19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
irâncan'a yardımlarınız şin di hemen yerine ulcştırılıyorl... (1)288 24 24 ALO24 Cumhuriyet.YL SAYI 24278 / 2500 TL (KDV Ğahil) KURUCUSU: YUNUS UUÂ V924-1945) BAŞYAZAFV: MADİB NADİ (1945-1991) aAış ıçın 8 24 24 PAMUKBANK 22 MART 1992 PAZAR PKK'nın birhaftadır ilan ettiği ayaklatıma çağnlan çatışmaya dönüştü KaıılıNevraz:38 ölü• Ş:rnak'ta göstericilerin alana girmek •Cizre'de göstericilerle güvenlik güçleri • Van'daki sokak çatışmalan 3 saat sürdü. iitemesi sonucu çıkan çatışmada 23 kişi öldü. arasında çatışma çıktı. 12 kişi öldü. Sokağa Sokağa çıkma yasağı kondu. Mardin ve Ateş açan bir polis, mermileri bitince linç çıkma yasağı kondu. PKK akşam Adana'da birer ölü. Diyarbakır'da çevreden edildi. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. saatlerinden itibaren karşı saldınya geçti. gelen yaralılar için kan anonsu yapıldı. 19. Yeryerçatışma- Kepenk kapatma Olaylar-Sokağa çıkma yasağı Olaylar-Sokağa çıkma yasağı gelîyorum demişti Ozre: Olüm Diyarbakır Gergincoşku Faili meçhul kişilerce öldürülen HEP » Diyarbakır ll Başkanı Vedat Aydın ve bazı PKK mibtanlannın mezarlan başında yaklaşık 300 kişi... Saygı duruşu. birkaç marş ve tören bitiyor. Olay çıkmıyor. RUŞEN ÇAKtR 4. Sayfada Cizre Nevruz sabahı polis panzerlerinden yayıian mehter marşıyla uyandı ve birdahayatmadı. Davulla, zurnayla, halayla başlayan Nevruz, çatışmayla, ölümle noktalandı. Haftalardır güvenlik güçleri de, halk da o kadar çok gerildi ki, bu sonuç kaçınılmazdı sanki. MEHMET TEZKMrm Cfzrv bto- 14. Sayfada CİZRE'DE SAVAŞ - Gündüz saatterinde göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma, gece PKKnm saMırrsı tie sürdü. (Fotoğraf: ALİ ÖZ) İstanbul, Ankara, Izmir ve Adana olaylı gösterilere sahne oldu. Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Büyük kentlerdekutlanıave kışkırtma Demirel: Nevruz'a kankanştı CUMHURÎYET (Ankara) - Nevruz kutlamalan nedeniyle 38 kışinin yaşamını yitirmesi üzerine Başbakan Süleyman Demirel, "Nevruz'a kan kanş- tırdılar" dedı. Dün gece olağa- nüstü toplanan Bakanlar Ku- rulu'nun yayımladığı bildiride, "Halk ıle devletin kucaklaşma- sını bölücü ve aynhkçı planlan- nın önünde engel gören birta- kım terör mihraklan Nevruz'u amaçlannın aracı olarak kul- landılar" denıldi. Içişleri Baka- nı Ismet Sezgin. Van, Şırnak ve Cizre'de sokağa çıkma yasağı ilan edıldiğını, ancak sıkıyöne- tim ılanmın düşünülmediğini söyledı. Nevruz kutlamalan nedeniy- le İçışlen Bakanlığı'nda bir kriz merkezı kurularak tüm ülkeden merkeze bilgı akışı sağlandı. Merkeze gelen bilgiler, saat 15. OO'te İçışlen Bakanı Sezgin ta- rafından bir basın toplantısı ile açıklandı. Saat 17.3O'da da ya- zılı bir açıklama ıle aradan ge- çen süre içindeki gelişmeler hakkında basına bilgı verildi. İkınci bır knz merkezi de HEP kökenh SHP mılletvekil- len tarafından TBMM'de ku- ruldu. Kriz merkezinde olaylan yakından ızleyen milletvekilkri ile Başbakan ve İçışlen Bakanı arasında yoğun bir görüşme Ve telefon trafîğı yaşandı. İçişleri Bakanı Sezgin, öğle saatlerinde bir araya geldıği Başbakan Sü- leyman Demırel'e gün içinde de sürekli bilgi aktardı. HEP kö- WArkasıSa.l9,Sü.5'te İstanbul Büyükçekmece'de HEP binası önünde kutlama yapan topluluğa ateş açıldı. Kartal'da yürüyüşe geçen 300 kişilik topluluğa polis müdahale etti. Lastik yakma eylemleri ve korsan gösteriler düzenlendi. 247 kişi gözaltında Ankara-İzmİP Ankara'da însarı Haklan Anıtı'na çelenk koyma ve diğer Nevruz'u kutlama girişimlerine izin verilmedi. Polis helikopterleri alçaktan uçtu. İzmir Kadifekale'de 500 kişilik bir grup halay çekip, Nevruz'u kutladı. Adana Yaklaşık 3500 kişilik bir grup Nevruz dolayısıyla gösteri yürüyüşü düzenledi. Apo'nun resimleri taşındı. 300 kişilik ayn bir grup polisle çatıştı. Gece de çıkan çatışmada 1 kişi öldü; biri polis 6 kişi yaralandı «5. Sayfada STANBLL'DA GÖSTERİ — Nevruz kutlamalan İstanbul'da yer yer gösteriye dönüştü. Kartal'daki bir izinsiz yürüyüş sırasında, güvenlik güçleri müdahale etti. (Fotoğraf: AHMET ŞIK) HEÇyas ilan etti CUMHURtYET (Ankara)- HEP Genel Başkanı Feridun Yazar. olavlar üzerine tüm Nevruz kutlamalannı durdur- duklannı ve yas ilan ettiklerini açıkladı. Yasal zeminler içinde vapılan kutlamalann kana bu- landığjnı ileri süren Yazar, Baş- bakan Süleyman Demırel'i suç- ladı. Nevruz kutJamalan sırasında yaşanan olaylan katliam ola- rak nitelendiren Yazar, Demi- rel'i suçladı. Ola\laqn sorum- lusunun, Başbakan'ın "Nevruz kutlamalarına müdahale edil- meyecek" sözlen olduğunu ileri süren Yazar, "Devlet îcendi gü- venlik güçlenni kontrol altına alamıyor. Birçok \erde halkın üzenne ateş açılıvor" dedi. HEP Genel Başkanı Yazar, bölge milletvekillenne görevle- rini yapmalan ya da parlamen- to\u terk etmelen çağnsında bulundu ve "Demokrasiye ve ınsan haklanna duyarlı tüm milletvekillennı ayınm gözet- meksizin HEPçatısı altında bir- leşmeye çağınyorum" dıye konuştu. Yazar, Nevruz Bayranu önce- si bayranun kutlanabileceğinin söylendiğini anımsatarak kutla- malann başlamasından sonra katliam yapıldığını bildirdi. Demırel'ın verdıği sözü yerine getırmedığıni anlatan HEP Ge- nel Başkanı Yazar yasal zemin- ler içinde yapılan kutlamalann kana bulandığını belirtti. OLAYLAREV ARDENDAKI <;ERÇEK ianhOyun 'jlkemi: hızla kanlı bir cmun içine çekiliyor. Te- rle varabileceği noktaya xan PKK, bu kanlı oyunu sneye koyabilmek için 1992 Aruzu'nu seçti. Yasal kut- nalar yerine izinsiz gösteri- t, havaya şarjör boşaltma temlerivle tırmandırılan topyekûn çatışma havası ve haftalardır dağıtılan ayak- lanmaya çağrı bildirileri... Büyük çatışmaların çık- masmı önlemek için güvenlik güçleri belki de uzun süreden beri en serinkanlı tepkileri gösterdiler. Hükümet, Diyar- bakır'da statta tören yapıl- masına izin vererek gerilimi azaltmaya çalıştı. Ancak kan dökülmesini önlemek için ya- pılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı. PKK'nın Nevruz çerçevesi- ne yerleştirdiği strate/i açık- tır • Ne kadar çok kan dökü- lürse soruna başka ülkelerin ve uluslararası kuruluşlann müdahale etme olasılığı o ka- dar artacaktır. Böylece Tür- kive'nin Güneydoğu sorunu Kuzev Irak 'taki durumla bir- leşerek uluslararası bir sorun o/acaktır, Türkiye'nin iç so- runu olmaktan çıkacaktır. Böylebirgelişme, uluslarara- sı örgütlerde sorunun başka platformlarda tartışılmasına yol açacak, PKK da "görüş- meci taraf' niteliğikazanma- ya çalışacaktır. PKK'nın çok kan dökülmesini sağlayarak, yöneldiği hedefin bu olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Oıuzsekt vurttaşın canını • •• mArkast Sa. 19, Sü. 1 de Demirelekonomiyeel koydu BUGÜN CUMHURİYET (Ankara) - Başba- kan Süleyman Demirel, kamu fınans- man sorunlannın ağırlaşması, parasal göstergelerdekı olumsuz gelişme ve <^ö- viz rezervlerinın erimeye başlaması üze- nne. ekonomiye el koydu. Dün ekono- mı kurmaylan ile bir toplantı yapan Demirel, aynntılı bilgi aldı ve alınması gereklı önlemleri değerlendirdi. Başbakanlık Konutu'nda yapılan toplantıya Demirel'in ekonomi danış- manı Prof. Dr. Emre Gönensay. Devlet Bakanı Tansu Çiller. Hazine ve Dış Ti- caret Müsteşan Tevfık Altınok, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşan İl- han Kesici, Maliye ve Gümrük Bakanlı- ğı Müsteşan Ökmen Atamyıldız. Mer- kez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı Us- tün Sanver katıldı. Toplantıda. bu hafta yapılan Hazine nakit ödemeleri nedeniyle oluşan likidi- te bolluğunun yaratabileceğı olumsuz sonuçlar değerlendirildi ve buna karşı alınması gerekli önlemler tartışıldı. Hazine nakit akımı programı ve büt- çe gelir gıder dengelerinin de ele alındığı toplantıda Başbakan Demirel özellikle dövız rezervlen üzerinde durdu. Mer- kez BanJcası Başkanı Saracoğlu'ndan rezervlerin son dunımu ile ilgili bilgi alan Demirel, resmi rezervlerde meyda- na gelen 1.3 milyar dolarlık azalmanın nedenini sordu. Demirel'ın bundan böyle Merkez Bankası'mn rezerv azal- masına yol açabılecek operasyonlardan mümkün olduğunca kaçınmasını, an- cak döviz kurlannda aşın artışlara da izin verilmemesini istediği öğrenildı. Devlet Bakanı Tansu Çiller'in de pa- ra ve dövız pıyasalanndaki olumsuzlu- ğun Hazine'nin şubat ve mart aylanna yığılan büyük miktardaki ıç borç öde- melennden kaynaklandığını söylediği belirtildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle