12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 ARALIK1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER Tacikistan:3 Rus askeri öldü • MOSKOVA(AA)- Rusya'nın, Tatikistan'da bulunan 201. Tümen Komutanlığı'ncian yapılan açıklamada ıki haftadır kay ıp bulunan ıki subav ve bir erin işkence edildıkten sonra kafalanna sıkılan kurşunlarla öldüriilmüş olarak bulunduklan biidırildi. Rusya Televizyonu, cesetlerin, İslamcı militanlann kontrolündekı Lalezar adlı bir köyün yakınlannda bulunduğunu bildirdi. Karabajj'da çatışma • MOSKOVA(AA)- Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklerinin. ıki ülke sınınndaki Zangelan bölgesinde geniş çapb bir saldınsı sonucunda bazı yerleşim merkezlerinin Ermenilerin kontrolüne gırdiğıni bildirdi. Bakanlık açıklamasında. Ermenilerin önceki gece kontrol ettikleri bölgeyi genişlelmek için gırişlıkleri yeni bir saldınnın püskürtüldüğü belırtildı. Fransa-Çin gerginligi • STRASBOURG(AA)- Fransa'nın Tayvan'a Mirage sa\ aş uçaklan satacağı yolundaki haberler ûzerine Fransa ve Çin arasında ortaya çıkan gerginlığin, Çın'in Kanton'daki Fransız Konsolosluğu'nu kapatması üzerine yenı bir boyut kazandığı belirtiliyor. Fransa'nın Kanton'daki konsolosluğunun kapanmasmın ilişkileri çok dana zor duruma sokacağı öne sürülüyor. LePen güç yitiriyor • STRASBOURG(AA)- Fransa'davabancı düşmanlığjnı körükleyen Ulusal Cephe Partisi'nin son aylarda ülke genelinde çok taraftar kaybettıği bildiriliyor. Le Figaro gazetesinde çıkan bir araşürmaya göre Jean-Mane Lc Pen'in İiderliğini yaptığı • partinin oylan. Maastricht Anlaşması ile ilgili referandumdan bu yana ülke genelinde yüzde 15'den yüzde lO'adüştü. Bosna'da insanlığın utancı. içler ac«sı olaylar sörerken Müslümanlar evlerini sırllamış, vahşetten canlannı kurtarmaya çalışıyorlar. Kozirev ile görüşen BM Genel Sekreteri diplomasiyeşans tanınmasını istedi Gali, askerimüdahaleyekarşı • Bosna-Hersek Devlet Başkanı Alia İzzetbegoviç. Hır- vatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman ve Yugoslav- ya Deviet Başkanı Kosiç, eski Yugoslavya'daki krize bir çözüm bulmayı amaçlayan konferans çerçevesinde gö- rüşmelerde bulunmak üzere Cenevre'ye gittiler. Dış Haberler Servisi - BM Gencl Sekreteri ButrosGali ve Rusya Dı- şişlen Bakaru Andreı Kozirev Bos- na-Hersek'e yönelik bir askeri mü- dahaleye karşı olduklannı açı- kladılar. Bosna-Hersek"in başken- ti Sarav bosna'da Boşnak, Hırval ve Sırp yelkililer arasında. havaa- lanının silahtan anndınlması içın yürütülen görüşmelerin herhangi bir anlaşma sağlanamadan ta- mamlandığı bildirildı. START 2 nüklecr silahsızlanma anlaşması konusunda ABD Dışiş- len Bakanı Lawrence Eaglebur- ger'la görüşecek olan Rusya Dışiş- len Bakanı Andrei Kozirev dün gcldiği Cenevre'de BM Genel Sek- reteri Butros Galı ile buluştu. Galı ile Kozırev. eski Yugoslav- ya'dakı çatışmalan içeren bir bu- çuk saatlık bir görüşmeden sonra yaptıkjan açıklamada. Bosna- Hersck'te savaşan taraflann tem- silcilerine. Cenevre'de gerçekleş- mesını umduklan bir diplomatik çözüm içın fırsat verilmesi gerekti- ğını sö>ledılcr Galı ve Kozirev. Bosna-Hersek semalannda Sırp uçaklanna silah zoruyla uy- gulattınlacak bir uçuş yasağı ko- nusunda '"çok acelecı davranıl- maması gerektığınin" altını çıze- rek vurguladılar. Galı "Uluslararası kamuoyu- nun huzursuzluğunu bilıyprum, ancak Cene\re'de banş süreci varlığını*koruyor \e çözüm fırsa- tınm verilmiş olması önemlidir" diyerek askeri müdahale konusun- dakı çekıncesını ortaya koyarken, Güvcnlık Konseyi'nin ekim ayı- nda aldığı. ancak etkili olarak uy- gulanmayan "uçuşa kapalı bölge" karannı sılahlı yaptınmla donata- cak yeni bir karar tasansı üzerinde görüşmeye başlamasının beklendi- ğinide ifadeetti. Rusya Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev de askeri müdahale karşıtı bir tavır sergileyerek "güç kullan- makla süratlı sonuç alınamaz" dedi. Kozirev. şunlan söyledi: "Ka- naalımcc güç kullanımı hiçbır yere götürmeyecektır Banş görüşmele- n. bütün güçlüklerine karşın yürü- tülmektedir. Banş dışında bır baş- ka seçenek yoktur." Kozirev. Rusya'nın Güvenhk Konseyı'nde oylanacak asken mü- dahaleye izin veren bir uçuş yasağt karannı veto edip ctmeyeccğinin sorulması üzerine "İlerikı safhala- ra- şimdıden sıçramayalım. En önemh sorun karşısında en iyı çö- züm yolunu anyoruz. Hemen veto oyu kullanmak için bir neden gö- remiyorum" dedi. Bu arada, Bosna-Hersek Devlet Başkanı Alia İzzetbegoviç. Hırva- listan Devlet Başkanı Franjo Tudjman ve Yugoslavya Devlet Başkanı Dobnca Kosiç. eski Yu- goslavya'dakı krize bir çözüm bul- mayı amaçlayan konferans çerçe- vesinde görüşmelerde bulunmak üzere Cenevre'ye gittiler. Bosna-Hersekte savaşan Boş- nak. Hırvat ve Sırp taraflann as- ken yctkılilerinin önceki gün Sa- raybosna'da gerçekleşürdiklen toplantı herhangi bir uzlaşma sağ- lanamadan tamamlandı. Taraf- lann görüşmede Saraybosna ha- vaalanmın silahtan anndınlması konusunu ele aldıklan bildirildı. Öte yandan Sırbistan'da geçen hafta yapılan seçimlerin galibi Devlet Başkanı Slobodan Mılose- viç. kendisinc vcrdiğı destekten ötürü halkına şükran duygulannı iletti Miloseviç. devlet televizyonun- dan önceki gün yaptığı konuşma- da, "Bosna-Hersek ve tüm eski Yugoslavya topraklannda daima adil banşın kurulması içın çalı- şacağız" dedi. Gali, Israilli yetkililerle görüşmesi için elçi gönderdi Filistiııli sürgünler içinBM de\rede• İsrairie Lübanan arasındaki güvenlik bölgesinde 10 gündür yaşam savaşı veren Filistinliler'den ikisinin sağlık durumunun çok ağır oldu- ğu bildirildi. Hastalann 48 saat içerisinde hastaneye götürülmemeleri halinde yaşamlannı yitirebilecekleri haber veriliyor. Dış Haberler Servisi - Başbakan Izak Rabın hükümetince sınır dışı edilen ve 10 gündür güvenhk bölgesinde kurulan çadır kampta yaşama savaşı veren Filistinler'in sağlık sorunlannın ciddi boyutlara ulaştığı bildiriliyor. BM Genel Sekreteri Butros Gah'nin elçı- sı James Jonah, sürgün edilen Filistinliter sorununu İsrailli yetkililerle görüşmek üze- re dün Tel Aviv'cgiui. Jonah'ın Başbakan İzak Rabin. Dışişleri Bakanı Şimon Peres ve Filistınli liderlerle görüşeceği büdirili- yor. BM elçisi James Jonah'ın güvenlik böl- gesindeki cadır kampta bulunan 4I5 Füis- tinli sürgünü yann ziyaret etmesi bekleni- yor. Reuter'in habenne göre, İsrail hükümeti ise karanndan dönmemekte ısrarh. Hükü- met sözcüsü Gad Ben An, İsrailh yetkiiile- rin Jonah a sınır dışı etme kararlanndan dönmeyeceklerini ve bu konuda tartışma kabul etmeyeceklennı bildıreceklennı söy- ledi. Öte yandan İsrail'in tek taraflı ilan ettiği 10 km. enindeki güvenlik bölgesinde 10 gündür çadırlarda yaşam savaşı veren Fi- listinliler'den ikisinin sağlık durumunun çok ağır olduğu ve 48 saat içensinde hasta- neye götürülmemeleri halinde yaşamlannı yitirebileceklen bildiriliyor. Sürgünler arasında bulunan doktoriann ajanslara yaptıklan açıklamada, geçen haf- ta pazartesi günü İsrailli askerlenn açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinirnin ba- basının olayı Kudüs radyosundan duy- duktan sonra kalp knzi geçirerek yaşamını yitırdiğini haber aldıklannı belırttiler. Kampın bulunduğu bölgede yoğun kar yağışının sürdüğü ve kar kalınhğının 10 santimetreyi geçtiği haber veriliyor. Yıye- cek, içme suyu ve ilaçtan sonra yakıtlan da tükenen sürgün Filistinliler'in donma tehlı- kesine karşı sürekli hareket ettikleri ve eg- zersizle/ yaptıklan bildiriliyor. İki Filistinli öldürüldü İşgal altındaki Gazze Şendi'nde önceki gün 15 yaşındaki bir Filistınli genç İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürüldü. Filistinli görgü tanıklannın bildirdığine göre Gazze'deki BM'ye ait bir binanını ça- tısında İsrailli askerlere taş atmak üzere bekleyen ikı gençten biri, askerlenn ateş aç- ması sonucu öldü. Güney Lübnan'daki israil yanlısı mili- tanlann, güvenlik bölgesine sızan Flistinli- ler'den birini öldürdukleri bildinldi. Bu arada İsrail'de yayımlanan Haaretz Batı Şeria'da düzenlenen protcsto göstcri- sint katılan elleri bıçaklı Filistinli gençler yüzlerini gizledi.(REUTER) ga'etesı dün güvenihr kaynaklara dayan- dı. arakverdıği bir haberinde, sınır dışı edi- len 415 kişinin arasından 6 Filistinli'nin teknık bir hata sonucu sınır dışı edildığıni ve bu kişılenn geri dönebileceğini bildirdi. Gazeteye göre ordu İslami Cihad vc HAMAS örgütüyle ilişkileri olduğu gerek- çesıyle bır kaç saat içerisinde sınır dışı ettığı 415 kişinin arasında. isim benzerlığinden dolayı 6 kişinin yanlışhkla sınır dışı edildı- ğinı belirttı. Lûbnan Başbakanı Lübnan Başbakanı Refık Hann de İs- raıl'in sürgün ettiği Filıstinlıler'in cvlennc dönmelerinin sağlaması içın ABD'den bu ülkeye baskı yapmasını istedi. Hariri, ABD Başkanı George Bush'a gönderdiği mesajda. sınır dışı edilen Fılıs- tınliler'in dönmesıni ve bu insanlara yar- dım ulaştınlmasını engelleyen İsrail'in bu karanndan vazgeçmesini sağlamak üzere müdahale etmesinı istedi. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ RİVA ATIKSU TAM ARITMA TESİSLERİ VE ATIKSU TOPLAMA TÜNELLERİ İNŞAATI İŞLERİ İHALE DUYURUSU İstanbul Su ve Kanalızasyon idaresi (İSKİ) Genel MüdurHığü btanbul III. Su ve Kanalizasyon Projesı'nın onemli bir ksmını otuşturan Riva Kanalızasyon Projes) -1 Aşama işleri'nın yaptınlması amacıyla uluslararası fırma veya ortaklıklan teklif vermeye davet etmektedir. 1. Rıva Projesı kapsamnda bulunan ışler; Kadıköy-Riva arasındaki kollektör tunelının yapımı ve ışletmeye alınması ile Rıva'da bır atıksu arıtma tesısinın yapımı, iştetmeye alınması, isletilmesı ve baknnıdr. İsterin ana bolumleri aşağıdaki gibidir: - Kadıkoy-Ksnlıca arasında yaklaşık 13km44m ıççaplı kotlektor tuneli. - Kanlıca-Rtva arasmda yaklaşık 17km46m ıççaplı kolleKtor tuneli. - Rıva'da AT standarttannı karştayacak şekılde. ınşaat, mekanık ve eiektnk ışlemı de kapsayan btydojik tam arftna tesısı Bu kapsamda • Ginş pompa tstasyonu • Ön-arıtma testsı (ızgara ve kum tutucuj • Bıyolo/ık arrtma (othçoktume, havalancİHma, son 0ktûrme) • Azot-fosfor gtdenmı • Çıkış pompa stasyonu - Çamurarttma (kalmlaştrma, su gdeme) • Çamuryakma teası 2. Proje debtlen aşağıdaki gibidir: Ortalama kuru hava debsı = 775.000 m 3 /gun Pikdebi = 1.280.000 m J *gün 3. İhaleye yalnızca Dunya Bankası'na uye ülkelerin fırmaları veya Tayvan veya İsvıçre fırmalan teklif verebilırler. 4. Teklif vereceklerin, tahminı 4.5 yıllık bir yapım ve 3 yıllık ışletme, bakım ve devir suresıne yayılı oiarak odenecek teklif tutanndakı bedel kadar kredı teklrfını de yapım teklıflen ile bırlıkte getırrnelen gerekmektedtr. Kredı teklıflen bulunmayanlar cteğerlendirmeye alınmayacaktır. Kredı teklifınde aşağıdaki şartiar açıkca gûsterılecektır. - Borç veren. •Borçlanan: - Istenen garantı t •SUK. ' • Otiemesii sure (varsa): •Fatz • Gen ödeme şaıtan • Bağantı komsyonu (varsaj • Dığerieri (varsa): 5. İhale öncesi ön yeterlilik venlmeyecektir. Teklif sahıplerinın uzmanlıklarını, deneyımlerini ve malı ^jçlerini teklifien ile bırlıkte eksiksiz olarak belgelendirmeleri istenmektedif. Muhtemel teklif sahiplennde aranan asgari nıtelikler ihale Oökumanları Cılt 1 'Teklif Sahıplerine Talımatlar" bölumundeaçıklanmaktadır. 6. İhale dökumanları 06.01.1993 tarihinden itibaren İSKİ Genel Mudürlüğu Aksaray - İstanbul adresınde Atıksu Arıtma inşaat Daıre Baş- kanlığfnın 312 numaralı odasmda ıncelenebilir veya B1 zemin katından satınalınabılır. ilgilenen teklif saiıiplerının ısımlenm, açık adresle- rini veya temsitoileri hakkındaki biigileri İSKİ Atıksu Arıtma İnşaat Daıre Başkanlığına bildırmeleri gerekmektedır. İSKİ ihale dökumanlan- nın muhtemel teklif sahıplerine veriteceği tanhi teyit edecektır. İhale dökumanları satıs bedeli 5000 USD Esdeğer TL'dır. Yurt dtşmdan dökuman almak ısteyen teklif sahıpterının Garantı Bankası Odaku- le Şubesi 400041-6 Noiu İSKİ hesabına yatıracaklan 5000 USD veya esdeğer TL'sına ılave olarak DHL ile gonderilmesini stemeleri duru- munda 1000 USD, posta ile gonderilmesini istemeleri durumunda 350 USD yatırmaları halinde dökumanlar tstedıklerı vasıta ile adreslerine gonderitecektir. 7. Teklifler en geç 15 Mart 1993 saat 11.00'e kadar İSKİ Genel Mudurlüğü Genel Evrak Muduriuğu'ne makbuz Harşılığı teslım edılecek olup aynı gun saat 14.00'de İhale Komisyonu'nca teklif sahiplerinin temsilcıleri huzurunda açılacaktır. 8. İSKİbu tşin ihalesi de ilgili olarak 2386 sayılı T.C. Devlet İhale Kanunu hukumlenne bağlı olmayıp, bu işı ihale edip etmemekte veya ıs- tedğine ihale etmekteserbesttir. İSKİ azot-fosfor giderimi ve yakma tesisi de dahil olmak üzere işlerin muhtelrf ksımlannı yayılı bir prog- rama göre kademeli olarak yaptırma hakkına sahiptir. 9. Yazısma adresi İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ Aksaray Meydanı, 34300 Aksaray - İSTANBUL, Telefon: 588 38 00 Telex: 31 293ISU TR Telefaı: 588 3918 REPUBUC OF TURKEY İSTANBUL METROPOUTAN MUNICIPAL1TY İSKİ İSTANBUL WATER AND SEWERAGE ADMINISTRATION GENERAL DIRECTORATE TENDER ANNOUNCEMENT FOR THE CONSTRUCTION OF RİVA WASTEWATER FULL TREATMENT WORKS AND INTERCEPTOR TUNNELS The General Dırectorate of the istanbul VVater and Sewerage Admıntstratton (İSKİ) invites major internatıonal fırms or joint ventures to bid foc the constructıon of the fırst phase of the Riva Sewerage Scheme. contract No: K3468 whtch forms a major part of the 3rd İstanbul VVa- ter and Sewerage Project. 1. The Rıva Scheme compnses the construction and commssıonıng of a sewerage tunnel from Kadıkoy to Riva and the constructıon, commissıomng, operatıon and maıntenance of a sewage treatment works at Rıva. The maın elements of the works are: -13kmof44m üıameter tumel trom Kadıkoy to Kanlıca -17kmo(4.6m dıameter tunnel from Kanlıca to Rıva - Full btologtcal treatment plant at Rn/a to meet EC Söndards ıriüudıng atl avi electncai and mechanıca! works tor • Influent pumpıng statıon • Pre-treatment Iscreenıng anû gnt removal) ' • Sratogıca/ treatmenı (pnmary settlement aeraton, final danücatıon) ' Nutnents removal (nıtmgen and phospnonjs) • Effiuent pumpıng statıon • • Sludge treatment (th'ckenıng, dmatermg) • Sludge ıncıneratıon plant 2. Design flows are as follows. Average dry weather flow = 775.000 m 3 fday Peakflow = 1.280.000 m 3 /day 3. Only bıdders from countrıes whıch are members of the \Vorld Bank or from Switzerland or Taiwan may submit bıds for this project. 4 Bidders are requıred to submit as an ıntegral part of theır bıd, theır credit proposals equal to their Bid Prıce, for the financing of the works, whıch wıll be spread over an antıcıpated construction perıod of 4.5 years and an operatıon, maıntenance and transfer period of 3 years. Bids not ıncludıng any credit proposal will not be evaluated. Detaıb of theır proposals should ınclude: -Lender -Bormwer - Loan amount • Guarantse reçuıred •Penod- • Grace penod (if any). - Interest. . - Terms ofrepayment • Commıtment fee (ıfanyj. • Others (Ifany) 5. No pre-quaı:tatıon of prospectıve bidders will take place. Bıdders witl be requıred to provide evidence that they have the experience and financıal strength to succesfully complete a project of thıs magnitude. Detaıls of the crıterıa reçuıred from the bidders are included in the Instructıon to Eıdders contamed ın Volume I of the Bıd Documents. 6. It is planned that 3ıd Documents wıll be avaılable on 06. 01.1993 eıther for ınspectıon in room no 312 of the Sewerage Construction Department, or for purchase from the cashıer on the sub-ground floor B1, of the General Directorate of İSKİ at Aksaray, btanbul. Poten- tial bıdders are requested to advse the Dırector of Sewerage Constructıon, İSKİ, of theır ınterest gıvıng the name and contact detaib of theır representatıve. 1SKI will confırm availabılıty of the documents to potentıal bıdders. The ccst of the Bıd Documents ıs 5000 USD or equıvalent Turksh Lıra. Tnose from abroad who wısh to purchase them should deposit the sum of 5000 USD or equıva!ent Turkish üra ın account no 400041-6 at the Odakule Branch of Garantı Bankası; an additional 1000 USD should be deposıted ın the same account by those who wsh İSKİ tosend the Documents by DHL Couner and an additional 350 USD by those who wısh İSKİ tosend the Documents byairmail 7. Bıds wıll be delıvered to the General Document Department (Genel Evrak yudürlüğu) of İSKİ General Directorate no later than 11.00 hrs. on 15th March 1993, and will be opened by the Tender Committee at 14.00 hrs. on the same day. Interested bıdders may attend the openıng. 8. The Admınistration of İSKİ is not bound by the conditions of the Awarding Law No 2886 of the Republic of Turkey and hence İSKİ is free to award the Contract, or not, entırely at ıts own discretıon. İSKİ reserves the right to proceed, wıth the ımplementation of elements of the VVorks ıncludıng a staged ıntroductıon of nutnent removal and ıncıneratıon to an extended programme. 9. Maihng address İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MUDURLUĞU Aksaray Meydanı, 34300 Aksaray-İSTANBUL, Telephone: 588 38 00 Telex: 31 293 ISU TR Telefax: 588 3918
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle