13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22MART1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kuyumcu soygunu • AA (Artvin) - Artvin'de bir lcuyumcu dükkânı önceki gece henüz Itimliği belirlenemeyen kişi ya da lcişilerce soyuldu. Özel Idare Işhanı'nda bulunan Hakan Sezgin'e aıt kuyumcu dükkânının kilidini kırarak içeri giren kimliği meçhul kişi ya da kişiler, 20 milyon lira tutarında bilezik vc altın kolyeyi alarak kaçtılar. Kuş Cenneti • AA (Muğla) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi yakmlanndaki Kazancı Ormaniçi üiîîltnme ve Piknik Yeri'nin, gerekli koruma önlemleri alınarak kuş cennetine dönüştürüleceği bildirildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Milli Parklar - Avcıhk Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Gökova - Köyceğiz yolu üzerinde bulunan Kazancı Dinlenme ve Piknik Yferi, çeşitli kuşların üreme ve yaşama ortamı haline getirildi. Halk arasında günlük ağacı olarak bilinen sığla ağaçları ve çam ormanlanyla çevrili Kazancı Piknik Yeri'ne bir süre önce bırakılan sülün, tavuskuşu, kaz ve ördek gibi kuşlann sayıları da giderek arttı. Her idam için ayrı infaz • ANKA (Ankara) - Yargıtay Birinci Dairesi, aynı kişiye verilen birden çok idam cezasının ayrı ayrı infaz edilmesi gerektiğjne karar verdi. Yargıtay bu göruşle, iki ayrı idam cezası alan kişinin şartlı tahliye hükümlerinden yararlanabilmek için her idam cezası için yasada öngörülen süreleri ayrı ayn yaünış olması şartının aranacağını bildirdi. Buna göre idam cezasına mahkûm herhangi bir kişi, bu suçu Antiterör Yasası'nın çıkmasından önce işlemiş olma koşuluyla 10 yıl sonra cezaevinden çıkarken, iki kez idam cezası alan kişi, her idam cezasını karşılamak üzere toplam 20 yıl hapis yattıktan sonra cezaevinden tahliye olabilecek. Erzincan SSK Hastanesi enkazından 22 yaşındaki Nurcan Eraslan sağ olarak kurtanldı Henışire ölüme9 gün direndiHaber Merkezi - Erzincan'daki depremde yıkılan SSK Hasta- nesi'nin enkazı altında kalan hemşire Nurcan Eraslan, 9 gün sonra sağ olarak kurtanldı. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri, dün SSK Hasta- nesi enkazı altında kalanlan çıkar- maya çalışırken daha önce öldüğü açıklanan hemşire Eraslan'la karşı- laştı. Büyük bir özenle sürdürülen kurtarma çalışmasından sonra Eras- lan enkazdan çıkanlarak Kızılay Sahra Hastanesinde tedavı altına alındı. 22 yaşındaki hemşire Nurcan Eraslan daha sonra helikopterlc. Tıp Fakültesi Hastanesfne kaldınlmak üzere Erzurum'a gönderildi. Ancak. Eraslan'ı Erzurum'a getiren helıkop- ter hava muhalefeti yüzünden alana inemeyerek Erzincan'a döndü. Bu- nun üzerine hemşire ambulansa bin- dirilerek. dün akşam 18.00'de kara- yoluyla Erzurum'a gönderildi. Vücudunda herhangi bir kınk ve ezilme olmayan Nurcan Eraslan'ın yanındaki bölmede bulunan iki hem- şireyle sürekli konuştuklannı söyle- mesi üzenne kurtarma ekipleri SSK Hastanesi'ndeki çalışmalannı yo- ğunlaştırdı. Depremden sonra Tokat'tan Er- zincan'a gelen hemşire Nurcan Eras- lan'ın babası Enver Eraslan. kızının kurtanldığına hâlâ inamadığını söy- ledi. Eraslan şöyle dedi: "Yedi günden bu yana buralarda, enkazın başında. kızımın cesedinin çıkanlarak bana teslım edıfmesini bekliyordum. Sevincimi kelimelerle izah etmem mümkün değil. Sankı dünyalan bana bağışladılar." Erzincan Valisi Recep Yazıaoğlu, SSK Hastanesi enkazmda çabşma yapan sivil savunma ekibini tek tek kutladı. Yazıcıoğlu, "Yabancı ekip- ler. "bu enkazın altında sağ kimse yok" demişlerdi. Sizlerin önsezileri- nizle sürdürdüğünüz kıymetli çalış- malar sonucu bir kıamızı canh ola- rak çıkardık. Bu büyük bir mutlu- luktur" dedi. Fransız kurtarma ekipleri ise vali- liğin depremden dört gün sonra bul- dozerlerle enkaz kaldırma çalışmala- nna başlanmasını protesto ederek Erzincan'ı terketmişti. 7arahk 1988'- de Ermenistan'da meydana gelen depremden sonra enkaz kaldırma çabşmalanna katılan Fransız ekibi. "Ermenistan depreminde altı gün sonra enkaz altından sağ insanlar çıkmıştı. Depremden dört gün sonra buldozerle enkaz çahşması yapmak cinayettir" yorumunu yapmışü. Erzincan, yaralannı sarmaya de- vam ediyor. Yağışlara rağmen evlere girmeye cesaret edemeyen halk gece- yi çadırlarda, arabalarda ve açıkta geçiriyor. Önceki gün kente ulaşan 5 bin çadır. bannma sıkıntısıru biraz hafifletti. Kamu kuruluşlan da çalış- malannı özel çadırlarda yürütüyor. Erzincan ve Tunceli'nin Pülümür ilçesinde incelemelerde bulunan Devlet Bakanı Erman Şahin, Erzin- can'in deprem korkusunu yavaş ya- vaş üzerinden attığmı belirterek ilde elektrik, telefon, su gibi hizmetlerin yüzde 90 oranında verilmeye başlan- dığını, fınnlann açıldığıru söyledi. Erzincan'ın imar planının yenilen- mesi için uzmanlardan oluşan teknik bir ekibin çalışmasını tamamlamak üzere olduğunu belirten Şahin, şöyle dedi: "Yepyeni bir Erzincan kuracağız. Afetzedelere şimdiye kadar 25 bin çadır. 175 bin battaniye dağıttık. Ha- sar tespit çalışmalanmız ise son aşa- masına geldi. En geç salı günü (24 mart) kesin sonuç alacağız. Şu anda- ki döküme göre depremde 13 bin 336 konut ve işyerinde hasar'Var." Bulaşıct hastalık kopknsıı Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama ile sulann klorlanması çalışmalanru başlatüklannı kaydeden Şahin, bin- lerce prefabrik konutun kurulması çahşmalannın hızla devam ettiğini söyledi. Devlet Bakanı Erman Şa- hin, önümüzdeki haftadan itibaren Fatih Mahallesi'ndeki 3 No'lu gece- kondu önleme bölgesinde bin konu- tun inşasına başlanacağım ve bu konutlarda iki bin ailenin bannaca- ğını bildirdi. 7Müdaha Deprem sırasında yaralanan ve Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alınanlardan yedi kişi öldü. Depremde yaralananlardan 134'ü Numune Hastanesi'nde, 24'ü Mare- şal Fevzi Çakmak Hastanesi'nde, 263'ü Araştırma Hastanesi'nde, 84'ü Göğüs Hastahklan Hastanesi'nde, 33'ü SSK Hastanesi'nde, 3'ü de Özel Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alın- mıştı. Yardımsüpûyor Deprem bolsesıne iç ve dış yar- dımlar devam ediyor. Yugoslavya'- dan bağımsızlığını ılan eden Bosna- Hersek. Erzincana sağlık hizmetle- rinde kullanılmak üzere iki adet pre- fabnk sağlık ocağı yardımında bu- lundu. Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı Muhammed Çengiç. projeleri İstanbul Valisi Hayri Ko- zakçıoğlu'na vererek yardım malze- mesinin de 10 gün içinde Bosna-Her- sek'ten yola çıkacağını söyledi. Öliimle yaşam arasında gidip geien hemşire Eraslan, 'Kurtulacağı- ma inanamıyordum' dedi. (Fotoğraf: AA) Hemşire anlatıyor: Umudumu yitirmiştim Ayrıntılı Bilgi Sabah Gozetesinde Hemşire Nurcan Eraslan, Er- zurum Araştırma Hastanesi'en- de tedavi altına alındı. Dehlize benzer karanlık bir yerde 9 gun boyunca kımıldamadan yaşadı- ğım anlatan hemşire Eraslan, "Kurtarılacağıma inanamıyor- dum" dedi. Son günlerde artık kurtarılma umudunu yitirmeye başladığını ifade eden Eraslan, "Kurtarma çalışmalannı zaman zaman duyabiliyordum, bu da yeniden kurtarılacağıma olan inancımı kuvvetlendiriyordu" diye konuştu. Nurcan Eraslan'ı E.'zincan 1 dan Erzurum'a getiren acil mü- dahale ekibi personeli ise hem- şire Eraslan'ın zaman zaman şu- urunu kaybettiğini söylediler. Dr. Abdürrezak Başten, en- kaz altından çıkarılan hemşire Nurcan Eraslan'ın ilk isteğinin su olduğunu ve yakınlannı sor- duğuhu bildirdi. Hemşire Eraslan'ın sağlık du- rumunun iyi olduğunu belirten Dr. Başten, "Hastanın böbrek ve bacaklannda sorunları var." Doğalgazda yanıt bekleyen sorular İSMAİL HAKKIGÜLSOY / Ada Doslları Derneği kurucu- m) Bir süredir gazetenizde ya- yımlanmakta olan doğalgazla ılgili \azı ve röportajian "deh- şetle' ızlemektevim. Etiketlcri dolayısıyla mesleklerine ilişkın söz ve önerilenne güvenmemız gereken teknokratlann. çıkar- lan için gerçckleri nası] çarpıt- tıklan da zaten ancak "dehşeı- le" izlenebılır. Doğalgaz konusunda kor- kunç boyutlarda dolandınl- mak üzere kumpasa getırilme- ye çalışılan toplumu uyarmak; sorumlulan harekete geçirebıl- mek ve sektörel şarlatanlan sergıleyebilmek için bu \azı\ı kalemc alma zorunluğunu duydum. Yayımlanacağını umanm. Bir yeşıl olarak önce şu \an- lışı düzeltmek isterim: Yuttu- rulmaya çalışıldığı gibi doğal- gaz, çevreyi kirietmeyen bir enerji türü değildir. Yandığın- da açığa çıkan azotoksit. kar- bondioksıt vs. gibi gazlarla. diğer fosil yakıtlann hepsi gibi havayı kirlcterek doğal dengc- nin bozulmasına katkıda bulu- nur, ancak bu katkının oranı diğer enerji türlerine göre daha düşüktür. Yaratılmak istenen Yaratılmak istenen başka bir görüntü var ki insanın is- yan ctmemesi elde değil. Efen- dim, ortak kalorifer sistemi bulunan konutlarda bile kat kaloriferi, doğalgazla daha ucuza geliyormuş..! Üstelik sosyal devleti canlandırma id- diasındaki yeni hükümet za- manında çıkanlan bir yasa ile bu konuda önemli bir kolayhk da sağlandı. Bu yasanın çık- masında ısı sektörünün etkisı- ni tartışmak isterniyorum. Ancak. ellerindeki sistemi ba- sit bir brülör vs. değişikliği ile çok ucuza kullanma olanağı bulunan milyonlarca vatanda- şın. durup dururken, trilyon- larca liralık kaynağı gansterle- rin cebine aktarmasına da gönlüm razı değil. Tutmayan rakamlar şarlatanlannm verdiği rakam- lar birbirini tutmuyor. Bu nok- tadan itibaren İGDAŞ ile sek- tör arasında bir göbek bagkn- tısı olduğuna dair kötü koku- iar gelmeye başlıyor. Örneklemek gerekırse: Tüketenlerin it'adelerine gö- re gazın metreküpü 1600 lira. İGDAŞ'a sorarsanız 1350 lira; biraz sıkıştınrsanız + yüzde 7 KDV vs... Firmalar, "Kat kaloriferin- de ortalama bir dairenin tüke- timi ayda 300 bin lirayı aşmaz" diyorlar. Tüketiciye sorarsa- nız, yalnızca mutfak ve banyo 400 bin lira yi>or. Ekipman vs. konusunda da çok çeşitli iddialar var piyasa- da. Binnin ak" dediğine baş- kası "kara" diyebiliyor. Tartışma şart Bu toz duman arasında tü- keticinin dolandınlmasını ön- lemek için sütunlanru konuyla ilgili yazı, dilek ve önerilere açan gazetenize: a) Doğalgaan metreküpü- nün, kalori değeri ile tüketiciye lira olarak kaça. nasıl ve niçin yansıdığının fGDAŞ tarafın- dan resmen; b) Her birim yöre için klima- taloglardan (henüz fırmalara satılmamışlar tercih edilmeli) alınacak ısı değerlerine göre bir metreküp kapalı ıskân alanı- nın kaç kilokalori ile hangi ısı- da. hangi süre tutulabileceği- nin resmi ve namuslu teknok- ratlarca; c) Ekipman vs. konusunda eğer varsa TSE normlan. yok- sa uluslararası normlann hal- kın anlayabileceği biçimde açıklanmasınm; d) Tesişatın döşenmesi aşa- masında İGDAŞ'ın proje uy- gulanalan için öngördüğü koşullann yayımlanıp vatan- daşın 'olur' alamayacak proje- lerle dolandınlmasının veya rüşvetle "olurlandınlacak" böylesi proje uygulamalan ile yaşanunın tehlikeye girmesi- nın önlenmesinin sağlanması görevi düştüğü kanısındayım. Tüketicilerin gazetenizde Belki de bu yolla açtlabile- yrfyımlanan sözlerine dayana- cek bir açık tartışma ile hiç rak yaptığım hesaplar ile İG- olmazsa halkm bu konuda do- DAŞ yetkilileruıin ve sektör landınlması önlenmişolur. BUYUK ACENTA İLE DUSLERINIZDEKITATIL 1 3 - 6 NİSANŞEKER BAYRAMI TUftLARI Peşin Ödemede % 7 İndirin> Vade Farksız Taksitle BOLGE Kemer TESIS Calimera İfa Tekrrova Beach Champron Holtday Clup KAPADOKYA Mustafa xxxx 575,000.- Dinler xxxx 575,000.- G.Avonos xxx 505,000.- Venessa xxx 420,000.- Kavas xxx 460,000.- Çevre Geziieri Dahil SUPER FIYATLAR Pegasos Phaselis SolKametya SolFulyaSeSn ClubAliSey G. Prestge Ceonet _Aoonttiüs _Kö Jasmiı SIZŞADECE TATIL YAPIN GERİSİNİ JOLLY TOUR DÜSÜNSÜN HamdullahPaşaTK Saphır Özkaymak ESENTEPEHOTEL 850,000.- PAMUKKALE Koru xxx 540,000.- Pam xxx 530,000.- Yazıcı konforuyla Bayramın Keyfini yaşayın SerapSu Sheraion(O.K) Kuşadası MartıLaParla Altınyunus ÖtC Deniz Tk Hotei Golden Sun 3 GECE 600,000- 690,000- 875,000- 800,000- 615,000, 900,000- 525,000- 600,000- 645,000 - 750,000.- 875,000- 660,000- 675,000.- 450.000- 500,000- 600,000- 700,000.- 600,000- 690,000.- 675,000.- 800,000- 740,000- 1,080,000- 960,000- 900,000- 640,000- 600,000- 585,000- 375,000- 660,000- 690,000- 780,000- 500,000- 565,000- 750,000- 525,000- 595,000.- 595,000- 365,000- Uzak yörelere ulaşım = 275,000.- Yakın yörelere ulaşım = 150,000.- Ulaşım araçlarımız 303, Setra, Maraton Diğer tesislerimizi ve detaylı fiyatlarımızı Bürolarımızdan öğreniniz. % 7 İNDİRİM 23.03.1992 tarihine kadar geçerlidir. GRUPLARA, 3. KİŞİLERE ve ÇOCUKLARA ÛZEL İNDİRİM. JOLLY TOUR - Valikonağı Cad. Başaran Ap. 33/1 NİŞANTAŞI MERKEZ : 231 5O 1 8 - 231 5O 1 9 - 247 98 11 - 234 28 88 HARBİYE : 232 58 99 - 232 67 41 GALLERIA : 559 78 71 - 559 O1 29 KADIKÖY : 338 90 18-338 86 27 BAKIRKÖY: 542 53 AA UÇAKLA ANTALYA 650,000.- VELİLER NE YAPACAĞINIŞAŞIRDI! KOLEJ SINAVLARINDA• I KOLEJ SINAYUUUNDA MÜSKADÖNİMİ MUSKA D0NEMITRİLYONLUK ÖZEL KURS SEKTÖRÜ... ALTINI ISLATAN ÇOCUKLAR... RUHSAL DENGELERİ BOZULAN ÖĞRENCİLER İÇİN PSİKOTERAPİ SEANSLARI... BOŞANAN ÇİFTLER... BORÇLANAN ' AİLELER... VE... ÜFÜRÜKÇÜ İLE FALCILARA KOŞUŞTURAN ANNELER GÜNEYDOĞUDA OLAĞANÜSTÜ GÜNLER KANSIZ ÇOZUM YOK MU? DÜNDENBUGÜNEKÜRTSORUNU VE NEVRUZ ERDAL İNÖNÜ'DEN HALKA BARIŞ MESAJLARI BLJLENT ECEVİTİN MECLİS KÜRSÜSÜNDE SÖYLEYEMEDİKLERİ RADİKAL AYDINLARDAN ÖNERİLER EMEKLİ YARBAY TALAT TURHAN: ANAP'I KONTRGERİLLA YAŞATTI NOKTA EKİBİ OLAYLARIN İÇİNDE • SEDAT ARAL KARABAĞ ATEŞ HATTINDA • ERZİNCAN DEPREMİ VE ENKAZ ALTINDAKİ GERÇEKLER • ORTADOKS - KATOLİK ÇATIŞMASI. İSTANBUL - VATİKAN KARŞI KARŞIYA • ALATURKA MADONNA: YASEMİN EVCİMİK • YEŞİL SAHALARIN SHOVVMAN'İ ADRİANO BÜLENT • NAZIM HİKMET DİZELERİYLE ROCK MÜZİĞİ • ULUSLARARASI İSTANBUL FİLM FESTİVALİ'NİN GÖZDESİ PASOLİNİ İLEYAPILAN SON RÖPORTAJ • BASINDAKİ KRİZE ÇOZÜM ARAYIŞI • ABD'NİN SUÇ DOSYASI • FRANSA'DA HERKES SANDIK ~ nenerede HER HAFTA İKİ DERGİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle