18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21HAZİRAN1992 PAZA1 HABERLER Hızlan'a suçlama • ANKARA (AA)-DYP Vozgat îl Başkanı Yunus Şahin, 1984yılındaaçılan "Kapıkule Yolsuzluk Davası" sırasında Edirne Valisi olan Enver Hızlan'ın usulsüz soruşturma yaptırdığını ileri sürerek "O zaman Türki>e'de kanunlar yok muydu?" dedi. "Siyasi baskı gördüğünü" iJeri sürerek merkeze alınmasını isteyen Sakar>'a Valisi Enver Hızlan'ın tutumunu eteştiren DYPYozgatil başkanı Avukat Yunus Şahin, konuyla ilgili olarak Stad Oteli'nde bir basın toplantısı dûzenJedi. 1984yılında Volkan Turizm'e aıt bir otobüste207rnilyon lıralık döviz bulunması olayından sonra açılan "Kapıkule Yolsuzluk" davasında gümrük görevlilerinin avukatlığını yaptığını belirten Şahin. bu olaylar sırasında Enver Hızlan'ın Edirne Valısı olduğunu söyledi. Edirne Cumhunvet Savcılığı'nın bu olayla ılgili 55milyonliralıkda\a açtığını kaydeden Yunus Şahin. "Dönemin Edirne Valisi Enver Hızlan 152 milyon lira değerindeki kayıp para içın idari soruşturma yapacağı verde olayla ılgili ikinci birzabıtla suçlujan korumuştur'"dedi. Sağda yeni ittîfak • ANKARA (AA)-Yeni kurulan Birlik ve Banş Partisfnin Genel Başkanı Aykut Edibali, iktidara alternatifolacak sağda yeni birittifak arayışı içinde olduklannı söyledi. Aykut Edibali, üçpartiden oluşacakittifakın l-2ay içinde sonuçlanacağını bildirdı Sağdakıyenı ittifakınlDP- Birlik ve Banş Partısi ile Bayrak Partisi arasında olduğu öğrenildi. Birlik ve Banş Partisi Genel Başkanı Kayseri mılletvekilı Aykut Edibali, Birlik ve Banş Partisi'ninyasa zorunluluğu olduğunu ifade etti. Rio zirvesi Meclis'te • ANKARA (ANKA)- Dünya Çevre Zirvesi'nde tartışılan konular, kabul edilen belgelerveahnan kararlarla ılgılı olarak TBM M 'de genel göfüşme açılacak. DYP Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğlu, düzenlediği basın toplantısında 3-14 haziran tarihleri arasında Rio de Jeneiro'da düzenlenen Çevre Zirvesi'nde Rio deklarasyonu, gûndem 21, ormanlar hakkında ılkeler listesi. iklim değişikliğı sözleşmesi ve bıyolojik çeşitlilik hstelenrun kabul edildiğını anımsattı. Belgelenn hukuki bağlayıcıhğı olmadığını dikkat çeken Müftüoğlu, bu çerçevede, çevre ve kalkınma konulannda Türkiye'nin durumu ve konferans sonucunda yapılması gereken çalışmalar ile alınacak önlemlerin TBMM'de görüşülmesi isteminde bulunduklannı ifade etti. Usteğmenle hâkim, trafik kurbanı • AÇRI (AA) - Ağn'nın Diyadin ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir üsteğmen ile bir hâkim hayatını kaybetti. Kazada iki jandarma eri de yaralandı. Diyadin ilçesi yol aynmında, görevden dönen askeri araç şararnpole yuvarlandı. Araçta bulunan Diyadin İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Cıvas ile Uçe hâkimi Ahmet Akgün olay yerinde öldü. Amaa, kalış süresi vemiktan tam bilinmeyen Çekiç Güç'eparlamento güvenmiyor ve hükümetten güvenceistiyor: Çekîç Güç'ünsis perdesikaldınlsm TUNCAYÖZKAN ANKARA- TBMM, Çekiç Güç konusun- da hükümeün getireceği uzatma gerekçesini beklerken parlamenterler de Çekiç Güç ko- nusunda kafalannda oluşan soru işaretleri- nin giderilmesini istiyorlar. DYP, ANAP, SHP milletvekilleri, Çekiç Güç'ün görev sü- resinin yeniden uzatıhş gerekçesi ve hüküme- tin vereceği bilgilere göre oylannın rengini saptayacaklannı dile getirirken MÇP, RP, DSP milletvekilleri, Çekiç Güç için "ret" oyu kullanacaklannı açıkladılar. Hükümetin Çe- kiç Güç konusundaki uzatma isteğini ve bu gücün Türkiye için sağlayacağı yaran iyi an- latamaması durumunda uzatma isteğinin geri çevrilmesi ihtimalinin de bulunduğu miJ- letvekillerince kaydediliyor. Parlamentoda Çekiç Güç konusunda he- men bütün milletvekillerinin kafasında olu- şan ortak soru işaretleri buJunuyor. Bunlann hükümet tarafindan verilecek bilgilerle ay- dınlaalması gerektiğini belirten milletvekille- ri, kafalanndaki ortak soru işaretleri ve çe- kincelerini şöyle sıralıyorlar: - Türkiye topraklannda konuşlandırdığı bu gücü ne kadar kontrol altında tutabiliyor? Emir komuta zincırinde ne kadar etkili olabi- liyor? Bu konuda denetim yapabiliyor mu- yuz? Bu güce bağlı helıkopterler veya uçaklar PKK'ya da yardım sağlıyor mu? - Çekiç Güç'ün iç işlerimizle ilgili olaylara da müdahaleleri olduğuna dair bazı partileri- mizın Meclis kürsüsünden dile getirdiklen iddialan bulunuyor. Bunlar doğru mudur? Bu güç Türkiye'nin iç işlerine müdahale edi- yor mu? Ediyorsa buna nasıl göz yumuluyor? Içışlerine kanşmıyorsa, ortaya aülan iddiala- ra neden yarut verilmiyor? - Bu gücün Türk topraklannda konuşlan- dınlmasına neden gerek duyulmuştur? Amaç Kuzey Irak'taki Kürtlerin can güvenüğjnin sağlanması ise bu gücü 36. paralehn içinde neden oluşturmadılar ve Türk topraklannı seçtiler? Kuzey Irak'taki Kürtlerin korunma- sı yerinde değil de neden Türkiye'den yapüı- yor? Bunun yararlan nelerdir? - Çekiç Güç kahcı mıdır? Süresi nedir? Bu güç Türk topraklannda daha ne kadar sürey- le kalacaktır? Buna bir sınırlama getirilmesi düşünülmüyor mu? • MÇP, DSP, RP Çekiç Güç için "ret" oyu kullanacak. DYP, ANAP, SHP ise hükümetten konuyu gündeme getirip, kuşkulan kaldıracak, güvenceler içeren açıklamalar bekliyor. Aksi halde gücün görev süresinin uzatılmasında hükümetin sürprizle karşılaşacağı belirtiliyor. Silopi'de konuşiandınlan Çekiç Güç kampının çevresni seyyar satıcılar dokturdu. (Fotoğraf: AA) - Bölgede bir Kürt devleti oluştuğu iddiala- n vardır. Bu güç Kuzey Irak Kürt devletinin oluşmasında ne derece rol oynamışür? Bölge- de bir Kürt devleti oluşturulması Türkiye'ye ne tür etkilerde bulunur? Bölgedeki Küftlere otonomi venlmesi Türkiye'nin çıkarlanna ne devleti konusunda Türkiye'ye ne tür garanti- derece yararlıdır? Bölgede KürtJere sağlana- ler vermektedir? Bu garantilerin güvenilirliği cak koşullar bızı ne derece ve nasıl etkiliyor? nedir? - Çekiç Güç Baü'nın Kürt devleti kurma is- - Türk topraklannda oluşturulan ve Kuzey teklerinin bir haarlayıcısı mıdır? Batı Kürt Irak'taki Kürtleri koruduğu iddia edilen bu gücün silah, mühimmat ve askeri personel potansiyeli nedir? Bunlann kullanımı nasıl olmaktadır. Türk askerleri bu aşamalarda nasıl bir görev üstlenmişlerdir? Bu güce kim komuta etmektedir? Parlamentoda DYP, ANAP, SHP millet- vekilleri hükümetten bu soruİann yanıtını almadan Çekiç Güç konusunda olurnlu oy kullanmalannın mümkün olamayacağını sıkça dile getiriyorlar. DYP'de özellikle mu- hafazakâr kanatta yer alan miUetvekilleri, Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulmasına destek olmalan nedeniyle kaygı duyuyorlar. Ancak DYP milletvekilleri, bir hükümet sorunu yaraülmaması için parti di- sıplini içinde sürenin uzaülması yolunda oy kullanabileceklerini söylüyorlar. SHP milletvekilleri ise konuyla ilgili olarak hükümet yetkilileriyle Genel Başkan Erdal Inönû'nün kendilerine bilgi vermesini ve so- rulannın yarutlannın getirilmesini istiyorlar. Bu konuda SHP milletvekillerinin büyük bir kısmı, Çekiç Güç'ün süresinin uzaülmamas yönünde görüş belirtiyorlar. ANAP grubunda ise iktidar ortaklannın bu konudaki celişkileri dile getirilerek Çekiç Güç konusunda tutumun hükümetin getire- ceği gerekçelere göre belirleneceği dile getirili- yor. Konuyla ilgili olarak ANAP grubunda Genel Başkan Mesut Yılmaz başkanhğmda hazırhklar yapılıyor. ANAP yöneticileri Çar- şamba günü grup ve başkanlık divanı olarak bir araya gelecek ve konuyu uzmanlar çağıra- rak tartışacaklar. MÇP grubu ise hükümete bugüne kadar verdığı desteğe rağmen, Çekiç Güç konusun- da parlamentoda "ret" oyu kullanacaklannı açıkladılar. HEP Genel Sekreter Yardımcısı Murat Bozlak da dün Çekiç Güç ile ilgili ola- rak yaptığı açıklamada, Çekiç Güç'ün çekil- mesi gerektiğini söyledi. Bozlak, şu görüşle- ri savundu: "ABD ve emperyalist güçler her ne kadar Saddam tehdidıne karşı Kürtleri koruma amacıyla Çekiç Güç bölgeye yerleştirilmiş ise de Çekiç Güç esas itibanyla emperyalist güç- lerin çıkarlan için bölgede bulundurulmakta- dır. HEP olarak Çekiç Güç'ün görev süre- sinin uzatılmasına karşıyız." Bu arada HEP kökenli milletvekillerinin tutumu da henüz belirülik kazanmadı. Orduda kadın tartışması. Duygu Asena asker kadınlara karşı: A klı başında kadın orduya gimiez Gazeteci-yazar Duygu Asena. yasanın kadın erkek eşitliğiyle ilgisinin olmadığını söyledi. RP Grup Başkanvekili 4 Oğuzhan Asiltürk ise yasayı Türk ordusunun geleneklerine aykın olmakla niteled[. ANKARA (AA) - Harp okul- lanna kız öğrencilerin de ahn- masına imkân sağlayan yasa tasansının TBMM Genel Ku- rulu'nda kabul edilmesini Ka- dın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Türkan Akyol, De- mokrasinin eriştiği bir nokta' olarak nitelendirirken, Prof. Dr. Emel Doğramacı, orduya kadınla birlikte sevgi ve saygı gireceğini savundu. Refah Par- tisi TBMM Grup Başkanvekili Oğuzhan Asiltürk ise ateş ve kan ıçindeki birmücadeleyeka- dınlann girmesini hayırlı bul- madığını söyledi. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Türkan Akyol, 'Demokrasinin eriştiği bu nok- ta mutluluk vericidir' dedi. Ba- kan Akyol, Türkiye'nin ve demokrasinin eriştiği bu boyut- ta, kadın ve erkek arasındaki aynmahğa karşı toplumun ka- rarlıhğının belirlendiğini vurgu- ladı. UNESCO Kadın İhtisas Ko- misyonu Başkanı Prof. Dr. Emel Doğramacı da yasa tasa- nsını son derece olumlu buldu- ğunu belirterek, 'Geç kalınmış bir karar' olarak niteledi. Yasa tasansının TBMM'de kabulü- nü Türkiye'de kadın erkek eşit- liği ve insan haklan bildirgesi açısından önemli bir adım ola- rak gördüğünü kaydeden Prof. Doğramacı, şu görüşlere yer verdi: "Orduda erkeğin bulunması neyi getiriyorsa bu kadın için de geçerlidir. En önemlisi orduya kadınla birlikte sevgi, saygı ve düzen girecektir. Kadın erkek aynmı yapmıyorum, çünkü er- keğin yaptığı her şeyi kadın da yapabilir. Bugün dünyada ABD, Rusya, Israil, Afrika ül- kelerinin bazılannda ve Iskan- dinav ülkelerinde kadın ordu- dadır. Türkiye'de de olmaması için bir neden yok. Bu bir kapı- nın açıhşıdır." Feminizmin Türkiye'de önde gelen savunuculanndan gazete- BanşManço ci yazar Duygu Asena ise yasa tasansının 'eşitlikle ilgisi bulun- madığını' savundu. Bu tasanyı kabul etmenin akıl kân bir şey olmadığını ve saçma bulduğü- nu ifaden eden Asena. şu görüş- lere yer verdi: "Eşitlik, kızlara da 18 yaşın- dan sonra askerlik mecburiyeti getirmekle olur. Ama eşitlik doğru bir konuda olmalıdır. Biz hiçbir zaman askerlikte eşit olalım demedik. Meclis'teki er- kekler çok da iyi bilırler ki çok fazla kız bu duruma başvurma- yacaktır. Kızlar o kadar akılsız Duygu Asena değil. Göstermelik, yine eşitlik adına yapılmış bir şey diye ge- çirmişler.' Asena, savaş fıkri ve askerlik gibi şeylerin erkeklere özgii ol- duğunu belirterek, şu görüşleri savundu: 'Ona gelinceye kadar kayma- kamlıktan hesap uzmanlığına ayn tutulmuş. Yok efendim Türkiye'nin coğrafi koşullan çok engebeliyrniş, orada eşekle atla gidemezrniş. Ebeler, hemşi- reler nasıl gidiyor. İhtiyaca göre kadın ıstenmış veya istenme- miş. Zaten orduda asker fazlası IÇIŞLERI BAKANI ISMETSEZGIN: Gençleri PKK'dan kurtaracağız ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı lsmet Sezgin, Pişman- lık Yasası'run suresini 2 yıl da- ha uzatan ve yasadan yararla- nanlara yeni kolaylıklar getiren yasa tasansının eylül ayında TBMM'ye sevk edileceğuü söy- ledi. Pişmanlık Yasası'nın terö- re insancıl yaklaşımlannın bir sonucu olduğunu kaydeden Sezgin, "Gençlerimizi PKK'nın pençesinden kurtar- mak istiyoruz" dedi. Pişman- lık Yasası'ndan bugüne kadar 875 kişinin yararlandığı ve bu sekilde 1434 olayın aydınlandı- ğı bildirildi. İçişleri Bakanı lsmet Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıkla- mada, Pişmanlık Yasası diye bilinen "Bazı suç failleri hak- kında uygulanacak hükümlere dair kanunun suresini 2 yıl da- ha uzatan tasannın Meclis'in tatilinden önce Bakanlar Kuru- lu'nda görüşülerek Meclis'e sevk edilebileceğini zannetme- diğini söyledi. Ancak tasannın yeni yasama döneminin başlan- gıcı olan eylül ayında Meclis'e sevk edileceğini bildiren Sezgin, "Tasarı Meclis'e gelince de en kısa sürede yasalaştınlacak" dedi. var. Bu tamamıyla çıkarcıhk, ihtiyaç ve kendilerini düşün- mek. kendi cinsini kayırmak. isteyen kadın girsin ama ben akfı başında bir insanın kendı talebiyle orduya gireceğini san- mıyorum, kadın ya da erkek. Zorunlu olmadıkça talep ede- rek asker olmak isteyen bir in- sanı ben düşünemiyorum. Ama isteyen girsin. Kadının girdiği yerlere hakikaten bir değişiklik, daha duyarh, daha tutarlı ve daha temiz bir hava geliyor.' Geieneklerine aykırı RP TBMM Grup Başkanve- kili Oğuzhan Asiltürk ise 'Batılı ülkelerde var bizde de olsun di- ye cıkanlmış bir yasa' dedi. Yasa tasansının, sadece taklit arzusundan kaynaklandığmı ileri süren Asiltürk, şu görüşlere yer verdi: Türk ordusu gelenekleri olan bir ordudur, bununla söz konusu geleneklere aykın dü- şülmüştür. Bizim toplumumu- zun kadınlara bakışı da farklı- dır, daha bir yumuşak, müşfik. yumuşaktır. Türk toplumu ka- dınlannı, ateş, kan içinde bir mücadeleye değil daha yumu- şak mesleklere uygun görmek- tedir." Bu arada sanatçı Banş Man- ço ise yasa tasansını çok olumlu bulduğunu belirterek. 'Her şey gayet iyi, her şey çok güzel. Ka- dın güzel, kadın orduda daha güzel, ordu. daha derli toplu ve düzenli olacaktır. Aynca ye- mekler de daha güzel olacaktır' dedi. ANAP İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu ise tasa- nnın kabulü konusunda üzeri- ne düşeni yaptığını belirterek, 'Türkiye tarihınde ilk Milli Sa- vunma Komisyonu kadın üye- siyim. Bundan sonra da çok faydam dokunacağma inanıyo- rum' diye konuştu. GENEL MUDUR SEKRETERİ • En az lise mezunu • Çok iyi İngilizce bilen • En az 3 yıl deneyımli ve dınamık • Prezantabl • Seri daktilo kullanabilen • 35 yaşını geçmemiş Adayların, fotoğraflı müracaatlannı en geç 06 07 1992 tarihine kadar aşağıdakı adrese yapmaları rica olunur, Mürccaatlar arasında: • Yüksekokul mezunu • Bılgisayarda yazma deneyimi olan, PC kullanabilen adayiar tercıh edılecektir. UZEL MAKİNA SANAYİİ A.Ş. PERSONEL MUDÜRLUĞÜ Topçular Kışla C a d No: 5 34147 Rami-İSTANBUL 1600 kişinin çalıştığı işyerimiz için; Dahiliye veya Genel Cerrahi Mütehassısı, İşyeri Hekimliği sertifikalı, İŞYERİ HEKİMİ ARANIYOR ilgilenenlerin Personel Müdürlüğü'ne şahsen müracaatları veya fotoğraflı özgeçmişlerini Topçular, Kışla Cad. No: 5, 34147 Rami - İSTANBUL adresimize göndermeleri rica olunur. UZEL MAKİNA SANAYİİ A.Ş. Massey Ferguson Traktorlerı ile çeşıtlı otomotıv unıtelerı ureten şırketımızın bılgı ışlem faalıyetlerını yönetecek • IBM 4381 sıstemlerınde deneyımli • CICS / VSE ortamında çalışmış • PL / 1 programlama dılını bilen • En az 5 yıl deneyımli • lyı derecede İngilizce bilen • Yüksekokul mezunu • Askerliğinı yapmış BİLGİ İSLEM MÜDÜRÜ 'ARANIYOR Isteklıfenn, fotoğraflı özgeçmişlerini en geç 06 07 1992 tarihine kadar UZEL MAKİNA SANAYİİ A.Ş. PERSONEL MUDÜRLUĞÜ Topçular Kışla Cad. No: 5 34147 Rami-İSTANBUL adresıne göndermeleri rica olunur. OZAL, HERALD TRİBUNE'E KONUŞTU: Çekiç Güç'ün süresi uzayacak • Marmaris'te Cumhurbaşkanı Turgut Özal'Ia görüşen International Herald Tribune'ün dünya- ca ünlü yçrAimcusu Flora Lewis, görüşmeden son- ra ÖzaPın Türkiye'deki Çekiç Güç'ün görev sure- sini uzatılacağını söylediğini bildirdi. Özal, Le- wis*e "Bush'a Irak ordusunun Körfez-savaşmda üç gün içinde yenileceğini söyledim. Dış Haberler Servisi - Inter- nun Körfez Savaşı'nda üç gün national Herald Tribune'ün içinde yerdlebileceğini söyle- dünyaca ünlü yorumcusu FIo- dim. Eğer Bağdat'a bir zırhlı ra Lewis, Marmaris'te Turgut birlik gönderseydiniz, bu birlik Özal'la yaptığı görüşmeden yolun yansına geldiğinde, Sad- sonra gazetesine gönderdiği ya- dam ülkeden kaçardı. Neden zıda Turgut özal'ın kendisine savaş durduruldu? Savaş bittik- Türkiye"deki Çekiç Güç'ün go- ten sonra James Baker'a Irak rev süresinin uzatılacağını söy- için çözümün demokratik rcjim lediğini bildirdi. olduğunu söyledim. O, bana Flora Lewis'in 19 haziran ta- inanmadı. Iraklılann bunu ba- rihli International Herald Tri- şaramayacaklarını söyledi. Sa- bune'de çıkan yazısına göre, nırım hakh olduğum ortaya Özal, Marmaris'te yaptıkları Çiktı. Irak'm ordusu güçsüz ol- görüşmede kendisine şunları malıdır. Bu çözüm hâlâ müm- söylemiş: kün olabiiir. BM, Irak'a böyle "Başkan Bush'a Irak ordusu- bir rejimi dayatmalıdır. Massey Ferguson Traktörlen ile çeşıtlı otomotıv unıtelerı üreten Fabnkaman aşağıda belırtılen bölümlerinde çahştınlmak üzere oskertğını vopmış ve İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN ELEMANLAR ARANIYOR • Mamul gelıştırme, Metod, Üretim Planlama ve Kontrol, Konstruksyon, Imalat. Kafrte Konirol, Alım Ronlöma ve Tedank, Tanıtım, Reklam ve Pazar Araştırması konulannda çakşacak MAKINE MÜHENDİSLERİ ENDUSTRIMÜHENDİSLERİ İŞIETME MÜHENDİSLERİ • Bûtçe Kontrol, Fınansman, Malı Analız ve Muhasebe, Tanıfım. Reklam ve Pazar Arastırması, Personel, Endûstri ilişkileri ve Idarı Sölümlerde çalışacak İŞLETME FAKULTESİ MEİUNLA(?I İKTİSAT FAKÖLTESİ MEZUNLAI?) HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLAPI İİB FAKÜLTESJ MEZUNLAM • Elektrcnık ekıpmanların bakım ve onarımında çolışacok YÜKSEK TEKNİK ÖĞRETMEN OKULU EĞITIM FAKÜLTESİ MESLEKYÜKSEKOKULU ELEKTRONİK BÖLÜMÜ MEZUNLARI veya EMEKLİ ELEKTRONİK TEKNİSYENİ ASTSUBAYIAR • Muhtefif teknık bölûmlerde çalışacak YÜKSEK TEKNİK ÖĞRETMEN OKULU TEKNİK EĞITIM FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE ve TEKNİK RESİM BÖLÜMÜ MEZUNLARI Isteklılerın bırer fotoğrafiı özgeçmişlerini en geç 06.07.1992 tarihine kadar ÜZEL MAKİNA SANAYİİ A.Ş. Topçular Kışıa Cad No 5 34147 Rami - İSTANBUL adresıne göndermeleri rica olunur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle