimdi. O işin aslı çok başkaoldu..." Vay bee... O işin de mj ash başka? Politikacının hayatı kocaman bir"ofdı RıkorcTdurzaten... Hani o "Bakan bilmemneyi . fe naterlettik" ya da "Filanca v bakanla Dobra Dobra" -Hüründen röportajlarda, polıtikaanın söylemek istedığınden fazlası hıçbir zaman yer alamaz. İçlerindeki teybin "offdı rikord"unu devreye sokarlarda büyük politik gaflar böylece önlenmişolur... Bir de ne mi önlenmış olur? "Offdı rikord" olmayacaksa söyleyeyim... "Gerçek!" ıncır çekirdeğî İşkencecileri bana getirin. İSMCTSEZdH içifJeri Bakanı Özellikle genç kızlar, tak fışi bitir işi dünyası yaşıyorlar. Hasta Galatasarayh Her kadın istediği erkeği yatağa atabilmelidir. KMUNUNUGİUY Mtuıken Hele küçük başlayahm zamanla büyürüz, küçük güzeldir devrigeçti. SMIPSABANCI tfadam Artık İstanbul kıyılanndan denize yalnızca gecekondu kopilleri giriyor. Teletm Yorumcusu Yaşadığım korku ve sıkıntılar göğüslerimin büyümesine neden oluyor. Siükonsuz Daıaöz Enflasyon düştü diyorum, kimse inanmıyor. TANSUÇkLER DerletBakaıu kurtarılmış sayfa Turgut Özal: Anayasa bir kere ihlal edilmekle bir şey olmaz Biz anayasaya hâlâ 'anne' diyebilecek miyiz? Türkiye'de anayasanın bir kere ihlal edibnesi herhangi bir şeye yol açmıyor. Bayramda gazete çıkardı çık- mazdı taruşması yapıladursun, Sabah, Yenı Sabah veya Dünya- da ve Türkiye'de Sabah çıktı; kapü parayı gitti Biztere de bu bardak soğuk su içmek düştü. Ce- zai yargı?.. Olmaz mı kardeşım.. Ağır para cezas: 39.000 TL. Ana- yasaya saygdı değiller mi? Olmaz olur mu? Cezalannı ödedıler, akıl- lan başlanna geldi. Hem zaten Türkıye Cumhuriyeti'nın Cum- hurbaşkanı naal yorumlamışü: "Anayasa bir kere ihlal edilmekle fairşey oknaazT Ne?Gddımıso>- lüyorsun sen yahu? Koskoca Cumhurbaşkanı "hukuk devleü Türkiye"de böyk bir laf mı etti? Biz ciddi söylüyoruz, siz mızah yapüğımızı sanıyorsunuz. Tepki- miz ne peki? Helal olsun adama! Bak, gerçekçı davranmış. JJbera- lizm bu kardeşjm, vahşi libera- lizm! Bu laflann hepa aynı zamanda söz konusu gazetenin yetkiüleri için de sarf edıkiı tabıy.. Şeytan gibi kumazlar. Öbürteri keriz. Burun çalışanlanndan biri so- runca biz de merak ettık: "Yahu anayasayı delmek ıçın nasıl bir şe- ye sahip ohnak lazımr " Ben yap- um oldu. "80'lerden •90'lara taşı- rıırken baalan anayasa delme çaiışmalannda ustalaşagörsün, biz bir grup kenz de "Alışama- dım" telgrafı çekip ordudan ihraç edüelim. Veya "Savaşa Hayır" deme cesarcu gösterip daha 15'- ındeyken ıçen aulalım... Örnek mı yok bıam kenzhkJerimize? 1875 yıl toplam hapıs cezası ve 9 trilyon para cezasına çarptınJalım. Bizim kafamızınçahşrnası ıçin daha baş- ka ne yapsm adamlar. Hiç akhmı- ZJ kullanıp da "Kardeşım, biz cumhurbaşkanına hakaret ettik belki ama, adamcağız kendı söy- temiyor mu, anayasa bir kere ihlal edilmekk bir şey olmaz, dıye" bir lakırdı etmeyı nıçin düşünemıyo- ruz? Ha, tamam, ıki kere ihlal edersem, sen de al götür beni ne yaparsanyap. Ah, an, basında kıımızı nokta kavramı bir gehşecektı kı, bakın görün siz o zaman, biz o anayasa- nın delinmedik bir tarafıru buakı- yor muyduk? Hayali ihracat: Rakamlarla yazılaıı şiir Dört kişiydiler. Birini sokaktan koluna girip getirmişlerdi oraya. Para istemediler ondan. Gözlükle- rinin ardında şaşkın ve biraz da endişeli baktı. Ulkenin dört bir ya- nında komisyonlar topianıyordu. Hayali ihracat sona erdınlecektı. Buna kararlıydılar. Ne actydı tann- sı. Bu ülke, son on yıllık tarihi bo- yunca en büyük sanatsal faaliyetini bu alanda göstermemiş miydi? Ne tür bir mahn hayali ihracatını yapa- cağına karar vermek ve onun yerine neyi hayali ihraç etmek? Yani bu, öyle her baba yiğidin harcı mıydı? Şiir yalnızca sözcüklerle mi yaalır diye düşünüyordu. M.G. buna bi- raz gülümsedi. Ne demek istediğini anlamıştı. Biz anlamamışük. "Ne demek isüyor^un,'-', . diye sorduk. "Rakamlarla yaalan manzum ese- re ne ad verilir" diye sordu. Seçe- neklerimızi değerlendiriyorduk: A- 12 volt, B- Cumhuriyet'in 69. Yıl Marşı, C- Hayali ihracat. Soru açık değildi. İtiraz hakkımı- zı kullandık. Rakamlann manzum olması onu tek başına şiir yapıyor muydu? Başka kimsenin bu işte' parmağı olmayacak mıydt? Buna olanak sağlayan yasalan kimler çı- kartmıştı? Bir de telif hakkı kim- deydı bu dahiyane buluşun? O zamanın Başbakanı Turgut Özal, "Kaçakçıhğı ortadan kaldırdık, şimdi hepsini ihracatçı yaptık" de- memiş miydi? Bir antoloji yapmak mümkün müydü? Ama bu işte, her zaman olduğu gibı kimseye haksız- lık yapılmaması gerekiyordu. Son- ra bazı hayaliciler (Biz onlara "ha- yalcıler" demek istiyoruz, e mı?) antolojide adlannı bulamazlarsa üzülmeyecekler miydi? Dört kişiydiler. Son hayal tacirle- riydiler. Atatürk Kültür Merkezi'- nde üslenmişlerdi. 1980'de kapatı- lan Sinema-Tek ilk ve bedava ve halka açık tilm gösterimiyle yeni- den yasal faaliyetine başlıyordu. Son hayal tacirleriydi. Resmen dört kişiydiler. Makinist şiddetle karşı çıkıyordu: "Dört kişiye film gös- termem ben!" D.J. ise filmin yansı- na kadar dayanabilmişti. Hayal ticareti yapmak ve rakamlan kul- lanmadan şiir yazmak da yoktu ar- tık. Bu ülke bitmişti; bir grup hayal taciri özel uçaklanyla fsviçre'ye doğru yol alırken rakam kullanma- dan şiir yazanlardan biri "başka bir şehregidememek"ten yakınıyordu. SON DAKKADA Beytülşebap ılçesının Kazanönü Mezrdsı'ndd yaşayan Zarti Aşireti'ne mensup genij^ bir aıle mezralanna da musallat olan Enflasyon Canavarfnı (29) uzun uğraşlar sonunda yakaladılar ama iş işten geçmişti. Ulkemız genelinde mutfak cınayetleny- le tepki toplayan Enflasyon Canavan'nın (29) Kazanönü Mezrasf nı da aç açık ve çiplak bıraktıktan sonra yakalanması sevinç yarattı. Mezranın ıleri gelenlerinden Abdullah Kazanönü (Resimde önde bıyıklı) "ona öylesine öfke duyuyorduk ki kafa derisini yüzdük! Eee, o da bunu hak etmişti. Bütün mezrayı sömürdü, yedi bitirdi. Şu halimize bakın.. " dedi. Tansu Çiller'in de haber üzerine bölgeye gitmesi bekleniyor. "İstifa etmeyeceğim" şeklinde bir açıklama yapan Çiller, "Bellı olmaz, canavar öldü deyip, görevi bırakamayız. Kimbilir, belki de bu arada canavar yavrulamıştır" dedi. Züppelikleruııizi tamyalım Son günlerin en büyük züp- peliği "in"ler ve "ouf'lar. İn- sanlann bakışlannı muz kabuğuna bindiren bu züppe- lik, basın aracılığı ile halka mal oldu. "İn" ve "out"; "out" olana dek çekmek mec- buriyetindeyiz. Haftanın ikinci züppeliği de araba kiralamak. Kaç okuru- muz bu işe yeltendi büemiyo- ruz, ama araba kiralamak son derece yaygın bir züppelik ha- line geldi. Bir süre öncesine kadar taksi ile şurdan şuraya gidenlere alıa gözüyle bakılan memleketimizde çağ atlanmış durumda. Bu işin de ıncelikle- ri var elbet. Mesela para ba- bası genç yöneüciler özel araba bulundurmaktansa Li- muzin kiralamayı ya da spor gezilerinde Range Rover'larla dolaşmayı yeğliyorlar. Ama öte yandan ceplerindeki son parayla Fiat 126 Bis kirala- yanlara da rastlamak müm- kün. Haftanın son züppeliği, ço- cuğunu yabancı dille eğıtım yapan anaokuluna vermek. Bunun cocuklar üzerindeki etkısi tartışılırken bir yandan da aile üyeleri arasmdaki eko- nomik etkileri de açıkça ya- şanmakta. Papyon'un Anao- kulu'nda üç yıl okuduktan sonra okulun ilk bölümüne kabul edılmeyen bir çocuğun sevinçle, "Artık öğretmeni- min soylediklerini anlıycam deği! mi baba?" demesi üzeri- ne 7arannı hesaplayan züppe baba İsmail Gülgeç. bu raka- mın üç yıl sonunda 72 bin Fransız Frangj olduğunu acı içerisinde gördü. BUR>aJMUNÖBÜR KENARI Bugün "Babalar Günü".. Ne yani, siz şimdi zavalb ananızı düşünüp bir önlem büe almadıruzmı?!. TARİHTE HERHANGİ BİR GÜN MÜMTAZ ARIKAS 21 Haziran H/U'nALMANYA'YA SAVAŞ AÇT/f. TA8İHTE BUGÜN, HAİrt, ALMANrA YA S4V/1Ş r'cAN ETM/şrİ! KARAY/P DEMIZİ'MOE/CI U/gf>ı4M/O£j4 . gu Gtl££fiJ H4A4İLE gig Yüröyûş Memurlar yürüyorlarmii Naal olur, yahu? Daha dün sürünüyorlardı 1 ÛSTÜ BETOUA SESESlM Özal'a suikast gtnşimınde bulunan Kartal Demirağ, "M İTle ıhşkım var" demiş. Sonucunda ıçeriyedüştüğüne göre.tersüişkidir! Çevre Mesut Yılmaz, "Süleyman Bey madem çevreci, önce kendı çev resını temızlesın" demış. Bıze kalırsa. her lıder, kendi çevreandekı pidıgı temızlesın.. Hepimizrahat ederi/ HAFTANINYORUMU Köpekler Tercihimdir Bayramda bir yere gidikcektı. Fena halde zor bir tatil bideri bekliyordu. YoUarda bir grup vatandaş kurban venfccek, gdılen tatil beldelerinde özel tanfeler geçınleceğı ıçın yanınızda krern bu- lundurulacakû. Sonunda da yorgun argın herkes kenone dönecek ve bir tatil daha bitmiş olacako Bu tanhı tekerrür etünrken de, eM- tnizden geldığınoe sınirlenrmze hâkım olacağımıza soz verdik. Az kaldı başanyorduk da. Ama olmadı işte... Yenı taül bıçemı ıçensınde yer alan unsur bizim İstanbul'daki mahalleye pek uğrarnamış olan "köpekliler"di. Taülımızı geçırdi- ğimiz Gündoğan Köyü'nde toplu aşüama yoluna gidıldi de, ıçuniz Lsınlmalara karşı biraz olsun rahatladı. Ama, ış ısınJmakla biter miydi? Bıtmezdi. Gölköy'de keyıf yapılacak. Nene gerek senin oteiden aynlmak. Bodrum'da daha yenı kaybolma tehUkesını aüatmış, cocuklarezü- meden dönmeyı başarmışken... Işıl Özgentûrk "Ece'ye de uğraya- bm" dedi. Arustık bohem hep ıçımizde uktedir Ne yaparan? Çoluk çocuk bu kurtarılmış sanatperver ınsanın mekârana sûrük- lüyor bizlen. Kapıda Mercedes'ler, BNfW^ler karşüıyor bizi. Birde ben boylarda bir Dalmaçyalı Çocuklara hayvan sevdirioez ya, "aman bir şey yapmaz canım, korkma'Tarla sıynlıp bir masa bulu- yoruz kendımize, seranın yamaanda. Cocuklar da ealme tehlikesi olmayaa yani trafıkten anndınjmış bu bölgede keyiflennce dola- şıyorİar. Bır ara bir çocuk çığiığı ile ırkibyoruz. Orada bakıcısıyla turalarken Dalmaçyalı'nın sevgı gösterilenne maruz kalmıs. birço- cuğun çığiığı ımış meğer. Şu cocuklar neden korkarlar hayvanlar- dan, bılmem. Biz sevdıremedık de ondan herhalde. Derken, bu olay unutulmak üzereyken ve arük Dabnacyalı'yı bağlamısür sahi- bi aüşüncesıyle, çocuklan Işd'ın kızı Dûnya ile oynamaya bırakı- yoruz. Bırden Dalmaçyalı'yı son kez Dünya"nın ardından koşar- ken görüyoruz. Panık başlıyor. Benım laamı (ûç yaşında) uzun süre havuzun kenannda kovabyor ve Dûnya ablaa tarafından kurtanldığı ıçın Dalmaçyalı yeni oyuncak aramaya koyuluyor. O da Refik Durbaş'ın mahdumu Ahcan. (O da alü yaşında) AJican kaçınca Dalmaçyah bu oyunu çok sevıyor. Deviriyor yere, koluna da bir dış atıyor. Bağınş çığınş. Bütün garsonlar sntarak meseleyi izhyor. Cocuklar çığlık çığbğa ağlıyor. Anneler de öyle. Derken, DabnaçyaJı'run sanıbesı yanımıza gelıyor. Çok üzüldüğünü ama o zavallı köpecığın de sadece on aylık olduğunu, oyun oynamak ıcin bütün bunlara sebep olduğunu, onun adına özür dıledığinı söylü- yor. Son olarak da nezaketle sonıyor "Bu olayı nasıl telafı edebtlı- rim?" İşı büyütmektense, bır an önoe oradan uzaklaşmak istiyo- ruz. Oranın işletmealen ise tek kelime etmiyorlar. Köyıimüze dönüyoruz. Demzdeyken saldınsına uğradığımız Barnı'nın üstümuze doğru sevımh sevımlı gddığını görünce ben dayanamıyorum arok. Sahıbı "Yo, ıarmaz. bır şey yapmaz. Hem zalen aşıh" deyınce bır anda kendimden gecıyorum. "Ben ısınnm ama. Benım aşrnı da yok üstelık, ben bır şey yapanm. Ben ısın- nm." Beni sakınleştinrken Işıl Ozgenturk, "Artık bu ınsanlann yeni tercıhı" diyor Naai Ece'de köpekler tercıh edümtş ve bıze ın- cebkle git denılfnisse. galiba aruk bu toplumda da terahını köpek- lerden yana kullananlar bıze açık açık •burda sızın ışınız yok karde- şım" demek ısüyorlar Biz ise, bütün köpekseverlere, bu ışın sınıfsal bır zaaftan kaynaklandığı savını da bır kenara bırakarak dıyoruz kı. bızım tercıhunız ne yaak kı hâlâ ınsanlardan yana. KemalGökhan Ana, Ana İki, Ananınki Özel televizyonlar ortaya çıkmaya başladığından bu yana ilgjnç olaylar yaşanıyor. Daha şimdiden televizyon tarihine geçecek örnekler hayli kabardı. Son olarak adını Inter Star olarak değiştiren ve halk arasında Starl olarak bilinen kanalda "Ana"nın başına gelenler oldukça ilginç... Inter Star'da da Özal'ın TV kanalına geçtiğini açıklayan "Ana" son kez ekrana çıktı. Acılı, kebaplı, biraz erotik ve de "ana ve baba'lann dünyasını yansıtan bu dizi şaşırtıcı birşekildesonuçlandı. Sonra öğrenildi ki senaryo Inter Star ya da Starl tarafından değiştirilmiş. Ana ile baba öldürülüyor ama çarşaf içinde bir siluet belirip dizinin "Ana İki" olarak devam edeceğini duyuruyor. Yani sözün kısası önümüzdeki yeni yayın döneminde yerli dizilerimiz bazı isim değişikliğine uğrayabihr. Ana, Ana İki olurken, Ahrnet Uğurlu Karşı Şov'un Ahmet Uğursuz Uyumlu Şov, Mini Mini Büyüklere Masallar'ın da Kıllı Kıllı Büyüklere Masallar adıyla Intefdeki yerlerini korumalan bekleniyor. Eğer Ana İki de yeni bir kanala kaptınhrsa, Inter Star bu kez de Ananınki adıyla diziyi sürdürecek. S.K. içişleh Bakanı Sezgin 'işkenceye son' sözü verdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle