13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28ARALIK1992 PAZARTESİ HABERLER SHP Adana görevden alındı • ANKARA (ANKA)-SHP MerkezYürütmeKurulu, Adana il yönetitn kurulunu görevden aldı. AN KA'nın edindiğı bilgiyegöreGenel Sekreter Cevdet Selvfnin başkanhğında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Adana il örgütündeki sorunlan görüştü, toplantıda bir süre önce il y.önetim kurulundan 9 üyenin, tl Başkanı Selman Serttepe'nin iradesi dışında toplanip Yüreğir ve Ceyhan ilçe yönetimlerini görevden alması konusu gündeme geldi. Yapılan işlemın SHP tüzüğünde öngörülen ve il yönetimlerinde üçte iki çoğunluğukla karar alınabıleceğını hükme bağlayan maddeye ay kın olduğu dile gctirildi. Beş ilde tarım reformu • ANKARA (ANKA) - Bakanlar Kurulu, beş ilde arazi düzenlemesi şeklinde gerçekleştinlecek tanm reformu için uvgulama alanlan belirledi. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin karan Resmi Gazete"de yayımlandı. Buna göre. arazi düzenlemesi yoluyla tarım reformu gerçekleştirilecek ıller ve bu illere bağh ilçe, kasaba ve köyler şöyle: "Konya'nın Cihanbeylı ilçesine bağlı Taşpınar vc Gölyazı kasabalan. Günyüzü vc Yapalı köyleri ıle Altıntekin ilçesine bağlı Oğuzeli köyü." ANAP'ta 'ön seçim'hesabı • ANKARA (ANKA) - ANAP"ta ü>e kayıtlan ön seçim hesabı nedeniyle gizli yarışa dönûştü. Belediye başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin potansiyel adaylan güçleri belli olmasın diye kayıt ettırdıkleri üyeleri gizli tutuyorlar. Üye yapısını yenileyerek olağan kongre sürecine hazırlanan ANAP, 'ön seçim" hesaplan nedeniyle tabandaçekişme yaşamaya başladı. 31 aralık tarihine kadar kayıt yaptıracak yeni üyelerin hem kongre delegesı hem de partinin belediye başkan ve milletvekili adaylannı bejjrjeyeçek ön seçim delegesi olma olasılığı yanşı kızıştırdı SHP Konya il yönetimi • KONYA (AA)-SHP Konya il örgütünün olağanüstü kongresi sonunda. geçıci yönetim kurulu başkanı Recai Ersoy ve ekibi yeniden y önetime getirildi. Yapılan seçim sonucunda. SHP Konya il yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Recai Ersoy, Haluk Poçan, Hasan Topal. Cengiz Sabuncu, Necati Kıramanlıoğlu. Gülcan Cengiz, Hıkmet Danış, Cafer Akış, Bilal Yeşilırmak. Sıtkı Vural. Nimet Yeğener. Ergül Baş. Ethem Arslan, Hüseyin Sojdan. SHP il başkanı, Karakaş •TRABZON(AA)-SHP Trabzon İl Başkanlığı'na Hüseyin Karakaş getirildi. Kenan Aksu'nun geçen hafta istifası ile boşalan il başkanlığına getirilen Hüseyin Karakaş, yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. ANAP'tan hökümete suçlama • ANKARA (ANKA)- ANAP Genel Başkan Yardıması Lütfullah Kayalar. hükümetin ANAP dönemınde yapılan Ankara-Gerede oto yolunu bakımsızlığa terk ettiğini öne sürdü ve bu nedenle ağjr kış koşullannda yolun kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Kayalar. düzenlediği basın toplantısında. hükümettcn yeni otoyollar istemediklerini. gerçekleştirilen tesislerin bakımını yapmalannı beklediklerinı bildırdi. Hükümet sözcülennin sürekli olarak "enkaz edebiyatı" vaptıklannı belirten Kayalar. "İ992"de ANAP'ın yaptığı hizmetlerin kurdelesini kesen hükümetin 'enkaz dev raldık' edebiyatı yapması Türkiyc için fe\kalade üzücüdür. Hükümet bugün Adapazan-Kaynaşlı oloyolunun açılışını yapıyor. Ddha önce de Adana'da İzmır-Çcşme otoyolunda. Ankara-Gerede olovolunda açılışlar\apıldı.Şaşaalı törenlerlc bizım bitırdığimız oıoyollannı açarak enkaz cdebiyalını kcndi';ri yaianlnorlar" diyc konuştu. Adalet Bakanı Seyfı Oktay, * 1993 yılında Türkiye Avrupa'ya örnek olacak' dedi Türkadaleti 1993'teiddialıANKARA (AA) - Adalet Bakanı Sey- fı Oktav. 1993 yılı sonunda. Türkiye'nin hukuk mevzuau açısından Avrupa'ya bile örnek oluşturacak bir yapılanmaya kavuşacağını bildırdi. Oktay. 1992 yıhnı değerlendirdi ve 1993 >ıh hedeflerini açıkladı. 1992 yılı içinde CML'K'un çıkanlmasıyla siyası ıktidann demokratikleşme konusunda- ki istek ve kararlılığını net biçimde orta- ya koyduğunu belırlen Oktay, "1992. demokraükleşmenın her açısmdan 1993'e hazırlık oluşturmuştur" dedi. Seyfı Oktay. CMUK ile getinlen yeni sistemi tamamlayan Adli Kolluk Yasa- sı, Avukatlık Yasası, Çocuk Mahkeme- leri Yasası. Ceza İnfaz Yasası ve Basın Yasası gjbi yasalann bir paket olarak 1993'te çıkanlacağını anlatarak, "CMUK ile demokratikleşmede önem- li bir aşama sağlandı. Bu nedenle buna bağlı olarak bir paket halınde hazırla- nan yasa değişikÜkleri 1993 yılında da- ha kolay gerçekleştirilecektir" diye konuştu. Adalet Bakanlığı olarak anayasa de- ğişikliği çalışmalannı desteklemek ama- cı>la iki a\n akematif anayasa taslağı • Adalet Bakanı Seyfı Oktay 1992 yıhnı değerlendirdiği açıkla- masında 1993 yılına ilişkin hedefleri de anlattı. CMUK'un çı- kanlmasıyla siyasi iktidann demokratikleşme konusundaki is- tek ve kararlılığını net biçimde ortaya koyduğunu belirten Ok- tay, "1992, demokratikleşmenin her açısından 1993'e hazırlık oluşturmuştur" dedi. hazırladıklannı hatırlatan ve 1992'nin, demokratiklesme açısından en yoğun çahşmanın yapıldığı yıl olduğunu anla- tan Oktay, şöyle devam etti: "Ceza kovuşturması sistemimizi tü- mü\le yeni baştan düzenlemek için ça- lışma başlattık. CMUK'u çıkarttık ve buna bağlı olarak Çocuk Mahkemeleri Kanunu. Adli Kolluk, Avukatlık, İnfaz Y'asası, Basın Kanunu değişıkliklerini bir paket halinde hazırladık. Tüm bu yasalar. anayasa değışıkhğındcn sonra en önemli demokratikleşme konusunu teşkil ediyor. Bu >asalar 1993 te ka- muoyunun ve ilgili kurumlann değer- lendırmesine sunulacak." 12 Eylül'den kalan antidemokratik uygulamalan kaldıracak ve haksızlıkla- n gıderip yaralan saracak olan. güven- lık soruşturması ve 1402'liklere ilişkin tasannın Bakanlar Kurulu gündeminde olduğunu anlatan Oktay. adaletin hız- landınlması. adalet işleyişinin basitleşti- rilmesi ve şeffaflaştınlması açısından çok kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü- nü söyledi. Bakan Oktay, bu çerçevede mahkeme teşkilatlannın yetkileriyle birlikte yeniden düzenlenmesi. üst mah- kemeler kurulması, tüm usul yasalan- nın gözden geçirilmesi için yasal düzen- lemeler yapılacağıru ve yargıya yük bin- dıren ve yargıyı tıkayan 300'e yakın ya- sanın elden geçirileceğini belirterek şöy- le devam etti. "Adaletin hızlandınlması başhğj al- tında -yapılan çalışmalar 1993'ün ilk iki ayında bitecek. 1993 yılı, ilk hukuk ku- rultayının toplandığı yıl olacak, 1993 yılı, bir taraftan hazırlanmış olan yasa- lann kamuoyunda değerlendirilmesi ve TBMM'deyasalaştınlması içinçaba yılı olacak. 1993"te aynca temel kanunları da ele alacağız. Cumhuriyetin ilk vılla- nnda Avrupa'dan alınan yasalar. Me- deni Kanun, Borçlar Kanunu. Çeza Kanunu. Ticaret Kanunu, İcra jflas Kanunu bir bir elden geçirilecek. Önü- müzdeki yıl tüm hukuk sistemimizi. hu- kuksal mevzuatımıa tepeden tırnağa yeni baştan gözden geçirip, çağdaş hu- kuk normlannı iç hukukta geçerli kıl- ma, yaşama geçirme çahşmalan yapıla- cak. 1993 yılı sonuna kadar yapacağı- mız çahşmalarla hukuk mevzuatımız açısından Avrupa'ya bile örnek oluştu- rabilecek bir yapılanmaya kavuşaca- ğız." Bakan Oktay, 1993'te aynca, yargı- nın fıziksel ve teknık donanım eksikliği ile had safhada olan hakım ve savcı açı- ğının giderilmesine çalışıiacağını belirte- rek. hakim ve savcılar ile adli personelin özlük haklannı iyıleştiren tasannın 1992 yıh sonuna kadar Bakanlar Kurulu'na sevkedileceğini bildirdi. TİKP ARTIK İP Perinçek'ten TÎKP eleştirisi ANKARA (ANKA) - Türki- ve İşçı Köylü Partisi TİKP. An- kara'da yapılan büyük kongre- sinde mal varlığıvla birlikte Işçi Partisı'ne (İP) katılma karan aldı. Partinin scn Genel Baş- kanı Doğu Perinçek, TİKP'in 1978-80 dönemınde Sovyeller Birliği'nin baş düşman olduğu. Türkiye'de baş çelişmenın millı çelişme olduğu şeklindeki sap- tamalann ve bu saptamadan kaynaklanan politikalannın hatalı olduğunu söyledi. Penn- çek, "TİKP'in sola karşı sekter tutumlanyla zaman zaman gö- rülen sınıf ışbırliğı tavırlan bu temel stratejık hatadan kay- naklanmıştır" dedi. 1.2 Eylülde kapatılan TİKP- ın İkınci Genel Kurulu 300 de- legeden yaklaşık 200'ünün katı- lımıyla Yol-İş Sendikası salo- nunda toplandı. Kongrede di- van başkanhğı'na temizlik işçisi Akif Yılmaz seçıldi. Kongrede ilk sözü alan TİKP'in son Genel Başkanı Doğu Perinçek. merkez komite tarafından hazırlanan raporu sundu. Perinçek. TİKP'in ilk kez 21 Mayıs I969'da Türkiye İhtılalcı İşçı Köylü Partisi adıy- la kurulduğunu belirtti. TİKP adını 1978 yılında aldıklannıve yasal olarak ancak üç yıl faalı- >et gösterebildiklerini anlatan Perinçek. geri kalan dönemde illegal çalışmak zprunda olduk- lannı bildırdi. TİKP'in 12 Ey- lül'den sonra da mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. TİKP Kongresi'ndedelegele- rin konuşmalannın ardından oylamaya geçildi. Oylamadan partinin mal varlığıvla İP"e ka- tılması karan çıktı. SDP 12 yıl sonra yeniden merhaba ANKARA (AA) - 12 Eylül yönetimince 1981 yılında çı- kanlan yasa ile kapatılan siyasi partilerden Sosyalist Devrim Partisi de (SDP) siyasal > aşama yeniden dönme karan aldı. SDP 3. Kurultayı bugün Harb-İş salonunda 102 delege- den 33"ünün katılımıyla yapıldı. Uğurcan Koçak'ın divan başkanlığını vürüttüğü kurul- tav da konuşan SDP Genel Baş- kanı Cenan Bıçakçı. 12 Eylül'- ün Türk demokrasisine çaldığı kara lekenin. kapatılan siyasi partilerin yeniden açılmasına olanak sağlayan 3821 Sayılı Yasa ile bir ölçüde ortadan kaldınldığını söyledi. Türkiyc"- de bir çok sosvaîist parti bulun- duğunu, ancak SDP'nin. sosya- list mücadelenın ithal-modeller dışında yürütülmesini savunan tek ideolojık parti olduğunu sa- vunan Cenan Bıçakçı. bu açı- dan SDP'ye devam karan alı- nmasının tarihsel bir sorumlıı- luk olduğunu kaydelti. Zor günler Parti kuruculanndan Meh- mct Alı Aybar da. sosyalizmin 73 vılhk SSCB'nin iflas etmesi sonrasında zor günler ya- şadığını anldttı \e sol partilerin bir an önce bır araya gelerck bölünmüşlüğe son venmclerı gerektiğinı söyledi. Parti cski Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Köymeiı de. SDPnın açılmasına gerek ol- niddığı aörüşiinü sııvundu. Konuşmalar sonrasında yapılan «ıçık oşlaınada, iki ret. ikıçekımsero>dkdr'}ilık2Soyla parlınin dcvamına karar \cn- lirkcn. bir delcge oylamaya katılmadı. Milliyetçi Hareket Partisi mal varlığıyla MÇP'ye katılma karan aldı MHFde Türkeş'in dediği oldu ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Millivetçı Hareket Par- tısinde (M'HP) Türkeş'in dedi- ği oldu ve dün yapılan kongre- de partinin. Milliyetçi Çalışma Partisine (MÇP) katılması ka- rarlaştırıldı. Türkeş ve yandaş- lannın etkınlik kurduklan kongrede. MHP'nin yeniden açılması ve ayn bir siyasi parti olarak varlığını sürdürmesi yö- nünde çalışmalar yürüten Sadi Somuncuoğlu ve arkadaşlanna söz hakkı tanınmadı. Hacı Ali Demirel'in sahibi ol- duğu Yükseliş Koleji salonun- da toplanan MHP kongresi po- lisin aldığı çok sıkı güvenlik ön- lemleri altında gerçekleştirildi. Partinin kapatılmasına vc mal varlığının MÇP">e devrine karşı çıkan Somuncuoğlu ve ar- kadaşlan için kongre salonun- da toplanan ülkücüler. "haın. bölücü " ve "satılmış köpekler" sloganlan attılar. Alpaslan Türkeş isc kongrede yaptığı ko- nuşmada, >aşanan gelişmele- rin. MHP'nin 1980 öncesi sa- vunduğu ilkelerinin doğruluğu- nunun kanıtı olduğunu ilen sürdü ve delecelerden, MHP'- Alpaslan Türkeş, istediği karan alan kongre delegelerini selamlıyor. nin adının ve mal varlığının MÇP'ye dev- redilmesi yönünde karar vermelerini iste- di. MHP'nin açılmasının ülkücü harekette bölünmelere neden olacağını savunan Türkeş. MHP'nin açılmasını isteyenlerin. MÇP'yı zayıf nıtelemelerini eleş_tirdi ve " Ülkücüler bir araya gelmelidir. Ülkücüler arasında gönül seferberliği ilan ediyorum. Gclcccğjn aydınlık günleri için birbirimize sanlalım " dedi. 'Ülkücûlere yalvarıyorum' Türkeş konuşmasını şöyle sürdürdü : "Ülkücülcrden rica ediyorum. yalvan- vorum. Ele ele verelim. Birbirimizi kı- rmaktan çekinelim. Bir araya gelelim, bir- leşelim. İnsan ömrü fanidir, öfkeye kırgınlıklara gerek yok. MHP'nin kapatı- lması büyük talihsizliktir. Büyük haksızlıklara uğradık. Çok evladımız şehit oldu, 5 bin evladımızı kaybettik. Bir çok arkadaşlanz işkence gördüler. MHP, MÇP'dir. Tarihi bır gündeyiz. bana MHP'nin kapatılmasını istcdiğim için "Çocuğunu boğazlıyor" diyorlar. Ben hıç çoçuğumu boğazlarmıyım. serpilmesini, büyümesinı isterim. Partinin kapatı- lmasının ardından MHP delegeleri MÇP delegesi sayılacak, bu doğrultuda çalışma- lar yapıyoruz." Divan başkanlığına Türkeş'in önerdiği Ela7iğ Belediye Başkanı Behçet Sıısmaz seçildi. Kongrenin sonucunu ortaya çıka- ran, MHP'nin MÇP'ye katılma karan alınırken ise, Türkeş ve arkadaşlan aynı ölçüde fark yapamadı. Gizli yapılan bu oylamada 404 delege Türkeş'e destek vere- rek, MHP'nin malvarlığıyla birlikte MÇP'ye katılması karan aldı. Türkeş'e karşı çıkan Somuncuoğlu ve arkadaş- lanrun MHP'nin siyasi yaşamına devam etmesi önerisi için ise 132 delege "evet" oyu kullandı. Fevzi Çakmak. Osman Bölükbaşı ve Türkeş'in bez posterlerinin asıldığı kongre salonunda Atatürk unutuldu. Ancak. Türkeş'in lalimatıyla son dakikada bulu- nan bir Atatürk büstü getirilerek salonun bir köşesine konuldu. BIZ BIZE lAriF-DEMİRCİ TUM ZAMANLARIN EN IYI ÇİZERLERİ JOKERDE mütîıiş iddia Tenten ALMAYI UNUTMAYIN! ERDAL ATABEK Geleceğî Elbette Siz Kurtaracaksınız... Sevgili gençler... Serhat, llhan, ilker, Savaş, Metin, Sadettin, Ümran... Bana ortak bir mektup gönderdiniz. düşüncelerinizi, duygularınızı. çalışmalarınızı. karşılaştığınız engelleri anlattınız. Kendinizi şöyle tanımlıyorsunuz: "Biz lisşyi bitirmiş, fırsat buldukça bir araya gelerek bazı konuları tartışan, ırdeleyen, sorunlara çözümler arayan, kendi- mize, topluma yararlı olmaya çalışan bir grup genciz..." Batı Karadeniz bölgesinde bir il adını da vermiştiniz, ben yazmak istemedim, belki sorunlarınız daha da ar- tardı. Yaptıklarınızı -ya da yapamadıklarınızı- şöyle anla- tıyorsunuz' "Lise yıllarında büyuk bir üretkenlik isteğiyle birçok faaliyete giriştik. Örneğin gazete çıkarmak, der- nek kurmak ıstedik. Bize yanlış gelen durumları öğret- menlerimize ve arkadaşlarımıza anlatmak istedik. Fa- kat her seferinde bizi dizginleyen, kısıtlayan engeller çıktı karşımıza. Oğretmenlerimize bir gazete çıkarmak istediğimizi söylediğinizde iki öğretmenimizin dışında bizi destekleyen çıkmadı. Bunun gibi dernek kurmak is- tediğimizde bizi engellediler. Halbu ki bizim amacımız sadece aramızdaki bağları kuvvetlendirmek, sorunları- mızı tartışmak, üretici olmamakla suçladıkları gençlik imajını yıkmaktı. Bu girişimlerin sonucunda hep yenil- dik. Bu yenilgiler bizi zaman zaman umutsuzluğa sevk etti..." "... Ailelerimiz de yapmak istediklerimizi bilselerdi emin olun, Türkiye'yi kurtarmak size mi kaldı?' diyerek alay ederlerdi..." Mektubunuz Altın Kitaplar yayınevine gelmış. belki bu yazımı da okuyamayacaksınız, ama önemi yok, bir gün okuyacağınızı biliyorum. Yurdun her yöresinden binlerce genç, "okuyor, yazı- yor, toplumun durumuna üzülüyor, bilinçsiz gençlik ke- simine kızıyor, iletişim kuramadığı aileleri, okulları için- de kimliklerini bulamıyor, ama yeni bir gelecek kurma azimleri kırılmıyor..." 1992'nin son yazısını sizler için yazıyorum. Çiğdem'ler, llhanlar. Görkem'ler, Ozgür'ler, Hatice'- ler, Soner'ler, Nesrinler, Ahmetler, Ulya'lar, Barış'lar, Zeynep'ler. Şükrü'ler, Umut'lar, Devrim'ler... Sizin için yazıyorum. Binlerce, on binlerce gence, öğrenci, öğretmen. işsiz, doktor, mühendis, hukukçu, anne. baba, ilkokuldaki ço- cuk, altı aylık bebek... Sizler için yazıyorum. 1993 yılına sizlerle birlikte giriyorum. Biliniz ki, gelecek bizımdir... Biliniz ki, geleceğî hep birlikte yeniden kuracağız... Biliniz ki, bize dayatılan bu suskunluk, bu ikiyüzlülük, bu yalancılık, bu ahlak çöküntüsü, bu sefalet kaderimiz değildir, bize oynanan bir oyundur. Biliniz ki, bu oyunu bizler, hep birlikte bozacağız. Görüyorsunuz ki, bu toplumda bir radyasyon felaketi yaşanmıştır. Bu felaket açıklanacağı yerde gızlenmiştir. Dönemin Başbakanı gizlemiştir, Devlet Bakanı gizle- miştir, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı gizlemiştir. Me- rak ediyorsanız söyleyeyim. bu olayın ortaya çıkmasın- dan sonra da kimse hesap vermeyecektir, kimseye bir şey olmayacaktır, hiç kımse yerinden, koltuğundan, ma- kammdan olmayacaktır. 6izden istedığım böyle Başbakan olmamanızdır, böy- le Bakan, böyle Cumhurbaşkanı. böyle profes'öf, böyte yetkili olmamanızdır. Böyle olup bitene sanki bilmiyor- muş, duymamış, görmemiş gıbi bakan vatandaş olma- manızdır. Görüyorsunuz ki, bu toplumda bir kaçak Mercedes araba olayı yaşanmaktadır. Ünlü bir futbolcuya bu olaya karıştığı suçlaması yöneltilmiş, ceza verilmiştir. O fut- bolcunun takımı, taraftarları bu futbolcunun suçsuzluğu- nu savunan pankartlar asmakta, ona sahip çıkmaktadır- lar. Ama aynı futbol takımı, aynı futbol kulübü, aynı taraf- tarlar bu toplumda yıllardıryaşanan haksız tutuklamala- ra, haksız yargılamalara, işkencelere. faili meçhul cina- yetlere hiçbirtepki göstermemişlerdir. Sizden istediğim, böyle futbolcu olmamanızdır, böyle futbol takımında oynamamanızdır. böyle kulüp üyesi, böyle taraftar olmamanızdır. Görüyorsunuz ki, teleyizyonlarda 'köşe dönücü' prog- ramları yapılmaktadır. Ünlü bir müzik grubu da bu prog- ramı sunmaktadır. Daha birçok TV programı eşyalar vermekte, milyonlar vermekte, sıze arkadaş bulmakta- dır. Toplum köşeleri dönmeye, emeksiz çıkara, üretme- den tüketmeye zorlanmaktadır. Sizden istediğim, toplumun içine itildiği bu çöküntüye ortak olmayı reddetmenizdir. Kendi kişiliğinizi geliştir- menız, kendinizegüvenmenizdir. Gerçekten bizim olan her şey, kendi gucümüzle hak ettiklerimizdir. Hak etme- diğimiz hiçbır şey. para, sevgi, güven, umut, özgürlük, insan hakkı. demokrasi... bizim değildir. bizim olmaya- caktır. Bunu bilmenizi istiyorum. Gelecek elbette bizim ellerimizde biçimlenecektir. Geleceği elbette biz kuracağız, biz kurtaracağız. Gele- cek elbette çok daha iyi olacaktır. Eğer hakedersek... KONGREDEN İZLENİMLER 6 ÖImeye gelenler' MHP'yi gömerek gîtti TUNCAVÖZKAN ANKARA-" Ölmeye ölmeye ölme\egeldik. BaşbuğTürkeş'i görmeye geldik" , "Başbuğa kalkan eller kınlır", "Somuncu- oğlu köpeği dışan". "Satılmış hainler.bizi ANAP'a sata- mazsınız". "Ölmek var dön- mek yok". "Davanın hainleri belli olsun" Bu sloganlar 12 Ey- lül'ün kapattıgı MHP'nin ye- niden açılışı için, bir gün önce- sinden çeşitli illerden gelerek, kongrenin yapılacağı Yükseliş kongresinin önünde çadırlar kuran "ülkücûlere" ait. MHP'nin 10 yıl aradan sonra toplanan kongresi için, salonu Türkeş'in muhalifı Sadi So- muncuoğlu bulmuştu. Ama sa- lonun içinde ve dışındaki haki- miyet Başbuğ'a aitti. Alpaslan Türkeş'in çağnsına uyan 5 bini aşkın ülkücü, 600 kişilik salo- nun kapısında "ölmeye" gel- diklennı bağırarak, MHP'nin MÇP'ye katılmasını, 78 yaşı- ndaki başbuğlannın ısteğinin yerine getirilmesini istediler. Sa- lona aralanndan çok az kişi gi- rebildi ama seslcri percereleri aşıp salonda yankılandı:"Baş- buğ nerede biz oradayız". Kongre delegelen de ölmeye geldiklerini söyleyen ülkücüle- rin dediğini yapıp. MHPyi ta- rihin sayfalanna gömdüler. Alpaslan Türkeş kongredeki elektirikli havayı çok iyi kul- landı. Türkeş'in gözüne bakan gençler. Somuncuoğlu ve arka- daşlannı fırsat düştükçe hırpa- lamayı ihmal etmediler. Türkeş bir ara MHP'nin önemli adlan- ndan Nevzat Kösoğlu ile İhsa'n Kabadayının kongrede de- mokrasi isteyen seslerinin yük- sek olduğuna karar verince her iki muhalif. salona giren ve ço- ğunda görevli-basın kartlan bulunan kalabalığın saldınsına uğradı. Somuncuoğlu ve arkadaşlan gözleri yaşlı izledikleri kongre- de "Demokrasiyi öğrenemezse- niz yüzde 2 oy oranını aşa mazsınız"diye seslendileı MÇP'lilere. Savcı Doğan Öz'ü öldür- mekten yargılanan ve tartışmalı bir şekilde beraat eden İbrahim Çiftçi ve daha pek çok eski MHP'li kongre salonunun kapısında içeri girebilmek için mücadele ettiler. Çiftçi. kongre salonuna alınırken MHP da- vasının pek çok saruğı kapıda kaldı. MHP kongresınde eksik olan. hoşgörü ve demokrasiydi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle