18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 MART1992 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI TİSK, hûkûmeti övdü • ANKA(4nkara)-Cenevre de başlayan UluslararasıÇalışmaÖrgütu (ILO) Yonetım Kuoılu toplantısına katılan TISK Genel Sekreten Kubılay Atasayar, koalısyon hukumetının programınısavundu ILOYonelım Kurulu üyesıAtasavar toplantıda dığer ulke ış\erenlenne Turkıyeıle ılgılı bılgıler verdı Atasayar, hukumetın sosyo-ekonomık konularda veçahşma hayatını ılgılendıren hususlarda onemlı hazırlıklar ıçınde olduğunu belırttı TCDD'den ramazan atağı • AINKA( Ankara)-TCDDramdzandy boyunca > olculann sahur ve ıftar ıhtıyaçlannı karşılamdkamacıyia bazı önlemleraldı TCDDdenyapılan açıklamavagoreanahatvoltutrenlennın yemeklı vagonlannda yolculara ıftar saatınde tabldotun \ anında ucretsız ıftar tabağııkramcdılecek Yolculann sahur yemeğını vıyebılmelen ıçın de yemek vagonlan saat 02 30 a kadar hızmet verecek AyncaTCDDAnkaraGar Lokantası' ramazan sofrasını' yolculannın hızmetıne sunacak Ubya'dan yeni zoriuk • ANKA (Ankara) - Bır \ ılı aşkın bır aradan sonra geçen kasım ayında Türk muteahhıtlenne alacaklannı yenıden ödemeye başlayan Lıbya yoneumı, son transfengecıktınyor Lıb> a yoneumı, Lıbya Merkez Hazınesf ne uç haftadır l ^ mılyon dolarlık borcun odenmesı ıçın gereklı talımatıvermıvor 15 mılyon dolarhk alacağın transten ıtın talımat vermesı gereken Turkıye'den sorumlu Devlet Bakanı Matuk "çok meşgul" olduğu gerekçesıyle henuz gereklı ızın vermedı Volksvvagen'in kumarı Ekonomi Senisi - Almanlann dünyaca ünlü otomobıl uretıci!>ı Volkvvagen. buyukbırkumaroynuyor Tıme dergısının son sayısının kapak konusunda, bu> uk bır alağa kalkan firmanınvenı stratejısı 'buvuk kumar olaraknıtelendınldı Volkvvagen Yönetım K urulu Başkanı Carl Hahn VW ın yenı pazar hedeflennın Amenka, Çın ve L'zak Doğu'ya kadar uzanacağını soyledı Hahn, Toyoto. General Motors ve Ford gıbı en bu> ük uretıcılerle rekabet edeceklenrubelırtıyor Bu\ume polıtıkası guden Volksvv agen daha once Audı SEAT ve Skoda'yı satın alarak kendı bunvesıne katmı^tı Otosaıfdan %9 zam • AA (tstanbul) - Otosan, urettığı otomobıllerın perakende satış fıyatlarını ortalama >uzde 9 oranınaa arttırdı Otosan'dan vapılan açıklamaya göre Taunus otomobıllerının en pahalı tıpı olan Taunus Automatıc A/C'nın fıyatı 79 mılyon 374 bın lıradan 86 mılyon 532 bın lıraya yukseltıldı Taunus otomobıllerının en ucuz tıpı olan Taunus GT'nın 55 mılyon 440 bın lıra olan fiyatı, 60 mılyon 432 bın lıra olarak belırlendı Otosan urettığı otomobıllerın fıyatlanna en son 3 Şubat 1992 tarıhınde zam yapmıştı Eski Yeni Zam eram (Bln TL) (Mn Tl) [<¥,) Taunus GT Tâunus GTA/C Taunus GTS TaunusGTS A/C Taunus AU Taunus AU 55440 63552 65766 73878 71262 79374 60432 69 276 71694 80538 77688 86532 90 90 90 90 90 90 Sigortada dev hedef • CUMHURİYET (Denizli)-Sıgorta şırketlennın 1991 vılındatopladıtcıan 1 trılyon lıralık hayat sıgortası pnmının 1995 yılında 20 tnlyon hraya ulaşacağı hesaplandı Bunun yanmdahayat sıgortası kapsamındakı sıgortah sayısının da3yıl ıçınde 1 mılyondan 12mıiyona yukseleceğı kaydedıldı Pamukkale'de yapılan "Ulkemızde sıgortacılığın gelışımı" konulu semmerde konuşan Ana Sıgorta AŞ nın Yonetım Kurulu Başkanı Mehmet Özhan 1995 yılında yuzde 2'lık artışla nufusun 64 mılyona yukseleceğını. gayn safı mıllı hasılanın da 152 5 mılyar dolara ulaşacağını soyledt Olaylı ihale göndemde • ANKA (Ankara)-Turkıye Taşkomuru Kurumu (TTK), eskı teknolojı nedenıvleduşuk venmleçalışan ve gunde 2 bın 500 ton komurun kaçmasına ve çevreyı kırletmesıne neden olan Zonguldak ve Çatalağa lavv arlannın modernızasyonu ıçın yenıden uluslararası ıhaleaçacak Vergidehedef: ŞirketlerBÜLENT KIZANLIK (tstanbui)- Başbakan Süleyman Demırel'ın, butçe gorüşmelennın ardın- dan Mechs'e sunacaklannı açıkladığı vergı paketmde, hedef bankalar ve şirketler Buyuk kârlıhkla çahştıklan halde Kurumlar Vergısı'ndekı muafiyet ve ındınmlerden yararlanan bu kuruluşlann, gelecek yıldan ıtıbaren vergı yükünün arttınlması hedeflenıyor Ücretlılere yonelık vergı ındınmı ıse bır sonrakı pakete bırakıldı. Malıye uzmanlannın yanı sıra, ye- mınlı malı muşavırlere tanınacak yetkılerle şirketler uzenndekı vergı denetımı de arttınlacak Boylece ver- gı reformunun oncelıkle devreye so- kulacak ılk pakeündekı Kurumlar Vergısı operasyonu ıle dev letın vergı gehnnde şirketler uzennden onemlı bır artış sağlanacak Ancak bu ra- hatlamadan sonra, ucretlılenn ode- dığı Gelır Vergısı oranlannda vaat edılen ındınm gundeme gelebılecek Yemınlı malı muşa\ ırlenn devreye sokulmasıyla vergı denetım ordusu- nun 2 katına çıkanlması planlanıyor Kurumlar Vergısı ıstısnalannın da yemınlı malı müşavırlenn yetkılen arasına katılması konusundakı teblı- ğm 1 hafta-10 gun ıçınde yururluğe gumesı beklenıyor Hazırlanan vergıreformupakeönde, gerçek oran yuzde 46 olduğu halde, başta bankalar olmak uzere tunzm, dış tıcaret ve dış muteahhıtlık gıbı pekçok sektorde yuzde 20'nın altın- da oranlarda odenen Kurumlar Ver- gısı'nın, ıstısnalarla gerçek oranının yansmdan aşağıya olmaması esas ahnıyor Buna göre. kuruluşlann ya- rarlanacaklan muafıyet ve ıstısnala- nn yuzde 23'un altında Kurumlar Vergısı odememelen esasına gore ye- nıden belırlenmelen ongoruluyor Bu anlamda, odedıklen vergı oranı y uzde 8 ıle yuzde 30 arasında değışen ve ortalamdsı yuzde 20'yı aşmayan bankalardan onemlı vergı artışı bek- lendığı kaydedıhyor Yenı uygula- mdda, şırketlenn yararlanacaklan ıstısnalar, yemınlı malı muşavırlenn raporlanna bağlanacak Yemınlı mâlı mûşavırler, şırketlenn bu ıstıs- nalardan kanuna uygun bıçımde ya- rarlandmlmasmdan sorumlu ola- caklar Vergı paketı ıle getınlecek bır dığer uygulama olan enflasyon mu- hasebesının de yıne yemınlı malı muşavırlenn gözetım ve denetımı al- tında uygulanması yolunda hazırhk- lar surdurüluyor İstanbul Yemınlı Mah Mûşavırler Odası Başkanı Sezaı Onaran, malıye hesap uzmanlan, malıye müfettışlen, gelırler kontrolörlen ve vergı kontrol memurlan olmak ûzereTurkıye'dekı toplam vergı denetım elemanının 2 bın 500 avannda olduğunu belırte- rek, 3 bın kışıkk yemınh mah muşa- vır ordusunun denetım etkınlığını 2 katına cıkaracağını savundu 1989 yılında kanunlaşan yemınlı malı mü- şavırlık kurumuna, şırketlerde yenı- den değerleme, vakıflann amacına uygun faalıyetlennı denetleme ve 150 mılyona kadar KDV ıadesı ınceleme yetkısının venldığını anlatan Sezaı Onaran, Kurumlar Vergısı ıstısnala- n ıle ılgılı ışlemlenn de bu yetkı kap- samına alınmasıyla malıyenın vergı gehnnde onemh artış sağlanacağını savundu Malıye Bakanlığı"nca hazırlanan ve Başbakan Suleyman Demırel ta- rafmdan TVdekı enflasyon konulu açıkoturumda butçe ertesı Mechs'e getınleceğı açıklanan vergı reformu paketının kısa sürede hazırlanmaya çalışıldığı ve aceleye getınldığı savu- nuluyor Paketın bu nedenle, Ku- rumlar Vergrı'nın yanı sıra sadece sermaye pıyasalannda önceden plan- lanan bazı duzenlemelerle ıhracata yönehk düzenlemelen ıçerdığı, halkı ılgılendıren konulara ıse cevap verme- dığı önü suruluyor. Malıye Bakanlığı yetkıhlennın çok kısa bır süre ıçınde once 3 aylık geçıa bütçe, ardından da 1992 bütçesını hazırlayıp bunun Mechs'teki gorüş.- melenne hazırlandıklannı haurlatan İstanbul Tıcaret Odası Başkanı Ata- lay Şahınoğlu ' İstanbul Defterdar- lığı ve dığer malıye teşkılatının vergı reformu uzenne hareketlı ve heye- canlı bh çalışma ıçınde olduklannı goruyoruz Ancak, geleceğe donük sağlıklı bır vergı paketının bu kadar kısa surede hazırlanma ımkânına ıh- tımal vermıyorum Vergı reformu bu hukumeün ana sorunudur Aceleye getınlmemesı hukumete gerekh ha- zırlıkJan yapması ıçın sure tarunması lazım" dedı Vergı paketmde sermaye pıyasala- nna yonehk onlemler arasında, çeşıt- lı kurum ve kuruluşlann oluştura- caklan fonlarla hısse senedıne yone- lık yatınmlardan elde edeceklen kazançlarının Kurumlar Vergısı'n den muaf tutulması, ruçhan hakkı satışlanndan alınan Kurumlar Ver- gısı'nın kaldınlması, hısse senedı ıle değıştınlebıhr tahvıllerde vergı ındı- nmı yapılması gıbı konular yer alı- yor thracata yönehk duzenlemeler arasında ıse, Kurumlar Vergısı ıstıs- nasının yuzde 8'den yuzde 20'ye çı- kanlması. navlun gıdennın yûzde 20'sınm kazançtan duşulmesı ve ser- maye transfen, teşvık belgesız yatı nmlarda yaünm ındınmı gıbı konu- larda Bakanlar Kurulu'na yetkı venlmesı şekhndekı uygulamalar planlanıyor 2000'li yıllarda sanayi değişimle ayakta kalacak Şımarık tüketiciyemodern iiretim Ekonomi Senisi - Yırmı bırıncı yüzyılın anfesınde dûnyada >a- şanan sosyo-ekonomik ve sosyo-polıtık değışımın şımank bır talep yarattığı ve bu nedenle tüketıcının zevkıne göre üretimin zorunlu hale geldiği belirtilerek, ürün kalitesi- ni sürekli yenileyemeyen işletmelerin varlıklarını koru- yamayacaklan vurgulandı. Araştinna geliştirme harcamalannın GSYİH'deki payı (%) Iktısadı Kalkınma Vakfı'nca ya- yımianan "XXI yuzyıl başlan sana- yı yapısı ne olabılır" konulu raporda, hızh etkıleşım ve ıleşıüm sayesınde, dunyanın bır yenndekı yenıhkten dı- ğer kesımlenn de haberdar olduğu, bunun dd kalıteye olan duyarlıhğı arttırdığı haürlatılarak AT, ABD ve Japonva gıbı sanayıleşmış ekonomı- lerde araştırmd gelıştırmeye yapılan vuksek yatınmlara dıkkat çekıldı IKV Genel Sekreten Haluk Ceylan tarafından hazırlanan araştırmada. Turkıye nın vırmı bınna yuzvılda gelışmış ulkelerle rekabet edebılecck sanayıleşmcyı yakalayabılmesı ıçın Batılılaşmayı surdurmesı gcrektığı savunuldu Dunva tıcaretınde rekabetın esnek uretım vapısından geçtığı kaydedılen araştırmada. şımank talebe en ıyı şe- kılde cevap veren Japonya dakı fab- nkalann esnek ve değışıme hemen uyum sağlayan yapısından Amen- kahlar'ın da etkılenerek, fabnkalan- nı buna gore dızayn eımeye başla- dıklan anlatıldı Sabıt montaj hatla- nnda aynı urunun vanvıl >d da yıllara bağh kalan uretımı yenne, ürunde müştennın kısa arahklarla ıs- tedıgı değışımı sağlayacak bılgı- ışlemsel uretım süreane gecıldığı. araştınna gelıştınme (AR-GE) faalı- yetlennm etkınhk kazandığı vurgu- landı AT, Japonya ve ABD'nın AR- GE harcamalannın GSMH ıçındekı payını sürekh arttırdıklan, buna kar- şın AT ulkelennın ABD ve Japonya 1 nın gensınde kaldıgı, Japonya'nın ıse ABD'nın gayretımn sabıt kalmasına rağmen son 20 yılda buyuk atağa kalktığı bıldınldı Raporun "Turkıye'nın 21'ıncı vuz,ılda durumu başlığıyla vayım- ABD Japonya AT Almanya Belçıka-Lüksemburg Danımarka Fransa Ingıltere ItaJya Irlanda Hollanda Portekız Ispanya Yunanıstan Turkıye 1975 23 20 18 22 13 10 18 20 09 08 20 03 03 02 1980 23 21 20 24 13 10 18 22 08 07 18 03 04 02 1985 28 28 . CVJ 27 15 13 23 22 1 3 08 20 03 04 03 02 1988 286 2 91 283 161 143 230 220 123 0 87 226 050 0 67 0 37 013 lanan bolumunde ıse Turkıye'nın AT ıçınde toplam 53 sanayı kolun- dan 35'ınde rekabet gucu bulunduğu vurgulanarak gereklı onlemler alın- dığında dünyadakı bu sert rekabet ortamında dd rekabet edebtleccğı sa- vunuldu Raporda, bu rekabet gucu- nun elde edılmesı ıçın enflasyon ve nufusartışhızınınduşurülmesı eğıtı- mın yenı dunya duzenıne gore değış- tınlmesı de dahıl H ayn konuda onenlere >er venldı ÎTO'daflkraunt Yalım Erez'in Ekonomi Senisi - İstanbullu esnaf ve tüccar dün seçim heyeca- nı yaşadı 140 bın üyelı İstanbul Tıcaret Odası'nda yapılan meslek komıtelen seçımınde 50 bın dolaymda uye oy kul- landı Eskı TOBB Başkanı Yalım Erez'e yakın isımlenn ezı- cı bır ustunlük sağladıklan seçımlerde 80 meslek komıtesı- nın 543 uyesı belırlendı rar'ın yakın çevresıne meclıs baş- kanhğma yenıden aday olacağmı açıkladığı da behrtılıyor Meclıs başkanhğını düşünebıleceğını bıl- dıren Nuh Kuşçulu ıçın ıse. bazı uyeler "Tıcaret odasına çok hızme- ü geçmış değerlı bır arkadaşımız- dır Eğer aday olursa ısmı kımseyı şaşırtmaz' derken. Yalım Erez, Kuşçulu'ya hıçbır şekılde oy ver- meyeceğını belırttı İTO başkanı olduğu halde Erez'- in Gen döneceğım" acıklamasın- dan sonra "Ben hemen çekılmeye hazınm" dıyerek destek veren Ata- lay Şahınoğlu da seçımlerden guçlu bır şekılde çıktıklannı behrterek, "Oluşacak yenı meclıste muhalefet olmayacak gıbı bır şey 160 kışıhk meclısın 130 kışısı bızden olacak" dıye konuştu Şahınoğlu seçıme, pamuklu mensucat ıle yunlü kumaş meslek komıtelenrun ıkısınden bır- den kaüldı Şahınoğlu mechs başkanlığına kesınlıkle aday olma- Son seçımlerde DYP den aday olan, ancak kazanamayınca TOBB ve gen döneceğmı açıklayan Yalım Erez, bırhk başkanhğı ıçın ılk adım olan İstanbul Tıcaret Oda- sı başkanhğını garanülemış goru- nüyor Dunku seçımlere kendı grubu olan maden ve ıhracatçılan, toprak ışlen ve ıhracatçılan komı- tesınde tek lısteyle gıren Erez, Tı- caret odası tanhınde bu kadar rahat bır seçım gorulmemıştır Bu seçımle meclısın yuzde 4O'ı yenıle- necek Gelenlenn hemen hemen hepsı de bızım arkadaşlanmız" dı- ye konuştu Yenı meclıs oluşmadan mechs başkanı adayını açıklamayacağını belırten Erez, 'Meclıs başkanhğı konusunda bırçok arkadaşımız ıs- teklı Onun ıçın açıklamayı son gune bırakıyoruz" dedı Kuhslerde Erez ın meclıs başkanı adayı olarak Atalay Şahınoğlu, Kemal Yarar ve Refik Aras'ın ısımlen geçıyor Ya- dığını da açıkladı Meslek komıtesı seçımlennde Erez'e rakıp ısımler zorlu bır muha- lefet ıle karşılaştılar Her seçımde lıste çıkaran Nazmı Akın, yaglar ve gıda maddelen ıhracatçılan gru- bunda Dınçer Şekercı karşısında yenıhrken Dundar Uçar kendı ko- mıtesı olan özel eğıüm ve sağhk kurumlan grubunda bır başka lıs- teyı destekledı Seçıme başka bır komıteden gıren Uçar ın kendı ko- mıtesınde rakıbı Nazıf Ulgen'dı Sanayı mamullen ıhracatcılan ko- mıtesınden seçıme katılan Naük Buda ıse Erhan Aras'la çekışmek zorunda kaldı Meclıs başkanlığına sıcak baktı- ğım açıklayan Nuh Kuş\ulu, Erez'- in muhalıflen ıçınde seçımı en rahat alan kışı oldu Cam grubunda tek hsteyle seçıme gıren Kuşçulu, dığer komıtelerde fırmalann buyuk bır kanşıkhk ıçınde olduğunu behrte- rek, "Fırmalar ılgısız gruplarda seçıme gırmek zorunda kaldı Bu konuda yapılan şıkâyetler ıse dık- kate alınrnadı Çok zorlu bır seçım geçırdık dıye konuştu Kuşçulu, mensup olduğu cam grubunda ar- kadaşlannın desteklemesı halınde meclıse gıreceğını de bıldırdı TUSİAD lOOgünü tartışacakEkonomi Senisi - ^ K ^ Turk Sanayıcılen v e İşadamlan Derneğı koahsyon hukumeu nın guvenoyu almasın- dan bu yana geçen 100 gunlük ıc- raatını tartışmaya açtı 13 Mart 1992 Cuma gunu, Istan- bul'da hükumeün bazı uyelennın de katılacağı toplantıda, hukume- tın lOOgünlükıcraatınıntartışılmB- smın yanı sıra bakanlann geleceğe yonehk hazırlıklan ıle ılgılı aynntılı açıklamalarda bulunmalan bekle- nıyor Bulent Eczacıbaşı'nın su- nuş konuşmasıyla saat lOOO'da başlayacak olan "100 Gunde Tur- kıye Ekonomısı" toplantısına, Eİconomıden Sorumlu Devlet Ba- kanı Prof Dr Tansu Çıiler, Malıye ve Gümruk Bakanı Sumer Oral, Çalışma ve Sos>al Güvenhk Baka- nı Mehmet Moğultay ıle Sanayı ve Tıcaret Bakanı Tahır Köse katıla- cak. Ukrayna Notlan Ruble giderayak karaborsaya düştüİDRİS ADİL (Kie>) - Ruble-dolar kuru hemen her gun yuksek oranlarda değışıyor. Ukrayna'nın başkentınde en geçerlı para ABD Dolan, aranan para ıse karaborsaya dü- şen Sovyet Rublesı Turk-Sovyct Iş Konseyı, Sovyetler Bırhğı'nın dağılmasından sonra yen- nı Turk-Bagımsız DevletlerToplulu- ğu (BDT) Iş Konseyı ne bıraktı Turk-BDT Iş Konsevı çerçevesınde de bağımsızlığını ılan eden cumhun- yetlerlc avn avn ış konseylen kurul- du Turk işadamlan ıle Ukrayna ış çevrelennı bır araya getıren ılk Iş Konseyı toplantılan ıçın Kıev egelır- ken, ruble-dolar kur karmaşasının tanığı olduk Gezının organızasyonunu üstle- nen Intounst Şırketı nın geçen hafta katılımcılara dağıttığı bılgı notunda kur. ^0 ruble 1 dolar olarak yazıl- mış Ancak bır sure once haarlandı- ğı anlaşılan metın uzennde oynana- rak, 1 dolar 100 ruble dıyedegıştınl- mıj Kıev e gıtmek uzere Istanbul'- dan hareket eden uçakta ıse 1 dolar 75 ruble dıye ılan edıhyordu Bır ışa- damı da Bırkaç gün once oğren- dım dıverek busonbılgıyıpekıştın- vordu Kıev Havaalanı nda karşılaştığı- mız. Ukraynd da ış yapan Zıhnı Şir- ketler Grubu'nun bır yetkıhsı ıse en taze bılgıvı şoyle venyordu "Dolar bozduracdklann dıkkalıne. 1 dolar 58 ruble ' Bu haber uzenne, alışvenş nıvelınde olanlar ruble hesabını bır kez daha yapmak zorunda kahyor- lardı Istanbul'un gokdelenlennı çağnş- tıran Kıev-Rus Oteh'nde karşılaştı- ğımız Ukraynalılar la konuşuyoruz Kıev'ın tunst uğrayan mekanlan bı- rcr Doğubank gıbı Dolar Kıev'de en geçerlı para Otel lobılennde, marketlerde ara sokaklarda herkes dolar alıyor, dolar satıyor Kıev de ekonomının çarkı bırbaş- kd donuyor Ukrayna, Sovyet pa- tentlı rubleyı terk etmeye çalışıyor Kdmuyd aıt yerlerde kuponlarla alış- venş vapılıvor Hukumet, Kanada'- da basılacak 'Gnvnı' adlı ulusal paravı çıkdrtmay a çalışıyor Tum bu olumsuz koşullara karşın, hıçbır mıl- lı para ıçın hayal bıle edılemeyecek oranldrda rublenın "gunluk" değer kazanımlanna tanık olunuyor Kı- mılenne gore rublenın değenyle Moskova oynuyor Rusya Federas- vonu nun kontrolune geçen Sovyet Merkez Bankası nın fıyatlann hızla artmasıvla doğan ruble talebını kar- şılamamasının rubleye pnm yaptır- dığı soylenıyor Kıev de bır başka sovlence de serbest pıyasanın Mer- k R l ' i d d ğ şekhn- de Buna go;e daha lazia duiar ıçın clındekı rubleye sımsıkı sanlan halk, ruble-dolar kurunu etkılıyor Öyle kı Merkez Bankası oncekı hafta resmı kuru. 100 ruble 1 dolar dıye açıklı- yor Serbest pıyasa ıse dolann karşı- lıgını bır hafta ıçınde once 70, sonra 58 rubleye çekıyor Merkez Bankası da pıyasayı ızleyerek rubleye pnm vermek zorunda kalıyor Kurdenge- sızlığının bır başka etkenı dedovızını bozdurmak üzere bankalara gıden lunstlere "ruble yok" yanıUnm venl- mesı Bu durum dolar sahıplennı karaborsaya ıterek rubleye pnm vaptırıyor Merkez Bankasfnın da- ha tazla dovızı bankalard kanalıze edebılmek ıçın yaptığı devaluasyon. halkın Elımde sınırlı mıktarda rub- le var Bununla ne kadar çok dolar alırsam, o kadar ıyı' şeklınde özetle- nen tutumu karşısında yenık duşu- >or TüKETİCİ KöŞESİ Su faturasında avansBenım şıkayetım ISKI'nın başlattığı yenı bır uygulamayla ılgılı Bu yenı uygulamaya gore su faturasının mahsuben bolumunde yazan 2 mılyon kusur parayı odememızı ısüyorlar Apartmanda hıdroforlu sıstem olduğu ıçın tek bır fatura gelıyor ve yonetıcı olduğumuz ıçın de bıze gelıyor Daırelenn kendılenne aıt su saatlen yok Bu aykı su faturası 2 mılyon, mahsuben bolumunde de 2 mılyon kusur yazıyor Yanı toplam 4 mılyondan fazla bır para odememız ıstenıvor Tatılegıdecek olan var o dönemde yokum, neden harcamadığım suy un parasıru odeyeyımdıyenvar İSKI'yı aradım Bunflan<;onra odemeler bu şekılde yapılacak dıyorlar Hızmet vermeden nasıl parasını alabılıyorlaf9 Apartmanın hıdroforlu olmasından dolayı hangı daıreye ne kadar geldığı de bihnmıyor İstanbul Arkadaşımız Nura\ Koroğlu konm la ılgılı olarak fSKIBoige Mudüru Mehmet Gu\en le goruştu ISKI nın\ em uıgulamasınagore okıınmuş sa\ at, ıtzerınden 2 ay lıkfatura gonderıhrkenfatura uzermdekı bu rakatn go: onunde buhındurularak gelec ek2a\ nmde tahmını odenmesı gereken rakanudagonden\orlarmış 2a\ sonrasayai, okunduğunda odenen mıktar daha fuzla\sa o zaman ISKIabone\ekarşı borçlusaı ılı\or Daha sonrakı odemelerde ısebu mıktar duşulm ormuş Abonelerdenalınan buparanm avans nıtelığı laşıdığını soy leyenGmen Bu mıktar daha ontekı odemelere göre behrlenıvor Eğer tuketıc ı ısterse hıdroforludan vazgeçıp daırelenn saatlerını a\ ırahılır Tatılegıdecek olanlar da Stılar İdaresı 'ne ddekçe ı erırlerse kendderınden mahsubenparası almma\aıaktır' dedı Tekrarokmucumuzlagoruştuk Meselenm şahsı olmadığını behrterek, Bızım a\ rı saatlerınuz de var ama ISKIonları ka\ da almnor Kıratılar bız buparavı ödeme\ ız dedüer onlarmparasını da bız \erdık Onemlı olan bu haksız u\gulamanın dın urulması PTTdebunabenzerbır u\gulama baslatmıştı ama halkın tepkısı sonuaı ı azgeçtıler Bız ISKI den zengın mnız kı ona kredı açalım' dedı Çoraplarda standart yok Yıllardır kullandığım Mujde Panzyen çoraplanndan bu yıl çok şıkâyetcıyım Bu çoraplann boy numaralan bırbınnıtutmazoldu 87no3 çoraplannda bu 3 kez başıma geldı Çorap kesınhkle bele kadar çıkmıyor, zorlav ınca da kaçıyor Bele kadar çıkabılen 86 no 3 ve 38 no 3 çeşıtlennde ıse ılk veya ıkıncı gıyışte dehkler açılıyor va da çorap kaçıy or Daha kış mev sımınde olmamıza rağmen bır buçuk ay gıbı kısa bır zamanda butun bır kış mevsımı ıçın yapacağım çorap masrafıru_yaptım Guner Tezvar - Izmır Arkadaşlarımız Müjde Çorapları nıngenelmuduru Koita Komorasona ) a konu> u ılettıler Gunde 100 bmlen e ç orap urettıklermıso\le\en Komororasona Belkı ambalajlamada bır hata olmustur Muşterımızın duy arlılığına teşekkür edıı oruz Kendısını ara\ıp bılgı de\ereteğız dedı Tanıtım broşürünün fiyatı Benım sorunum Istanbul Dev Iet Opera ve Balesı yle ılgılı Geçen sezon hattabu sezonun başına kadar temsıllenn bestecısı konusu ve sanatçılar hakkında bılgı veren -normalde ucretsız olması ya da malı> etıne satılması gerekır- kıtapçıklannfiyatı2 bınlıraydı Fakatbu sezon gıttığım ılk temsıl olan W A Mozart ın Requem ın tanıtım fiyatı 3 bın lıra olmuştu Hadı bunane>sededık Ancak daha sonra gnuğımız Çaykovskı'nın Fındıkkıran Balesı nın tanıtım kıtapçığı 8 bınlıraydı Eserlendınlemek kadar bılgı almak da onemh olduğundan 5 bın lıralık bılet fıyatından daha pahalı olan (oğrencıyım) bu kıtapçığı almak zorunda kaldık Nıçın zam y apıldığını gorevlılere sorduğumuzda kıtapçığın 7500 lıraya basıldığını soyledıler Bunun uzenne evdekıeskı kıtapçıklara baktım ve bunlann Yenıhk Basımevı'nde basıldığını gördüm Oysa bu son kıtapçıklar Erler Matbaaahk ta basılmıştı Eskıden 2 bın hraya saülan bu basıt kıtapçıklann 7500 hraya satılması mümkün olamayacağından Erler Matbaacıhk'ı aradım Basım bınmmı oğrenmek ıstedığımde önce bılmedıklennı soyledıler, ben ısrar edınce de bu fiyatı veremeyeceklennı bıldırdıler Sanatsevgımızı kullanarak bızı somurmek ıstemelen ve bunun bır devlet kuruluşunda olması gerçekten çok uzucu Taylan Akdoğan - istanbul Arkadaşlanmız istanbul De\ Iet Opera \ e Balesı Idarı İşler Mudur Yardımcısı Mehmet Dokmeta) akonmu ılettıler Artışın vılbaşında kağıdagelen zamlarla ılgılı olduğunu belırten Dökmetaş Kesınlıkle bır kâramacımızyoktur Matbaadan geldıler fı\atlarımızbo\le bastırmak ıstersenız dedıler Kıtaplar ıçın \ erdığımız toplupara\ ı broşur başına bolu\ oruz Şımdı de bupara 8 bın lıra Tuketıcı haklı ama ola\ matbaadan ka\naklamyor A\lıkprogramlarımızıçmreklamalnoruz Ancakbunlarıçmalamnoruz Alsakucretsızdağıtırız"dedi. Kahveci'den öneri Zoruıflu tasarruf iadesinde hisse senedi AA (Ankara) - Eskı Malıye ve Gümrük Bakanı ve ANAP İstanbul Mılletvekılı Adnan Kahvecı, ta- sarruf teşvık hesaplarıyla ılgılı tartışmalar konu- sunda, 'Tasarruf teşvık hesaplannın kaldınlması yenne hisse senedıne dönüştürerek kullandınlması, hem ulke hem de ışçı-ışveren menfaatınedır" dedi. Turkıye'de halka açık, halkın sahıplendığı fabnka sayısının çok az olduğunu bıldıren Kah- vecı, kendı hukumetlen done- mınde sermayenın tabana ya- yılması ve tasarruflann hısse senedıne kaymasını özendırme amaayla "Çahşanlann Tasar- rufa Teşvıkı" adı venlen kanu- nun çıkanldığını hatırlattı Bu uygulamanm şımdı KIT'- ler ıçın ucuz kaynak halınc do- nuştuğunu belırten Kahvecı şunlan soy ledı "Başlangıçta, küçuk ve orta boy ışletmelenn halka açılması çok zor olduğu ıçın ayn bır mo- del duşunuldu Küçuk ve orta boy şırketlenn halka açılması teşvık edılecek ve bugun serma- ye sıkıntısı çeken bu ı^Ietmelere. oralarda çalışan ışçılenn tasdr- ruf teşvık fonlan kanalıyla or- tak olunacaktı Ama Lassa veya Tofaş gıbı büyuk fabnkalarda çalışan ışçı- lenn tasarruf teşvık hesaplan daha değışık kullanılacaktı Onlann bınken paralannın önemh bır kısmı kendı şırketle- nnden hısse alımı ıçın kullanıla- caktı Bu şekılde Lassa veya Tofaş ta çalışanlar, ılk etapta şırketlenn yüzde 10 ıle 15'ıne sahıp olacaklardı Tasarruf teşvık hesaplannda bınkme devamlı olacağı ıçın ıle- nde sennaye arttınmına gıdıl- dığj zaman ışçı de kendı hesa- bında bınken parayla sermaye attınmına kaülabıleceklı Hat- ta sennaye arttınmına gıdılme- dığı takdırde. ışc' borsddan hısse toplayaı.aktı"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle