19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22 MART 1992 PAZAR PAZAR KONUĞU Comrat Devlet Üniversitesi Rektörü ,Tarih ve Ekonomi Profesörü Grigorii Topuzlu Gorbaçovve \ eltsiırleaynımaaşıalıyoram Moldavya'nın iki üniversitesinden biri, Gagavuz Türklerinin yaşadığı Comrat kentinde. Ağustos 199l'de kurulan bu 'genç' üniversitenin başında da, Ortodoks Gagavuz Türklerinden Grigorii Topuzlu yer alıyor. Tarih ve ekonomi profesörü rektör Topuzlu, kısa birsüreönceTürkiye'deydi. Grigorii Topuzlu ile arkadaşımız Hakan Aygün, eski Sovyet cumhuriyetleri, Marksizm, bugünün Moldavyası'nda yaşam ve Türkiye ile ilişkiler üzerine konuştular. SÖ YLEŞÎ HAKAN AYGÜN • • • t'niversiteniz hakkındabilgiverir misink? Üniversitemiz yedi aylık. Ağustos 199l'de açıldı. Bu yil başvuran 3 bin öğrenci arasından sı- navla 500 öğrenci aldık. Bunlann yansı Gagavuz; Bulgar kökenli öğrentilerimiz de var. Ukrayna'- nın ve Moldavya'nın değişik yerlerinden öğrenci- ler de var. Rusya'dan da var. Gürcistan'dan dört öğrencimiz var. Bundan sonra her yıl 350 öğrenci alacağız. Biz üniversiteye ensütü diyoruz ve öğretim beş yıl sü- rüyor. Daha önce Moldavya'nın başkenti Kiş- nofta (Kishinev) bir üniversite vardı. Biz ikincısi olduk. ^••H L'niversitenizde öğretim dili nedir? Şimdi Rusça. Eğerolursa, yavaşyavaş İngüizce ve Gagavuzcaya geçmek istiyoruz. Ama bunu şu anda yapmak olanaksız. Bizde Gagavuzca öğre- tim yapılan okul yok. Gagavuzca ders kitabı yok, Türkçe öğretecek öğretmen yok. Onun için biz, Türkiye'den öğretmen gelmesini istiyoruz. •••• Üniversitenizde hangifakülteler var? Dört fakülte var: Ekonomi, hukuk, milliyetler fakültesi, ve ziraat fakültesi. Ziraat fakültesinde şarap yapımı gibi bölümler var. üniversitemizde İ2'si profesör, 48 öğretim görevlisi görev yapıyor. •••• Eğitim ortamı nasıl? Laboratuvarlarınız var mı? Var, bizde çok şey var. Ama işımiz zor. Bize çok işler lazım. Kitap yapmak için matbaalar lazım. Mesela sizin şu kullandığınız küçük teyplerden la- zım. Öğrenciler köylere folklor araştırmalan için gidiyor. Halkı dınleyecek, teybe alacak ki, sonra gelip yazsın. Teknolojik ihtiyaçlar çok fazla. Üni- versiteye kompüter lazım, televizyon lazım. •••• Öğrenim ücretli mi? Türkiye'nin iki yolu var: Biri eski Sovyetcumhuriyetlerine giden yol, diğeri Balkanlar'dan Avnıpa'ya açılan yol. İki yol da size lazım. Âlmanya, Amerika gibi güçlü olmaljsınız...' Anlayamadım. • • • I Örneğin Türkiye 'de öğrenciler üniversiteye para ödüyor. Siz de öğrencilerinizden para alıyor musunuz? Hayır, biz onlara para ödüyoruz. Çok fazla de- ğil-ama. Ödedigimiz para öğreneının başanJı ol- masına göre 400 rubleye kadar çıkıyor. Bu 400 ek- mek parası. Bunun içinde, yemek ve kaldıklan yer için ödedigimiz para da var. • I P H Üniversiıenizin bütçesi ne kadar? Üniversitenin açıldığı ağustos başından geçcn ocak ayına kadar 2 milyon ruble aldık. Maaşlar ve öğrencilere ödenen para da bunun icinde. Bu yıl 5-6 milyon ruble olur. I ^ H M £*V yardm alabildiniz mi? Örneğin Bulgar öğrenciler de var. Bulgaristan'dan destek görüyor musunuz? Hiçbir yardım görmüyoruz. Türkiye'den de bir öğrencimiz var. Edirne'den geldi. O şimdi Rus di- lini iyice öğrenebilecek. Size Rus dili lazım; fabrikalar yapmaya gelecek- lerolacak, Rusça lazım. Sizde hep Avrupa ülkele- rinin dilleri öğretiliyor. Rusya büyük cumhuriyet. Rusça da lazım. Bizden de Türkiye'de dört öğrenci var. Bu sayı giderek artacak. Bizim de iyi Türkçe bilenlere ihtiyacımız var. Edirne ve Kayseri'deki üniversitelerle protoko- lûmüz var. Karşılıklı öğretmen ve öğrenci gönde- rilecek. •••• Hocam, sizin maaşıntz ne kadar? Benimki Gorbaçov ve Yeltsin'le aynı: Dört bin ruble. Bu para önceden yetiyordu; ama şimdi zor. Her şey birden pahalı oldu. Etin kilosu 60 rubleye kadar çıkıyor. Bırkaç ay önce dört rubleydi. Ama asıl sıkmu satın alacak mal yok. Türkiye'de ise gördüğüm kadanyla mal çok; ama alan yok. Her şey bize göre çok pahalı bura- da • • • Serbest piyasa ekonomisine geçiyorsunuz. Öğrencilerden ücret almaya başlamayı düşünüyor musunuz? Bizde zengin yok ki... Böyle devam etmek zo- runda. Şimdilik kimseden para alamazsınız. Çok ileride olur mu bilemem... H H M Sizin özellliğiniz, Ortodoks olmanız. Bu özelliğiniz nereden geliyor? Bizim atalanmız 1812"de bu topraklara gelmiş- ler. Osmanlı-Rus savaşı vardı o zaman. Savaş bit- üğinde, bizim atalanmız bu topraklara yerleşmiş- ler. Osmanlılar, Rusya'ya toprak verdi o zaman. Yaklaşık 600 dekarlık bir toprak. O yerler boştu. Çiftçiler lazımdı. Atalanmız o zamanlar geldiler; 1830'lara kadar geldiler. Şimdi 4 milyon 200 bin nüfuslu Moldavya'da 153 bin Gagavuz var. Ukrayna'da da 33 bin Ga- PAZARKONÜĞL GRIGORII TOPUZLU 1944yılında Moldavya'nın Ukrayna sınırları yakınında, Ortodoks Gagavuz Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede doğdu. İlk ve orlaöğrenimini ailesiyle birlikie taşındıkları Rusya 'dakiKazak Türklerinin yaşadığı Rostovdon 'da tamamladı. Mos'kova Üniversitesi tarih bölümünü hitirdi. Daha sonra ekonomi eğiıimi degören Topuzlu. tarih ve ekonomi profesörü oldu. Moldavya nın başkenti Kişnoftaki Akademiya 'da 14yıl, sanat enstitüsünde de dört yılgörev vapan Prof. Topuzlu, 1 Ağustos 199İ'deGagavu: Türklerinin yaşadığı Comrat 'ta kurulan Moldavya nın ikinci üniversitesinin rektörü oldu. Tarih ve ekonomi dallarında IJkiıahı bulunuvor. Bana göre ıslah; yani iyidir. Güzel yurtlar, ders- likler var. Devlet, üniversitelere iyi para veriyor, Bakıyorum; kompüter gibi, lazım olan her şey var. Ama "Akademiya" sizde yok şimdi. Önceden vardı. Akademija lazım. Yazmak işleri (Edebiyat ve güzel sanaüan kastediyor) için lazım... Moskova Üniversitesi'yle sizinkileri karşılaştı- nrsak. Moskova Üniversitesi sizinkilerden daha iyi... Moskova Üniversitesi'nde her şey var. •••• L'niversiteniz için Türkiye'den neler isti- vonunuz? İsıediğimiz minimum. Özellikle teknik aletler lazım. Televizyon, kompüter lazım. Ders kitaplan lazım. Tarih kiiaplan özellikle. Türkçe sözlük la- zım. Yollayacaklar şimdi bize... Bizde. basılı Türkçe sözlük vardı; ama yeterli dcğil. Daha çok olsun istiyorum. Türkçe okun- muyordu okullarda pek. Ben şimdi. dört saat de- ğil, beş saat, altı saat, daha çok Türkçe ders olsun isliyorum. • • M Sizlerle, din konusu hariç her konuda işbir- liğme gıdilehilir sanı\orum. Sizin Hırisüvan olma- nız tlgi çekici bizim ıçın. Örneğin siz dini bütün bir Hıristhan mısınız.' ^ Ben Hınstiyanım. Ama ibadetimiz zayıf. 1940- ta kilıseler kapandı. Şimdi yenıden açılıyor. İnanç zayıftı. çünkü kilise \oktu. Gençler özellikle hiç dindardeğil. Gördüğüm kadanyla sizde deövle. Bizim Hıristi>an. sizlerin Müslüman olmanız da önemli dcğıl. Çünkü sizde Orıodoks kilisesi de var. diğerleri de var. Hcpsi serbest. Burada farklı bakılmıyor değışık dinlere. Bizde de öyle. Zaten önemli olan. Türk olmamız; avnı dili konuşma- mız. Kımse bana burada. Hıristi>ansın demedi: kardcşiz çünkü. Herkes bana candan davrandı. Her $cy candan yapılıyor; ne lazım, diyorlar. Ben bu işı ıvi görüyorum... Sizde de bizde de problemler var. Problemler çok; ama ben bu işi iyi görüyorum... Arkadaşımız Hakan A>gun, Comrat Devlet Üniversitesi Rektörü, Gagavuz Türkü Prof. Grigorii Topuzlu (sağda) ile birlikte. (Fotoğraf: FARUK ALTINTAŞ) gavuz var. Diğer cumhuriyetlerle birlikte toplam 200 bin Gagavuz var. ^••H Cumhuriyetler bağonsızlığa kavuştuğu ve Türkiye ile temas olanağı doğduğunda, özellikle bir tarihçi olarak neler hissettiniz? Türkiye'ye ilk kez 1979'da turist olarak geldim. Istanbul'u gezdim. Gecen yıl ve işte şimdi, bu yıl geldim. Kayseri'yi, Edirne'yi gezdim. Ankara'yı gezıyorum. Artık açıldı yollar. Bizim Comrat'tan Edirne sadece 900 kilometre. Arabayla bir gündc gidiliyor. Önceden temas zordu. Siz de bizi saymı- yordunuz. Diyordunuz komünist, bilmem ne... ^ • M Türkiye'deki hazı üniversiteleri gezdiniz sanırım. Edirne'deki üniversiteyi gezdim. Orada konuş- tum. Kayseri Üniversitesi'ni, Ankara Üniversi- tesi'ni gezdim. İBHH Türk üniversitelerini nasıl buldunuz? •••• Bizde problem olarak neleri saptadınız? Siz son 10 vılda epey güçlendiniz... Bu da bazı problemler getirdi. Her şeyden önce yaşam çok pahalı, işsızlik var, maaşlar minimum 800 bin, maksimum nereve ka- dar giderse... Dengesizlik var yani. Ekolojik problemleriniz var. Ama bunlar her ta- rafta var. Bütün devletlerin problemleri var. Türkiye'ye ekonomi lazım... Çıksın bizim tara- fa; fabrikalar yapsın. bizde yer var, doğai kaynak- lar var. meyve var, ne lazımsa var bizde. Sadece gelsin sizin adamlar, değerlendirsinler bunlan... Sizde teknoloji var. Türkiye"nin iki yolu var: Biri eski Sovyet cumhuriyetlerine giden yol, diğeri Balkanlar'dan Avrupa'ya açılan yol. îki yol da size lazım. Alman- ya, Amerika gibi güçlü olmalısınız. ^••B Siz ekonomiprofesörüsünüz aynı zamanda. Sanırım daha çok Marksist ekonomivi biliyorsunuz. Kapitalist ekonomi bilginiz nasıl? Bakın önceden kapitalizmçok kötüydü. Herşe- yiyle kötüydü. Marksizm de tamamen doğruydu. Şimdi tam tersi oldu. Marksizm hep "kara", kapi- talizm hep "beyaz"... Bu yanlıştır. Marksizmde, yararlanılacak çok şey var. örne- ğin entcrnasyonalizmi düşünün. Şimdi Avrupa toplanıyor mu? Toplanıyor. Biz ne yapıyoruz, bir- birimizden aynlıyoruz. Bu işle iflah olunmayacak. Bizdeki geçici birdönemdir. Cumhuriyetlerin hep- si bırbirlerine değişik alanlarda destek oluyorlardı. Birbirlerine, diğerinde olmayan mallan veriyor- lardı. Yani hepimizin eli ayağı birbirinin icinde. Şimdi \enlmiyor. Herkes kendi malını kendine saklıyor. Pahalılık da getiriyor bu. Alıştığın malı, alıştığın fiyattan bulamıyorsun. Örneğin ben gaza ayda dört kuruş verirken, şimdi on katı oldu. Uk- rayna'dan bize gaz. kömür gelmesi lazım. Şimdi ükrayna da Moldavya da kendi devletlerini kur- dular. Onlar Moldavya'ya bir şey vermek istemi- yor; Moldavya da onlara bir şey vermek istemiyor. Düzen bozuldu. Şimdi herkes benim param ola- cak diyor. Rubleden vazgeçiyor. Oysa Avrupa, or- tak para biriminegeçmeyeçalışıyor. •••i Başka ne lür olumsuzluklur var'.' 60 mil\ onluk Türkiye'de 450 mebus var. Bizde 4 milyon nüfusta 380 vekil var. Gagavuzlann mecli- sınde de 50 tane... Bu çok fazla. Alın size bir prob- lem. Manc önce ekonomi sonra politika diyordu. Öyle mi?.. Bizde, şimdilerde. önce politika sonra ekonomi oldu. Çok yanlış. "Demokrasi" diye tut- turuldu, ekonomik çıkarlar bir yana bırakıldı. Av- rupa 150-200 yılda demokrasiye geldi. Biz geçtik 'Marksizmde yararlanılacak çok şey var. Örneğin enternasyonalizmi düşünün. Şimdi Avrupa toparlanıyor, biz birbirımizden aynlıyoruz. Cumhuriyetlerin her biri, kendi malını kendine saklıyor/ iki ayda. Bu mu demokrasi?.. Bu sadece la, la, la... Laf çok; ama iş >ok. Yaşanan tam bir paradoks. Ben de demokrasi olsun istiyorum; ama insanlar da daha iyi yaşasın istiyorum... •••• Belli sektörlerde devlet kontrolü sürüyor mu.' ]•• Hiçbir şey kalmadı. Ruble bile Rusya'da basıli- yor. Moldavya, hâlârublcyi Rusya'dan istemekzo- runda. Böyle komiklikler var. Şimdi Ukrayna da, Moldavya da kendi askerimiz olsun diyor. Askeri kime karşı kullanacaklar?.. Neden lazım asker?.. Ukrayna. Moldavya'ya mı saldıracak?.. •••• HiKatn, sizin ekleyeceğiniz bir söz var mı? Ne diyeyim. buradaki herkese teşekkür ediyo- rum. Bir şey soruyorsun, bir yer soruyorsun. başı- nı çevirip giden yok. Kolundan tutup, gideceğin yere götürüyorlar. İyi şeyler görüyorum burada. Canlannı vçrirlergerekirse. Sizin insanlannızıçok beğendim. İlla yardım yapmak istiyorsunuz. • • • 1 Gagavuzlarda da aynı âdet vardır sanırım. Bizde de öyledir. Ağıriamayı, sizin gibi seviyo- ruz. Ama başka yerlerde kafayı çevirip gidiyorlar. •••i Hocam sanırım kapitalist üretim ilişkileri- nin henüz öldüremediği bir özelliğimiz, misafirper- verlik... İster kapitalist, ister sosyalist olalım; bu bizim kanımızda var. GENEL KURUL DUYURUSU SİNE-SEN (Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası), 7-8 Mart 1992 günü 3. Olağan Genel Kurulu'nu yapmışür. Seçilenl listeleri yasa gereği ilan olunur. lenn isim Genel Başkan Necmettin ÇOBANOĞLU GENEL KURUL SONUÇLAR1 BtLDİRİMİ Adres- Hasnun Galip Sok 29'2 80060 Beyoğiu - tST Sendika adu StNE-SEN (Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası) Toplantı tanhi: 7-8 Mart 1992 Ncctneiun Çobanofelu AydınSa>nwn AhıneiHalukİiıul Orhan Temızkan ÖmcrLiur Şennur Kayabaş Enver Kündem \h Dcmırel Zekı Dcmırgubuz Mehmcl Yaşa Muüaû Darban Fendun Koç Hûse>ınlCandr>a Sab*ha Avşar AhmelSclımSelvıdal NcarYücel ScrptiOnaJ Nusret Yıhnaz Osman Bardalcçı Suieymnn Çekıç Demırhan K&kjA Hüse>ınÖ2şahın FjzlıSekızler Tcvfık Atakan Garrri Bataadı Mahji Gend Büjlmn Yahva Refahıve-1953 Aklör T C MûjırSüteymanSok 31 lOSamalva GcnelSekFcter Fıkıct MaJatya-1953 Rqı Asıslanı PekerSok TuJApl 13-l7.No 7Nıspem*Mah L alj SelrctCT Bursa-1955 1102 B 71 Blokd I Tozkoparan-Bakırkö> Hüseyın Husunlû-1953 T C i] Sok 6 4Onaba)ır-G Tepe BjkıOjjuz Ankara-1957 TC ÇamSok ABIot D I4K Mailepe TahırMünef DıyarbaklM946 KGÖrûnlü Yön TC Oo^ıncılarCad DoganpulasJ" Mİskıidjr Bas,nv«HalklallıskjkîT Btkir Turhal-1954 Ferahcvler. Vatan Cad No !8Tarab>3-İST SosralvtPışllıskıİCTS Ahmcı Oyuncu Ihlamuryolu60 I Teşvık>e Ejgüdûm Setrelen Cemıl Kınkkak-1938 Sel Teknısveıu T C AcarSok No 8 I F EvlerTarabya Nıyaa lmranb-1965 Işık Yrd Esenkem: Kısıın Kanal-İST Ycdeküye Mrfıma Yakaavjar-1964 Yöneunen Yrd Güngören. Merkez Mah 2 14 B Köy Yedekûye Ömcr KocaaŞaSok Yaleküyc Seyithan Çeunkaya-1964 Kostüm T C AfagıdudulluÇa>lrönuCad FıralSot No 1 Cm- ramye Yatekûye Muhılun Çal^amba-1965 Sel TC FıtiftepeMamiraCad KaradagSok !7Kadıko> Yedckûye Beyn-1950 Dekoraıör T C AabadanCad 84 14Kadıkö> MehnKl lstanbul-1938 Senansl AvşarSok No 72Tarab>a Yedekûye Şerafeıun lstanbul-1958 Görûntü Yön Yrd TC KulogluMah AhaKûlhanSok 13 6Cıhanpr Yedek û>i Halıl Mıd>al-I956 lyk TC. llyasbeyCad 276Yedıkuk DenetımKurulu Aalüye Ahmel Raıf lstanbul-1948 Görûntû Yon. TC ÖrdekKasapMah 28ÇdebıSok No 34 3Çapa l^netım Kunilu Aalüye Kadn lslanbul-1937 Yapuna TC AabadcmDer>aSok SabırApt 13 2! Lskûdar Denetıın Kunıiu Asüüye Şevkı ElaaS-1957 YenjdoganMah NurSok I) 8Bayrampaşa Oeneum Kurulu Yateküyt Şevkı EtazjJ-1957 Y«udoğanMah NurSok DeneumKunıiu Ycdekuyc Gölvc-1939 Fıguran SajlÇcfcbılSok No 41 ÎÜskudar Oeneum Kurulu Yafckûye Satılmış Çekerek-1953 AvnalıÇeşmeCad 79Tepeba5i-Bcyo|lu OnurKuruiu Asılüye Mchmcl Rauf islanbul-1955 T C No 17 7 Ccrrahpasa OnurKunjlu Aalüye Mahmul Hafik-1936 Kameraman T C KavışdagıCad AytenApt No 180 UGozKpc- İST OnurKunılu Asılüye İmranlı-1964 Eskıbajiar Cad Çınar Çeşme Sok No 72Halkau Onur Kunilu Yedekûye Hûseyın lsunbul-1953 TC BûyûkdereCad DedeKorkuıSok No 12Sanyer Onur Kurulu Yedekûye Ayhan Yönetmen Yrt TC ŞnkaaSok 6İ !3Ay;ekadın-Suadıye Onur Kurulu Yedek uyc Yaptma T C KalınımaniarCad No 21 Çeiıktepe tLAN TC PENDİK ASLİYE ÜÇÜNCÜ HUKUK MAHKEMESİ Esas: 1991/40 Davacı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan 2942 sayıb yasarun 16-17. maddeleri gereğince tescil dava- sının yapılan açık yargılaması sırasında: Aşağıda ısım ve en son bıldırilen adresi yaah bulunan davalıya mahkememiz tarafından tebligat yapılması mümkün olmadığı gi- bi yapılan tüm yazışmalara ve tahkikatlara rağmen davahnın tebligata sarih açık adresinin tespiti mümkün olmadığından da- valıya duruşma günü ve saatinin üanen tebliğine karar verilmiştir. Aşağıda hüviyeti ve en son bildirilen adresi yazıh bulunan da- vahnın duruşma günü olan 20.5.1992 tarihinde saat 10.00'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, dava ile ilgib' her türlü yazıb belge ve delillerini dosyamıza duruşma gününe kadar ibraz etmesi, delillerini ibraz etmez ve mazeret göstermeksi- zin duruşma günü ve saatinde mahkememizde hazır bulunmazsa yargılamanın gıyabında yapılarak karar verileceği davalıya dave- tiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebiiğ olunur. Davalı: Dursun Karaman Yıldınm Mah. Zafer Cad. No: 82-Bayrampaşa Istanbul Tescili tstenen Dava Konusu Taşınmaz: Pendik-Şeyhli Köyü 2 ada319parsel. Basın: 23933 ILAN BEYKOZ SLXH HUKUK HÂKİMLİĞİ'DEN DosyaNo: 991/516 tstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Beykoz Paşabahçe ma- hallesı Beyaz Erguv an Caddesi 1 1 adresınde ikamet ettığı bildirilen dava- lı Doğan Ozyolaleyhineaçılan 1.332.000-TL'sr ışgaltazmınaünınkanu- nı faızi, yargılama giden, vckâlet ücretı ile birlikte tahsüine ılişkın davanın yürütüljnesi sırasmda davaljnıiî bıldınlen adresten a)nldığı ve burada ol- madığı bıldınlmış olmakla duruşmamn bırakıldığı 9.4.1992 günü saat 10,00'da davalının bizzat dunışmaya gelmesi veya kendisini brr vekille temsil ettırmesı, aksı takdırde duruşmamn yokluğunda devam olunacağı gibi yokluğunda da karar venleceğı hususu dava dilekçesı ve durujma günü yenne kaim olmak üzere ilanen tebiiğ olunur. 12.3.1992 Basın- 3420 T.C. ANKARA ASLtYE 6. HUKUK MAHKEMESİ 1991/756 Davalı ABDULHAMtT ClZRELİOĞULLARI, lnöuü Cad. No: 43 DİYAJIBAKIR. Davalı Bayındırbk ve iskân Bakanlıgı vekıli urafından ateyhuuzc açılar "alacak" dava- sının mahkememizde yapılan duruşması sırasında: Adjıuza çıkanJan davefıye bıla teblığ tadc edtlouş dup, dava dıjckçesınin ve duruşma günttnOn üanen tebbgme karar verünu^ otup, karar gcrcgınce duruşmaıun bırakıldığı 9 4 1992 günü saat 10.05'de mahkememizde bızzaı hazır buiunmanız veya bir vekıl tarafından tem- sü edıimedi&Tüz takdırde HTJMK'nun 213 ve 377 nuuldesı gere^ıııce yargüamaya yoklu- junuzda devam edıiıp karar venlecei) dava dückçes] ve duruşnu gûnfl yenne kaim obnak üzere üanen duyurulur Basın: 23898 tLAN KADIKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1992 104 Davacı Yusuf Kerimoğlu velcıİi tarafından davahlar Ahmet Benli, Resul Yılmaz ve Vural Can aleytune açılan ıptal davasmda Yargıtay üammın ve duruşma gününün Ahmet Benlı'ye ilanen tebliğıne karar verilmiştir. Davacı tarafından Ist. 3 lcra Mûd. 1990 13729, 13731, 13279, 13728 nolu dosyalardakj hacız ve sauş ışlemının ıptaline, davablardan Ahmet Benli ile yapılan sözleşmenin feshı için açılan davanın karara bağlandığı ve Yargıtay'ca davalılann yetki iptidaı itıraanın kabulü yolunda karar verilmesinin usul ve yasaya aykın olduğundan bozulmasına karar verildi- B ve dosyanın yenı esasa kayıt yapılarak duruşmasmın yapıldığı. bu defa duruşmamn bırakıldığı 4.5.1992 günü saat 09.30'da adresi tespit edileme- den davalılardan Ahmet Benlı'nın hazır bulunması, hazır bulunmadığı, mazeret beyan etmediği veya kendisini bir vekille de temsil eturmedıği takdirde davanın yokluğunda görülüp karar verileceği hususu Yargıtay bozma ilamının ve duruşma gûnünün davalılardan Ahmet Benli'ye tebiiğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 19.3.1992 Basın: 3392 İLAN 4. SULH HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN ANKARA 1990/1740 Davacı ASKİ vekili tarafından davalı Adem Kutluer aleyhine açı- lan alacak davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sıra- sında, Davalı Adem Kutluer'in Kavaklıdere Bestekâr Sokak Dolıun Pik- nik No: 4S/A Lokanta-Ankara adresine dava dilekçesi ve duruşma günü tebiiğ edilmemiş olup, emniyet araştırmasında da tamnmadığı belir- tildiğinden, dava konusu kacak su kullanımından doğas 1.927^00 liralık alacak davasının ve duruşma gününün davalının yukandaki ad- resine ilanen tebliğine karar verümiş olup, duruşma günü olan 4.3.1992 gün saat 10.48'e kadar ibraz etmek istediğiniz delilierinizi gönderme- niz veya dunışmaya gelmeniz, aksi takdirde gıyabmızda karar verile- bileceği hususu ilanen tebiiğ olunur. 5.2.1992 Basın: 19847 İLAN ANKARA 9. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 991/304 Davacı Milli Savunma Bakanlıgı tarafından Cumhuriyet Mahalksi Yurt- taş fshanı No: 5 kat 2 Erzurum ve Çeşme Mahallesi Mustafa Mazhar So- kak. No: 45/7 Üsküdar tstanbul adresinde ikamet eden Nurettin Ralaman aleyhine açılan 51.444.378. TL. Agn Ui lojman davasından dolayı ala- cak davasının yapılan yargüamasında: Davalıya çıkanlan tebligatlann büa tebiiğ dönmesi ve yapılan emniyet araştırmasına rağmen açık adresi bulunmadı&ından adına ilanen dava di- lekçesinin ve duruşma gününOn tebliğine karar verilmiş olup bu nedenle yargılama 13.4.992 günü saat 10.15'e bırakılmıstır. HUMK'un 3156 sayılı kanunla değişik 213. maddesi uyannca belirti- len gUnde mahkemede hazır bulunmadığııuz takdirde dunışmaya yoklu- ğunda devam olunacağı dava dilekçesınin duruşma gün ve » " ' " ' " ilanen tebliğı yerine kaım olmak uzere tebiiğ olunur. 5.3.992 Basın: 23915
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle