09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 MART 1992 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 15 İNSANLAR 100 günün içinden: Heyet kabulleriilk sırada Hükümet lOOgünügeridebıraktı. Bu süre içinde ne yaptı? Kuşkusuz en büyük icraat, heyet kabulü. Üstelik hükümetten yardım isteyenler sadeceDemirel'esığınanlardeğil. Devlet Bakanı Akın Gönen'in koordine ettiği "Halkla İlişkıler Bürosu"na da şimdiye kadar 1 ] bin kişi başvurdu. Başvurularda ilk sırayı iş isteğı alıyor. Ardında layin. bedava haslaneye yatınlma ve fakirlik yardımı alma gibi isteklergeliyor. Başvurulann değerlendirmesi de şöyle: Isteklerin dağıhmı: İş isteyenler 3 bin 709 kişı, nakil, terfi ve kadro takibi isteyenler 1470. sağhk yardımı isteyenler 2 bin 60. para yardımı isteyenler 1014, emeklilik işleri için başvuranlar 144. kredi veyurt isteyen öğrenciler 296. yabancı ülkelerden vizealınmasını isteyenler62. zordurumdaki şirketlerin işçıleri 467, muhtelif dernek temsilcılen 434, değişik başvurular 1956. İsteklerin bakanlıklara dağıhmı: Devlet bakanhklan 1080, Çahşma ve Sosyal r.ıivcnlik Bafcanlıeı 3 bin 645. Sağlık Bakanlığı 1255. Milli Eğitim Bakanlığı 621. Maliye Bakanlığı 567. Tanm ve Köy İşleri Bakanlığı 472, Içişleri Bakanlığı 337, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğı 337, Ulaştırma Bakanhğı 337, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 270, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 270. Orman Bakanlığı 135, Dışişleri Bakanlığı 108, Çevre Bakanhğı 106, Adalet Bakanlığı 94, Turizm Bakanlığı 67, Kültür Bakanlığı 40, Milli Savunma Bakanlığı 40, muhtelifgenel müdürlükler405. KİM KİME DUM DUMA BEHİÇ AK Bond, çocukların hizmetinde 007 James Bond çocuklar ıçın çalışıyor. Majestelerinin casusu 007, artık işyerini değiştirdi. James Bond filmlerinden tanıdığımız Roger Moore, artık UNICEFiçinçalışıyor. UNICEF'in sinema sanatı özel temsılcısı Moore, ilk ıyı nıyet gezısini de Latin Amerika ülkelerineyaptı. Kosta Rika, Guatemala, Honduras ve El Salvador'da çocuklarla ilgilendi, annelerle görüşmelerde bulundu. Latin Amerika operasyonunun amacı dabelli: "UNICEF'in tebrik kartı satışlannı arttırmak." Yukandaki fotoğrafta Guatemala'nın San Juan La Laguna köyünde görülen Moore'un önümüzdeki günlerde Türkiye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor. Ödüllükitaba yetersizlik Tunçdershanesınin sahibi Ali Tunç, bir süre önce hazırladıklan İlkokul Türkçe kıtaplannı Milli Eğitim Bakanhğı'na sundu. Talim Terbiye Kurulu kitabı inceledi. Kitabı ders kitabı olarak tavsiyeetmeye değerbulmadı. Ali Tunç, şimdı şaşkın. Şaşkınhğını da Milli Eğitim Bakanı Toptan'a yazdığı mektupta şöyle dile getiriyor: "Sözüedilenkitaplanmızın 100 üzerinden 75 puanın altında kaldığı belirtilmektedir. Bu değerlendirmeyi saygıyla karşılanz. Ancak bu kıtaplar 1968-1992 yıllan arasmda katıldığı altı yanşmada üç bırincilik, bir ikinciu'k, bir üçüncülük derecesı almış. son yapılan 1985 yılı yanşmasında da 100 üzerinden 92 puan almıştır. Böylece bu kitaplann sıradan bir kitap dizisi olmadığıru geçen çeyrek yüzyılın Milli Eğitim Bakanhğı tescil etmiştir. Bu keyfi değerlendirmelere şeffaf devlet, devletin vatandaşlannı kucaklaması anlayışlanyla eğilmenizi arz ederim." ANADOLU KREDİ KARTI TURİZM VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN Anadolu Kredi Kartı Turizm ve Ticaret A.Ş. hissedarlan 1991 yıhOlağanGenelKurultoplantısı23 Mart 1992pazarte- si günü saat 12.00"de İslanbul. Şişli Büyükdere Caddesi No. 14 adresınde yapılacaktır. Şirket ana sözleşmesi hükümlerince hissedarlann sahip ol- duklan hisse senetlerini veya bunu ispat eden vesaiki toplantı- dan bir hafta evveline kadar şirket merkezine tevdi ederek giriş kartı almalan gerekmektedir. Yıllık faaliyet raporu bi- lanço. kâr-zarar hesabı ile denetçiler raporu toplantı günün- den 15 gün öncesinde şirketimiz merkezinde hıssedarlanmızın tetkikine hazır bulundurulacakür. GÜNDEM: 1. Başkanhk Dıvanı teşkili ve toplantı tutanaklannın hisse- darlar adına imzalanması içın Başkanhk Divanı'na yetki veril- mesi, 2. 1991 yıh faaliyetleri hakkında İdare Meclis ve Murakıp raporlannın okunması, 1991 yılı bilanço\e kâr-zarar hesapla- nnın incelenerek onaylanması, 3. İdare Meclisi üyeleri ile murakıplann 1991 sayıh çalışma- lanndan dolayı ayn ayn ibra edilmeleri. 4. 1991 yılı kânnın ihtiyatlara aynhnası veya dağıtılmasına kararverilmesi, 5. Görev süresi sona ermiş olan İdare Meclisi üyeleri ile mu- rakıplann adetlerinin tespitiyle seçimi ve ücretlerinin tayini, 6. İdare Meclis üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddele- nne göre yetki verilmesi. 7. Teklif Temenniler. TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ ANADOLU KREDİ KARTI TURİZM VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 23.03.1992 tarihinde saat 12.00"de yapılacak Ortaklar Ge- nel Kurulu'nda beni (şirketimizi) temsile, şirketinizde sahip olduğum (olduğumuz) hisseler sebebiyle adıma (adımıza) rey kullanmaya yetkili olmak üzere 'nu tayin ettim (ettik). VEKÂLETİ VEREN: VEKİL: HİSSE VE PAY MİKTARI: BAŞSAĞLIĞI Bağımsızlık, demokrasi. ve ozgurlük şiarlarımızda yaşatacağımız, hocamız, iyi insan HIFZI V.VELİDEDEOĞLU'nu sonsuzluğa uğurluyoruz. Anısı hep bizimle beraber olacak. 68'LİLER BİRLİĞİ VAKFI YUZYUZE Atillâ Dorsay 8.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstonbul Ödemrii gönderilmez. ELEKTRİK ABONELERİNİN SAYAÇ OKUMA İŞLERİ ŞARTNAMELERİNE GÖRE İHALE SURETİYLE YAPTIRILACAKTIR 1) Gaziosmanpaşa İsletme Balam Müdürlüğü bünyesinde abone en- deks lespiti ve fatura dağüımı işi kapalı teklif usulü ile yapurılacak- tır. 2) thaleye katılabilmek için iştirak belgesi aranacaktır. İştirak bel- gesi almak isteyenler en son 11.3.1992 gunu saat 16.00'ya kadar aşa- ğıdaki adrese ilgili belgelerle yazılı olarak muracaat etmelidir. 3) İhaleye kaıılmak için şartname almak mecburidir. ŞARTNAMELER; TEK. İSTANBUL ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESt Aldülhakhâmit Cad. No: 79 Kat: 3 Oda No: 303 Tel; 254 25 58 TAKSİM/ISTABUL adresinden 100.000 TL. (KDV Hariç) bedel mukabilinde alınabilir. 4) Teklifler en geç 18.3.1992 gunu saat 10.00'a kadar aym adreste 1. kat Muhaberat Servisi'ne verilrnelidir. 5) Kurumurauz 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu'na tabi olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya dılediğine ktsmen veya tamamen vermekte serbesttir. İSTANBUL " ELEKTRİK DAGlTIM MÜESSESESt Basın: 21078 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1100 AD. YAZLIK PANTOLON SATIN ALINACAKTIR l-Yukanda cinsi ve miktarı yazılı malzeme mektupla fiyat ve tek- lif isteme usulüyle ihaleye çıkanlmış olup teklifler şartnamede yazılı kanuni nispetlere göre hesap edilecek geçici güvence ile birlikte 25 Mart 1992 günü saat 10.30'a kadar Metrohan 4.'cu katında bulunan Levazım Müdürlüğü Melbusat Kısım Şefliği'ne elden verilecektir. 2-lşe ait şartnameler Metrohan 1. katında bulunan merkez vezne- sinden 40.000.— TL bedelle satın alınabilir. Basın: 21175 ' PİKNİK PİYALEMADRA ^$0 DEDİM SAHA 8URA0A 1 HIZLI GAZETECİ NECDETŞEN KAP\O R K\Z1 OLÛRAK 6ELMEYI ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI GARFIELD JIM DA VIS BLACKIE VVHITE CARLOS TRILLO-ERNESTO R.GARCIA SEIJAS BULUT BEBEK NURAYÇİFTÇİ DUYURU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YUGOSLAVYA'DAN İTHAL EDECEĞİ 169 ADET KÖRÜKLÜ TİP OTOBÜSÜN YUGOSLAVYA'DAN İSTANBUL'A KARAYOLU İLE NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR. 1) Yukarıda yazılı olan iş mektupla fiyat ve teklif isteme usulü ile ihaleye çıkanlmış olup, firmalar tekliflerini en geç 19 Mart 1992 gü- nü saat 11.15'e kadar Metrohan 4'ncu kattaki Dış Ticaret Şefliği'ne teslim etmiş olacaklardır. 2) Bu işe ait şartnameler Metrohan l'nci kattaki Merkez veznesin- den 500.000 TL. (KDV hariç) bedel mukabilinde temin edilebilir. Basın: 21171 İLAN MARMARA EREĞLİSİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Dosya No: 1991/263 Davacı Havva Ağalar Vekili Av. Hasan Orta tarafuıdan davalı Mar- mara Ereğlisi Yeniçiftlik köyünde Esen Sitesi'nde ikamet eder, Fat- ma Mübeccel Yelergen aleyhine mahkeraemizde açılmış bulunan ve Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik tapusuna cilt 26, sahife 2566, parsel 2566'da tapuda kayıtlı gayrimenkulu vaki müdahalenin men'i ile 2.000.000 TL. ecrimisil davasında, davalının açık adresinin yapılan bütun araştırmalara rağmen bulunamaması sebebiyle dava dilekçesi- nin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, adı geçenin Marmara Ereğli- si Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 26.3.1992 gunü saat 9.00'da yapıla- cak duruşmasında hazır bulunmasına, bulunmadığı ve vekille temsil ettirmediği takdirde hakkında açılan davanın yokluğunda yapılıp karar verileceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 45961
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle