13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2SARALIK1992CUMA CUMHURIYET SAYFA 15 ANKARA HAVASICumhupiyet Ankara BÖPOSU Zengin veyoksul Zengin insanlar deve üsiünde gidebüirlerJakat onların bir iğne deliğinden geçebilmeleripek kolay değildir. Başkanvekili ıııi,şoför muavini ıııi? Yaklaşık 2 haftadır. TBMM Genel Kurulu'ndabakanlıklannveçeşitli kuruluşlannbütçelerielealınıyor. Vatandaşlann da izleyici olarak katıldıklan bu görüşmeler sırasında. zaman zaman genel kurul salonunda komedi fılmlennı aratmayacak türden sahneler \aşanıyor. Hemen hemen her bütçetoplantısındaiktidarvemuhalefet milletvekillerinin sözlü atışmalanyla "senlenen" genel kurul salonu. Sağlık Bakanlığı bütçesınin pörüşüldüğü oturum, Medis'ın '"en devamlı" ve sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında en çok para cezası karan verilen milletvekili olma özelliğine sahip KamerGenç ile oturumu yönetenTBMM Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu'nun. komık olduğu kadar, insanı dü$ündüren hararetli tartışmalanna sahne oldu. Hocaoğlu ıle Genç arasında geçen lartiima, tutanaklara şöy le \ ansıdı: SHPTunceli Milletvekili KamerGenç. Sağiık Bakanı Yıldınm Aktuna'ya soru sormak üzere avaea kalkar. • Başkan Hocaoğlu: KamerGenç buyrun. • Genç: Sayın Başkan muavini. aracılığmızla iki soru sormak istiyorum. (ANAPsıralanndangürültüler) Başkan: Sayın Genç. Türkıye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olduğum doğrudur... • Genç: Hayır, muavin de onun vekilidir. • Başkan: Ama birleşimi yöneten başkanvekilinin. TBMM Başkanı hükmünde olduğu. daha evvelki saldınnızda, maruz kaldığınız kınamalardan. başta Cumhurbaşkanı vekili dahil, Meclis Başkanı dahil, siyasi parti gruplan dahil. yaptığınız hareketin çirkinliğinin, yakışıksızhğının. usulsüzlüğünün yersizliğinı ıfadeeden tepkilerde öğrenmiş olmanız gerekirdı. • Genç: Bırdakikabenidinleyin. • Başkan: Bcn şu anda burada Meclis Başkam ekili değil, ben burada şu anda Meclis Başkanıyım. Sonra. öyleolsa bile. bır de Türkçe yanlışınızı düzeltmek istiyorum. Vekil başkadır. muavin. yani yardımcı başkadır. Hukukçu geçinivorsunuz, ikisininhukuktastatüsü ayndır. Üçüncüsü. TBMM Başkanvekili'nden minıbüs muavini. kamyon muavini gibi. şoför muavini gibi bahsedilmez ve bu ayıp işlendikten sonra da böylegülünmez.... Sizede söz vermiyorum. (ANAP sıralanndan alkışlar) • Genç: Birdakika.seninhakkınyok. • Başkan: Soru sorma işlemi tamamlanmıştır. Buyrun Sayın Bakan, • Genç: Bana söz vermek zorundasınız. Hangi yetkiye istinaden bana söz vermiyorsun başkan muavini? Ben Arapça kelime kullanmaya çok meraklı olduğum için "vekil" yerine "muavin" dedim. • Başkan: Buyrun Sayın Bakan. • Bakan Aktuna: Sayın Başkanım sorular... • Başkan: Bakın hâlâ gülüyorsunuz. Bırazciddiyet lütfen. Bakın Savın Bakan ne dıv or. "Sav ın Başkan' dıv or. Örnek alın. • Genç:Cıddi>etsendevarmı? Galeri • Atölye Y 232 64 26 • 23O 21 87 Y l L B A Ş I Resim, Heykel Özgün baskı Karma Sergisi 8 - 31 Aralık " " " " ' ATİYES0K.12/2 Î TEŞVİKİYE TEL:240 44 4 i 247 « 7 J riOBI sanat çalerisi U4RIAK1UÇL10ĞUJ Heykelve Resim Sergisi 25Aralık'92-12Ocak'93 Volikonoğı Cod. Paıaj 73 Ni>anta*ı Tel: 225 23 37 TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI CAFERAĞA MEDRESESİ EL SANATLARI KURS KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR. Hai-Tezhip-Minyatür-Ebru-Kumaş Desetılcme- Porselen Süsleme-Cam Süsleme-Takı-Resim- Vitray-Osıuanhca ve Ud 513 18 43-527 31 44 S e 1 v i Resim Seıgisi 9 -JÛArahk 1992. U iPazargünlendışıiKİa) T e k t a ş önca ModemSanat Galerisi ^%^^ vâlikonağı Caddea No. nZ/^Nişantaşı-Istanbul Tel: 230 39 80 BAHITTIN BOZDOGAN SEYTİT BOZDOĞAN Resim Sergisi 26Aralık'92- 19Ocak'93 GALERİ • » •PBALOEM Vaiıkonag» Caû Akfcava* Sofc No 22 3 80200 Nıjantav IŞTANBUL "el 11 t 232 4C 81 Özgün Baskı Sergisi 8Araiık-3l Aralık 1992 Y A P I K R E D t KÂZIM TAŞKENT SANAT GALKRİSİ Istıilâl Caddesı-Beycgij Resim Sergisi 9Aralık-31 Aralık 1992 Y A P I K R R D İ B E Y O Ğ l. L' SANAT GALERİSİ istıklâl CaddesiBeyoûlu J BİLİM SANAT GALERİSİ Resim Sergisi 8 Aralık - 5 Ocak Mühürdar Cad. Akmar Pasajı No: 70-1/2 Kadıköy/İstanbu! (İSKİ yan>) Tel: 347 44 43 Telefax: 349 26 10 Pazarları da açığız ARKEONSANAT GALERİSİ ÖMERUIUÇ Resim Sergisi 15 Arahk'92-28 Ocak'93 IskeicCod.SolhancSok. No: 19 Tel: 259 92 57 Sninte - Annc Desenleri 0) fedıkuyular (Amczı 6/7 7 5 (bki Şo« Tryajrovı arkası) O ) Elmadoğ Tct 232 59 59 ÜMİTYAŞAR SANAT GALERİSİ 65 SANATÇIDAN YENİ YIL K.4RMA RESİM SERGİSİ 18.\ralık'92«6Ocak93 Ulikld Cad. Terkn Çıkmaıı 27/34 Beyoğlu Td: 244 U 33 10-31 Arabk 1*92, 11.00-18.00 (Pazargunkndtşıada) Istiklal Caddesı 141 Beyüğtu-lsonbui W 252 16 98 NECMETTIN OZLU Resim Sergisi GARANTİ SANAT GALERİSİ TABAKLAR Abidin Dino Avni Arbaş Cihat Burak «0 O) Yedfcuyuior ûkiîKizı 6/7 Ibkifon Tıyotnt» arkası) •madağ Td: 232 59 59 Venüs'ün do^uşonı gordünüz mii ? • Tel: 261 98 87 « GALERİ LEBRİZ 1975-1992 Desen. suIubopL pastel, kolaj. yağlı boyı ç a 11 ş m a 1 a r 1 Eytam Cad. Aakhavo Apt. No: 16/2 Misantası Tet 240 22 82 BÜLENT ERKMEN 91/92ÇALIŞMALARI 7-30 ARALIK 1992 AKM SERGİSALONU TAKSİM İSTANBUL PAZAR HARİÇ HERGÜN 10-19 ARASI BANKEKSPRES BOYUT YAYIN GBUBU VE OFSET YAPIMEVINÎN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTRILMIŞTIR S Taydn EfîlOĞMUŞ • 1*3* ASUEH • ^ . KARM SERGISI y S Gvı Evraıos CvUcst 3 5, '-*&*} l >c5Jİköy1sia»*ulTcl 5"î Rl Pl Ujsane&n KOÇAN'BemaTtREUES " Sefahathane'de K: O Z WL O S AHMET NEJAT Resim Sergisi 25 Aralık'92 • 15 Ocak'93 îstiklal Cad. Atlas Han 209 Beyoğlu 251 22 45 1 1 AYAZResim Sergisi 22 Arahk'92 - 5 Ocak'93 Açıhş 18.00-20.00 Arası îskele Cad. Selin Sok. No: 11/21 Caddebostan / İstanbul Tel: 360 99 64 ÇALIŞANLARIN SORULARI SORUNLARI Yılmaz Şipal 20.000 lıra (KDV içınde) Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tslanbul Ödemeli gönderilmez. CU>IHLRBAŞKANI GAZİ M.KEMAL PAŞA'MN SONBAHAR GEZÜ.ERİ Nuri Onat <\a>ına hazırla\ani 20 ııcı lıra ıkD\' ı.ınjti Çağdaş Yaymlan TuıkuLdğı ( ud } ^ 41 Ca&uioK- • Odemeli gonderilme/. HAYVANLAR VE HAYYANLARAS.VM/LGLLGEÇ V KİM KİME DUM DUMA BEHİç AK 5d\\l DomaieiU HoRMoN pahaHı CA/ÛA A/£ ÇİZGİLİK KÂMİL MASARAC1 AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAK GÜRSES HARBI *EMİH POROY TARİHTE BUGÜN MİMTAZ ARIKAN 25Arahk İNÖNU'NUN OLUMU.. İ9?3'7E BüGUN, MUSTAFA ISMST İHÖNÜ,88YA- flNM AHKARA'DA ÖU>Ü. KUKrULUŞSA!/**?!' NIH, "MIU£TIN MAKÛS (jERS) TALİHİNİ YBNENn ASKSRİ OEHASI,LQ24N AMTLAÇMAS/N/N USTA DİPLDMATI VE CUMHUKfYET TAK/UfM/ZlfJ D£- MOKJİASJY£ INAMMIŞ BÜYÜIC OEVLETAPAMI İNĞNÜ, ON Y/L ÖNCeAKAMIZpAN AYRtLMlŞp. 17AMLIIOA BİRKALPKKW6£Ç//?MİŞ,SÜ- gEJOJ TEMV/YE AUAJMtŞTI- ANOHK, 6İJT//ÇE KDTULE$£N SAĞLIĞI DOtaOHLAS/N TtfM U6- f&ŞLAe/NA KARÇIN DÜZELA4EUIŞ, &UGÜN 16'n 10 GEÇE rAÇAMA VFC* ErMİŞTİ. Bİ&CAÇ SÜV SONRA, ANirKABİg'DE HAZIİİIANAN YEZE, KAOER ARKADAŞl ATATÛRK'ÜN ÇOK VAKJ- NttJA GĞMÛLECEKTl'.. 60 YIL ÖNCE CumhurİYet Haliç'teki nhtımlar 25 ARALIK 1932 Rıhtım şirkcti: hükümetle arasindaki mukavele mucibince İstanbul'da altı ıınlrcpo inşa etmck ve Hali(;"in ıkisahılındcdcnhtımyapmak ıııocburivctindcdir. Şirkctin >ııplıracağıbuanlrcpolar. 'îuılkavelcnamchıtamında liukumcteıntikaledccoktır. kadar Mct E«yıa 835SATIR ŞüRLERi COLUMBiA Plâklanna alınmış \e pîyasaya çıkmıştır. Siıkcci"de üç tanc antrcpo inşa eltirmiştir. Aynca Kuruçcşme \cUnkapanrndadabirerantrcposuvardır. ^'apılacak diğcr üç anlrcpoy a gclincc Rıhlım şirkcli. iktisadi ^ııının içıncldcmcvcut antrcpolann şimdikı haldcihtıyaca kâl'ı gcldığinı. hatta Unkapam"ndakı antrepoyu kapamak mecburiyclindc kaldığını ilcri sürcrek bunlann inşasının nıusaıl zamana tchırincçalışmakladır. 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet Kübalı esirler 1 25 ARALIK 1962 Geçen yıl Küba'ya bir cıkarma hareketi sırasında esir edilmiş olan FidelCastrodüşmanı 1.113esirinserbestbırakılmasıişi. dördüncü uçak da Havana'dan Miami'ye geldikten sonra , durdurulmuştur. Halen, dört uçakla Miami'ye 421 esirgclmi^ bulunmaktadır. İlgilı makamlar. Küba idarecilerinin bu serbest bırakma işin' neden durdurduklannı bilmemektedirler. Ancak bazı «jevreler. Kiibamakamlannın Amerikanyolcuuçaklannıngeccleyin Küba semalannda uçmalannı istemcdiklerinden buişcara vermiş bulunabileceklerini tahmin etmektedirler. Halen Havana'dadön Amerikanyolcu uçağı bulunmakta olup bunlar, Küba makarnlannm esirleri taşıma iznini vermesini beklemektedirler. Öteyandan. "Amerikan -Worly Air%vays"' adlı Havacılık Şirkeü sözcüsünün bildirdiğincgöre Kübalı esirlerin ilk katîlesini taşıyan uçakdüngece22.00"de(GMT) Florida'dakı Homesteah hava üssünegelmiştir. Bundan sonra da ıkincı bır uçakla yeni bir kafıle daha aynı üssc gelmıştir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle