11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sai Cumhuriyet I Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Türk Anonim Şirketi adına BcrİD Nadi # Murahhas Üye: Emiae Ujaklıgil 9 Yazı Işkri Müdürü: Okay Göntnsin 0 Yazı Işleri Müdür Yardımcıları: S*Um Alpadan, Keıcm Çabf- ku, Necdci Dogan, Iütfii Tmç 0 Sayfa Düzeni Yönetmeni: Ali Acar Ankara Timsilcist Akmct Tan İç Politika: Mefamet Trrkao Ekonomi: Menl Tamer, KOltür: Mürşit BaJabanlılar, Istanbul Haberleri: Mahitttn Sirtf, Spor: Abdülkadir Yikclman, Makaleler: Şahin Alpsy, Düzeltme: Abdullah Ytna 0 Koordinatör: Ahmei K o m b u • Mali lşler: Erol Erkut • Muhasebe: BüJent Yeoer # Bütçe- PlanJama: Sevgi Osmanbepotlu # RekJatn: Ayşe Tornn 0 tdare: Höseyln Gürer 0 tşletme: Öndcr Çelik • Bilgi-Işlem: Nail tnal 9 Personel: Srrgi Bosuncıoglu Bem yt l i » t Cuminınjn Mubualık w G»«edlik TA.Ş. TOrkccağı C«t 39/41 t 343Î4 Itt. PK: 244 İMnbul. Tel: 512 05 05 (20 bu), TUoc 22246, FKU 0) 526 60 72 % Bümlar A ı k » Zıyı GMulp B)v. inlıl«p S. No: )»/4. 7M.J33 11 4M7. Tdcı. 42344, Fkı: (4) 133 05 6İ • bMİr H. Ziyı Btv. 1352 S. 2/3. TU: 13 12 30, Tdd: 52359. Fu: (51) 19 53 60 * A t a e loooo QKt 119 S. NK I Kal 1, TU: 1» 37 52 (4 hal). TUOL- 62155, FKU Pl) 19 Î5 71 TAKVIM:22MART1992 İmsak: 5.32 Güneş. 5.57 Öğle: 12.16 tkindi: 15.41 Akşam: 18.24 Yatsı: 19.44 ^azBiti'kazandı •TV Servi»- fsveç'in Malmö kentinde 9 »nayısta yapiacak olan Eurovision şarkı yanşmaında Türkiye'yi Aylin Vatankoş'ırneslendirdiği"'Yaz Bitti" adlı şarkı temü edecek. Geçen cumartesi günü yapılan ncak Erzincan depremi nedeniyle yavmianmayan yanşma dün banttan ekrau geldi. Daha sonra TürkiyeHalk'ürisı naklen yayında oylama vapuBunun sonucunda sözleri Aylin Uçanla. bestesi Aldoğan Şiimşekav'a a ı " Yaz Bitti" adlı şarkı birinci seçildi.'kinciliği ""Dön Geri", liçüncülüğû d "Dans Et" adlı şarkılar eldeetti. PEN genel kurulu • KültürServsi-PENYazarlar Derneği'nın gffiel kurul toplantısı dün Basın Müzesi ialonu'nda yapıldı. Toplanüda sealen yönetim kurulu kendi arasında göre^ bölümü yaparak başkanlığa Şü.ran Kurdakul'u. ikinci başkanlığa Ceat Çapan'ı, geneJ sekreterliğe Yırdanur Salman'ı, saymanlığa Abay Kabacalı'yı getirdi. Cengiz Bektaş Egemen Berköz ve Güven Turan yönetin kurulu üyesi olarak kaldılar. Gene kurulda üyeler özellikle Fikir ve Sanat Zserleri Kanunu'nun defpiştirilmesi vîdüşünceözgürJüğii önündekiengelerin kalkması gereğı üzerindedurdılar. Aynca Millı Eğitim* Bakanlığı'nca laarlanan lise Türk dili ve edebiyatı kıtapanrun müfredat programını ve ralim Terbiye Kurulu'ndan gîçmemiş kitaplann öğretmenlerceiğrencilere tavsiye edilmesini engdleyen genelgeyi eleştirdiler. Ekmekler Yasası'nın mutlaka democratikleştirilmesi için Jçişleri Bakanlğı'na başvurulması da karariaşünldı. Aynca PEN'in "kamuya yararlı dernek' sayılması ve "Türk PEN'i"adını kullanması için Bakanlar Kurulu'na başmrulması karan alındı. Konuşma bozukluklan • AA (lânir) - İzmirde kurulan, kekemelik ve a.*tikülasyon (doğru sesi verernemek) bozukluklannın tedavi edildiği merke2e, bir yıl içinde 300'den fazla başvuru dduğu bildirildi. İzmir Konuşma Güçlüğü Merkezi Müdürii Doç. Dr. Benal İnceer. merkezde organik olmayan konuşma güçlüklerinin tedavisinin yapıldığını bebrterek kişilere konuşma bozukluklannı kontrol etme ve akıcı konuşma becerisinin kazandınldığını söyledi. Merkeze başvuran kekemelik sorunu bulunaı hastalara "Scvvarz tekniğT'nin öğretildiğini belirten Doç. Dr. İnceer, şöyıe konuştu: "Kekemelik, kronik ve geçmeyen bir hastalıktır. öncelikle hastalara bir teknik öğretiliyor. Kişıyeen uygun tekniğin olmasına özen gösteriliyor. Bazı hastalara birden fazla teknik uygulanıyor. Tekniğin kavranması, öğrenilmesi ve uygulanmasında kişinin çabası önemlidır. Bunu gösterirse. birkaç hafta içinde konuşma bozukluklanndan kurtulabilir. Hasta, tekniği kullandığı sürece konuşma sorunu olmaz, ama bıraktığında tekrar kekelemeyebaşlar." Osmanlı mirası • AA(Kahire)-Mısırda Osmanlı döneminde inşa edilen konaklar, bugün Mısırhlann yanı sıra yabana turistlerin de ılgisını çekmeye devam ediyor. Eski Kahire'deki Osmanlı konaklannın en önemli örneği olarak bilinen Beyt El-Siheymi, bitışik inşa edilmiş iki konaktan oluşuyor. Konaklardan ilki 1648 yılmda Şeyh Abdulvahab El Tablavi, diğeri de 1796 yılında İsmail Çelebi tarafından inşa ettirilmiş. 196 ] 'e kadarkonut olarak kullanılan Beyt El-SihejTni, bugün bir yandan restore edilirken bir yandan da bir ücret karşılığında ziyarete açık tutuluyor. Ancak restorasyonda kullanılan ustalık ve malzemenin. konağın orijinal durumunu yansıtüğını söylemek oldukça güç. Daha yeşilAnkara • AA (Ankara) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü arasında. ağaçlandırma çalışmalannda işbirliğini öngören birprotokol imzalandı. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü İsmail Özkahraman ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vedat Aydın'ın imzaladıklan protokole göre Ankara yeşil kuşak ağaçlandırma sahasının belli bir bölümünde işbirliği yapılacak. Törende konuşan G^nel Müdür İsmail Özkahraman. 32 ilde projeye dayalı yeşil kuşak çalışmalanna başladıklannı söyledi. İlkokul öğrencilerinin katıldığı çevre dersinde bitkinin önemi anlatıldı: Bitki yok olursabaşımızataş yağarUFL'K TEKİN (Adana) - İlk soru, yoklamaya yönelik: "Ne için geldiniz çocuklar?.." Yanıt Zeynep Ersoy'dan, ama diğerleri adına da: "Ağaç dikmek. hayvanları korumak için.." "Bitki nedir" sorusunun yanıtı yok, ama "Canlı mı" denilince: "Tabii canlı. öyle olmasaydı su içerler miydi öğretmenim.." Geçen haftakı tanışma. kaynaşma amaçlı toplantıda mınik çevrecilere "mer- haba" diven Çukurova Üniversitesi öğre- tim üyeleri, ilk çevre dersini verdiler. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Atabay Düzenli'- nin. öğrendlerin olası kapasitesi. ilgi ve algılama düzeylerini dikkate alarak işledi- ğı yöntem. dersin sempatiyle. zevkle işlen- mesini sağlıyordu. Soru-yanıtı tercih eden Prof. Düzenli'nin "Bitki-fledirII aynlır", "Canlı mıdır" dıve peşpeşe yö- nelttığı sorulara aldığı yanıtlar. mınıklerin konuya hangı ölçülerde "•yakın" olduğu- nu gösterdi. "Yararlan nedir'" sorusuna Tıcaret Borsası İlkokulu'ndan Zeynep Er- soy"un "Bizi büvütürler. aç bırakmazlar. çevremize güzellık verirler. kirli havayı alıp verine temizini gönderirler" demesi Prof. Dr Atabay Düzenlf nin "Siz bu işı benden de i\i biliyorsunuz" diye gülümse- mesine neden oldu. Bitkilerin yararlannı bir çırpıda söyle- yen öğrenciler. "Ne yapmaiıyız" sorusunu da aynı hız ve duyarlılıkla "Yetiştirmeli, yetişenleri korumalıyız, hayvaniar yeme- sin, çiğnemesin diye de çit örmelıyız" diye yanıtladılar. Sıra, dolaylı sorulara gelmış- ti: "Biz canlı mıyız", "Evet". "Susuz >aşa- yabilir miyiz" "Hayır". "Peki bitkiler.." "Onlarda susuz yaşa>amazefendim." Bir öğrencinin, "Bol bol su vermelivız" öneri- si. bir küçük uyanyi gerekli kılıjordu: "Biz çok su içersek boğuluruz. bitkiler de öyle. Suyu. bitkiyi kırmadan, yavaş ya- \aş. topraİc eminceye kadar vermeliyiz. Eğer toprağın üzerinde su bırikiyorsa "Doydum, yeter fazlasına boğuluyorum' demek ister. O vakit,sulamayı durduraca- ğız. Anneniz, size bebekken su>u nasıl ki sürahiyle birdenbire değil de biberonla ya- vaş yavaş vermişse biz de bitkiye öyle vere- ceğız. Bebek doğduğunda ağzını çevirir, bitki su\u emmez. İşte orada duracağız." Dersin ilerleyen saatlerinde solan bitki- nin hasta olduğu, bitki doktoruna götü- rülmesi gerektiği, bitkinin iyi büyümesi için üzerinde durduğu toprağın çapalana- rak havalandınlmasının şart olduğunu kavramavan kalmamıştı. Prof. Düzenli. birden "Piknikte ne ya- parsınız" diye sordu. Yanıtını aldıktan sonra devam etti: "Peki, piknik sona erin- ce ne japarsınız 9 " Öğrenciler topluca ya- nıt verdiler: "Artıklan poşete koyanz, poşeti de çöp tenekesine..'" Öğretmen ilk kez memnun olrnadı. "Hayır" dedi, "çocuklar, yediklerinizin arasında meyve artığı ve tohum varsa on- lan toprağa atın, kalanı poşete koyun. Kuşlar meyveleri yer. Tohum da belki ye- niden bitki olur. Her şey poşete girmez. Resmi izinli ilk çevre dersi bitmek üze- reydi. Bitki olmazsa sel geleceği. kolayca çığ düşeceğini biliyorlardı artık. Final, çarpıcı olmalıydı. Prof. Düzenli birden sordu: "Size başımıza taş yağacağını söyleyen oldu mu hiç?" Yanıtlar net değilse de ben- zer şeyi duyanlar vardı 7-9 yaşlanndaki öğrenciler arasında. Prof. Düzenli, önce tahtaya bir köy çizdi. "Eğer" dedi Prof. Düzenli, "bu bitki giderse. onu tutan top- rak da gider. Toprak giderse geriye taş. kaya kalır. Güneş ve rüzgâr çıkarsa top- rak ve bitkisi olmayan taş, aşağıya diişer. Aşağıda kim var? Köylüler, yani biz. Ne olur? Bitki olmazsa başımıza taş yağar." TÜRSAB, her gelen turisti sigortalayacak SELAHATTİN ŞAHİN (Nevşehir) - Kısa adı TÜRSAB olan Türkıye Seyahat Acentalan Birliği, Tür- kiye'ye gelen turistleri sigortala- yacak. Kapadokya'daki seyahat acentalarının sahiplerinin vc yöneticilerinin yanısıra, tu- rızmle içiçe olan maliye. polis. müze, Tu- rizm İl müdürlüğü ve belediyelerin yetkili- lcrinin kaiıldığı hizmet içi eğitim semine- lindc. TL'RSAB yasasının kapsadığı alanlar konusunda bilgi sunuldu. Turizm Bakanlığı Seyahat Acentalan Daire Başkanı Mehmet Epsileli, ticari kâr amacıyla kurulan seyahat acentalannın Türkiye turizminin kapsamlı bir şekilde tanılılması ve pazar oluşturma çahşmala- nnda son derece önemli bir role sahip ol- duğunu söyledi. Son günlerde yaygınlaşan korsan acen- talann önüne geçmeye yönelik çabalann arttığına dikkat çeken Epsileli, bunlarla mücadelede kararlı olduklannı ve tüm ya- sal işlemlerin gerçekleştirildiğini belirtti. Korsan turizm acentacılığının önlenmesi amacıyla çalışmalannı yoğunlaştırdıklan- nı söyleyen Epsileli, köklü tedbirler alarak bu sorunu ortadan kaldıracaklannı vur- guladı. Turizm Bakanbğının bu yıl önemli bir turizm atağı başlatacağmı, bunlardan bi- rinin de turistlerin sigortalanması için ya- pılan çabalann oluşturduğunu kaydeden Epsileli. "Turizm Bakanlığı tarafından TÜRSAB"a üye acentalarla seyahat eden turistlerin sigortalanması yolundaki çalış- malar hızla devam ediyor. Turistin kendi- ni daha güvenli hissetmesi ve önceden verilen sözlerin acenta tarafından yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü açısın- dan sigorta önemli olacak" dedi. 4 Oraıanlar içîn devlet önlem alnıair AA (İstanbul) - Ülkemizdeki orman alanlannın korunmasının yalnızca ilgili birkaç kuruluş ve orman köylülerinin sorumluluğuna terk edilmiş olduğunu kaydeden SHP İstanbul İl Çevre Komis- yonu, ormanlann korunması konusun- da devletin gerekli önlemleri almasını istedi. 21 Mart Dünya Ormancıhk Günü ne- deniyle yanlı bir açıklama yapan SHP İstanbul İl Çevre Komisyonu, dünyada her yıl 11 milyon hektar ormanın yok ol- duğunu bildirdi. 1950-1988 yıllan arasında Türkiye'de 2.5 milyon hektar orman alanının yok olduğu belirtilen açıklamada. Dünya Ormanalık Günü olarak yalnızca 21 mart tarihinin anımsanmaması gerektiği vurgulandı. Devletin ana politikasırun ormanı ko- rumak ve yenilemek olduğu belirtilen açıklamada. "Yasalanmızdaki omıan alanlannın korunmasına ilişkin ilkel yaklaşımlar acil biçimde düzeltilmeli. akılcı ve iyileştirici düzenlemelere gidil- melidir" denildi. Dış Haberler Scrvisi - İtalya'nın moda merkezi Milano'da bir araya gelen ünlü modacdar, önümüzdeki sonbaharın giysilerini tanıttılar. Giorgio Armani, Gucci ve Gianfranco Ferre'njn pantolon takımlarının Rıfat Özbek ve Dolce e Gabbana imzalı. bacaklan tamamen açıkta bırakacak şekilde önden çift yırtmaçlı uzun eteklerin ve yine Özbek tasanmı erkeksi cekederin bol bol görüldüğü defüelerde Gianni V'ersace'nin bol deri pantolonlarla giyilen kafesvari üstleri dikkat çekti. (Fotoğraf: THE OBSERVER SUNDAY) Süper CD ııisanda tanıtılacak ftş Haberler Servisi - The Independent gazetesinin haberi- ne göre sistemdeki ana teknolojik sorunlan çözen Phi- lips. stratejik olarak en önemli ürünlerinden biri olan CD-fın (Compact Disc Interactive) tam kapsamlı bir versiyonunu piyasaya çıkartmaya hazırlaruyor. Bir CD-I makinesi diğer CD- CD çalarlann arkasında. bir calarlara benziyor ve normal ses F M V adaptörünün takılmasına olanak verecek bir fiş bulunuyor.CD'lerini çalıyor, fakat CD-I discleri ile resimler. metin. görün- tü ve animasyon. kullarua tara- fından kontroi edilebilijor. Amerika'da geçen ekım ayında Philips tarafından piyasaya çıkar- tılan CD-1 çalarlarda, statik bir arka plan önüne yerieştirilen ger- çek karakterlerlegerçekçi animas- vonlar yapılabiliyor. Fakat bu aletlerde, FMV (füll motion vi- deo) olarak bilinen ve CD boyun- daki disclerle VHS kaliteande rcsim elde edilmesine olanak \e- ren sistem yok. Amerika'da piyasaya çıkan Philips daha önceleri. Ingiltere'de bu yilın ikinci yansında çıkacak olan CD-riarda FM Vnin de ola- cağını söylüyordu, şimdi ise bun- dan vazgeçmiş gibı göriinüyor. Bunun yerine Phüips. daha ucuz ve daha mükemmel bir CD-I ça- lan hazırlamaya calışıyor. Philips bu aracın piyasaya ne zaman çıkacağını açüdamıyor, fa- kat uzmanlar Amerikan modeliy- le hemen hemen aynı olan yeni makınenin Lxmdra"da rusan ayı sonunda \apilacak olan A\rupa CD-I konferansı arasında çıkaru- lacağıru tahmin ediyorlar. Beyaz balina yine kayboldu CENGİZ DEMİREL (Gerze) - Gerze sahillerinin sevimli ko- nuğu beyaz balina, kurtarma çalışmalan için Gerze'ye gelen İngiliz uzmanhara yine gözük- meyerek kayıplara kanşü. Rus- ya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği, balinayı yurduna götürmek için özel bir geminin hazırlandığını Çevre Bakan- lığı'na bildirdi. Ingilizlerin de Bering Boğaa'na götürmek ış- tediği balina, dün sabahın er- ken saatlerinde Gerze'den tek- rar aynldı. Dünya Hayvanlan Koruma Örgütü ve İngiliz Balıkadamla- n Bırlıği yetkilisi Ray Gravener başkanlığındaki ekip, denizde- ki tüm aramalara karşm balina- ya_yine ulaşamadılar. ingiliz uzmanlarla beraber Gerze'ye gelen ITN TV'sinden beş kişilik ekip de haarlayacak- lan belgesel için çekim yapama- dılar. Dün sabah Sinop Su Üriinle^ ri Yüksekokulu'na ait Araş- tınna-1 gemisi ile Sinop'tan Gerze'ye gelen İngiliz uzman- lar, İngiliz TV ekibi, beyaz bali- nanın limanda olmadığı öğre- nince çeşitli teknelere binerek denizde arama çalışmalannda bulundular. İngiliz uzmanlar. beyaz bali- nayı incelemek için bir gün da- ha Gerze'de kalacaklar. Bugün beyaz balinayı bulamamalan halinde ülkelerine gen döne- cekler. Mikclanj virüsünün sırrı çözüldü mü? Haber Merkezi - Adını ünlü İtalyan sanatçı Michelangelo'- dan alan ve aralannda Tür- kiye'nin de bulunduğu birçok ülkede bilgisayar sistemlerini tehdit eden virüsün tespit edil- diği iddia edildi. İzmir'de sistem müşaviri olarak görev yapan Fevzi Aliş, piyasadaki bütün tarama programlannın deneti- minden geçen ve yakalanama- yan Michelangelo virüsünü uzun uğraşlar sonucu tespit et- tiğini, ama bütün başvurulan- na karşın virüsün Michelangelo virüsü olduğunu onaylayacak bir kuruluşun bulunamadığını söyledi. Amerikan telefon ve telgraf şirketi ATTnin, Michelan- gelo'nun 517'nci doğum günü olan 6 martta faaliyete geçerek sistemleri felç edeceği yolunda aldıği istihbaratla başlayan vi- rüs paniği birçok ülkede etkili oldu. Michelangelo virüsünün çalışma mantığını ve Itarakte- ristik özelliklerini belirlediğini ıleri süren Fevzı Aliş, yetkili makamlann tespitlerini onay- lamasını istedi. Aliş'in belirle- melerine göre Michelangelo virüsünün karakteristik özellik- leri şöyle: 1. Kapladıği alan bin 24 byte. 2. Dosya sonlanna kendini kopyalamıyor. Bu sayede, in- dexli tarama ve tespit yapan antivirüsprogramlanndan kur- tuluyor. 3. 'Partition table' ile ilgjsi yok. Bu da virüsün özel- likle disketler araabğiyla yayıl- ması için programlandığıru göstenyor. 4. Tespit işlemi sa- dece disket formatlama esna- sında yapılabiliyor. 5. Çalışabi- lir programlann başlama adre- sini OOC2 adresine kilitliyor. OOC2, virüsün muhtemel yük- lenme adresi. 6. Aktif hale geç- tiği zaman (6 mart) belli bir süre çalışmadan sonra ekran temiz- leniyor. 'Ram Parity Error Checking For Segment Adress Offending Segment. lOOOPress Fl To Disable NML. F2 Rebo- ot" hatası veriyor. makine kilit- leniyor. 7. Virüsün imzasında, Invader, Feng Chıa U. para- metreleri var. İtalyan ressam ve heykeltıraş Michelangelo'nun doğum gü- nü olan 6 marta programlanan virüs. bilgisayar açıldığında belleğindeki ve diskette kayıtlı bütün dosyalan silivor. Önemli sayıda Amerikan şirketlerinfn programlannı silen virüsün et- kili olduğu ülke Güney Afrika oldu. Ülkede 500'e yakın şirke- tin 1000 kadar bilgisayar prog- ramı virüsün etkısiyle silindi. Virüsü geçen yıl bir Alman uzman keşfetti. Virüsün disket- ler arasında büyük bir hızla hareket ettiği, bir sıstemden di- ğerine çok çabuk bulaşabildiği belirlendi. Programlanan Michelangelo virüsü. disketler aracılığıyla pi- yasada satılıyor. Modemle bilgj bankalanna geciliyor. Virüslü program disketlere kopyalanı- yor. Böylece disketler virüsü diğer bilgisayarlara bulaştın- vor. Daha mükemmel bir kaset ve FMV calar için önümüzdeki Noel'e gün veriüyor. Henüz her- hangi bir fıyat açıklanmamasma karşılık. ilk modelin 600 sterlin- den piyasaya cıkacağı düşünülü- yor. CD-la ciddiyetle önem veren bir sektör de müzik dünyası. Üre- tim giderleri bir dolardan az tutan CD-I'lann müzik video satışlan açısından. lazcr disc'ten (5-8 do- lar) daha cazip olacağı görülüyor. CD-I'lar normal CD kalitesinde- kı sesi ve CDIerin istenilen parça- yı anında yakalayabilme özellikle- rini de kullanıcıya sunuyorlar. CD-I'lann şu andaki sorunlan, pi>asada henüz sadece 45 disc ol- ması. Sorun. bu proje>e yapılan yatınmdaki para ya da fikir eksikliği değil. Bu disclen lest et- mek çok zaman abyor. Kımi kar- maşık kayıtlar için Phılipsın 10 bin saat test yaptığı belirtihyor. Maçtan önce, maçtan sonra kulübünüzün yöneticilerinin ve teknik adamlannın görüşlerini, hafta başında ise maçın en yetkin en etkin yorumlarını, kısacası, takımınızla ilgili en önemli haberleri bir telefonla ögrenebilirsiniz. 900900840ISOO9008501800900970 KARA KARTALLAR SARI KANARYAUR MAVİ- BORDOLULAR ARAYIN... TAKIMINIZLA İLGİLİ SON HABERLERİ ALIN!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle