13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4MART1992ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 ı jat **fe*!jfcj | Dağlık-Karabağ bölgesinden çekilmeye başlayan BDT birliklerine Ermeni milislerce ateş açıldı, 1 asker öldü Son Azeri direniş noktası Şuşakuşatıklı DeKlerk:Evetdeyin Dtş Haberler Servisi-Güney Afrika Devlet BaşkanıF.NV.DeKlerk. 17 manta yapıkcak referandum için kanıpanyasını öncekı giin başlattı. Reuter'in haberine görc sadece beyazlannov vereceğıreferandumda. bundan sonra siyahlara da o> hakkı tarunıp tanınmayacağı belirlenecek. De • Klerk, Güney Afrikalı beyazlara, hayır oyunun. ülkede kaosa neden olacağını anlatıyor. Devlet Başkanı. apartheıd politikasını savunan Muhafazakâr Parti'nin referandumdan galip çıkması durumunda. görevinden istifa edeceğini açıkladı. Yeşil Hat'ta gösteri • AA (Lefkoşa) - Kjbns Rum kadınlan yann Yeşıl Hat boy unca Türk aleyhtan yeni bir gösteri >apacaklar. Rum kadınlann "SınırlanmızGime'de biter' sloganıyla düzenley eceklen eylem. saat 12.00'de kilise çanlannm çalmasıyla başlayacak. Önceden belirlenen yerlerde toplanacak olan Rum kadınlan. çan sesinden sonra otobüslerle "ınsan zinciri' oluşturacaklan Yeşil Hat boylanna ve Lefkoşa-Larnaka-Pıroi karayoluna gıdecekler. PASOKöfkelİ • AA(Atina)-Ünlu Fransızreklamcı Jaques Seguela'nın >eni kitabı. Yunanıstan'da ana muhalefelteki PASOK'ta büyük öfkeye yol açtı. PASOK'tan yapılan açıklamada. yeni kitabında Andreas Papandreu vc eşı Dimitra Liani'ye de yer veren Seguela, "İyi bir reklamcı değıl. yalan söy ley en bir ağzı bozuk" olarak nıtelendi. Açıklamada. Fransız reklamçırun "Komünisllerin Bir Yuvası Üzerinde Oy" isimlı kitabında PASOK lidcrine yönelik bu yeni "saldınnın". daha öncelikler gibı 'kötii bir sonla bitmeye' mahkûm olduğu ifadeedildı. Aznavoup Erivan'da • AA (\1osko\a) - Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour. kendisinin kurduğu bir vakıf tarafından yapünlan çocuklara gıda maddeleri üretecek fabrikanın açthş törenı ıçın Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti. Aznavour, gezjsının 'yalnızca hayır yapmak amacına' yönelik olduğunu söyledi. Aznavour'un. Ermenistan Devlet Başkanı Le\onTerPetrosyan tarafından da kabul edıldiğı bildirildi. Bush'tanveto • AA(Washington) -ABD Başkanı George Bush, Çin'in ticarette en çok kaynlan ülke statüsünü insan h a k l a r ı n d a k i gehşmelere bağlayan yasayı veto etti. Bush. önceki gün Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği mesajda, yasanın amaçlannı paylaştığını. ancak bu amaçlara varmak için öngördüğü yollan benimsemediğini bildirdi. Başkan Bush. Çin"ın ticarette en çok kaynlan ülke statüsü konusunda koşullar getirmenin, bu ülkenin insan haklan konusundaki tutumunu iyileştirmesinı. nükleer silahlann kontrolünde ışbirliği yapmasını sağlamayacağını kaydetti. Moldavya'da çatışma • AA (Moskova) - Eski SSCB'nin Moldavya Cumhuriyeti'nde güvenlik kuvvetleriyle etnik Ruslar arasında dün de çatışmalar olduğu bildirildi. Moldavya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Kochiery kasabasında etnik Rus milislerle Moldavya polisi arasında yaklaşık üç saat süren çatışmalarda henüz belirlenemeyen sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı. Moldavya'nm başkenti Kişinev'den Reuter ajansına telefonla açıklama yapan sözcü, "Ölü ve yaralılar var, ancak bunların sayısı hakkında henüz bir bilgimiz yok" dedi. Libya, ABD'ye sert • AA (Roma) - Libya lideri Muammer Kaddafı, ABD'nin Libya pctrolünü zorla ele geçirmeye çalışması durumunda, bütün petrol kuyulannı ateşe vermek tehdidinde buiundu. Libya televizyonunda bir konuşma yapan Kaddafi, "Tanrı şahidimdir, eğer Libya petrolünü zorla ele geçirmek isterlerse, onlara bir tek damlasım bile bırakmayacağım" dedi. Rusya yalanladı • AA (Moskova) - Rus hükümeti. bir Alman gazetesinin eski Sovyet nükleer uzmanlannın yabancı ülkeler için çalıştıklanna ilişkin haberini yalanladı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakaru Sözcüsü Vitaly Çurkin yaptığı basın toplantısında, konuyu tekrar tekrar araştırdıklannı ve hiçbir nükleer uzmanın ülkeyi terk etmediğınden emin olduklannı bildirdi Çurkin açıklamasında. bir Alman gazetesinin 50 nükleer uzmanın lrak tarafından işe alındığı iddiasının kesinlikle asılsız olduğunu kaydetti. Dış HaberlerServisi - Ermeniler, Dağlık Karabağ'da Azerilerin son di- reniş noktası Şuşa kentini çok başlıklı Grad roketleriyle kuşattılar. Aynı anda 40atış yapabilen Grad roketlerinin kullanılması durumun- da Şuşa kentini savunan Azerilerin uzun süre dayanamayacağı bil- diriliyor. Akdam \c çc\resinde çarpışan Azeriler, 366. alayın çatışmalann başından beri Er- mcnı amaçlanna hızmeı ettığinı vurgulu- yorlar Şuşanındüşürülmesi ıçin366. alay- dan yararlanılmak istendiği. Hocalı katlıa- mında da bu alayın büyük payının olduğu anlatılıyor. Ermcni birliklerinin şu andaki hcdefleri- nın Azerbaycan'ın batı sınınnda kuzey- güney ekseninde u/anan Akdam-Şuşa- Laçin çızgısini düşürmek olduğu beliruli- yor. Şuşa'nın düşmesi ile onun güncyinde- kı Laçin. arkadan vurulabilecek . Şuşa ile Akdam arasındaki bölge Ermeni kontro- lünde olduğundan Akdam'ın da bu geliş- mclcr erıesinde fazla dayanamayacağı Ankara AGİK kararları uygıüansınCUMHURİYET (Ankara) - AGlK'in geçen hafta sonunda Karabağ'la ilgili olarak aldığı kararlar, Erme- nistan açısından, uluslararası bir sınav niteliği taşıyor. AGİK'in Karabağ'ın Azerbaycan'a ait ol- duğunu vurgulamasının ardın- dan, gözler Erivan'ın atacağı adımlara çevrildi. Karabağ sorununun çözümüne ilişkin olarak AGİK'in 27-28 şubat tarihlerinde Prag'da aldığı kararlara ilişkin dün Dışişle- ri Bakanlığı'nda basın mensuplanna bir brifıng verildi. Dışişleri Bakanüğı'nın AGİK ve Avrupa Konseyi işlerinden so- rumlu Genel Müdürü Büyükelçi Rıza Tü- rümen ve Genel Müdür Yardımcısı Daryal Batıbey tarafından verilen brifıngde, Kara- bağ konusunda alınan kararlann, Tür- kiye'nin isteği doğrultusunda olduğunun altıçizildi. Türk yetkililer şoğuk savaş yıllannda bi- le devletlerin AGİK'e verdikleri taahhütle- ri yerine getırdiklenne dikkat çekerek, şimdi Ermenistan'ın karar metni doğrultu- sunda davranması çağnsmda bulundular. Karabağ konusunda uluslararası alanda kabul edilen ilk metin olan AGİK kararla- n, öncelikle her ıki larafa çatışmalann dur- durulması için "derhal ateşkes" çağnsmda bulunuyor. Daha sonra işe sorunun kahcı çözümü için ilkeler geüriliyor. Metin, ateş- kes karannın uygulanması için de baâ temel kararlan içeriyor. Bunlann başında bölgedeki diğer ülkelerin Karabağ'a yöne- lik "silah ambargosu" uygulaması karan geliyor. Rusya ve Türkiye AGİK üyeleri olarak bu karara uyarken, diğer bölge ül- kelerinden de karara uymalan isteniyor. Türk yetkililer, Türkiye'nin hava sahası üzerinden geçecek olan özellikle kargo ve charter uçuşlanna yönelik olarak, tarifeli bile olsa dönem dönem kontrol uygulana- cağını bildiriyorlar. Dışişleri yetkilileri ateşkesin sağlanması konusunda şu yorumu yapıyorlar: "Bilindiği gibi AGİK'in yapünm gücü yoktur. Yapılacak olan taahhütte bulunan Ermenistan ve Azerbeycan'ın bu sözlerini yerine getirecek davranışlarda bulunması- nı beklemektir. " öngörülüyor. Öte yandan Ermeni çetelerinin geçen haf- tanın başında Dağlık Karabağ'daki Azeri nüfusun yaşadıği Hocalı'da giriştikleri kat- liamın boyutları yerel ve uluslararası başın- da yeni yeni yankılanmaya başladı. BBC Radyosu'nun dünku bir saatlik ha- ber programında konuşan Karabağ'daki bir tngiliz gazeteci, Ermeniler'in kadın ve ço- cukları öldürürken ne yaptıklarını çok iyi bildiklerinin anlaşıldığını belirtirken îzves- tia gazetesi dun birinci sayfada manşetten katliamla ilgili uzun bir haber yayımladı. BDT birliklerine ateş Silahlı ve sivıl Ermeniler. BDT askerleri- nin Karabağ"dakı üsten geri çekilmesıne karşı çıkarak, engel olmaya çalıştılar. Olaylar sırasmda bir BDT askerinin öldü- ğü bildirildi. Bağımsız DevletlerTopluluğu Ordusu Sözcüsü, bölgede durumun gergin olduğunu ve geri çekilişin geçici bir süre için durdurulduğunu bildirdi. AA'nın haberine göre Kafkasötesi Böl- gesi Başkomutan Yardımcısı Sufıan Bep- paev dün Tiflis'te gazetecilere yaptığı açık- lamada, Karabağ'dan çekilen BDT güçlc- rinin bir kolu ile Ermeni birliklerinin. önceki gece yansı Stepanakert dışında ça- tıştıklannı bildirdi. Beppaev. çatışmanın Balurdzha köyünde meydana geldiğini be- lirtti. ancak aynntı vermedi. Reuter'in haberine göre Moskova'daki bir ordu sözcüsü "Çevre sakinleri ile silahlı kışiler çıkış kapılannı kapattıklanndan ge- ri çekilmek olanaksız hale geldi" dedi. 366. motorize piyade alayına bağlı askerlerin yeni bıremir bekledikleri bildirildi. Ermeni liderleri, "Silahları ve teçhi- zatı kendilerine bırakılmadığı sürece" 366. alayın Karabağ'dan çekümesini engelleye- ceklerini açıkça ilan ettiler. Yasadışı Karabağ Cumhuriyeti'nin Par- lamento Başkanı Artur Mıgırdıçyan, ABDL nin fınanse ettiği "Özgürlük Radyosu"nda yayımlanan açıklamasında, 366. alayın ge- ri çekilme işlemlerine kendilerinin engel ol- duklarını ve engel olmaya da devam edecek- lerini bildirdi. Helikopter düşüriildü Azerbaycan ile Ermenistan'ın ortak sını- nnda bulunan Kelçeber bölgesi üzerinde BDT ordusuna bağlı MI-26 tipi bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Ermeni tçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Inter- faks ajansına yaptığı açıklamada, Hanken- ti'nden yaralı kadın ve çocukları taşıyan he- likopterin Azerilerce düşüıüldüğünü ileri sürdü. Moskova'da bulunan Ermeni misyo- nunun sözcüsü Felix Mamikanyan ise dü- sürülen htlikopterde bulunan çoğu çocuk ve kadın 30 Ermeninin öldüğünü bildirdi. •Kirovabad Azeri katliamımn gerçekleştiği kent Azerilerin Karabağ'dan kaçarak sığırtdığı kent Azerilerin elinde kalanson kent Ermenilerin yoğun olduğu başkent THE INDEPENDENT tran'ın Ankara'ya uyarısı İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti. ABDye \e onun Orta Asya'dakı maşası gibı görülen Türkiye'ye hiç de gizlemeye gerek görmediği bir uyanda buiundu. Türkiye'yı. İran'ın Orta Asya'ya ilişkin umaç ve emellenni boşa çıkartmaya çalışmaması için uyardı Velayeti'nin uyansı. ABD Dışışleri Bakanı Baker"ın bölgeyi ziyaret edcrek İran'ın artan etkisme dikkat çekmesinı izliyor. Velayeti, Amerika"nın. komünizmin çöküşünün yarattığı boşluğu doldurma gayreti içınde olduğul görüşünde. Boşluğu, herkesten çok İran'ın doldurabileceğini söylüyor. Velayeti'ye göre İran'ın bölgedeki rolüdikkatc alındığında. sorumluluklannında büyük olduğugörülür. İran, bölgede İslam mirasını paylaştığı, bu ncdenledekomünizm ardından ortaya çıkan kültürel veekonomik boşluğu doldurmak gerektıği ınancında. Velayeti. Azerbaycan ile Ennenıstan arasında Dağlık Karabağ konusunda arabuluculukdayaptı veanlamlıbirifadekullanarak,"O!aya önem veriy ormuş gıbi görünenler. başkabir ülkenin sorunu çözme ginşimlerine tahammül edemiyorlar" dedi. Velayeti'ye göre birçok Batılı ülkenin yanı sıra bölgedeki "bazı ülkeler'de, "İranın buyangını sondürmesini istemiyorlar. Bunuyapanın, kendilen ya da kendi bloklanndaki bir ülke yerine İran olmasından hoşnut değiller." Velayeti. bölgedeki ıstikrarsızlığın. Amerikan etkinliğınin artmasına yol açacağı kanısında. (3mart) Hocalı'da Ermeniler tarafından katledilen Azerilerin bir kısmının cesetleri Akdam Camisi'ne ta- şınarak yakınlarına teslim edildi. Camiye gelen bir Azeri kadın, burada babasının başı ezilmiş ce- sediyle karşılaşınca fenalık geçirdi. (Fotoğraf: REUTER) Erivan, Ermenilerin self determinasyon hakkı konusunda kararlı Ermenistan'ın çözüm4 koşııllaırFATİH M. YILMAZ (tstanbul) - Dağlık Karabağ'da Azeriler ile Ermeniler arasındaki çatışmalar trajik bir boyut alırken, Ermenistan yönetimi, sorunun çözümünde doğrudan taraf olmadığını savunuyor. Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyanın danışmanlanndan edindiğimiz bilgiye göre Avrupa Gü- venlik İşbirliği Konferansı'nda (AGİK) Karabağ'la ilgili olarak ab- nan son karara karşın, Erivan, soru- nun çözümüne yönelik olarak bazı koşullann yerine getirilmesini isüyor ve bunlara olmazsa olmaz (sine qua non) gözüyle bakıyor. Petrosyan'ın başdanışmanı Şahen Karamanukyan ile uluslararası iliş- kiler danışmanı Vahan Papazyan'la yaptığımız telefon görüşmelerinden, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da banş için öne sürdüğü koşullar, şu noktalarda odaklanıyor: l)Self determinasyon hakkı - Er- menistan yönetimi, Karabağ'da ya- şayan Ermenilerin self determinas- yon hakkının mutlaka tanınmasını istiyor. Bu konu, BM nezdinde de gündeme getinlmeye çahşılıyor. Ni- tekim. Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter Potrosyan'm son olarak Ankara'ya gönderdiği mesajda bu- nun altını çizmesi. Erivan'ın bu ko- nuda ısrarlı bir tutum ızlediğını orta- ya koyuyor. Bilindiği gibi Ermenile- rin çoğunlukta olduğu Dağlık Kara- bağ'ın Parlamentosu, Azerbaycan'- dan bağımsızlığını ilan etmiş. Mutta- libov bu karan feshetmiştı. Ermenis- tan'ın Dağlık Karabağ'a tanınana- cak self determinasyon hakkının li- mitınin ne olacağı konusundaki dü- şüncesibilinmıyor. 2)Banş görüşmelerinde Dağlık Karabağ - Erivan'a göre çatışmalar. Azerbaycan ile Karabağ'da yaşayan Ermeniler arasında. Bu nedenle, so- run Azerbaycan'ın bir iç işi. AGİK'- te vanlan anlaşma gereğince ateşkes ilan edilmesinin ardından. Ermenis- tan. banş görüşmeleri için oturula- cak masada Dağlık Karabağ temsil- cilerinin de bulunmasını istiyor. Bu isteğe Bakü, sıcak bakmıyor. Erme- nistan yönetimi, bu noktada kendile- rinin sorununun çözümünde doğru- dan taraf olmadığını savunuyor. 3)Azerbaycan ambargoyu kaldır- sın - Dağlık Karabağ'da çatışmala- nn şiddetlenmesiyle bırlıkte, Azer- baycan'ın Erivan'a koyduğu ambar- go. halen işliyor. Ermenistan yöneti- mi. Dağlık Karabağ'da taraf ol- madığını ileri sürerek kaldınlmasını istiyor ve bu konuda Türkiye'nın Bakü üzerinde etkisini kullanmasını isüyor. 4)Ermenistan'dan Karabağ'a ko- ndor - Erivan, Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenılere "insani" yardım ulaşürmak için bir koridor açılması- nı istiyor. AGİK'te de kabul gören bu isteğe karşılık. Ermenistan, aynı şekılde bir koridonın Azerbaycan ile Nahcıvan arasında da açılmasına ye- şil ışık yakmış bulunuyor. Azerbay- can yönetiminin. koridorun Bakü ta- rafından seçilecek bir güzergâhtan geçmesi yolundakı isteği de Erivan tarafından kabul edilmiş bulunuyor. ADOrEYMATINH Avrupa mesajı aldı Dünyanın her birköşesınde yaşayan Helenler. seslerini Avrupa' nin kalbi olan Brüksel'e ulaştırmayı başardılar. Makedony a cumhuriyetinin tanınmasını engellemek amacıyta hükümelin \ erdiği amansız mücadeleler de bu konunun bir ay sonraya ertelenmesiyle ilk meyvelerini toplamaya başlıyor. Bu mücadele sona ermemiştir. Yugos- lavya'daki ve özellikle Bosna-Hersek'teki dramatik gelişmelerlebirlikte yeni yeni başlamaktadır. Yunanblann Brüksel'de AT binastnın önünde düzenledikleri görkemli gösteri 12'lere, tarihın müzakerelere açık olmadığı ancak gerçeğin bir mühürünü oluşturduğu mesajını vermiştir. Selanik kentinde bir milyon kişinin yer aldığı dev gösteriden Avustralya. Kanada ve Brüksel'deki dev gösterilere kadar iletilmek istenen mesajlar adresini bulmuştur. Aynı şekilde Yunanistan'da Hollanda ve İtalyan ithal mallanna karşı tüketicilerin ilan ettığı boy kot ta ay n ancak aynı doğrultuda bir mesajı oluşturmuştur Avrupa ülkeleriiçin.. Bumesajlann fıilıyata dönüştürülmesi ve gerçeklerin yansıtılması ile bunun Avrupalılann kafalanna sokulması daha da zor bir ıştir. Bu ülkenin ilerlemesi ve huzura kavuşması için bütün mevcut kuvvetimizi bu yönde harcamamız tarihi gerçekleri yansıtmak için daha fazla çalışmamız şarttır. Ermenistan'ın, Güvenlik Konseyi nezdindeki girişimlerinden rahatsız olan Türkiye, 'tarafsız' kalmaktazorlanıyor Erivan, Karabağ'ı BM'ye getirme çabasındaŞEBNEM ATtYAS (New York) - Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi cumhuriyetlerin Birleşmiş Milletler'e üyeliğinin önceki gün res- men kabulü sırasmda yapılan konuşmalar, Azeri-Ermeni çatışması- nın Güvenlik Konseyi gündemine almması ihtimalini güçlendirdi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Raffı Ho- vanisyan, genel kurula hitaben yaptığı ko- nıışmada Dağlık Karabağ sorununa dik- kat çekerek uluslann kendi kaderlerini ta- yin hakkının ihlal edildiğini söyledi ve daha fazla trajedinin önlenmesi için BM Güven- lik Konseyi'nin konuyu gündeme almasını tavsiye etti. Hovanısyan. BM'nin banşçıl amaçlı her türlü gjrişimine işbirliğinde hazır olduklannı ifade etti. Dıplomatlar, bu konuşmalann ardından ve yeni cumhuriyetlerin BM üyeliğinin res- mileşmesiyle birlikte eninde sonunda Er- menistan-Azerbaycan sorununun BM gündemine geleceğinı bildiriyorlar. Bir Ba- tılı diplomat. "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının BM gündemine getirilmesi şu an henüz teorik olarak konuşulan bir ko- nu. Ancak konuşulan bir konu. Şimdilik önemlı olan. taraflann ateşkes anlaşmasını yerine getirmesidir" diyerek BM kulisinde- ki havayı yansıttı. Azeri-Errnenı çatışmasının BM günde- mine gctinlmesı ihtımalinden Türkiye te- dirgin. Baülı platformlarda Ermenistan'a gösterilen "sempatiye" dikkat çeken diplo- matlar. BM çerçevesinde ya da Güvenlik Konseyi'nde konunun ele alınmasmın bir dizi "Azerbaycan suçlamasına dönüşece- ğinden" çekinildiğini bildiriyorlar. Tür- kiye'nin şimdiye dek bu çatışmada "taraf- sız" kalmaya çabaladığına dikkat çeken diplomatlar, konunun BM gündeminde karşıhklı suçlamalara dönüşmesi halinde Türkiye'nin bu tarafsızlığını kaybetme teh- likesi ile karşı karşıya kalacağını öne sürü- yorlar. Batı'da Ermenistan'a auyulan sem- patiyi Ermeni seçmen potansiyeline bağla- yan diplomatlar, bu yönde Türkiye ve Azerbaycan'ın imaj sorununun devam etti- ğini teyıt ediyorlar. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Gusain Sa- dıkpv, genel kurulda Azeri Türkçesiyle "M uhterem başkâtip" diyerek başladığı ko- nuşmasında Hocalı'daki olaylan kınadı ve Azerbaycan'ın yas içinde olduğunu söy- ledi. Yeni cumhuriyetlerin dışişleri bakanlan, dün BM Genel Sekreteri'ni ziyaret ettiler. Ermeni Dışişleri Bakanı Hovanisyan, ko- nuşmasını takiben Nevv York'tan aynldığı için Ermenistan'ı temsilen VVashington Ataşesi Arzumanyan'ın Butros Gali ile gö- rüştüğü bildirildi. Ermenistan'ın çağnsına rağmen BM Güvenlik Konseyi üyeleri genel kurula hi- taben yaptıklan konuşmalarda, Ermenis- tan ve Azerbaycan arasındaki anlaşmazlı- ğın iki ülkenin 20 şubatla yaptıklan ateşkes anla^masına uyularak çözümlenmcsi çağ- nsmda bulundular. Evsahibi ülke olarak ABD adma konuşan Büyükelçi Thomas Pickering. "şu anki Dağlık Karabağ çatış- masının Rusya'mn işbirliği ile taraflann 20 şubat ateşkes anlaşmasını yerine getirerek çözümlenmesini" tavsiye etti. Ötc yandan BM'deki görüşmeler sırasın- da Ermeni gazeteciler, Türkiye'nin Azer- baycan'a silah yardımı yapıp yapmadığı sorusunu gündeme getırdiler. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sadıkov. bir Ermeni gaze- tecinin bu yöndeki sorusunu "Böyle bir şeyden haberim yok" sözleriyle cevapladı. Türk diplomatlan ise Türk hükümetinin kesinlikle böyle bir tutumu olmadığını, olumsuz hava yaratılması için bu tür dedi- kodulann çıkartıldığını kaydeltiler.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle