19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22MART1992PAZAR HABERLER Radyo-TVpaneli •AMCA (Ankara) -Rad;yo ve Televizyon Yayıncılan Oerneği "kamu veözel radyo, lelevizyon yayıncılığında temel ılkeler"' lconulu bir panel düzenledi. 28 mart günü <Anayasa Mahkemesi konferans salonunda gerçekleştirilecek panele, «tevlet bakanı Gökberk Ergeıiekon. Prof. Dr. KorkmazAlemdar, Prof. Dr. Ersan İlhan, Dr. Hıfa Topuz, Yılmaz Dağdeviren \e Mehmet Turan Akköprülü ile TRT'den bır ternsilci konuşmacıolarak kaulacak. Panelde, haariUçalışmalan sürdilrûlen radyo-televizyon yayıncılı Jıyla ılgili yeni >asaldüzeniemeJerde >er alması gereken alkeler tarüşılacak. VİP'e yeni müdür • AA (Ankan) - Devîetin tüm üst yöneticileri ve yabancı konuklann Ankara Esenbofta HavalLmanı'nda ağırlandıklan VIP salontuun protokol tnüdürlüğü görevine bir toayan atandı. 'Küçük şeref solunu' olarak da bilinen VİP salonunun protokol müdürlüğüne getirilen Tijen Yüksel, amacının, "Şeref salonunu, adına layık bir seviyeye çıkarmak olduğımu" söyledi. Kdyun hırsızları • UBA (Sflvan) - Mehmet Hacıoğlu'na ait 27 AF 323 plakalı kamyondaki koyunlan gece yansı çalan Mehraet Tekiner, Mehmet Satar ve Mehmet Sait Ataş isimli 3 hırsız yakaJandı. Hırsızlann bu şekilde 18 koyunu çaldıklan anlaşıldı. Araç sahibinin şikâyeti üzerine işbaşında yakalanan sanıklar adliyeye sevk ediJerek haklarında yasal işlemlere başlandı. Askere evlenme izni •ANKA (Ankara)- Yabancı uyruklularla evlenecek Türk Silahlı Kuvvetlerimensubusubav ve astsubaylara verilecek evlenme izni hakkında yönetmelik yürürlüğegirdi. Yönetmeliğe göre Türk askeri personeli ile evlenecek kişi, bazı belgelerle birlikte yurtdışında askeri ataşeliklere veya TürkiyeCumhuriyeti temsilciliklerine başvuracak. BaşvurularGenelkurmay Başkanhğı'nagönderilecek. Yabana uyruklu kişiler hakkında yapılacak güvenlik incelemesi sırasında bu kişilenn kendılerinin ya da birinci dereceden akrabalannın Türkıye aleyhine propaganda yapıp yapmadığına, taksirli suçlar hariç 6 a>dan fazla hapis cezası bulunup bulunmadığına. kendi devleti aleyhine suç ışleyip ışlemediğine, bulaşıcı bir hastalığı oİup olmadığına bakılacak. TÜBİTAK özerk oluyop •ANKA (Ankara) - Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) yönetiminde köklii değişiklikler yapan ve kuruma idari-mali özerklik getiren yasa taslağı, görüş alınmak ûzere bakanlıklarasunuldu. Yasa taslağıyla TÜBİTAK'ın bir bilim kurulu ile yönetilmesi öngörülüyor. Yönetım görevinın verileceğj bilim kurulu 11 kişiden oluşacak. Bilim kurulu dışında birGenel Sekreterlik de TÜBİTAK'ın işleyişini düzenleyecek. Bilim kumJu üyelerinden 5'i temel bilimler, 4'ü uygulamah bilimler alanında uzmanlaşmış öğretim üyelerinden oluşacak. İki üye de özel sektörden belirlenecek. Bilim kurulunun ilk oluşumunda hükümet rol oynayacak. Eczacılar kurultayı • AA (Ankara) - Ankara Eczacı Odası'nca düzenlenen' 1. Kamu Eczacılan Ankara Kurultayı' başladı. Kurultayın açıhş konuşmasını yapan Ankara Eczacı Ödası Başkanı Akın Çubukçu. Türkiye'de 15 bin 792 eczacı bulunduğunu. bunların yüzde 85'inin özel, yüzde 15'inın kamuda görev yapüğını kaydetti. Çubukçu, kamu eczacılannın büyük çoğunluğunun hastane eczacısı olarak sağlık hizmeti verdiğine dikkati çekti. • aşamın çelişkilerini, günlük olaylann boyutlannı sivri dille ^L f göze sokan bir tür de küçük öykü. Sivri olmak, sözü uzat- ^ y madan söylemek, aynı zamanda da değişik durumlarda J değişik anlam yüklerini taşımak zorunda olan bir tür... Bugunün havasında başka yorumlar da taşıyabilecek dört küçük öyküseçtik... Avcı ve Sincap Sincabı \aralayan avcı. elinde bir sopayla, kaçmak için umutsuz bir çaba gösteren hayvamn peşinden koşuyor ve kendi kendine söy- leniyordu: "Zavallıcık! Onu çektiği acılardan kurtarmalıyım." Yorgunluktan biten Sincap durdu. Düşmanına şöyle bir baktı. "Biraz geç uyanmış olsa da. acıma duygunun içtenliğinden kuş- kum yok" dedi. "Ama gözlem yeteneğin beş para etmez. Deli gjbı çırpınmamdan, en büyük isteğimin çektiğim acılann bitmeyip süre- bilmesi olduğunu anlaman gerekirdi." İkiyüzlülüğünün açığa vurulmasından utanan avcı, sopayı piş- manlıkla indirdi. Sincaba vurmak yerine köpeğini onun üstüne sal- dıktan sonra başı önde uzaklaştı. • İlk öyküden kolay bir sonuç: İkiyüzlülere ikiyüzlü olduklannı gösterseniz bile size yapacaklan kötülüğü engelleyemezsiniz... UZAK Y4KEV OKAY GÖNENSİN üük ÖDört Küçük Öykü İkiŞaiP İkisi de çok aç olan iki şair, Kıskançlık Elmasıyla Rekabet Kemi- ğıni paylaşamayıp kavga edıyorlardı. ••Oğullanm" diye araya girdi Apollo. "Odülleri ben aranızda pa> edeceğim." Birinci Şair'e "Sen sanatsal yönden çok başanhsın" dedi. "Onun için Elmayı al." Sonra Ikinci Şair'e döndü: "Sana gelince, sen de düş gücün için ödülü hak ettin. Kemik senindir." "Bü>ük ödül sanata!" di\e birzaferçığlığı attı Birinci Şair. Ödülü- nü mideye indirmeye çalışırken bütün dişlerini kırdı. Çünkü Elma birsanat yapıtıydı. ••Pirimizin sanat için sanat yapılmasına karşı olduğu ortaya çıktı" diyerek keyifle sınttı İkina Şair. Sonra da kazandığı ödülü kemir- meye kalktı. Ne \ar ki, havayı ısınrcasına kemiğin içinden geçti dişleri. Kemik de düşsel bir kemikti. İkinci öyküden kolay bir sonuç: Kazanacağı ödülün ne olduğunu bile bilmeyenlere ödül vermemeli. Tarafsız Arabulucu İki Köpek, bir kemik için kavga ediyorlardı. Yenişemeyince, an- laşmazlıklanna çözüm bulsun diye Koyun'a gittiler. Koyun iki tarafı da sabırla dinledi. Sonra da kemiği alıp göle fır- lattı. ' "Bunu niye yaptın?" dedi Köpekler. "•Çiinkü ben vejetaryenim" diye karşılık verdi Koyun. Cçüncü övküden kolay bic sonuç: Arabulucular, öncelikle anlaş- mazlık konusunun önemini bilmelidirler. Ok ve Kartal Ölümcüi biçimde yaralanan Kartal, bedenine saplanan okun sa- pında kendi tüylerinden birini görünce çok rahatladı. "Neyse" diye inledi. "Bu işte başka bir kartalın parmağı olsaydı kendimi gerçekten çok kötü hissederdim." * Dördüncü öyküden çıkanlabilecek kolay sonuç: Başkası bize bir zarar vereceğine biz kendi kendimize verelim ve içimiz rahat olsun. Bu dört küçük öyküyü, Ambrose Bierce'den Sulhi Dölek'in "Ka- ranlığın Kahkahası" adıyla çevirdiği kitaptan aktardık. Kolay sonuçla- rı kendimiz cıkardık. Amerikalı bir gazeteci olan Bierce bu öyküîeri geçen yüzyıhn sonlarında yazmış. Kitapta daha çok öykü var bunlar gibi, her durumda değişik sonuçlar çıkarmamıza olanak sağlayacak. Show TV ve Teleon da kablolu oluyor Kablolutelevizyon için para aranıyor HALUK GERAY (Ankara) - PTT, bir yıldan fazla bir süredir parasızlık- tan durmuş olan kablolu televizyon projesini kurtarabilmek için 1992 yılı ödeneğinin arttınlması amacıyla DPTye teklif götürecek. Akreditiflerin açılması ile kanal sayısı- bıldiriyorlar. nın ilk elde 20 kanala çıkanlması ve Tele- on ve Show TV \anında dokuz yeni kanalın abonelere sunulabileceği bıldirili- Bir başrol oyuncusunu seslendirecek dubiaj sanatçıa buimak o kadar da kolay obnadığı gibi, sanatçınm bu işi hakkını \erwek j apması da sanıldtğından znr. Hefe Dustin Hoffman gflbi, nevi şahsma münhasır aktörteri seslendinneniıı,ona)eııibirha>atbahsetınekaıdaınınageldi- ği bfle söylenebüir. Yabancı filmleri Tiirkçeyaşatanlar SİNA KOLOĞLU(kaı*ul)-Özel televizyonlann sayısının artması ile birlikte bazı mesleklerin önemi de giderek artmaya başladı. Bunlann başında ya- bana dizi ve filmlere hayat veren dubiaj geliyor. Özel TVlenn dublaja dayanan fılm ve dizi- mak birçok kabiüyeü gerektiriyor." Filmdeki karaktertere uygun sesleri bul-lere ayırdığı zaman 36 saat gibi oldukça bü- yük bir rakam. Bugün dubiaj piyasasımn geldiş ciro da 6 milyar lira civannda. Bır dubiaj stüdyosunda giinlük yapılan çalışma, 3 gazetenin sayfa adedine eşit. Bu rakamlar dublajın ekranlanmıza yansımayan büyük boyutlan. Bugün İstanbul, Ankara, Izmir, Trabzon ve Adana'da dubiaj stüdyolan dolup dolüp boşalıyor. En çok iş yapan stüdyolann başın- da gelen Senkron TV yetkilileri, 9 stüdyolan olmasına rağmen bunun yetmeyeceğini söy- lüyorlar. Stüdyolar an kovaru gibi çalışıyor. 1.5 saatlik filmin seslendirilmesi için dublaj çalışması 6 ile 8 saat arasnda gerçekleşiyor. Konusu ağjr birdublaj için sabah gjrilip gece- yansı çıkılıyor. Batı'da ise birfilmindublajı 1 haftada tamamlanıyor. Türkiye'de dublaj çoğunlukla ü'yatro sa- natcılan taranndan gerçekleşariliyor. Tüm seslendirmeleri yapanlann sayıa 600 avann- da. Özel TVlerin sayılannın artmaa ile bu sektörde daha çok insana ihtiyaç olacak. Stüdyo sahiplerinin en çok üzerinde durduk- lan konu, yeni sesler ve •'başrol" tabir edilen önemli seslendirmeleri yapacak kaliteli dub- lajalar. Senkron TV sahiplerinden Levend AİD- nay, "Dinleyici aynı sesi sürekli duymaya başJayınca bundan rahataz ohıyor. Ve yeni sesler buimak da oldukça güç, Çünkü ger- çekten bir karakterin seskndirmesini yap- mak uğraşı gününün tümünü alan Nedret Denızhan konuyu şöyle açı\ or: "Bır sesin ön- celikle fılm ya dâ dizıdeki karakterin tümüne hâkim olmaa lazım. Yani o karakter kırru kaıede endişelidir, kimi karede serttir. Bir fıhn boyu değişik duvgular içindedir. İşte, ses tüm bu fıziksel >apı>ı \ermek zorundadır. Tahmin edersiniz ki. bunu bulup çıkarmak o kadar kolay değil." Denizhan. doğru ses bul- manın zorluğunu şu sözlerle iladeediyor, "İs- tanbul'da tanınmış jönleri seslendirecek 10 isim ya çıkar >a çıkmaz. Alain Delon'un bir filmdeki kişiliğini yanstacak sesi buimak için 4 ayn ses denedim. Steve Mc Qujnn'de de ay- nı şe\ oldu." Dublaj yapan sanatçılann ı>i kazandığı görüşünün yanlış olduğunu belirten stüdyo yetkilileri. şu rakamlan veriyorlar: Başrol oyuncusu.filmseslendirmesi için 150-200 bin lira aras, dizi için (bölüm başına) 100 ile 150 bin lira, mini diziler için 75-125 bin lira arasın- da ücret alıyor. Yardıma oyuncu seslendi- renler için bu ücret 100-150 bin, fılm için 75-125 bin lira arası, dizi için 50-75 bin lira oluyor. Figüranlann aldıklan ücretler daha düşük olmasına karşın çok daha fazla sesten- dirme yapûklan için "sürümden" kazanıyor- lar. 17 saât'oirinci derecede rolleri seslendıren bir sanatçının ortalama geliri 5 milyon civa- nnda oluyor. Bir ısosna reklam sesİendirme- lerinde oluyor. Bazı sesferin "hımm, nefıs" diyerek 3 milyon liraya yakm para kazandık- Ljn belirüliyor. E\et bır sanatçı günün büyük bir bölümii- nü seslendirme stüdyosunda bol bol çay icip sigara tüttürüp vedegürültü içinde oturup sı- rasını bekleyerek geçiriyor. TVde yer alan Muppet Show dahil, tüm çizgifilmlerinve gençlık dizilerinin seslendirrnesini yapan ti- yatro sanatçısı, "Bizim aldığımız hiç de bü- yük bir para değil. Günde 17 saat sürekli stüdyoya girip çıküğımız oluyor. Bu konuda size çok somut bir ömek vereyım. /Jugün Al- man TVlerinde Dallas'daki Sue EUen'ın ses- lendirmesini yapan sanatçı, bir bölümü 1 haftada seâlendıriyor. AJünda arabası ve de özel vülası var." "Ahmet Uğurlu Şov"da oynayan Savaş Tamer de gününü bu stüdyolarda geçiriyor. Geleceğe jönelik endişeler taşıyor "Dublaj önemsenmemiş ve bu imajı yaraünış bir mes- lek. Meslek diyorum. çünkü hakikaten baa yetenekkr isteyen bir olay. Seslendirmek için yalnızca metni doğru okumak yeterü değil. O karakteri tümü ile hissetmek ve onu oyna- mak zorunluluğu var. Böyle olunca, saatlerce burada oturup sıranı bekkmek ve sonunda ahnan 5 ya da 6 milyon lira... Sonra da, Tür- kiye'nin standardı bu demek, haksızlık olu- yor. Almanya'da bu işin kelimesi 5 rnark." Bu sektör giderek genişleyecek. Önümüz- deki dönemde devTeye gjrecek televizyonlar şimdiden dizi ve film siparişlerini vermeye başladılar bile. Stüdyo sahibi, yeni yeni stüd- yolar açıpdaha fazla para kazanacak. Sesfcn- diren sanatçı daha nice 17 saaüer çay, sigara içerek seslerinin emeğini almak için uğraşa- cak. yor. Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu. Cum- hurivet'in sorularına verdiğı >azılı vanıt- ta, kablo-TV sistemi ile ılgili akreditiflerin 1991 yılı sonlannda açılmaması sebebıyle proje uygulamalannın istenilen düzeyde gerçekleştıı'ilmedığınc değinerek şunlan belirtti: " 1992 yılı kablo televizyon ödenek du- rumunun teşekkülümüze intikali beklen- mekte olup, tahmınen 162 milyardır. Kablolu televizyon proje u\gulamalarına devam edilecektir. 1992 yılı ıçerisinde re- vizyon teklifleri ile kablolu televizyon ödenek imkânlannın genişletilmesi düşü- nülmektedir." Topçu, yaptığı açıklamada Ankara'- daki pilot televizyon kablolu televizyon şebekesinin kapasitesinin*20 kanala çıka- nlabilmesı yönündeki çalışmalann sür- düğünü bildirerek. şu yayıniann \arolan yavınlara eklenebileceğinı açıkladı: 3SAT. RA1 SAT. NORDIC. TVE (İS- panya), RA1 UNO. RTL Plus, RAI DUE, \VORLDNET. MTV. Teleon ve SHOVV TV. Kablolu TV uygulamasında bugün TRT'nin beş kanalı, Starl ve sekiz yabancı kanal olmak üzere 14 kanal izle- nebiliyor. Topçu'nun verdiği 11 adet ka- naldan hangilerinin ilk 20 kanal arasmda yer alacağı açıklanmadı. Kablolu televizyon projesi ile ilgili özel firmalar, PTT'nin Ankara'daki uygula- mada kanal sayısını arttırabılmek için ana merkezdekı modülatörlere bazı ekle- meler yapması gerektiğini, bunun ise ak- reditiflerin açılmasımT bağh olduğunu Yaklaşık 250 milyon dolar tutacak olan kablolu televizyon projesi 13 ilde yaklaşık 3 milyon haneye bu hizmetin gö- türülmesini öngörüyor. ANAP hükümeti döneminde proje başlamış ancak Körfez krizi nedeniyle ortaja çıkan mali sıkışık- lıklar nedeniyle para aynlamamıştı. Pek çok kişınin abone parası yatırdığı halde hizmetin dağıumırun gecikmesi yo- ğun şikâyetlere yol açmıştı. Aynca çeşitli ekipman ve personel yatırımı yapan fir- malar da zor durumda kalmıştı. Projeyi gerçekleştırecek konsorsiyumlar arasın- da şunlar bulunuyor: Siemens-Simko, Ericcson. Netaş-Tekfen-Teletaş-Alcatel- Ere. STFA ve Haşemoğlu. . Konuyla ilgili olarak bir özel sektör fır- ması yetkılısi şu yorumu yaptı: "Biz bır yıldır her ay 800 milyon lira personel maaşı ödüyoruz. Projeye her an başlanır ve taahhütlerimizi venne getıremez duru- ma düşmemek için bu eğitilmiş personeli hâlâ tutuyoruz. En iyimser tahminle bız> bir tek fırma olarak 8 mılvarı bir şey yap-' madan harcamış durumdayız." Konuyla ılgili kaynaklar. kablolu tele- \iz\on projesinin hız kazanabılmesi için PTT'nin, evlerin kapısından apartman katlarına kadar çekilecek hatlar için de ihaleyı sonuçlandırması gerektiğine dik- kat çekiyorlar. Şimdiki anlaşmalara göre sorumlu fir- malar, PTT'nin ana merkezinden mahalli merkezlere kadar olan hatlan tamamlı- yor. Sonra da sokaklara kablo döşeyerek apartmanlann önüne kadar geliyor. An- cak bu hatlann daırelere bağlanabilmesi için ayn bir ihale ve ayn ödeneğin \apıl- ması gereki\or. ATGC odülleri belirlendiAA (Frankfurt) - Avrupa Türk Gazeteci- ler Cemiyeti (ATGC). 1991 yılında başa- nlı görülen gazetecilere dün akşam yapı- lan bir törenle ödüllerini dağıttı. 199! yılında ATGC'nin ödüllerine la- yık görülen gazeteciler şöyle sıralandı: Profesyoneller: Haber dalında "Çevik Güç" konulu haberiyle Mehmet Aktan (Milliyet), "Almanya Villakondu" isimli haberiyle İsmail Tipi (Hürriyet) (mansi- yon), haber fotoğrafı dalında "Kaynayan Arnavutluk" konulu fotoğrafıyla İsmail Tipi (Hürriyet), "Bu Çocuklara Yazık Değil mi" fotoğrafıyla Erdoğal Saldırbo- Başarmızı teknoloji ile nasıl ödüllendirirsiniz? N0TEB00K/LAPT0P TOŞHIBA BİLGİSAYARLARI Autoresume-Hydride Battery özellikli en yeni BO386 ve SO4BS SX NotebooK/Laptop Toshiba Bilgisayarlapı tüm dünya ile aynı anda TOSHİBA SHOVVROOM'da sergileniyon. 2200 SX/60 80386SX-20MHZ 2MB-10MBRAM 60MBHARDDISK 3.5" 1 44 MB LCD VGA EKRAN NICKEL HYDRIDE BATTERY BATTERY 1,5 SAAT ŞARJLA 3 SAAT KULLANIM 2,5 KG DOS 5,0 AUTORESUME 4400 SXP/80 • 80486 SX- 25 MHZ • 8 K8 CACHE MEMORY 2MB-10MBRAM • 80 MB HARD DISK •3.5" 1.44 MB • GAZ PLAZMA VGA EKRAN • NICKEL CADMIUM BATTERY • 1,5 SAAT ŞARJLA 3 SAAT KULLANIM • 3,3 KG •DOS 5,0 . AUTORESUME In Touch \vith Tomorrow TOSHİBA Türkıye Dıstrıttutanj ELEKTROMAK A.Ş. SHOVVROOM: Buyukdere Cad Basman Han Uo 4 <at 2 Şışfı-istanbul Tel 233 01 00/4 Hat Fax 240 73 09 AdanaBolgesi: 1461 17-1461 18 Ankara Bolgesi: 44089 00/2 Hat Buru Bolgesi: 1S 14 60/3 Hat Izmir Bolgesi 22 00 99 Trabzon Bolgesi: 23 500 K E N E S İ N D E N 850.000.- TL HERŞEY DAHIL BAYRAM TURLARI Bayram turiannda sızc onenlen fıyatlara vol ma.sraflan dahıl mı? Gıdeceğınız yerde gezıler ıçın sızden avnca ucret alınacak mı ; K»aca5i, büyuk punıolaria Uan ^ edilen fiyaclar cuzdanınızdan çıkacak gerçek [uıar mi' BAVBASOS TURİZM bu anlamda tam hızmtt bunu>or Fı^atlannı >ol, >anm pan>ıyc>n konaklama. Cfvre gezılen ve eğlenceyı de katarak behriıyor BU YIL YALNIZCA 6 EKSTRA TATİL GÜNÜNÜZ VAR! Fın»atlannızı ıyı değerlendınn Bd\rumlar hafta soniarına denk gdıvor Izınlenrn7 sınırh Zamanınızı boşa harcarru^ın Kışm a*.Lsını çıkamn KEMİKLERIMZ İMNSJV P E T H I Y E ^'°* 1>dtjk - kah\dlıı. ak>ım \emegı Oludenız. Fınara. Tl'^, B s o - o o o . - >akiıkent Kanyonu (jlabaiık ztyafetıJ. Xantos, Letoon. l" ura Gtıcek. DaKan, Koyceğız Golu, Çanar kaplıcast. îztuzu. Kauno» gezılerj V A S ^°'- > ata ^- kah\alu ak^anı >emeğı. Ka^., Demre, KJİe, s s o - ^ K > o . - M>ra Noel Batva. L cağız. Keku\a Sımtma Adası Paura VınU)-- l(_t<xjn K.ılkjn Tlos Saklıkent ^czılt*n M A R M A R İ S c ^rhanı>ede konaklama Vol. \auk. kah\altı. ak>ırn s s o . o o o . - \emeğı, Kjzkumu Tıırgut KO>TJ. Orhanı\ede $elale Bavırktn. Bybassos Çubııtak Orrrun K^mpı. Dı>lict* AdaM. Kanıana \dj">ı Sa\m Kovu Selınııve Balıkvı Ktnaı. KaMotx>s, Hemılu Tapınj^ı. Sfdır AdJ' Gokf»\ a ^e/ılen nl, \auk. kainaln akvım \cnıcm IV-hranikak* BerA S S O S^'t.>JUk.kJnaln dk^ım \ 8 5 o . o o o . - \>klcpıon Tn>\ j ge/tk-n K A P A D O K Y A ^ n ! - > a t j k l^h\alıı jik^m H'nKyı A\jn<w ZcKf. l r s s o . o o o . - Goremc Ihljr.ı \adı^ı GU7t*Kım Ort.ıhı^ar l ^his.tr Dt-rinkınu Ozkoruk j»ezılen H A r e k e t 2 \ i s j P l d e t tM t> o n u > 0 \ i s TUSLAR1MIZA ANKARA DAN DA KATILABİLİRSJNtZ M««MR(S, FETHİrE VE W 6£ZJL£Rİ , 23-26 MSAM VE 16-19 MAYIS İÇİN OE G£Ç£RUDIR vu (Hürri>et) (mansiyon). Spor haberi dalında ""Mehmet Scholl'u Seyrederken" vaasıyla Volkan Karsan (Fotospor), spor fotoğrafı dalında, güreş fotoğrafla- nyla Hakkı Akduman (AA). dizi röpor- taj dalında, -30. Yılda Eyalet Başkanlan Konuşuyor" röportajıyla Ahmet Külah- çı (Hürriyet). radyo röportajı dalında "Oy Hakkı" konulu çalışmasıyla Meh- met Aktan (WDR). Amatörler: Haber dalında "Taşo Ola- yında Biz Uyuduk. Alman Polisi Yakala- dı" başlıklı haberiyle Alaverdi Turhan (Hürriyet). haber fotoğrafı daünda "Yugoslavya Olaylan" ko- nulu fotoğraflanyla AJi Kıuç (Milliyet). dizi röportaj dalında "Göçün 30. Yılı" dizisiyle Me- tin Gür (Milliyet), spor haberi dalında "Iorfa, Çok Para" ko- nulu haberiyle Orhan Alpdün- dar (Milliyet). spor fotoğrafı dalında Yavuz Dural (Tercü- man), radyo röportajı dalında "Almanya-Türkiye Telefon Bağlantısf' konulu çabşmasıy- la Ahmet Özay (WDR). Avrupa Gazeteciler Cemi- yeti"nin 1991 yılı özel odülleri ise şu şekilde dağıtıldı: Örsan Övmen ödülü: •"Brükserde So- kak Satın Aldı" haberiyle Haa Ahmet Sever (Milliyet), Fahir Ersın Ödülü: "Uyuşturucudan Beyaz Ölüm" konulu çalışma- lanyla Erdoğan Saldırboyu, Yasemin Yenen. L'fuk Erenoğ- lu (Hürriyet). Jüri özel ödülü: TRT-INT yayınlannı Avrupa'ya geürme- sı ve yaygmlaştırması yönünde çahşmalanndan dolayı TRT- ye. Yönetim Kurulu Özel Ödü- lü: "E-5 İzin Yolu" konulu araştırmasıyla Yakup Peker M i l l i ) Err»-| TURIZM (1) 338 86 61 - 338 16 Sl mah Öte \andan ATGC"nin da- \ etlisi olarak Frankfurt"a gelen Basın Konsejı Başkanı Oktay Ekşi >aptığı konuşmada. Basın Konseyi'nin çalışmalan hak- kında bilgi verdi ve 8 Şubat 1988'de kurulan Basın Kon- se>i"nin bugün 1922 gazeteci, 124 gazete. 14 ajans \ e 26 Gaze- teciler Cemiyeti"nden oluşan üyeleri bulunduğunu vurgula- dı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle