12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 25ARALIK1992CUMA HABERLER Imap cezalarına af geliyor •ANKARA (ANKA)- BaşbakanSüleyman Demirel. ruhsatsız ya da ruhsat v c imar mcvzuatına avkırı yapı yapanlara verilen paracezalannın bir bölümünün alTedileceğini sövledi. Başbakan Süleyman Demirel. DYPGrup Başkanvekili Bursa Milletvekilı Turhan Tayan'ın ruhsatsız. ruhsat ve ımar mevzuaunaaykm vapı yapanlara. istisnalardışında özel parselasyonla hisse karşılığı alım-satım yapanlarla fenni mesullerine verilen para cezalarının bir kısmının ödenmesi halinde kalan borçlardan vazgeçılmesini öngören vasa teklifı ile ilgili hükümet görüşünü TBMM Başkanlığı'na bildirdi. SHP, DSP ve CHPJüride birleşebildi • ANKA'RA (ANKA) - On yıla vakın birsüredirsosyal demokral kamuov unun dilinden düşrneven solda birlik. İnönü. Baykal ve temcilcısiv le de olsa Ecevit'in birjüride birleşmeleriyle şağlandı. Sosval [)cmokrat Lniversıtelilcr Platformunun düzenlendiği biraraştırmave kompozisyon \ anşmasının jürisinde Erdaİ İnönü ve Deniz Ba> ka! ile Bülent Eccvit'in önerdıği Dr. Anıl Çeçen biraraya geldı.' İnönü yılın son gezisinde • ANKARA (ANKA)-SHP Genel Başkanı. Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü. yılın son \ urtiçi gezisini Trakya'ya vapacak. 28 aralık pazartesi günü sabuhleyin İstanbul'dan Kırklarcli'ne hareketedecek olan İnönü, Kırklareli Kültür Merkezi temel atma töreninc katılacak. İnönü. Kırklareli'nden helikopterle Tekirdağa geçccek ve iskele üstündckarsılanaeak. Basınkartları 93'te de geçerli • İsıanbul Haber Senisi - ktartbtıl Habcr Scrvisi- Ba;jbakanlık Basın Yayın ve Enforma>\on Genel Vlüdürlüğ'ü. I.İÜ.I989 larihınden itibarcn venlmiş olan sarı basın kartlannın 3l.i:.l993ckadargeçerli olduğunuaçıkladı. Kartların kullanılmavadevam cdilcbilmcsi ıçinvavınorganı laralindan ışyerine bağlı baMn mensuplannın ad;. NO\ adı. görev i. bdMn kartı nunıarası \e üerellerini iiösierenonavlı lıstenin 15.1. 1 W e kadar'Basın Yav ın M üdürluğü'nc gönderilmesi gerekiyor. Belediyede yolsuzluk • İSTANBLL(AA)- İstanbul Vuliliği İl İdare Kurulu. İçişlerı Bakanlığı mülkiyemüfettişlerinin lalebi üzerine. Bevkoz Beledive Başkanı Şe\ ket Ankanve 20 görev li hakkında. görev lerini kötüye kullandıkları. ihnıal ettikleri. rüşvet aldıklan ve usıılsüz lahsiiatvdptıklan gcrckçcsiv le sııc duvurusunda bulundu. TBMM, .Çekiç Güç'ün görev süresini 157'e karşı 234 evet oyu ile 6 ay daha uzattı ÇekiçGüç'le alü ay dahaANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Çekiç Güç'ün görev sü- resinin 6 ay süreyle uzatılmasını içeren hükümet tezkeresi. TBMM'de kabul edıldi. Çekiç Güç oylamasının kesin sonuç- lan 234 kabul oyu, 157 ret ola- rak açıklandı. Toplam 391 nıil- letvekilinin katıldığı oylamaya. 59 milletvekili gelmedi. Toplam 391 milletvekilinin katıldığı oy- lamaya. 59 milletvekili gelmedi. Ovlama sırasında AN AP'tan sadece Adnan Kahveci. Genel Başkan Mesut Yılmaz'ın isteğj dışında kabul oyu kuüandı. 15 milletvekilinin ret oyu vermesi beklenen SHP'de sadece Anka- ra Milletvekili Mümlaz Soysal, Amasya Milletvekili Cemalet- tın Gürbüz ve SHP ile birlikte hareket eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Nami Çağan. gö- rev süresınin uzatılmasına '"ha- vır"' ovu verdi. J • TBMM Genel Kurulu.Çekiç Güç'ün görev süresini altı ay daha uzattı.Süre- nin uzatılmasına SHP'den sadece üç milletvekili ile ANAP'tanAdaanKahveci hayır oyu verdi. HEP oylamada ikiye bölündü. HEP'ten Mahmut Kılınç. Mahmıit Uyanık. Muzaffer Demir. Mehmet Emın Sever. Selim Sadak, Remzi Kartal ve Ahmet Türk, görev süresinin uzatılması yolunda oy kullandı. Dışışleri Bakanı Çetin görüş- me öncesi yaptığı konuşmada. Türk silahlı gücunün tek başına böyle bir dunımu engelleyeme- ceğini. bu durumda Türkiye"- nin doğrudan Irak'la karşı kar- şıva geleceğıni sövledi. CHP erubu adına söz alan Ankara Milletvekili Uluç Gür- kan. •"Geçmişte karşı çıktığınızı şirnıii savunuyorsamz, bunun nedeninj açik olarak ortaya koymanız gerekir"" dedi. DYP grubunun görüşlerini anlaıan Samsun Milletvekili İr- fan Demiralp. "Irak'ta insan haklanna saygılı bir yönetim iş- başına geldiği ve olay .çıkmaya- cağının güvencesi sağlandığı zaman. Çekiç Güç'ün görev sü- resinin sona ereceğini" bildirdi. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. Türkiye'nin sorunlara. Irak'la diyalogla çözüm araya- Görüşmeler TBMM Genel Kurulunda dün yapılan Çekiç Güç göriiş- meleri sırasında muhalefet söz- cüleri. koalisyon parıilerinin bu konuda daha önceki yaklaşım- lan ile çclişkiyedüştüklerini dile getirirken. uluslararası giicün, öncelikle Bosna-Hersek'te gö- rev yapmasını istediler. Dışişlc- ri Bakanı Hikmet Çetin ise. Çekiç Güç'ün başka bir yerde konuşlandınlmasının Türkiye'- \e önemli sorunlar getireceğini bildirdi. Çekiç Güç'ün Mcclisten kolayca geçmesi koalisyon hûkiimerini rahatlattı.(A A) cağına, "Batı emperyalizminin uç beyliğine özendiğini. Batf- nın uydusu gibi davrandığını" sövledi. Ecevit. Çekiç Güç'ün Türkiye'ye büyük zararlar ver- diğini "fıilen bir Kürt devleti kurulduğunu ileri sürdü. HEFUler ikiye bölündü Oylamaya SHP'den Celal Kürkoğlu. Salman Kaya. Salih Sümer. Ercan Karakaş. Azimet Köylüoğlu ve Ibrahim Gürsoy katılmadılar. Oylama sırasında HEP'liler de ikiye bölündüler: HEP'ten Mahmut Kılınç. Mahmut Uya- nık, Muzafler Demir. Mehmet Emin Sever. Selim Sadak, Remzj Kartal ve Ahmet Türk, görev süresinin uzatılması yo- lunda oy kullanırken, Nizamet- ;ın Toğuç, Hatip Dicle. Le>la Zana, Sedat Yurttaş. Mehmet Sincar, Ali Yiğit, Sırrı Sakık, Zübeyir Aydar. Naif Güneş. Mahmut AÎınak ve Orhan Do- ğan oylarnav a kaiılmadı. AN.AP'tan aynlanlar da iki- ye bölündü. Bunlardan Halil Şıvgın. Esad Canan, Osman Ceylan. Hüsnü Doğan. Engin Güner ve Tunca Toskay kabul oyu kullanırken, Akbulut ile Keçeciler ve Doğan'ın da bu- lunduğu 10 milletvekili oyla- maya katılmadılar. DYP'den de oylamaya Bed- reıtin Dalan. Mahmut Öztürk. Nevzat Çobanoğlu, İsmet Atila ve Abdülkerim Doğru katılma- dılar. Özal, yeni partiye daha çağdaş bir görünüm kazandırmak istiyor Keçeciler: ANAP'adömnüyorııın ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - ANAP'tan aynlanlann arasında başgösteren Mehmet Keçeciler krizi. Kececiler'in grup içinde geri adım atmasıyla askıya alındı. Keçeciler. liderli- ğine yönelik başkaldın sonu- cunda. duyduğu rahaısızhkları hafta başında Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'a iletti. Keçeciler'- in. aldığı yanıtlar üzerine grup- tan kopmayacağını. ancak yeni oluijumda yer almak istemediği- ni dc Ozal'a ilettiği belirtiliyor. Bu arada A,^ Ajansı'na açık- lama yapan Keçeciler, dünkü gazetelerdc yer alan ''ANAP'a geri döneceği" volundaki ha- berleri yalanladı. Keçeciler. ANAP Genel Başkan Yardım- cısı Ekrem Pakdemirlı'yle tesa- düfen karşılaşuğını belirterek şöyle konuştu: "Birbirimizle şakalaştık. Ben ona "ANAP'ta sana hayat hak- kı yok istifa et bizc katıl' dedim. O da bana 'Geri dön' dedi. Bir tesadüften kaynaklanan bu karşılaşmadaki sözlerimiz. ba- sına eksik aksettirilmiş. Özel olarak görüşmemız ve bana böyle bir görüşmede ANAP'a dönme teklifı yapüması söz ko- nusu değil." Semra Özal'a yakınlığıyla ta- nınan bazı milletvekilleriyle veni partiye daha "çağdaş" gö- rünıü vermek isteyen Turgut Özal'ın. Mehmet Keçeciler'i ge- ri plana alma volundaki çabalannın. olum- lu sonuçlar verdiği dile getiriliyor. Keçeci- ler'in. yeni partinin görüntüsünde bir "un- sur" olarak kalmasmı, ancak ön plana daha farklı yazar ve politikacılann çıkmasını isteyen milletvekillerinin de- meçlerinin. Keçeciler'i kızdırdığı belirtili- yor. Bu demeçler üzerine. "Canı isteme- yen, beni beğcnmeyen çeker gider" diven Keçeciler'in. son gelişmelerde umduğu desteği bulamayınca. geri adım atmak ?o- • Semra Özal'a yakınlığıyla tanınan bazı milletvekilleriyle yeni partiye daha "çağdaş" görüntü vermek isteyen Turgut Özal'ın, Mehmet Keçeciler'i geri plana alma yolundaki çabalannın, olumlu sonuçlar verdiği dile getiriliyor. Keçeciler, ANAP'a geri döneceği volundaki haberleri yaianladı. runda kaldığı ileri sürülüyor. Kcçecılcr'in yeni oluşum içinde özellikle destek beklediği Hüsnü Doğan ile Yıfdınm Akbulut'tan da umduğu ilgivi görememe- sinin dc. grupla arasının açılmasına yol aç- tığı vorumları yapılıyor. Yeni parti çalışmalannda program hazırlığında da Keçeciler ile dığer mıllet- \ekilleri ve Özal ara-"inda sorunlar çıktı. Keçeciler. valilerin secimle işbaşına gelme- lerine. üniter devlet yapısını bozacağı ge- rekçesiyle karşı çıktı. Çekiç Güç konusunda da Keçeciler. diğer milletvekilleri ile ters dü- şerek. "hayır" oyu kullanı- lmasını isıedi. Bu gelişmelerden sonra grup içinde yalnız kalan Keçeciler'in önce isıifayı düşündüğü. daha sonra salı aünü Cumhurbaşka- nı Turgul Ozal ile Köşk'ıe yap- tığı \e sorunlannı aktardığı gö- rüşmenin ardından. oluşumun içinde kalmayı benimsediği, an- cak ön planda veraimavacağını Özal'a aktardığı öğrenildi. Keçeciler'in çevresine. Semra Özal'ın yanında bulunan mil- letvekillerinin kendisine karşı başlattıklan kampanyadan ya- kındığı ve bundan amacın, ken- disini yıpratmak olduğunu dile gelirdiği kaydedilivor. Keçeci- ler'in. kcndisini geri çekmc kap- samında ilk adımını da. kendi- style birlikte hareket eden Kon- ya dahil bazı ANAP tcşkilat- larından istifaları durdurarak yapu. Grup içindeki bazı milletve- killeri. olayın bir liderlik müca- delesi olmadığını. Keçeciler ile bazı milletvekillerinin çalışma yöntemine ilişkin görüş aynlık- lanndan kaynaklandığını dile getiriyorlar. Keçeciler'in. grup- tan kopmâsına yolaçacak bir gelışmenin olmadığını dile geti- ren milletvekilleri. "Ancak yeni oluşum. komite halinde çalış- mayı benimsedi. Bunun doğurduğu bir ra- hatsızlık olabilir" yorumunu yapıvorlar. Grup içinden bir İstanbul milletvekili ise. "Mehmet Keçeciler. kongrede lider ol- savdı, şimdi hepimizin genel başkanı olur- du. Buna kimsenin bir itirazı olmadığına göre. şimdi Sayın Özal başınııza geçene ka- dar vasal prosedürde Keçeciler'in liderli- ğine. daha doğrusu koordinatörlüğüne yapılan ıtirazlar haklı sayılamaz. hatta Ke- çecilere karşı avıp olur" dedi. HEP Idaıııdavası bugün başhyor ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) - Ankara Devlet öüven- lik Mahkemesi Cumhurivet Savcılıa'nın HEP'ın 15 üst düzey yöneticisi hakkında idam istemi>le a'çtığı davaya bugün başlanıyor. 19 evlül ta- rihinde gerçekîeştirilen HEP'- in ikinci olağanüstü kongre- sinde yaptıklan konuşmada, TCK'nın 125. maddesindc düzenlenen devletin birliğini bozmaya v'önelik faaliyette bulunduklan gerekçesiyle ce- zalandınlmalan istenen yöne- ticilerden Kemal Okutan. Ha- run Ça.kak ve Abdulcabbar Gezici tutuklu olarak yargıla- nacak. Davada. HEPeski Ge- nel Başkanı Feridun Yazar'la birlikte Güven Özata. Fele- mez Başboğa, Mehmet Şakir Alay. Mustafa Kemal Öz- türk. Hamit Geylani, Sultan Güneş Cnsal. Sabahattin Özaslaner. Mehmet Gcmsiz ve Mustafa Demir ise tutuk- suz. halen aranan Hüseyin Tufhallı ve Yusuf Serat Bu- cak ise gıyaplannda yargı- lanacaklar. Davanın tutuklu üç sanığı 28 eylülde gözaltına alınmış- lar ve 5 ekimde tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi. Mahkeme 9 sanığın tutuklan- masına yönelik savalık is- temini de reddetmişti. HEP Genel Başkanı Ahmet Türk ve partıli milletvekilleri Ali Yiğit. Hatip Dicle. Mah- rrfut Alınak. Mahmut Kılıç'm da aynı dava da yargılanabil- meleri için dokunulmazlıkla- rının kaldınlması isienivor. ILAN BAKIRKÖY 3. ŞL LH HLKLK HÂKİMLİĞFNDEN l992 7Tereke İstanbul E\lcri Koza 13 D. 16 Haznedar-Bahçelievler adresinde ikaniel etmcktc olan ve gccirdiği deniz kazası sonucunda 15.8.1992 uırilııııdcvefjtcden. İsınail ve Haticeoğlu. l957doğumlumütevefTa Farhan -\raii ın terekesinın defterinin tanzımi talepedildiğinden; Mütc\clTa Farhan Arana borçlu ve alacaklı olanlann kefalet se- bcbi ilcakıcakh olunlara da şamil olmak üzere işbu ilan tarihınden iti- b.ırcıı bırav zarfında mahkememizemüracaatlaalacak veborçlannı Jci'ıcıc ^ıhscn ka>dcturmelen vc bu konuda varsa vesikalarını ibraz cımclcri. jksi haUk deîtere kasdedilmeven alacaklardan dolayı mi- r.ısçılann \c ıcrekenin sorumlu lutulmayacağı M.K.'nun 561. mad- dcsi !iereaın.v ilan olunıır. Basın: 14477 ILAN T.C OĞLL 3. SL LH HUKUK MAHKEMESİ 991 340 Davacı Vangelive Tak\or>an \ckili tarafmdan mahkememizde açılan \eraset davasına esas olmak üzere; Adına çıkartılan teblıgata \e şapılan tahkikata göre Alaca Sancı köyü Çorum adresinde bulunamadığı anlaşılan mirasçıeşi Hamıt ve Ayse kızı SATI TL'NÇ'un mirasçısı eşinden intikaleden mirasta mül- kiyet hakkını mı ıntifa hakkıru mı lercih edeceği hususunda duruşma- nın bırakıldığı 11.2.1993 günü saat 10.00'da mahkememizde hazır bulunarak be\anda bulunması. beyanda bulunmadığı ve hazır olma- dığı lakdırde. HDMK'nun 509. ve510. maddeleri gereğince gıyabın- ca karar\erıleceği\e mirasta mülkıyet hakkını tercihetmişsayılacağı h l lanen lebliâ olunur Basın: 1449(1 KADIKÖY İKİNÇLŞL LH HUKUK HÂKİMLİGİ'NDEN 1992 743Vesayet Sclamiveşme, Giilden Sk. 12 4 Kadıköy. İstanbul adresinde ika- nıı:l eden CXman Murat Enş'ın rahaısızlığı ncdeni ile vesayet altına ııınnıasiruı \e keııdısınc aynı adresie mukim annoi Hafize Nacıyo I rij'ııı v.ısi tayın edılmcsinc karar vcrildi. İbı; »luııur 2.12 1992 Basın. 14455 Bar • Lokanta 232 «4 26 • 246 «7 3* YILBAŞINDA HAYAL^ SABAHA KADAR CANLI MÜZİK ÖZAYFECHT ve TAHSİN ÜNÜVAR GRUBU GRUP CİN'S BLUE BLUES BAND REZERVASYON 244 25 58 gündüz Işıl Hanım geçe Ziya Bey VEFAT Baromuzun 2493 sicil sayısında kayıtlı olan «VKAT GORHAN FAZIL ARIKUT vefat etmişlir. Azız meslekîasımızın cenazesi cuma gıınu (bugun) Moda Carhii'nde kılınacak öğle namazını raüteakip ebedi istirahatgâhına defnedilecektir. Merhuma Tanrı'dan rahmeı, kederli ailesine ve meslekıaşlarımıza ba^sağlığı dileriz. İSTANBl L BAROSL BAŞKANUCİI T.C, BAKIRKÖY 3. SULH HLKLTK MAHKEMESİ 1992 960 Mahkememizceverilen 1992 960E. 1992 10l2K.sayılı21.12.1992 tarihli karar eereâince Antalya ili Akseki ilçesi. Hacıilyas mah. C. 1)0401.S.31 K.2rdenürusakayıtliMehmetoğlu. l930doğumluAb- dülgani Koparan'ın rahatsızlığı sebebiyle hacir altına alınarak kendi- sine aynı yerde kayıtlı Ahmet"kıa. 1940 doğumlu eşi Kamile Şükran Koparan \asi uıyin edilmiîjtır. Basın: 14409 BAR Atmosferini bogaı manzarası ile yaşamak Amavutkoy 263 32 34 • 265 13 65 Bar • Lokanta l l a n l a r ı n ı z i ç i n 232 64 26 246 97 38 KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİGİ'NDEN Dosyu: 1992 907 Esas Da\acı ümer L)ağ vekili A'. İlhan Ongan tarafmdan davalı Surbi- ye Dağ aley hıne aeılan boşanma davası nedeniyle; Mahkememizce Çarşıbaşı Bakırcı Rıfkı Koç yanında Pazar-Rize adresinde ikamet eltiği bildirilen davalı Surbiye Dağ'a dava dilekeesı ile birlikte duruşma günü için tebligat gönderilmiş. tebligat mahke- mcmizc bila ikmal iadc cdilmiş. yapılan zabıta tahkikatı sonucunda dadavalınınacıkadresıtespitedilememişolduğundan mahkememiz- de yapılacak olan 1 2.1993 günü saat 11.30'dakı duruşmada davalı- nın bizzat hazır bulunmasi veya kendisını bir vekille temsi! ettirmesi. aksi takdirdc davalının yokluğunda davaya dpvam olunacağı ve ka- rar verileceği husu^u HMUK'nun 377 ve müt. maddeleri gereğince ilan olunur. BİR BAKIMA SERVER TANİLLİ Şaraybosna'nın Ölümünde Bir Gön... Bu, bir televizyon filminin adı. Birkaç gün önce Fransız televizyonunun yayımladığı bir çalışma. LJstalıkla yapılmış bir çekim ve görüntüle- me. Sözleri, (iaha doğrusu yorumu, genç filozof Ber- nard-Henrı Levi'nin.Aylardır Sırp kuşatması altında ya- şayan. canına, kültürüne ve uygarlığına. herşeyine kas- tedilmiş bir kentten kesitler sunuyor. O gerçeklikten kimi sahneleri daha önce de görmüşlüğünüz vardır şurada burada; şimdi ise, bir bütün konuyorönünüze. Insanlığınızdan utanarak seyrediyorsunuz. Zaten Türkiye de 'iç harekâf denen. ne kanunda neki- tapta yeri olmayan yeni bir keyfiliğin tedırginliği altın- dayım günlerdir, üstüne bir de film: Omuzlarımın ağır- laştığını hissediyorum. Dayanılır gibi değil! Okuyucular hatirlayacaklar: Yugoslavya'dan; Hırva- tistan, Slovenya, Makedonya, 1991 yılında bağımsızlık- larını ilan edip ayrılınca, 1992 şubatında da Bosna-Her- sek, daha önce açıkladığı bağımsızlık kararını referan- duma sundu ve halkın 'evet'i baskın gelince. o da çekil- di. Ve gürültü de buradan başlayarak koptu. ÇünkJ, Bos- na-Hersek'in 4.4 milyon nüfusundan %43.7'si Müs- lüman Boşnak %31.3'ü Sırp ve %17.3'ü Hırvat ve geri kalanı başka halklardan. Öyle olunca. herkes kendi top- rak payına elkoymaya kalktı. Sırp Hırvata. Hırvatla Sırp da Müslümana karşı silaha sarıldı. Sırp ın gözü dönmüş milliyetçiliği üstelik etnik bakımdan saf topraktan yana; bunun sonucu olarak rastladığı Hırvatı, daha çok da Müslümanı. ata-baba ocağından sürerek, olmadı kur- şunlayıp öldürerek. bir bölümünü toplama kamplarına tıkarak, sonunda Bosna-Hersek'in başkenti Saraybos- naya gelip dayandı. Aylardır. cehenneme çevirmiş kenti. Saraybosna mı? Bir uygarlık ve kültür merkezi. Uste- lik, bu nitelikteki bütün kentler gibi, kozmopolit. Sırp, Hır- vat, Boşnak, Arnavut. Hıristiyan ve Müslüman birbirine karışmış; evlenme yoluyla karma aileler adım başında. Kimsenin de bir yakınması yok bundan Neden? Çünkü, yaşam ve tarih dayatmış halkların bu iç içeliğini ve bera- berliğini. Osmanlınm bu bakımdan oynadığı olumlu rolü hatırla- mamak mümkün mü? O iç içelik ve kardeşlik bugün de hüküm sürüyor kent- te. Ama o uygarlıktan ve kültürden ne kı var. Sırp bom- baları altında yakılıp yıkılmakta her gün. Nitekim gözleri- min önünde, milyonlarca ciltlik bir tarih hazinesini barındıran ulusal kitaplık yandı kül oldu. Kahroldum? Boşnak kadın aydın Nermina, "Milli mirasımızın %90ı mahvolmuş durumda; %10'la nasıl ayakta kalabiliriz" diye soruyor. Hak vermemek elde mi? En çok duygulandığım şeylerden biri ne oldu bilir mi- siniz? Mezarlıklar gördüm, Müslüman Boşnakla, Hıristi- yan Sırp ve Hırvat yan yana yatıyor. Ve bir katedralin önünde, kentın insanları toplanıp haykırarak açıkladılar: Saraybosna daki ka-;deşliği kimse yok edemeyecektir. Budur uygarlık, budur insanlık işte! Yugoslavya'nın yazgısı parçalanmak mıydı? Wayır! Biraz uzak görüşlü bir siyaset, biraz özveri ve uzlaşma, kuruluşuna yüz binlerin kanı karışmış bu güzel eseri ayakta tutabilirdi. O halde. niçin olmadı bu? Soru- nu. bir başka vesileyle tartışırız. Ama şu düşüncemi de hemen ekleyeyim: Yugoslav halkları için ayakta kalma, eşitlik temeli üzerinde olmak koşuluyla, bir çatı altında kardeşçe yaşamaktan geçiyor. Bunu görüp aikışlayaca- ğımız gün'er de gelecek. Ya bugün yapılması gereken? Bugün yapılması gereken, bu kirli savaşı durdurmak- tır herşeyden önce! 'Insansal yardım'a denecek yoktur elbette. Ancak unutmayalım. böylesi biryardım. başka etkili önlemleri almada cesaretsizliğin maskesi haline gelmiştir bugün. Işlerin gelip dayandığı nokta ise insanlığa karşı suç işle- me alanıdır. Siyasal çözümlerin kapısı kuşkusuz hep açık kalacaktır, kalmalıdır da. Ama insanlığa karşı suç işledikleri ileri sürülen ve bunun kanıtları da çığlık çığlık ortada olan kimselerle siyasal çözümü aramak nasıl mümkün olabilir? Adam, seçimine hile karıştırıyor, yani kendi hanesin- de biledürüst değil. Varın kıyas edin geri kalanı!.. Zeli Kampı boşalülıyor • Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis. Kürt liderler Talabani ve Barzani ile 17 aralık günü yaptığı görüşmede yeni bir anlaşma yaptı. Orgeneral Bitfis. Kürt liderlerle 8 maddeden oluşan bir protokol imzaladı. ral Eşref Bitlis'le, Kürt liderler GÖKSEL POLAT ANKARA - Kuzey Irak'- taki PKK militanlannın bu- lurduğu Zeli kampı boşalulı- \or. Jandarma Genel Komu- tanı Orgeneral Eşref Bitlis ile Kürt liderler Celal Talabani \e Mesut Barzani arasında imzalanan protokole göre; PKK'lılar. Türkive ile Irak sı- nınndan daha içeride bulu- nan Sülevmaniyekentindeki 3 ayrı kampa ycrleştirilecekler \e kesinlikle silahsızlandınla- caklar. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in. 17 aralık günü Kuzey Irak'ta Kürt liderler Celal Talabani vc Mesut Barzani ile yaptığı görüşmcnin ana hatlan belli oldu. Orgeneral Bitlis. Sela- haddin kenıinde. bir arava geldiği Kürt liderlerle bir pro- tokol imzaladı. Protokole gö- re: Kürt liderler, tüm faaliyet- lerinın PKK'ya karşı olacağı, ayncasavılan 1500dolayında olduğu bildirilen PKK mili- tanlannın bulunduğu Zeli kampının. en geç bir ay içinde boşaltılacağını ve bunlann daha içerideki Süleymaniye kentindc 3 ayn kampa yerleş- tirilecekleri konusunda gü- vence verdi. fcdındıgımız bılgıyc göre. Jan- darma Genel Komutanı Orgene- Talabani ve Barzani arasında imzalanan protokolün ana hatlan şöyle: 1-HıçbirPKK'lıserbestbı- rakılmayacak. 2- Halen Zeli'de bulunan PKK'hlar, Türk smınna 300 kilometre uzaklıkta olan Şü- leymaniye kentine yerleştiriJe- cek. 3- PKK'hlar. bir arada bu- lunmamalan için Süleymani- ye kentinde üç ayn kampa yerleştirilecek. 4- Erbil ve Dohuk'a gitme- lerine kesinlikle izin verilme- yecek. 5- PKK'hlann. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yaptığı bölgeye girmeleri ön- İenecek. 6- Peşmergelerin tüm faali- yetleri. PKK'ya karşı olacak. 7- Güvenlik için kullarula- cak baa tabancalar dışında silah taşımalanna kesinlikî izin veriimeyecek. 8- Halen Kuzey Irak'ta bu- lunan ve sayılan 1500 dola- yında olduğu bildirilen PKK'- îılarla ilgili fışlerin 2 3'si bir hafta içinde, geri kalanı ise he- men hazırlanarak, Türk hü- kümetine bildirilecek. Kuzey Irak'taki PKK mili- tanlanyla ilgili fişler hazırla- nırken. PKK'lılann büyük çoğunluğunun Ortadogu kö- kenli olduklan bildirildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle