12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22MART1992PAZAR 8 KENTYÂŞAM Yeni Üniversite Yasası nasıl olmalı? 'Bankaşubesi gibi her ilde üniversite açdmamah' tstanbul Haber Servisi - Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, YÖK Yasası'- nda yapılacak değışikhkler konusunda, öğretim üyeleri dernekleri, öğretım üye- leri ve öğrencilerin görüşlerinden de ya- rarlanarak bir "ham metin" oluştur- duklannı ve bu metnin, hükümet tara- fından "Eğitim Reforrnu Paketi" içinde açıklanacağını söyledi. Ümversıte Öğretim Üyeleri DerneğT- ncedün Dedeman Oteh'ndedüzenlenen panelde, "Yenı Üniversite Yasası Nasıl Olmalıdır?" konusu tartışıldı. Mılb Eğıtım Bakanı Köksal Toptan, bir ülkedekı kalkınmışlık, çağdaşlık. de- mokratlık göstergelerinden bırinin, o ülkedeki okullaşma oranı olduğuna dıkkat çekerek "Türkiye bu konuda çok başanlı değil. İlkokul diizeyınde okullaşma oranını yüzde 95'e çıkarmı- şız. Ancak bu oran, ortaögretimde yüz- de 40'a, yükseköğreümde ise yüzde 9.6- ya düşüyor. Çevremizdeki pek çok ülke, örneğin Irak, Mısır, Yunanistan bizim çok önümüzde. Çok iyi üniversite ve çok üniversite yapmak gerekiyor. Ünı- versitelerin yaygınlaştınlması, belli ille- re hapsedilmemesi gerekiyor" dedi. 15 yeni üniversite projesine de değinen Milli Eğitim Bakanı, bu üniversitelerin fıziki aityapılanrun da öğretim üyesi kadrosunun dahazır olduğunu kaydet- tı. Bu yıl ÖSYS için 979 bin baş\uru yapıldığını. bunlardan ancak 200 bını- nin yerleştinlebileceğini söyleyen Top- tan, "Başvuranlann yüzde 75'i dışanda kalacak. Buna bir çözüm bulunmalı. Üniversite Öğretim Üyelen Derneğı adına konuşan Dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Burhan Şenatalar da tasan hazırhğı sözleri ortaya çıktığında üni- versitelerde bir kıpırdanma meydana geldiğini, ancak zaman geçtikçe yöneti- ci düzeyindeki bazı kişilerin 'Bu dönemi de atlatabilir miyim?' diye umutlanma- ya başladıklannı söyledi. Panelde ANAP adına konuşan Yük- sel Yalova. "Eğer çağdaş, laik, demok- raük, bılimsel özerkliğe sonuna kadar önem veren bir yaklaşım getirilirse biz- de 115 var. 301 sayısma tamamlanz. Bu konuda söz veriyorum" dedi. Politika- cılann, her ilde bir üniversite kurulması gibı yanlış bir uygulama içinde bulun- duklannı belirten Yalova, her ilde ban- ka şubesi açar gibi üniversite kurulama- yacağını söyledi. Panelde SHP adına Mümtaz Soysal, RP adına da Bahri Zengin, bu konuda- ki görüşlerini açıkladılar. Sinema • TiyatroH Gösteri 232 64 26 • 230 21 87 thr aşk için hnç kerc ölebüir*inU? SOKHKKlZl// »ûzikalıKomedı VV IAMM Haidun Dormrn SON 10 OYVN CUMA 21 00 CTISİ 15.00-2100 PAIA* J5OO-H.0O • M S « I « Tariari Koraeo Tıyan Valdmrcına Tofcjım Suadnrn GuLRtZ SURURı TıYATROSU DORMEN EJ YönetenMETiN SStZU • Ç*Vİ5İX«115 İC.tecWD0-2115 •PK»^14JD-1«D0 (Cmmta1SX0v«CJBi«m İNHRMJÜR) BileUer Gişede ve V^orama'da satılm^ctadır 1 TİYATROSU rÇHfflSOHUIIUflQ Q ' Yöneten GENCAY GÛRÜN ffi»'" • Perşembe 21 15 • Cuma 21 15 (Perşembe 21 15 Indınmlıdır) (m Im M 0 « »rtirüdf.ûıifc En * Mn optu «*tt SBE1J ı I 24127 37 | F.NİS FOSFORLK.M I I 1 \ I K ı > ^ I UakMarl* 21 Marfta Sinemalarda f% I ta 333 «5 l t Suna Keskın-Enıs FostoroÇlu KANLINİGAR90 Sdmlaeldan Çağıbfa Gtüdürii HIJ» PMkCM) AVGVSTSTKINDBERG Motmazel / 1 / / 1 / } 24)1 Marl SaatM.OO " YALNIZ2 OYÜM " KENTER TtYATROSU 246 3S 89 ^ - • J & i t UOTAO1IIVC1L4K l ı l ı k l a l C l d » • 1 4 0 T e l 2 5 1 1 8 6 5 6 6 ggşgggB&l FERHANGİ ŞEYLERferhans«moY ' Çarş.-F«rş.: 21.00 Pa»ar:l S .30 Cıhan öksüz • Feı+ıon Ş«ntoy AŞKIMIZIN GEMİSİ^^nm FINDIKKABUGU ^ » ^ Cumo:21.00C.»»fi: 15.30 HMBılBtyo«lu fltt 12490166) 1200-U !5-1630-U«M1 15 BaklrttSy 74 15720444) 11«(-13 00-15 00-17 00-'900-2115 Ktfıköy MUUI 133780821 1100-1330-1600-1900-2145 Ankara KTNfSL (425 74 78| Izmır K M U I I32191|lzmır KMZ (116461 '•I K1VI OYIX(TUIİJ TURNELER NEDENİYLE SON OYUNLAR" ÇEKİRGE BİR SIÇRAR f°" a | VE S l H l R B A Z taM 11.30 Kortol Haıan At Yücal KûlKirM«Wi (353 37 78) —T I N I OTHN— M M (OCUKLA$MA Turgut Ozakman 8 OTUN FEHEM P&SA KONAGI Muzık Ruhı Ayangıl Yon- Hakan Altıner ARTK$ 2 O( 21MMTCUMMTESİ210O 22MAKTMZAR1300 Müşfik Kenter Gösterisi •ON »ÖS1Hİ Nazım Hikmet KUVAYI MILLIYE Oyııtlafbran vt Yon: Oğuz Aral 21 MART CUAAARTESİ 15 0 0 L Razumovslcaya B. Paksoy •ON a OYUN SEVCİLİ YELENA SERÛEYEVNA Yon Yıldız Kenter 20 MART CUMA 21 00 26 MART PERŞ 21 00 llNDtRİMÜ | DALDA OSCAR S A ADAY V1LUAM8 BALIKÇI KRAL B K I D G B S Ih.FdwK.ng- »«•.TBiailU B^ojfcRins i M i ı ı n ux.u»-iı«tsısiııı 7. HAFTA $«fi NOVA SAfUM (240 35 S« 12 00-14 30-1700-19 30-21 *S npni. AnkwaBATV2 (41lt323) 12 15 14 3O-i« 45 «900-21 15 1 l t . 1 Ttfcırdaç KULUIH (157 47) ^^ ^I AR KrMARkRıDELLra» FOR THE BOYSUB fI4J*W, ltOB-lSM-LIIB.il X BETTE M1DLER JAMES CAAN \uwHDoi.NnRKRYDF.LL LAURA DERN ROBERT DUVKLL TinMKİUimUCMUDtt 2. HAFTA BENI DELİ ETME PMKUOSCU CRAZY «netmen PE^ERFMIMN H3M4KI-UJ0-H00-Î1J0 GENEL ISTEK UZERINE UZATILDI S O N H A F T A RAMAZAN NEDENİYLE C.TESİ - PAZAR 15.00 YENİKAPI HÜRRİYET GÖSTERİ MERKEZİ GEREGİDÜŞttNÜLDÜIİSMET KUNTAY TIYATRO OOüLUI Levenl Kirco-Oya Bofar-Gundoğarken - 60 Kişilik Kadro Bikt Sotış: Soslerı MerVezı 517 05 13 Çadmmızda VoUcoromo Taks-nı 15) 28 88 ısıtmo Vokkoronvj Suadıye 350 B7 42 tertibotı «jrdır' ISTANBUL GOKKUŞAGI TIYATROSU Yazan: Ahmet Önel Yönetan: Hakter Balaban t BECERİKLİ KAN6URU Uüzıklı Çocuk Oyunu 2 Bölûm H« Paz* 10.30-da Dünya Sin.4> H«( Clasi 10.00'da Bakvköy 74 Sntmasn'da REKLAM FllMJ DAĞIT1MINDA 149 50 33 aMMIirlur MUTLUOL N  Z I M Wra Tuîyakova'mn anııarından :vur..aş;:rap. Ataol Beluamoğlu Yoneten MuratSomay Oynayan Dilek Türker Dunya Prbnuyeri 25 Man Çarşamta, 2115 26 Matt 1/2/ 8/10/17/22/29 Nısan gunlen 2115'te, 11'12'18 Nısan gûnlen 15jOO't£ KARACA TİYftraOSU M-janme* Kâraca Çılcmazı i BeyogİL Teb 252 99 18 1 I S T A N B U L B E L E D I Y E i J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 16-22 Mart 1992 Horkiy* *L Ertuğrul Sahıtsi (240 77 20) «nl«(EHOV VANYA DAYI T i f i c n Mazlum BfYHAN rmeleıı Lund HEIfOS (171B 19 20 21 Marl) Fatih R«»at Nurı Sahnesı (526 53 S0) ODULLER KİMİN Tnrkf«sâ: Esin Tab (OİKKAIt LUKUS HAYAT (17-18-19-20-21-22 ttarl) Ganosmanpaıa Sahneıı (545 45 291 (22MortPo>) 0 B DOĞAK/U OTYAM BARIŞA ŞANS VERİN YMMln Cn DOĞAN (16 Marl Pazarls 20.30) (ÜCJEISIZ) CEP TIYftTROSU (240 77 20) Yttnm KBK1H ÇIÇEK SEPETU KIZ AİLE ŞEREFI r6«l«n: E»t>ı GÛCMEH (20 M«rt20J0/21IM15J»20J0) Kadıkoy Haidun Tan*r lah»>l (349 04 53) BİR KADIN Tirii(t9;S«ıvoUlUMUItSa i (17 MalSdı 20.30) (S«k/P«.AümrS«X:1500) Utküı'ar Musahipıad* C*k)l Sakıust (333 03 97) GENÇLIGIM Twk(«9: C«ni IÖVÛKUTKU E U U J U Ğ (1H9 20-21 Ifarl) FERMANLI DELİ HAZRETLERI YmtlcKEıtgnULUDÛ (17-18 19 20-21 22 Mai) MERAKUSj İÇİN ÖYLE BİR HIKAYE (22HalPıar) OYUN GÜKURİ. Sok 20.30/Çacvunba: t5.0O-20.3Q/fu. CUIK20.30 Cumaıiesi: 15.00-20.30/Paıar 15.00-1 S 30 KIHIER TIYATRO GKEIÜItlllt YANISIU ÎUSİM VAKKOUMt (M£IÖ2) VE KADIKÖY HAIDUN TAKEI SkHNESI (UERKEZ) GlSfIİRIMDE SATILMAKTAIMR. ISTANBUL OEVLET TİYATROSU Yalnız bir hafta için T A K S İ M S A H N E S İ N D E William Gibson SALINCAKTA İKİ KİŞİ Türkçesi: Sevgi Sanlı Yöneten: Alev Sezer Oynayanlar: Işık Yenersu, Can Gürzap, 5EZ0NUN SON OYUNLARI 24, 25, 26, 27, 28, 29 Mart Gİşe Tel: 249 69 44 D U Y U R U 23 MART P.TESİ SAAT:19.00'DA KONSER VERMESİ BEKLENEN ELENA BASHKIROVA BİR KAZA GEÇİRDİĞİ İÇİN GELEMİYOR. KONSER İPTAL EDİLDİ ABONPLERJN\İZ VE BİLET AJJrtlŞ İZLEYICILERİMIZ BİLETLERINIIADŞ EDEBİLİRLER YA DA İSTEDİK.IERİ BİR BAŞKA KONSER BILETIYLE DEGIŞTİREBIURLER. 30 Mart Pazartesi Saat 19.00 ULUSLARARASI ODA MÜZİĞİ SERİSİ "MUSICAVIVA" Oda Orkettnuı ALEXANDER RUDIN Şef ve Viyolort8el Soliat NATALYA GERASSIMOVA Soprano Bortnianski, Glinka, Vilgorski,Stravinsky ~%-> Türk Hovo Yo«on Kotkılanyto ^15 Ki^ının ü«t0nd*kı gruplera % 25 ındinm uygulanif. O , âğr*tm«ii v« «m«kU tndınmi tum y«H»rd« % SO'dır M x Saf.» Y»rl*ri: Konat Salanu 348 53 92 AKM Gi**l«n 251 56 00 Vokkorama Soo<*y. 360 90 90 KUpa Musc C.nter 5«lı y« Atnunt Mıgroı 240 28 45 560 83 39 ^BAKIRKÖY BELEDİYE ^ TİYATROLARI 507 43 82 AZİZ NESİN SAHNESİ 502 os 53 BİR GEÇMİŞ ZAMAN EĞLENCESİ Yoneten Arımet Gulhan 26 27 • 28 MART Sabahattin Kudret Aksal Yöneten Turgay Kantûrk Müzık Server Acım 18 - 1 9 - 2 0 - 3 1 MART Aziz Nesin Yönoten Ahmet Gülkon Müzık AnlErkm 21 • 22 - 29 MART 1150. OYUN I UU • |. • Hl}. • CIUU - CTESİ MJt C.TUİ • M2U IS.N İNONU CAO.GUNGOREN ŞUBE MÜD. ALTI-HAZNEDAR f j j KADIKÖYLÜLER BEKLEDİĞİNİZ OYUNLAR ^f\ I t c r v KÜLTÜR MERKE2İNDE %J ^fAPOLLON 1. TIYATRO ŞENLİĞI DORMO TtYATMMU ÇEGINSONBAHAfi S» MABT / M MARTM 19.1S-21 45 KJATUT«HITIYATM>SU ŞEYI KBT0Y1NCUUM Mü«ftt «•nlar Gtetart»' Hnım Mikmct KUVAYI MİLLİYE MMARTM 18 15-21 4S •fluizsuıuaiTiYATmsu SOKHKKIZl/l »O MART-1 NİSAM-S2 19 1S-21.45 pofflik komedı 31 M A R T » » 19.15-21.45 •İLIT «ATlf: SI«MA HPOLLOH 362 51 00 M00A SİNEMASI 337 01 28 - VAKKORAMA SUADIYE 350 87 42 JUMBO SATIŞ MA&A2ALARI SELAMtÇEŞME 369 63 17 ACIBADEM 351 71 71 İNONU CAD. SÜMKOSİTESİItO: 12 KOZTATAGI / EMMK0* tST. 362 5100 7 ^ 1 I S T A N i e U L B E L E D t Y E S I £|Ş E H İ R T İ Y A T R O L A B I İ ' 1 MUHSİN ERTUĞRUL 100. DOĞUM YILIETKİNLİKLERİ KONFERANS 23 Mart P teji 18 OO'de HARBİYE CEP TtYATROSUNDA GİRİŞ ÜCRCTSİZDİR ISTANBUL DEVLfT TİYATROSUİ »KMOOATITATROSU (2S1 S400/J54) M(«, Tm, C« 1100 C«l:15 00, M.00, f.tlS.OO) AKM IUTUK SA10N (2515*00/254) (Cal:2U0, Pour 14.00, 19.00) Aziz Nesm YAŞAR NE YAŞAR NEYAŞAMAZ Yonelen: Kenan l>ık Müzik: Tlmur Selçuk 21,22 Mart Willıam Shakespeare FIRTINA Turkçeü Can Yüce! Yöneten. &a$ar Sobuncu 28, 29 Mart AKM KONSEJ) SALONU (251 5* 00/254) (£•1:19.30, Pn«: U.00) .. .. ıra Levm w OLUM TUZAGI Türkçesi. Hale Kunkjy Yönelen' Korial Tibd 21,22, 28, 29 Mort YILMZ SARAYI TİYATROSU (249 69 44-25150 10) (Çar, fm, Cm: 19.00) Holdun Tanef SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yöneten: Sem'h Sergen 18, 19, 20 Mort Aıshylos ORESTEİA Turltçesi Ebru Sonuç Yoneten Muslafa Avkıran 25, 26, 27 Marl BurakMiltaİİ Uçar UMUT CİNAYETİ Yöneten. Zekoi Müdüoğlu 17,18,19,20,21,22 Mort Alekıander Golmon YÜZYÜZE Türkçesr Belgı Paksoy Yönelen: Çetin Ipekkaya 2^,25,26,27,28^9 Marl Ali Taygun MASAL BAHÇESI Yöneten• Esen Ozman 21, 28 Mart (11.001 TAKSİM SAHNE5I (249 69 44) (İ.I (m, f», im: 20.30 (•h 15.00, U.00, Tıı: U.OO) Nezıhe Araz AFİFE JALE Yönelen Kenan lıık 17,18,19,20,21,22 Marl VVilliam Gbıon SALINCAKTA İKİ KİŞİ Türkçesj. Sevgı Sanlı Yoneten. AJev Sezer 24,25,26,27,28, 29 Mart Jolcop Lorey KÜÇÜK MOZART Türkçesi Saıp San Yönelen Faik Ertener 22,29 Mart Ayna Kkt Sotış; Gdkria Ommm 559 9İ 60/1104 VokkofOKi TOIMH: 251 15 71 VAkeımg Snrfyt: 340 M 90 "• İstanbul Rlm Festivali kapsammda filmieri g ö s t e r i l e n P . P . Pasoüru'nin^neması üstüne Iaksim Cumhuri\et Kitap Kulübü'nde \a>u/er Çetinkava. RekinTeksoy ve İbrahim Altınsa)'ınka- tıldtğ bir so\le<fi \apıldı. Dün saat 17.OO'de başla>an Pasolini sö>leşisinde, festi\al bo>unca gösterilen filmlerin, sanatvının çok yönlü >apısını ortaya çıkardığbelirtildi. CKK Be>oğlu etkinlikleri kapsamın- da pazartesi günü saat 15.00'te Kütüphanecilik Haftası nedeni) le Gülten Da> loğlu'nun söy leşi ve imza günü ilesürihor. (Fotoğraf: İBRAHİM GÜNEL) Aksaray Kaçak ilaç operasyonu İstanbul Haber Servisi - İstan- bul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Malı Şube ekiplen tara- fından Aksaray'dakı bir ecza- neye yapılan baskın sonucu piyasa değeri 750 mıKon lira olan kaçak ılaç ele geçınldı. İstanbul Vahliğf nce dün ya- pılan açıklamaya göre bir ihba- n değerlendıren Mab Şube ekiplen. Aksaray Millet Cad- desı üzenndekı Taç Eczanesi'- nin deposunda yaptıklan ara- mada, 1300 adet çeşıtlı marka Alman mah faturasız kalp, tan- siyon, romaüzma. karaciğer. sınır hastalıklan. romatızmal damar hastalıklan. alerjık den ve astım hastalıklannın tedavi- sınde kullanılan yaklaşık 750 milyon liralık kaçak ılaç buldu- lar. Taç Eczanesı sahibi Hasan Yalçın Ilgaz'ın Almanya'dan \urda kaçak ılaç soktuğu ve mılyarlarca liralık kaçak ılacı toptan ve perakende olarak pa- zarladığının ıhbar edilmesi üze- nne baskını gerçekleşüren ekip- ler. ahcı kılığına girerek yurda kaçak olarak sokulduğu belir- lenen " Padutıon" ılacından 100 tablel istediler. Eczanedekı görevliler bir süre sonra getir- dikleri ilaçian Mali Şube'nin ekiplerine 575 bin lıradan sat- mak istediler. Olaya müdahale eden ekipler. eczanenin bir baş- ka deposunda yaptıklan arama sonucunda kaçak ilaçian ele ge- çırdı. Okulunu kendin boya AA (İstanbul) - Bakırköy Be- lediye Başkanı Ali Talip Ozde- mir, Marmara Üniversitesi îkti- sadı ve 1dan Bılımler Fakültesi koridor ve sınıflannı boyayan öğrencilere yardım etti. FaküJte oğrencilerinin kurdu- ğu tktisat Kulübü tarafından düzenlenen "Kendi Okulunu Kendin Boya" kampanyasına katılan Özdemir, Bahçelievler- deki fakülte binasına gelerek, öğrencilerle birlikte binanm ko- ridor ve sınıflannı boyadı. Daha sonra, 4 kath fakültenin boyama işlemlerine, kulübe uye 20 öğrenci tarafından devam edildi. Söz konusu kampanya sı- rasında kullanılan boya ve yar- dımcı malzemeler belediye tara- fından karşılandı. Özdemir, belediye olarak ben- zer kampanyalara her zaman destek vereceklerini bildirdi. Kasabı soydular AA (tstanbul) - Atışalanı'nda bir kasap dukkânı silahlı 3 kişi tarafından soyuldu. Soyguncu- lar 3.5 milyon lira ile 400 markı alarak kaçtılar. Atışalanı Turgut Reis Mahal- lesi Albayrak Caddesi 41/A'da bulunan llyas Kaya'ya ait "Şanh Aile Kasabı"na gelen ve silahlı olduğu öğrenilen 3 kışı, kasabı bağladıktan sonra kasada bulu- nan paraları aldılar. Polis yetkilileri, kasap dukkâ- nından 3 milyon 500 bin lira ile 400 markı alarak kaçan silahlı kişilerin eşkâlinin belirlendiğini ve arama çalışmalarına başlan- dığını bildirdiler. İSTANBUL'DA BUGÜN • YeşillerPaıtisi'nin Mühürdar'dakı kanalizasyon kolektörü ile ılgili yaptığı anketin sonuçlannın değerlendirilmesı ve kolektör çevresinde inceleme toplantısı saat 11 30"da. kolektör önünde. • Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, saat 13.30'da Zeytınburnu Öğretmenevi'nin temelıni atacak. • GEREKLİ TELEFONLAR • POLİS İMDAT: 055 • JANDARMA:O.W • ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ: 527 5700 • MEZARLIKLAR MÜDÜR- LÜCÜ: 172 13 7 3-74-75 veO8S • İSKİ ARIZ\:r>« • SAĞLIK Sağlık MödüriüğO: 51189 18 Cemhpaşa Tıp: 588 48 00 Ç»pa Tıp: 534 (10 00 (100 hal) Marmara Tıp: 340 01 00 Şişli Etfal:/J/J?:? 09 Taksim tlk Yaıttım: 152 43 00 SSKSamatya:5$84400 SSK Okme\danı: 121 77 77 SSKGöztepe: 358 67 60 • TRAFİK Trafik Şube Müdüriüğû: 176 24 12 ıhn 356 04 85-86 •Kadıköv, Bötge Trafik: 377 2207 (E-5) 356 04 86 (Şehıriçij 314 36 (Bü\ükçekmece) • THY lçhatlar 573 13 21 Dşhatlar 574 73 00 (25 Hal) Rezanasyon: 5748200(45 Hatı • DD\: Sirkeci Damşma: 527 00 50 H.Paşa Damşma: 336 20 63 Santral: 348 80 20 •VAPLR 144 42 33 Dentzvotlan (Acente): 145 53 66 144 25 02-149 18 96 Dtmzotobâsâ: 149 I5 5S • METEOROLOJİ: Ha>a tahmin öğrenme: 5738980 • ELEKTRtKARIZA: Fatih - Tahtakak: 526 62 24 Bejoğlu: 150 83 50 Kadıköy: 347 77 83 Bakırköy. 5471281 Bayrampaşa: 567 95/0 Samer 17756 31 Ça&ayaa: 132 2210 • TEK: 069 • G\ZARIZA: • tstanbui: 585 19 90-91 Be\oğlu; 152 10 15 Kadıkö)- 339 46 48 • SUARIZA: ktanbuk 522 9703 Bevoglu: 147 51 10 l Kadıköy: 3450304 • İETT: Gene) Mûdûriük: 145 07 20 (17 Haiı • PTT: Bilinmeyen numaralar ve n6betfi eczane sorma: 011 Anza: 021 Dumpıu: 026 Şehirierarası: 031 Sırasorma:(*>/ MUletlerarası: 032 Sıra sorma: 062 Masal aıdatma: 066 U>andınna:0 7 2 Posta kodu damşma 019 FonoTet: 041 Alo Posta Serrisi: 093 NÖBETÇİ ECZANELER • AIİBEYKÖY Çınarlı 563 16 78 • ARNAVUTKÖY Fırat 265 02 57 • AVCILARM«fe 5912072 + A\\Z.\G.\Ser>uır 2767380 • BACCILAR \'wav 5756381 • • BAHÇE1İEVLER Pekın 575 2328 • BAKIRKÖY Uçkurkaya: 571 8785 • BALATfarıfcr 5216552 • BALMUMCU Nursun 266 14 67 • BAYRAMPAŞA&ndc 567 51 98 • BEŞİKTAŞ Ihlamur 2610754 • BEYKOZ Dmç 3236820 • BEYOĞLL Hul\a 250 65 00, Tezot 24954 67 • BOSTANCISıW/veGefir 380 17 31,.8uA:<?( 3728494 • aÇEKMECE Zafer 6831352 • CERRAHPAŞA Yaman 586 5566 • CEVtZLİ Gunavdın 3714851 • ÇAGLAYAN Nurtepe 247 10 27 • ÇAPAA/ura; 5852795 • ÇATALCA Çaialca 9 1889 1026 • ÇELtKTEPE Mehmetçik 264 5260 • ÇENGELKÖY Emre 32127 29 • EMÎNÖNt Yağmur 5186144, Seçkın 52237 33 • ESENXERCfm 5694205 • ESENYURT Derman 593 91 00 • E \ t P . % e 5657313 • FATtH Doğan 521 30 18, Gül- gim 532 29 73 • G.OSMANPA- ŞA MERKEZ Özlem 5355130 • GÜLSCM Asude Tülfa Sok. 108/Zianriite>ler • GÜLTEPE Özlem 269 78 90^GÜNGÖREN Coşkun: 506 0863 • HALICIOGLL/m/ 2501698 • HALKALlJn/f 579 90 17 • HÜRRİYTT MAH.4LLESİ Tuba 24077 27 • IHLAMURKUYU Yeni Ihla- mur 364 12 99 • İÇERENKÖY Savgın. 364 36 03 • KADKÖY ÇEVRE Feıhıye 336 7790, Beşevler 356 7517v Vj/ 3506765, Ontkıler 3586901 • KADKÖY MERKEZ MısıHı- oğlu 336 92 09, Özlem 3370497, Fıdan 3403852 • KANARYA Hülva 580 8162 • KARTAL Can 3535164 • KASIMPAŞA^.-ım 2509753 • KAVT^ARCA Çamçefme 396 17 83 • KLŞTEPE Vmu 2664138 • KÜÇÜKÇEKMECE Gûl: 579 3216 • KÜÇÜKYAU ndanlık 366 78 94 • LEYE1NTGu/ 2640605 • MECtDtYEKÖY Burak 266 49 46 • MERTER &vwı: 575 43 75 • ORTAKÖYSevmf 2605087 P-PESUtK Merkez 3540422 • SARIYER^/ofmn 2421671 • S\RIYER ÇEVRE Suna 262 0197 • SEFAKÖY Havaı Suttan Mo- ratCad.43 • StLfVRİSağ/jA 3007 • SOGANLK Avkanat 377 65 76 •SLXTANBEYLİ Ayşe Senem: 3983910 • ŞtRtNEVLER^rcon 5556378 • ŞİŞÜ&çofc 241 79 13, Kutan: 2S6\S65,FertkövFusun 2473937 • TUZLA Candan 395 2101 • CMRANtYE/î«*/a/ 3164553 • ÜSKÜDAR Ahmet Tarhan 333 4345,AıAnm 334 87 84, Akm. 333 9284 • YAKAClK^//c 3533171 • YENtBOSNA Burcu. 551 1743 • YTŞtLKÖY Şıfa 573 59 67 • ZEYTtNBURNUA^ 582 37 32, Guler 542 7951 Şehit polis toprağa veıildi • AA (İstanbul) - Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe'deki binasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede önceki gün ölen polis memuru Mustafa Doğan'ın cenazesi, doğum yeri olan Isparta'ya gönderildi. Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli Mustafa Doğan için, Şişli Etfal Hastanesi'nin Hızır Acil Merkezi önünde dün tören düzenlendi. Törende konuşan Emniyet Müdür Yardımcıs» Orhan Ekinci, Doğan'ın, vatanı ve mılleti için kendisini seve seve feda ettiğini belirterek şehit polisin ailesine sahip çıkacaklarını kaydetti. Törene, Doğan'ın ailesi, yakınlan ve meslektaşları katıldı. Şehit polisin eşi, tören sırasında fenalık geçirdi. Şehit polisin cenazesi daha sonra lsparta'>a gönderildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle