20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
RAUK1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER bakan'dan itterrand eştirisi İKARA (AA)-RPGenel şkanı Necmettin Erbakan, kümetın dış politika ile *nnı eleştirerek, "Demirel ırkak, çekingen ve dışa ğlı davranışlan yüzünden >sna-Hersekteki Sırplara minat veriyor" dedi. ransaC umhurbaşkanı rançois Mıtterrand'ın ürkiye'ye gelişınin özel edenlerle çıklanamayacağınm öylendiğini ıfade eden îrbakan şöyle konuştu: 'Mitterrand'ın Türkiye'ye jelışinde sö> lenen özel tedenler sırf ABD'yi (uşkulandır'rnamak içindir." ÇHPDiyarbakıp İl Başkanı atandı • DİYÂRBAKIR(AA)- Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl BaşkanlıgYna Av. Mesut Değer atandı. Daâstan Toprak'ın istifası ıleboşalanCHPil başkanlığına genel merkez larafmdan atanan Av. Mesut Değer, bugünden itibaren esnaflan veçeşitli kuruluşlan zıyaret ederek >önetimde görev almak isteyenleri belirleyeceklerini bejirterek, "Partiyi ailc partisi ölmaktan kurtaracağız. Bu hedefımiz olacaktır" dedi. Kahveci'den eleştiri I ANKARA (ANKA)- ANAP İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci.hükümeti, Türk cumhunyetlerine az yardım yaparak, bu cumhuriyellerin Türkiye'ye olan güvenlerini zedelemekle suçladı. Adnan Kahveci, yaptığı açtklamada geçenyıl kurulan Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı'na (TİKA) geçen yıl bütçeden 60 tnilyon dolar aynldığmı. en önemli fonksiyonu Türk cumhunyetlerine yardım olan ajansa aynlan bu kaynağın geçen yıl sadece 20 milyon dolarhk kısmınm serbesi bırakıldığını vurguladı. Tayatt'ınsağlık durumu iyi • BURSA(AA)-İnegöl yakmlannda geçirdikleri traftk kazasında yaralanan DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile eşi Güngör Tayan'ınsağlık durumlannın iyi olduğu bildirildi. Tayan ve eşinin tıbbi tedavileri ile ilgilenen devlet haslanesi başhekim yardımcısı ve Tayan*ın eniştesi Dr. Üzeyir Ender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ İJniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirurji Klinıgi'nde tedavi altına alınan Tayan ve eşinin hayaü tehlikelennin olmadığını belirtü. Tayan'ın vücudunda travmadan meydana gelen yaralar ve 'küçük' kısmı felç olduğunu kaydeden Dr. Ender. GüngörTayan'ın da vüzünde "maksiller'. .emiğinde kınk bulunduğunu. bunun ileride yapılacak estetik ameliyaüa gidenlebıleceğmi söyledi. DYP Aksaray İl Başkanlığı • AKSARAY (AA)-DYP Aksaray İl Başkanlığı'na. Naci Özgül yeniden seçildi. DYP Aksaray olağanüstüil kongresi Emek Sineması'nda yapıldı. İki listeninçekiştiği seçimlerde.adaylardan Naci özgül I4l oy alarakyeniden il başkanlığma secilirken, diğer aday Refık Karabatak ise 131 oy aldı. Parü yönetim kurulu üyeliklerine de Muammer Acar, Faruk Özyurt, Hüseyin Öztürk. Şerafettin Meral. Ertümen Yayla, Sadık Gümüşsoy, Ali Şaliin, Hayri Alten, Selahattin Koyuncu. Emin Yenısan, Şevket Anbaş. İdris Er, Asım Tarım ve Ramazan öztürk gelırildi. Yeni yönetim kurulunun, yann toplanarak görev bölümü yapacağı bildirildi. SaliMiSHP'de seçim1SALİHLİ(Cumhuriyet)- 'HP'nin Salihli ilçe örgütü olağanüstü genel kurulu dün yapıldı. Di\an Başkanhğını Salihli Belediye Başkanı Zafer Keskmer'in yaptığı kongrede eski ilçe başkanı İsmail Hakkı İşçan'ın hazırladığı ıck Hste yeniden işbaşına getirildi. Yönetim kurulu üyelikleri şu isimlerden oluştu: "Nüüfer Yanabık.Şükran Erkan, AzizÖzko> uncu, Hıdır San. Çem Saçaklıoğlu, Ahmet Öztekin.Ahmet Ergül, Özcan Karadoğan." ANAP GenelBaşkanı MesutYılmaz, yolsuzluksoruşturmalanyla devletinkilitlendiğini ileri sürdü: Bürokratlar hükiimeti şikâyet ediyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkanı Mesul Yılmaz, hükümeün yanlış yolsuzluk soruşturma uygulamalan yüzünden devletin kilitlendiğini ve bürok- ratlann devleti işletememekten yakmdık lanru söyledi. Yılmaz hükümeün Güney- doğu'da Alman silahlannı kullanıp kullan- mayacağı konusunda bir acıklama yap- masını beklediklerini de kaydetü. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Yıl- maz, kendilerine çok sayıda bürokratm gele- rek hükümetin yanlış uygulamalanndan yakındığını ve belge. bilgi aktardığını dile ge- tirtii. Yılmaz, hükümetin. "yolsuzluklann soruşturulmasr diye devleti tıkamasmdan. bürokrasideki kendi memurlannın dahi ra- haısızlık duyduğunu ifade ederek. bütce ko- nuşmasında da dile getirdiği konularda ken- disine gelen tepkiler için şunlan söyledi: "İlk aldığım tepkiler. daha çok doğrudan doğru- ya bizım eleştiri yönelttiğimiz kişilerin tepki- İeridir. Bunlann bazılan kasıtlannı aşan de- ğerlendirmeler yaptığımızı ileri sürüyorlar. Bazılan bunlann geçerli olmadığını ileri sü- rüyorlar. Bazılan ise hiç bir tepkı göstermi- yorlar. Bildiğiniz gibi ben usulsüzlük iddia- lannın soruşturulmasmda hükümetin izledi- ği yöntemin demokratik bir yöntem ol- madığını zaten öteden beri dile getiriyor- dum. Ama şimdı. üst düzey bir devlet yetkili- Devlet kİIİttelHH Yanhş yolsuzluk soruştjrmalannın Alman SİlahlaiM ANAP lideri, kendi dönemlerinde devleti kilitlediğini söyleyen ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, bazı bürokratlarm da hükümetin yanlış uygulamalanndan yakınarak kendisine bilgi ve belge getirdiğini söyledi. Yılmaz, sözkonusubürokrat- lann devleti işletememekten yakındıklannı söyledi. Almanya'ya, Alman silahlanmn Güneydoğu'da kul- lanılmayacağına ilişkin bir güvence verilmediğini, ak- sine Roma toplantısmda alman karar uyannca NATO silahlannı teröre karşı da kullanma konusun- da bir tutumun mevcut bulundugunu belirtü. sinin. bir müsteşann başbakanlığa yazdığı bir yazıyı kamuoyunun dtkkaüne getirdim. Orada bu soaışturmalann bir terör ha\ası içinde yapıldığı ıddıalan yer almaktaydı. Bu yöntemler sebebiyle devletin kilitlenmiş ol- duğu, başbakana kendi bürokraunca yazı- lan mektupta belırtilivor." Güneydoğu'da Alman silahları Alman silahlannın Güneydoğu'da kulla- mlmayacağma dair. hükümetin bir güvence verip vermedığinin de henüz belli olmadığını ileri süren Yılmaz. kendilerinin hükümetten " Alman silahlannı Güneydoğu'da kullanıp kullanmayacaklan konusunda acıklama beklediklerini" söyledi. Yılmaz kendi dö- nemlerinde Almanya'ya böyle bir güvence verilmedığjni. aksine Roma toplantısmda alınan karar uyannca NATO silahlannı te- töre karşı da kullanma konusunda bir tutu- mun mevcut bulundugunu ifade etti. ANAP Genel Başkan Yardıması Lütful- lah Kayalar da düzenlediği basın toplantı- smda şatınmlar, köylünün ve belediyekrin durumu konulannda partisinin görüşlerini anlattı. Başbakan Süleyman Demirel ve öte- ki hükümet yetkiiilerinin yapımı tamamla- nan Adapazan-Kaynaşlı otoyolu açılışını bugün (dün) yapacağını hatırlatan Kayalar, bu otoyolunun yapımının daha önce açılışı yapılaıî diğer otoyollar gibi ANAP döne- minde başlatıldığını ve ANAP'ın hizmeti olduğunu belirtti. Hükümet yetkiiilerinin sürekli olarak ANAP döneminden enkaz devraldıklannı söyleyerek "enkaz edebiyatı" yaptığmı. bu- nun Tûrkiye için üzücü olduğunu kaydeden Kayalar, "Lafla enkaz edebiyatı yapanlara en güzel cevabı yine kendileri düzenledikleri şaşaalı törenlerle vermektedirler" dedi. Hükümetin. yeni yollar yapmak bir yana, ANAP döneminde yapılanlann bakımını dahi yapamadığını, kısa bir süre önce açılan Ankara-Gerede Otoyolunun bakımsızlıktan işlemez durumda olduğunun savunan Ka- yalar, •'Hükümeti ve ilgili birimleri ikaz et- mekteyiz. Enkaz edebiyatmdan vazgeçiniz. Yeni eserleri sizden beklemekten vazgeçtik. Anavatan döneminde yapıhp açılışını yaptı- ğınız eserlerin hiç değilse bakımmı yapınız" diye konuştu. 'Cumhuriyetin en kötü yıh' Kayalar, 1993 bütçesinden yatmmlara ay- nlan kaynaklann son derece az olduğunu. 1993"ün 1992'de olduğu gibi yatınmlardan mahrum bir yıl olacağını ileri sürdü. 40 bin kadar köy yerleşim biriminin 1992 yılında, Cumhuriyet döneminin en kötü yılı- nı geçirdiğini. hükümetin köyleri unuttuğu- nu savunan Kayalar, 1993 yılının da köyler açısından kayıp bir yıl olacağını, hükümetin köyleri altyapı yönünden gözden çıkardığıru kaydetü. Hükümetin uygulamalan nedeniy- le köylünün belinin kınldtğını iddia eden Kayalar, çiftçinin kullandığı bütün girdilere yüksek oranda zam yapılmasına karşın, buğday dışında hıçbir ürünün bedelinin pe- şin olarak ödenmediğini ve pamuk üreticisi- nin halen 23 trilyon üra alacağı bulundugu- nu belirtti. Belediyelerin durumunun da iyi olmadığı- nı, ANAP döneminde belediyelerin gelir kaynaklannm artınldığını. bütün belediye- lere aynm yapılmaksmn adaletli bir dağıtım yapıldığını kaydeden Kayalar. "1992 yılında görülmüştür ki, çok az bazı ayncahkh beledi- yeler dışında. belediyelerin tamamı devletten alması gereken haklannı alamamışlar ve hiz- met yönünden 1992 yıh kayıp bir yıl olmuş- tur" dedi. Siyaseti hiçbir zaman karalama olarak, boş laflar söyleme olarak algılamadıklannı, hizmet yanşı olarak gördüklerini bildiren Kayalar, sözlerini şöyle tamamladr. "ANAP döneminde yapılan hizmetlerin açılışı yapılmakta, ancak bunun dışında Türkiye'ye yeni bir eser kazandırma nokta- sında herhangi bir hareket görülmemekte- dir. Onun için hükümeti Türkiye'nin gelecc- ğini fevkalade sıkıntıya sokacak olan bu ic- raatsızlığından bir an önce sıynlmak ko- nusunda uyanyoruz." İstanbul-Ankara arasını üçbuçuk saateindirecekBolu tünelinin temelitörenle atıldı Koalisyonundağ delmetöreniBaşbakan Süleyman Demirel ile Başbakan Yar- dımcısı Erdal İnönü, dün Edirne- Ankara otoyolu- nun iki aşamasını daha hizmete açtı. Demirel, proje çerçevesinde yer alan 3260 metre uzunluğundaki Bolu Dağı tünel çalışmalanm başlattı ve 82 kilo- metre uzunluğundaki Cumaova-Kaynaşh otoyo- lunun da açılışını yaptı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ankara- İstanbul arasını 3,5 saate indirecek olan Bolu Dağı tünelini delme işlemi baş- ladı. Başbakan Süleyman De- mirel, tünelin 1996 yütnda hiz- mete gjreceğini belirtcrek. "Dansı istanbul- Ankara de- miryolunun başına" dedi. Başbakan Süteyman Demirel ile Başbakan Yardıması Erdal İnönü. dün Edirne- Ankara otoyolunun iki aşamasını daha hizmete açtı. Demirel. proje çerçevesinde yer alan 3260 met- re uzunluğundaki Bolu Dağı tünel çalışmalanm başlattı ve 82 küometre uzunluğun- daki Cumaova-Kaynaşlı otoyo- lunu hizmete açtı. Demirel, açılış töreni öncesinde bası- na yaptığı açıklamada. Tür- kiye'deki otoyollann yapımı için bugüne kadar 5 milyar do- lar harcandığını. bu paranın 2 milyar dolannın 1992 yılında kullanıldıgım kaydederek, "Si- yasal iktidar kar demıyor, kış demiyor, şartlan tümüyle aş- maya çalışıyor. Hedefımiz ülke- ye hizmettir " diye konuştu. Demirel, " Hizmet kervanının yürüdüğünü " belirterek, Ada- pazan -Kaynaşlı otoyolunun hizmete açıldığını. aradaki tek engel olan Bolu Dağı'nın da aşılacağını söyledi. Açılış törenine Bayındırhk Ba- kanı Önur Kumbaracıbaşı. Tanm ve Köy İşleri Bakanı Necmettin Cevheri. Devlet Ba- kanı Ekrem Ceyhun, Devlet Bakanı Mehmet Batallı katıldı. Bayındırhk Bakanı Onur Kum- baracıbaşı çift yönlu Bolu tü- nelinin 1996 yılında devreye gi- receğini belirtü. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü de . otoyol yapımına ilişkin sözleri- ni tuttuklannı ifade ederek, An- kara-İstanbul otoyolunun Tür- kiye için bir ölçüt olduğunu söyledi. İnönü, Bolu Dağı tüne- linin 1996 yılında hizmete gire- ceğini de belirterek. şöyle ko- nuştu: "Yıllarca önce başladığımız bir maccranın sonunu benim kuşağım ve vatandaşlanmla birİiktegörmüşolacağız. Bu tü- nel biııiği gün inşaîlah burada olursunuz. Ankara-İstanbul otoyolunun iktidanmız zama- nında bitirildığini görmek hepi- miz için bir bahtiyarlık olacak- tır." Bunun üzerine tekrar söz alan Demirel. " Dansı İstan- bul-Ankara demiryolunun ba- şına. Sayın İnönü 1995 sonun- da bızi buraya davet etti. Aman bu daveü kaçırmayın. Biz yine burada olacağız" dedi. Daha sonra. liderler tünel ve temel at- ma alanlanna gittiler ve Demi- rel ve İnönü, inşaat alanında tü- nel açılması için dinamit pat- lattılar. Buradan da Cumaova- Kaynaşlı otoyolunun açılışına gittiler. Demirel, burada yaptı- ğı konuşmada," Hizmet kerva- nının yürudüğünu söyledi. Demirel ve Inönu nün açılışı- nı yaptıklan 116 kilometrelik Gümüşova -Gerede otoyolu- nun 82 kilometrelik Cumaova -Kaynaşh bölümü. gıdış-geliş 3 trafık bir emnıyet şeridinden oluşuyor İnönü ilebirliktedelme ealışmalarını başlatan Demirel, tünelin 19%'da açılaeağını söytedi. Sosyalist Birlik Partisi Genel Başkanı Sadun Aren: Kürtrealitesitannısa eylemcüer desteklenmezdi UFUKTEKİN ADANA -Sosyalist Birlik Partisi Genel Başkanı Sadun Aren. hükümetin uygulamala- nnın demokratik bir çözümden yana olmadığını gösterdiğini önesürerek "Uygulama, "Kürt- lerin sözcüsü PKK" imajinın güçlenmesine yanyor" dedi. Prof. Aren. Kürt sorununun çözümünü de "Kürt realitesini tanıyoruz beyanma uygun ha- reket etmekte" gördüğünü be- lirterek "Kürt kimliğine saygı gösterilseydi silahlı eylemcüer bugünkü desteklerini bulamaz- lardı" görüşünü dile getirdi. SBP lideri Sadun Aren, "Kürt sorununun çözümü" ve "solda yeniden birlik" tartış- malan konusundaki sorulan- mızı yanıtladı. Kürt sorununun çözümü konusunda ilk atılması gereken adımın, konuya du- yarlı bütün kesimlerin banşçıl bir tartışma ortamında buluş- turulmasından geçtiğinı savu- nanSBPlideri Aren."Bukonu- da bazı çevrelerden barış içinde bir arada şaşama, tartışma" çağnlan yapıhyor; ama sorun çözülmüyor, neden?" sorumu- za şu yanıtı verdi: "Hükümetin elinde danış- manlar. konunun uzmanlan var. Sorunun nasıl çözülebile- ccği yönündc altcrnatifler su- nuyorlardır. Ama hükümet. üs- telik en yetkili iki ağızdan söyle- diği 'Kürt realilesinı tanıyoruz' mesajma uygun davranmadı. Tabii hükümetin niyeti ne. amacı ne bilemem. Ama nesnel olarak gözlemlenen o ki hükü- met, bu sorunu Kürtlerin öz- gürce örgütlenmesi doğruliu- sunda çözmeyi düşünmüyor. Üniter sislemi ele alıyor. ama yanlış değerlendiriyor.." Lniter bir yapı içinde kalına- rak Kürt sorunu çözülemez mi? AREN - Kürtlerin kimlikle- rinin tanınması ve kültürel öz- gürlüğe kav uşturulmalan üni- ter devlete aykın değildir. Bila- kis sistem içinde sağlanacak öz- gür ortam. Kürt sorununu çöz- dürebilir. Satır aralannda sürekli 'banş içinde bir arada yaşama* diyor- sunuz, ama çözümü kesin ayn- lıkta görenler var, ne diyorsunuz, ne yapılmalı? ÂREN - Banş içinde bir ara- da yaşamak benim de partimin de arzu ettiği çözümdür. Ama eğer aynlmak çözüm olacaksa o da olabilmeli. Bu bana pek gerçekçi gelmiyor, ama eğer bir referandum ortamı doğarsa sandıktan çıkacak sonuca saygılı olmalıyız. Bize ters de gelse saygılı otmamız şart. Kesin ayrılık, federasyon, kül- türel özerklik vs. Si/ce san- dıktan ne çıkar? AREN Kürtlerin Ö7gürlük- lcri sağlanırsa \c Türkıye'nın her yanındaki Kürtler oy kul- lanırsa aynlmamak şeklinde bir sonuç çıkacaktır. Paramınereyeyatırayım? YATIRIM ARAÇLAR1 '93'DENELER VAADEDİYOR? TREND • Borsa. döviz, alttn, tahvil. Hazine bonosu, gaynmenkul, faiz, VDMKve repo '92'üe nekazandırdı, '93'tie nekazandıracak? • Para, banka ve sermaye piyasalan uzmanlan neler önerivor? t '93'de hangi yatınm araçları enflasyonu mağlup edecek? • Borsa yeni yıla iddialı giriyor • Vadeli döviz aiım satımı yaygıntaşıyor • Ayar evlerinin ayan bozuk • Uluslararası borsa şirketi Camondo'nun Türkiye şubesi. sektörde iddialı• Kamera totoğrat makinasına meydan okuyor • Kasko sigortaları enfiasyona endeksli • Arslan Başer Kafaoğlu: "Gene vergi üzerine" • Marshall, Migros, Olmuksa. Otosan, Peg Protilo, Pınar Et, Sarkuysan ve Sun Elektronik tıisselerinin teknik analizleri • BORSA ALMANAĞI 93 SON KUPONU BU HAFTA • NEREYE YATIRIM YAPMAU? Sermaye piyasasmdaki en iyi kazanç olanaklan her hatta TREND'de... Dövizin yönü nereye? Fairde ne bekleniyor? VDMK, repo faizleri yiikselecek mi? Hazine bonosu, devlet tahvili faiz oranlarında değişiklik olacak mı? İZLENIMLER Kardakışta gövdegösterisi... \ATIRIMC1NIN Y0H1NÜ \YBlNüm ÇIKTI. OKUDUIMUZ M U ? MUSTAFA EKMEKÇİ BOLU-Süleyman Bey, Bolu Dağı tünelinin temelini atmaya giderken, "Koru Oteli"nde ayaküstü sorduğum/'Efendim 1993'e gereken, bu bir gövde gösterisi miT' sorusuna "Ne gövdesi?" diye karşılık verdi. Ekledi: - Sevinme yeteneğini kaybetmemek lazım... - Se\inmeyeteneğini kaybedenler mi var? - Tabii var, adam "Ne yapunız sanki?" 'Jiyor. Süleyman Bey'indamanna mı basmışlar ne? Sevınmc yeteneğini yitirenlerle kimı kastediyor? Haa TÖ'y^i mü? Muhalefeti mi? Teoman Erel: - Belki de bizi kastediyor! dedi. Son günlerde "Baba"yı eleşüriyorduk ya, üsıü kapah. ne bilelim? Cumartesi günü Ankara'dan Bolu'daki "Koru Oteli"neotobüsle, altı saatte gelebildik. Arabalar, TlRiar. otobüsler. zincirlemeyollarda kalrruşlardı. Vecdi Sevig. Istanbul'da bulunan Ayşegül Bora ile Bülent Özveren'in reklam ve organizasyon şirketi adına. gazetecileri araba ile Bolu'ya götürüyordu. Yolda tam bir serüven yaşıyorduk. Milliyet'ten İhsan Akdemir, Türkiye'den Ahsen Çeüner. Meydan'danOlgunay Köse, otobüsümüzün önüne düşerek, ona koşa koşa yön veriyorlar, tüm arabalan sollayıpbirazda"t'orpil"le, Koru Oteli'ne ulaşıyorduk. İstanbuFdan gelen Ayşegül Bora ile Bulent Özveren'in durumlan daha içler acısıymış. onlarsabaha karşı 04.00'te otele ulaşabilmişler. Pazar sabahı, Başbakan Süleyman Bey'le, yardımcısı Hinthorozu Erdal Bey, Bayındırhk ve tskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, De\lel Bakanı Ekrem Ceyhun. Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri Ankara'dan arabalarla geldiler. Cumartesi günü, töreninerteleneceği. Bolu Valisi'nin, "Kesinlikle törenyapılaraaz, gelmesinler" dediği söyleniyordu. Mitterrand'la, Kemer'de konuşup, ayağının tozuyla Ankara'ya dönen Süleyman Bey. hele Onur Kumbaracıbaşı, bir ertelemeyi kesinlikle islemezlerdi. Nitekim öyle de oldu. Süleyman Bey. "Koru Otel"de, konuşmasına şöyle başladr. - Öğrendiğime göre yollarda sıkıntı çekmişsiniz gelirken, yollarda şiz sıkmtı çcküniz ama, bizçekmedik değil. Binaenaleyh. kara kışta yola çıkan. onunriskinigöze alır. "Ne zorunuz var, karda kışta yolaçıkmaya?" diye sorarsanız, "Zorumuz var, şöyle zorumuzvar, Türkiye 1992 yılını kapatırken. çok güzelşeyleri başarmış olarak kapatıyor. Burada bugün, Edirne-Ankara otoyolunun büyük bır kesimini daha işletmeye açacağız. Ki buna 500milyon dolar para sarf edilmiştir. Türk vatandaşı. geleceğe güvenle bakabilmek için onlann iyi kullanıldıgım bilmeli. görmeli ve kendisine sunulan nimetlerden yararlanmahdır. Edime-Ankara yolunu tıkayan BoluDağı'dır. Seyredenler. Bunlar otel odasına oturmuş, dağı bahaneederek oıelde konuşuyorlar' dıyebilırler. Tünele kadar gıdeceğız. Bu karar daha önceden verilseydi. şimdi epeyce mesafe alınırdı. Bu kara kışta, buraya gelişimizin sebebi, Türk vatandaşına dıyoruz ki: Türkiye, 1993e yeniden birtakım değerlen kazanarak giriyor. İşte. İstanbul-Ankara arasında. Bolu Dağı müstesna. otoyolun lümü bitmişıir." Ha. "efendim bunu niye daha önce atmadınız?' "Ancak yetışu'YNiyedaha sonraya bırakmıyorsunuz?', 'Bir gün evvel, bir gün evveldır. Acelemiz var, onun için bu karda kışta sizi buralara getirdik!" Erdal Bey de, bir anısını anlattı! Benim, dedi, ayn bir mutluluk nedenim var, ne söyledikse bunlan yerine getiriyoruz. Bütçe konuşmamda söylemiştim, "Üç gün sonra Bolu'da tünel geçişinin temelini atmaya gjdeceğiz" diye. Bakın. üçson sonra buradayız. (Kahkahalar) tstanbul-Ankara yolu bizim nesUımz içinbir özlem olarak hep karşırruzda olmuştur. Ben yıllar önce, ilk otomobil aldığım zaman. hatırhyorum, İstanbul'dan Ankara'ya gelmek ne kadar zordu. Tozlar içinde İzmit'e kadar ormanlar içinde... Şimdiye kadarher zaman bir yeri yapılmıştır, diğeri bozulmuştur.Bütünüyle güzel bir yol haline getirmek çok zordu. Onun için de mutluyum ki, işte yıllar önce başladığımızbir macerarun sonucunu. benim kuşağmla beraber, tabii bütün vatandaşlanmızla beraber görmüş ve gerçekleştirmiş olacağız. Bu tünel bitüğj gün de inşaîlah burada olursunuz....-' Süleyman Demirel ekledi: " 1995'in sonunda sizi davet ediyoruz. aman bu daveü kaçırmayın, biz burada olacağız!" AnlaşüanDYP-SHP. I995'e kadar iküdarda! Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, tünelle oto yol konusunda aynntılı bilgi verdi. Otoyolla tüneli. İıalyan Astaldı fırması üstlenmişü. Astaldı Firması Yönetim Kurulu Başkanı Astaldt da Bolu Dağt'ndaydı. Odasorulan yanıtladı. DILFEnÜZMfîN KfîDRO İLE ŞIMDIDE CİÜZEL SfiNfiTUIRfi HflZlRUK HER BÖLÜM İÇtN ÖZEL ÇALIŞMALAR • RESİM • ENDÜSTRİ TASARIM • İÇ MİMARL1K • TEKSTİL • GRAFİK * SERAMİK K A Y 1 T L AJ^ Jî A f el: 26 0 7 7 46 V1ŞX 2 59 7 5 29
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle