12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21HAZİRAN1992 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Sahte dolarlar Ortadoğu'daıf • İSTANBUL (AA) - Şekerbank'ta bozdurulan yaklaşık l .6 milyar liralık saîite ABD Dolan'y'a ilgili soruşturma devam ederken. Türkiye'ye sokulan paraların Ortadoğu üzerinden yurda getirildiği, olayla ilgili 6 kişinin yakalandığı ve S kişinin de arandığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, sahte paraların Ortadoğu ülkelerinden temin edildiğınin yapılan soruşturma sonucu bclirlendiğini söyledi. Menzir, ortaiıkta Türkiye'ye 1 milyar sahte ABD Doları (yaklaşık 7 triiyon Türk Lirası) sürüldüğü yolundaki iddialar bulunduğunu belirtti. istanbul Emniyet Müdürü, olaya Şekerbank görevlilerinin kanşıp kanşmadığı yolundaki soruya da "Soruşturma bu yönde de sürdürülüyor. Olaya bankadaki personelin de kanşıp kanşmadığını araştırıyoruz" dedi. TKP/ML'Iİ TÛPk öldürüldü • ZÜRİH(Cumhuriyet)- Isviçre'nin Zürih kentinde yasadışıTKP, MLörgütü üyesi olduğu belirtiien bir Türk. evinde uğradığı silahü saldın sonucu kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldü. İsviçre polisi kimliğini açıklamadığı 38 yaşındaki Türk'ün ülkeye kaçak olarak girdiği ve TürkiyedeTKP'ML üyesi olduğunu söyleyerek sığınma hakkı istediğini bildirdi. Öldürülen Türk'ün geçen yıl 1 Mayıs gösterisi sırasında çıkan çatışmayı önlemek isteyen İsviçre polisinin kullandığı plastik merminin isabet etmesi sonucu bir gözünü yitirdiği kaydedildi. Erzincan'ai.7 triiyon kredi • ANKARA/ERZİNCAN (AA) - Deprem felaketinin ardından imarçahşmalanrun sürdürüldüğü Erzincan'a, Dünya Bankası kredisinin yolu açıldı. Devlet Bakanı Erman Şahin, 250 milyon dolarlık (yaklaşık 1 trilyon 750 milyar) kredinin alınması konusunda Dünya Bankası yetkilileri ile Ankara'da yapılajı görüşmelerde prensip karanna vanldığını bildirdi. Şarjin. anlaşmanın Washington'da imzalanacağını ve temmuz başında yürürlüğe gireceğiru söyledi. Bakan Şahin, konutlann yapırru için Avrupa fskan Fonu'ndan ahnan yaklaşık 1 trilyon 200 milyon liranında kullanılmaya başlandığını acıkladı. Erkeklere yasak defile • KONYA(AA)-Konya Merkez Selçuklu ilçesi Halk Eğiüm Merkezi'nce düzenlenen defile, yalnız bayanlarca izlenebilecek. Merkezin, öğretim yılının sona ermesinden dolayı düzeniediği, yann sunulacak "Dört Mevsim" adlı defileye erkeklerin girmesi yasaklandı. Gösterinin, satışa çıkanlan davetiyelerine, "defileye sadece bayanlar girebilir" şeklinde not konuldu. Trafik kazası: 6 ölü 27 yaralı • MERStN(AA)-İçel'in Silifke ilçesine bağlı Atakent kasabasında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 27kişideyaralandı. Mersin'den Siüfke'ye gitmekte olan İsmail Türk yönetimindeki 07 SV 740 plakah yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Mustafa Suyabatmaz idaresindeki 42 D 7282 plakah kamyonla çarpışu. Hatalı sollama yüzünden meydana geldiği belirtiien kazada otobüs yolculanndan henüz kimlikleri tespit edilemeyen 6 kadın olay yerinde öldüler. Ereğli Çimento Fabrikası EREĞLİ (Cumhuriyet) - Karadeniz Ereğlisi'nde 1991 yıhnda temeli atılarak lOay gibi kısa sürede tamamlanan Ereğli Çimento Fabrikası, faaliyetegeçti. İlgili bakanlann, yöre ve İstanbul milletvekillerinin, Karadeniz Ereğlisi ve çevre il-ilçelerin protokolünün yanı sıra çok sayıda Ereğlilinin hazır bulunduğu törende yapılan konuşmalarda, konuşmaalar Ereğli Çimento Fabrikası'nın Karadeniz Ereğüsi'nin ilk çimento fabrikası olmasından duyduklan mutluluğu dile getirdiler. Prof. Bayındır, hayvancılığın geliştirilmesi uzmanı Hukuk £akültesine ziraatçı dekaıı • YÖK Başkanvekili Prof. Akıntürk, taşra üniver- sitelerine yeterli sayıda öğretim üyesi bulamamak- tan yakındı ve "Ankara'daki arkadaşlara yalvan- yorum, taşraya gidin diye. Aman hocam, bize dokunma diye itiraz ediyorlar" şeklinde konuştu. kitabının olmadığını. ancak ka- leme aldığı 23 araştırma ve makalcsinın bulunduğunu bc- lirten Bayındır. göreve getiri)işi- nin öyküsünü şöyle anlattı: "Fakülte, 1987'de kurulmuş. Ancak. 1990'a kadar. hep sa- hipsiz kalmış. Başına. branşı hukuk olan bir profesör de bu- lunamamış. O sırada. Erzin- can'da tek profesör bendim. Benden, bu görevi yapıp yapa- mayacağım soruldu. ben de. "Memleketin bir işidir, hizmeti- dir' diyerek kabul ettim. Göre- ve başlayınca ilk işim, önce binayı kullanılabilecek hale ge- tirip, gerekli araç ve gereçleri sağlayıp, akademik kadro oluş- turmaya çalışmak oldu. Hemen 35-40 asistan ahp, bunlan yetiş- tırmeye başladık. Okulda, bilgi- sayar ve daktilografı üniteleri kurduk, bilgisayar kullanımına başladık. " TURAN YILMAZ ANKARA - Atatürk Üniver- sitesi'nc bağlı Erzincan Hukuk Fakültcsi Dekanlığına branşı zootckni (hayvancılığın yetişti- rilmesi. geliştirilmesi ve ıslahı) olan ziraat profesörü atandı. Erzincan Hukuk Fakültcsi Dc- kanı Prof.Dr. Şakir Bayındır. bu göreve kendi isteği ile değil. "mcmleket işi olması" nedeniy- lczorunluluktan geldiğini bclir- tcrek. "Gönül. tabii ki, branşı hukuk olan bir arkadaşımızın bu görevi yapmasından yana- dır. Ama büyük kentlerimizde- ki fakültelerde yığılan arkadaş- lanmız. buralara gelmek iste- miyorlar" dedi. Bayındır, farklı branştan olmasının. fakülteye hizmet vermesinin önünde faz- la bir engel oluşturmadığını be- lirterek. "Idarecilik de bir nevi komutanlık gibidir. Yani, Ge- nelkurmay Başkanı da topçu ya da levazımatçı olabilir" dedi. Dekanlık görevine iki yıl ön- ce getirilen Prof. Dr. Bayındır. Cumhuriyet'in sorulannı yanıt- larken. daha önce, ilk olarak Atatürk Üniversitesi, sonra da Uludağ Üniversitesi Ziraat Fa- kültelerinin "Zootekni bö- lümü"nde çalıştığını söyledi. Sonra, yine Atatürk Üniversi- tesi'ne bağlı Meslek Yükseko- kulu'nda görev aldı. Zootekni alanında hcnüz yayınlanmış bir Satranc Olimpiyatı İlk olarak bu yıl birinci sınıf öğrencisi aldıklannı» ancak deprem nedeniyle, öğretim yılı- nı öğrencilı bir biçimde tamam- layamadıklannı belirten Bayın- dır, şimdi öğrencilerinin "ge- rekli koşullar oluşturuluncaya kadar" Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim- lerine devam ettiklerini söyledi. İlk yıl herhangi bir ders ver- mediğinı. ancak önümüzdeki dönem. öğretime geçilmesi ha- linde. istatistik ve bilgisayar derslen vermeyi düşündüğünü belirlen Bayındır, "branşının çok farklı olmasının. yöneticisi bulunduğu fakülte açısından bir sorun oluşturup. oluştur- madığı" sorusuna da, şu yanıtı verdi: "Ben bu göreve öyle kendi is- tcğimlc gelmedim. O branştan yönetici olacak bir kişi yoktu. Memlckct işi. hizmeti diye. mecburen geldik. Ama. geldik- tcn sonra yaptıklanmla, fakül- teyi getirdiğim noktayla, şimdi iftihar ediyorum. İdarecilikte. branş farklılığı nedeniyle çok fazla bir sorun çıkmaz. İdareci- lik. biraz, askcrlikte olduğu gi- bi. komutanlığa benzer. Yani. Genclkurmay Başkanı topçu da. levazımcı da olabilir. Be- nim. burada hcp idareci olarak kalmak gibi de bir düşüncem yok. Hukukçu bir arkadaşım gelirsc, görevi seve seve kendisi- ne bırakınm." YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Turgut Akıntürk de, taşra üni- versitelerine yeterli oranda öğ- retim üyesi ve yönetici buluna- mamasından yakındı. Akın- türk, özellikle ilçelerde fakülte kurulmasının, bu fakültelere yönetici bulunmasını olanak- sızlaştıracağmı belirterek, "Şimdi bile bu sorun yaşanıyor. Bazen. ben de Ankara'da oldu- ğum için. buradaki okullara gidip. genç profesör arkadaşla- nma, "Gelin. taşradaki fakülte- lerimizde yöneticilik yapın' diye adeta yalvanyorum. Ben bunu ne zaman. kime söylesem, he- men "Aman hocam. ne olur bi- ze dokunma' diyorlar" diye konuştu. Köylü kadınlar, eylem öncesinde zeytin ağactannın gölgesine sığındı. 79 yaşındaki Gülsüm Canşumul ve 71 yaşındaki Halil Liman (Karanfil Halil), Abdülhamit'in arazisinde işgalci olarak görülmelerini, bir türlü hazmedemiyorlar. (Fotoğraflar: Ü M İT OTAN) Hazine, Izmir köylülerine tarım yapsınlar diyeverilen topraklan geri istiyor Zeytiııliğiıı tapusu AbdüUıamit'te SERDAR KIZIK İZMİR - II. Abdülhamife ait bir tapunun ortaya çıkma- sıyla Hazjnenin yaklaşık 5 bin topu sahibi için açüğı tapu iptali ve tescil davalan yüzün- den binlerce yurttaş gergin günler yaşıyor. Topraklan- nın. 1987 yılında ortaya çıka- nlan Abdülhamit Tapusu yüzünden ellerinden alınmak istendiğini belirten ve bunu protesto için önceki gün Mor- doğan'da bir yürüyüş düzen- leyen yurttaşlar, hükümetten çözüm bekliyor. Sorunun TBM M gündemine gelmesi- nin ardından Başbakanlık ve ilgili devlet bakanlıklanaın bugünkü yasal düzenlemelerle sorunun çözülmeyeceğini be- lirtmeleri kaygılan arttınyor. Cumhuriyet tarihinin en il- ginç tapu davalanndan biri. Izmir'in Karaburun ve Urla ilçelerine bağlı yerleşimlerin- de büyük sorunlara yol açtı. Yaklaşık 60 bin dönümlük bir bölgede 8913 tapu sahibini il- gilendiren sorunun bu boyuta geleceği, başlangıçta hiç düşü- nülmüyordu. Her şey 1987 yı- lında yapılan bir kadastro ça- hşmasında bulunan Osmanlı- ca bir tapuyla başlıyordu. Tapuya göre Karaburun'a bağlı Kösedere, İnecik, Mor- doğan. Eylenhoca. Teke, Ha- cılar. Çatalkaya. Yenicepınan ve Urla'ya bağlı Balıklıova yerleşım birimleri. II. Abdül- hamit'indi. Tapuda 10 bin dönümlük bir araziden söz ediliyordu; ancak, belirtiien sınırlar 60 bin dönümlük bir alanı kapsıyordu. Bu tapunun ortaya çıkmasıyla birlikte Ha- zine, söz konusu alanda yeıle- şenler için "tapu iptali ve tes- cil" davalan açıyordu. Bu gerekçelerle açılan dava- lar bugün halen sürümceme- de. Biten baalannda ise Ha- zine'nin başvurusu haklı görülerek Hazine arazisi üze- rindeki taşınmazlann yıkımı- na kararverildi. 1907 tarihli padişah tapusu- nun 1924 yılında yasa gereği Hazine'ye geçmesi nedeniyle bugün yaşanan sorunun çözü- mü nasıl sağlanacak? Bu soru- ya önceki gün Mordoğan'da düzenlenen "Padişahlık Ta- pusuna Hayır" yürüyüşüne katılan yurttaşlar "Gereken Suat'uı büyükustalık şansı iyice arttı KAHRAMANOLGAÇ MANtLA - Satranç Olimpi- yatı'nda. verilen bir günlük ara- dan sonra Türkiye, erkeklerde Vietnam'ı. bayanlarda da An- gola'yı farklı yenerek moral topladı. Suat Âtalık-ın büyü- kusta olma şansı da yeniden Atalık'ın kazandığı oyu»: 1. Af3d6, 2. d4Af6, 3. c4 g6, 4. Ac3 Fg7, 5. e4 0-0, 6. Fe2 e5, 7. 0-0 Ac6, 8. d5 Ae7, 9. a4 a5, 10. Ael Ad7. 11. Ad3f5, 12. D f4, 13. b3 g5, 14. Fa3 Af6,15.c5Ae8,16.b4h5, 17. ba5 Ka5, 18. Fb4 Ka6, 19. cd6 cd6, 20. a5 Ag6, 21. Af2 Af6, 22. h3 Ah4, 23. Aa4 Ka5, 24. Fa5 Va5, 25. Vb3 Vd2, 26. Vb2 Vb2, 27. Ab2 b5, 28. Kfcl g4, 29. hg4 hg4, 30.fg4O,31.gf3Fh6,32. Kc6 Fe3, 33. Ka8 Fd7, 41.ŞnAg6,42.Ab4Ae8, 43. Ac6 Fc6,44. dc6 Ac7, 45.Kb8Af4,46.Fb5Sd6, 47. Kd8 Şc5, 48. Ad3 Ad3,49. Fd3 Şc6, 50. Fc4 siyah terkeder. güçlendi. 10. turda Türkiye, erkeklerde geçen yıl 3-1 yenildiği Viet- nam"dan rövanşı 4-0 aldı. Suat Atalık. Turhan Yılmaz, Suat Soylu ve Ali İpek'in aldıklan galibiyet, Türkiye'yı klasman- da 20 puanla 59. sıraya çıkardı. Erkeklerde Rusya 29.5 puanla birinci durumda bulunuyor. 25.5 puanla ikinci durumdaki ABD'yi, 25'er puanla Ermenis- tan, İzlanda, Litvanya veÖzbe- kistan izliyor. Bayanlarda da Türk ekibi Angola karşısında 2.5-0.5 galip geldi. Ekibımizden Nilüfer Ipek ve Gülümser Öney kazanırken, Gülsevil Yılmaz beraberlik yaptı. Vietnam galibiyeti Suat Ata- lık'ın büyükusta olma umutla- nnı artttidı. Türkiye 11. turda Mısır'ı farklı yenerse. 12. turda daha güçlü ve büyükusta oyun- cusu olan bir ülke ile eşleşecek. Suaı Atalık'ın büyükusta karşı- sında alacağı galibiyet, kendisi- ne de büyükusta ünvanını geti- recek. Aksi durumda Atalık'ın büyükusta olması, diğer turnu- valara kalacak. Atalık 6. turda, kendisinden 130 puan daha yukanda olan Moldavyah büyükusta Bolo- gan'ı yenerek büyük başan elde etmişti. Doğanın alkışını duymaz, ama hissedersiniz ARTVİN - Galibi önceden belli, çetin bir savaşa girmek ister misiniz? Hem de yenilenin siz olduğunu bikiiğiniz halde... Bu savaş, doğayla sizin araruzda geçecek. Ve siz teknolojinin sağladığı olanaklarla doğaya zarar vermeden, onu keşfetmek adına bu zanmetlere k^üanacaksınız. Ve belki de bu savaşı yaparken gösterdiğiniz hoşgörünün karşdığıru doğadan göremeyeceksiniz. Bu hoşgörülü savaşın adı, akarsu krosu (rafting). Yeni heyecardar. I>elicesine akan bir suyla kıyaaya mücadele. Dogayı farklı bir gözle keşfetmek. Ve farklı olmanın getirdiği muüuluk. Akarsu krosunu seyirci olarak büyük bir keyifle izlersiniz. Taa ki bu oyuna oyuncu olarak kaülma cesaretini gösterene kadar. Tıpkı tiyatro kuüsinde küçük de olsa rolünü bekleyen acemi biroyuncu gibi. Kostümlennizi dikkatü bir şekilde giyersiniz. İlk önce su gecirmez elbiseleriniz. Ardından can yelekleri. Daha sonra ayakkabılannız ve kaskınız. Şişme botun kenarlanndap tutup nehrin kıyısına adım attığınızda sahneye ilk adımı atar gibisinizdir. Kulağıruz nehır rehberindedir. Dalgayla karşılaşma; bir yukanda, bir suyun alundasınız. Rehberlerden heyecanlı buyruklar gelir "Sol küreklerikri, sağ kürekler geri..." fik kez sahne aldığınız bu oyuncularla, şaşırüa bir uyum içinde çalıştığıruzı farkedersiniz. Buyruklan ters bir biçimde uygulama sizi azgın bir nehir suyuyla baş başa bırakabilir. Bu nedenle akarsu krosunda emre mutlak itaat vardır, seçme hakkı yoktur. ilk tehlikeyi atlatüktan sonra artık yapüğınız işin zevkini çıkarmaya başlarsıruz. Dalgalara düşmek, onlarla kavga etmek sizi belki de hiç tatmadığınız heyecanlara sürükJer. Nehrin durgun bölümlerinde canınız sıkılır. Sahneden inersiniz. Sizi delicesine alkışlayacak kimse )'oktur. Yalnız doğa %ardır. Onun alkışlannı da duyamazsınız, hissedersiniz. Tath bir yorgunluk sizi sarar. Geriye döner Çoruh nehrine bakaranız. Araruzda gjzli bir anlaşma yapılmıştır arük. Sizona zarar vermezseniz, Çoruh da sizi sarar... (ZAFERAKNAR) SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA... CORASPIN300 300 mg ASETİLSAÜSİLİK ASİT PİYASAYA SUNULMUŞTUR Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz. 19 Mayıs Cad. No:1 80225 Şişli-İST. Bayer ne ıse yapılsın. Geçen iktidar sorunu çözemedi, umudumuz bugünkü iktidarda" diye ya- nıt veriyorlar. Konunun uzmanlan, Ha- zine'nin padişah tapusuna dayanarak açtığı davada bazı tutarsızlıklan şöyle sergjliyor- lar: "Yasaya göre padişahın mallan ve mülkleri devlete kaldı. Ancak. davalı yurttaş- lar arasında Hazine'nin çeşitli yasalara göre tapu verdiğı in- sanlar da var. Yani Hazine, 40-60'h yıllarda yurttaşlara arazi dağıtmış ya da satmış. Bir anlamıyla devlet. kendi verdiği tapuyu şimdi geri al- mak istiyor. " Bu konuya Maliye Bakan- lığı'nın yaklaşımı da aynı yön- de. Bakan adına 21 Şubat 1992 tarihinde İzmir Muhake- mat Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda şu görüşlere yer verili- yor: "Ellerinde Kânunu Evvel 1323 tarihinden daha eski res- mi senet kaydı bulunan dava- lılann bu belgeleri mahkeme- ye ibraz etmeleri halinde, Hazine'ce itiraz edilmemesini. bu hususta ara karan verilmiş davalarda da davaalarca ye- niden talepte bulunulması ha- linde itirazda bulunulmaması- nı rica..." İdari çözûm yok Konu TBMM gündemine bir soru önergesiyle getirilir- ken, Devlet Bakanı Mehmet Batallı şunlan söyledi: "Söz konusu tapunun Ha- kan Sultan Abdülhamit Han adına kayıtlı iken. 1340 tari- hinde Maliye Hazinesi adına tescil edildıği, bu kayıt kapsa- mında kalan köylerden, Kara- burun ilçesine bağlı Haseki. Çatalca. Eylenhoca. İnecik. Mordoğan ve Kösedere ile Urla ilçesine bağlı Balıklıova köylcrinin daha önce kadast- rolannın tamamlanarak kayıt kapsamı yerlerin zilyetleri adı- na tespit edildıği anlaşılmıştır. Gerek 3402 sayılı kanunun 18. maddesi, gerekse söz ko- nusu köylerin tapulamalan- nın yapıldığı tarihte yürürlük- te bulunan mülga 766 sayılı kanunun 33. maddesi uyann- ca devlete kalan taşınmaz mallann kazandıncı zaman aşımı yoluyla iktisap edileme- yeceği hükmündedir. Bu hü- küm karşısında soruna idari yoldan çözüm getirilmesi mümkün bulunmamaktadır." Batallı'nın yaklaşımıyla ka- ramsarhklan büyüyen davalı yurttaşlar, bu kez aynı konu- da Başbakan Süleyman, De- mirel'in, ANAP milletvekili Işılay Saygın'ın yasa değişikli- ği önerisi için TBMM Başkan- lığı'na verdiği yanıtla büyük bir açmaza sürükleniyorlardı. Işılay Saygın, Hazine adına tescil edilen arazilerde hak sa- hipliğini ispat eden vatandaş- lann da Hazine'ye karşı tescil karannın iptali davası açabi- leceklerini savunuyordu. Demirel. TBMM Başkanlığı'- na ilettiği 18 Mart 1992 tarihli yaada şu görüşleri dile getirdi: "Hukuki ilişkilerde istikrar ve güven "kesin hüküm" kav- ramının o hukuk sisteminde ifade ettiği anlamla doğrudan ilgilidir. Genel olarak hukuk terminolojisinde kesin hü- küm, bir hukuki durum veya ihtilafta ulaşılan kesim ve ni- hai yargısal çözümü ifade eder. Bu nedenle, kadastro so- nucu veya hükmen Hazine adına tescili yapılan ve halen Hazine adına kayıtb bulunan taşınmazlar hakkında tapu ip- tal davası açmak, hukuki is- tikran öngören Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun kcsin hükme ilişkin 237. mad- desi ile çelişmektedir. Bu se- beplerle. teklifin hükümeti- mizce uygun bulunmadığı- nı..." Duyarsız davranılıyor Bu jaklaşım karşısında ön- ceki gün Mordoğan'da yürü- yüşe geçen yurttaşlar. 1500'ü kö\ evi, 450Ö'ü yazlık villa için \ıkım karan verilmesine du- yarsız kalındığını savunuyor- lar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle