13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 4 MART1992 ÇARŞAMBA EKONOMI Borsada düşüş siirdü. Endeks 3485.39 PARA RAPORU Dolar 5990 liraya yükseldl Mark 3630 ttra. BORSA ENDEKSİ Bırieşık Mah Sanayı OncefcJ 3532 40 2704 40 4016 94 Kapamş 3485 39 2654 32 397101 Faric(yûzde) -133 -185 -1 14 BORSA 3 MART 1992 • t a u * Adara Çifnen (A) Adana Çımen(C) AkaiTttetıl MkMk Akcımento Atea AJartoHoMmg Atarto Sanayı AHmyMız AmlakıCam Arçtfk Asehan Ayoaz Bagöş BokıÇımemo Bnsa Çanalrtale Çımento Cetk Halat Çıırsa Çukurova Elektr* Demrtank •mlMflaı Doflusan DttUş Duran Otset Eczacıba» Yatırım Eczaobaşı llaç Ege Btracıl.k Ege Endustn E(je Gubre EmedSıgorta ENKAHotorç EntfMıCtft Femş Alurranyu(n Fıranstank Gentaş Goot-Year Gorbocı l$ıl Guttre Fabnkalan Guney Bıracılık Hekteş Hurny«t Gazelesı İKSsatfin intema Izmr Oemır Çelık bocam Kartonsan tm Kafebek IMnlya ttpaEMctrfe Koç HoHino KoçYjtınm Konya Çunento Kortsa Koruma Tanm Kflyöş Kutahya Porselen MakraTakHn Itantn ömenlD Marel Marmans Mart Ot ManM Mataş thgros taat Netba* (Marbank) Ncl HofcSnfl NetTunzm Mflde Çimeıio OtanT*s«l arnuksü Otosan Paraaa MUa Pınar Emegre El Prar Su PırojUn PwrolO«s Polylen Rabak Sabah Yaymcılık SaaMM*! tetartaa Hta» Stts» Sfrıroz fiöment Sun Eldrtro (8Û) Ta8|Mtt T&ştank Teksdbank Teleöş Tezsan T GarantB !*!*.(•) T iş Bnk. (A) T Iç B (C-%258OL) T iş 8 (C %25BOZ) T 1; Bankası ( 0 TircKuBan Turtıye Kafcnma Totaş Otomohl Fa Toprak Kijıt T n k n C a a TSemens TŞışeCam TSKB TOenmMkum TuncaTeksU T u*raş Tutk Hava Yollan TTuborg Tutunculer Bank Unye Çımento U£k Serafn* Vatof Yatınm Ort VesM VakıfRn Kk Yasaş Yıpı Kradi Bankası Y a p l M B %40BO Yûma 6mu 9300 2050 Z M M 1650 U H 4 100 11500 9100 8800 7400 1250 17 000 2900 14 250 1550 2200 2 700 5100 2 100 7 700 4650 1400 3 090 850 10 250 2450 7900 13 000 106 000 1300 700 1550 4600 1L1M SJSt 4 200 2400 1450 6700 3800 900 36 500 1550 6400 1200 19 000 650 14 500 2000 4.1M 2800 2350 15 500 30 500 37 500 4300 1350 925 9500 800 15 000 3350 2 750 4500 1TM 525 13 500 4M 700 550 1300 160 000 725 1 100 6200 5M LM0 75» 1100 950 850 2950 1JM 4500 1 100 1 150 1 150 11M M M UM 2050 7200 2 750 4 J M 1800 3.2O0 9000 3050 2050 7.İM 220 000 250 675 1350 1 150 1600 6700 7bO0 2.ÎS0 18 000 2600 1300 9500 7300 4200 550 4000 4200 2850 1200 1250 2050 2500 2050 1650 675 1 150 ||»lilt» 9 100 1950 ujm 1550 J.4«0 4 100 10 500 8 700 7800 7 200 1200 15 500 2 750 13 750 1500 2150 2600 2050 7500 4550 1 400 3 0S0 800 9900 2400 7500 12 500 100 000 1300 625 4300 i t m J.Mt 4 100 2400 1400 6500 3500 900 35 500 1 450 5 800 1 150 18 750 625 14 250 1950 4 1M 2 700 2300 15 000 30 000 3c 000 4 100 1 250 900 9 100 800 14 250 3 250 2500 4300 1JM 500 13 250 4M 675 550 1 050 155 000 650 1 100 5900 5W I J M 751 1 1M 925 1 J M 4200 1000 1 000 1 050 1110 SJM 2.2M 2000 7 000 2650 U H 1 600 8600 2 7X 1950 7 11 250 690 1250 1 100 1 500 6000 1.3*0 17 500 2500 1250 9 100 3950 550 4000 2 750 1200 1 150 2 000 2600 1 900 1600 600 1 050 tafuki Ygfcnk 9300 2050 n j M 1650 3 400 4200 10 500 9200 8 100 7200 1 200 16 750 2850 14 250 1600 2250 2700 2100 7600 4650 1400 3100 850 10 200 2400 7800 14000 100 000 1350 700 4500 Z0.IM 1.7*0 4 100 2400 1450 6 700 3500 900 36 500 1 500 5800 1200 19 250 675 14 750 2000 4.400 2800 2 350 15 250 30 500 37 500 4400 1350 950 9400 825 15 000 3400 2 700 4400 1.7S0 525 13 250 4 » 700 550 1 250 155 000 750 1 100 6300 525 3J0t T7S 11S0 950 210» 4500 1 150 1 100 1 150 1150 «.500 2.5M 2000 7000 2 750 4.3*0 1700 8900 2 700 2050 730* 275 675 1 300 1 150 1600 6300 Z.SS* 18 000 2550 1300 9400 4100 575 4000 2850 1250 1200 2050 2600 2050 1650 650 1050 Büfiaki kapttMt 9200 2000 n.*oo 1650 3.40» 4 100 10 500 8800 8 000 7200 1 200 16 750 2850 13 750 1550 2200 2 700 1 050 7500 4600 1 400 3 1M 825 10100 2 400 7600 12 750 100 OOO 1 300 700 4400 2*0*0 3 7M 4 100 2400 1 400 6600 3500 900 36 500 1 500 5 800 1 '50 19 000 625 14 500 1 950 41*0 2 700 2350 15 000 30 500 36 500 4300 1 300 925 9400 800 14 500 3 350 2 700 4350 1750 500 13 250 4M 675 550 1250 155 000 650 1 100 6 100 52S 3 0*0 77S 1150 950 21*0 4200 1 000 1100 1 150 1150 «400 2300 2000 7000 2 700 4.100 1 600 8 700 2700 2050 7J0* 250 675 1300 1 150 1500 6200 uss» 17 750 2550 1 250 9 200 3950 550 4000 2800 1200 1 150 2050 2600 1900 1 600 600 1050 •ktan 1 923 270 999 266 1L2M 88 547 151 M* 48 735 1060 823 000 169 000 5000 1 000 1 267 887 104 200 29 400 547 800 789 451 23 500 817 168 200 31 200 2 855 625 2000 «57410 93 600 180 966 5000 1382 630 1285 815 9500 16 400 74 501 128 800 M M 4~MMTt 2000 25 000 16800 116 810 2000 162 200 22 170 19 255 4 300 8090 25 000 405 500 78 201 101700 71 H* 6000 56 655 268 920 184 460 102 900 78100 121 616 260 700 6500 12 360 1893 270 66 345 8500 166 650 30.4M 214 000 29 350 »752 13 000 212 700 32 000 1 030 47 000 83 800 1 132 985 40 54* 737(25 H4 7H »000 20 000 700 3*00 579 900 17 000 83 300 45 500 3C2.2M 1(93 323 14 600 3500 5000 25 500 55M 13 000 75 474 1000 396 506 «700 1 2759 960 57 800 135 240 15500 59 000 138 000 2(7 (M 19 500 106 790 7050 353 354 1 898 900 57 000 1000 155 200 102 200 11000 77 810 15 600 105 600 509 604 338 375 50 500 AfrtaMı ortaJaM 9 163 2 001 2SJM* 1 501 1.4*0 4 110 10 500 8895 7 925 7 200 1200 16 583 2 815 13 852 1550 2 201 2645 2 061 7 526 4609 1 400 1.(54 817 9 978 2400 7656 12 722 100 000 1331 662 4399 1(.7M U H 4 100 2400 1423 6 578 3500 900 36 052 1481 5800 1 158 19 010 648 14 525 1957 4J44 2758 2 347 15 076 30 212 36 504 4186 1292 918 9250 806 14 534 3306 2 675 4340 1M4 507 13 250 413 694 550 1 175 155 000 663 1 100 6 072 5M 2JM 75* 1134 928 1JM 4 254 1044 1 084 1 101 1 14* 83*0 23*9 2000 7000 2 697 4*50 1630 8 708 2 700 2 016 7.2M 250 671 1299 1 103 1535 6 146 2414 17 625 2 524 1262 9206 3 977 556 4000 2 785 1 219 1 172 2029 2600 1 948 1 603 625 1050 KOT DIŞI PAZAR mm MJIHUR NöRyunus Pftrotent Tunzm Totaş Oio Tearet 3JM 900 1250 19 000 3.5M 825 1 150 17500 3 700 850 1250 17 500 3 7*0 850 1 150 17 500 32 M * 9100 207 210 1000 3.SM 827 1 184 17 500 (') Temettu kuponu keslmıs ruçhan haklu kullanılmış üyaDdır MTAN-A1 GOn Çşrş^mba Perşembe Cuma Pazartesı Salı ALAN DOĞRUSU Ryaaartan 63 70 11 9 19 Flyaaazalan M*MW»I 23 14 76 90 71 GOnttk nettaft 40 56 -65 -81 -52 BMkbntt A-Ado6rusu -461 -405 L -470 -551 -603 Hazine Müsteşan Tevfık Altınok, iç borç sıkıntısmda 'Uykularım kaçıyor'Ekonomi Servisi - Haane ve Dış Tıcaret Müsteşan Tevfık Altınok, 1992 de ıç borçlann 125 tnlyona çı- kacağını KIT'lenn tıcan bankala- ra olan kredı borçlannın Hazine ye 200 tnlyon cıvannda bır borç yuku oluşturduğunu açıkladı Tevfık Al- tınok, ' Uykulanmı kaçıran bır tablo ıle karşı karşıvayız Karşıda- kı ublonun bılınmesı \e bu tablo- nun ortaya konulması gerekır' dedı Istanbul da Meksa Menkul De- gerler ıle Dunya Gazetesı'nın ortaklaşa duzenledığı "Turk şırket- len ıçın uluslararası pıyasalarda venı fınansman olanaklan" semı- nennde konuşan Tevfık Altınok mevcut ıktıdarda enflasyonu aşağı çekme konusunda kararlıhk gordu- ğunu, fakat onumuzdekı 5 ay ıçen- sınde enflasyonun bugunku sevıyesının altında beklenmemesı gerektığını sovledı Altınok şoyle dedı "Bugunku şartlarda 5 a> ıçe- nsınde enflasvonun aşağıya duş- meyecegı tahmın edılebılır 5 ay ıçensınde alınacak onlemlerle belır- lı ışler yapılabılır, radıkal onlemlen alabılırsek enflasvonda bu tanh- ten ıtıbaren müteakıp avlarda be- lırlı duşuşler gozlemlenebıhr Enflasyonun yukselmesının en onemlı nedenının kamu açıklan ol- duğuna dıkkat çeken Hazine Musteşan Te\fık Alünok, 1991 yı- lında 31 tnlyon açık oluştuğunu, 1992 yıh ıçın de 32 tnlyon lıralık oluşacağını belırttı KİTlenn ya- nında, çeşıtlı beledıyelenn ıçınde bulunduklan borçlann da yetenn- ce belırlenmedığını anlaun Tevfık Altınok, mahallı ıdarelenn fınans- man çalışmasını yansıtan bır tablo olmamasına rağmen ozellıkle bu- yuk beledıyelenn borçlanyla bır- lıkte gerçek açığın 56 tnlyon liraya kadar yukseldığını açıkladı îç borçlarçığ gibi arüyorANKA (Ankara) - Iç borç stoku uygu- lanan seçım ekonomısının de büvuk etk\sı>k gcçenyü çığ gıbı buyuyerek yıl sonunda 90 tnlyon lırayı aşü Konsob- de borçlar dışında kalan ıç borçlann geçen yıhn yuzde 108 oranında arüş gostermesı dıkkat çekıa bulundu Hazine ve Dış Tıcaret Musteşarlı- ğı'nda edmılen venlere göre 1990 yıh sonunda 57 tnlyon 180mılyar lıraduze- yınde bulunan ıç borç stoku, geçen yıl gerçekkşünlen hızlı borçlanma sonucu yılı. 90 tnlyon 48 5 rnılyar brava çıkarak tamamladı Iç borç stokunun yıl sonu ıubanyla 56 tnlyon 544 6 mıtyür hralık bolumunu Hazıne'nın Merİcez Ban- kası ndan aldığı kısa vadeh avans ıle kısa vadeh tahvıl ve bono satarak sağla- dığı borçlar oluşturdu Gen kalan 33 tnlyon 503 9 mılvar lıralık bolum ıse konsohde borçlardan meydana geldı İç borç stoku geçen yıl yuzde 57 5 buyudu Ancak stoktakı artışın bu oranda kalmasını konsolıde borçlann yü ıçensınde sadeoe yuzde 11 5 gıbı du- şuk bır oranda buyumesı sağladı Merkez Bankasf nın dovız ve alün ış- lemlen ıle dığer baa menkul ışlemlenn- den doğan zararlannın Hazine tarafın- dan her yıl ustlenmesıyle 1984 yılında çıkanlan Tahkım Kanunu gereğınce bazı kamu kuruluşjannın birbırlenne olan borçlannın Hazine tarafindan yukleralmesınden oluşan konsolıde borçlar hanç tutulursa dığer yontemler- le alınan ıç borçlar geçen yıl yuzde 108 gıbı yuksek bır oranda artış gosterdı Tahvıl, Hazine bonosu ve avanstan oluşan borçlar 27 tnlyon 140 mılyar h- radan 56 tnlyon 5446 mılyar liraya yukseldı Konsolıde borçlar dışındakı borçlar geçen yıl toplam 32 tnlyon 868 5 mılyar bralık net aruş gosterdı Haane geçen yü 6 tnl\ on 395 9 mılyar lıra tahvırana- para odemesı yaparken 11 tnlyon 510 4 mılyar lıra yenı borç aldı Ulkenın gelır ve gıderlennın tam olarak behrlenmesı gerektığıne ışa- ret eden Altınok, bugun 160'ın uzernde fon bulunduğunu, bu fon- lann 56 tnlyonluk bır buyukluğe ulaştığını, fakat geçtığımız sureç ıçınde eksı bakıye vermeye başladı- ğını bıldırdı Boyle bır ortam ıçınde kamu kesımının yapacağı faalıyet- ler ıçın bır bıçımde kaynak bulun- ması gereklılığını vurgulayan Tevfık Altınok, bu kaynağın da devletın elmdekı Merkez Bankası kanalıyla karşılandığını soyledı Kendısının ozel sektordeyken sa- vunduğu, Merkez Bankası nın bağımsızhğı goruşunün değışmedı- ğını anlatan Hazine Musteşan tevfık Altınok, daha sonra şoyle de- vamettı "Devleün elınde kamu açıklannı karşılayacağı bır Merkez Bankası var Devlet ehndekı statuyu kulla- narak para basma olanağına sahıp Gerçekten onun elınde olup olma- ması tartışılabıhr Merkez Ban- kası'nın bağımsız olması gerektığı göruşune katılmamak elde değıl Bızde de Merkez Bankasf nın ba- ğımsız olma gereğı vardır Fakat bu statu ıçınde değıl ' Hazine Musteşan Tevfık Altı- nok, enflasyon konusunda alınma- sı gereken radıkal çozumlenn faızler ve vergılerle ılgılı malı ku- rumlan kapsadığını bunun \anm- da KIT'len ılgılendıren radıkal çozumlenn de bulunduğunu kay- dettı MERKEZ BANKASI KURLARI 4 MART 1992 CINSI 1 AB0 Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Oanımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Franşı 1 Hollanda Flonnı 1 Ispanyol Pesetası 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Doları 1 Norveç Kronu 1 Stertın 1 S Arabıstan Rıyalı DÛVIZ ALIŞ 593610 3585 68 4465 14 509 49 174 33 925 06 1313 30 1054 47 3183 75 57 05 988 45 3946 88 478 33 45 35 4988 32 914 37 10324 07 1582 92 SATIŞ 5948 00 3592 87 4474 09 510 51 174 67 926 91 1315 93 1056 58 319013 5716 990 43 3954 79 479 29 45 44 4998 32 916 20 10344 76 1586 09 EFEKTIF ALIŞ 5930 16 3582 09 4398 16 508 98 172 58 915 81 1300 17 1053 42 3180 57 55 91 978 57 3942 93 473 55 44 67 4913 50 905 23 10313 75 1559 18 SATIŞ 5965 84 3603 65 4487 51 512 05 175 20 929 69 1319 88 1059 75 3199 70 57 33 993 40 3966 65 480 73 45 58 5013 31 918 95 10375 79 1590 85 ALTIN CİNSİ 24 ayar altın 22ayarkulçe 22 ayar bıtezık 18 ayar altın 14 ayar altın Cumhurıyet Reşat 2ıraatalt(5gr) Vakrfaltın(5gr) Halkaltın(5gr) 900 ayar gumuş Sart gumuş ALIŞ 67800 61450 60900 47800 34570 450000 460000 350000 323000 326000 828 920 SATIŞ 68000 62290 66300 51000 39780 455000 470000 364000 339000 340000 855 950 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOLARI DUNYA BORSALARI D o * Jones Enr*eksı N kk»ı Endeks Dolar-Mark Pantesı Dolar Yen Parıtesı Sterlın-Ooiar Pantesı Altın (Ons) Ham Peirol(varıl) 3275 49 21051 71 16560 13080 1 7410 351 15 ABD J 17 28 ABD J MERKEZ BANKASI • Emisyon (2Bşubat) 22679 • TL Interbankfaızlen Gecelık % 63 75 IşlemHacmı 524mıtyar • Banka'ardarepo % 60-62 16555 13294 116510 34 0520 64170 4 5200 56295 18645 104 06 6.0055 15040 124100 13094 1 1900 64920 17501 1 Sterlin 1 ECU SDR SDR Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şilini Belçıka Frangı Danimarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Flonnı Ispanyol Pezetası Isveç Kronu Isviçre Frangı Italyan Lıreti Japon Yenı Kanada Doları Norveç Kronu S Arabıstan Rıyali 1 7392 ABD Ooları 1 2355 ABD Doları 1 3719 ABD Dolan 816005 Turk Lırası SERBEST DÖVİZ CMSİ ABD Doları Alman Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Flonnı IngılızSterlını S Arab Rıyalı Avusturya Şılını 1001ta! Lıretı AUŞ 5980 3620 3970 1060 3200 10400 1600 512 479 SATIŞ 59°0 3630 3990 1070 3220 10470 1615 520 485 YATIRIM FONLARI 3 MART 1992 ı D*|.(H) KaMna betgesi adı Buçun Deg (H| İş Yatınm 1 İş Yatınm-2 İş Yatınm-3 İş Vatınm-4 İş Yaürım 5 İş Yatınm-6 lnterfon-1 lntertan-2 Interfon 3 Intprfon 4 Interfon 5 Iktısat Vat-1 Iktısat Yat-2 Iktısat Yat 3 Ikösat Yat-4 Iktısat Aülım Fon Garantı Yatnm-1 Garant Yatınm-2 Garantı Yatnm-3 Garant Yatnm-4 Garantı Yatınm-5 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yatınm F YKB Sektor F YKBHsse F YKB Kamu F YKB Lıkrt F YKB Karma F YKB DOVE F YKB Kapıtal F YKB Aküf F Vakıf Fon1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon 3 Vakıf Hısse Vakıf Oünya 114614 50058 30049 24947 11243 21799 83522 67480 35175 31406 10134 73.457 60.090 28616 28907 18411 90222 31545 22153 12518 10902 90551 30339 20981 76367 62 669 75104 61507 54.830 59911 26507 20808 20676 62 639 156938 29120 1&227 26790 015 212 015 014 033 015 013 008 009 014 2 25 0.14 0.14 014 014 2 25 011 113 009 092 -2 29 015 017 014 0.Û7 0,14 326 0.14 014 012 0.11 015 059 0.14 012 014 100 044 Vakıf Fon-6 Dışbank Mavı Fon Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tutun Fon-1 Tutun Fon 2 Mıtsuı Fon-1 Mıtsuı Fon 2 Rnans Fon 2 Rnans Fon-3 Finans Fon-4 Fınans Fon 5 Ziraat Fon 1 Ziraat Fon 2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon 2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon 1 Emtak Fon-2 Emlak Invest lmpex Fon 1 lmpex Fon 2 Töbank Fon Sümer Fon Denız Fon Ege Fon Kalkmma Fon Demır Fon-1 Oemır Fon-2 Tanş Fon-1 Tanş Fon 2 Ortak Fon Tûrkbank Fon Net Fon Etı Fon 18325 53571 78031 22172 63512 17683 219305 25741 35066 29707 22578 19649 33432 24646 26123 23877 33.002 25011 34148 22 277 29125 22 430 10920 26773 19919 22549 24132 27611 21449 22941 22 280 11085 23535 9946 19145 18728 19366 19152 011 0.01 013 009 015 015 008 009 0.17 015 003 016 042 003 012 013 022 009 -020 047 014 027 057 015 022 013 035 012 013 013 013 014 007 -032 013 0.00 014 010 Altınborsasıkuruluyor ClMHURÎYET (Ankara) - Devlet Bakanı Tansu Çıller, "İstanbul'u fı- nans merkezı yapmak ıçın Ortadoğu'da, Afnka ve Turkı cumhunyet- lerde yeterlı ılgı vardır" dedı. Turk parası kıymetını koruma hakkın- dakı 32 sayılı kararnamede değışıklık ya- pacak kararnameyı, yann Bakanlar Ku- rulu'na sevk edeceğını açıklayan Devlet Bakanı Çıller, "Altın borsasmı Turkıye'ye >erleşüreceğız" dıye konuştu Değışıklıklenn, altın ıthalat ve ıhracatı- na serbestı geürdığım, halen altının koru- mdda olduğunu belırtıp şunlan soyledı "Lıb>d'ya yaptığım ayaretıe, butun Or tadoğu'nun 44 bakanırun olduğu ortamda gorduk kı İstanbul'u fınans merkezı yap- mak ıçın yeterb ılgı vardır Turkıve, bun- dan sonrakı on vıl ıçınde bundan alması gereken payı alabıleceğı duzenlemeyı yap- mak durumundadır Bunun, faızlenn duş- mesınde çok onemlı yen olacaktır Bugun faızlen bebrleyen yegâne kurum olan ban- kalann yanında, tasarrufçudan kredı talep eden aktarma, çok yonlu ve daha duşuk malıyette olabılecek'tır Enflasyonun bır kaç puan uzennde krsdı malıyetıne adım adımgıdıyoruz' Ote yandan halen Merkez Bankası tara- findan yapılan altın ıthalatı tekeh Turk parası kıymetını koruma hakkındakı ka- rarnamede yapılacak değışıkbkle kınlacak Çeklerinhızlı özelleştinııesi A\ (Prag) - Kamu kurulu^lannın ozelle^tı- nlmesı programını yururluğe ko>an Çe- koslo\ak\a'da ellenne kuponlannı alanla- nn kamu kuruluşlanndan hısse alma van- şına gırdıklcn bıldınldı Ozelleştırme planına gore ulkede 18 va- ^ın uzenndekı her vatandaş vaklaşık ^5 dolar değenndeve 1 OOOpuanadenk gelen kupon koçanlannı kullanarak ozelleşünl- mesı kararlaştınlan kamu kuruluşundan hısse satın alabılıyor ya da ellenndekı ku- pon kocanını vatınmcılara satabıbyor Ozelleştırme kupon koçanlannı toparla- mava çalışan ve adeta bır borsa oluşturan 476 kadar grubun lısans almak ıçın başvur- duğunu açıklayan jetkılılerıse 1993 yılında borsanın tam yetkılı olarak faalıyete geç- mesmden sonra hısse senedı tıcaretının sapılabıleceğını belırtıyorlar TAHVİL 3.3.1992 toHf 4 3 3 3 3 3 T a M 020992 96 041133 24S 050892 96 080792 9B 150492 9B 180392 9B R * * * 73 745 122 069 77 338 81094 92 887 97 515 M bftkMİ 73 853 122 069 77 338 81094 92.988 97 644 Aftrtfck 1 OrtJpt 73 796 122 069 77 338 81094 92 967 97 565 M M hacai: (Uı TL) Mrii 7120 68 00 69 00 67 00 6421 6073 Ntah 83 92 71 75 8615 82 62 85 71 8218 T»M 7100 74 78 70 44 70 05 72 31 69 72 13 925000 500000 1375 (»0 4000000 5000000 1275 000 21.086.283 M» (MHTl) 10276 43C 610 345 1063397 3243 760 4548 390 1-243 961 7 1 1 2 1 3 (•) Yıkfa Jg tez kupcm ödemea yapıten tahvfe eşıt getn (") Dftwa «ndeksi menkultaymeOertedövc ansı uzemlen (1000 ABO Ocör, ve DM ctir*) BANKALAR NE Ziraat Bankası İş Bankası Emlak Bankası Yap Kredı Akbank Vakıfbank Halkbank Pamukbank Garantı Türkbank Etıbank Töbank Sümerbank Osmanlı Esbank Imar Bankası Tütûnbank Şekertank Denızbank Interbank Iktısat Egebank Dışbank TEB Demırbank Koç Amenkan Fınansbank Tanşbank Türk Mıtsuı Tekstılbank Körfezbank Arap-Türk Marbank lmpexbank TYTBank Adabank 1 n 56-58 54-57 57 55-58 55-58 56 58 59 54 585 57 56 59 55-58 56 40 57 59 59 43 58 58 55 58 56 54-57 56 58 45 59 49 57 60 55 58-60 40 FAİZ VERİYOR? (Yüzde) ay n* $ 1 1 1 1 1 1 — 3 1 — 2 4 15 1 2 — 4 1 2 — 15 2 2 1 4 75 2 4 4 — 1 — 5 6 7 6 — Sıralama, bankalann 1990 yılı faks no 526 60 73-526 60 72 DM 1 1 1 1 1 1 — 2 2 — 3 3 25 1 2 — 5 1 2 — 4 2 25 2 1 5 4 75 6 4 4 75 2 — 5 8 9 6 - 3 TL 67-69 66-68 69 66-68 66-68 67 70 70 65 695 71 71 70 66-68 66 71 71 70 71 58 68 69 67 69 66 66-68 69 69 51 70 57 71 73 68-71 71-73 71 ıy «a* $ 1 3 3 75 35 35 45 65 45 35 4 5 4 4 45 L 5 75 65 5 4 — 4 55 45 45 5 75 5 7 75 65 2 41 45 25 6 85 10 7 7 toplam mevduatlanna sa DM 6 5 7 6 6 45 65 7 6 7 6 5 6 7 75 9 9 7 6 — 7 8 5 65 7 825 95 7 764 9 25 7 6 9 11 7 85 6 n 69-71 68-70 55 68-70 68-70 71 72 72 68 715 70 70 5 73 68-70 72 72 72 71 73 60 71 71 «8 71 72 68-70 70 70 54 71 60 73 75 65-69 73-75 72 •yntf $ 5 4 45 4 4 5 7 5 4 5 55 5 5 5 55 8 7 6 5 — 4 25 6 45 45 625 525 8 7 2 47 5 25 65 10 5 11 8 8 •i DM 7 55 75 7 7 65 7 8 7 7 25 7 6 7 8 8 10 10 7 75 7 — 75 85 55 7 8 85 95 75 7 59 95 7 7 10 5 12 8 10 1 Tl 71-73 67-70 71 69-72 69-72 73 74 74 69 72 5 74 72 75 69-72 75 79 77 72 74 60 74-77 74 68 73 73 67-70 71 72 61 72 61 78 77 66-73 74-76 79 göre yapılmıştır Fac değışımlen ve fintt» $ 55 45 5 45 45 55 75 7 5 6 6 6 55 55 6 10 75 65 6 — 45 7 55 45 7 5 75 85 75 — 6 25 7 115 12 9 10 DM 8 65 8 75 75 75 95 95 8 75 8 7 8 85 85 12 11 9 8 — 7 75 9 6 75 9 8 75 10 85 — 10 7 75 12 12 5 9 12 düzeltme ıçın BORSADAN • DENİZLI CAM'ın Borsa'da ışlem gormesıdurduruldu IMKBYönetım Kurulu 2 marttanhınekadar 1991 yılı malı tablolannı borsaya gondermeyen Denızlı Cam'ın hısse senetlennın geçıcı olarak borsa kotundan çıkanlmasına ve ıstenılen bılgıler Borsa Bultenf nde \a>ımlanıncaya kadar borsada ışlem gormesının durdurulmasına karar verdı • İZOCAM Yonetım Kurulu, şırketın 1991 yılı kânndan eskı hısse senetlenne v uzde 87 5, yenı hısse senetlenne yuzde 50 oranında temettu odenmesını genel kurula tekhf edecek Bu nedenle, eskı ve yenı hısse senetlen arasında uygulanan fivat farkı 375 lıra olarak değıştınldı • PEG PROFİLO'nun 1991 yılıolağan genel kurul toplantısı 27 mart cuma gunu saat 10 00'da Istanbul Mecıdıyekoy'dekı şırket merkezınde yapılacak • SABAH ın 1991 yılı olağan genel kurul toplantısı 16 mart pazartesı gunu saat 15 30'da Istanbul Guneşh'dekı şırket merkezınde yapılacak • VESTEL kayıth sermaye tavanının 300 mılyardan 600 mılyar liraya \ ukseltılmesı ıçın Sermaye Pıyasası Kurulu ndan ızın aldı • T.TLBORG'un 1991 yılı olağan genel kurul toplantısı 25 mart çarşamba gunu s>adt 11 30'da Izmır Işıkkent'tekı fabnka bınasında yapılacak • MARMARİSALTINYUNUS odenmışsermayesının 5 mılyar lıra bedellı, 17 mılyar lıra bedelsız artünlması ı<,ın Sermaye Pıyasası Kurulu'ndan ızın aldı • ALARKO HOLDİNG kayıtlı sermaye ta\ anının r»0 mıl>ar lıradan 200 mılyara yukseltılmesı ıçın Sermaye Pıyasası Kurulu ndan ızın aldı • BOLU ÇİMENTO kayıth sermaye tavanının 90 mılyardan 300 mılyar hraya yukseltılmesı ıçın Sermaye Pıyasası Kurulu'ndan ızın aldı • ENKA HOLDİNG kayıth sermaye tavanınm 50mılvardan 100 mılyar liraya vukseltılmesı ıçın Sermaye Pıyasası Kurulu'ndan ızın aldı • OTOSAN kayıtlı sermaye tavanının 100 mılyardan 500mılyar hraya >ukseltılmesı ıçın Sermaye Pıyasası Kurulu'na başvurdu • KORUMATARIM kayıtlı sermaye tavanının 20 mılyardan 200 mılyar liraya yukselülmesı ıçın Serma>e Pıyasası Kurulu'na başvurdu Metaş 30 mtyar zararda Ekonomi Servisi - Metaş, Uşak Seramık, Gubre Fabnkalan ve Emek Sıgorta'nın bılançolan açıklandı METAŞ 1991 yılını 29 5 mılyar lıra zararla kapattı Şırketın kısa vadeü borçlan 225 mılyar, uzun vadeh borçlan 34 7 mılyar lıra Uzun vadelı borçlann tumü kıdem tazmınatı karşılığı Şırketın geçmışyıllarzararianıse71 6mılyarhra LŞAK SERAMİK'ın kân 3 mılyar lıra Aküf toplamı 60 mılyar lıra olan şırketın kısa vadelı borçlan 23 mılyar, uzun vadeb borçlan 11 9 mılyar lıra Odenmış sermayesı 15 mılyar lıra olan Uşak Seramık'ın yenıden değerleme fonunda 7 1 mılyar lıra var GÜBRE FABRIKALARI4 2 mılyar kâr ettı Odenmışsermayesı 120mılyar hra olan şırketın kısa vadeb borçlan 255 mılyar, uzunvadeh borçlan 30 mılyar lıra Gubre Fabnkalan'nın gecmış yıllar zararlannda 6 6mılyar lıra var Konya Çimento AA (Ankara) - Konya Çımento uretım kapasıtesını artüracak 1995 yıbna kadar tamamlanması planlanan tevsıı projesı ıle yıllık çımento uretımının 600 bın tondan 1 mılvon tona klınker uretımının ıse 500 bın tondan 800 bın tona yukselülmesı ongoruluyor Proje 15 mılyon dolarbk bır yatınm gerektınyor Aynca fabnka bacalannda elektro fıltrelen yenılenerek ı>ıleştınlecek, çevre duzenlemesı yenıden vapılacak, fabnkanın çevreye olumsuz etkısı en alt dûzeye ındınlecek Döviz rezervi eriyor ANKA (Ankara) - Merkez Bankasf nın dovız varlıklan 14-21 şubat arasında 270 mılyon dolar azalarak 4mılyar 487 mılvon dolar duzeyıne ındı Dovız v arbklannda geçen yıbn sonuna gore azalma619mılyondolaraulaşü Altın mevcudu ıse 1 mılyar 552 mılyon dolara yukseldı Merkez Bankası'nın brüt rezervi 6 mılyar 39 mılyon dolar oldu Hazine avansında rekor ANKA (Ankara) - Merkez Bankası'nın Hazıne'ye kullandırdığı kısa vadeb avans mıktan 14-21 şubat arasında rekor duzeydearüşgosterdı Bırhaftada4 tnlyon 864 9 mılyar lıra artan kısa vadeü avans 18 tnlyon 860 5 mılyar hraya >ukseldı Şirket kredi kartı Ekonomi Servisi - Iş Bankası şırket kredı kartı (Vısa-Busıness Card) uygulamasını başlattı Yurtıçıveyurtdışındageçerb olan şırket kredı karüyla şırketçe belırlenen personele şırket adına harcama yetkısı venbyor Kartla otomaük para makınelennden para çekılebılıyor Aynca şırket kredı kartı, kayıp, çalınü ve ferdı kazadurumlannakarşı İOmılyon lıra>a kadar sıgortalanıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle