09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1982 PAZAR • CUMHURİYET SAYFA 4 HABERLER 19 KanlıNevruz:38 ölüHLaeirVferkezi - GüneydoğV- ya. JÖTUZ kanlı geldi. Savış al-£tı«n dönüşen Cizre ve Şr- nEik^acn 12 36 kişi öldü. Ju öl I £iı listesine, Mardin 'e A<Ja-a<lan da bırer kişı ekleı- di_ t lışinrı öldüğü Cizre ve 'A i k iğ Ş y çatıan.lana olduğu Van'da s>- kağ. çkrm yasağı ilan edilci. O l d k a sakin bır gün gecircn Diyrtakırda ise Cizre ve Şr- n a k a ı getirilen yaraMar içn beledy, akşam saatlerinde kanji»nsu yaptı CİZR Jölgenin en hassas noı- talaıncan biri olan Cizre, din önce >Jevruz kutlamalanıa sor»r. ca öliimlere sahne oldı. ÖğJce ioğru başlayan olaylar, gecege; saatlere kadar çatij- maya sirdü. Cixede sabahın erken saac- lerinter itıbaren, aralannca kadıılain \e çocuklann da bı- lundığt kalabalık gnıplar, '"Ne\rui kutlanacak" sloganlı- n atarat ve ellerinde Abdullah Öcalm'n posterlerini taşıyarak mezarlığa gitliler. Bu arada mt- zarlıfa doğru gitmek isteyen hr başk; gruba, polis engel olmak istedivedağılmalan uyansınca buluıdı.. Ancak bu grup, E-I4 Kara/o u üzerindeki kavşakıa otura-ak dağılmayı reddetü. Grubun dağılmaması üzerine, polis telsizinden "Dağılsınlar, dağılmazlarsa gözyaşartıcı bomba atın" uyansı geldi. Bu- nun izerine polis, gözyaşartıcı bomba attı. Bu sırada polis panzerinin ateş açtığı görüldü. Havaya açılan ateş sırasında göstericıler ara sokaklara doğ- ru kaçtılar. Bu olaydan yaklaşık bir saat kadar sonra, değişik yollardan mezarlığa giderek burada bulu- şan kalabalık, sloganlar atü. Mezarlıktaki törenden sonra, Cudi Mahallesi'ndeki ilkokul önünde. kısa bir kutlama top- lantısı yapıldı. Saat 11.30sırala- nnda halk ilkokuldaki toplan- tıdan dağılırken silah sesleri ARDENDAKI GERÇEK • (Baştarafi 1. Sayfada) yitirmesinın böyle bir sonucu sağlamayacağını, Nevruz'un görece az zararla atlatıldığmı savunanlar olabilir. Ancak bu, iyimser açıdan, soruna yüzeysel bir bakıştır. Nev- ruz 'la birlikte bu kanlı oyunu sahneleme girişiminde bulu- nanlarm zorlamalarma de- vam etmeleri beklenmelidir. Onlar için oyun Nevruz'la birlikte başlamıştır. Ancak Türkive Cumhuhyeti'ni yö- netenler ve sağduyulu tüm yurttaşlar, ülkeyi bu kanlı oyunun içinden çıkarma yo- lunda gerekli olan serinkanh- lığa sahip olduklarmı göster- mişlerdir. Tüm ülke şimdi, geçmişte- ki hatalardan çıkarılmış ders- lerden güç alan bir demokra- tik kararhlık beklemektedir. • • • Kültiir Bakaıihğı bütçesi reddedildi CUMHURÎYET (Ankara) - Kültür Bakanhğı bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda red- dedilcü. Oylamada, 114 kabul, 124 ret oyu kullanıldı. Kültür Bakanlığı'nın bütçesi üzeritdeki görüşmeler tamam- landıltan sonra birleşimi yöne- ten başkanvekili Yasin Hatipoğ- lu, baianlığm bütçesinin bölüm- lerine geçümesini oya sundu. Oylanada, 114 kabul oyuna karşılk 124 ret oyu ile Kültür Bakaıhğı bütçesinin bölümleri- ne gedmesi kabul edilmedi. Ko- alisyoı ortağı partüerden SHP'li 28, DfP'li ise 61 milletveküi oy- lamada katüdı ve kabul oyu kul- landı Oylamada, ANAP, RP ve MÇPmilletvekilleri ret oyu ver- diler. Gciişmeler sırasında muha- lefet AÜisinde bekleyen ve soh- bet een milletvekilleri oylama- nın bslamasıyla genel kurul sa- lonıra girdiler. DYP'li Ayvaz Gökemir'in kuliste olmasına karşı oylamaya katılmadığı gö- rülci. DYP'liler oylamaya Ugi göstnnedi. Bıçenin reddedilmesinden sonr ANAP, RP ve MÇP'ti miU»ekilleri oylama sonucunu alk_ıadılar. lCtür Bakanhğı bütçesi için yeniaı "tekriri müzakere" iste- neci. Konu, TBMM Plan ve B t i t Komisyonu'nda ele ahn- dı k n sonra genel kurulda ye- ni <it oylama yapüacak. duyuldu. Bunu, bütün Cizre'yi saran silah sesleri ve giderek yo- ğunlaşan çauşmalar izledi. Cizre'de saat 12.00'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak buna karşm silah sesleri devam etti. Saat 16.3O sıralannda ilçe- deki tank ve panzerler çekilır- ken bu kez PKK karşı saldınya geçti. Onarh gnıplar halinde il- çenin çevresinde ağır makineli- lerle ateş açan PKK'lılara, güvenlik güçleri de ateşle karşı- lık verdi. Kısa sessizlik dönem- leri dışmda saatlerce süren bu çatışma sırasında, çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bu- lunduğu Kadıoğlu Oleli de isa- bet aldı. Ancak otelde herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmedi. Cizre'de en az 11 kişinin öl- düğü belirlendi. Ölümle sonuç- lanan olaylarla ilgili olarak Içiş- leri Bakanı İsmet Sezgin, "Gös- tericiler başlattı" derken, Cizre'de bulunan İnsan Hakla- n Derneği Genel Sekreteri Akın Birdal, güvenlik güçlerini suçla- dı. Birdal, akşam saatlerinde kaldığı Çatuk Oteli'nden Cum- huriyet muhabirine şunlan an- lattı: "Bu olaylara güvenlik kuv- vetleri neden oldular. Olaylara tanık olduk. Şu anda otelde bir bankın arkasına eğilmiş konu- şuyorum. Çok gergin bir hava var. Ankara'va haber verdik. 'Bakanlar Kurulu'na dununu ıletin. Burada durum çok va- him' dedik. Ölü sayısı 11 olarak açıklanıyor, amâ çok daha faz- la olduğunu sanıyoruz. Bazı ai- lelerin, cenazelerini vermemiş olması muhtemel. A) nca, cevre köylerden de ölüm haberleri ahyoruz." Gündüz meydana gelen olay- lardan sonra Diyarbakır ve Mardin'e yaralı taşıyan bazı "beyar bayrakh" araçlann, kı- sa süre sonra ilceye geri dönme- si de "bu yaralilann yolda öldü- ğü" biçiminde yorumlandı. ölü sayısmın artması anlamına ge- len bu yorum, yetkililer tarafın- dan doğrulanmadı. ölenlerden adlan belirlenen- ler ise şunlar: Lokman Ercan. Hüseyin Sönmez, Hüseyin Er- tene ve Yusuf Ergjn. ŞlPHk Dün bölgenin ikinci "sıcak noktası" Şırnak oldu. Şırnak'taki olaylarda, biri polis memuru 24 kişi hayaünı kay- betti. Cumhuriyet Şırnak mu- habirinin çeşitli kaynaklardan sağladığı bilgilere ve gözlemle- rine göre olay şöyle gelişti: Valiliğin, kutlamalar için res- men izin verdiğj Cumhuriyet Meydanı'na sabahın erken sa- atlerinden itibaren kalabalık gnıplar gelmeye başladı. Arala- nnda kadınlarla çocuklann da bulunduğu gruplar, meydana açılan yollann başında polis ba- rikatlanyla karşılaştı. Güvenlik güçleri, alana girenleri aramak istedi. İlk başlarda, gelenlerin büyük bir bölümü aramaya iti- raz etmedi ve arama işleminden sonra alana girdi. İlerleyen da- kikalarda ise büyük gruplar halinde gelenjer "aramalann çok zaman alacağı" gerekçesiy- le itiraz ettiler. Polisin arama yapmakta ıs- rar etmesi üzerine tartışma çık- u. Tarüşmalann büyüdüğü saat lO.OO'da ise silah sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, ilk ateşin göstericiler- den geldigini söylerken, HEP Parti Meclisi üyesi Mesut Uy- sal, alana girmek isteyen halkın üzerine ateş açıldığını savundu. Sonraki saatlerde silah sesleri kentın her yerinden gelmeye başladı ve tam bir kaos yaşandı. Çok sayıda ev ve araç kurşunla- ra hedef olarak hasar gördü. Şırnak'ta olaylar üzerine saat 14.00'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu arada ölü ve ya- ralılar da güçlükle Şırnak Dev- let Hastanesi'ne taşındılar. tlk saatlerde 11 olarak gelen ölü sa- yısı, akşama doğru artmaya başladı. Gece saat 22.00 sırala- nnda da SHP Şımak İl Başkanı Yusuf L'ğur, ölü sayısının 23 ol- duğunu bildirdi. Yusuf Uğur, ölenlerden 12'sinin Devlet Has- tanesi'nde bulunduğunu. öteki 11 kişinin cesedinin ise evlerin- de tutulduğunu belirtti. Kendi- sinin de bu arada polisler tara- fından dakikalarca sürüklene- rek dövüldüğünü anlatan Uğur, "Şimdi endişemiz, yann (bugün) cenazelerin nasıl kaldı- nlacağı?" dedi. Şırnak'ta aynca bir polis me- muru da hayatını kaybetti. İçiş- leri Bakanı'nın açıklamasına göre, izinli olduğu için evinde bulunan Osman Çatana adlı polis memuru, silahlı çatışma- lan duyunca dışan çıkarak ta- bancası ile ateş etmeye başladı. Bir süre sonra mermisi biten Çatana, göstericiler tarafmdan linç edilerek öldürüldü. Şırnak'taki olaylarda ölen 23 kişinin adlan şöyle: Zeynep Uysal (50), Emin Acar, Halil Baysal, Şeyhmuz Kabul, Halil Değer, Nebahat Gaguç, Hedi- ye Sagiç, Ramazan Bayar, Ne- zir Sezek, Halil Baysal, Belkıs Yumak, Abdullaüf Sidar, Mehmet Nezir, Bülent Zeyrek, Birsen Özcan, Ömer Dayan, Bilal Zeyrek, Hacer Şan, Hasan Cavlak, Birşeng Onuk, Emin Tetik, Methi Güngen ve 8 ya- şında soyadı beSrlenemeyen Hatice adb kız çocuğu. SHP İl Başkanı Uğur, Şır- nak'ta 45 de yaralı olduğunu bildirdi. Önceki akşamdan itibaren elektrikleri kesik olan Şırnak, sokağa çıkma yasağıyla birlikte ölü bir kent haline dönüştü. İdil'de iken, olaylar üzerine Şır- nak'a giden SHP Milletveküi Selim Sadak, "Halk, davul zur- na çalarak kutlarken güvenlik güçleri ateş açmış" dedi. ..HEP İl Başkanı Abdullah Özcan da olaylan şöyje anlattr. " Aydın Gülsen ve Özcan adlı iki astsubay halka ateş açtılar. İlk anda 10 kişi düştü. Sonra da her tarafta ateş başladı. Korku- Şuper Fırınlara Süper Kampanya Şimdi Aygaz Fırınlar... Dolu Tüpü, Delandörü ve Hortumu iie Birlikte sti. Artık iftar sofralarınız daha iezzetli. Aygaz'dan süper 8 fınn. Dolu töpö, detandörü ve hortumuyia birlikte, 198.000.- TL'den başiayan taksitierie. Hemen alın... en gözel, en lezzeî sofraları hemen kurun... Aynca edcî ocağını getirene 100.000.- TL indirim. Haydi doğru bir Aygaz bayiine. Süper Aygaz Fırın kampanyası sizin için... CİNSİ Aygaz F2 Standari Fmn Aygaz F4A Akıllı Fınn Aygaz F5A Elektro Fınn Aygaz F6 Elektro Turbo Fırın Aygaz F7 Turbo Fırın Aygaz F8 Süper Fırın Aygaz F12 Super Turbomatik Fırın Aygaz F19 Termo Fırın PEŞİNAT 198 000- 318000- 258 000- 328 000- 283 000- 398 000- 473 000- 258 000- TAKSİT 198.000.- 318000- 258 000- 328 000- 283 000- 398.000- 4.73 000- 258 000- AY 9 9 9 9 9 9 9 9 TOPIAM FİYAT (KDV DAHİL) 1.980 000 - 3 180 000- 2 58OOOO- 3 280 000.- 2.830.000.- 3 980 000 - 4 730 000- 2 580.000 - Aynca Eski Ocağını Gelirene 100.000.-TL İndirim Aygaz yoruz. Herkes bodrumunda bekliyor." V3II~ Nevruz kutlamalan Van'- da da olaylı geçti. Kentin deği- şik kesimlerinde toplanan gruplann ateş yakarak Nev- ruz'u kutlamalanna. "izinsiz" olduğu gerekçesiyle güvenlik güçleri müdahale etti. Gösteri- ciler. polis ve askere taş atınca 21. Seyyar Jandarma Tugayı'n- dan takviye güç geldi. Tanklar ve panzerlerle müdahale edilen olaylarda, göstencilerin dağıl- malan için güvenlik güçleri si- lah kullandı. Bu arada gözya- şartıcı bomba atıldı. Olaylan izleyen ve fotoğraf çeken bazı gazeteciler tartaklanarak fılm- len ellerinden alındı. Daha sonra kentin her ya- nından silah sesleri duyulma>a başlandı. Van'daki sokak çatış- malan 3 saat kadar sürdü. İçe- riden polisin üzerine ateş açıldı- ğı gerekçesiyle HEP Van il örgütü binası, abluka altına alındı. Polis, binaya saat 16.00 sıralannda girerek içerideki 15 kişiyi gözalüna aldı. Van'da 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Can kaybı olmayan, ancak baa yaralanmalarla sonuçla- nan Van'daki olaylar üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. istendı. Cumhuriyet muhabirinin edindiği bilgiye göre. Diyarba- kır Devlet Hastanesi'ne Cizre ve Şırnak'tan 40 kadar varalı geıırildi. Öte yandan Diyarbakır Bele- diyesi Itfaiye Amiri Adem Fı- nk, Nevruz kutlamalan sırasın- da yakılan lastikleri söndürt- mediği gerekçesiyle gözaltına alındı. AA'nın haberine göre Fınk, lastıklerin söndürülmesi- nin itfaiyenin görevi olmadığım söyleyerek, söndürme talimatı vermediğı için gözaltında tutu- luyor. , Diyar- bakır'da dün HEP'in düzenle- diği çeşitli kutlamalarla geçti. HEP il binası önünde toplanan yaklaşık bin kişi, halay çekip Kürtçe türkü söyleyerek kutla- ma yaptı. Yoğun güvenlik ön- lemleri arasında yapılan kutla- malar, sessiz bir yürüyüşle noktalandı. Diyarbakır bağımsız millet- vekilleri Hatip Dicle ve Leyla Zana'nın da katıldığı bir başka kutlama ise, Mardinkapı me- zarlığında gerçekleştirildi. Yak- laşık 300 kişi mezarlığa giderek geçen yıl öldürülen HEP il baş- kanı Vedat Aydın'ın mezanna karanfıl bıraktı. Saygı duruşun- dan sonra kalabalık, topluca Kürt marşı söyledi. Milletvekili Zana'nın, "herkes üçerli beşerli dağılsın, yeni şehitler vermek is- temiyoruz" uyansı üzerine ka- labalık sessizce dağıldı. Kentte esnafın bir bölümü de Nevruz dolayısıyla kepenk ka- pattı. Diyarbakır'ın sessizbğini, ak- şama doğru belediye hoparlör- lerinin anonsu bozdu. Anons- larla, "çeşitli yerlerden getirilen yarablar için her gruptan kan" Öte yandan. bir ölüm haberi de Mardin'in Nu- saybin ılçesıne bağlı Kutlube\ köyünden geldi. Kövde Nev- ruz'u kutlayanlann üzerine ko- rucular tarafmdan ateş açıldığı öne sürüldü. Bu olay üzerine kimliğı bebrlenemeyen bır kişi hayatını kaybetti. , Güneydoğu'nun diğer il ve il- . M S M ^ A f\/\uA»K çelerinde ise Nevruz genellikle sakin geçti. Hakkari'de HEP'in düzenlediği şenbkler bölgedekı kanb olaylar üzerine ertelenir- ken, Bingöl'de HEP Genel Sek- reter yardımcısı İbrahim İnce- dursun'un polis tarafmdan gözalüna alındığı bildirildı. Olağanüstü Hal Bölgesinde- ki öteki il ve ilçelerde ise Nevruz kutlamalan genellikle olaysız geçti. Yer yer ateşlerin yakıldığı ve sloganlı gösterilerin yapıldığı yerleşim birimlerinde bazı gö- zaltılar oldu. Ağn'da ise valili- ğin düzenlediği Nevruz kutla- malan yapıldı. Torenlere Ağn Valisi ismet Metin, Belediye Başkanı Fevzi Bulut, 12. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İsak Subaşı ile İl Jandarma Alay Komutanı Yarbay Veli Küçük de katıldı. Antalya'da da HEP il örgütü tarafmdan düzenlenen Nevruz törenine 5 binin üzerinde insan kaüldı. Törende konuşan HEP Genel Sekreteri Ahmet Kara- taş, Türk ve Kürt halklannın kardeşliğini vurguladı. Yakla- şık beş saat süren toplanü, şar- kılar, halaylar ve şürlerle bir şenlik havası içinde geçti. Öte yandan, Cizre'de dünkü olaylar sırasında, Nevruz kut- lamalannı izlemek üzere bulu- nan 67 yaşmdakr Ahnan parla- menter Uvve Helmke, sivil bir pobs tarafmdan başına dipçikle vurularak dövüldü. Adana'da yurüyüşçüler, Öcalan'ın fotoğrafını taşıdüar. Demirel: Nevnız'a kan kanştı • (Baştarafi 1. Sayfada) kenli milletvekillerinin de hem kendisiyle hem de Başbakan ile sık sık konuştuğunu söyleyen Sezgin, eski senatörlerden Ra- gıp Üren'in cenaze töreninde HEP kökenli SHP milletvekil- leri ile bir araya gelerek ölü ve yaralı sayısı konusunda bilgi verdi. Sezgin, gazetecilerin so- rusu üzerine, "Önlar iyi niyetli. Aman olay çıkmasın, diyorlar. Ancak olaylara değişik pers- pektiften bakıyorlar, onlann gözündeki, bilinen gözlük. Biz, daha geniş perspektiften bakı- yoruz. Hem vatandaş hem de güvenlik güçleri açısından bakı- yoruz olaya" dedi. Sezgin, öğle- den sonra da milletvekillerinin isteği üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak göste- riciler için oluşturulan güvenlik kordonu ile barikatlann kaldı- nlması talimaunı verdi. Kaıkarıştt Başbakan Demirel, sabah sa- atlerinden itibaren yakından iz- lediği Nevruz kuüamalan ve olaylar konusunda İçişleri Ba- kanı'nın yanı sıra Olağanüstü Hal Bölge Valisi'nden de sürek- li bilgi aldı. Demirel, öğleden önce ekonomi brifıngi sırasında sık sık toplantıdan çıkarak Ünal Erkan'a bölgedeki duru- mu sordu. Demirel. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda bn- fing almak üzere yeni Başba- kanhk binasından çıkarken gazetecilere yaptığı açıklama- da, Cizre ve Şırnak'ta ölüler olduğunu belirterek "Nevruz Bayramı'na kan kanştırdılar" dedi. Çok gergin olduğu gözle- nen Demirel, "Maalesef Cizre ve Şırnak'ta ölü var. Bütün gayretlerimize rağmen bayram yapmak isteyen insanlanmızın bayramını zehir ettiler. Terör- dür bu" şekünde konuştu. Demirel, Bakanlar Kurulu'nun olaylan görüşmek üzere saat 21.00"de olağanüstü toplanaca- ğını açıkladı ve "O saate kadar olan bütün olaylan gözden ge- çirdikten sonra size bir beyanda bulunuruz" dedi. Stıgin'in açıkiamaa Olaylann büyümesi ve ölü sayısının artması üzerine öğle- den sonra Müsteşar Fahri Oz- türk ve Emniyet Genel Müdürii Yılmaz Ergun ile birlikte bir ba- sın toplantısı düzenleyen Sez- gin, ölü ve yaralı sayısı konu- sunda resmi bilgileri açıkladı. Sezgin, Nevruz kutlamalan sı- rasında çıkan olaylarda 2'si po- lis 22 kişinin öldüğünü. yine 2'si polis 28 kişinin de yaralandığını bildirdi. Şırnak, Van ve Cizre'- de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirten Sezgin, gaze- tecilerin sorusu üzerine, "Bize gelen bilgiler olaylann Urman- ma eğilimi göstermediği yolun- dadır. Yeter ki birtakım iç ve dış mihraklar, birtakım politi- kacılar, orada kendilerini ege- men güç sayan birtakım çevre- ler ve gruplar, bu işe çok daha fazla müdahil olmasınlar" dedi. Bakan Sezgin, bir soru üzerine. "politikacılar" sözünden her- hangi bir siyasi parti üyelerini kastetmedigini belirtti. Sıkıyönetim ilanının kesin- likle düşünülmediğini söyleyen Sezgin, sokağa çıkma yasağının kaldınlması karannı il yönetici- lerinin duruma göre verecekle- rini ifade etti. Halkın, sokağa çıkma yasağına uyduğunu da belirten Sezgin, "olaylar karşı- sında vatandaşın kılına zarar vermemeye çahşarak devletin gücünü gösteren, bu yönde göğsünü kurşunlara siper eden" güvenlik güçlerine de te- şekkür etti. Sezgin, "Nevruz'un kutlanması için her türlü kolay- Uklar gösterilmiştir. Devletin halkla kucaklaşmasını isteme- yen PKK militanlan olaylan başlatmıştır. Devlet, ödün ver- mez, taviz göstermez. 120 bin kişilik polis teşkilatımız Nevruz gününde daha büyük olaylar olmaması için üstün gayret gös- termişlerdir" diye konuştu. Bakan Sezgin, "Dünkü olay- lar yasadışı PKK'nın halkı ayaklandırmada başanya ulaş- tığını gösteriyor mu?" şeklinde- ki soruya. "Burada PKK'nın almayı umduğu sonuçla orantı kurmak gerekir" dedi. Sezgin. çıkan olaylarda birçok yurtta- şın öldüğünü, bazılannın da yaralandığını anımsattı. Bir soru üzerine. "Şırnak ve Cizre'de polisin zırhlı araçlan olmasaydı, güvenlik güçlerin- den ölenlerin sayısının 100'leri bulabileceği" bilgisinin kendisi- ne ulaştığını belirten Sezgin. çıkan olaylan da devletin bö- lünmez bütünlüğüne yönelik eylemler olarak niteledi. Olay- lan değerlendirirken yöre hal- kının kışkırtılmak istendiğini belirten Sezgin, devletin huku- kun üstünlüğü ilkesi anlayışı içinde sorunun üstesinden gel- meye çabştığmı bildirdi. Sezgin, bir soru üzerine, poli- sin Şırnak ve Cizre'de evlere ateş etmediğini, evlerden gü- venlik güçlerinin üzerine ateş açıldığını savundu. Polisin, olaylar karşısında kendısini sa- vunduğunu belirten Sezgin, "Polis niçin evlere ateş etsin? Evlerden, sokaklardan bir sal- dın vaki oluyor, roket aüşı olu- yor, silah atışı oluyor, bunun sonucunda da güvenlik güçleri- miz bu atışlara karşıhk vermek durumunda kalıyor" dedi. Bakanlar Kurulu dün gece 21. 00'de toplanarak olaylan de- ğerlendirdi. Başbakanlığa gelir- ken gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Demirel, her şeyin kontrol alünda olduğunu söy- ledi. Toplantıda sıkıyönetim konusunun gündeme gelip gel- meyeceğinin sorulması üzerine Demirel, sert bir şekilde "Gel- mez" demekle yetindi. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin de HEP yöneticilerinin açıklamalannın hatırlatılması üzerine. "Bizim hiç ılgimiz yok, diyorlar, değil mi? Kimin ilgisi varmış. polisler mi çıkarmış olaylan" diye ko- nuştu. Hûkûmet Bildirisi Bakanlar Kurulu'nun yakla- şık iki saat süren toplantısından sonra yayımlanan hükümet bil- dirisinde. devletin, Nevruz'un huzur içinde kutlanması için bütün olanaklannı seferber et- tiği belirtilerek "Halk ve devle- tin kucaklaşmasını bölücü ve aynhkçı planlanrun önünde en- gel gören birtakım terör mih- raklan Nevruz'u amaçlannın aracı olarak kullanmışlar, baş- ta Cizre ve Şırnak olmak üzere birkaç yöremizde bütün milleti- rnizi üzüntüye boğan olaylan yaratmışlardır" denildi. Devlet binalan ile güvenlik güçlerine taş. sopa ve silahla saldın dü- zenlendiği kaydedilen bildiride. "Güvenlik güçleri, devletin var- hğının. görevlerinin ve sorum- luluğunun gereklerini yerine getınnek zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştır" ifadesine yer verildi. Bildiride şöyle denildi: "Yüce milletimizin bölün- mez ve aziz bir parçası olan yö- re halkımızın şimdiye kadar ve bu olayda olduğu gibi bölücü emel ve planlann aleti olmadan ve tahriklere kapılmadan sağ- duyu ile vatanperver tutumlan- nı sürdürmeleri, demokratik hukuk devleti otoritesini eksiksiz ve kesintisiz devam et- tirmemizin başta gelen güven- cesi olacakür.'' Hükümet bildirisini açıkla- yan Akın Gönen. gazetecilerin, Bakanlar Kurulu toplantısına ilışkın sorulannı yanıtlamaktan kaçınarak Başbakanhk'tan ay- nldı. İçişleri Bakanı Sezgin de toplantıdan çıkarken. yöneltı- len "Yeni bir bilgi geldi mi" so- rusuna "Küçük bir bilgi var. Van'da gözaltına ahnan kışile- rin yapılan sorgulamalan sıra- smda, bunlann büyük bir bölü- mü. bu işe para karşılığmda girdiklerini söylemişler" karşılı- ğmı verdi. Çatışmalann sona erdiğıni söyleyen Sezgin, ölü sa- yısının 30 civannda olduğunu ve 35'e kadar çıkabileceğini kaydetti. Başbakan Yardıması İnönü, toplantıdan çıkarken, gazeteci- lerin sorulannı yanıtlamadı. Bakanlar Kurulu toplantısı bittikten sonra yaklaşık 1.5 saat makam odasında çalışan Baş- bakan Demirel, çıkarken gaze- tecilerin sorulan üzerine, kendi- sine ulaşan bilgilere göre ölü sayısının 26 olduğunu söyledi. Demirel şöyle devam etti: "Sokağa çıkma yasağı... So- kağa silahla çıkıp başkalannı öldürmelerini serbest bırakabi- lir miyiz? Bakın, hukukun için- de kalındığı sürece kansız-kav- gasız. silahsız-saldınsız olduğu sürece her türlü yürüyüşe de toplantıya da taraftanm. Ama zaten kanunlar. silahlı, saldınlı gösterileri men eder." Demirel, Van'da gözaltına alınanlardan bazılarmın para karşılığı gösteri yapuğı yolun- daki iddialann annnsatılması üzerine. "Evet, ben de duy- dum" dedi. Başbakan, bu kim- selerin parayı nereden aldığı sorusuna, "Bize verilen bilgi ondan ibaret" karşılığını verdi. Başbakan, bir başka soru üzeri- ne de şunlan söyledi: "Bu memleketin sokaklann- da, adamın, eline silah geçirip, roket. bomba geçirip sağa sola atma>a hakkı yok. Açık söylü- yonım. kanunlar hâkim ola- cak. Vatandaşlanma kaç gün- dür sesleniyorum: 'Bayramı kutlayın". Ama bayram kutla- ması değil ki bu? Böyle bayram kutlaması olur mu? Bugün (dün) Şırnak'ın, Cizre'nin yansı karanlıkta. Devletin binalan- na, görevlilerine hücum ediyor- sunuz. Ondan sonra trafo istas- yonlannı patlatıyorsunuz, ahaliyi karanlıkta bırakıyorsu- nuz. Neyin nesidir bu? Böyle şey olurmu?". "Ayaklanma çıkarmak iste- yenlerin bu amaçlannda başa- nlı olmadığını söyleyebilir misi- niz" sorusuna Başbakan, "Söy- lerim, söylerim. E)evlet her şeye hâkimdir. Ben kimsenin burnu- nu kanatmadan devletin hâki- miyetini isüyorum. Ama bir adam devlete silah çekiyorsa, herhalde buna kimse 'İyi ettin' demez" karşıbğını verdi. Demi- rel, sokağa çıkma yasağının bugün kaldınîıp kaldınlmaya- cağının sorulması üzerine de "Umanm. Oradaki havaya bağb" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle