13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4MART1992 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER F-4 uçajjı düştü • AA (Malatya) -Malatya 7. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-4 uçağı, Battalgazi ilçesi Hasırcüar Köyü yakınlannda ^ düştü. Olayda, iki pilot) aralandı. 7*Ana Jet Üssü'nden saat 15.00 sıralannda eğitim uçuşu ile havalanan F-4 uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle, Hasırcılar K öyü yakınlanndaki boş bir alana düştü. Rütbe ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki pılot, paraşütle atlayarak kurtuldu. Yaralanan iki pilot, askeri hastaneye kaldınlarak tedavi aluna alındı. Hızlı tren • ANKA (Ankara) -Ankara-İstanbul arasım 2-3 saate mdirecek hızlı tren projesı ön fizibiliteetütleri tamamlandı. UlaşUrma Bakanı YaşarTopçu, Fransız, Alman ve Japon fırmalan tarafından bu konuda verilen tekliflerin incelendiğini söylerdi. Hızlı tren için Fransız Sofreail, Alman De Consult ve Japon Jartsafirmalanndanteklif verildi. Hızlı trenin devreyegirmesiyle hattın uzunluğu 385-420 kiîometre, maksimum hızı 260-300 kiîometre, seyahat süresi ise 2-3 saat olacak. Ebe nineler revaçta • AA (Izmir) - Türkıye'de Sağlık Bakanlığına bağlı olmayanjehliyetsiz^ bın mahalle ebesi var. Ege Universıtesi Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürü ve Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Inci Erefe. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nce bir süre önce yapılan araştırmada. kentlerdeki doğumlann yüzde I4'ünün. kırsal bögelerdekilerin ise yüzde 35.4'ünün ebe nineler eliyle yapıldığının ortaya çıktığını söyledi. Karayaoturangemi • AA (Çanakkale) - Çanakkale Boğazı girişınde öncckı akşam karaya oturan Panama Bandıralı New Castle City isimli yük gemisi. kendi imkânlanyla kurtuîma) a çalışıyor. Bağımsız DevletlerTopluluğu'ndan, Yunanistan'ın Pire limamna demir götürmekte olan 9467 gros tonlıık New Castle Cıty, Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne açıldıktan bir süre sonra Tavşan Adası'run kuzeydoğu kıyısında rotasından çıkarak karaya oturmuştu. Yomralı'nın cenazesi • AA (Ankara) - Ankara'da önceki gün ölen esti TRT genel müdür yardımcılanndan Kenan Yomralı için dün TRT Sitcsi'nden bir tören düzenledi. Törene, TRT Yönetim Kurulu üyeleri, RTYK üyeleri, eski TRT genel müdürü Macit Akman ve çok sayıda TRTçalışanı katıldı. Yomralı'nın cenazesi daha sonra mernleteti olan,Trabzon'a gönderildi. Yomfalı'nm cenazesi bugün Trabzon'da, tskenderpaşa Camü'nde öğleyin kılınacak namazdan sonra Sülüklü MezarlığYnda toprağa verilecek. Çocuklara yardım • AA(İzmir)- İzmirValiliği tarafından salı günleri düzenlenen halk gününe gelen bir grup vatandaş, çocuklar için başlatmayı plandıklan kampanya için Vali Kutlu Aktaş'tan yardım istediler. Figen Yiğit. Emel Ozcan Çetin Güven ve Cafer Şafak adlı vatandaşlar, 22 kişilik birgrubu temsil ettıklerini belirterek " Açacağımız kampanyada çocuklar için yiyecek. giyecek, ilaç ve benzeri şeyleri toplayıp Karşıyaka Çocuk Yuvası'na vereceğiz. Çocuklan yalnız bırakmayacağız" dedi. UNICEF kartları • AA (Antalya) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ÛNICEF'in en büyük gelir kaynaklanndan birisini oluşturan tebrik karüanna ilişkin 27. . ululuslararası toplantı 9-13 mart günlerinde Antalya Sheraton Otel'de yapılacak. Komiteyetkilileri, toplantının amacının 1993 UNICEF tebrik kartlan ve diğer üriinlerle ilgili koleksiyonun behrlenmesi olduğunu söylediler. Yetkililer, Türkiye Milli Komitesi'nden üç kişinin katılacağı toplantıda belirlenecek koleksiyonlarda Türk müzelerindeki eski eserlerin ve çağdaş Türk ressamlannın tablolanna da yer verilmesi için çaba harcanacağını bildirdiler. Istanbul 5. îdare Mahkemesi otel inşaatının durdurulması için açılan davada görevsizlik karan verdi Park Otel: DüğümüDanıştayçözecekREMZİ GÖKDAĞ (İstanbul) - Ayaspaşa Çevre Güzelleştirme Derneği- nin Park Otel inşaatının durdurulması istemiyle sekiz ay önce İstan- bul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava sonuçlandı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi görevsizlik karan vererek topu Danıştay'a attı. Ayaspaşa Çevre Güzelleştirme Der- neği'nin vekil avukatı Derviş Parlak, aynı mahkemenin geçen ay otel sahipleri tara- fından inşaatın mührünün sökülmesi amacıyla açtığı yürütmeyi durdurma iste- mini yerinde bulduğunu, kendilerinin baş- \urusunu ise Danıştay'a sevketmesini cleştırdi. Parlak. "Karar. adaletin gecik- mcsine \e Park Otel denen ucube yapının v ükselmesine neden olacak" dedi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin aldığı son karar, Park Otel inşaatı için verilen hukuk savaşını iyice kızıştırdı. Mahkeme- nin, "Olayda Turizm Bakanliğı'nca tesis edilen ve düzenleyici mahiyette bulunan imar planı dcğişikiiğı işleminin iptaii için açılan dava 2577 sayılı Danıştay Ka- nunu'nun 24. maddesi uyannca İdare Mahkemesi değil. Danıştay'ın görevli ve yetkili olduğu sonucuna vanldığından da- vanın mahkememizce incelenmesine ola- nak görülmemiştir" yolundaki karann- dan sonra Park Otel sorunu için gözler Danıştay'ın vereceği karara çevrildi. Mahkemenin 7 şubat 1992 tarihinde al- dığı karar dün taraflann eline ulaştı. İstan- bul 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği görev- sizlik karannda şöyle denildı. "2577 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24. maddesinde ilk derece mahkeme olarak Danıştay'da görülecek davalar sayılmış, aynı maddenin 1. fıkrasının (d) bendinde 'Bakanlıklann düzenleyici işlemleri ile ka- mu kuruluşlan veya kamu kurumu niteli- ğinde meslek kuruluşlannca çıkanlan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici iş- lemlere' karşı açılacak davalarda bu dava- lar sırasında yer ahnış bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle davanm 2577 sa- yılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15. maddesinin 1 a bendi uyannca görev yönünden reddine, dosyanın görevli yargı yeri olan Danıştay'a gönderilmesine 7.2.1992 tarihinde oybirligi ile karar veril- di." Davacı vekil avukatı Derviş Parlak yap- tığı açıklamada İdari Yargılama Usulü Yi.sası'nda taşınmazlara ilişkin davalara, taşınmazlann bulunduğu mahkemenin bakacağını hükme bağladığını belirtti. Derviş Parlak, plan değışikliği ve yapı ruh- satlan işlemlerinin asıl sahibinin Turizm Bakanhğı değil. davah belediyeler olduğu- na dikkat çekerek şunlan dedi: "Bu durumda dosyanın Danıştay'a gönderilmesi hem adaletin gecikmesine hem de Park Otel denen ucube yapının in- şaatına devam edilmekle giderilmesi güç kamu zararlannın artmasına ve böylece İstanbul siluetine. İstanbul halkına \e kent hukukumuza yapılan saldınnın'de- vamına neden olacağı açıkür. Park Oıel'in hukuka aykın fiili durumu, hukuk devleti ilkesini zedelemekte ve ne yazık ki çarenin olmadığı yolundaki düşüncclere hizmet etmektedir." Yeni proje Avan projesi İstanbul Büyükşehir Bele- diyesi'nce iptal edilen Park Otel için hazır- lanmakta olan yeni plan yakında tamam- lanacak ve inşaatın son durumu bu plana göre belirlenecek. İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin şubat ayında Park Otel mührünü iptal etmesi karanndan sonra başlayan inşaat çalış- malan bütün hızıyla sürüyor. Semt sakin- • leri 24 saat aralıksız çalışıldığını. durumu Beyoğlu Belediyesi'ne bildirmelerine kar- şın belediyenin gereken önlemi almadığını belirtiyorlar. SHOW TV'NİN AĞIR TOPU - Zeki Alasya ile Metin Akpınar, nıerak edilen programlarıvla geçen hafta Shoyv TV ekraıuna geldiler. Düzeyli esprileriyle beğeni toplayan programın üçüncüsü geçen hafta çekildi. (Fotoğraf: ERDOGAN KÖSEOĞLU) TMMOB MİMARLAR ODASI GENEL KURUL TOPLANTISI Odamız 33. Olağan Genel Kurulu, 20.3.1992 günü, saat 10.00'- da Ankara'da Oda Merkezi'nde toplanacak. Seçimler 22.3.1992 günü aynı yerde >apılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlana- madığı takdirde. genel kurul aşağıda belirtilen gün ve yerde, belir- tilen gündemle yapılacaktır. Sayın delege ve meslektaşlanmıza duyururuz. Saygılanmızla. 32. Dönem Yönetim Kurulu GUN AÇILIŞ YER SEÇtM GÜN SÜRE YER 27-28 Mart 1992 Cuma-Cumartesi 27 Mart 1992 Cuma, Saat 1030 Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakûltesi Konferans Salonu-Ankara 29 Mart 1992 Pazar Saat 09.00-17.00 arasa. Oda Merkezi Konur Sokak 4 - Kızüav-ANKARA GÜNDEM. 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi. 2- Çalışma ve denetleme raporlannın görüşülmesi ve karara bağ- lanması. 3- Yeni dönem bütçesının görüşülmesi ve karar bağlanması. 4- Oda yönetmeliklennde yapılacak değişiklikler. 5- Y'eni dönem çalışmalanna ılışkın öneriler, karar taslaklan ve merkez daruştna kurulu raporunun görüşülerek karara bağlan- rnası. 6- Bazı temsilciliklenn şube olma istemlerinin karara bağlanması. 7- Adaylann belirlenmesi. 8-Seçim. Pozitif Vibrations Çağdaş Müzik Etkiıüikleri 7 steve lacy bobby few 9 ve 10 Mart 1992, Saat 20:00 Resim ve Heykel Müzesi, Şeker Ahmet Paşa Salonu Bıletler Vakkorama Taksım 3115 71 Vakkorama Suadıye 350 87 42 Ekspress Musıc (Etıler) 163 86 11 Organızasyon POZİTİF 144 33 94 YALÇIN ESMEN'I ANIYORUZ Eylül Karabasaru saygın yaşamını tüketti. Ölümü seçerken de yapayalnız, sitemsiz, alçak- gönüllüydü. Sevgi ve dostlukla amyoruz. ORTAKÖY'LÜ ARKADAŞLARI ADINA TUĞRUL BAL ShowTV:Dublaj kesintisiz sürüyor Haber Merkezi - Show TV. seslendirme sanatçılannın dublaja girmeyi reddederek kendılerinı protesto ettikleri biçiminde çı- kan haber için bir açıklama aönderdi. Show TV Seslendirme Stüdyolan adına Levent Altınay tarafından seslendirme sa- natçılannın dublaj işini kesintisiz sürdür- dükleri ifadeedildi. Shou TV'den yapılan açıklamada önceki gün gazetemizde yer alan "Seslendirme sanatçılan Show TV'ye seslerini yükseltti"' haberinin gerçekleri yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada "İs- tanbul. Ankara ve İzmir'de toplam 9 stüd- yoda Show TV'nin seslendirme çalışmala- n sanatçılar tarafından kesintisiz sürdü- rülmektedir. Öte yandan hiçbir dernek, kurum ya da kuruluşla 60 fılmin dublajı- nın yapılması için tarafımızca yazılı ya da sözlü hiçbir anlaşma yapılmamıştır. Bu- güne kadar Show TV için 60 değil 500'den fazla program seslendirilmiştir. Bu prog- ramlann sanatçı ücretlen de belirlenen program çerçevesinde aksaksız olarak ödenmektedir" denildi. Show TV, hiçbir kuruluş ve ses sanatçı- sına borcu bulunmadığı konusunda bir açıklama da yaptı. Show TV. seslendirme hizmetlenni yapmış olduğu anlaşmayla Senkron Seslendirme Stüdyolan'na yap- tırdığını. yapılan işlerin karşılığını da bu- güne kadar ödedığıni bıldirdı. Musevilerin İspanya'dan Anadolu'ya gelişinin 500. Vılı Neve Şalom'da ŞükranDuasıİstanbul Haber Senisi - İspanyol engizisyonunun zulmünden kaçan Musevilerin Osmanlı topraklanna kabul edilişinin 500'üncü yıldö- nümü nedeniyle bugün Kuledibi'ndeki Neve Şalom Sinagogu'nda Şükran Duası yapılacak. Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, saat 13.00'te başlayacak ayinde. Sultan II. Beyazıd'ın ispanyol kökenli Sefarad'lara kuçak açması üzeri- ne Türkıyc'ye yerleşen İspanyol kökenli Türk Museviler. törendc şu duayı okuya- rak şükranlannı dile getirecekler: "Yüreklerimiz iyilikterin tesirinde. Atalanmızın. ulu ve iyi yürekli hüküm- dar cennetmekân II. Beyazıd devrinde. İspanyadan yüce Türkiye topraklarına gelişlerinin 500'üncü yılını kutlamakta olduğumuz bugün. yücelerin sakini. ulu- ların ulusu ve dürüstlerin dayanağı yara- tıcımıza övgüler ve şükranlar sunuyoruz. O dönemde takibata uğrayan atalan- mız. inançlan nedeniyle her türlü eza al- tında eziliyor ve istekleri hilafına Hırisü- yanlığa geçmeye zorlanıyorlardı. Atalanmız, bu acı sıkışık durumlann da, çıplak ve yoksul olarak İspanya'dan kovulmuş olmayı ve alicenap Sultan Be- yazıd'ın hükmettiği "T^ürk sahillerine geç- meyi seçmişlerdir. Ahcenap Sultan da üikesinin kapılarıru kovulanlara açarak, onlann hiçbir tehlike olmaksızın bu lop- raklarda yerleşmesini sağlamıştır. Ulu Tann, atalanmızın, hükümdann gözlerinde lütuf bulmalannı irade etmiş. böylece esef ve küskünlüklerden uzak bir biçimde yerleştikleri bu ülkenin mübarek topraklannda ayaklan rahata ermişti. Bu yüce hükümdar da, onu izleyen öie- ki hükümdarlar da lütuf buyurmuşlar ve atalanmızın Türk devleti ıçındeki kent- lerde güvenle yaşamalannı, iyilik içinde' ömür sürmelerinı ve yıllannı esenlikle ge-' çirmelerini temin etmışler. din ve Tevrat'a sıkıca sanlmalanna, hükümlerinı yerine getırmelerine imkân vermişlerdi. Bu top- raklar üstünde yaşamış büyük ve maruf din bılginleri bu durumun tanıklan ve ge- lecek nesillere akıancılan olmuşlardır. Bu yüzdcndir ki biz bugün ılâhi ve öv- gülerle ulu Tann'nın huzuruna geliyor ve bizleri atalanmıza ıviliklerde bulunan Sultan II. Beyazıd'ın ellenne, onu izleyen ötcki hükümdarlann ellerine ve Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin ellenne tevdi ettıği için şükredıyoruz. Onlar için "Ka- ranlıkıa yol alan mıllet büyük nura eriş-, miştir" (İuasının gerçekleşmesini diliyo- ruz. Bütün bu alicenap ve ulu hükümdar- larla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün adlannm. atalanmıza ve biz- lere iyilik eden cumhuriyetin diğer yöneti- cilerin adlannın sonsuza kadar iyilikle anılmasmı diliyoruz. Amın." Aynı şükran duası, cumartesi günü dünyanın tüm Sinegoglannda yapılaeak ayinlerde tekrarlanacak. Açıklamada, "Böylelikle, dünyanın her yerindekı Mu- seviler. 500 yıl önce zulümdch kaçan ata- lanna kucak açan. iyilik ve hoşgörüyle onlann Türk topraklannda banşı ve hu- zuru bulmalannı sağlayan Türklere şük- ranlannı sunacaklar" denildı. Toplama kampından kurtuldu, insanhk için çabşıyor AlbertSaıü: Iıısan iıısanm kurdudurBERAT GtHNÇlKAN (İstanbul) - Paris. 11 aralık 1941. Tüm kent öğle saatlerinde Seine Nehri kıyısında öldürülen yüksek rütbeli iki Al- man subayı nedeniyle cezalı. İki Alman subayına karşı bin Musevi toplanacak, içlerinden yüz tanesi kurşuna dizilecek. İstanbullu Albert Saul, bir gün öncesin- den randevulaştığı Fransız arkadaşıyla l Madeleine Meydanı'nda bir restoranda buluşuyor. Daha yeni sipariş edilen ye- mekler gelmeden Gestapo, restoranı bası- yor ve Saul, kendisini Front Stalog 122'de buluyor. Burası bir toplama kampından çok, bir ceza kampı. Saul, savaşta tarafsız bir ül- ke olan Türkiye vatandaşı olduğunu, ce- zalandınlamayacağını anlatmaya çalışıyor, ama nafıle... Altı kişiyle birlikte duvann önüne diziliyor, kendini ölüme hazırhyor. Fransız ihtilali sırasında bir bilim adamı- nın, giyotinle başı kesilmeden önce yar- dımcısına, "Kellem kesildikten sonra üç kez gözlerimi yumup açacağım. Bu, her şeyin hemen biünediğini gösterecek. Onun için bana bak" dediğini, gerçekten de ke- silen başın üç kez göz kırptığını anımsı- yor. O da kendi ölümüne yararlı bir an- lam yüklemek istiyor. Saul, hazırlandığı ölümden, Almanya- dan gelen bir emirle kurtuluyor. Bu geliş- meyi, büyükbabasının ölümüne tanık ol- duğu, toplam 25 kilo verdiği kamp yaşa- mı izliyor. 1942 yılında da, TC uyruklu ol- ması nedeniyle salıveriliyor. Kitap yazıyor Kamptan kurtuluşunun 50. yılında Al- bert Saul, Nişantaşı'ndaki evüıde yasadık- lannı kitaba dönüşturüyor. Yaşanılan acı- lara karşın insanlığın hâlâ vahşetten vaz- geçmemiş olması, yazmasının nedenini oluşturuyor. Albert Saul, bir sanayici. Savaştan son- ra tekrar Türkiye'ye döndüğünde düşün- celerinde yine Fransa var. Askerliğini ya- pıyor, Fransa'ya dönüş hazırhğına girişti- ğinde ise annesinin ve kardeşlerinin ken- di bakımına ihtiyaç duyması, Beki'yle ta- nışması ve evlenmesi bu gidişi engelliyor. Istanbul'da kendi işini kuruyor, Türkiye1 nin ilk plastik ve kauçuk hortumlannı, yer dösemesini üretiyor. 1983 yılında da iş ya- şamından çekiliyor. Bu, Saul için yaşamının bir başka bö- lümünün başlangıcı oluyor. Dört yıl gibi kısa bir sürede nükleer fizik ve atom bil- gisi üzerine 200'ü aşkın kitap okuyor. So- nunda okuduklanndan da yola çıkarak bir tez hazırhyor, "Hayati Uzlaşma" aduıı Albert Saul: Amaç nükleer barış. verdiği bu tezi ABD, tezin yazıldığı dö- nemdeki adıyla Sovyetler Birliği, Fransa, îngiltere, Çin, Türkiye ve Kanada devlet başkanlanna, savunma bakanlanna ve dı- şişleri bakanlanna, bu ülkelerin büyükelv çileri kananyla iletiyor. Isimlerini açıklamaktan kaçındıgı bazı ülkelerden övgü dolu yanıtlar alıyor Sa- ul, ama Türkiye böyle bir tezden haber- sizmişcesine davranıyor. Haziran 1989'da • kaleme aldığı bu tez için Saul, "Nükleer' savaştan nasıl kurtuluruz, işte bunun ya-; nıtını buldum" diyor. Saul'ün çözüm önerilerinden biri, nük-, leer silahlann tek elde toplanması. Bunun: için de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde. bir ordunun kurulması. Bu, BM'nin mev-^. cut anayasasında yapılabilecek bazı re- formlarla sağlanabilir Saul'e göre. Ortak ve tek ordunun başkomutanları katılıma ülkelerden seçilecek ve bu ülkelerin için-I de Türkiye de yer alacak. Saul, Türkiyei yi "Eski süper güç" diye tanımlıyor. Albert Saul'ün tezi 'insan' üzerinde odaklaşıyor. Einstein'ı, atom bombasını bulduğu için suçlamıyor, "Buldu, çünkü bilim adamıydı" diyor. Ama bu buluşun' kullanıldığı alanlar insanlığı utandınyor. Nükleer bir savaştan kurtulmak için ön- ce insanın değişmesi gerektiğine inanıyor: • "İnsan dış etkenlere karşı rasyonel dü- şünüyor, ama kendi arasında irrasyonel.' Ne yazık ki insanda kendisini yok edecek tutkular var. İnsan eğer bir tutku yüzün- den kendi menfaatini de ezerse kendisini yok edecektir;'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle