13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
« MART 1992 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KENTYAŞAM Haya kirliliği yineartü tstanbul Haber Servisi - LJzun bir süredir Istanbul'u tebdit eden hava kirliliği, son günlerdeki ani hava değişikli- gi nedeniyle yeniden artış gös- terdi. Istanbul Valiliği'nin Me- teoroloji Bölge Müdürlüğü ile Sağhk Müdürlüğü Çevre Kontrol biriminin verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, hava değişikliğinin oluşturdu- gu basınç, kirliliği tehlike sını- nnın kat kat üstüne çıkardı. Açıklamada, lstanbul'da hava sıcakhğının bugünden başlayarak mevsim normalle- rinin altına düşeceği belirtildi. Düşüşle birlikte yağışın da gö- rüleceği, yağışın iç kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşeceği bildirildi. Sağlık Müdürlüğü Çevre Kontrol biriminde yapılan öl- çümlerde, özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Beşiktaş ilçelerin- de hava kırliliğinin daha yoğun olduğu saptandı. Kirliliğe da- ha çok, lstanbul Valiliği'nin 25 şubatta uygulamaya koyduğu kirliliği önleyici önlemlere uyulmamasının neden olduğu beürtildi. Sağlık Bakanlığı'nın hava- daki kükürtdioksit (SO2 ) teh- like sınınnı metrekûpte 150 mikrogram olarak beürlemesi- ne karşın, lstanbul'un bazı semtlerinde dün yapılan öl- çümlerde alınan SO2 sonuçla- n şöyle: Üsküdar Amerikan Lisesi (Üsküdar) 1429 g/m1 , Gözte- pe Meteoroloji (Kadıköy) 1043 g/m 5 , Yeşilköy Meteoroloji (Bakırköy) 331 g/m 3 , Bakırköy Kamu Sağüğı (Bakırköy) 284 g/m J , Kadıköy Merkez Sağ. Oc (Kadıköy) 744 g/m', Üs- küdar Hızır Acil (Usküdar) 713 g/m', Nişantaşı Kız Lisesi (Şişli) 981 g/m», Bakırköy Hı- ar Acil (Bakırköy) 656 g/m'. Animasyona öğrenci ilgisi tstanbul Haber Servisi - Türkiye'de ilk kez duzenlenen animasyon seminerleri özellik- le öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. Turyap Uluslararası Eğitim Merkezi'nde verilen animas- yon seminerleri kapsamında duzenlenen söyleşide katılım- cılann çoğunluğunu oluşturan üniversite öğrencileri, yaz ta- tillerinde hem para kazanmak hem de insan ilişkilerine yöne- lik tecrübelerini arttırmak is- tedikleri için duzenlenen bu se- minerlere katıldıklannı söyle- diler. Son yıllarda özellikle tatil köylerinde ve eğlence merkez- lerinde sıkca rastlanan anima- törlerin görevi, ortamda bulu- nanlara eğlenceli dakikalar ge- çirterek onlan memnun et- mek. Daha çok çocuklann il- gi odağı öian animatörler, du- zenledikleri değişik eğlence programlan ile kendileri de eğ- lenceli vakit geçirirken diğer taraftan da tatil yaparak para kazamyorlar. Dönemlik ya da saat ücreti ile çalışan anima- törlerden Hayri Özduran, "Insanlan inceleyerek onlan daha iyi tanımaya çalışırken, insan psikolojisinin yönlendi- rilmesinde etkili olmanın ver- diği mutluluğu, bir yandan ta- til yaparak, diğer taraftan da para kazanarak yaşıyorum" diyor. 1611 öğrencinin tek amaa, Galatasarayh olmanın verdiği sorumluluğu taşıyabilmek Gül Baba'nın okulıı: GalatasarayFtGEN ATALAY (lstanbul) - 1481 yılında bir gün, Padişah 2. Beyazıt, Ga- latasaray'da gezerken Gül Balja'ya rast- lar. Gül Baba Padişah'a biri san, biri kır- rruzı iki gul armağan eder. 2. Beyazıt bu- nun üzerine Gül Baba'ya, "Dile benden ne dilersen" der. Gül Baba da Padişah- tan buraya bir okul yaptırmasıru diler. Türkiye'nin en köklü ve nitelikli okul- lanndan biri olan Galatasaray Lisesi'nin kunıluş öyküsü böyle başUyor. Her yıl binlerce öğrencinin girmek için yanştığı Galatasaray Lisesi'nde öğrenciler, pek çok okula göre çok daha inisiyatif sahi- bi ve özgürler. Ama onlar bu özgürlüğü asla istismar etmiyorlar, özgürlüklerini iyi değerlendirmek ve "Galatasarayh" ol- manın verdiği sorumluluğu iyi taşıyabil- mek için uğraş veriyorlar. Galatasaray Lisesi'nde 1128'i erkek, 483'ü kız olmak uzere toplam 1611 öğ- renci var. Bunlarm 1142'si gündüzlü, di- ğerleri yatıh öğrenim görüyor. Müzik (rock ve klasik), tiyatro, fotoğrafçılık, sporun hemen her daü, sinema, arkeo- loji, aktüalite, Latince, folklor, satranç ve edebiyat, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını değerlendirdikleri alanlar. Galatasaray Lisesi öğrencilerinin ktiltü- rel, sosyal ve sportif etkinlikleri okulla sınırh kahnıyor, okul yönetiminin ve Ga- latasaray Eğitim Vakfı'mn destekleri ve katlılanyla sık sık şenlikler, paneller, ya- nşmalar düzenliyorlar, alanlannda uz- man kişileri, Turkiye'nin her yerinden li- se öğrencilerini okullarında konuk edi- yorlar. Blue jean ağırlıklı giysileri, saç biçim- leri, rahat ve cesur konuşmalan, sorum- luluk duyguları, güncel olaylara, politi- kaya olan ilgileriyle farkhhklan hemen fark edilebilen bu öğrenciler, günlerinin bir bölümunü, güncel olaylardan kısa su- rede bilgi sahibi olabümek amacıyla Ak- tüalite Merkezi'nde geçiriyorlar. Bu mer- kezin odasını, Galatasaray Lisesi'nden mezun oluşlanmn 50. yıhnı kutlayan 1941 mezunlan armağan etmiş. Aktüa- lite Merkezi'nin aktif üyelerinden lise 3. sınıf öğrencisi Ömür Budak, etkinlikle- rini "Burada öğrenciler gazete ve dergi okuyor, güncel olaylarla ilgili tartışma- lar yapıhyor. Sürekli paneller duzenleni- yor. Orneğin, 'Cumhuriyet olayı'nı tar- tışmak için Hasan Cemal'i, Uğur Mum- cu'yu ve Ali Sirmen'i okulumuzda ko- nuk ettik. Önümuzdeki günlerde de emekli Buyukelçi Şükrü Elekdağ, 'Ka- radeniz Ekonomik işbirliği' konulu bir konferans verecek" diye anlatıyor. Lise 2. sınıf öğrencisi Tuna Kiremitçi, okul içindeki tüm etkinliklerin, büyük ölçüde öğrencilerin inisiyatifleri doğnıl- tusunda yürütüldüğünü vurguluyor. Okulun rock müzik topluluğunda gitar ve piyano çalan, vokal yapan Kiremitçi, "Böylece öğrenciler daha sorumlu ohı- yorlar. Diğer okullardan farklı olarak Galatasaray Lisesi'nde kimi zaman bir uğraş, yaşam biçimi oluyor. örneğin konser vereceksek bir hafta bunun üze- rine odaklanıyoraz ve sabaha kadar ça- bşıyoruz. Sistemli biçimde surdürdüğü- müz müzik çalışmalarımızda bir de ge- leneksel yöntemimiz var. Üst sıruflara ge- len öğrenciler, daha alt sıruflardaki istek- li öğrencileri yetiştiriyorlar" diyor. 1927 yılında kurulan folklor kolunda bu süre içinde bütün yörelerin oyunları Tiyatro kolu oldukça yoğun. 2 yıldır festival düzenliyor, oyunlar sergiliyor. Fotoğrafçılık öğrencilerin oldukça ilgisini çekiyor. Birçok ürünkrini kendi dergilerinde yayımlıyorlar. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) sergilenmiş, ancak son beş yıldır klasik halk oyunlarından farklı bir oluşum ger- çekleştirilmiş. Folklor kolu başkanı Ay- kut Uzunoğlu, çalışmaları hakkında şunları söylüyor: "Beş yıl once doyum noktasına geldik ve dans tiyatrosu birimini kurduk. Bu- na sözsuz tiyatro da diyebiüriz. Bu kol- da aktif 150 öğrenci var ve bunlar yal- nızca halay çekmesini öğrenmiyorlar. Dans, müzik ve tiyatro çalışmalan da ya- pıyorlar. Folklora daha sanatsal yakla- şıyoruz. 9 yıldır festival düzenliyoruz. Türkiye'nin her yermden lise öğrencile- ri geliyor" Yayın kolu yılda iki kez Galatasaray Dergisi'ni, edebiyat kolu da okuldaki her öğrencinin ürünunun yer aldığı 'Paran- tez' adlı dergiyi çıkanyor. Öğrenciler bunların dışında bir de 'Karakedi' adh mizah dergisi yayımhyorlar. Edebiyat kolu aynca, Türkiye capın- da liselerarası şiir, öykü ve deneme ya- rışması düzenliyor. Bu yılki yanşmada başarıh olanlara ödülleri, 11 martta dü- zenlenecek törenle verilecek. 9. Galatasaray Kültür Şenliği ise ma- yıs ayı sonunda başlayacak ve 15 gün sü- recek. Açıkhava Tiyatrosu'nda, liseli mü- zik topluluklarırun vereceği "gençlik konseri" ile açılacak şenlik boyunca, "Bağımsız Devletler İbpluluğu'ndaki Türki Cumhuriyetlerin Durumu", "Türk Edebiyatındaki Çevirmenlik", "Reklam- da Yaratıcılık" konulu paneller düzen- lenecek, profesyonel sanatçılarm da ka- tılımı ile çeşitli konserler verilecek, tiyat- ro, sinema, folklor, dia gösterileri yapı- lacak, sergiler açılacak. Okulda düzen- lenecek etkinlikler ücretsiz ve herkese açık olacak. Bu arada Galatasarayh öğ- renciler, kültür şenliğinin kapanış gös- terisi için Fikret Kızılok ve Edip Akbay- ram'dan konser vermelerini istiyorlar. Lise 4. sınıf öğrencisi Pelin Ozer, "yuva" olarak benimsendikleri Galata- saray Lisesi'nin "farklıhğmı" şöyle an- latıyor: "Diğer okullarda yönetim baskısı var. Bu da öğrenciyi ister istemez kısırlaştı- nyor. Prototip giysili ve prototip düşün- celi gençler yetişiyor. Baskı altında tu- tulunca ya isyankâr ya da bastınhnış gençler ortaya çıkıyor. Bize özgürlük ve- riliyor ve biz de bu özgürlüğü iyi değer- lendirerek kendimizi geliştirmek amacın- dayız!' 150 yıllık Polonezköy yaşgünü hazııiığındatstanbul Haber Servisi - lstanbul'da yeşilin en az bozulduğu tarihi Polonez- köyu'nun kuruluşunun 150. yıldönümü dün Polonya Cumhuriyeti lstanbul Baş- konsolosluğu'nda duzenlenen bir basın toplantısı ile kutlandı. 1842 yılında Polonya Prensi Adam Czartoryski tarafmdan lstanbul yakm- lannda kurulan ve gunümüzde Polonez- köy olarak bilinen tarihi Adampol Kö- yü'nün kuruluşunun 150. yıldönümü dolayısıyla duzenlenen basın toplantısın- da konuşan Polonya Dışişleri Bakanlı- ğı temsilcisi Jerzy Drozdz, Polonezköy'- ün varhğırun Polonya-Turkiye arasmda- ki dostluğun bir simgesi olduğunu söy- ledi. "Kuruluşundan bu yana 1.5 asır geçmesine rağmen diline, kultürune ve geleneklerine sadık kalan eski ve şündi- ki Polonezköy sakinlerine ve Türkiye'- de Polonyalılığın ocağı olan bu köye karşı gösterilen dostluk ve lütuflarından dolayı Turk makamlarına ve Türk hal- kına minnet ve teşekkür ederim" dedi. Drozdz, aynca Polonya ile Turkiye arasındaki 150 yıllık ilişkileri pekiştir- mek ve yanlış olan bazı imajlan silmek için bir film yapacaklarını açıkladı. Turizm Bakanhğı ile Polonezköy 'Adampol Vakfı' tarafından finanse edi- len filmin yönetmenliğini Polonyalı ünlü yönetmen Feliks Falk yapacak. Çekimlerine mayıs ayında başlanacak rümler haziran aymda bitirilecek ve TRT ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Yeşilhkler içinde, 107 haneli, tam bir doğa harikası olan Polonezköy'de 545 nufusun 65'i Polonya kökenli. Bu şirin köyün muhtarı altı kuşaktır Polonez- köy'de yaşayan Frederik Novvicki. Polonezköy sakınlerı ile Beykoz Kay- makamı'ndan oluşan 17 kişilik bir he- yet Polonya'ya giderek Polonezköy hal- kının hazırladığı 10 adet şükran plake- tini Senato ve Mecüs başkarüanna, Var- şova Valisi ile Belediye Baskanı'na, Dı- şişleri ve Kültür Bakanhğı'na sunacak- lar. Polonezköy'ıin 150. yıldönümü kut- lamalan çerçevesinde 20 haziran-5 tem- muz tarihleri arasında Polonezköy'de "150. yıl şenlikleri" yapılacak, 'Cepel- ya Folklor ve Sanat Grubu' da etkinhk- lerde yer alacak. İSTANBUL'DA BUGÜN • Türk Hukukçu Kadınlar Derneği'nin Prof. Dr. Tank Zafer Tunaya anısma düzenlediği, "Avrupa Konseyi'nde İnsan Haklarımn Yargısal Konınması" konulu panel saat 13.00'te Sarayburnu Sepetçiler Kasn'nda. • Kadin Araştırmaları konferanslar dizisinde "Batı'da ve Türkiye'de Feminizm Üzerine Çalışmalar" konusu ele alınacak. Konferans saat 14.00'te Beyazıt Devlet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda. • Kadin Haklannı Arastırma ve Geliştirme Dcmeği'nin düzenlediği "Türkiye'de ve Dünya'da Kadın" konulu uluslararası konferans saat 14.00'te Harbiye"deki Yapı Endüstri Merkezi'nde. • ÇEVKO Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Beba, saat 13.00'te The Marmara Oteli'nde Haliç Rotary Kulübü'nün konuğu olarak konuşacak. • Kadıköy Belediyesi, 4 Nisan 1990'da ölen Dr. Ihsan Ünlüer'in adını saat 14.00'te Bahariye Caddesi'ndeki Nispiye Sokak'a verecek. • Ukrayna thraç Ürünleri Sergisi saat 15.00'te Tepebaşı'ndaki Sergi Sarayı'nda açılacak. • 16. lstanbul Uluslararası Büro Donanımı ve Otomasyonu, Komünikasyon, Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojisi Fuarı (BüKoMa'92) saat 12.00'de Hilton Oteli Exhibition Center'da açılacak. • Radyo Reklamcılar Derneği'nin düzenlediği "Radyonun Medya İçindeki Değeri" konulu semineT saat 16.00'da Sheraton Oteli Merhaba Salonu'nda. • TÜrk-Japon Hammları Dostluk Derneği ve Kültür Derneği'nin düzenlediği ve geleneksel Japon yemeklerini pişirme tekniğinin tanıtılacagı toplantı saat 15.00'te Beşiktaş Morbasan Sokak Koza Iş Merkezi A Blok'taki Japon Kulubü'nde. • "Sami Güner'in Objektifiyle Türkiye" konulu fotoğraf sergisi saat 18.00'de Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki Sandoz Sanat Galerisi'nde açıhyor. NÖBETÇİ ECZANELER • \LE\IDAC • \VCIL4R Lokmım 5916344 • B\ĞCIL\R 4rsan 556 46 58 • B\HÇEÜEVLER//)eA 55663 86 • BAklRKÖY Cevnur 559 29 99 • BEBF.K Fıral 26556 31 • BEŞİKTVŞ Sm; 2606363 • BE\ OC Ll' Tepebai, 249 22 31 • BE\KOZO/e»/ı 32367 35 • BOSTANCID»ı?« 36257 12 • Bl'^ tKÇEKMECE7ater 683 1352 • CEVİZLİ Anaılolu 3714839 • CERR.AHPAŞA Imuı 589 32 16 • ÇAĞLAYAN£jîi/ım 2306004 • ÇAPA \wmk 531 1267 • ÇAKMAKSanj • ÇAT\LCAG<;_™ 91889-2899 • ÇELİKTEPE 5«/wn&-//m 264 2314 • EMİNÖNÜ Çınar 517 47 51, Sule\munı\e 5266979 • ESENLER O.-u/ı • ESENYLRT YeniEt:ane • ETtLERA;/fr 2664408 • EYÜP 4\şem • F\TİH8<j/ 5216710 • G A> RETTEPE Özaip 268 06 40 • GAZtMAHALLESİ Sura\ >G4ZİOSMANPAŞA Saner- 578 48 32 • GC USl \ U Gulsm u 376 37 87 • Gt LTEPE \ ılgım 264 28 73 • KADIkÖN ÇEYRE Suaılıye 360 82 76, A lakı ı 358 65 76, Çam 3375506, Murat 386 2845 • KADIKÖY MERKEZ Ce\lan 348 29 92, Dwna 337 42 23. Hu- mar 339 1875, Bırol 3385895 • KÂĞITHANE tğmn, 230 60 04,Gc>mi/ 2205923 • KASIMPAŞA Şark 253 01 59 + KAKTAL Esentepe 3536544 • KANARVA/ZÜAÜ 5808162 • KAYNARCA Çamçeşme 396 1783 • KÜÇÜKÇEKMECE Yüdız 5791135 • K.MUSTAFAPAŞA Kerem 5216552 • KÜÇÜKYALI Fıdanlık 366 78 94 • MECİDt\'EKÖY Akgtin 272 1560,A r ur 27286 51 • MERTER Yaşam 5563812 • PENDtK \arm 390 3747 • SAR1YER MERKEZ Alaeltm 2421671 • SARIYER ÇEVRE Suna Hbl 0197 • SEFAKÖY Yadigâr 5806169 • SİLMll&ra/ 4439 • SOCANLIK Soğanlık 377 81 16 • SULTANÇtFTLİCt Sultan- uftlft • SULTANBEYLt£/i/ 3982843 • ŞİRİNEVLER Halk. 551 5904 • ŞtŞLH'mm 2303258, An 248 9622, Amber 2245199 • TLZLA Candan 3952101 • ÜMRANtYE Fıhz 328 71 25, Clker 3649284 • CSKÜDAR Bulent 333 87 67, Vmıı 3331172 • YAKACIK^(/Ü 3533171 • YALOVA Şehnaz. 182 51 - 140 97 • YENtBOSNA Yenibosna. 551 1501 • YEŞİLKÖY Merkez 573 8813 • ZEYTtNBLRNU Yaşam 582 6457 GEREKLİ TELEFONLAR • JANDARMA:06 • ZABITA MÜDÜRLÜCC: 527 • SAGLIK Hızır Vcil:T" Sağlık Müdüriüğü: 511S9 İS CefTahpa^a Iıp: 588 4800 Çapa Tıp: 514IX) (Kl {100 hal) Marmara Tıp: 141)0100 ŞişKEtfal:-\?/2?09 Taksim İlk V aniım: 252 4100 SSK Samatj a: 5SS 44 00 SSK OWmeydanı: 221 7? 77 SSKGöztepe:İ.V?676ö • THV 244 4211 DenzvoUan (Acente): 245 5166 144 2502- 149 18 96 Denzotoinsü: 249 15 58 • ELEKTRÎK ARIZA: Fatih - Tıhuluüe: 526 62 24 Beyo$u:2508150 Kailıköv 147 77 81 Bakırkö>: 5471281 Bayrampaşa: 567 98 10 Smyer. 277 5611 ÇağUyuE 212 22 10 • TEK: 069 • G\Z ARIZA: • lstanbul: 58519 90-91 Beyoglıu 252 1015 Kadıköy: 11946 48 • SU ARIZA: lç Dı^ıatlar. 5 74 71 (K) (25 Hal 1 Rezartasyon: 574 82 00 :45 Hal) • DDV Sirkeci Uamşma: 527 (XI50 H.Paşa Dantşma: 116 20 61 Santral: 148 S0 20 • \\PLR Şehiriıatlan: 526 40 20 Galeri • Atölye 232 64 26 • 230 21 87 PUVSTİK SANATLAR DERGİSİ Kuşe kağıda, tamamen renkli, pınl pınl ofset baskılı. 3. SAYISI ÇIKTI BAYİNİZDE ve GALERİLERDE ARAYINIZ. : ı x 180C Resim Sergisi lsnklalCaddesıHl Be\oğiu-lsianbul *1 15216 9s ALI ISMAIL TÜREMEN G A R ^ \ T İ S U U G \ l . İ R l b K. M ü k r e m i n B a r u t Resim Sergisi 4 -25Man 1992.11ıX 18.00 fazargürûendışındai * Yonca Modem Sanat Galerisi '«• Vîdikonağı Caddesı No 117/2 Nışantası-lstanbul Tfe! 130 39 80 YURDUN Resim Sergisi 5-26 Mart 92 ADTİ&AN Vopur Iskelesi Sok. No:3 Ortaköy Teb 259 51 55 MySTAFA DÜZGÜN R«m SergBİ 3-24 Marf92 SporCad No:130Moçka Tefc 260 44 28 A L O Ş Heykel Sergisi 6 Mart1 92 TfJ*jytılof Cimm 6/7 ( Bkl $aR Tîy«v«so arimsı) E i d Tcl 232 59 S9O) TEM SANAT GALERISI FUAT ACAROĞLU Resim Sergisi TANRIUR OCZISİ/ THE WH0U STORY 3Mart-3Mi$on 1992 Nıtoinn/İC200 ktoobııl U 1 147 I» <H GÖREMEYENLER İÇİN BIRKESIT Resim Sergisi 8-30 Mart 1 992 BU SERGI HORHOR SANAT GALERIS1 MACAR KEPCSARNOK SANAT VAKFI IŞBIRLIG1 İLE HAZIRLANMIŞTIR TEL' 524 35 92 S A N A T G A L E R İ S İ DÜNDENBUGÜNE MUTFAKveSOFRA GEREÇLERİ SERGİSİ 20 Şubat-14 Mart 1992 Maslak Meydanı No 37 Ayazağa lstanbul Tel 276 96 00 TANER CEYLAN Prıvate Party Resim Sergisi 28 Şubat-25 Mart DERİMOD SANAT GALERİSİ Sahılyolu E-skardtş»r Dunk No 28 Zeytmbb-nu Tel 547 16 04 NILGUNAMUS Bedevı Takıları 2-14 Mart'92 T A K I C A L E R I S I Vapur Iskelea Sok No S Orlaköy Tel-259 19 11 METE ÖZGENCİL Resim Sergisi 21 Şubat- 11 Mart'92 G A L E R İ ^ BPBALDEM VahKonağı Cad Akkavak So* No 22 3 80200 Nıjantaşı ISTAN8UL Tel |1 > 232 40 81 ULUSLARARASI İSTANBUL F İ L M PESTİVALİ 14 • E3 Mart ISTAMBUU KULTUn VE SANAT VAKFI Ekrem Kahraman Resim Sergisî 9 Mart 3 Nısan 1992 Y A P I K R E D İ KÂZIMTAŞKF.NT SANAT GALERİSİ istıK'at Cdfjdesı Beyoûlu Ragıp Toklucu Resim Sergisi 6 Mart 26 Mart 1992 Y A P I K R E D İ B E Y O Ğ L V SANAT GALERİSİ nıklal Caödesı-Beyogiu PERDE ARAUĞEVDAN NadirNadi 4. bası 20.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-htanbu! ÖOemeii gODderilmez. RÖNESANS İNGİLTERE'SİNDE TÜRKLER Nazan Aksoy 8.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu tstanbul Ödemeii gönderilmez. BAŞKEINT GÜ1SLERÎ Müşerref Heldmoğln 8.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-îstanbul Ödemeii gönderilmez. y ğ Kadıköv: 145 0104 • IETT: Gend Mûdürlûk: 245 07 20 (17 Haı, • PTT: Bilinmeyen mımaralar ve nöbetçi eczanesorma:0// Bakırköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa polise devroldu tstanbul Haber Servisi - İstan- bul'da Jandarma Bölgesı olan Bakırköy. Gaziosmanpaşa, K.üçükçekmece polise devredil- di. Dün lstanbul Valisi Hayri Kozakçioğlu'nu makamında ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun ve Jan- darma Genel Komulanı Orge- neral Eşref Bitlis, polise devre- dilecek jandarma bölgesi ile ilgili polis-jandarma protoko- lünü görüştüler. Görüşme sonrasında bir açıklama yapan Hayri Kozak- çıoğlu, polise geçen Bakırköy'- ün merkez, 100. Yıl ve Kemal- paşa mahalleleri, Gaziosman- paşa ve Küçükçekmece ilçele- rinde, polis okullanndan yeni mezun olan 4 bin polis ile Ana- dolu'dan getirilecek 1500 polis ve alınacak olan 2 bin sivil me- mur kadrosuyla temmuz ayına kadar lstanbul Emruyet Mü- dürlüğü'nün toplam 7 bin 500 polısle takvıye edileceğini söyle- di. AĞLAMAKVE GÜLMEK tlhan Selçok 9. hası 10.000 Ura (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğht-tstanbul Ödemeii gönderilmez.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle