18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22MART1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMT Doviz-altın ne getirdi? Dolar (T kale) Mark (T tale) isviçre Ff- (T.kate) Stertin (T.kale) (TL) 5110 3375 3760 9650 6160 3685 4075 10.580 Hafta (Tt) 6285 3770 4143 10800 »**(*) 2.03 2.31 1.72 •fflmııı '| ı—| I111 !! F ' l f 1"1 Borsada geçen hafta 2.08 "oTT Y * k 22.91 11.70 10.24 13.09 TTsT 20 M M T 1992 M M bacai: 1.113 Mityar TL. (+%15.74) : toiıü. 3958 85 (+%2.75) M M •*tan: 198.809.157 (+%9.6C " 3028.85 (+%2.66) Satf Entts: 4503.17 (+%2.79) HİSS£ SENEDI Adaoı Çnmto (C) AnadatıCan tetmprmnto SrfkTûtAn Botu pırafltD ÇnaHd» Çümmo Çımsa Dtfnrt)** Omzf Om Emek Syrta Eroyas B>racıhk Oemı Esbaı* Fanış Aftmmyum Genttş Hrfaş Hûrrtyet GaaHaMı stanbul Motnr hston a ™ Demr Çttt KenlGıda Konya (Smento ı l n Kfrttş Kfltlhyı Pomlen MtiıraTalam Mvmans Mam 0 Marsha» Boya Mensucai Sam. Htata OanTjtatıl Otnufcsa Pettam PrarEt PınwSu Pınar Sût PınarUn YıymoMı S«ılıiJ Hokfing s*ı Sun Elektnm* n« TotajOto Fab. MHmYoian T. I T.Dij Tx to* TJ»I TJTİ T tş Bant(C-»2SBDL) TKalonBank. TTuborg UşakSenn* Vataf Rıan. Kjra. Vataf Yrtnm VeM Yapı ve KTKS Sankası y» m K.8.(*40 BDL) Yaas (Jra Marmare Âianvunus Pefrotenl Tunzm Işlem mtktan (Hissead 265 500 U72.TM 2.581480 1U4* 7ZU2S •Mtt 2.7' 84.600 4.896 57 1066 Ü7JM 2 075 050 1.000 1949 633 ntsn33 431 1JI1MM 91 065 17.781.388 8000 172 000 MKJ2I 1JM.71* LMS.74* S.SZ7JM 44.7M 1MJM 77J2S 12S7 ımw 9 700 24 941826 1000 13 000 159 375 M2.71I 4.1M 111.771 1MJ17 602 096 65.800 1H-SM 13 900 6 372 675 »U74 1.1I7J7S 9000 347.111 •N.7M 412 895 m.77» ZJ41JS 1553 948 22 500 208 600 315 350 LSMJM 4M.7M 185 560 562.860 188 771 S7UH MMZ7 1J47.1S0 22.1M 1530 43 000 40 320 »•7.211 2.399 560 1.863 490 11347 JM 390 850 47 600 149 510 2000 16 500 38 500 itUM 558 710 1390 600 «77.747 118 425 14JM 8 000 136 430 1 İ M \JHM4 30 250 1302 035 4200 M4O2* U33J7S 1898 674 İ.İ1M2M 45 938 1J4L511 4.436 800 1J1I.7H 138100 1*Ut2 7*4.74$ 5000 923.500 I1MS 53 719 20 500 580 810 4.181.199 1 745 880 1398 402 11000 48 619 586 800 düşük fiyai 2.600 2.050 ust 1150 17 250 7.500 1İ.7S» 1600 1800 2300 5200 7.600 5100 1500 825 SJM M.7M U.7M 1550 21 000 3850 2200 4300 Z J M 1 600 41.MN 1 450 5200 1.1» M.5M 3400 650 14.5*0 4.800 17.75İ 39 000 1.45» iooo 11000 850 650 14.250 2550 4.450 1700 42S 575 135 000 700 1200 3000 725 900 950 1200 3 300 1850 1400 1200 1 150 2850 7200 2850 1 700 8500 7500 2.7*0 En yûksek fiyat 2.800 (.7** 2150 Z7J 1L7M 11JM 1300 18.250 7500 1650 1800 2400 İ 1 M 5700 7.800 5500 1550 875 3.4M 1 M M 1UM 1.4» 1550 22 000 4050 2200 4300 1650 1 650 5900 1.2M Z3.M* Kapanış fiyatı 2600 L7M 2 100 12.750 1300 18 000 7500 1650 1800 2400 S.1M 5.500 7800 5500 1500 875 Z.7M «25 12.1*0 1 U H 14M 1550 21000 4000 2200 4300 1600 Dejışım% Hafta içinde •7.14 1J4 -2 33 4.7* •1I.M 15.M 542 4.SS ooo 1 38 J.17 •132 000 000 000 1I.İ7 0 00 -127 000 -3 23 000 1.11 2.7» 7J1 1 J * 1.11 000 21JS •«67 123 000 000 1 U 4 -3 23 1M1 2 J İ 1500 5600 1.25* 3600 775 2JS* S.SO» ı.i*o 4800 2.7M 40 500 1.7M 1 100 11250 875 725 1 1 M * 4.03* 2950 4700 1 750 7*0 1 M M 4M 7 » 135 000 750 1250 7/4M Ttt 3300 750 950 1050 1400 3300 2 100 1600 1JM 1 400 1200 3050 7200 2950 11.750 1 700 9200 7500 700 I.7M 125 1 J M 250 I7S 1350 3200 1 150 2600 1200 2.300 1600 575 2150 1.1M 4200 750 1250 n j 800 U.7M 1800 MM 275 7M 1400 1L2M 1JM 3500 1 250 3.2M 2600 1300 2400 1750 625 2400 1.15* 4200 800 1300 2MM 3400 700 4800 Z.7M 1IJM 40 500 1.5M 1000 11250 850 675 1 U M 2 700 4 700 1700 1 M M 429 135 000 750 1200 7JM 3150 725 950 1000 1300 3300 2 100 1400 1300 1200 MM 3000 MM 7.200 2850 11JM 1.700 9 100 7500 M M 5.7*0 750 1C7M 1700 MM 275 72S 1400 1 M M 1.1M 3300 1 250 MM 2600 1200 2.350 1 700 625 2350 1.1M 4200 775 1300 SJt M 1 -3 30 6 67 4.17 -12 82 000 4.7* 11.7» -2 04 11.41 5J7 1.41 -1 22 1.47 -9 52 0.00 0.00 •6 90 17 M •12 90 0 00 •2 86 1M7 11.17 •SJt 4İ.57 000 345 -4.00 M 4 11.M •156 -3 33 21.74 270 000 000 0 00 000 -6 67 4.M •3 70 000 M2 000 4.*5 0.00 -6 53 21J8 -5 56 -2.15 •1 32 323 742 000 1.71 M 3 17.24 000 147 -3.98 247 1.(1 -6.71 0.00 M3 000 -4 00 -4 08 3 18 4.17 000 449 -4 55 -3 13 Yı içınde -1186 -2*.45 -36 36 154* •1242 •1X71 •24* İJ» •1147 400 •6 55 •1*4* •13 79 -25 00 -14 29 -29 44 -445 -6 33 -744 -14 29 5.97 37 50 •2 78 M.55 LM •124* •21.11 254* •1542 445 -8 82 27.7* 370 •24 53 330 10 26 «.11 -9 09 1M1 1745 -3 99 •29 11 44S 25 93 -6 67 -2(47 145 4.11 -4 95 •20.1* 10.11 17 35 •1241 48.57 714 -811 -1818 1M (.11 385 2.21 -5.56 -3.7* 414* -22.71 •141 -1M* 5169 •28 57 000 -2141 294* -23 17 •14 71 11 76 -13 04 400 29 41 -13 90 244 -U.7S 30 00 -33 33 •2M* -2174 7.14 -10 00 183 M1 -24 44 964 000 741 50 00 •1444 433 •ii.li -1131 -2143 -«.45 19 77 -234* -2(47 1445 -2 94 •13 79 -224* -3 70 -22 58 -6.00 -23.58 -37.50 16 67 -23 55 000 000 -24* YATIRIMCININ HAFTALIK REHBERÎ Piyasalarda 'Merkez Bankasf şaşkınlığı Dolar yükselişini sürdürdü ABDURRAHMAN \1LDIRIM (tstaobul) - Piyasalann fazla parc- dan dolayı başı döndü. 9 trilyon liraya varan iç borç ödemesiy- le piyasaya çıkan para Merkez Bankası tarafından emilmeyin- ce, para ve sermaye piyasalan sarhoş oldu. Paranın bollaşma- sıyla faizler başaşağı giderken, döviz ve borsa yükseliyor. Dolar yüzde 1.79. borsa yüzde 2.75 arttı. veremediler. Merkez Bankası'nın Ha- zine'ye aklardığı paranın nereden bu- lunduğu ise tahmin edilemiyor. Rterkez şasırttı Geçen hafta maaşlarla birlikte top- lam 14 trilyon liralık ödemenin aynısı şubat ayında yapılmış ve Merkez Ban- kası hemen hemen aynı günlerde piya- saya çıkan bu parayı döviz satışı yo- luyla ve açık piyasa işlemleriyle geri çekmişti. Bu hafta yapılan ödemeler sırasmda Merkez Bankası açık piyasa işlemlerini yok denecek düzeylerde tuttu. Merkez Bankasfnın geleneksel politikasındakı bu sapmanın nedenle- ri olarak Hazinc ile paranın kontrolü konusu arasındaki anlaşmazlık ve hü- kümetin faizleri yükseltmeme yönün- dekı baskısı gösteriliyor. Bu baskılar Tasarruf dünyasının başının dön- mesine. Merkez Bankası"nın beklene- nin tersini yapması, iç borç ödemele- riyle piyasaya çıkan paravı geri topla- maması neden oldu. Hazine ödemeler için Merkez Bankasf ndan yaklaşık 10 trilyon lira avans kullanınca emisyon patladı. Geçen haftayı 22.1 trilyon li- radan kapatan emisyon, maaş ve iç borç ödemelerinin bir bölümünün ya- pıldığı pazartesi günü 26.8 trilyon lira- \açıktı. Hazinedaha sonraki günlerde kısa vadelı avans kullanımını devam ettirirken emisyon hacmınin gerileme- si dikkat çekti. Merkez Bankası'ndan elde edilen son emisyon rakamı 19 mart perşembe giinüne aıt ve 25.2 tril- von lira. Emisyonun 28-29 trilyona yükselmesini bekleyen bankacılar bu rakamın düşük çıkmasına bir anlam sonucunda Merkez Bankası'nın para- nın ucunu bıraktığı ve bunun doğura- cağı sonuçlan Hazine ile siyasi otorite- nin görmesini istediği belirtiliyor. Para nereye gidiyor? 9 tnlyon liralık iç borç ödemesinden piyasaya net çıkan para miktan yakla- şık 5.5 trilyon. Bankalar önceki hafta- nın Hazine ihalesi için 2.6 trilyonu çarşamba günü Hazine'ye yatırdılar. Hafta boyunca Merkez Bankasfnın açık piyasa işlemi yoluyla ve döviz sa- tışı ileçektiği parada 1 trilyon civann- da kaldı. Piyasadaki aşın likidite, repo faizlerini ve bankalararası borçlanma faizlerini önemli oranlarda geriletti. Buna karşılık dövize talep güçlendi. Bfpsa •mıtlamlı Hisse senetleri geçen haftaki yüzde 6.40'lık bir artışın üzerine bu hafta yüzde 2.75'lik bir artışı daha eklediler. Böylece borsa üst üste 6 haftalik düşü- şünün ardından son iki hafta çıkış ya- şadı. Haftaya 3852 puandan başlayan endeks, piyasaya çıkan fazla paranın dopingiyle Nevruz sendromunu yendi ve cuma gunü 3990 puana kadar yük- seldikten sonra haftayı 3959'dan ka- padı. Yurt içi siyasi gelişmeler ve terör olaylan ile Karabağ'daki çaaşmalar- dan olumsuz etkilenen borsanın yük- selişe geçmesinde, piyasada paranın bollaşması yanındafiyathareketlerini grafiklerle ızleyen teknik analiz sonuç- lannın kısa vadede "al" sinyaü verme- si, şubat ayında düşen enflasyonun bu iymesini mart ayında sürdüreceğine ilişkin tahminler etkili oluyor. Borsa- da alıcılan devreye sokuyor. Mvüaltın Dolann marka karşı değeri 1.67'den hafta ortasında 1.64'e kadar düştü. hafta sonunda ise yeniden 1 67'ye çık- tı. Geçen haftayı serbest piyasada 6140 liradpn kapatan dolar bu hafta sonunda 6285 liraya yükseldi. Dolann artışı yüzde 1.79 olurken markın değer artışı yüzde 2.31 oldu. Altın ise dış pi- . yasalarda değer kaybediyor. Onsu 347*' dolardan bu hafta sonunda 338 dolara inen altın yurt içinde küçük oranda değer kaybetti. Milli gelirin bölüşümüdengesizCUMHURİYET (Ankara) - fürkiye Odalar ve Borsalar Bırligj'nin (TOBB) dört öğre- lim üyesine yaptırdığı bir araş- tırma. Türkiye'de mılli gelir bolüsümünün 1980'den itibaren "gözİe görülür" biçimde bozul- duğunu ortaya koydu. Araştır- mada, bölüşümdekı eşitsizliğin kö\-kent aynmından çok emek-sermaye aynmına bağlı hale geldıği vurgulandı Reel ücretlerin son yıllarda artmaya başladığı da belirtilen araştır- mada. ücret gelıri üzerindeki vergi yükünün yüksek olduğu. ıç ticaret hadlerinin tanm aley- hine döndüğü, imalat sanayiin- de ıstıhdam artarken venmlili- ğın geri planda kaldığı belirtil- di. TOBB'nin Prof. Gülten Kaz- gan. Prof. İzzettin Önder. Doç. Hasan Kırman ve Doç. Nihal Tuncer'e hazırlattığı "Türkiye'- de Gelir Bölüşümü" adlı araş- tırmada ücretli ve maaşlılar ile tanmda çalışanlann nüfusun > üzde 80'ini oluşturmalanna karşm milli gelirin üçte birini al- dıklan vurgulandı. Ücrftter vt verıi yûkü Araştırmada 1977-1990 yılla- n arasında reel ücretlerin yakJa- şık yüzde 18 gerilediği. ancak özellikle 1989 yılından itibarcr artmaya başladığı belirtildi Yatırım fonları ne getirdi? Trihk KabİM MfMJ »* İ5 Yatmm 1 iş Yatınm 2 iş Yatınm 3 İş Yatınm 4 İş Yadrım 5 iş Yatirım 6 Interfon 1 Interfon 2 tnterton 3 Interfon 4 Interfon 5 iktisat Yat. 1 Ikosat Yat. 2 iktisat Yat. 3 iktisat Yat. 4 • İkt Atılım F. Garantı Yat 1 Garantı Yat. 2 Garantı Yat. 3 GaranD Yat 4 Garantı Yat. 5 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yatınm F. YKB Sektör F. YKB Hisse F. YKB Kamu F. YKB Lrkıt F. YKB Karma F. YKB Oövız F YKB Kapital F. YKB A k « F . Vakıf Fon 1 Vakıf Fon 2 Vakıf Fon 3 Vakıf Hisse Vakıf Dünya Vakıf Fon 6 Dışbank Mavi Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tütûn Fon 1 Tütûn Fon 2 Mitsuı Fon 1 Mıtsuı Fon 2 Finans Fon 2 Fınans Fon 3 Finans Fon 4 Fınans Fon 5 Ziraat Fon 1 2raat Fon 2 Ziraat Başak Ziraat Fon 4 Halk Fon 1 Halk Fon 2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon Emlak Fon Emlak Invest lmpex Fon 1 lmpex Fon 2 Töbank Fon Sûmer Fon Deniz Fon Ege Fon Kalkınma Fon Demir Fon-1 Demir Fon-2 Tariş Fon-1 Tanş Fon-2 Ortak Fon Türkbank Fon Netfon Eüfon tintı 104.254 55.125 27 179 22.806 10 000 19.615 77 360 63 909 32 999 30.541 »0.821 67.217 54.984 26.183 26.451 19.354 82.071 30.752 19.874 13.140 11.090 82.893 27.752 19.191 71.049 57.633 88.280 56 224 50.301 55.351 23.968 18.878 16.952 57 570 145.291 26.765 17.847 23.747 17.087 49.935 71.065 20.293 57.882 16.166 207.824 24.602 32.031 27 115 20.751 17.963 30.643 22.606 23.711 21.879 30 400 22.996 31.752 21.155 26.567 20.911 10.000 24.406 18.159 21.039 22.799 25.175 20.032 21.191 20.386 10.117 21.446 10.000 17.644 17.383 17.723 17.389 k. » M fiyatı 117.481 53.290 30.844 25.561 11528 22 415 85 840 68 458 35.717 34 304 10 590 75 227 61 539 29 309 29.608 19 611 93.292 32 603 23 090 12.974 11.652 92 719 31.057 .21.482 77.914 64 179 80.879 63 023 56.091 61.240 27.290 21.354 21.390 64 116 160.183 29.806 18.830 27 078 18:674 54 830 80.185 22 762 65139 18.116 224.137 22.346 35.919 30 386 23.006 20.146 34.788 25.333 26.795 24 493 34 091 25.774 35.145 22.871 29.847 22.974 10.674 27.425 20.410 23.359 24.720 28 302 21.898 23.508 22.805 11.354 24.144 10.314 19.569 19163 19 838 19.689 4*4i)l*l y t e * 1.02 0.44 1.07 1.01 1.17 1.13 0.93 0.60 0.63 1.09 0.11 0.98 0.98 0.99 0.99 0.54 1.42 1.25 2.17 1.23 2.92 0.99 0.96 0.95 0.83 0.99 -0.4317 1.01 0.93 0.90 1.23 1.06 2.31 0.96 0.80 0.92 0 65 1.02 0.79 106 1 11 1.08 103 1.00 0.87 0.94 0.94 0.89 0.19 0 97 0.98 1.01 0.98 1.00 1.02 0.97 0.86 0.55 1.02 0.43 0.61 0.95 0.95 0.92 0.68 1.01 0.86 0.99 0.97 1.00 0.94 0.74 0.90 080 1.03 1 10 **&* y i z * 12.69 -3.33 13 48 12.08 15.28 14.27 10.96 7.12 8 24 12.32 -2.13 1192 11.92 11.94 11.94 1.33 13.67 6.02 16 18 -126 5.07 11.85 11.91 11 94 9.66 11 36 -8 38 12.09 11 51 10.64 13.86 13 12 26.18 11.37 10.25 11.36 5.51 14.03 929 9 80 12 83 12.17 12.54 12.06 7.85 709 12.14 12.06 0.87 12.15 13.53 12.06 13.01 11.95 12.14 12.08 10.69 8.11 12.35 9.87 6.74 12.37 12.40 11.03 8.43 12.42 9.32 10.03 11.87 12 23 12.58 3.14 10.91 10.24 11.93 13.23 Ayrıntılı Bilgi Sabah Gozetesinde SABAH PAZARLAMA KonııtfinansınamodelarayışıEkonomi Servisi- Dar ve sabit gelirliler, bu belirşiz enflasyon ortamında nasıl ko- nut sahibi olabilir? Ekonomistlerin uzun süredir zihnini meşgul eden bu soruya da- ha çok kişinin ilgsini çekebilmek için Tür- kiye'de ilk kez bir özel şirket, "Konut Finansman Modeli Yanşması"düzenledi. Gok İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından. 30. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzen- lenen, toplam 70 milyon lira ödüllü yanş- ma. ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik özelliklerini dikkate alarak, düşük ve orta gelirli vatandaşlann konut sahibi olabilmelerine uygun bir finansman mo- deli geliştirilmesini öngörüyor. Yanşma- nın jüri başkanlıgını Toplu Konut İdaresi Ba$kanı Yiğit Gülöksüz yapıyor. Özellikle prefabrik endüstri yapılannda uzmanlaşrriış olan ve 30 yıldır inşaat sek- töründe faaliyet gösteren Gök Inşaat'ın Yönetim Kurulu Başkaru Altan Gökçek, AlUn Gökçek - Gök ln> tığı belirsizlik ortamını da dikkate alarak, nasıl bir finansman modeli içinde konut sahibi yapabiliriz? Bunu ekonomiye mi- nimum ölçüde yüklenerek nasıl gerçek- leştirebiliriz; devletin katkısını nasıl mini- muma indirebiliriz? -Sözünü ettiğinizfinansmanmodeli ko- nut sahibi olacaklann dışındaki bazı ke- simlerin de katkılannı mı öngörüyor? GÖKÇEK- Aradığımız model, esas olarak kendi kendini çeviren bir model. Ancak enflasyonun yüksek seyrettiği göz- önüne alınırsa, belirli bir süre için devle- tin, belediyelerin geçici katkılan olabilir. -Bu akademisyenlere yönelik bir yanş- ma mı? GÖKÇEK- Böyle sınırlamak do|ru de- ğil. Finansman ön planda olduğu için ön- celikle ekonomistlerin ya da inşaat-mima- ri gibi alanlardaki uzmanlıklanna ekono- bu konuya kafa yormuş ya da yormak is- m a da ne tür projeler ortaya çıkmasını mi boyutunu da katmış araştırmaalann teyen herkesın gorüşlerinden yararlanıl- nmiivr.rc.inny» iiri o^ct^rr^e.ft.ni ,,rr,,.,™,., A ^ . , . . _ _ masma olanak sağlamak istediklerini be- lirtiyor. Gökçek, birincinin 40 milyon liralık ödül alacağı yanşmayla ilgili olarak sorulanmıza şu yanıtlan verdi: - Bugüne kadar gerçekleştirilen çeşitli konut projelerinden farklı olarak bu yanş- umuyorsunuz'.' ilgi göstereceğini umuyoruz. Araşürmaa GÖKÇEK- Türkiye'de inşaat sektörü- derken geniş düşünüyoruz. Bu kişiler üni- nün bugün gelmış olduğu düzey, teknik versite ile ilgili olabilir, finasman kuruluş- açıdan Türkiye'de konut sorununun çö- lannda görevli olabilir. Tutarlı bir çözüm zülmesine yeterlidir. önemli olan, gerekli önerisiyle ortaya çıkabilecek ve meramını finansmanı bulabilmektir. Dar ve orta ge- anlatabilecek herkese açık bir yanşmadan lirlı vatandaşı, yüksek enflasyonun yarat- söz ediyoruz. aslında. YENİ BİR TÜRKİYE KURULUYOR MARMARA'NIN YENİ PİLOT BÖLGELERİ ÇANAKKALE, BANDIRMA, BALIKESİR... AKDENİZ'DE TURİZM YATIRIMLARI DERHAL BİTİRİLİYOR... SANAYİLEŞME STRATEJİSİNE ÖRNEK "DENİZLİ MODELİ"... KARADENİZ TURİZME AÇILIYOR... ERZURUM VE GAZIANTEP ÖNEM KAZANIYOR... HANGİ BÖLGEDE, HANGİ SANAYİLER TEŞVİK EDİLECEK? DPT MÜSTEŞARIİLHAN KESİCİ "2000'LERE DOĞRU SANAYİLEŞME" PROJESİNİ ANLATTI. YALIM EREZ: "DOĞU, SERAAAYE GÖÇÜ NEDENİYLE KALKINAMADI" MUSTAFA SÖNMEZ: "SORUN, SÖMÜRÜLMEK DEĞİL, SÖMÜRÜLEMEMEK" TARIK ZİYA EKİNCİ: "KÜRT BURJUVAZİSİNİN AYRIUK TALEBİ YOK" MUSA ANTER: "BELÇİKA'DAKİ, İSVİÇRE'DEKİ HAKLARIİSTİYORUZ" TEVFİK ÇAVDAR: "DEMOKRATİK KÜRT ÖRGÜTLERİNE İHTİYAÇ VAR" MEHMET ALTAN: "CEBERRUT DEVLET 60 YIUN FATURASINI ÖDÜYOR" YÖNETİCİLİK YETENEKLERİNİZİ TEST EDİN YÖNETMEK İÇİN GEREKLİ TEMEL OZEUIKLERE SAHIP MISINIZ? ANALITIK DÜŞÜNME YETENEĞINIZ. YARATICIÜĞINIZ ÖZGUVENINIZ ESNEKLIĞİNIZ KARIYER PPOFIL'NIZI ÇIKARABILIRSİNİZ KİT'LER ÖZEL SEKTÖROEN DAHA VERİMÜ f DIE'NIN ARAŞTIRAAASININ ÇARPICI SONUCU- KİT'LER IŞGUCU VERIMLILIĞI AÇISINDAN OZEL SEKTÖRUN ÇOK ONUNDE • ÜÇ BÜYÜK GAZETE N İ Ç İ N "PROMOSYONA DEVAM" DEDİ? • TISK BAŞKANI BAYDUR: "TÜRK-İŞ Y U M U Ş A M A Z S A , İŞCİ ÇIKARTMAtAR GÜNDEME GELEBİÜR" • BİR "DEV'İN UYANIŞI. PETROL OFİSİ PAZAR- LAMAYA VE REKABETE Ö N E M VEREN BİR ANIAYIŞLA YENİDEN ÖR- GÜTLENİYOR • GERÇEK BİR BORSA ŞİRKETİ: SARKUYSAN •> İNGİL- TERE'DE MUHAfAZAKARLARIN O N Ü Ç YILLIK TAHTI SALIANIYOR • K O N Y A Ç İ M E N T O ' N U N KARNESİ • A D A N A CİMENTO, CEÜK HA- IAT, ERDEMİR, T.DEMİRDÖKÜM VE TOFAŞ HİSSELERİNİN GELECEĞİ... METAŞ, YÜNSA, ARÇELİK, TRAKYA C A M ' D A N "ÖZEL" HABERLER M0RAMA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle