12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 ARALIK1992 PAZARTESİ 12 DIZIYAZI Uzaya giden ilk iıısan Yuri Gagariıu yaratılmak btenen Sovyet iıranı R^n örnek oluştura^ :-___.. . . . : L r < ,enel Sekrete- ri Nikita Kmşçov'la yanyana göriilen Gagarin'i uzaya götüren teknoloji, Batı dünyasını hayrete düşürûyordu. Ama bu üsrûn teknoloji sıradan Sovyet vatandaşına hiçbir zaman yansıtılamadı. Sömürünün olmadığı bir düzen iddiasmdaki komünizm, uygulamada dejenere olmuş Koıııiüıizııı yaşamış mıydı? RUSYA'DA NELER OLUYOR? GÖNÜL PULTAR R usya'da gerçekleşmiş en önemli değişiklik ıse komünizmin arük bir daha politık rejim olarak geri gelemeye- cek oluşu. Bu konuda elle tutulur bir kanıt yok, ama bu olgu, egemen olan havadan hissediliyor. 1991 Ağustosunda son bir çırpınma gösteren Komünıst Partililer. komü- nizme en ölümcül. nihai darbeyi vur- muşlar. ken yanda bıraktınlan 'güleryüzlü' re- jimı getirmekmış. Gelgelehm Gorba- çov, halkın ıçındeki değişim gereksini- mını anlayamamış. Yetmiş yılda kendini hiç yenilemeyen, aksıne. 'stag- nasyon' batağına saplanıp kalmış komünist rejimden bıkmış, gına getır- miş halk, bılakis komünizme alternatif olacak yepyeni bir oluşum beklıyor- muş. Gorbaçov'un komünizmden sıy- nlmış gibi gözüken ama (ya bilinçli olarak va cehaletten) bir türlü değişik bir "söylem" ve uygulama getiremeyen ne koİcar ne bulaşır' tutumu, insanlan kızdırmış. B»ugün Moskovahlar, Yehsin'in hâlâ eski apartman dairesinde oturdu- ğuna işaret edıyor. sonra da Kruşçov'- la Gorbaçov'un 'saray'lannı gösteri- yorlar. M. Birnr başka deyişle, bundan sonra . Parti bır darbe yaparak te- peden inme olarak geri gelme olanağı- nı elde etse bıle. artık ahalinin, geniş halk kıtlelerinin, komünizmi yeni baş- tan benımsemesi olanaksız. bağlamda hemen şunu kay- detmek gerek: Gorbaçov hiç sevilmi- yor. Ruslar, Gorbaçov'un BDT dışın- da takdir ediliyor oluşunu bılıyor ve bir nevi alay ediyorlar: "Batı'ya 'Shrin- le savaşmayacağım' diyen ilk Sovyet liden oldu, ondan beğeniyorsunuz" diyorlar. Ferçek şu ki eğer Gorbaçov. glasnost ve perestroykayı gerçekleştir- miş olmasaymış, tüm Sovyetler Bir- liği'nde inanılmaz boyutta bır sosyal patlama olurmuş. Sonuç olarak, Gor- baçov ne yaptıysa, komünist rejimin devamını sağlamak ıçın yapmış. De- mokrası uğruna, dernokrasıyi geür- mek amacıyia değil. E,iğer komünist rejimı yerleştir- mek için gerekli 'ısrar' Lenin'den baş- layıp Stalin'de doruğa eriştiyse. Kruş- çov'dan itibaren rejimı idame ettirebil- mek için sürekli ödün ya da "soluk aldırma' gerekmiş. Kruşçov 'Gulag'- tan kapatmak zorunda kalmış. Brej- nev ise insanlara soluk aldıracak. doğayla haşır neşir olmalanru sağla- yacak kent dışında bahçelere sahip olmalanna ızin vermeye. Komünizm- le özel mülkiyet birlikte olur mu? Ge- rekti mı bal gibi olmuş işte. VForbaçov'un da yapmak istedi- ği, bir bakıma, 1968'de Dubçek'in Çekoslovakya'da denemeye başlamış- rks ve Engels. komünizmi putnik uydusunun uzaya fırlatılmasından bu yana ABD ve tüm dünyanm dev aynasında gördüğü SSCB, aynı yıllarda içeriden çürümeye başlamış. Uzun süre, 'kağıttan kaplan'a dönüşmüş olduğunu kimse anlayamamış. Oysadışanda kozmonotlar her türlü gösterişli hamleyi yaparken içeride, ömeğin teknoloji, tıkanıp kalmış. Bu durum, en basitinden, günlük yaşam bazında gözlemlenebiliyor. Evlerde, 5Q'li yıllann yapımi fmn ve buzdolaplan var. nasıl öngörmüştü, muhakkak ki yonı- ma açık. Daha genelde sorarsak, ko- münizm nedir, ne değıldır? Batı'da bu konuda lehte aleyhte her türlü kitap ya da inceleme yayımlandı. Her iki ku- tupta da ayn ayn ıyi kötü birer uzlaş- maya vankiı. x\.ncak ayru soruyu, sıradan Rus insanına sorarsanız, komünizmin, an- cak mutlak kraliyetlerde oluşabilen bir oligarşi yöneü'minin varlığı demek olduğunu söyleyecektir. Son yıllarda, uygulamada böyle görmüş. Bürok- rat' sözcüğü ve hele "yüksek bürokrat' deyişi. ister parti ıleri geleni olsun. ister KGB yetkilisi, 'sömürücü ve baskıcı yönetici' anlamına gelir olmuş. mış olan sola açık aydınlann, kimi zaman gözden kaçırdıklan gerçek ya da yennde görmedikçe anlaşılamayan durum. Sovyetler Birliğındekı rejım- de 'komünizm' sözcüğünün, sözlük anlamından yıllar önce uzaklaşmış ol- duğu. lOputnik uydusunun uzaya fırlatıl- masından bu yana ABD ve onun ar- dından tüm dünyanın dev aynasında gördüğü SSCB. aynı yıllarda içeriden çürümeye başlamış Üzun süre. "kağıt- tan kaplan'a dönüşmüş olduğunu kimse anlayamamış. Oysa dışanda kozmonollar her türlü gösterişli ham- leyi yaparken ıçende, örneğm teknolo- ji, ukanıp kalmış. Bu durum. en basi- tinden, günlük yaşam bazında göz- lemlenebiliyor. Evlerde. 50'h yıllann yapımi fmn ve buzdolaplan var. Tür- kiye'de artık kapıcı ve ev hızmethlen- nın bile almaya tenezzül etmediği cins- ten demode fmn ve buzdolaplan. Rus evkadınlan umursamazcasma. inadı- na, bu demode fınnlarda, dünyanın en lezzeüi 'pıroşki'lennı pişirmeyedevam ediyorlar... .7O'li yıllarda petrol krizi sırasında sağladığı İcazana ise tek şözcükle "yemiş." Gıdaya harcamış. Üretkenlik bir yerlerde yok olmuş. 'Stakhanovızm' çoktan unutulmuş. l_Jllkemizde olduğu kadar tüm dünyada gelişmeleri buruklukla izle- azmdan kuramsal olarak, ın- sanın insanı sömürmediği bir düzenın umudunu taşıma iddiasında olan 'or- takçılık'. çok çeşıtli nedenler sonucu, uygulamada dejenere olmuş . Bugün Sovyetologlar. L'Empire Eclate (Çat- layan İmparatorluk-1978) adlı kıta- bında, "Baltık uluslan, Ruslann içın- de eriyip yok oldu" türünden 'keha- net'lerde bulunmuş olan Helene Carrere D'Encausse gibi. onlan yıllar yıh yanıltmış çeşitli yorumcu, yazar ya da devlet adamı hakkında pek iyı dü- şünceler beslemeyerek, bu nedenler üzerine yeni baştan eğilmekteler. S . onuç olarak Rusya'da, komü- nizmin, her insana gereksinmesi kadar verecek olan eşitlikçi nıhu çoktan öl- müş. Geride bıraktığı "karkas" ise şe- kilsel olarak boş bir korkuluk gibi gh- tikçe fosılleşerek, direneceğe benzer. IVioskova'nın ûrta yerine dik.il- miş, uzaya giden ilk insan Yun Gaga- rin'in insan boyunu kat kat aşan ve komünizm karşıtlannın "Kaba ko- münist zevkin simgesi" diye tanımla- dıklan heykelı, sanınm, battallaşarak yitip giden birinsanlık düşüneen güzel ağıt. SIIRECEK Uzaya ilk giden insan olan ^ uri Gagarin, tarihin garip bir cihesi sonucu ı kazâsında ölünee. heykel cenneti Sovyetler BirliğTnin müstesna köşelerine konan devasa heykelleriyle Sovv et v atândaşlarına tepeden bakmaya başladı. T.C. ' PENDÎK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLAN1 Dosya No: 1992/627 Esas Birborçtan doUyı hacizü bulunan, Pendik-DoguMahallen, Zümrüt SAT1Ş ŞARTLAR], YERİ VE ZAMANI: 1- Birinri açık arttır- Caddesi üzerinde No: ll'de kain, 98/2 pafta, 2561 ada, 13 parsel ması, Pendik lcra Müdürlüğu'nde, 5.2.1993 gtlnü saat: 16.00'dan sayılı arsa ilzerinde kurulmuş olan, 8880/389280 arsa paylı 1j nolu 16.30'a kadardır. O gün satış masraflannı ve muhammen kıymetin meskenin borçluya ait 1 /2 hissesi açık artürmayla satışa çıkarülnuşür. %75'ini geçmek suretiyle en çok antırana ihalesi yapüacaktır, böyle İMAR DURUMU: Pendik belediyesi Fen lmar Müdürlüğü'nün bir bedelle aha ve talip çıkmadığı takdirde, saüş 10 gün uzatılarak 24.4.992 tarih 992/499 sayıh imar durum bdgesinden anlaşıldıgı uzere, yine, Pendik tcra Müdürlüğu'nde, 15.2.1993 günü saat: 16.00'dan Pendik-Dogu Mahallesi 98/2 pafta, 2561 ada, 13 parsel sayılı 1/1000 16.30'a kadar ikinci açık arttırması yapılacak, bu arttırmada da sa- ölçeldi 12.1.1976 tasdik tarihli Pendik imar planında ticaret + iskan tış masraflannı ve muhammen kıymetin %40'ının üzerinde en çok sahasında kalmakta olup, H. 15.50 m. (5 kat) yüksekliğinde ön bah- arttırana ihalesi yapüacaktır. Katma Deger Vergisi alıcıya aittir. çe 5 m yan ve arka bahçe en az müsait imar durumunun olduğu an- 2- Artünnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin Vo2O'si laşdmıştır denilmektedir. nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- GAYRÎMENKULÜN HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konn nat mektubunu vermeleri lanmdır. Satış peşin para Uedir, alıcı iste- gayrimenkul, Pendik Doğu Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde No: diginde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmı, 11 'de kain 98/2 pafta, 2561 ada, 13 parsel sayılı arsa üzerinde ku- ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıva aittir. Birikmiş vergiler sauş nılmuş olan 1 zemin kat, 4 normaJ ve teras kattan oluşan tamamı bedelinden ödenir. B.A. binanm A gıriş kapısındaki teras kattakı 8880/389280 ai%a paylı 3- lpotek sahibi alacaklüarla diğer Ugüilerin ( + ) bu gayri- menkul > 13 nolu dairenin 1/2 hissesidır. Daire, giriş holil, koridor, 3 yatak üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa daır olan iddialarını odası, salon, banyo, WC ile mutfaktan ibaret olup, yaklasık 110 m 1 dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazım- miktarlıdır. dır; aksi takdirde hakJan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- Salon ve yatak odalannın zeminleri fahta, salon duvarlan desenli dan hariç bırakılacaklardır. kâğıt, odalann duvarlan sıva üzeri badana ile kaphdır. Giriş holü, 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tcra koridor, banyo, WC ile mutfak zeminleri kalebodur ile kaplı, mut- ve îflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki iha- fak duvarlan sıvattzeribadana ile kaph ve uzen fayans ile kaplı mut- le arasındaki farktan ve VtiO faizden alıcı ve kefilleri mesul tutula- fak tezgâhının ahşap kaplamalı tezgâhaltı ve tezgâhüstü dolaplan cak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilennden tahsil edilecektır. vardır. Banyoda, duvarlar yarıya kadar fayans kapb olup, duş tek- 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesı için da- nesi ve fayans lavabosu vardu-, VVC'de klozet olup duvarlan, yanya irede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği kadar fayans üe kapbdır. Dairenin Zümrüt Caddesine cephdi kısımda gönderilebilir. zeminleri beton etrafı duvar ile çevrilmiş balkonu vardır. Dairenin 6- Saüşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını ka- kapı ve pencere doğramalan ahşap olup kapılann üzcri vemik, pen- bul%tmiş sayüacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 992-627 Esas cereleri beyaz yaglıboyalıdır. sayıh dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. KIYMETİ: Bilirkişice satışa konu 1/2 hisseye 75.000.000.- TL kıy- ( + ) îlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. met takdir edilmiştir. Basın: 14544 EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 25 ARALIK 1992 tarihinde yapılmış olan olağanüstu genel kurul karanna göre dağıtıbnasına karar verilen 1989 ve 1990 yıllan fevka- lade ihtiyatlann dağıtımına, 30 ARALIK 1992 tarihinden itibaren, Tekstilbank Istanbul Şışli, Ankara ve îzmir şubeleri ile Mehmet Akif Mahallesi Fabrikalar Caddesi ikitellıköyü-K.Çekmece/lSTANBUL adresindeki şirket merkezimizden başlanacaktır. Ortaklanmızın, 1. ve 2. tertip hisse senetlerinin 5 nolu yeni pay alma kuponlan ile yukanda belirtilen yerlere muracaatlan rica olunur. Kupür/TL Temettü miktan/TL 100.000- 1.900.- 200.000.- 3.800.- 500.000.- 9.500- Not: TEKSTİLBANK şubelerinden yapılacak dağıtun 29.01.1993 tarihine kadar sürecektir. Bu tarihten sonraki ödemelere şirket mer- kezınden devam edilecektir. Saygılarımızla Basın: 14568 MUSTAFAKEMALPAŞÂ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 992/174 Esas Davacı SSK Genel Müdürluğü vekili tarafından davalı Gazi Ata- soy aleyhine açılan tazminat davasının yapılan yargılaması sırasında: Salihli ılçesi, Kurtuluş Mahallesi Fınn Sokak Bila No'da ikamet etmekte iken adresi meçhulde kalan ve tum aramalara rağmen adre- si tespit edilemeyen davalı Gazı Atasoy'a dava dılekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verildiğinden, davalı Gazi Atasoy'un 9.2.1993 ta- rihinde saat 9.45'te mahkememizde yapılacak olan duruşmada hazır bulunması veya kendini bir vekil ile temsıl ettirmesi, aksi takdirde yargılamanın yokluğunda yapılıp karar verilecegi hususu davetiye ye- rine kaim olmak Uzere ilan olunur. Basın: 48051 POLTTIKA VE OTESI MEHMED KEMAL Kamda DeğH, Içende.. Oldum olası şairleriyle geçinemeyen bir toplumuz. Benimsenmeyen şairlerle yöneticilerimiz arasında ol- dum olası hır çıkmıştır. Şair muhalefet mi ediyor, tu kaka olur. Tarihimize bakın, boğdurulan şairden deliğetıkıla- nına değın bırçok şaır vardır. Bizde solcu şairin yeri her zaman hapıshane olmuştur Şair Refik Durbaş son çıkan kitabının adını, "Şair Ce- zaevi Kapısında" koymuş. Bence bu adın verilişinde bir yanlışlık var. Şair, hapishanenin kapısında değil hep içinde olmuştur. Şairi sürüye sürüye hapishanenin önü- ne değin getirmiş olanlar hiç kapıda korlar mı, hemen içeriye buyur ederler. Kitabı karıştırırken görüyoruz, Na- zım Hikmeften Nihat Behram a kadar şairlerin hemen hepsi hapishaneyi boylamışlar Bizde şairin hapis yat- ması eskıden berı vardı da 12 Mart, 12 Eylül darbeleri sade şairleri değil, hemen herkesi hapishaneye bulaş- tırdı. Şöyle çevrenize bir bakın, gözaltına alınmak sure- tiyle hapishaneye gırmeyen yoktur. Eskiden girenler parmakla gösterilırdi, şimdi girmeyenler parmakla gös- teriliyor. Eskiden girmek için solculuk yeterdi, şimdi te- rör yetiyor. Genç birer universite öğrencisiydik, şair Enver Gökçeyl-e ilk hapse girdik Bizimle birlikte Şevki Akşi de vardı, ama o şaır değıldi. Asım Bezirci, Enver'in 72. yaşgünündeki konuşmasında şöyle diyor: "... 1946da Gökçe, Ankara daarkadaşlarıylafaşizme karşı demokrasiyi savunurken Türkiye Gençler Der- neği'ni kurmuştur. 1948de kovuşturmaya uğramış, üç ay kadar tutuklu kalmıştır." Asım Bezirci. Enver'le tutuk- lanan arkadaşlarının adlarını yazmıyor. Bizyazalım. iki bayan arkadaşımız daha vardı (Melahat ve Nuran), on- lan kadınlar koğuşuna koydular Şimdi Ankara Cezaevi deniyor. eskiden adı Cebeci Hapishanesiydi. Kurtuluş Savaşı sırasında burayı boy- lamayan yoktur. özellikle ittihatçılar ve gericilerle dol- muştur.' Hapishane, dikdörtgen biçiminde kalın duvarlarla çevrili bir avlunun ortasındaydı Dört bir köşesinde dört kule vardı, jandarmalar beklerdi. Cebeci'ye yofumuz düştüğünde görürduk, ama içini bilmezdik. Dernekçilik- ten bir akşam üstu aldılar. Kapıdan girince solda, ceza münferidi dedikleri bölmeye soktular. Buradaki odalar- dan birine üçümüzu tıktılar. Bir süre sonra hava iyice karardı Tavanda kör bir ampul yanıyordu. Yatak yorgan göndermişlerdi, ama hava karardığı için o saatte içeri alamamışlardı. Üçümüze de bir hüzün çöktü, ama belli etmek ıstemıyorduk Enver, Eğinlidir ve Eğin, bozlak, uzunhava türünden türküleriyle ünlüdür. Şair, elini şa- «kağına dayadı, "Mahpushane seni yapan kör olsun!.." diye bir uzunhava tutturdu. Ceza münferidi inim inim in- liyordu. Enver Gökçe'nın şairliği ve şiiri çok geç anlaşıldı (25-30 yıl sonra). Değerı de ölümünden sonra bilindi. Şi- irlerinin türküleştiğini. sahnelerde söylendiğini görsey- di çok mutlu olurdu Enver Gökçe, dernek olayından sonra gizli partı yüzünden de içeri girdi. On yıla yakın ceza almıştı. Kendini bu yatmaya hazırlamalıydı, hapis- hanecı olmalıydı. Hapishane günlerini şöyle anlatır: "... Içerde birçok kanunsuz işlemlerin yapıldığı doğru- dur. O sırada ruhsal depresyon geçirenlerin ve intihara girişenlerin sayısı oldukça kabarıktır. Adana'ya kadar paamaklarımızdanveellerimizdenkelepçeli olarak geti- rildik. Yedi yıl Adana'da tamamlandı Adana Cezaevi'n- den, sürgün yerime gonderilmek üzere salıverildim. Surgunü geçıreceğım Çorum'un Sungurlu kasabasına geldim. Hergunkasabanınkarakolunagidiyor, kendimi- zı gösteriyor, imza atıyorduk. Kalacak yer yoktu, iş yok- tu Şonunda Ankara'yaaldırdım." Enver Gökçe, sonraki macerasıyla hapisliği iyice tat- mıştı. Şairler cezaevi kapısında değil, içinde olmuştur. Bir sair yazsın, öteki düzeltsin!.. BULMACA 1 2 3 4 5SOLDAN SAĞA: 1/ Hüscyin Rahmi Görpı- narın bır romanı. 2/ Hintkenevinnden elde edilen uyuşturucu bır madde.. Ankara'daki özel bır tiyatronun kısa yazıhşı. 3/ Trabzon'un bir ılçesi... Koruyucu, ka- yına. 4/ Görülen âlemın ötesı.. Rütbesiz asker. 5/ Ekleme. ulama... Muğla'nın bir ilçesi 6/ Olumsuzluk belirten bir önek.. Çabuk davranma alışkanlığında olan. 7/ Ortaoyu- nunda Rum tiplemesine verilen ad. 8/ Osmanlı sarayında karavaş- lar arasından seçilen padişah göz- desi...Bir nota. 9/ Bir dinsel tören sırasında Kuran'dan okunan on ayetlik bölüm... Tann. YLKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Tevfik Fikretin. çocuklar için yazılmış şıirlerini derleyen yapıü... Xlan ölçüsü hektann simgesi. 2/ Sahip... Etli. yuvarlakça ve şişkin olan sap kısmı yenen lahana çeşidi. 3/ Bir şeyin istenilen düzey- de olup olmadığını anlamak için yapılan deneme... Kâr, menfa- at. 4/1502-1736 yıllan arasında İran'da hüküm süren hanedan. 5/ Koca... Bınalann önünde üstü örtülü, önü açık yer. 6/ Bir haber ajansının simgesi... Buyruk. 7/ Ensiz... Kuyruksokumu kemiğı. 8/ Geminin sol yanı... Bir spor kulübümüzün kısa yazt- lışı. 9/ Bir tür tatlı su balığı. AYŞE KOCAMAN (SAYIN) Ue ATİLA KOCAMAN evlendi. 25.12.1992 Mutluluklar dileriz. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI'NDA GÖREVLENDİRİLECEK VAJOF MÜDÜRÜ: a- Hukuk veya ekonomi dalında yukseköğrenim; b- Bay veya bayan; c- Askerlikle ilişkisi olmamak; d- Yöneticilik tecrübesi ve Almanca yabancı dil tercih nedenidir. MUHASEBE SORUMLUSU: a- Ticaret lisesi veya ekonomi dalında yüksek öğrenim; b- Bay veya bayan; c- Askerlikle ilişkisi olmamak; d- Tecrilbe tercih nedenidir. lsteklilerin 1 resim ve kısa özgeçmişleri ile 8 Ocak 1993 cu- ma akşamına kadar tstanbul Erkek Liseülcr Ejitiai Vakfa, tstanbul Lisesi-Cağaloğiu adresine bizzat veya posta ile mü- racaat etmeleri. (Müracaatlar gizli tutulacaktır) Tel: 512 63 62
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle