13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 ARALIK1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER COfflURİYETTEV OKURLARA ÖZGEN ACAR Genel YayınYöhetmenimiz Özgen Acar, yurtdışında bulunduğundan yazısını yayımlayamıyoruz. Denktaş'tan eşine ziyaret • İSTANBUL(A.A) İstanbuFda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. dün İnternational Hospital Hastanesi'nde bir süre önce sol diz kapağı değiştırilerek yerine yapay diz kapağı takılan eşi Aydın Denktaş'ı ziyaret etti. Denktaş. İ. Ü. Çapa Tıp Fakültesi.Ortopedi Kliniği Öğretim Üvesi Doç. Dr. Harzem Özger'den eşinin sağlık durumu hakkında bılgı aldı. K.Çekmece'de ciriayet • İSTANBLL(A.A) Küçükçekmece'de bir kişi, bindıği taksinın şoförünü öldürürken, kaçmak için bindıği özel aracın şoförünü de yaraladı. Sefaköy'de Sabri Budak'aait34TCC48 plakalı laksiye 3 yaşındaki oğluyla binen Ramazan Görgeç. Yandım Çavuş rampası mevkiine geldiklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü Sabri Budak'ı tabancayla şakağından vurarak öldürdü. Daha sonra oğluv la birlikte taksiden inen Görgeç, yoldan geçmekte olan Alı Ersin Çelikay'ın özel otomobiline bindi ve bir adam vurduğunu söyleycrek kendisini ya kaçırmasını ya da polise teslim eımesini istedi. Çelikay. polise lelefon etmek için otomobilden inmesi üzenne Görgeç'in açtığı ateş sonucu boynundan varalandı. Polis tarafından vakalanan Ramazan Görgeç. cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini söyledi. Şofben zehirlenmesi frİSÎANBUL(AA)- Sanyer'de duş y apmak için banyoy a giren bir kişi, şofbenden sızan gaz sonucu zehirlenerek öldü. Ali Akova (28), evde kimsenin olmadığı sırada. duşalmak amacıyla banyoya girdi. Ancak Akova. bir süre sonra. şofbenden sızan gaz sonucu zehirlenerek hayatını kaybetti. MehmetAkirm ölüm yıldönümü • ANKARA(AA)-Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan. İstiklal Marşı'nın söylenme şeklinde yanlışlıklar olduğunu. sanatçı ve bilim adamlannın bu konuyu tartışarak yanlışlıklann belirlenip gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. İstiklal Marşı'nın yazan Mehmet Akif Ersoy ölumünun 56. yıldönümü nedeniyle Ilim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Mesle'kBirlıği(İLESAM) tarafından duzenlenen toplanüda araldı. Toplantıda konuşan Toptan. kendi ulusal marşını doğru bilmeyen bir neslin ve toplumun ileriye bakma hakkının olamayacağını kaydetti. Karayalçın'tian suçiama • ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın. dünyanın her tarafında hükümetlerin başkentlere özellikle yatınm yaptıklannı belirterek "Ancak, Türkiye'de hükümetler başkente yatınm yapmıyor"dedi. Karayalçın, Hür Konut Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği'nin, başanlı yapı kooperatiflerine ödüllerini verdi. Karayalçın. ödül törenindeyaptığı konuşmada. Ankara'nın merkezi yöneü'mden büyük yatınmlar için destek alamadığını belirtli. Atatürk Havalimanı Giriş Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'nden 27.2.1991 tarihli 716642 ve 716643 sayılı vezne alıntılannı zayi ettik. İDEALDİZAYNve KONFEKSİYON SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ TKI Başkanı Yiğit Gülöksüz, daha çok aileyi evsahibi yapmak için belediyelerle işbirliğine girdi arsalan kooperatiflereREMZİ GÖKDAĞ Toplu Konut İdaresı Başka- nı Yiğit Gülöksüz, belediyelerle işbirliği içinde üretecekleri top- lu konut projelerine 18 Ocak 1993'ten itibaren başlanacağını söyledi. İstanbul'da, büyükşe- hir belediye başkanlan ile toplu konut konusunda dün bir top- lantı yapan Gülöksüz. belediye başkanlan ndan altyapısı hazır arazilerin hızla projelendirile- rek toplu konuta hazır hale ge- tirilmesini istedi. 180 kadar belediyenin bu ko- nuya ilgi gösterdiğini. 34 beledi- yenin proje getirdiğini belirten Gülöksüz, gelen projelerden 18-20 tanesinin uygulamaya hazır olduğunu söyledi. Belediyelerle yapılacak işbir- liği ile hazırlanacak projelerin yaklaşık 1 trilyon liraya mal olacağını kaydeden Gülöksüz, "Bu projeye göre belediye arsa- yı gösteriyor. Altyapısı hazır ar- sanm projesi hazırlanıyor. Bu arsa kooperatiflere veriliyor. Bu projede belediyenin avanta- jı. şehrin gelişme istikametini yönlendirmek ve vatandaşlara verdiği sözü tutmaktır. Koope- ratiflerin de iki türlü avantajı oluyor. Arsayı beledi'yeden alı- yor. Krediyi de bizden sağlıyor. Bizim açımızdan da konut sayı- sını sadece sayısal olarak arttır- mak değil, kaliteyi arttırmak ve yeni bir şehir parçası oluştur- mak söz konusu. Toplu Konut Idaresi'nin bu konudakı ışlevı kredilendirmedir" dedı. Toplam aile geliri 2.5 milyon Yiğit Gûlöksûz • 180 belediyenin konuyla yakından ilgilendiklerini söyleyenTKIBaşkanı Gülöksüz,43 belediyenin proje getirdiğini 18-20 projenin hemen uygulamaya hazır olduklaklannı,yeni yılda işlemlerin daha hızlanacağıru açıkladı.Projelerin toplam maliyeti 1 trilyon lira. • Yeni uygulamaya göre belediyeler alt yapılannı hazırladıkları alanları kooperatiflere verecek, kooperatifler de Toplu Konut İdaresi'nden kredi alarak inşaatlan yapacak.Gülöksüz'e göre 1993 yılında dar gelirli aileler 20 milyon liraya ev sahibi olurken gecekondulaşma da önlenecek. lira olan aileleri konut edindire- bildiklerini söyleyen Gülöksüz, 1993 yılında bu miktan da vere- meyecek olanlar için bir proje geliştirdiklerini ifade etti. Ko- nut ihtiyacı olan kiraa ailelere 20 milyon liraya kadar konut üretebileceklerini kaydeden Yi- ğit Gülöksüz. bu projelerin ge- cekondulaşmaya alternatif ola- cağını belirtti. Gecekonduya harcanacak paranın krediyle desteklenerek toplu konuta ya- tınlması halinde hazine arazile- rinin yagmalanmaktan kurtan- lacağını ifade eden Yiğit Gü- löksüz. "Pekçok kişinın bu al- ternatifi tercih edeceğine ina- nıyorum. Belli bir altyapısı olan ve imara açık arsalan belediye- ler toplu miktarda üretilebilirse birçok kişinın buradan konut alabileceğini düşünebiliriz. Ye- ni alanlan hızla imara açıp alt- yapısı hazırlanabilirse gecekon- dulaşmayı durduramasak bile hafifletebiliriz" dedi. Ataköy'de satılan 120 konut- tan elde edilen gelir ile 3 bin ko- nut üreteceklerini kaydeden Gülöksüz konuşmasmı şöyle sürdürdü: "Biz Ataköy konut- lannm geçid kabullerini ve is- kân ruhsatlarını aldık. Bunlar Toplu Konut Fonu ile yapılmış binalar. Bunlar yanlış yapılmış. Ben bu yanlışı düzeltmek iste- dım. Bu binalan piyasa fıyat- lanndan satmak. elde edilen ge- lirden uygun konutlar üretmek istedim. Çok sayıda insan baş- vurduğu için bu satışı açık art- tırma usulü ile gerçekleştirdik. Amaç, evleri piyasa fıyatından satmaktı. Bir kamu görevlisi olarak devlet malmı piyasa fi- yatının altında satmam düşü- nülemez. 75 tanesinin. işlemleri tamamlandı, 25"inin de tamam- lanacak." TFK'den başka yerlere kaynak aktarma olayının yatınmlan engelleye- bıleceğini belirten Gülöksüz, "Fondan fona aktarma olayı ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı ile Başbakan'ın yet- kisindedir. Bu konuyla ilgili bir uygulama yapılıyor. TKI büt- çesi olan bir kuruluş. Bu bütçe Yüksek Planlama Kurulu ta- rafından onaylanıyor. Bu büt- çeye göre inşaatlara başlıyoruz. Fon aktanmı yaünmlanmızı engeller. Bizim de ödememiz gereken krediler var"' dedi. Yilbaşı Hediyeve süsleme furyası ŞULEALPASLAN ~ 1992 çamının devrilmesine az bir zaman kala herkesi. bir ge- celik "ısmarlanmış" bir tüketim tclaşı sardı. "Talih Kuşu" aslın- da çoğumuzdan habersiz; gü- nümüzde giderek büyüyen bir sektör oluşturan hediyelik eşya ve vılbaşı dekorasyonlan üre- ten fırmalara doğru uçuyor. Eskiden vılbaşı ev içi toplantıla- rında, tombala kartlannda ve yeni yılın başlangıç saatinde su- nulan küçük hediyelerde gizliy- di. Artık Noel Baba geliyor ve hediyelerimizi. evlerimizin bir köşesinde yerini alan renkli. ışıltılı çam ağacının kollanndan gösterişli paketleri bize uzatı- yor. Yeni yıla giriş etkinlikleri, ay- nı tarihlerde birkaç yerde bir- den yapılan armağan fuarlan ile "birbirinize hediye venn" çağnlannı tekrarlıyor. Bu çağ- nnın arkasından "bomba gibi bir gece" için "megaparti" bi- ktleri satılmaya çahşılıyor. Bir mağaza. müşterilerine alışveriş karşılığı kupon vererek yılbaşı gecesini Klasis"te hediye etmek üzere çekılış duyurusu yapıyor. Fuarlar, hedıyeler. yılbaşı orga- nızasyonlan ve ardından ev ve ağaç dekorasyonlan bu sektö- rün önemli bir parçası oldu. İstanbul Alkent Sitesi güzel- leştirme derneği, artan talep karşısında çam katliamını önle- mek amacıyla köklü çam sat- maya başladıklannı açıkladı- lar. Yöneticiler, yılbaşı nede- niyle pekçok çamın kesilip satıldığını, daha sonra da atıldı- ğını belirterek "Ağaçlann yok edilmesini önlemek için bu uy- gulamaya başladık. Böylece yıl- başı için alınıp süslenen çam ağaçlannı geri alıp yeniden di- kiyoruz. Eğer isterlerse, kendi- leri de yılbaşından sonra iste- dikleri bir vere dikebilirler" 1993 yılını karşılama hazırlıklan sfirerken,firmalarbirbirleriyle 'sürpriz' yanşma girdi. (HA\ RETTİN SAGANAK) dedi. Köklü çam ağacı tıatlan ise 250 bin lira ile 500 bin lira arasında. Hedivelik eşya fuarlannda, stand sahiplerinin en iddialı ol- duğu konu yenilik ve farklılık. Fuarlarda, şapkadan şemsiye- ye, riizgâr çanlanndan, kum saatlerine, sersemletici mermi- lerden kurusıkı tabancalara, te- levizyondan arabaya her şey hediyelik, her şey satıhk. Fuan ziyaret eden 11 yaşın- daki ilkokul öğrencisi Sedef İnce, sıruf arkadaşlan arasında yaptıklan yılbaşı çekilişi nede- niyle hediye almak zorunda ka- lanlardan bin. "Arkadaşıma, herkese kutular getiren Noel Baba'yı hediye alacağım" di- yor. Hediyelik eşya fuarlannı gezenlerin ya da "çam sakızı ço- ban armağanı" bir küçük hedi- ye almak için çarşı pazar dola- şan hemen herkesin görüşü, "âdetolduartık". Kimya yüksek mühendisi Fatma Erden ise farklı düşü- nenlerden. Erden, yılbaşında hediye almak konusunda ne düşündüğünü sorduğumuzda tepkisini şöyle dile getirdi: "Tü- ketimin amacı, belli kurumlan öne çıkartıp şaşkın bir toplum oluşturmak. Ne bulursak tüke- tiyoruz. Hediye, amacından saptı. Onu düşünerek hediye al- mak istemiyonım." Yılbaşında özel bir kutlama- nın içinde yer alsanız da alma- sanız da bu renkli ve ışıltılı sek- tör sizi kolay kolay bırakmaya- cak. Yeni yılın bu rüzgânna dikkat! Dokuz Eylül Üniversitesi Part-timeyasağı istifa getirdi • Öğretim üyeleri, rektörlüğün ve dekanlığın part-time uygulamasını fesh etmekle baskı kurmak istediğini öne sürdüler.Karara karşı gelen bir öğretim üyesi istifa ederken ,bir öğretim görevlisinin sözleşmesi feshedildi. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bö- da muayenehane kapattırma ~ - - - - - - konusunda rektör Namık Çe-rosu) - Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyelerinin part-time çalışması DEÜ Rektorlüğü tarafından ya- saklandı. Karara karşı gelen bir öğretim üyesinin sözleşmesi fesh edilirken, bir öğretim üyesi de emekliye aynldı. Öğretim üyeleri rektörlüğün ve de- kanlığın part-time uygula- masını fesh etmekle bazı öğre- tim üyeleri üzerinde baskılannı arttırmak istediklerini öne sür- düler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde part-time sancısı yaşanıyor. Rektör Prof.Dr. Namık Çevik'in tıp fakültele- rinde görevli öğretim üyclerine özel muayenehanelerini yetkisi- ni kullanarak kapattırması öğ- retim ^iyeleri arasında huzur- suzluk yarattı. Öğretim üyeleri full-time uyguiamasına karşı olmadıklanuı ancak rektör Namık Çevik'in part-time olayını kendileri üzerinde bir si- lah olarak kullandığını öne sür- düler. Prof.Dr.Namık Çevik'in tıp kökenli olduğunu anımsatan öğretim üyeleri, rektörün fakül- te içi sorunlarla bizzat kendisi- nin ilgilendiğini ve çifte stan- dart uyguladığını öne sürdüler. Muayenehanelerinin kapattırıl- masının da bir tür baskı aracı olduğunu öne süren öğretim üyeleri rektörlük seçimlerinde fakültenin aldığı tavra karşı rektörün "köşeye sıkıştırma" operasyonuna başladığını iddia ettiler. Öğretim üyeleri. rektör Namık Çevik'in muayenehane- lerini "kapattırdığını", kapat- mak istemeyen ve bu konuda mahkemeye başvuran Prof. Dr. Galip Kose'nin ise sözleşmesinin feshedildiğini belirttüer.' Bu ara- 'ILO sözleşmeleri yasalaşsın 9 kampanyası( y Gûney tlleri Bürosu)- Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "Türkiye için lükstür" gerekçesiyle veto ettiği 158 sayılı İLO sözleşmesinin yasalaşması amacıyla SHP İl Komisyonu'nca başlatılan kampanyada toplanan imza sa- yısı 10 bini buldu. Hak-İş Kon- federasyonu Genel Başkanı Necati Çelik, "Cumhurbaşkanı Özal. İLO sözleşmesini vetoet- me gücünü hükümetten almış- tır" iddiasında bulundu. Aralannda SHP İl Başkanı Selman Serttepe, Seyhan İlçe Başkanı Şemsi Gedik'in de bu- lunduğu işçi komisyonu üyeleri, dün imza metinlerini birbirine ekleyerek sözleşmenin veto edilmesine tepki gösterdiler. 50 metre uzunluğundaki imza metninin Cumhurbaşkanı Özal'a gösterilen tepkinin bir yansıması olduğunu belirten komisyon üyeleri , toplanan imzalann "Sözleşme lükstür" savını da çürüttüğünü söyledi- ler. SHP Adana İl İşçi Komisyo- nu Başkanı Zeki Özer. işgüven- liğini içeren İLO sözleşmesinin kabul edilmemesi halinde iki yıl içinde Türkiye'de sendikah işçi kalmayacağını savladı. Iş gü- venliğinin haklı gerekçelerle işçi çıkarmak isteyen işverenleri en- gellemeyeceğini anlaıan Ozer, "İşverenlerin amacı sendikah, ö'rgütlü toplumun yok edilme- sidir. İşverenlerimizin işgüven- liği yasa tasansı dolayısiyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Moğultay'a bu kadar yüklenmeleri demokrasi ayıbı- dır"dedi. Özer, devletin ancak sendikah işçilerden düzenli ver- gi alabildiğini kaydetti. Hak-İş Konfederasyonu Ge- nel Başkanı Necati Çelik. Tür- kiye'de iş güvencesi bulunma- dığmı söyledi. Türkiye'de reji- min çürüdüğünü ve pörsüdü- ğünü savunan Çelik, ILO'nun iş güvencesi sağlayan 158 sayılı sözleşmesinin Özal tarafından veto edilmesini kınadı. SHP Adana İşçi Komisyonu, işgüvencesi tasarısının bir an önce >asalaşması amacıyla 10 bin im- za topladı. (Fotoğraf: ACAR FİLİZ) ENGLISH CENTRE Btttün öğretmenler tngiliz-Profesyonel ve Deneyimli Yoğun programlar Yarı yoğun programlar Normal Programlar Yeni dönem başlangıçlan Haftaiçi : 4 Ocak 1993 Haftasonu: 2 Ocak 1993 Her seviyede İngilizce Kurslan Gündüz-Akşam ve Haftasonu sınıflan vik'le ters düşen Prof. Dr. Sa- dun Koşay'ın da emekliliğini is- tediği öğrenildi. DEÜ Rektörü Prof.Dr. Namık Çevik. ders yükünün fazlalaşması üzerine böyle bir karar aldıklannı açıkladı. Prof. Dr.Çevik, "Üniversitemizin Tıp Fakültesi'nde son üç yıldan bu yana uygulanmakta olan klinik anabilim dallanndaki ders yükleri önemli ölçüde art- mış, bu durum, öğretim üyesi- ne olan ihtiyacı son derece be- lirgin bir hale getirmiştir. Bu arada halen kısmi statüde görev yapan öğretim üyelerinin bir an önce daimi statüye gecmeleri eğitim, öğretim ve sağlık hiz- metlerindeki yükun hafifletile- bilmesi için zorunlu olmuştur" dedi. Bu zorlukluklann kısmi statüde çabşan öğretim üveleri- ne bildirildığini belirten Prof. Dr. Çevik, öğretim üyelerinin de buna karşı kısmi statüdeki gö- rey sürelerinin sonunda daimi statüde çalışmak istediklerini kendilerine bildirdiklerini vur- guladı. 6 Sözleşmeli personele sendika9 tartışnıası •Tüm Haber-Sen Rize temsilcisi Ahmet Bakoğlu hakkındaki suç duyurusu üzerine takipsizlik karan veren Rize Cumhuriyet Savcısı,"sözleşmeli personelin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı bir anayasa veya yasa hükmü bulunmadığını"gerekçe gösterdi. Ekonomi Senisi- Memurla- nn ardından, sözleşmeli sta- tüdeki kamuçalışanlanda "sen- dika yasağı" engelini aşıyor. Rize Cumhuriyet Savcılığı, Tüm Haber-Sen Rize Temsilci- si Ahmet Bakoğlu hakkındaki suç duyurusu üzerine, "sözleş- meli personelin temel hak ve öz- gürlüklerini kısıtlayıcı bir ana- \asa veya yasa hükmü bulun- madığf'nı gerekçe göstererek takipsizlik karan verdi. Bu ka- rann ardından üyelerinin yüzde 90"ı sözleşmeli personel statü- sündeki PTT memurlannın kurduğu Tüm Haber-Sen Sen- dikası yöneticileri dava yoluna başvurarak "hizmet sözleş- melerindeki sendika yasağı" maddesinin silinmesini istedi. Bayrampaşa Telefon Mü- dürlüğü'nde çalışmaka olan, Tüm Haber-Sen Genel Eğitim Sekreteri Y'unus Türkölmez adına İstanbul 2. İdare Mahke- mesfnde açılan "Örnek dava"- da da hizmet sözleşmelerinde yer alan "'Sendika yasağTnın kaldınlması istendi. Dava di- lekçesinde. hizmet sözleşmesin- de yer alan "İlgili herhangi bir sendikaya üye olamaz ve sendi- kal faaliyet toplu müracaat gibi eylem ve hareketlerde buluna- maz, greve katılamaz. destekle- yemez, herhangi bir siyasi parti- ye üye olamaz, siyasi faaliyet yapamaz" şeklindeki hükmün yasal dayanağı bulunmadığı öne sürüldü. Bu hükme daya- nak teşkil eden 399 sayılı Ka- nun Hükmünde Kararname- nin 14. maddesinin, kanun- laştığı tarihten itibaren yürürlü- ğe gireceğinin belirtilmesine karşılık, bu maddenin hiçbir za- man yasallaşmadığına dikkat çekildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle