19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
PAMUKBANK Cumhuriyet Babalar Günü kutlu olsun! PAMUKBANK 89_Y"IL / SAYI 24364 / 3000 TL (KDV ıçinde) KURUCUSU: Y U M S UBk {1924-1945) BAŞY/MH: MADİR MAPİ (1945-1991) 21 HAZJRAN 1992 PAZAR TÜSIAD, Demirel'i kızdırdıBaşbakan'dan Eczaabaşi'na: Hariçten gazd okumak kolay. Siyasi irade yokluğuna TÜSİAD mı karar verecek? Çok iyi biliyorlarsa gelsin onlar idare etsin. Her kafadan bir ses çıkarsa bir yere vanlmaz. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Süleyman Demirel, hükümeti ekonomide alınması gereken acil önlemler konusunda uyaran TÜSİAD Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nı sert birdille yanıtladı. Demirel, "Biz fıkir almaktan memnun oluruz da, dışandan gazel oku- mak o kadar zor birşey değil. okunur. Eğer herkes o kadar çok. iyı biliyorsa, gelsin onlar idare etşn" dedi. Eczacıbaşı- nın siyasi irade yokluğu eleştiri- lerini, "Siyasi irade yokluğuna TÜSİAD mı karar verecek, millet mi karar verecekT sözle- riyle değerlendiren Başbakan, "Oyle her kafadan bir ses çıkar- sa, bir yere varamayız" diye konuştu. Demirel, Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Sara- coğlu'nun istifa edeceğine iliş- kin söylentilerle ilgili olarak, "Merkez Bankası Genel Mü- dürü bizım memurumuzdur. Onunla tartışmaya gırecek de- MArkasıSa.l6,Sû.7'de Ali Ulvi yıllık izne çıktığı için çizgilerine 15 gün ara veriyor. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Türk Sanayicileri ve tşadamları Derneği, tarihe "TÜStAD TUSIAD hükümet kavgalarıye geçen uyansını 1979 yılı 13 mayısında o za- man iktidarda olan Bülent Ecevit'e yapmıştı. TÜSİAD, gazetelere verdiği "Gerçekçi Çıkış Yolu" başhğını taşıyan ilanlannda ülkenin için- de bulunduğu ekonomik durumun tablosunu çıkararak "Türkiye nereye gidiyor? Bir ülke- de ekonomik bunalım neden doğar? Sorum- luluk kimdedir?" sorulannı sormuştu. Yıllık yüzde 60 enflasyonun indirümesi, vergi kaçakçılığının azaltılması, teşvik verilmesi gi- bi isteklerde bulunulan bildiride, "Demokra- tik rejimin temel gücünün hür teşebbüs" ol- duğu vurgulanarak "Hıir teşebbüsün zayıfla- ması hürriyetçi demokrasinin zayıflaması de- mektir. Zorlayıcı önleyici tedbirlerle üretim art- maz. Olsa olsa ekonomik yapı çarpılır. Gide- rek rejim değişir" denilmişti. mArkasıSa.l6,Sü.8'de GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Türkeş'e Bağışın İçi Dışı Eski MHP mallarını, DYP'nin himmetiyle yeniden açılacak MHP yerine, eski genel başkan Alparslan Türkeş'e bağışlayan olay, hukuksal ve siyasal açıdan yeni yeni tartışmalara gebe. Arkadaşlardan adının verilmesini iste- memiş, ama biz değerlendirmeyi güçlen- direceğinden isminden de söz ederek, Ankara Hukuk Fakültesi Anayasa Profe- sörlerinden Oya Araslı'nın olayı betimle- yen cümlelerine kulak verelim. Prof. Araslı, "Bu haliyle" diyor, "yasa Hazirte malının bir kişiye 'bağışı' gibi gö- rünüyor." Pekçok çevrede saşkınlık, çoğu kesimlerde de siyasetin hukuk düzenine »ArkasıSa. 17,Sü.l'de TBMM Başkanı, hükümetin TRT'yi Resmi Gazete'ye dönüştürdüğünü söyledi Cindoruk koalisyoııa yüklendi•TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, hükümetin demokratikkşme yönünde atnğı adımlarda üerleme kaydedilmediğini ve ihmallerin görüklüğünü belirterek "İh- mallerin sürmesi durumunda Meclis olarak ekim ayından itibaren etkinliğimizi artün- nz" dedi. Hükümeti TRTyi resmi gazeteye dönüştürmekle suçlayan Cindoruk "Her akşam halkı ilgjlendirmeyen icraatlar 4045 dakika ekrana getiriliyor" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Bü- yük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindo- ruk, anayasada ve hukuksal yapıdaki eksiklikle- rin bir an önce tamamlanması gerektiğini belir- terek, hükümetin demokratıkleşme görevinı ihmal etmesi halinde bu alandakt yetkinin mecli- se geçeceğini savundu. Cindoruk," O zaman Meclis olarak biz etkinliğimizi arttınnz"dedi. TBMM Başkanı TRTnin hâlâ resmi gazete kimliğini koruduğunu, her akşam hükümetin halkı ilgılendirmeyen ıcraatının 40-45 dakika ekrana getırildiğini söyledi. ÇGD'nin duzenlediği Basın Kurultayı'nda bir konuşma yapan TBMM Başkanı Cindoruk. 20 Ekim genel seçimlerinden sonra Türkiye'de yeni bir dönemin yaşandığını ve demokratikleş- me sürecinin başlatıldığıru söyledi. "Bu sürecin faili toplumdur" diyen Cindoruk, kurultay hukuk komisyonu raporunun, "de- mokratikleşme konusunda yeni dönemde hızh çahşılamadığını ortaya koyduğunu" belirtti. Ba- sın özgürlüğü önündeki engellerin araştınlarak, bugüne kadar eksiklerin gıderilmiş olması ge- rektiğini ifade eden Cindoruk, şöyle dedi: "Bir karikatürden 14 yıl hapis cezası alınıyor- sa, demokratikleşmede geç kalmışız demektir. Hekimoğlu İsmail hapishanedeyse bu bizim su- çumuzdur. Bireyi öne geçiren bu çağda, anaya- sadan başlayarak hukuksal yapıdaki eksiklikle- rin süratle giderilmesi gerekiyor. Kurultay hukuk komisyonu, bu eksiklikleri 24 saatte bel- geleyebiliyorsa, bizim bu eksikleri 8 ay ©bi bir sürede gıderememiş olmamız yanlıştır. Hükü- met demokratikleşme konusunda ihmalini sür- dürürsç, ekimden itibaren Meclis olarak biz etkinliğimizi artınnz. Halkın Medis'e verdiği yetki sınırlı bir yetki değildir. Yürütme, demok- ratikleşme görevini ihmal ederse, yetki Meclis'e geçmiş demektir." Devletin radyo ve teleyizyonunun yeni dö- nemde de Resmi Gazete kimliğini koruduğunu nArkastSa.l7,Sâ.2'de Operasyon sırasuıda gazetecflerin fotoğraf çekmelerine ön- ce izin verilmedi. Sonra fotoğraf çekilmesi için Emniyet Müdürii Necdet Menzir'in talünatı üzerine polisler 'mizan- sen operasyon' düzenlediler.(Fotoğraf: AHMET ŞIK) 2 bin polis Armutlu'yu didikdidikaradı• İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca- dele Şubesi, Çevik Kuvvet ve Ozel Harekat Tim- lerinden oluşan yaklaşık 2 bin polis, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralannda Küçük Armutlu'yu kuşatmaya başladı. Saat 05.00 sıralannda Ar- mutlu'nun iç kesimlerine girmeye başlayan polis- ler, önceden belirlenmiş baa evlerde tek tek arama yaptı. 31 kişi gözaltına alındı. • İstanbul Emniyet Müdürü Menzir, bölgeyi huzursuzluktan kurtarmak ve yasadışı örgüt mensuplannı yakalamak için bu operasyonu gerçekİeştirdiklerini söyledi. Mlö.Sayfada Azerilerden Ermenilere Kimyasal silah suçlaması • Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Leyla Yunusova, Gence bölge- sinde konuşlandınlmış subay ailelerinin Erme- niler tarafından atılabile- cek kimyasal silahlara karşı uyanldığını söyle- di. ESAT PALA'nın haberi B.Sayfa«ı Çekoslovakya tarihe karışıyor •Vaclav Klaus ile Vladimir Meciar, ülkenin bölünmesine ilişkin anlaşma imzaladılar. Çek Sivil Demokrasi Partisi lideri Klaus ile Slovakya De- mokratik Hareketi lideri Me- ciar'ın yaklaşık 12 saat görüş- tükten sonra yaptıklan açık- lamaya göre Çek topraklan ile Slovakya bağımsız iki dev- let olacak. Aynlma işlemi en geç eylül ayına kadar başlatı- lacak. 9. Saytaia GEDİKLİVAFTİZ BABASI-Yunanistan Başbakam Mitsotakis, ûlkesinde vaftiz babalıgı yapmakla tanmıyor. Dün işadamı Angelopulos'un torununun vaftizinde, bebeğin anne ve babası onu gükrek izliyorlardı.( Fotoğraf:UĞUR GÜNYÜZ) Mitsotakis'in akh Kıbns'ta• Yunanlı milyarder Angelopulos'un toranu Di- mitrios'un Aya Yorgi Kilisesi'ndeki vaftiz töreni için İstanbul'a gelen Yunanistan Başbakam Mit- sotakis: "En önemli sorun Kıbns'tır. Siyasi lider- lerle yapacağım görüşmelerde ele alacağımız esas konu Kıbns olacak" dedi. LEYLA TAVŞANOĞLU îstanbul'da Fener Rum Or- todoks Patrikhanesi dün sa- bah çok renkli, ilginç bir vaftiz törenine sahne oldu. Patrikha- ne ana binasının restorasyonu için yaklaşık 7 milyar lira para yardımı yapan Yunanlı demir- çelik sanayicisi Panayottis An- gelopulos'un 4 aylık torunu gorkemli bir törenle Patrik Vartholomeos tarafından vaf- tiz edildi. Bebeğin vaftiz baba- lığını da Yunanistan WArkastSa.l6,Sü.3'te KIBRIS Denktaş, New York'taki görüşmelerden memnun • KKTC lideri Denk- taş, soruna acil ve kalıcı bir çözüm bulmak ama- cıyla New York'a geldik- lerini belirterek, "Kıbns Türk halkını temin ede- rim ki buraya satış yapıl- ması için baskı altında gelmedik" dedi. 17. Sayfada ÖYS bugün yapılıyor 661 bin genç yüksekokul peşinde Haber Merkezi - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavn"- nın ikinci basamağı olan ÖYS, bugün yapılıyor. 661 bin 590 adayın gireceği sınav sonucunda, 289 bin 634 öğrenci yükseköğreüm prog- ramlanna yerleştirilecek. Saat 09.30"da başlayacak sınav, 51 merkezde tek oturumda yapıla- cak. 2 bin 277 binada, 32 bin MArkasıSa.I7,Sû.6'da PAZAR KONUfiU n Prof. Bernard Lewis Prof. Feroz Ahrnad Türkiye Doğu'ya mı koşuyor, Batı'yamı? LEYLA TAVŞAWÛ.U'BWl Sİyleşlert M6. Sayfada DISK yeniden örgütleniyor KAZIMÖĞÜN BLRHANİYE(Ören)- Devrimci İşçi Sendikalan K.onfederasyonu Genişletil- miş Başkanlar Kurulu toplan- tısı dün Ören Artemis tesisle- rinde başladı.DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu yaptığı konuşmada, 1982 Anayasasının getirdiği işçi ve sendika düşmanı çalışma dü- zeninin, sermaye tarafından hoyratça kullanıldığmı belir- terek , " Katlanmak zorunda bırakıldığımız fedakârlık bile akıllıca kullanılmadı" dedi. DİSK e bağh 29 sendikanın genel başkanlan dün Ören'de MArkasiSa.f7,Sü.3te Konser / 1 1 . Sayfada Ye huzurlarınızda Pavarotti Maximilian'ın idamı /11. Sayfada Yasaktablolar ilk kez bir arada Moda / Arka Sayfada Renk, fantezi, çılgııt bir orijinallik Dergi/ Bugün Zaman tönelinde bir yaz gezintisi DERGi'NIN __ i Ç i N D E İ N C E L E Y İ N OLAYLARIN ARDBNDAKI GERÇEK TerazL. 12 Eylül askeri yönetiminin fcapattığı siyasal partilerin yeni- den açdmasını öngören yasa, Afeclis'te anaylandı. Ne var kiyasaya beklenmedik hûkümler eklendi; kulislerde ha- Zirlman ek madde ya da deği- şuk&klerle, iki koalisyon partisi araımda tatsızhk yaratacak bir yeni durum ortaya çıktu 12 Eylül'den sonra kapatılan MHP'nin malvarlığı, partiye ia- de edilecekken, bugünkü MÇP Genel Başkanı Alpaslan Tür- keş 'in kişiselmallarından sayüdı. Bu manevranm, SHP'nin bilgi- si dışında, Başbakan Demirel ile Türkeş arasmda gerçekleşen gız- li bir anlaşmayla yururlüğe kon- duğu ileri sürüldü. Kulislerde yapılan yorumlara göre, Sayın Başbakan, MÇP grubunu ge- rektiğinde yedek kuvvet olarak elinin altında bulundurmak is- tediğinden, Sayın Türkeş'e bu olanağı sağladı. Olayın bir yanı böyle... Ancak olayın öteki yanında bir başka gerçek ağır basıyor ve 12 Eylül'de kapatılan tarihsel CHP'nin son Genel Sekreter Yardımcısı Erol Tuncer'in şu sözlerinde vurgulanıyor: "Bu yasayla Türk hukuk hayatmm alnına sürülen bir kara leke de kaldınlmıstır. Bu karar parla- mentonun onuntdur. Demokra- si önündeki bir hukuk ihlali kal- dırümıstv." Gerçekten de Meclis'ten çıkan yasa ileride böyle değerlendiri- lecektir ve 12 Eylül mirasımn tasfiyesinde bir aşamadır. Yapılması gereken bir ödev yerine getirildi. Koalisyon hükümetinin Vfe- mokratizasyon' programı ağır • * • mArkasıSa.l7,Sü.rde Taksîler defişli\ aşaıııa geçiyor • TESTAŞ tarafindan üretilen yeni taksimetreler müşteriyefîşdeverebilecek. Mali- ye, taksifişlerininVergi Usul Kanunu'na göre bir belge olamayacağjru açıkladı. ANKARA (AA) - Türkiye Elektronik Sanayii (TESTAŞ) tarafından üretilen yeni elektronik taksimetrelerle, taksilerde fiş uygulaması başlı- yor. TESTAŞ'ın en ileri elektronik teknolojiyle üretilen yeni taksimetresi, aracın müşteriyle yap- tığı sefer sayısını, sefer sayısına göre alınması gereken toplam ücreti, aracm müşterili ve müş- terisiz kat ettiği toplam yolu hafızasına kayde- diyor. Taksimetre, kullanıcının isteğine göre hafızasındaki bilgileri fişe de döküyor. TESTAŞ yetkilileri, sıvi kristal göstergeli olan yeni taksimetrenin göstergelerinin 8 haneli olarak yapıldığını ve dağıtımına başlanacağmı söylediler. Yetkılıler. taksimetrenin özel şifrcsi ile aracın plakasının hafızasına kaydedildiğini. çahnma veya kaybolma halinde, hangi araca ait olduğunun kolayca bulunabileceğini bildirdi- ler. Yetkililer şöyle dedi: "Fiş veren mekanızma taksımetrede ayn. Her iksinin önünde bulunan kırmızı noktalar kızılötesi ışın ile bilgi aktanmı yaparak cihazın fiş vermesini sağlıyor. Bu kul- lanıcı için de görevi gereği fişe ihtıyacı olan müşteri için de çok büyük kolaylık getırccck" mArkasıSa.l7,Sü.2 y de GOZLEM UĞUR MUMCU Emek Pazarı... BURHANİYE/ÖREN - DİSK, çalışmalarının <lurd_u- rulduğu 12 Eylül 1980 tarihinden soıirâ" örgütlenme sorunlarını tartışmak üzere Ören'de toplandı. Toplantıya Hak-lş Konfederasyonu da katılıyor. Türk- Iş, herhalde, işlerinin yoğunluğundan olacak, Ören top- lantısına bir temsilci bile gönderememiş! DİSK'e bağlı Genel-iş Sendikası'nm Oren'deki "Arte- mis Tesisleri" 12 Eylül döneminde el konulan ve kayyım yönetiminde "Turban Şirketi" tarafından işletildi. Mavi DİSK bayrakları ile süslenen motelde 12 Eylül dönemin- UArkasıSa.l7,Sü.7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle