16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25ARAUK1992CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER TüPkiye'den Atina'ya tepki •ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)- Dişişleri Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nm "Yunan savaş uçaklan, Atina FIR'ınagiren e kimliğı anlaşılamayan her türlü izi (uçağı) önlemeye çalışacakür" açıklamasını, "keyfi birtutum" olarak "nıtelendırdi ve tepki gösterdi. Dışişleri Bakanhği tarafından yapılan açıklamada. bir ülkenin hükümran hava sahası dışında yer alan uluslararası hava sahalannda devlel uçaklannın eğitim ve tatbikat uçuşlannı serbest olarak y apma hakkı bulunduğunadikkatçekerek "Yunanıstan'ın, 6 mil olan karasulannın üzerindeki ulusal hava sahasının dışında hak iddia etmesi, keyfi bir tutumdan öteyegeçmez. Bu durum, uluslararası hukuka tamamen aykındır"' denildi. Vasiliu: Silahlanmaya devam • LEFKOŞA (AA) - Kıbns Rum yönetimi lideri Yorgo Vasiliu, 'silahlanma faaliyetlerini veTürkiye üzerinde baskılan ârtırma çabalannı sürdüreceklenni' • bildirdi. Vasiliu, Dillirga bolgesindeki Rum Milli M uhafız Ordusu askerlerini ziyaretinde yaptığı konuşmada. "Güvenlik Konseyı'nin 789 sayıh karannın yarattığı olanaklardan yararlanarak. Av rupa ve Amerika'nın da yardımıylaTürk uzlaşmazlığını kıracağımıza vc Kıbns'ın yeniden birleştirilmesinin yolunu açacağııza inanıyomz" dedi. Atun: Rumdan lütuf almıyopuz • LEFKOŞA (AA) - KKTC Cumhuriyet Meclısi Başkanı Hakkı Atun, "Rum yönetımi gasbettiği haklanmıa ve tazminatlanmızı baskı unsuru olarak kullanmaktadır" dedi Hakkı Atun. Dev-İş Sendikasının 3 bin 768 Kıbnslı Türkün Rum yönetiminden yılda 67 milyar lira emekli maaşı aldığına ilişkin açıklamasının 'yanıltıcf olduğunu bildirdi. Atun, bunu, Rum tarafının bir lutfu olarak göstermenin yanlış olduğunu.ilgili vatandaşlann bu maaşı yıllar boyunca yaürdıklan pnmlerin karşılığı olarak aldıklannı beürtti. Yunanistan'a kaçak akını Yunanistanın İstanköy adasında dün sabah sekiz Irakl: kaçak göçmenin daha yakalandığı bildiridi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yaşlan 2-25 arasında değışen göçmenlenn bir Türk balıkçı teknesı ile adaya geldikleri öne sürülerek sığınma hakkı talepettikleri bildirildi. Istanköy'de dün gözaltına ilınanlarla birlikte geçen hafta sonundan itibaren Yunan adalannda yakalanan Iraklı göçmen sayısı 51'e yükseldi. Referandum istemiyoplap • BRİKSEL(AA)- Belçıkalılann. devlet yapısında reform yapılması konuSunda halkın görüşünün alınması amacıyla referanduma gidilmesine sıcak bakmadığı belirlendi. L"Instantadlı dergi tarafından yapılan bir kamuoy u araştırmasında, "Devlet yapısında reform yapılması konusunda referanduma gıdilmesini ister misiniz?'" şeklindeki bir soruya. ankete katılanlann yüzde 32'si 'evet' yanıtını verirken, yûzde 46"sı referanduma karşı olduğunu bildirdi. Saddam'dan Noel mesajı • BAĞDAT(AA)-Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyın "Arap dünyasını yönetecek seçkin bir toplum yaratılması arzusunda jlduğunu" belirtti. Saddam, Noel ve yeni yıl dolayısıyia "Büyük Irak halkına, şerefli Arap ulusuna ve özellikle aralannda yaşayan Hıristiyanlara" yönelik bir mesaj yayımlâdı. Saddam Hüseyin. Irak Televizyonu'ndan okunan mesajında "Ulusumuz için büyük dileklerimiz var. Arap dünyasını yönetecek. modern, gelişmiş ve tek bir toplum kurmak istiyoruz. Bu umutlanmız makul umutlardır" diye konuştu. Bosna-Hersek'teki Sırplann lideri Karadziç: Türkiye Bosna'ya müdahale ederse 3. dünya savaşı çıkar Sırp lider Karadziç Türkiye'ye saldırdı• Bosnalı Sırplann lideri, Türkiye'nin Adriyatik'- ten Çin Seddfne kadar bir devlet kurmayı hayal ettiğini söyledi. Karadziç, "Sırplar, Türkiye'nin ya- ytlmacı emellerine karşı savaşmaktadır" dedi. Saraybosnalı yaralı çocuklar savaşa \e acüara karşın, tedavi edildikleri hastanede kendilerini sevindirmek amacıyla kunılan Noel ağacı çevresinde oynuyor. L faklıkJar suları akmayan, elektrikleri kesik, soğuk hastane odalannda iyileşmeyi bekliyor. ATINA (AA) - Bosna-Her- sek'teki Sırplann liden Rado- van Karadzic. NATO ve Tür- kiye'nin Balkanlardaki askeri bir müdahalesının 3. dünya sa- vaşına bile yol açabileceğini öne sürdü. Karadziç. Yunanistan "da ya- yımlanan haftalık "Pondıki' dergısındeki demecinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın. "Türki- ye ve Almanya'nın hatın içın" Balkanlan feda eltiklerini iddia ederek "Türkiye ve Almanya bolgede büyük güç haline gele- rek Bulgar, Yunan. Sırp ve Arnavut halklannı boyundu- ruklan altına almak istiyorlar" dedi. ABD'nin. Almanya'nın çı- karlan uğruna 'müttefikleri' Yunanistan ve Sırbistan'ı terk ettiğini öne süren Karadziç, "3. dünya savaşı hazırlanıyor. Yeni Yugoslavya'yı Bosna'da Sırp- lann korumasına kimse engel olamaz. Arnavutlar Kosova'ya kanşırsa Sırp-Arnavut savaşı çıkacak. Türkiye dc Bosna'daki Müslümanlar ve Amavutluk'u destekleyerek bu savaşa kanşa- cak. Bu savaşa Rusya'nın da girmesi önlenemez" şeklinde konuştu. Karadziç. Türkıye'nın Adri- yatik'ten Çın Seddi'ne kadar bir devlet kurmak hayaliyle Bulgaristan, Makedonya Cum- hunyeti, Arnavutluk, Kosova ve Sancak üzerinden Bosna- Hersek'e geçmeyi arzuladığını iddia ederek, böyle bir emelin gerçekleşmesinin Avrupa ıçin büyük bir lehlike oluşturacağı- nı söyledi. Karadziç, "Avrupa'yı 600 yıl öncc de olduğu gibi İslama kar- şı yine biz koruyoruz. Türklenn boyunduruğu altında yaşamak çok güçtür. Sırplar. Türkiye'- nin yayılmacı emellerine karşı, kültür ve dinı inançlanriı koru- Salgm hastalıklann başgösterdiği kampta, üç günlük yiyecek stoku kaldı, içme suyu ise tükendi Filistinli sürgünler susuz ve hasta• İsrail. güvenlik bolgesindeki Filistinliler'e yardımın kendi topraklanndan ulaştınlmasma izin vermeyeceğini, 415 Filistinli'nin sürgününden Lübnan'ın sorumlu olduğunu söyledi. Başbakan İzak Rabin'in sözcüsü, Uluslararsı Kızıl Haç örgütünün Lübnan'da görev yaptığını ve bu nedenle ulaştırmak istedikle- ri yardımları Lübnan topraklanndan götürmeleri gerektiğini açıkladı. Dış Haberler Servisi - İsraıl'le Lubnan ara- sındakı güvenhk bölgesinde bekleyen 415 Filis- tınli'nin içme suyunun tükendıği ve salgın has- talıklar başgöstermeye başladığı bildiriliyor. Bu arada Ortadoğu banş görüşmelerine taraf olan Israil'e komşu Sunye. Crdün. Fihstin. Lübnan ve Mısır dışişleri bakanlan dün Mısır'ın başkenti Kahıre'de toplandılar. AFP'nin habenne göre İsrail'den sınır dışı edi- len sürgün Filistinliler yedınci gecelerinı de don- durucu soğuğa karşın çadırlarda geçırdı. Fılis- tinliler'in içme suyunun tükendiği ve bir çoğun- da dizanteri ve bronşit vakalanna rastlandığı haber verilıyor. Sürgünlerin sözcüsü HAMAS örgütünün önde gelenlennden Abdel Aziz al-Rantissi'nin AFP'ye yaptığı açıklamada. içme sulannın bitti- ğini \eellerindeki yiyeceklerin tükenmemesi ıçin VVeizsaecker'in mesajı gün aşın oruç tuttukla.nnı söyledi. Al-Rantissi acil olarak ilaca gereksinimlen olduğunu, içme suyu olarak kullandıklan kirlı dere suyundan dolayı dizanteri vakasının yayıldığmı ve soğuk- tan bırçok kişinin bronşite yakalandığinı belirt- ti. Uluslararası Kızıl Haç Örgütü'nün sürgün Fi- listınliler'e yiyecek ve ilaç ulaştırmak için gi- rişimlcre başladığı bildirildi. Yakın Doğu'daki Filistinli göçmenler için sa insanlann soğuk ve hastalıktan sonra açlık tehlıkesiyle de karşı karşıya kalacaklannı söyle- di. Ancak tsrail, güvenlik bolgesindeki Filistin- liler'e yardmıın kendi topraklanndan ulaştı- nlmasma izin vermeyeceğini, 415 sürgünden Lübnan'ın sorumlu olduğunu söyledi. Reuter, Başbakan İzak Rabin'in sözcüsü Uded Ben-Amfnin Uluslararsı Kızıl Haç ör- gütünün Lübnan'da görev yaptığını ve bu ne- denle ulaştırmak istedikleri yardımlan Lübnan topraklanndan götürmeleri gerektiğini söyledi- ğini bildirdi. Sözcü. Lübnan yönetiminin ya- bana gazetcilerin güvenlik bölgesınegitmelerine izin verdiğinı ve aynı şekilde yardun kuruluşlan- na da izin verebileceğini belirtti. Öte yandan Ortadoğu banş görüşmelerine ta- Birleşmış Milîetler Yardım örgütü (UNRWA) raf olan Arap ülkelennin dışişleri bakanlan dün ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin sürgün- deki Filistinliler'e içme suyu ve ilaç ulaştırabil- mek için önceki gün İsrail ve Lübnan'la görüş- meleryürüttükleri bildirildi. UNRWA sözcüsünün yaptığı açıklamada, 415 kişinin yiyecek stoklannın ancak üç gün ye- tebileceğini ve acil olarak yardım ulaştınlamaz- Mısır'ın başkenti Kahire'de bır araya geldiler. Toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Amr Musa. FKÖ Siyasi Daire Başkanı Faruk Kaddumi. Ürdün Dışişlen Bakanı Kamil Ebu Cabir, Suri- ye Dışişlen Bakanı Faruk el Şara ve Lübnan Dı- şişleri Bakanı Faruk Buveyzkatıldı. Arap ülkeleri dışişleri bakanlan toplantısın- da, Jsrail'in 415 Filistinli'yi sınır dışı etmesi ve Arap ülkelennin buna karşı tutumu ile olayın Ortadoğu banş görüşmelenne etkileri konula- npın görüşüldüğü bildirildi. FKÖ'lideri Yaser Arafat'ın Kahire'de Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'le görüştüğü haber verildi. Görüşmede, Washington'da sona eren Ortadoğu banşgprüşmelennin sekizinci tu- runun sonuçlanyla. İsrail'in Filistinliler'i sınır dışı etmesi ve bu olayın banş çabalanna etkileri üzerinde durulduğu bildirildi. Clinton-Ortadoğu ABD'nin önümüzdeki ay göreve başlayacak olan yeni Başkanı Bill Clinton'ın, Ortadoğu ko- nusunda izleyeceği ^tolitikada önceliği İsrail karşıtı terörist faaliyetlere ve Filistinlıler'in sınır dışı edilmesinin ardından bölgede başlayan şid- det olaylanna vereceği bildirildi. Clinton'ın sözcüsü Georg Stephanopoulos düzenlediği basın toplantısında "Banş sürecinin devamı için terörist faalıyetler. sınır dışı-edılme- ler ve şiddet döngüsünü kırmak için elımizden gelen her şeyi yapmahyız. Bu konular Clinton'ın izleyeceği politikada öncelıkle yer alıyor" dedi. yabilmek içın savaşmaktadır" ıfadesini kullandı Bosna-Hersek'teki . Müslü- manlann Türkıye'nın müdaha- lede bulunacağını umarak Sırp- lara sürekli saldırdıklannı da öne süren Karadziç, BM'nın Bosna-Hersek'te Kıbns'taki gi- bı bır yeşil hat belirlemesini iste- dı. Sırp lideri, bir daha asla bir- likte yaşayamayacaklanndan Bosna-Hersek'te ayn devlet ku- rulmasından başka cözüm yolu kalmadığına inandığını da be- lirterek, Saray bosna'nın da üçe parçalanmasını destekledikleri- ni söyledi. "Sırplarla Müslümanlar bir- likte yaşayamazlar. Bu konuda bölgelenmizde kültürümüzü, dinimizı ve etnik kökenımizi korumamıza izin veren Osman- lı İmparatorluğu. bizleri Müs- lümanlarla iç içe yaşamaya zorlayan komünıstlerden daha akıllıca davranmıştır" diyen Karadziç. önümüzdeki günler- de BM Genel Sekreteri Butros Galı'den NATO ülkelerinden gelen Banş Gücü askerlerinin çekılmesinı isteyeceklerini açık- ladı. Karadziç, demecinde. "NA- TO bıze saldırmaya hazırlanı- yor. Herhalde pantolonlanmızı indirip bekleyecek değiliz. Eğer dıştan gelecek bır asken müda- haleyle karşılaşırsak, bütün bölge tam bir kaosa dönüşecek. Sırplar tehdit kabul etmez" ifa- desini kullandı. Görûşbirliğiyok BM Gü\enlık Konseyı'nde uçuş yasağı tartışmalan sürer- ken ABD ile İngiltere ve Fran- sa, henüz görüş birlığine vara- madı. ABD, uçuş yasağınıdele- cek Sırp uçaklannın vurul- masının yanı sıra Sırp havaa- lanlannın da bombalanmasını istiyor. Fransa ile İngiltere ise bu önlemi fazla sert buluyorlar. BM Genel Sekreten Butros Galı, Güvenlik Konseyfne gönderdiğı mektupta Sırp uçaklannımn geçen hafta uçuş yasağını 7 kezdaha ihlal ettiğini belirtıikten sonra Luka bölge- sinde Sırp milislcrine ait pistte görevlı BM askeri gözlemcileri- nin serbestçe hareket etmeleri- ne ızın verilmediğıni, belirtti. Mölln'de öldürülen Türkler bizdendi DİLEK ZAPTÇIOĞLU BERLİN - İsa peygamberin doğduğu gün kabul edilerek Hırisüyan aleminde en büyük dini bayram olarak kutlanan Noel akşamı. Alman Cumhur- başkanı Rıchard von Weizsaec- ker bir mesaj yayımlâdı. Cum- hurbaşkanı mesajında, Mölln'- de öldürülen üç Türke değindi ve Almanya'da yaşayan ya- bancılara daha geniş haklar ve- rilmesini istedi. Cumhurbaşkanı, Almanya'- nın korku \e huzursuzluk için- de geçen bir sonbahan ardında bıraktığını ve toplumda bir bu- nalım yaşandığını söyledi ve şöyle dedi: "Ülkelenndekı iç savaştan ve sefaletten kaçan birçok insan. daha iyi bir gelecek umuduyla bize gelıyor. Bu kuşkusuz on- lann suçu değıl Ama bu insan- lann hepsını kabul etmemiz de beklenemez. Almanya'da şiddete kurban gıdenlerden bin, akrabalanyla birlikte öldürülen on yaşındaki Yelız Arslan'dı. Burada doğ- muştu ve hayatında başka bir ülkede yaşamamıştı. Ama bi- zim basm-yayın bu ınsanlara hemen "üç türk' damgasını vu- ruverdi. Sadece insanlann pa- saportunun rengıne göre dav- ranan bu bakış açısı Almanya'- da kımin yerli. kimın yabancı olduğuna karar venyor. Oysa Mölln'de öldürülenler bizden- di!" Alman Cumhurbaşkanı, Al- man halkını toleransa ve uygar davranmaya çağırarak şöyle dedi: "Bu ülkenin refahına kimin katkıda bulunduğunun bilin- cindc miyiz? Bır örnek olarak Münih'i ele alacak olursak: Hasıane personelinin yüzde 20"si. lokanta çalışanlannın üçte birinden fazlası. montaj ve metal ışçilerinın yansı, belediye temizlik işçilerinin yüzde 70'tcn fazlası yabancıdır." Amerikalı çavuş Robin VVhite, Somali'nin başkenti Mogadişu'da devriye gezerken, kendisine bir dizi genç yardımcı bulmuş. ABD birlikleri Somali'deilerliyor• 600 Fransız ve Amerikan askeri dün sabah Baidoa'dan kuzeydeki ocakta bir konferansa katılmak üzere Eti- Hodbur kentıne gitti. 1000 dcniz pıyadesinden oluşan başka bır bırlık te Bardera ya gıtmek uzere yola çıktı. BAIDOA (Ajanslar) - Fransız lejyoner- len ve BAD deniz piyadelerinin, Ameri- kan komutasındakı yardım operasyo- nunun güvenliğini sağlamak amaayla dün Somali'nin iç kısımlanna doğru ilerle- diklen bildirildi. ABD askeri kaynaklan, 600 Fransız ve Amerikan askerinin dün sabah. Baidoa'- dan. kuzeydeki Hodbur kentine. bin deniz piyadesınden oluşan başka bir birliğin de Bardere'ye gıtmek üzere yola çıktığını söy- ledüer. Barderc ve Hoddur kentlerine giden yollann sağanak yağış nedeniyle ka- pandığı ve Somali'yle Etiyopya arasındaki savaş sırasından kalma mayınlarla dolu olduğu kaydedıldi. Bardere'de her gün yaklaşık 50 kişi açlı- ktan ölüyor. Gali ziyaret edebilir BM yetkilileri. Genel Sekreter Butros Gali'nın yeni yıl tatili sırasında Somalı ve Bosna-Hersek'i ziyaret edebileceğini bildi- rildi. Galı'nin sözcüsü Joc Sills, Gali'nın 4 Somali dilinde yayın BM karşı çerçevesınde Somali'ye yardım operasyonu devam ederken Ame- nka'nın Sesı Radyosu (VOA) Somali di- linde yayına başlıyor. RadyoMüdürüChaseUntermeyer."So- mali halkına doğru haber vermek amacıy- la" pazar gününden itibaren gündc 15 da- kika yayın yapacaklannı bildirdi. Radyonun ülkede başlatılan Umut Operasyonu çerçevesinde yardım dağıtımı ile ılgilı haberlere ağırlık vereceği belirtildi. AZERBAYCAN Çataşmalarda170 Ermeniöldürüldü • Azerbaycan radyosu, Azeri lerin sınır bolgesin- deki stratejik tepeleri ele geçirdiğini bildirdi. LONDRA (AFP) - Azer- Azen birliklerinin harekaünı baycan radyosu, salı günün- den bu yana çatışmalarda 170 Ermeni askerinin öldürüldü- ğünü bildirdi. Ennenistan Dışişleri Ba- kanlığı da zırhlı araç ve uçak- lann desteğindeki Azen ordu- sunun Ermenistan'ın Krasno- selsk bölgesinde 3.5 kilometre ilerlediğıni öne sürdü. Erme- nistan Dışişleri Bakanlığı, Aze- ri birliklennın bır Ermeni kö- yünü ımha ettiklennı ve birçok sivilin ölümüne neden olduk- lannı iddia ettı. Dışişleri bakanlığının açı- klamasında askeri kayıplar hakkında bilgi verilmedi. Er- menistan Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ı protesto ederek "Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı gerçekleştirilmiş bir sal- dın" olarak niteledi. Azerbaycan Savunma Ba- kanlığı ise Ermenilerin sınınn öte yanından Azeri toprakla- nnı bombalannı engellemek amaayla, Azen birliklerinin, sınır bölgesinde bir harekat başlattıklannı bildirdi. Azerbaycan Savunma Ba- kanlığı'ndan yapılan açıkla- mada şöyle dendi: "Birlikleri- mız hızlı bir saldınya geçerek sınır bolgesindeki stratejik te- peleri ele geçırmiş ve düşmana ağır darbeler indirmiştir." Azerilerle Ermeniler arasın- daki çatışmalar son haftalarda yoğunlaşmış bulunuyor. RUSYA BaşbakanViktor Çernomirdin: Refomıları sürdüreceğiz MOSKOVA <AA) - Rusya Başbakam Viktor Çernomir- din, önceki gün Devlet Başka- nı Boris Yeltsin tarafından onaylanan yeni hükümetteki bakanlann çoğunun eski Baş- bakan Vekili Yegor Gaydar'ın kabinesindeki isimlerden oluş- tuğuna dikkat çekerek kendi Başbakanlığı döneminde de reformlann sürdürüleceğinı bildirdi. Tass'a yaptığı açıklamada bakanlannı "bilgili. yetenekli ve profesyonel" kişiler olarak tanımlayan Çernomirdin. hü- kümetinin. ekonomisı güçlü bır Rusya yaratarak ülkesınin dünyada lavık olduğu konu- nja gelmcsi için çalışacağını kaydetti. Yeni Başbakan, hükümetı- nın oluşturulması sırasında Yeltsin ile "önemlı görüş ayn- lıklan içine girmediğini" ve çe- şıtli parti ve gruplardan baskı görmedığinı dc belirtti. Önceki akşam açıklanan ye- ni Rusya hükümetinde radikal reform yanlısı Gaydar'ın eko- nomi ekibindekı önemli isim- lerden sadece Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Pyotr Aven ycr almadı. Ancak yeni atanan muhafa- zakar isimlerden Başbakan Yardıması Yura Yarov ile Maiıye Bakanı Boris Pyodo- rov ile reform ekibının nasıl birlikte uyum içinde çalışabi- lcceğı bilinmıyor. Rusya hükümeti yeni oluş- turulan kadrosuyla ilk toplan- tısını dün Kremlin Sarayı'nda yaptı. Ole yandan Yegor Gaydar Trud gazetesinde bugün \a- vımlanan demecinde. ülkenin halen öneml^ bir noktada bu- lunduğunu. "ileriye veya geri- ye" gidebileceğinı. ancak bun- dan sonra istikrarlı bır muha- fazakar sistcmın kurulamaya- cağını söyledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle