13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"Hesabımda para olmasa bile lcredim var: Kendi lcredim." PAMUKBANK Cumhuriyet Alo24 288 14 14'ten Hizmet Ekibi'ni arayın, siz de hemen Açık Hesap sahibi olun. PAMUKBANK I 89. YIL SAYI24554 / 4000 TL (KDV içinde) KURUCUSbYUNUS NADİ H924-1945) BASYAIM NADIR NADI (1945-1991) 28ARALIK1992PJLZİUTBİ Tapu Türk'ün, mal Arap'ın. Yalova'ya yatırılan para 1 trilyonu aştı Yatırımda Arapoyııııu Mallar başkasımn üzerine 1980 sonrasında Yalova, Çınarcık, Gökçedere ve çe\Tesinde yoğunlaşan Arap yatınmlan yeniden gündemde. Bu yörelerde villa satın alan Araplar "yabancılara mülk edinme yasağı"nı aşabilmek için gayrimenkullerin tapulannı yöredeki din adamlannın üzerine yapıyorlar. Sonra sözleşmeyle kendi evlerini, aybğı 10 bin liraya 99 yıllığına kiralıyorlar. Yalova'da 'Arapkent' Arap yatınmalar tepki çekmemek için cami ve Kuran kursu binalanna maddi katkıda bulunuyor. Belediye Başkan Yardıması Dağkılıç. "Araplarla evlenen çok Türk var. Bunlar daha sonra karşımıza işadamı olarak çıkıyor" diyor. Gökçedere yamaanda kurulan ve 'Arapkent' olarak anılan bölgede 15 lüks villa ile bir mılyara mal olan bir cami yapıldı. FARUKKIRTAY YALOVA - Milli Güvenlik Konseyi'nin 12 Eylül döneminde aldığı kararla Arap ülkelerinin Türkiye'deki yatınm anlaşmala- nnın gizli tutulması istenırken. 1980 sonrasında Yalova. Çınar- cık. Gökçedere ve çevresinde yoğunlaşan Arap yatınmlan ye- nıden gündeme geldi. Bu bölge- dekı Arap yatınmlan 1 trilyon lirayı buluyor. Bu yörelerde villa satın alan Araplar "yabancılara mülk edinme yasağfnı aşabil- mek için gaynmenkullerin tapu- lannı yöredekı cami imamlan- nın. imam hatip ve din dersi öğretmenlerinin üzerine yapıyor- lar. Daha sonra gerçekİeştirilen sözleşmeyle kendi evlerini aylığı 10 bin lira gibi düşük miktarlarla 99 yıllığına kiralıyorlar. 1980 sonrasında Türkıye'de yatınm ve mülk sahibi olmaya başlayan Suudi ve Kuveytüler si- yasi yatınm olarak Türkiye'de yurt. cami ve Kuran kursu bina- lannın yapımına büyük katkıda bulunurken ekonomık yatınm olarak da tunzm. konut ve arsa aümını terdh ediyorlar. Yalova Belediye Başkan Yar- dıması Kaya Dağkılıç. bölgede üilyonlann üzerinde Araplara ait malvarlığının bulunduğunu, ancak bunu somut olarak sapta- yamadıklannı belirterek "Son 8 yıldan bu yana duyuyonız. Özel- likle imam hatip ve din dersi ho- calan üzerinde tapulu mallar gözüküyor. Bir de bunun yanın- da son yıllarda Araplarla evlenen UArkasıSa. 17, Sü.7'de •Ur" -: ^ ^ P WuWBi Suudi Veliaht Prcnsi Abdullah Bin Abdülaziz'in satın aldığı Boğaziçi'nin Anadolu yakasuıdaki Sevda Tepesi'nin yanını da Cidde Belediye Başkanı Farisi satın aimak istemişti (Krokide nokta noktalarla gösterilen yer). Dalan Araplara sattı, Sözen geri almaya çalışıyor SevdaTepesikıniıdacak nul ratamc Çumhuriyet GÖRMt Boğaz'a neden göz dikildi?7 ^ Suudi Arabistan Veliahtı,satın aldığı yere sarayyapmak istiyorjJ**j Sevda Tepesi 800 milyona gitti • Sevda Tepesi. Arap sermayesinin İstanbul'a yerleşmesinin ilk örneği. Tepeyi, 1984 yıhnda Suudi Arabistan Prensi Abdullah Bin Abdülaziz satın aldı. Sevda Tepesi'ne yazlık saray yapmayı planlayan Prens, Körfez Savaşf ndan sonra ilgisini kesti. İstanbul Anakent Belediye Başkanı Sözen, iki yıl önce tepeyi kamulaştıracağını açıklamasına karşın bugüne kadar hiçbir sonuç alınamadı. Sevda Tepesi yülardır tartışılıyor. REMZÎGÖKDAĞ Arap sermayesinin İstan- bul"a yerleşmesinin ilk örneği olan Sevda Tepesi. Körfez Sa- vaşı'ndan bu yana sessiz bekle- yişini sürdürüyor. 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın ko- nuğu olarak İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Prensi Abdul- lah Bin Abdülaziz'in, dönemin Belediye Başkanı Bedrettin Da- lan ile kendisine yazlık saray ararken gördüğü ve 800 milyon liraya satın aldığı Sevda Te- pesi'nin kamulaştınlması yo- lunda iki yıldır süren çalışma- lardan bir sonuç alınamadı. İstanbul Büyükşehir Beledi- ye Başkanı Nurettin Sözen'in iki yıl önce kamulaştırma çalış- malannın yapılacağı yolundaki açıklamalanndan bu yana Sev- UArkasıSa.l7,Sü.he ABD,Irakuçağını düşürdüAmerikan F-16 uçağj, Irak'ın güneyindeki kapalı bölgeyi ihlal eden 2 MIG savaş uçağına saldırdı; biri düştü, diğeri kaçtı. Dış Haberler Servisi - ABD'- ye bağlı bir savaş uçağının, Irak üzerinde ilan edilen "uçuşa ya- sak bölge"de uçuş yapan bir Irak uçağını düşürdüğü bildiril- di. Haber, CIA Başkanı Robert Gates tarafından doğrulandı. Ajanslann ABD Savunma Bakanlığı kaynaklanna daya- narak verdiği habere göre. olay Irak'ın güneyinde ilan edilen uçuşa yasak bölgede meydana geldi. Savunma Bakanlığı ola- yın aynntılanna ilışkın bir bilgi vermedi. Ancak Amerikan CNN tele- vizyonu. ABD askeri kaynak- lanna dayanarak verdigi haber- de. dün sabah erken saatlerde uçuşa yasak bölgede devriye uçuşu yapan bir Amerikan F- 16 savaş uçağının, Irak'a ait 2 MİG savaş uçağına rastladığını bildirdi. CNN'e göre, Amerikan uça- ğının. bölge dışına çıkmalan yolundaki uyanlanna uyma- yan MİG'ler yönlerini Ameri- kan savaş uçağına doğru çevir- diler ve bunun üzerine de Irak MİG'lerinden bin, F-16 tara- fından düşürüldü. CNN, diğer Irak MİG'inin ise kaçüğını be- lirtti. Bu arada Amerikan Merkezi UArkasıSa. 17,Sü.l'de Her yerde dayak var Dövülen çocuk ailesine verümedi • Boğazma kek kaçtığı için, bir komşu tarafından Gebze Devlet Hastanesi'ne götûrülen beş yaşındaki Selma'nın kolunda ve bacaklannda kınİc izlerine, yanlış kaynamadan kaynaklanan eğikliklere, boynunda yaraya, tüm vücudunda yanıklara rastlandı. • Selma'nın annesi Fatma, açılan soruşturmada kızmın kemik yapısının gelişmediğini, kınklann balkondan düşmesi sonucu oluştuğunu anlattı. Komşulanna göre ise küçük Selma'yı sürekli dövüyor ailesi. Selma şimdi hastanede annesi ve babası hakkında açılan davanın sonuçlanmasını bekliyor. BERAT GİNÇIUiriltafctrt• 14. Sayfada Evdeki terör: Kadma dayak • Kadm sorunlannın başında 'evdeki terör' geliyor. Prof. Dr. Yılmaz Esmer'in İstanbul'da iki bin kişi arasında yaptığı araştırmaya göre kadınlann yüzde 17'si kocasından bir kez dayak yemiş. Anket sorulannı yanıtlayan kadınlardan yüzde 27'si sürekli dayak yiyor; erkeklerin yüzde 29'u da kanlannı sürekli dövüyor. • İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunlannı Araştırma Merkezi Başkanı Necla Arat 'Bu aslında bir terördür. Teröre karşıysak önce aile içindeki terörü halletmemizgerekir' dedi. ZAFER MOMR'm UtoH • 14. Sayfada 'Öğrenci dövmek nakilgerektirmez' • Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi Müdürü İbrahim Duran bazı öğrencileri tokatladığı gerekçesiyle veliler tarafından şikâyet edilince hakkında soruşturma açıldı. • İbrahim Duran'ın başvurusu üzerine Eskişehir İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma karan verdi. Mahkeme karannda 'öğrenci dövme eylemi, disiplin cezası gerektirmekte olup, çok deneyimli, başanlı bir idareci olduğu anlaşılan davacının öğretmen olarak naklini gerektirmez' görüşüne yer verdi. • 14. Sayfada İsrail Tel Aviv'de Filistinlilere destek yüruyüşu • Şalom Arşav" (Banş Şim- di) örgütü tarafından düzen- lenen yürüyüşte israil hükü- metinin 415 Filistinli'yi sınır- dışı etmesi protesto edildi. DİLEK KOÇ TEL AVİV - İsrail hükümeti- nin "terörist faaliyetlerde bu- lunduklan gerekçesiyle" 415 Filistinliyi sınırdışı etmesi. ön- ceki gece Tel Aviv'de düzenle- ncn bir gösteriyle protesto edil- di.. İsrailli banş örgütü "Şalom Arşav" (Banş Şimdi) tarafın- dan cumartesi gecesi Tel Aviv"- in "King David" caddesinde. UArkasıSa. 17, Sü.3'te Fj.LISTİNLl SÜRGÜNLERÎÇİNBM DEVREDEB9. Sayfada GUNCEL CONEYT ABCAYÜREK İcte Dtsta HasdıMap» 9 Bütçe görüşmelerinden çıkan Başbakan Demirel, ' 'Önümde üç engel vardı. Allaha şükür, üçünü de aştım" dedi. Üç engeli isimlendirmeden, sadece tarih vererek sıra- lıyordu: 19 Aralık, 24 Aralık, 25 Aralık. Söylediği engeller; AP kongresi, Çekiç Güç süresinin uzatılması ve bütçe oylamasıydı. Demirel gibi bir siyaset adamı için Çekiç Güç'ün 226'- U4rkasıSa.l7,Sû.l'de Saraybumu 65 adlı turistik gezi amacıyla kullanılan gemi, patlamadan sonra sulara gömûldü. Sabotajda mafya parmağı da tartışılıyor. (Fotoğraf: AA) Kuşkulu sabotaj• Haldun Simavi'nin Kuruçeşme'deki "Sarayburnu 65' adlı turistik gezi gemisi, makine dairesine konan bombanın patlaması sonucu battı. Patlamada denize atlayan Sri Lankalı temizlikçi boğularak öldü. Turistik amaçlı kullanılan gemi 300 kişiye hizmet verebiliyordu. İstanbul Haber Servisi - İstanbul Kuruçeşmc'de özel bir şırkete ait turistik bir gezi gemisine düzenlenen bombalı saldın sonucu gemi batarken bir kişi öldü, 3 kişi de hafıf yaralandı. Saldınyı Halkın Kurtuluş Güçleri ile Devrimci Sol adlı iki örgütüstlendi. Kuruçeşme'deki mobil istasyonu karşısında dün sabah 09.00 sıralannda meydana gelen olayda. İl-Tur Turizm ve Yat Anonim Şirketi'nce işletilen Haldun Simavi'nin sahibi olduğu 'Sarayburnu 65' adlı turistik gemi dcmirli durumdayken kimliği belirsiz kişilerin makine dairesine ycrlcştirdikleri tahrip gücü yüksek bombanın patlaması sonucu battı. Saldın sırasında gemide bulunan ve patlamadan sonra kendilerini denize atan gemi personelinden Kaptan İsmail Muharrem Yıldınm(67)ve M uhammed Er yara almadan kurtulurken. hafıf yaralanan Oğuz MArkasıSa. 17,Sü. l'de Koahsyonun dağ delme torenı • Başbakan Süleyman Demirel ile Başbakan Yar- dımcısı Erdal İnönü, dün Edirne- Ankara otoyolu- nun iki aşamasını daha hizmete açtı. Demirel, proje çerçevesinde yer alan 3260 metre uzunluğundaki Bolu Dağı tünel çalışmalannı başlattı ve 82 kilo- metre uzunluğundaki Cumaova-Kaynaşlı otoyo- lunun da açıhşını yaptı. B5. Sayfada KARDA KIŞTA GÖVDE GÖSTERİSÎ MUSTAFA «MHÇİ'llil iztelinitetH • 5. Sayfada TÜSİAD TRT'den vazgeçiyor • TÜSİAD'ın ayda bir yayımlanacak televızyon programına TRTden onay çıkmıyor. TÜSİAD üyesi işadamlan onayın uzaması üzerine daha önce, ke- sinlikle karşı olduklan özel televızyon kanallarını düşünmeye başladılar. İLKİNAYDIN Sonunda özel tclevizyon kanallannın istediği ycrine geliyor. Hazırlayacaklan televizyon programı için devlet televizyonunda ısrarlı olan Türk Sanayici ve İşadamlan Derneği (TÜSİ- AD), TRT'den hâlâ program için onay çıkma- ması üzerine özel kanallan düşünmeye başladı. Televizyon programı konusu TÜSİAD'ın An- kara'da yaptığı Yüksek İsüşare Konseyi top- lantısının kapalı bölümündc gündcmc gcldi. Üycler. televizyon programı için şimdiye kadar düşünmediklcn özel televizyon kanallannın gündcmc gclmesıni istcdilcr. TÜSİAD Gencl Sckrctcri Ihsan Özol da konu ile ilgili oltrak, 'TRT'dcn kcsin cevap bekliyoruz. Olumlu bir ccvap gclmczsc özel kanallar düşünülcccktir" dedi. Lkim ayı başında TÜSİAD Başkanı Bülent Ex/acıbaşı 60'a yakın işadamı ile yaptığı lop- lanlıda 1992yılı baiindanbuyanadüşünccaşa- • Arkası Sa. 17, Sü. 4te D U N Y A D A G E Ç E N H A F T GOZLEM Clinton, Time dergisi tarafın- dan 'Yılın Adamı' secildi. • A B D Bush'un, Somali'ye bu hafta gideceğini açıklaması en sıradan haber niteliğindeydi. Bush, giderayak bir kez daha şok etkisi yapan kararlar aldı. FUAT NOZLUKLU • A L M A N Y A Bu yıl Noel dolayısıyla yayımlanan tüm mesajlarda ırkçıhğa karşı istekler dile getirildi ve yabancılar gündemin ana maddesi oldu. GÜNER YUREKÜK • F R A N S A Milletvekili seçimlerine 3 ay kaldığı sırada 1992 Noeü, Fransız Sosyalist Partisi'nin bumundangeldi. Çünkü politikaa-işadarru Tapie koltuğuna döndü. MIŞB. POtLRMN • İSVEÇ Avrupa'nın pek çok ülkesindeki gibi İsveç'te de mülteciler kapılan zorluyor. Bunlann geliş biçimleri en ilginç olanlan Iraklı Kürtler. 6ÖRHAN UÇKAN U8. Sayfada UĞUR MUMCU Tanju ve Hukuk... Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Tanju Çolak'ın İstan- bul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Mercedes kaçakçılh ğı'' nedeniyle9 yıl ağır hapiscezasınaçarptırılması spor kamuoyunda üzüntüyle karşılandı. Kararın açıklanması ile birlikte "Tanju suçsuzdur" kampanyası başlatıldı. Bir sanığın suçsuz olup olmadığına mahkemeler ka- rar verir Dava, Yargıtay aşamasındadır. Basın Yasası da ceza kovuşturmasının başlamasıyla hükmün kesin- leşmesine kadar yargıç ve mahkemenin hüküm, karar UArkouSa. 17, Sü. 7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle