11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
.22MART1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Dışişleri Bakaru, Karabağ-Ermenistan, Nahcivan-Azerbaycan arasında koridor önerisini değerlendirdi ÇetinrToprakdeğişinıi dddibir seçenek Elçiliğe saldırı • Dış Haberier Servisi • Arjantin'in başkenti Buenos Aireste hafta başında İsrai! Elçilığı'ne karşı düzenlenen SLtikastte Kıalordu Fraksiyonu'nun parmağı olduğu ıleri siırüldü. El Pais gazetesınde, bu örgütün üyesi olan Alman terörist Andrea Martina Klump'ın Uruguay'dan Aıjantin'e geçüğının ve bombalama olayını gerçekleştırdığının sanıldığı belirtildi. Suikası olayını İslami Cıhad örgütü üstlenmiştı. Yteni Troçkist parti • AA (Moskova) - BDT'de, Stalın dörıeminde gözden düşen Bolşevik Devrimi Iiderlennden Leon Troçki'nin görüşlerini paylaşanlar yeni bir parti kuruyorlar. TAŞS'ın haberine göre adı "İşçi Demokrasisi" olacak Troçkist partinın kurulması, Kiev, Minsk, Yalta ve başka kentlerden gelen Troçkistlerin önceki gün Moskova'da yaptığı toplantıda kararlaştınldı. GÖPCÛ ordusu •AA (Moskova) - BDT üyesi olmayan Gürcistan'ın kendi ordusunu kuracağı bildirildı. TASS'ın haberine göre Eduard Şevardnadze'nin başkanı olduğu Devlet Konseyi'nin önceki gün kabul ettiği kararda, nisan ve mayıs aylannda 18-25 yaşlan arasındaki gençlerın askere alınmaya başlanacağı kaydedıldi. ABITde trafik kazası • AA (San Bernardino) - A BD'de, San Bernardino yakınlannda yoğun sis nedeniyle 100 aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında, I kişı öldü, 30 kişi de yaralandı. Polis yetkilileri, dağlık bölgede meydana gelen kazada, görüş mesafesinın sis yüzünden 6 metreye kadar düştüğünü söylediler. Kohl VVashington'da • AA (YVashington) - Almanya Başbakanı Hclmut Kohl, ABD Başkanı George Bush ile "resmi olmayan" bulunmak üzere NVashıngton'a geldi. Bush'un, Maryland'dekı Camp David konutunda gerçekleşecek görüşmede, özellikle tanm sübvansiyonlan konusunda Gümrük Tarifeleri ve Tıcaret Genel Anlaşması (GATT) tıcari görüşmelerinin ele alınması beklenıyor. Türkiye-AT toplanösı •AA (Briiksel) - 23-25 mart tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de >apılacağı açıklanan AT-Türkiye Karma Parlamento Komısyonu toplantısmın ertelendiği öğrenıidi. AT nezdindekı Türk temsilcıliği yetkililerinden alınan bilgiye göre karma komisyonun Türk üyeleri aynı tarihlerde yapılacak bütçe oylaması nedeniyle Brüksel'e gelemeyecekler. Libya tehdit etti • AA (Lefkoşa) - Libya resmi haber ajansı JANA. İslam ülkelerinin BM'den t^>pluca çekilerek kendi uluslararası örgütlennı kurma olasıhğıru ıncelediklenni bildirdı. BM Gûvenlik Konseyi'nde incelemede bulunan ve Libya'ya karşı önlemlerin almmasını öngören karar tasansına tepki gösteren ajans, BM'yi bir "brleşmiş Hıristiyan mılleüeri" örgütü olmakla suçladı. GJlfrika sevinci • AA (Ankara) - Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde salı günü yajılan referandumda ırk aynmı uyjulamalannm kaldınlmasının oîuylanmasını memnunlukla k&'şıladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yamlan açıklamada, Güney Afrika Omhuriyeti'nde De Klerk liderliğinde UUsal Parti'nin seçmen oylannın bcyük çoğunluğunu sağlamasının mannunlukla karşılandığı bildirildi. • \A (Londra) - Yugoslavya ile Hrvatistan'ın, savaş esirlerinin denşimı konusunda anlaşmaya vadıklan bildirildi. BBC'nin T\NJUG'a dayanarak verdiği tıatrde, bu konudaki anlaşmanın, "Yıgoslavya Savunma Bakanhğı ile Hrvat askeri yetkilileri arasında, l_ııslararası Kıalhaç Komitesi'nin .gsetiminde iki gün süren görüşmeler soıunda sağlandığı belirttldi. HrgüneiOOköpçocuk • \A (Dakka) • Bangladeş'te günde eıız 100 çocuğun A vitamini eksikligi ^-iünden kör olduğu bildirildi. 3J;lenme uzmanlan tarafından 3'iımlanan rapora göre ülkede ^ı.OOO'i 6-18 aylık bebekler olmak 900.000 çocuk da gece körlüğü CUMHURİYET(Ankara) - Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yann başlayacak olan Avrupa Gûvenlik ve İşbirîiği Konseyi(AGÎK) Ba- kanlar Konseyi öncesinde Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ'a iliş- kin diplomatik girişimler hızlanırken Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, dün konuya farklı bir yaklaşım getirdi. Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında "toprak değişimi" konusunun "üzerindecid- di olarak durulabilecek bir seçenek olduğunu" söyledi. Dışışlen Bakanı Çetın. Nahavan ve Ka- rabağ'a ılışkin olarak zaman zaman ortaya atılan "kondor" önerisınden söz ederken lelafluz ettiği bu seçeneğın yıne de ıki tara- fın kabul etmesi durumunda gerçekleşebi- leceğını \urguladı. Mülkıyeliler Birlıği tarafından dün An- kara'da duzenlenen bir toplantıda "Değı- şen Dünya ve Türkiye" başlıklı bir konuş- ma yapan Çetın, 28 şubatta Çekoslo- \akya"nın başkenti Prag'da yapılan AGİK Bakanlar Konseyi toplantısında Kara- hağ'da derhal ateşkes uygulanması. için çağnda bulunulmasına karşın, AGİK'in bunıı uygulatacak yaptınm gücü bulun- madığını belırttı. Ateşkesı denetleyecek bir gücün bölgeye gitmesi gerektığıni ıfade eden Dışişleri Ba- kanı. "AGİK'in böyle bir gücü yok. NA- TO ıçın de burası'alan dışı'. Batı Avrupa Birlıği ise henüz oluşturulmadı. Bız böyle durumlarda acaba N ATO gidemez mi dıye sorduk"dedi. Kafkasya'nın Türkiye açısından önemi- ne ışaret eden Hikmet Çetın, bu nedenle Karabağ'da ılan edilen ve dün kendısine Bakü'den ulaşan bilgılere dayanarak halen sürdüğünü bıldirdıği ateşkesin kalıa olma- sının önemını v urguladı. Bu konunun önceki gün Ankara'da te- maslardd bulunan NATO Genel Sekreteri Manl'rcd VVorner ile de göriişüldüğünü kaydedcn Çetın. VV'omer'in Ankara"dan Almanvj Dışı^lcn Bakanı Hans Dıetnch Gcnscher ve ABD Dışişleri Bakanı James Bakcr ile bu konuda yaptığı telefon görüş- melenneatıfta bulundu. Hasanov'nn imdat mektubu Azerbaycan Başbakanı Hasan Hasa- no\'a atfen basında yer alan "İmdat mek- lubu" konusuna da deginen Dışişleri Bakanı Çetin, Azerbaycan'ın isteğınin de Türkiye gibi ateşkesin kalıcı olması oldu- ğunu belırtti. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin güç kulla- narak bu anlaşmazlığa müdahale eımesi- nin söz konusu olamayacağını da vurgula- dı Hikmet Çetin, "Azerbaycan ile her gün görüşüyoruz. Azerbayean'ın burada (ba- ııuüc cdıldiğı gıbı bir isteğı olmamış- tır Onlar da bir an önce ateşkes istiyorlar" dcdi. İki kopidor Karabağ ile Ermenistan arasında, Nah- cıvan ile de Azerbaycan arasında birer "kondor" oluşturulması konusunda orta- ya atılan öneriler hakkında bir soruyu da yanıtlayan Dışişleri Bakaru Çetin, bu ko- nuya ilışkin açıklamalan sırasında şu ifade- leri kullandı. "Acaba siyasi birçözüm toprak değişimi ile olabılir mi? Banş masasında bu alterna- tif olabilir tabii. Ama ıkı tarafın da bunu kabul etmesi gerekir. Ben bunun, üzerinde cıddı olarak duruiacak bir seçenek olduğu- na inanıyorum." Karabağ'da silahlar suskun, banş kuşkulu Azerbaycan sınınna Ermeni yığınağıDış Haberier Servisi - Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ'daki Azeri ve Ermeni milislerin, önceki sabah yürürlüğe giren ateşkese genellikle uyduğu ve bölgede durumun sakin olduğu bildiriliyor. Silahlar sus- kun ancak çatışmanın bölge dışına taşabileceğine ilişkin göstergeler nedeniyle banş kuşkulu görünüyor. Azeri kaynaklan, Ermenistan'm iki ülke arasındaki sınır boyunca askeri yığınak yaptığını belirtiyor. İşkodra'da öncelu gün yapıJan Demokratik Parti mitınginde "Alia'sız Arnavutluk" sloganlan aüldı. (Fotoğraf: REUTER) Arnavutlar komünizmi oyluyor Dış Haberier Servisi-Arnavutluk'ta bugün 48 yıllık komünist iktidan değiş- tirmek amacıyla sandık başma gidili- yor. Doğu Avrupa"da esen demokrasi rüzgârlannın en son uğradığı bu ülkede bir yıl önce yapılan seçımlerde ko- münistler iktidarlannı korumuşlardı. Reuter'in habenne göre 140 sandal- yelik meclis ıçın 500 aday yanşacak. Asıl çekışmenin ıktıdardaki eski Ko- münist, yeni Sosyalist Parti ile muhale- fetteki Demokratik Parti arasında geçe- ceği belirtiliyor. 11 siyasi partiden an- cak 5'i seçimlere kaülabılmek ıçin ge- rekli aday sayısını sağlayabıldiler. Yapılan kamuoyu yoklamalannda. 3 milyonluk Arnavutluk'ta 2 milyon seçmenin yüzde 55'inin Demokratik Parti'ye, yü-^de 27'sinın Sosyalisi Parti'- ye oy vereceği öngörüldü. Arnavutluk, 27 yaş ortalaması ile en genç ancak en fakır seçmene sahip Avrupa ülkesi ola- rak değerlendirilıyor. İki turda gerçekleştinlecek seçimler- de ılk turu oylann yüzde 51'ini alan aday geçerken hiçbır adayın oy çoklu- ğunu sağlayamadığı yerlerde bir hafta sonra ıkıncı tura gidilecek. İlk ıkı turda meclısin 100 üyesi saptanacak. Diğer milletvekillen, parıılerin aldıklan oy oranma göre dağıtılacak. AA'njn haberine görc Arnavutluk'ta seçım kampanyası oldukca sönük geçti. Başkent Tıran'da ıkı büyük otele yerle- şen yabana gazetecıler ve gözlemciler olmasa, ülkede seçım olduğuna inanıla- mayacağı bildinldı. Demokratik Parti'nin mitingleri kalabahk geçerken Sosyalist Parti'nin toplantılanna çok az kişinin katıldığı haber verildi. Perşembe günü Işkodra'- da yapılan DP mitinginde 30 bin kişiye hitap eden parti lideri Sali Berişa "Arna- vutluk'u komünizmden kurtaracağız. 22 martta komünizm sona erecek, de- mokrasi başlayacak" şeklinde konuştu. DP lideri, "Size Alia'sız bir Arnavut- luk \aat edıyoruz. Sıze Avrupa yolunda bir Arnavutluk vaat edıyorum. Sosyal banş. demokrasi ve huzur sözü veriyo- rum" dedi. Mitinge katılanlar. Berişa'- nın konuşmasım "Zafer","Komüniz- me son'Y'Alia'sız Arnavutluk" slogan- lan ile kestiler. Azerbaycan ve Ermenistan yetkililerince dün yapılan açıklamalar, iki tarafın da ateşkese büyük ölçüde uyduğu yönündey- di. Ancak taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamayı sürdürdüler. Karabağ'da geçıcı de olsa silahlann sus- muş olmasının yaratüğı iyimser hava, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine ilişkin çattşma haberleriyle gölgelendi. Reuter'e demeç veren bir Azerbaycan Içişleri Bakanlığı yetkilisi, Ermenistan or- dusunun Azerbaycan sının boyunca yo- ğun bir hareketlilik içinde olduğunu ve bölgeye çok sayıda asker, silah ve teçhizat yığdığını savundu. Yetkili, "Askerlerimize ateş kesmeleri için emir verdik. Ancak Er- meniler ateşi sürdürdükçe karşılık vermek durumundayız" dedi. ITAR-TASS ajansı, Ermeni kaynaklara dayanarak verdıği haberde, Azeri kuvvet- lerinin sınınn ıkı yanında bulunan Ermeni yerleşım bölgelerine saldırdıklannı duyur- du. Haberde, sınınn Azerbaycan tarafında yer alan ve Ermenilerin yaşadığı Şaumyan vadisindekı Harhaput köyünün, bölgedekı Azeri Şafak köyünden tank ve hovvitzer topianyla atcşe tutulduğu kaydedildı. Sal- dın sonucunda bır Ermeninin öldüğü, 8 Ermeni'nin de yaralandığı belirtildı. Ateşkesin önceki sabah yürürlüğe gırdiği saatlerde Karabağ'a geçen BM özel temsil- cisi Cyrus Vance, temaslannı tamamladık- tan sonra yaptığı basm toplanüsında, ateş- kesin sağlanmış olmasından memnunluk duyduğunu ifade etti ve ateşkes için harca- dığı çabalardan dolayı İran Dışişleri Bakan Yardıması Mahmud Vaizi'ye teşekkür et- ti. Vance, elinden geldigınce hızla davrana- rak Karabağ sonınuna ılışkin bir rapor taslağı hazırlayarak bunu BM Genel Sek- reteri Butros Gali'ye sunacağını ve Gûven- lik Konseyı'ne sunulacak tasanya son biçi- mı Gali'nin vereceğini söyledi. Menedov karşı Azerbaycan Parlamento Başkaru ve Devlet Başkaru Vekili Yakup Memedov, Karabağ'a BM ya da BDT banş gücü gön- denlmesine karşı olduklannı söyledi. Memedov, Sovyetskaya Rossiya gazetesi- ne verdıği demeçte, Karabağ'ın bir ıç sorun olduğunu belirterek ancak BM ve başka uluslararası kuruluşlann Azerbaycan ve Ermenistan arasında görüşmelere başlan- ması için yardıma olabileceklerini söyledi. Ermeni milislerin saldınlan sonucu Ka- rabağ'dan 56 bin Azerinin Azerbaycan'a kaçtığmı kaydeden Memedov, Ermenis- tan'dan gelen mültecilerin sayısırun da 200 bini bulduğunu kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, bir kararname yayımlayarak Kafkasya'daki ordu birlikleri ile Hazar denizi filosunu Rusyarun denetımi alüna aldı. Yeltsin bu kararnameyle, Rusya hükümetini ve BDT Sılahlı Kuvvetler Komutanlığı'nı, Erme- nistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile bu ül- kelerde konuşlandınlmış ordu birliklennin ve Hazarfilosununyasal statüsü ve gelece- ği konusunda görüşmeler başlatmakla gö- revlendirdı. Referanduma katılma oranı çok yüksek Tatarlar egemenlik için sandık başma gitti Dış Haberier Servisi - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in çağnsı- na, Rusya Parlamentosu'nun tehditlerine ve anayasa mahkemesi- nin karanna aldırmayan Tataristan halkı, egemenlik için dün yapılan referanduma yoğun bir katılım gösterdi. Seçmenierin sabahın erken saatlerin- tanstan'ın federasyondan aynlması an- den itibaren sandık başına giderek oy- ' lamına geleceğini savundu. Yeltsin, ayrıl- lannı kullandıklan, öğle saatlenne dek manın yalnızca Tataristan için degil1 oy kullanma oranının yüzde 50'ye ulaştığı Rusya Federasyonu'nun tümu ıçın eko- bildirildi. nomık ve siyasi sorunlar yaratacağını Eski bir komünist olan Tataristan söyledi. Devlet Başkanı Mintimier Şaimiyev, Moskova açısından bakıldığında Yelt- oyunu kullandıktan sonra gazetecilere sin'ın sözünü ettiği sorunlar, ekonomik verdiği demeçte, egemenlik ılanının Ta- olarak Tataristan'ın zengin petrol ya- taristan'ın Rusya Federasyonu'ndan taklanna sahip olmasında, siyasi olarak aynlacağı anlamına gelmediğini belirte- da zengin bir etnik yapıya sahip federas- rek Rusya ile birliği desteklediklerini yon içinde aynlık eğilimini güçlendirme- söyledi. sinde ifadesini buluyor. Şaimiyev, önceki gece yayımladığı me- Tataristan'ın yeni Rusya Federasyonu sajla Tataristan halkından egemenlik Sözleşmesi'nin imzalanmasının öncesin- karan ıçin "evet" oyu kullanmalan de egemenlik için referanduma gitmesi, çağnsında bulundu. siyasi açıdan soruna daha da önem ka- Rusya Devlet Başkanı Yeltsin de refe- zandınyor. Federasyona bağlı cumhuri- randum öncesinde son bir cağn yaparak yetler ve özerk bölgeler tarafından car- Tataristan halkının "hayır" oyu kul- şamba günü imzalanması beklenen söz- lanmasmı istedi. Yeltsin. önceki gece leşme Tataristan tarafından henüz para- yayımladığı mesajda, referandumun Ta- fe edilmiş bile değil. BM heyeti Irak'ın nükleer kapasitesiyle ilgili bilgileri denetlemek üzere dün Bağdat'a hareket etti • Saddam Hüseyinbasküarkarşısındaboyuneğdi Dış Haberier Servisi-Irak, ilk kez BM'ye nükleer tesisleri hakkında kapsamlı bir belge sundu. Büyükelçi Abdül Emir El Anbari'nin perşembe günü sunduğu mektupta, Bağdat yönetiminin nükleer tesisleri ile silahlannı imha ettiği ve BM denetimini kabul ettiği be- lirtiliyor. Irak, bu yolla dahaöncevarlığını inkâr ettiği nükleer silahlara sahip olduğunu ıtırat etmış öldu. Irak, Scud füzelen yapımında kullanıten malzemeleri imha etme konusunda BM kararlanna uyacağını bildirdi. AA'nın ha- berine göre Irak'taki tüm kitle imha silah- lannın yok edilmesiyle görev h BM komis- yonunun başkanı Rolf Ekeııs. dün düzen- lediğa basın toplantısında. büyükelçi Abdül Emir El Anbari'nin kendisine ko- nuyla ılgilı bir mektup ilettığinı belirtti. Ekeus "Irak'ın nükleer sılah kapasitesinı imha etmek istediğine inanıyoruz" dedi. BM komisyonu başkanı, Irak'ta 800 adct balistik füze olduğuna inandıklannı ve kendilerine iletılen mektuptakı rakamın buna yakın olduğunu bildirdi. Bağdat yö- netiminin şimdiye kadar yaptığı açıklama- larda Irak'ta 62 adet füze olduğu belırtili- y or ve hepsınin imha edildiği iddia edıliyor- du. Reuter'in habenne göre Irak, şimdiye kadar varlığını ınkâr eltiği nükleer silahla- ra sahip oduğunu kabul ederken, nükleer sılah programını da BM denetimine açma- ya söz verdı. Rolf Ekeus, Bağdat yönetimi- nin. BM kararlanna uymak konusundaki tutumunu değiştırdığını söyledi. Irak'ın' BM neznindekı büyükelçisi El Anbari'nin ılcttığı mektupta. tüm Scud fü- zelerinin imhasına izin verileceği, daha önce inkâr edilen nükleer füzelerin var ol- duğunun kabul edildiği. kimyasal füze baş- lıklanna sahip olduklan ve silahlanma programlannın tümünün denetıme açıla- cağı belirtiliyor. Irak başbakan binnci yardımcısı Tank Aziz. geçen hafta New York'ta BM yetkili- leri ile görüşmüş ve ateşkes anlaşması ko- şullanna uyulacağına dair söz vermişti. Irak'taki nükleer silahlann ırjıhasından so- rumlu BM komisyonu başkanı Ekeus, Azdz'e, ateşkes koşullanna tamamen uyul- ması durumunda Gûvenlik Konseyi'ne Bağdat'a uygulanan ambargonun kaldınl- masını önereceğini söylemışti. Ardından, ABD, "USS Amenca' isimli uçak gemisinin Körfez'e doğru harekete geçtiğıni duyur- muştu. Güney Irak'ta bulunan 500 adet kimya- sal roketin imha edildiği bildirildi. Irak'ın kıtle imha silahlannın vok edilmesıni de- netlemek üzere Bağdat'ta bulunan BM ekibinin başkanı Michel Desgranges, gaze- tecilere yaptığı açıklamada, görevlerini Iraklı yetkililerin de yardımıyla başanyla tamamladıklannı bildirdi. Desgranges, 500 adet savaş başlığı, ro- ketler ve her bin 6.1 litre sinir gazı içeren füzelerin imha edtldiğinı açıkladı. Bağdat yonetımının nükleer silah kapa- sıtesi ile ilgili verdiği bilgilenn doğruluğunu denetlemek üzere dün ıkinci bir BM göz- lemci heyeti Bağdat'a hareket etti. AFP'- nın haberine göre 35 kişılik BM gözlemci heyeti Irak'ta 9 gün kalacak . Heyet üycle- n, nükleer silahlann yapımında kullanılan tesıslerin imha edilmesinıgözlemleyecek. ABD Genelkurmay Başkanı Colin Po- well, kendisiyle ilgili olarak Washington Post gazetesinde yayımlanan vö "Irak'ın bombalanmasını istemediği" şeklinde veri- len haber üzerine, "Başkan ne emrederse onu uygulanz" dedi. Geri adım atmak zonmda kakfa.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle