18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 28 ARALIK1992 PAZARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER Güçlenen Islamalık Atatürk"e v e onun gerçekleştırdiği devrimlere ağız dolusu küfurlenn. saldınların vapıldığı budonemde İslamcılarda tabulân > ıkma sloganlan ıle önlenndekı engellerı bırer birer kaldırdılar. DOĞAN DUMAN Dokuz Eylül Üni. Atatürk İlkeleri Enstitüsü I kasımda yapılan kısmı yerel seçımlerden Re- fah Partısı'nın oy ora- nını arttırarak bınncı partı olarak çıkması eskı Adana Muftusu Cemalettın Kaplan ın Almanya'da Federe İslam Devletfnı kurduğunu duyurması Turkıye dekı Islamcı anla- yışın bır kezdaha sorgulanmasına ne- den oldu Deınokratık. laık. çağdaş bır duzenı deslekleyenler Refah Partısı bayrağı altında yukselen bu Islamsal canlan- mavı kuşku ıle karşiladılar Basın- yayın organlannın onemlı bırbolumu de RP"nın bu başansını "Refah şoku"" "Refah'ın beklenme>en başansı" v b gıbı başlıklarla ve Turkıye dekı Islam- sal hareketlılığın tarıhsel sureç ıçensın- dekı gelışımınc bakmadan. bunun ger- çek nedenlenne ınmeden haylı yuzey- sel bırşekıldeolayıaçıklamayaçalışü- lar OysaTurkıve nınçok partılı yaşa- ma geçışınden bu yana geçen donem ıçensınde Islamcılann çalışmalanna bakıidığında gunumuzdekı başan- lannın hıç de rastlantı olmadığı goru- lecektır DP döneminin ödünleri Islamcılann çok partılı yaşama ge- çışle bırhkte her zaman tekrarladıkian ve sureklı gundemde tutmaya çalıştık- lan klaşık bır soylem \ar "Kemalıst duzen İslam mancını yok etmeye ça- lıştı toplumu dınsızleştırdı ve ınanan- lan baskı altında tuttu ' Demokrat Partı'nm ıktıdara geime^ını fırsat bılen İslamcı yazarlar ıse geçmışı ınsafsızca karalamaya başladılar DP nın bazı devnmlerden odun vermesı İslamcı çevrelerce buyuk sevınçle karşilandı Bu arada Kemalıst rejımı adım adım ortadan kaldıracaklannı da açıkça bc- lırtmekte hıçbır sakınca gormedıler Mekteplerde dın derslen kaldınl- mıştı Bu da Ataturk ınkılabı mı ıdı° Yıkıldı gıttı Butun dın muesseselen reddedılmıştı Bu da Ataturk ınkılabı mı ıdı° İlahıyet fakultelen açıldı jmam hatıp okullan açıldı Kuran hıf- zı kurslan açıldı Bu ınkılap da yıkıldı gıttı Genye nekalır'Pekkıymetver- dıklen Latın harflen Buna da doku- nulamaz mı1 Kım demış1 Bu suretle Ataturk ınkılabı. Kemalızm denen dıktatorluk de\nnın kanunlan tasfiye edılecek Bu sozler cumhunyetın ılanının uzerınden daha otuz >ıl geç- meden yavımlanan bır islamcı dergı- den alınma (1) Islamcılar kendılennı sevındıren bu gelışmelen asla yeterlı gormedıler ve sureklı olarak, Tur- kıye'nın cumhunyetle bırhkte dınsız lıkle yonetıldığını. ınananlann ezıldı- ğını savundular Oysa Turkıye"de Nurculardan Süleymancılara. tankat çevrelennden Işıkçılara kadar genış bır Islamsal kesım. yapılan seçımlenn hepsınde DP. AP. MSP AN \P. D^ P \e RP gıbı sıyasal partılenn bunyesın- de toplanarak seçtırdıklen mılletvekıl- lerı. hatta bakanlararacılığıyla burok- rasıde onemlı kılıt noktalannı ele ge- çırmışlerdır Bu yolla da kımı zaman gızlı. kımı zaman açık bır şekılde pro- paganda ve orgutlenme çalışmalanna gınşıp guçlenmışbrdır Fakat buna karşın Islamcılar kendılennı hep ea- len. hor gorulen haklan zorla ellenn- den alınan "devlei bajkısının kurba- m" şeklınde gosterdıler 12 Eylul.1980 asken darbesı ıse kuş- kusuz kı İslamcılar ıçm bır donum noktası oldu ABD'nın "komunızme karşı yeşıl kuşak oluştunna" projesı gereğınce Aramco'nun Rabıta orgutu ıle ışbırlığıne gınşılmış, dın derslen tum okullarda zorunlu kılınmış ve Imam hatıp lıselerınden mezun olan- lar da toplumu kolayca yonlendırecek yonetıcı konumlara getınlmışlerdır Yıne 12 Eylul ıle bırhkte Turk-İslam sentezı devletın resmı ıdeolojısı duru- muna getınldı Ilkoğretımdep vukse- koğretıme kadar oğretımın her basa- mağında Turk-Islam ıdeolojısıne bağlı kışıler etkılı konumlara getırıldıler Hatta daha da ıleri gıdılerek. Ataturk ılke ve de\nmlennı bılımsel yontem- lerle araştırmak. toplumu Turk dev- nmlen ıle ılgılı olarak aydınlatmak amacıyla kurulmuş bulunan Ataturk Ilkelen \e İnkılap Tanhı Enstıtusu mudurluklennden bınnın başına bıle "Ataturk'u tahnf etmek şereftır" (2) dıyen bır kışı getınldı Butun bu olay- lann sergılendığı Turkıye"de İslamcıh- ğın guçlenmesı ve Refah Partısfnın başan gostermesınden daha doğal ne olabılır kı1 Adil düzen masalı... Topluma adıl duzen "ı \aat eden Refah Partısfnın partıler arası yanşta hıç de adıl olmayan yontemlere baş- v urduju da bır sır değıldır Bır y andan "Somurü duzenıne son. tam bağımsız- lık' gıbı hızlı solculan bıle kıskandıra- cak sloganlan kullanırken ote yandan da halkı ınananlar \e ınanmayanlar gıbı kamplara bolmekte ve çok tehlı- kelı bır oyun oynamaktadır Seçımler oncesı bır ozel TV kanahnda halk ara- sında yapılan bır ankette "Oyunuzu hangı partıye \ ereceksınız" sorusuna başortulu bır bayan tarafından şu ıl- gınç yanıi venhvordu "İnanam gere- ğı Refah Partısfne \ereceğım " Kuş- kusuz bu yanı'ın venlmesınde RP'nın merkezınden orguılere ?>eçım oncesı fakslanan "Musluman ulan. RP'nın yanında olmalıdır' ıfadesının etkısı çok buyuktur Ataturk'e ve onun gerçekleştırdiği dev nmlere ağız dolusu küfurlenn. sal- dınlann vapıldığı bu donemde İslam- cılar da tabulan yıkma sloganlan ıle onlenndekı engellen bırer bırer kaldır- dılar Fakat gerçekte İslamcılann tabu dejıp de vıkmak ıstedıklen -kendı de- yımlenyle-" tagutı (putperest. şeytanı) Kemalıst duzen"dır Kemalıst rejımı er geç yıkacaklanna da ınançlan tam- dır Çunkubırçok İslamcıyagoreİsla- mıvet şu anda sadece bır "fetret done- mı" yaşamaktadır ve sonunda mutla- ka zaferı kazanacaktır Laık bır yapıya sahip otan Turkıve Cumhunyetı ndeherkeseınançveıba- det ozgurluğu tanınmiştır Ama bazı- lar bunu yeterlı gonnuyor ve şenat duzcnını kurmak ıçın her turlu gızlı- açık orgutlenme "çensine gınyorsa. bunlara kar^ı demokrasıyı ve ozgur- luklen korurıa adına demokratık kıile orgııtien hareketegeçınlmelıdır Daha da geç olnıadan' (1) Scbııurrcjjd alı4 savı S4 s 142 (2) Ozer Ozankava Turkı>e de Yuksekofcruı mın Tcmcl Sorunl ın V uksekogretımde SonınLr ve Çozumler s 21S ARADA BIR MEHMET ŞAKtR ÖRS Tariş Genel Müdürlük Danışmanı Yeniden Yapılanmalı... Kooperatıfçılık, ozunde ınsanların yardımlasma ve dayanışma duygularının orgutlenmeye donuşmesıdır Halkımızın gelenek ve goreneklerınde yardımlaşmanın, dayanışmanın guzel orneklerı vardır Koylerımızdekı imece olayını buna ornek gosterebılırız Artık gunumuz- de bu dayanışma olayı daha bılınçlı planlı programlı ol- mak durumundadır Tum dunya ulkelerınde kooperatıf- çılığe buyukonem verılmektedır Bu kooperatıfler ulke- lerınde ekonomık yasama yaptıkları katkıların yanı sıra, gıderek uluslararası bır guc halıne gelmektedırler Bız de, kooperatıfçılık olayını daha lyı kavramalı ondan ge- reklı yararları sağlamalıyız Kooperatıflerınen onemlı ışlevı pıyasanınduzenlenme- sıdır Tarım kooperatıflerı lyı ve nıtelıklı urunlerın yetıştı- rılmesını sağlarken tuketım kooperatıflerı de bu urunle- rın kısa yoldan ve ucuz fıyatla tuketıcılere ulaşmasını sağlamaktadır Boylece kooperatıfler uretıcı ıle tuketıcı arasmda bır kopru oluşturmaktadırlar Pıyasanın dengelenmesı gorevını goren kooperatıf- ler aynı zamanda kalıte unsurunu da sağlamaktadırlar Kar amacı ıkıncı planda kaldığından, kooperatıflerce pı- yasaya surulen mallar daha kalıtelı olmakta bu durum ıster ıstemez dığer fırmaların kooperatıflerle rekabet edebılmelerı ıçın kalıtelı mal çıkarmalarını sağlamak- tadır Ayrıca dıssatım da bu durumdan olumlu olarak etkılenmektedır Ihracat yapan kooperatıfler, uluslara- rası pıyasaya surduklerı standart ve kalıtelı urunlerle pazar alanımızın genışlemesını urunlerımızın tutul- masını ve dolayısıyla dovız gırdılerımızın artmasını sağ- lamaktadırlar Konut sorununun çozumunde de kooperatıfçılık mutlaka değerlendırılmesı ve yararlanılması gereken bır yontem olmaktadır Kooperatıfçılığın onemlı bır ışlevı de sosyal polıtıka acısındandır Kooperatıfler gelır dağılımının toplumsal katmanlar arasmda adaletsızce yapılmasının onunde bırer kalkan olmaktadırlar Istendı- ğınde ulusal gelırın, toplumun en genış kesımlerıne eşıt- çe ve hakca pay edılmesınde bırer araç olabılırler Kooperatıfler bankası Ulkemızde kooperatıfçılığın en onemlı sorunu f.nansman konusudur Gunumuzde bu- tun kooperatıfleF aynı sıkıntıyı yaşamaktadırlar Kırsal kesımde fınansman sıkıntısı nedenıyle pek çok koy kalkınma kooperatıfı kapanmıs veya kapanma tehlıkesı ıle yuz yuze gelmıstır Aynı durum tarım satış kooperatıf- lerı ıçın de geçerlıdır Bunlar da destekleme kredılerı nedenıyle Zıraat Bankası nın denetımı altına gırmışler kooperatıfçılık ılkelerını uygulayamaz duruma duşmuş- lerdır Kooperatıfçılık alanında, koy kalkınma kooperatıfle- rınden tuketım kooperatıflerıne konut kooperatıflerın- den tarım satıs kooperatıflerıne kadar uzanan genış yel- pazeyı kucaklayacak, bunların her turlu fınansman soru- nunu cozumleyecek, ucuz kredı temın edecek ve yonetı- mınde bu kooperatıflerın soz sahıbı olacağı bır koopera- tıfler bankasına gereksınım vardır Bu sorun çozumlen- medığı surece ulkemızde kooperatıfçılığın gelışmesı yo- nunde cok seyler beklemek hayaldır Kooperatıflere gereken onemı gostermelıyız Koo- peratıfçılık olayını en genıs kesımlere yaymalıyız Ulke- mız ekonomık yasamının vazgeçılmez bır oğesı yap- malıyız Kooperatıflerın sorunlarının çozumlenmesı ıçın çaba gostermelıyız Bu konuda devletın yanı sıra, var olan kooperatıflere de gorevler duşmektedır Bunyele- rınde kooperatıfçılığe gonul vermış ınsanlar yetıstırme- lıdırler Yapılarını yeniden gozden geçırıp sağhklı ışle- yen dınamık bır yapıya kavuşmalıdırlar Ekonomık amaçlarının gerceklesmesı yonunde yenı yol ve yon- temlerbulmalıdırlar Son soz olarak derızkı Kooperatıf- çılık konusunda eğıtıme onem verılmelıdır Kooperatıf- !er, eğıtım konusuna onemlı mıktarda fon ayırmalıdırlar Kooperatıf ortaklarına yonelık eğıtım calısmaları teknık konularla sınırlı kalmamalı, kooperatıfçılığın benımsen- mesı yaygınlasması ve guçlenmesı yonunde olmalıdır OKURLARDAN Süreyya Plajı... Oahıl yolundan gehrken, adını verdığı tren ıstasyonu ve kalan son sımgesı kulesı olmasa Süreyya Paşa Plajf nın yennı bulabılmek arük çok guç Eskıden kıyıdan oldukça açıkta olan ve plajın guzel mımansını tamamlayan bu guzel kule şımdı yolun kenannda toprağa boğuımuş, tek başına ve anlamsız duruyor Yakın zamana kadar burada bu kadar taşıma ağaç da yoktu ama, en onemlısı plajın yerını bır süpermarketın alması Hıç değılse Surey > a Paşa Plajı olduğu gıbı korunsaydı da. balçığa çevırdığamız Marmara kıyısında bır utançanıtı olarak açık hava muzesı nıtehğınde kalsaydı Bır zamanlar Anadolu y akasını dantel gıbı çevıren kıyılan gosteren fotoğraf ve hantalar konsaydı da otomobıller adına neleryaptığımızıgöıseydık İlhan Onurkan Bankacı TARTIŞMA Kin, sanaüa yunulur... I kı yıldan daha uzun bırsuredır Anıalya"dakulturve sanatetkınlıklen gerçekleştırmckte olan Kaleıçı Sanatevı 7 Aralık I992gunüakşamı kunddklandı Bırbuçuk mılyar lıradan fazla akçasal y ıtıme neden oldu bu kundaklama Yanan y uzden çokresım ve yontuvla ıkıbınbeşyuz dolay ındakı seçmecc say danıa değer bıçmekse olası değıl Lstelık vuzkırk vaşındakıo tanhı kalıt da yerle bır şımdı Yalnızdort taşduvan kaldı yapının Neden kundaklandı Kaleıçı Sanatevı 0 Kaleıçı Sanatevfnınyanısıra koruma alundakı be^ yapı neden kundaklandı 9 Anadolu ınsanını bolerek daha kolay y onetebılmey ı amaç edınmış uluslararası çıkar odaklannın kırlı parmaklan; dı Kaleıçı nı aiaza bulavan GenJe kJan kullerarasında kınçıçeklenyesertmeyı ılke edınmışlenn venmlı tarlalar açabılınetabanmlarıydı uvgulamava geçırdıklen O tarldlardan edıneceklen yenı kın tohumlarını ekmek ıstemekte'.erbaşka beyın ve vuıekieredeçunku O ı.ohumlar kı. sanata duv aı sız vu r eklerdebovlanır O tohumlar kı. guçiendı mı bır vol. k mı kezcanlıya kıydınr kınn kez tanh>el kahtlara. k'mı kezde kuliur-Mnat kurumlarına Kı doğru.guzelvcdınherşeyc kıvı'malıdır Kıv ıldıkça bunlara. karşıt kın tohumlm ı y eşerecekıır çunku !lk tohumlarıeiıniş olanların gerçek amacı da budur/aten Sonrabırgunbırdebakarsınız k:. tum beyınlerde kınden gayn bır^ey yeşeınemekte Ne v ar kı. bu kez amaçlanna ulaşamadı Kaleıçı Sar.atevı nı veonunla bırlıkteyenne konulması olanaksız v apıtlan yokedenler Yureklenmıze kın tohumlan ekemedıler Gerçı. kentımız ınî.anı. boylesı tohumlann ıam karşıtlannın boy landınlmay a çaiışıldığı, kultuıunsanatın soyleşının dostça tartışmanın sunulduğu bır kurumdan voksun kaldı ama bızlenn bey ınlenne kın tohumlan ekemedıler Çunku bızler sankıçağda^ dervışlergıbı. akçasal zarara kaı şın o kurumda kultur sıınmayı ışedınenlerdık Çunku bızler kın tohumlannın ne denlı arsızca buy uduğunu duyumsayan ama yınedesana: çapasıvla kulturorağıyla >oketmeyedıdınenlerdıko tohumlan İşte bunun ıçın ekemedıler kın tohumlannı Y ıne bızler kazandık O tanhsel kalıtın yaşam kazanması ıçın bırbuçuk yıl boy unca bedenı ve bey nının yanısıra y ureğıyle de çabalamış bır mımar olara k, suçlulann bır an onceyakalanmalannı ıstıyorum O kultuı -banat kurumunun ıkı y .1lık. emekçılennden bın olarak da ıstıyorum bunıv Onlannyakalanmalannı ıstıyorum ama demır-parmakhklarardında tutuklu kalmalan değıl ıstedığım Yaşamlan boy unca. kultur-sanat etkınlıklennı ızlemeye zorunlu kılınmalannı ıstıyorum onlann Kın. kın ıle yunulmaz çunku K ın, kulturle y unulur Kın sanatla yunulur. Yedostlukla Ve«evgıyle Safai Özer C3thİe BleCk IILLUSTRATION AMERICAN SHOWCASEI Kaçakçılığın boyutu... _ ^ _ . __-lkemız. kultur • | vedoğa • I varlıklannın • I zengınlığı M I bakımından ^ ^ ^ ^ ^ dunyanınsayıh ulkelen arasmda yeralmaktadır Ancak.bugun ulkemızde eskı eser kaçakçılığının da suregeldığı bılınen bırgerçektır Son gunlerde ulkemızde eskı eser kaçakçılığının değışık bır boy utunun hızlandığı gozlemlenmektedır Artık eskı eser kaçakçılan. muzelere. ören y erlenne ve eskı eser depolanna yonelmışlerdır Basından da ızledığımız kadanylayalnızca 1992 >ıh ıçınde muzelenmız v e oren yerlennden. Kocaelı Muzesf nden 11 adet alıın sıkke ıleıkıadetaltınyuzuk Konya Arkeolojı Muzesı nden 1 adet Afrodıt heykelı (buy apıt daha sonra kollan kınk bacaklan eksık olarak bulunmuştur), Eskıhısar-Stratonıkıea oren y en eskı eserler deposu bahçesinden 2 adet taş eser. Efes oren yen deposundan I açık teşhırden olma uzerf 5 adet taş eser (bunlardan 3"u daha sonra bulunmuştur). Yedıkule muzesı surlannan sokulenll MahmutTuğrası. *\dana Anavarza oren y ennden 6 adet taş eser, y ıne Efes M uzesı bahçesınden 1 adet mezar stelı. Rumelıhısan Muzesfnden Fatıh'ın topu (bu cser dahd sonra bulunmuştur). Nızıp Zeugma oren y ennden 1 adet mozaık pano vc son olarak Afyon Arkeolojı Muzesfnden 4ü"ın uzennde değışık cınste eskı eser çalınmıştır Bır vandan yurt dışında ve yurt yurt ıçınde duzenlenen muzayedelerden mılyonlaıca lıra para odeneıek kultur varhklanmız muzelenmıze mal edıln ken, yıne yurt d'şınakaçınlan kultur varlıklanmızı (Elmah Defıncsı. Karun Hazınesı. Troya Hazınesıvb )ulkemızegen getı ıTnek ıçın y oğun çabalar venhrien y art ıçınde herp de koruma altındakı kultur v arlıklanmıza yeten kadar sahıp olamamamız uzücu, oiduğu kadar duşundurucudur Dun olduğu gıbı bugun d .* ülkemızden kaçınlan kultur varlıklannın \vrupa ulke'erındeve Amenka Bırleşık Dev letlen'nde pazarlandıklannı bıhyorduk Ancak bugun buna Uzak-Doğu'da yenı bırpazann daha oluştuğunu oğrenıyoruz 26 Eylul 1992 taıihh Cumhunyet gazetesinın ckı Bıhm-Teknık dergısınde 'Haftanın Gundemı" adı altında y ay ımlanan Say ın Orhan Bursalfnın yazısında. bır y ay ınev ı sahıbının katıldığı toplantıda "vabancı ıjzmanlann muzelenmıze kay ıtlı y uzlerce eserın Japonv a"ya goç etmey e başladığını. tanhı eserlenmıze dadanan yerlı veyabancı. resmı v e gay n- resmı hırsızlann Japony a"da y enı bır pazar oluşturduğunu soyledıklerını nakledıyor Hemde uzerlenndekı müze kayıt numaralan bılesılınmeyegerek gonılmeden eserlenn satıldığı ılen suruluyor" denmektedır Ihbar nıtehğınde olan bu haber nederuy le ılgılı bakanhklanmtz mutlaka yurtıçıveyurtdışı gınşımlerde bulunup gereklı araştırma v e soruşturmalan yapmışlardır Eskı eser ıçın y urt dışından talep oldukça, pazar bulundukça dahası eskı eser tıcaretı buy uk gelır kaynağı olma durumunu korudukça. eskı eser kaçakcılığı devam edecektır Zaman geçınlmeden çok yonlu ve etkın onlem'enn ahnması gerekmektedır Ali Kılıçkaya Arkeolog Gün batımında bir tartışma O rta Anadolu da. Hırfanlı baraj golunun guneybatı kıyısında bır kuçuk kasabd Genış dsfaltyollanyla. yeşıllığıy le. duzenhİığıyle alışılmiş Orta Anadolu kasabalanndan değışık Tozlıı. stdbılıze vollar, kuçuk salaş bakkal dukkanlan, y ıkık dokukkahvehaneleryok Yenı y apılan çok katlı apartmanları. uy garca sıze y ol tanf eden ınsanlan. sızle ılgılenen. once kendını tanıtıp ne ıstedığınızı soran sıcakkanlı halkıyla. şınn bır gol kıyısı kasabası Adı, Evren Beledıye Başkanı radıkal bır sağpartıden Üstehk de fanatık bır taraftan Bızı konuk eden amcası o partının ılçe başkanı Onun kuzenı ı,osyal demokrat bır partının vonetım kurulu uyesı Öburkuzenlende ıkıncı bır sosyal demokrat partıden Gol kyısında şınn bırgazınoda yemekhazırlanıyor Goruntu doyumsuz İkındıguneşının ışıldattığı baraj golunun uzennde. demır aımış kuçuk baltkçı kayıklan nazlı nazlı salınıyor Ekınlcnnsararttığı tepelerden esen senn bır ruzgar, kırçıçeklennın kekıkotlannın kokusunutaşıyormasamıza Her nefes alıştd kendını daha bırdınçduyumsuyorınsan Bır sure sonrd batmakta olan guneşın ışınlan huzunle terkedıyorgolu Sandan turuncuya. daha sonra da tatlı bır kızıllığa donen ışıltılann şıddetı gıderek azalıyor Bır huzun çokuyor baraj golune Kurbağalann vecırcır boceklennın sesı dolduruvor çevreyı Alacakaranhkta, sevınç huzünebırdkıyoryennı Masada sekız kışı Seİcız değışık goruş Geçmışte acımasızca kavgaedengoruşler Çoksıcak bır tartışma ortamı Bırbınnın goı uşlennı say gıy la dınley en ınsanlar 1992'de sıcak bır yaz gununde. Orta Anadolu'da, Ev ren kasabasındakı sıy asi tartışma düzeyı Nasilmutlu oluyorum Ne olursa clsun bu duzey gen çekılemez Turkıve. bu duzeyın gensıne gıdemez. gıtmemelıdır Dr.Uğur Gönül Kırşehir PENCERE Tecum'un Aymazlığı...Kolomb'un yumurta oykusunu bılmeyen yoktur, duz bır masanın ustunde yumurta dık durdurulabılır mı? Ame- rıka'yı kesfeden gemıcı bu ışı becermış Ama yumurtanın dıbını kırarak > Yontem katıdır, ama Kolomb'aozgudur Nıtekım 1492yı- \ lında yenı dunya ya ayak basan Avrupalı, masanın ustun- de yumurtayı dık durdurmus O cağda Amenka da yasayan yerlıler kımlerdı9 Bu hafta Cumhurıyet'm 'Pazar Konuğu olan Mohıkan lıderı Davıd Larsen, arkadasımız Mustafa Sağlamer'e anlatıyor ' Kolomb Amenka ya geldığmde orada cok guzel ınsan- lar yaşıyordu Cok da uygardılar Cmayetın ne olduğunu bılmezler bırbırlerıne ve tum yaratıklara karşı saygılı bır bıcımde yaşarlardı Doyacaklan kadar avlanır tarım ya- parlardı ' Nevarkıo guzel ınsanlar butun guzellıklerınekarşınüç şeyı tanımamışlardı Tekerlek Demır Veat 1992'nın son gunlerını yaşıyoruz Amenka nın keşfının 500 uncu yıldonumundeyız Mohıkan lıderı çoğu kışı gıbı Amenka nınkeşfı'öey\mı- ne ofkelenıyor, bu yaklasım beyaz adam ın carpık mantı- ğını vurguluyor o guzelım ulkede 1492'den once de yaşa- yan ınsanların torunlarına kesıf sozcuğu ters gelıyor, bu baslangıc bır soykırım surecının de ılk adımıdır Elınde ateşlı sılahlar bulunan yaratıklar, Amenka ya ayak bastıklarında baska yıldızlardan gelmıs canavarlar gıbı ortalığı talan ettıler Guney Amenka da Maya ların on- derı Tecum, beyazların komutanı Pedro de Alavarado'yu at ustunde gorduğu an at ıle bınıcıyı tek yaratık sanmıştı, mızrağını ata sapladı hayvan dustu, Alavarado ayağa kalktı Tecum saskındı at ıle bınıcının ıkı ayrı yaratık olduğunu anladığında ış ısten geçmıştı Avrupalı, yalnız Amerıka da yasayan yerlıyı yoketmekle yetınmedı Afrıka dan gemıler dolusu sıyahı bu ulkeye ta- şıdı soykırımla bırlıkte kolelık duzenı de yenı dunya'nm duzenıne aşılanıyordu Cumhunyet ın 'Pazar Konuğu olan Mohıkan lıderı Larsen dıyor kı ' - O kadar aşağılık adamdı kı Kolomb, eşı benzerı zor bulunur Çok zekı olmasına karşın bızım felsefemızı anla- yamadı Bız onu çıceklerle karşıladık, o bızı ortadan kaldır- mak ıçın elınden gelenı yaptı.' Kolomb bır sımgedır 'Ustun olanlar Amenka ya otekı adıyla 'yenı dunya'ya 'yenı bır duzen getırıyorlardı Kolomb bır kışı değıldı, Av- rupa demektı ve yumurtayı masanın ustunde dık durdur- mak zorundaydı Ama dıbını kırarak 1492'nın 500'uncu yıldonumu, bu yıl duşundurucu tartış- malarlaanıldı Ne tuhaftır kı yıne bu yıl Amerıka Cumhurbaşkanı Bush butun gezegenımız ıçın geçerlı olmasını ıstedığı yenı dun- ya duzenı deyımını ortaya attı Akılcılığı değıl 'nakılcılığı meslekedınenler, durupdu- şunmeden Bush un onerısını kaptılar 'Super Guc ten ge- len her şey lyıdır kabul edılmelıdır bır başka çare yoktur ustun olana karşı çıkılamaz' değıl mû Ucuncu Dunya ay- dınının haddıne mı duşmuş kı Batı'dan gelen ruzgâra karşı dursun Yaşasın Yenı Dunya Duzen/'dıye ortaya atılanlar elbet- teotecaktır Ancak Batı (ya da Amerıka) deyınce Mayalar'ın onderı Tecum un yanılgısına duşmek Uçuncu Dunya enayiliğı- dır At ıle bınıcısı tek yaratık değıl Batı uygarlığı ıle Batı emperyalızmını bırbırınden ayıramayan, çağımızı da kav- rayamaz Tecum'un aymazlığı kendısıne pahalıya mal oldu At ıle bınıcıyı bırbırınden ayrımsadığı zaman çoktan ış işten geçmıştı Bızım ıçın ış ıştengecmış değıl, yumurtanın duz masada nasıl dık durdurulduğunu da bılıyoruz, eğer aklımızı başı- mıza toplarsak 21 ıncı yuzyıla umutla gırebılırız Madanoğlu Antktr 1911-1953 kvrtaiamam çahşm&k EVRIM Yayınevi Ltd. Şti. Kadıkoy Iş Merkezi Neşet Ömer Sok. 10/74 Kadıkoy-ISTANBUL Tel.: 347 49 63 Faks: 34^ 76 12 Türklye' mizin kalkınmaya gönül vermiş, katılımcı, cesur, politik, uzak göruşlu, kadın / erkek, üniversiteli, sanatçı, yonetici ve çalışan insanları : Sizi davet edryoruz! <l "QJQ SfZO£ AfZJtlC"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle