12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 25ARALIK1992 CUMA 10 TELEVIZYON GONON FİLMLERİ SSSabır (îı.oo) Derviş Ağa. kıa Sırma'yı (Meral Orhonsay) telli duvaklı gelin eder. Sırma'nın gönlü ise köyde çobanlık yapan Mustafa'- dadır Düğün günü Sırma. kocasının isleklerine karşılık ver- meyince. kırlenmış diyc babasına gcn götürülür.* İ 3 Son Büyük Aşk (13.15) (Aı Long Lasl Love) - l93O'lann HoIIywood'unda, bir müzi- kalfilminçekimi sırasında olup bitenler Klasik sinemanın me- raklısı Peter Begdanovich"ın klasik Hollyvvood müzikallenne aüfta bulunmak iizere çekliğı, iddialı, gösierişlı. ama ölümcül biçimde donuk ve cansız fîlmi. Zamanında mahkum edıldiği ölçüde köıii olmasa da pek parlak sayılmayacak bır dencme. Daha önCe de küçük ekrana gelmişti. Cybıll Shepherd, Burt Reynolds, Madeline Kahn ve Cole Perter'in şarkılan başrolde. 1975 vapımı, 115 dakıka.** ^PBebek Yüzlü(i2.30) Sinemaya 1985'tc "Kannca Katan'" fılmiyle giren Avni Kütü- koğlıfnun \ önetmenliğını yapiığı bır aşk öyküsü. "Bebek Yüz- lü" filmmın başrollerini Salıh Kırmızı ve Neslihan Acar pay-. laşıyoriar. Kütükoğlu'nun aynca •"Babam ve Ben". "Gemileri Yakmak". "Sabahın İlk Işıklan". "'Yann Bir Başka Gün", "Gülbcyaz". "Oyunun Sonu". "Sürgün"" gjbi, bazılan TV'de degöstenlen fılmleri bulunuyor "Bebek Yıizlü'," bu yönetme- nin önemsız bır çalışması.**- 2 Aşk Hikâyesi(2o.oo) Nejat Savdam'ın 1971'de senaryosunu yazarak yönetmenliği- ni yaptığı "Aşk Hikâyesi", l970"te tüm dünyada yankılar uyandıran Arthur Hill"in. Erich Segarın romanından uyar- ladığı ünlü "Love Stor> - Aşk Hikâyesi"nın uyarlaması. Ame- rikan filmindeki Ali McGravv ve Ryan O'Neal'in rollenni bi- zimkınde Deıuz Gökçer ve Salıh Güney üstlenmişler. Yıldınm Önal, Münır Özkul'un da rol aldığı. hüzünlü, duygusal konu- lardan hoşlananlann tat alabılecekleri bir aşk öyküsü.* Gizli Aşk (20.30) İkı genç arasındaki gızli bir aşkın öyküsü. Görüntü yönetmeni Ncjat Okçugil'ın yönetmen olarak imzasını taşıyan. Vecdi Uy- gun'un senaryosunu yazdığı 1971 yapımı "Gızli Aşk" fılmının aşık kahramanlannı Izzet Günay \c Fcri Cansel canlandınyor. Hiçbir özelliğı olmayan bu sıradan aşk öyküsünde Nevin Nu- ray. Atilla Ergün. Kayhan Yıldızoğlu. Asım Nipton. Yaşar Güçlü. BenanÖzdevar.* Kurt Russell 'Küçük Çin'de Büyük Bela 1 fihnindebaşroMe. S£â Küçük Çin'de Büyük Bela (20.45) . i Big Trouhle in Little China) - San Francisco'nun ünlü Çin mahallesınde serüvencı bir kamyon şoförü. bır entrikaya kanşır. Korku fılmleri ustası John Carpenter'den bir açık hava serüveni dcnemesi. Yer yer parlak. genelde sürükleyici, ama pck doyurmayan bir eğlencelik. Kurt Russell. Kim Cattrall oynamışlardı. 1986 yapımı, 95 dakika.** ş Kart(20.40) (Green Card) - Amenka'da yaşamak için gerekli olan "yeşil kart'ı cldc etmek için Amerikah kızla "kâğıt üzerinde" bir evlilik yapan bır Fransız öyküsü. Gerard Depardieu'yu Ame- rikan seyircisine tanıtmak için çekilmiş ve bunda da başanlı olmuş bır duygusal güldürü. Eskı Hollywood güldürülerini anımsatan. duygusal hoş bir yapım. Peter VVeir'in fıjminde Andie McDewell de var. 1990 yapımı, 105 dakika. -k-ie-k ^2 Lanetliler Gemisi (23.40) (Voygage of the Dannedı - Savaşla Alman zulmünden kaçan Yahudilerle dolu bırgemi. Latin Amenka açıklannda kaderini beklemeye koyulur.. Savaş dehşeti üzenne bır üstün-yapım denemesi. Daha önce sinemalarda da küçük ekranda da izlen- mişti Çok zengin oyuncu kadrosuna ve "hümanist" konusuna karşın. biraz yüzevsel bir fılm. Stuart Rosenberg yönetmiş, Faye Dunaway. Öskar VVerner, Orson Welles, Max von Sydow. Malcofm McDevvell. Jose Ferrer, James Mason oy- namışlardı. 1976 yapımı. 130 dakika.** ••1] Küller Arasında Hiroşima (23.55) (Hiroshima outfo the Ashes) - Hiroşima'dan yıllar sonra sağ kalanlar olayı sorgular. TV için yapılmış ilginç bir dram-belge- sel kanşımı fılm. Peter VVerner yönetmiş. Maximilian Schell, Judd Nelson oynamışlar. 1990 yapımı.** Atilla Dorsa>'ın vabancı. Turtıan Gürkan'ın yerli, fîtm değer- iendirmeleri:* Sıradan, **İzlenebilır, **Kaçırmayın, * * * * Başyapıt. TRT1 IU.55 V1I15 05.00Hahcrlcr 05.05Türkü- lcr Civ\ıdı 05-10 Sarkılar \c Oyı-n Hava- Un 06.00 \ urtı ın H.ıhcrlcr vc Dcnız Hav.ıRapoıu 06.15tum.iS.ih.ihi 07.00 Herçcj Bı/lcr lcın 07J0 Hahcrlcr 07.40 (junle Gelciı 09.40 Arkası Yann 10.00 Habcricr 10.05 Onuncıı S..JI 12.00 Ha- herlcr. 12.05 Rcklamlar 1155 Rcklam- laı 12.10 Hjyalsnlcındcn 12^5Reklam- üı \c Radui Pmgrjmlan 13.00 Habcr- fcr 13.15 TRT Dı;. Malı DcMeklç Har- Lıııan Pri'ür.ım 13.30 Bolgcscl Yayın \c Rcklamlar 17.00 Habcricr 17.05 Çocuk- iaıl.ı Ba:>ba>i 18.M) H.ıhcrler 18.05 Ak- î»md;ın AkVınıa 18.55 Bolgcscl >a\ın vc Rcklamlar 19.00 Habcricr I9J0 Hafif \1ü/ık 20.00 Turkuler 20.15 GeiKhk Korolan 20.30 frkeklcr Topluluâundan Şarkılaı 21.00 Hahcılcr 2UJ0 Habcricr 21.05 Hatianın Plaklan 22.05 rürktıler vc ()> un Ha\ alan 22-10 Çağd..5 Tûrk Sa- ıu( Mu/ığı 23.00 Hahcrlcr 23.15 Gccc- mn içımicn<4) 00^5 Ounün Hahcrlenn- Jcn O/cılcr 01.00 Pıo^ram \c TRT2 J7.00 \çı\f> Pn>jîram \c Habcrlcr 07.05 Solısılcrctaı Sc,mtiCT 07-10 Habcricr F/W Turkulcr \c Ovun Ha\alan 08.00 Sjbah KüHM.n 08J0 Bcrahcr \c Sokı Şarkılar 09.00 H.ıbcrlcr» 09.05 Tûrkulcr l».20 Mızah Damlalan 09.40 Çc>ıtlı Mü- !)k 10.00Turk Halk Mıı^ığı Dağ.'rcıîın- iınlOJOEvlcrrUcr 10.40 TurkccSö/lu HatifMu/ık 11.00 Habcrlcr 11.05 Ep sm Dûn\amı/ ll_15 Hafif Munk 11.45 knnı Innnu'nun'Ölum Vıklonumü Ö/cl Prograım ii.uu bcrabcr vc Solo Turkü- lor I2J0 Dûndcn Bugûnc Ses vc Sa2 Dunyamız. 13.00 Habcricr. 13.15 Tûrk Halk Çalgılanndan 13J0Ooğa\eİnsar 13.45 Sd/ Escrlcn 14.00 Yabancı Dıl Der- « 14.45 Turkulcr 15.00 Habcrlcr 15.05 tkıncı Bahar 15-15 Hafif Münk 15.40 Arkdsı Yann 16.00 Eğıtım Dünyamı? 16J0 Yurttan Scslcr. 17.00 Habcrlcr 17.05 Saz Mubikımız I7J0 Kik,-ûk Kon- MT l8.08Rast Fadı 18J0 thürn DcrgiM 18^0 Türk Halk Çalgılanndan Ezgılcr 19.00 Habcrlcr I9J0 Turkulcrdcn Bır Dcmcl 20.00 Yabancı Dıl Dersı. 20^5 Hafif MÛ7ik 21.00 Acıkdğretım 21.40 Turkulcr Gccıdı 22.00 KlaMk Koro 22JO Turkçc Sözlü Hdfif Muak 2145 Bır Roman B-ır Hıki\c 23.00 Habcrlcr 23.15 Bcrabcr vc Solb Turkulcr 23.45 Hafif Mıınk 23.55 Opcra Saalı 0IL05 Gunûn Habcrlcnndcn Özctlcr 00^8 Prosram \c Kapanış TRT3 07.80 Açılı>- Program vc Habcrlcr 07.05 GuncBa^larkcn 08.00Sabah İçin Mû>ık 09.00 Habcrlcr 09.15 Sabah Kpnscn 10.00 Mü/ıkh Dakıkalar 11.00 Öğlcvc DnŞru 12.00 Hahcrlcr 12.15 Öğlc \c ViOak 13.00 Oda Müağı 14.00 Habcr. lcr 14.15 Musk Rıizgân 15.00 Konscr- lcrdcn 16-WC'a^\cHafif Mu/ık Dûnya- s4ndan 17.00 Habcrlcr 17.15 Sızlcr lcın 18.00 Studvo FM 19.00 H-bcrlcr 19.15 Ak^am Konscrı 20.00 Pop-Ca/ 2IÜ0 Mü/ığın Dıh 22.00 Habcrlcr 22.15 Mû- /ık Palcıı 23.00 Tskıdcn Ycnıvc 24.00 Gıxxvc Mıızık 00^5 Gunün Habcrlcnn- dcn ÖTClkr 0a58 Program vc Kapanı* Milli Eğitim Bakanlığı, TRTEM' Avrasya prodüksiyon merkezi küruyor4 MEB'den Âvrasva kaııaluıadestek • Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ke- nan Kolukısa, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Avrasya kanahna program hazırlamasına, TRT ile yapılan bir protokol ile karar verildiğini, teknik personelin bir Avrasya prodüksiyon merkezi oluşturulması için çalışmalannı sürdürdüğünü söyledi. ANKARA (AA)- Milli Eği- tim Bakanlığı, Avrasya kanalı- na program yapmak amaayla Fılm Radyo ve Televizyonla Eğilim Merkezi'nde (FRTEM) bir prodüksiyon merkezi kuru- yor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bılgiye göre TRT'nin Avrasya kanalma programlar hazırlamak amacıyla Avrasya prodüksiyon merkezi oluşturu- lacak. Yetkililer, program konu- sunda herhangi bir sırurlama koymadıklannı belirterek. ilk planda Türk cumhuriyetlerinin beklenti ve isteklerine vönelik programlar hazırlanacağını söyjediler. Özellikle Türk cumhuriyetle- rinden gelen öğrencilerin Tür- kiye'dekı okullar ve yurtlardaki yaşantılannı gösteren prog- ramlar yapmayı planladıklannı bildiren bakanlık yetkilileri, Türk cumhurivetleriyle Av- rupa'nın çeşitli îilkelennde ya- şayan Türklerin, Türkiye'deki gelişmeleri izlemelerine olanak veren programlar da hazırlaya- caklannı söylediler. Hazırlanan programlann sa- dece eğitim ağırlıklı olmayaca- ğını belirten Milli Eğitim Ba- kanlığı yetkilileri, haber. aktü- el, magazın ve belgesel prog- ramlar hazırlayacaklannı bil- dirdiler. Milli Eğitim Bakanlığı Müs- teşar Yardımcısı Kenan Kolu- kısa da yaptığı açıklamada. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Av- rasya kanahna program hazır- lamasına, TRT ile yapılan bir protokol ile karar venldiğini belirterek teknik personelin bir Avrasya prodüksiyon merkezi oluşturulması için çalışmalannı sürdürdüğünü söyledi. Kolukısa, programlann Or- taasya Türk cumhuriyetleri ile Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlannı Türİciye konusunda bılgilendireceğini belirterek Türk cumhuriyetle- rinden Türkiye'ye gelen öğren- alerin bu programlar aracılığıyla kendi ülkelenne de seslenebileceklerini belirtti. 5 yeni yapım, yeni yılda yayımlanmak üzere sıra bekliyor 1993'te TRT'deneğitim-kültüratağıANKARA (MAK AJANS)- TRTde 1993 yılı eğitim-kültür programlan belli oldu. Mak Ajans'ın haberine göre 5 yeni yapım, yeni yılda yayım- lanmak üzere sıra bekliyor. Bunlardan ilkı "Güz Güneşf adını taşıyor. Yaşlı ve orta yaş- lılann sorunlanm konu alan dizi 9 bölümden oluşuyor. 7 ocakta TRT-l'de yayımlana- cak olan dizinin yapıması Filız Ozankaya. yönetmeni ise Çetin öner. 'Benim Adım Çocuk' adını taşıyan yapım ise korunmaya muhtaç çocuktar için alternalif çözüm yollan bulmak ve yeni örgütlenme modelleri geliştir- mek amaayla hazırlanan prog- ram. 6 bölümden oluşuyor. Programı Mıhriban Tanık ha- zırlıyor. Bir diğer yapım ise 'Türk Edebıyatında Kadın Yazarlar'. Osmanlı. cumhuriyet dönemi ve günümüz kadın yazarlannı tanıtan programı Muharrem Sevıl hazırlıyor. 20 bölüm ola- rak hazırlanan dizide toplam 3 kadın yazanmıza ycr veriliyor. 'Kadın ve Çocuk Sağlığı' da bir başka eğitim-kültür progra- mı. Neslihan Kutlugün"ün ha- zırladığı bu program I ocak cuma gününden itibaren hafta- da bır. sabah saatlerinde ekra- na gelecek. Yeni vapımlann birdiğeri ise "Kırk Ambar". Bir kuşak prog- ramı olan yapım 15 günde bir TRT-2"de yayımlanacak. Her bölümde 6 farkh köşenin oldu- ğu programı Sadık Yalsızuçan- lar ve Muharrem Sevil birlıkte hazırlıvorlar. Öte yandan 13 haftadır de- vam eden 'Mozaik" adlı belge- sel program ise yeni yılla birlık- te ekrana veda edıyor. "Yörele- nmiz ve Türkülerimiz' ile 'Bu Toprağın Sesi' ise 1993 yılında da devam edecek olan eğitim- kültür programlan. Aynca, Pınar Süt fırması da 'Bu Toprağın Sesi' programı- nın ıçinde yayımlanmak üzere her hafta 15 dakikahk hayvan- cılık programı hazırlatıyor. Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ise TRTye YAY-ÇEP projesi çercevesınde yeni 124 program- lık sipariş verdi. TRT bu prog- ramlardan yapım parası dışın- da. bölüm başına yayın parası da alacak. Video Müzdk Türkiye 'Video Viüzik Türkive'de Madonna. TRT-3te cuma akşamı saat 22.20de ekrana gelecek olan "Video Müzik Türkiye'deyine ünlü sanatçılar yer alıyor. Programın 'Countdovvn' bölümünde Madonna 'Deeper And Deeper", Right Saıd Fred 'Don't Talk Just Kıss'i seslen- dınrken. Whitney Houston ve Genessis de ıki- şer parça ile katılıyorlar. Aynca Talkıng Heads, Ninana. Sonıc Surfers'i de bu bölümde dinle- yebilirsıniz. 'Sıneflaş'da ülkemizde ve dünyada gösterime yeni giren filmler tanıtılıyor. "Vıdeo- miks'de ise. Soul'un seslerinden Mariah Carey. Neil Arthur, Rıght Saıd Fred. Sound Of Black- ness. Shai. Vaya Con Dios. Charles And Eddie. Jon Secada yer alıyor. "VMT Konser'de Bob Dylan 30. Sanat Yılı Konseri'nin üçüncü ve son bülümü ekranda. George Harrison. O'Jays ve Tom Fetty sahneyeçıkıyor. Bölümün fınal sah- nesınde konsere katılan tüm şarkıcılar Dylan ile birlikle sahneye çıkıp 'Knockıng On Heaven's Door'u seslendırecekler. II MERCEKLE BAKEVCA MAHMUT T.ÖNGÖREN "Görülmüş Skandal! YÖK'ün önerdiği üç aday arasından Çankaya'da otu- ran Özal tarafından seçilerek Anayasa Mahkemesi üye- liğine atanan ve atama kararı Resmı Gazete'de yayımla- nan hem Prof. hem Dr. Süleyman Arslan'a haksızlık yapılıyormuş. Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Gün- gör özden'in buyruğu ile aylığı ödenmıyor, mahkeme bi- nasına bile almmıyor, verdiği dilekçe kabul edilmiyor, odasının kapısı kilitli olduğu için içerı giremiyormuş. Sa- yın Arslan, "Bu uygulama değil Türkiye, dünyanın belki de hiçbir kabilesinde görülmemiştir" demiş. Hani kimi olaylar vardır, "Aziz Nesın'lik" deriz. Arslan'- dan yana gazetelerin "Görülmemiş Skandal" başlığı ile verdikleri bu olay ise tam anlamıyla "Televizyonluk..." Özel televizyonlarda hazırlanan o güzelim haber izlence- lerinde al bu Arslan olayını, once şöyle bir gerilere gide- rek incefeyiver konuyu. Bakalım. dünyanın hiçbir kabile- sinde Arslan olayını andıran bir başka olaya rastlanmış mı, rastlanmamış mı? Böyle bir skandal görülmüş mü, görülmemiş mi? Ben belleğimi şöyle bir yokladım ve çok değil, yedi yıl önce Ankara'da, Gazi Üniversıtesi'ne bağlı Basın ve Ya- yın Yüksek Okulundaki bir olayı anımsadım YÖK yeni kurulmuş, Basın ve Yayın Yuksek Okulu'nun müdürlü- ğüne de kimsenin tanımadığı biri, YÖK'sel güçlerce alanmış. ilk iş olarak iki satırlık bir yazıyla okuldaki iki öğ- retim görevlisinin görevine neden göstermeden son veri- liyor Bu öğretim görevlilerinden biri fotoğraf sanatçısı ibrahim Demirel'dir. Her iki öğretim görevlısi görevden alınmalarına karşı açtıkları davaları üç yıl sonra kazana- rak okulun YÖK'sel müdürünün karşısına çıkıyorlar. Ama YÖK'sel müdür önce onları goreve başlatmak ıstemiyor. Mahkeme kararına karşın... Sonra hukuka boyun eğmek zorunda kalıyor. Ama aynı YÖK'sel müdür bu ikı öğretim görevlisine görev vermemekte, ızin vermemekte, ışin en garip yanlarından biri oda vermemekte dıretiyor. Süley- man Arslan'ın Anayasa Mahkemesi'nde karşılaştığı gibi... iki öğretim görevlisi, mahkeme kararına uygun ola- rak birikmiş aylıklarını istiyorlar, ama onları da alamıyor- lar. Almak için aynca dava açıyorlar. Beş buçuk ay sonra görevlerine yeniden ve ikinci kez son veriliyor. Yeniden davalar açılıyor, ikıncı üç yıl sonunda yeniden davalar kazanılıyor, yeniden okula görev başına dönülü- yor. Okulun YÖK'sel müdürü iki oğretım gorevlisini ikinci kez attıktan sonra müracaat memurundan tutun, profe- sörlere dek tam 11 kişinin alçyhteki tutanaklarını mahke- meye sürmüş, ama mahkeme bu tutanakları sağlıklı bul- mamıştır. YÖK'sel müdürle girişılen 6 yıllık mücadeleden sonra iki öğretim görevlisinden İbrahim Demirel aynı okulda şımdi görevını sürdürmektedir ikinci öğretim gö- revlisi ve bu satırların yazarı ise yine aynı okuldan emek- tiliğım alarak ayrıldı. Ya YÖK'sel müdür'? O da, 15 yıllık görev koşulu gözetilmeden atandığı için Anayasa Mah- kemesi Başkanı tarafından kabul edilmeyen Süleyman Arslan'dan başkası değil... Dunyadaki kabileleri bilmem, ama Türkiye'de bu gibi olaylar "görülmüş skandallar" arasındadır. Hem de kabileden daha kötu bir durumda olan bir.başkent üniversitesınde de... TVPROBRAMLARI 07.00 12.00 0 7 0 0 H B B . 4 < , i Sı\vh'ler İMtkLıl Mar+t 07 (X) interStar Ç(* ıık Dizısi Lassie 07 (X) Kanal6 Gümınlm Türkiıc 07 00 ShowT\ r İ\lam w Ha\ m 07.00 Teteoo Çizgı Film Kötte \e Mtıkıinuı 07.00TV1 A{ili)-Oiuı Bti}lıvor 07.03 HBB HerkeM' Giımıutm 07.25 Teleon Çizgı Filnr Fırlıııa kıtşLın 07.30 interStar Komeıli Dtisi Aa Taıh 07.30SkmTVShou Başlnor 07.50 Teteoo Yerli Klipler 12 IM» GAPTV Çı:gi Film Hmn/c 77lı 1 Pımh ıııı Yeni Maceraları 12 (X) HBB Htıhcrh-r Hava ve Hauı Dıırıunu 15 M) TV 5 Huherkr 15 35 HBB Çizgi Fîtm: Dolbıık 15 4? interStar Çtzgi Fılm N'mja kitplumhuçalur 15.45 T\ 5 Susam Sokuğı 18 40 T\ 1 Gençlerden Gençlığe I8.45TV3 Müztk 18 55 Sho»TV Dızı Cosbv Sho* 19.00 16.00 I2O5HBBA/ITO/ 12 WK»nsAb Kamıl Markel 12 2(1 HBB Pcmhc Diz: Manelhı 12 25 T\ 1 Dızi Aık Fotoğrajlan • 12 30 GAPTV Türk Sımmast: B<.-bi.-k Yıızlii 12 M) interStar Haher 08.00 0K 00 interStar İyiGımler Tûrkıre O8.OOTVI//«/w7<'r 12 30 TV 4 A\ rlış-Açıkoğretim \2 40 interStar Dizi- San francisıo Sokakları 12.40 Teleon Komedi Dizisi. Bırak Bea\er Yııpsm 16.00 HBB Çizgi Film: Sevımlı Ca- ııa\ arlar 16.00 KanaK Çızçi Film. Garjield 16 00ShowTV Çızgı Dızi. Pınak\o 16 00 Teleon Yerli Klipler I 6 0 0 T V 1 O « I A Kuşağı 16.01 G\PT\'GideGideGAP 16.10 interStar Çizgi Film. Geın James Bond 16 15 TV5 Muzık li Dakıkalar 16 30 HBB Dızı. Kolej Yılları 16 30 KanaK Çizy Film: Snoopy 16 30 Sho»TV 7";/rA Sineması. Bız Doğarken Olmüşüz 19 (X) BRT Aı, ılif \e Program 19 00 Kanal6 Yansma- Parola 19.00 Teleon Pemhe Dizi: Yarmları Anırken 19.00 TV1 Aksama Doğru 19.02 T\$ Haberler 19.03 TV2 Aksam Bülleni 19.10 BRT İuıuıhul Günlerı I 19.15 HBB Haherler Hava Duru- ııııı 19.15 TV3 irkası Yarm: Kimsesiz Marnı 19.20 SbowTV Yarışma: Süper Aile 19.20 TV2 hlam ve İnsan 19.20 TV5 £?/('«( e Hafta Sonu I9.28TV4.-M/; 19.30 interStar Haher Ölıımu L zeriııe Özel Program 20 50 TV2 Mini Diz:. Şöhret Pislle- n 20.55 TV3 Dizi Müzik Deni 21.00 21 00 BRT İstanhulGunlerı 2 21.00 FlashTV İstanbul Bölgesel Haherler 21.25 TV3 Belgesel: Hıgh Tech 21.3OTV5ft/fi«/ 21.40 interStar Tamam mı Devam mı' 21 40 Teleon Tamam mı Devam mı? 21 50 interStar Çümbürcıuna 21.50 Teleon Sinema: Süper Ejder- lıa 22.00 13.00 09.00 09 00 HBB Diz: Haval Adası 09 00 KanaH Çizgi Sinema: Hmk Fiıııı 09 00 StomTV SabaJı E\ıntikri 09 00Teleon İyı Gıinler Türkıve 09 00TV1 Çınuk Kufağı 09 30 interStar Pemhe Dizi: Enıpenıiriz 09 30 Kanaki Türk Filnn Hırsız 09.30 ShowTV .V/a?urı/ı. İye Ha\al 09 30 Teleon Komedi Diziii Paptııvalan Koparmavın 09.30 TV2 Arıli)-Açıköğreiım 09.45 HBB C«-iTi' KuKbü 10.00 1V00 Kanal6 Yerli Müzik \l(*)T\lHaher!er 13.05 HBB Spor Kokle\li 13.05 Teleon Komedi Dizisi Harry re Hemlersonlar 13.15 ShowTV Öğle Smemast: . Sım Bü\ ük A}k 13.I5TV1 Arkav Yarın. Tutku 13.30 HBB Dızı. Dokuzdan Beşe 13.30 interStar Pembe Dızi. Se\-gi lyğı •:.V.3O KanaJ6 Pemhe Dhi: Yasak Aik 13 30 Teleon Penıbe Dizi: Dünya Döınlük<,v 13.55 HBB Tamtım 13.55 Teleon Pemhe Dizi: Gecenin Sınırı 16 35 interStar Komedi Dizisi. YemlıiH'z Parker 16.45 TV 5 ŞakaOllası 17.00 19.30 Teleon Haher \9.İ5T\'4 Bır Solist 19.38 TVI Yarışma: Joker 19 40 TV2 Genç Sinemacılar 19.45 HBB Yansma- Yirmihir 22 00 Flash TV Flash Man 22 00 HBB Atilla Arean Shm\ 22 00 TV2 Gece Bülleni ve İngilızct Haherler 22 00 TV5 Haberler ve İngilizte- Almama Haberler 15.35 HBB'de çizgi fibn Dolbuk' 00 50 Sho»TV Dizi Rosıe Durus- nunla 00.50 TV5 Yerli Drama. Insanlık Hul, 01.00 17 00 interStar Hahtr 10.00 HBB Haberler ve Hava Duru- ııııı 10.00 interStar Pemhe Dizi: Stmta Barbara 10.00 Teleon Mini Dızi: Nehir Kral- ları I0.OOTVI Haberler 10.05 HBB Kadın Magazin 10.10 TV I Müzikli Dak ikalar 10.30 HBB Pemhe Dizi: Marielena 10.30 ShowTV Müzik Anılar 10.30 TV'l Arkası Yarın: Yalnızca Marıa 10 50 interStar Sinema Diplomaı \O.55T\l Müzik 14.00 14.00 GAPTV Haberler ve Hava Durıunu 14.00 HBB Pemhe Dizi. Stellina 14.00 KanaJ6 Hinı Dizisi 14.00 TVI Dizi Simeno 14.15 interStar Pemhe Dizi: Bajka Bir Dimvu 14.16 GAPTV İnsan ve Ahtak 14.20 Teleon Türk Sineması: Ptıuiın ' 14.31 GAPTV hıekleriniz 14.50 HBB Kamera Şcıkatarı 14.57 TV5.4<//ıj Knra Kanal 17 00 Teleon Haber 17.10 interStar Pemhe Dızi. (Vw/r veGüzel 17.10 Teleon Dızi Karakol 17.15 HBB Pemhe Dizi Benimle Dan\ Eı V.\% TV2 GAP TVdenGeciş 17.20GAPTV TRT-2've Gecis 17 20 TVI Bu Toprağın Sesi 17 30 Kanal6 Muppet Sho\\ 17 30 Teleon Çızgı Filnr Yogi Define Pe}inde 17 35 TV 5 Belgetel- Dağlanmız 17 40 interStar A\na-Avna 17 44 TV2 Arkatı Yarın. Sevgı Bağlar. 22.20 TV3 Vıdeo Müzik Türkiye 22.30 BRT Mimar Sman VniversiıesıSinema Televizvon Ens. 22 30 HBB Haftanm Konserr Yasemin Kutsı 22.30 ShowTV Plaslıp Show 22.35 Sha*T\T Haber 22.40 ShowTV Türk Sineması: Kezhan Paris le 22 40TV2A/oroıA. 22.45 TV5 Yerli Drama. Denız Gurbeteıleri 22.50 TVI Belgesel. Sessiz Diunada Gezmtıler 01 00 HBB Kapanış Yarının Prog- ramlan 01 05 TVI Haherler 01.15 TVI Kapanış 01 20T\'5 Alaturka 01 30Sho»TVA/ü;ıit 01 40 interStar Valentina 0\.%)TX5Kapanış 02.00 19 50 ShcmTV Plauip Shon l9 55Sho»TV Haher 23.00 02.<X) ShowTV Kapanış 02.10 interStar Yasemin 02.l0Kanah) Kapanış 02 20 interStar Haber 02 20Teteon Haber 02 30 interStar Sinema- Dıplomat 20.00 18.00 11.00 15.00 11.00 KanaK Stüdyoıla Buluşalım 11.00 Sho»TV Türk Sineması. Sa- bır II.00Teleon Yerli Klipler 11.15 HBB MTV 11.30 HBB Hiııt Dizisi. Savaşa Çağrı II 40TV1.4Wt«.« Yarm: Telettmdaki Ses 11.58 GAPTV 15.00 interStar Pembe Dızı. İlıanet 15 00 KanaK Pemhe Dizi: Yabıız Kalpler 15.00 ShowTV Muzık Mozaik 15.00TVI Haherler l5.00TV5 77ı>A.<ı Dıl Dersi 15.01 GAPTV Aiikotıırum 15.05 HBB Belgesel Havvanlar Alenıi 15.10TV1 Arka.sı Yarın • Camila 15.30 TV4 Kuptınii 18.00 HBB Haber Röporlaj 18.00 KanaMt Yabtımı Dizi. Sıcak TaLip 18 00Sho«TV Dizi İlk Öpikük 18 00 Teleon Çizgi Film • Sı i)ob\ -Do 18 00 TVI Haherler I8 05TV5 Yerli Drama Türkmen Düğüniı \XMlTVlGeiKGörüş 18 10 TV2 Arkası Yarm: Yalan ROznıırı •18 l5HBBA/»rA I8.15TV3 AfilıyTeleçün l8 2OfnterStar Marker 18 25 Tc-leon Çizgı Filnr Sevim'lı Tu\yııı \KX) HBB Pembt Dizi Gizemli Kadın 18 30 interStar Dizi • Flash 18.30 ShowTV Yansımr Havdi Basin 20 00 BRT İstanhulun Orta Yeri 20 00 interStar Turk Sınemasr A}k Hıkiesı 20 00 Kanakt L'e Asaçı Beş Yukarı 20.00TVI Haberler ve Hava Durıınıu 20.05 TV3 Geee ve Müzik 20 lOKanak) Yarışma. Süpermafkel 20.10 Sho»TV Yarışma: Çaıkılelek 20.10 Teleon Cuma Postası ve Zeııginler Kıılühü 2l)A0T\2 YesılEnerji 20 10TV4 Açıköiretim 20 l5HBB7tf«»/ 20.30 BRT hkınhııl Savfaları 20 30 Flash TV Flaslı Kadın 20.30 HBB Yerli Film Gızlı Aşk 20 34TVlS/>«r 20 40 Kanalo Sinema Yeşi! Kart 20 45Sho»TV Sıneına Küçuk Çin- de Buvük Bela, 20.45 TVI İsıııel İnönü'nün 23 00 HBB Mmı Dizi Şe\ lan Tm u 23.10 Kanal6 Sinema. Korku Evı-2 23 15TV4 THTEğıtım Pakeli 23 20 interSlar Haher 23 20 Teleon Haher 23 30 interStar Sinema Lanetliler Gemisi 23.30 Teleon Dız'r Uzavdan Gelen- ler 23 35 T\S4\2l Doludizgm 23.45 BRT İsıanhul Gunlerı 3 23 45 TVI Haherler 23.55 TVI T\ "de Sinema: Küller Arasında Hiroşima 04.00 04 00 Teleon Kımse Durduramaz 04.10 interStar Dizi Magnuın OATıOTOeoaŞenDullar 05.00 05 00 interStar Dızı. San Franasco Sokakları 05.00 Teleon Çizgi Film: • L zti\ Şınaheleri 00.00 00.00 HBB Yerh Konser 00.00 BRT Program ve Kapanış dHKI05T\4ŞımdiCaz 00.\OT\2 Kapanış (10.20 Teleon On ca Muzik 00.20 ShoHTV Ptayboy Laıe Nighı Slıınv 00.35 TV3 Kapanış 00.35 TV4 Kapanış (X).40 KanaMt l'nululmavan Maçlar 05 30 Teleon Çizgi Filnr Marianne 05 50 interStar Orhan Boran 7/ ' Dakıkalar UYDULAR RTL PLUS 07.80 RTL Hjbcrlcr 08.00 Guıuşdın Alrrumj 09.50 Dr MJICÜ» »clb> 11.00 İ\A>ı 11.30 Zı- m.ını Gcldı 12.15 Jan> vc NCKI Bjba 14.00 Ullr.ı- nun 14.25 Nocl Bjbavı Kurlann 16.30 Zor üu- ruımljkı Çtxukl.ır 17.25 K.ocl B-ıhavı Bcklcrkcn 18.20 Sıvah Kurtların Çığlığı 19.45 RTL Aklücl 20.00 Bcnn> Hıll Shcm 20.25 Tjlh Aılc 20.45 l>ı vc Kötu ZjmdnLır 21.15 Olum Süfjnsı 23.00 KJIII Tımsahlar 00.20 Nc» York Sıaığımia 01.45 Lond- ra Can.ıv;ın 03.10 Kalıl Tıms,ıh 04J5 Nc» \ ork'- un Sıcığında 06.00 U A>ı 06,50 Pıfvc Hcrkûl SAT1 06J0S.it I BolucHjhcrk.-n07.00S.it llcGüna>- dın 09JO Bıngo 10.00 S.ıl I H.ıhcr 10.05 DagUnn Buvusu 10.30Büvuk Dı^urmn 10.55 B.ıtnı.ın 11.25 Supcr Çocuk 12.0ü H.ılk Tıyatrosu I3J5 Vurvk Hoplaun Gc/ı 14.05 Kapıljn A^-14.10 bışah Şım- sck 14.40 Bay Bozzı \dındakı Köpck 16.l5Bu>ulu Onnan 17.40 Kral Dand 19.45Hahcrlcr I9J5K.ı- pılan Av 20.00 Çjrkıfclck 21.00 SanU CUu-. 22.35 Ycdı Sılahsörlcr 0a40 Kral Davıd 02J0 Ku^.k 03.25 Profffam Tamtım 03-30 SJI- I Tcıt PR0 7 06.40 V cga^ 07.25 Vıck> 07Ü0 N umara 7 10.15 Scrt •\in.i K.ılplon 11.05 Demır Muskclı Kadın 12J5 Ormandj İnsan \sı 13.45 S.ın Francisc(iSok1 ıkİjrı 15.05 Pcrr\ Mason vc Mttn'dckı Dclık 16.35 Rıo RojoŞcnfi 17.45 Dcnrm l8.IOOnn.ınKıtabı 18.15 Tınv Toon 19.00 Ta> Dcvn 19.35 Bıllı C .»r>v Show 20.05 S..n Fr.uu.-iMO Sokaklan 21.00 Hahcrlcr 21.15 Tcksa-.li Dortlu 23.20 TJ H.xıkcr 00.10 2001 Od>sscc L/a>d.ı 02O5 Gcıc Ş.ıhını 03.15 Klutc 05.25 Bı? Mcİck Dcplı? TELE5 07.30 Top Modcl 07Ü5 Bım B.nn Bıno 10.20 Ya- nmıdakı Ola> 10.45 Dangcr Bav 11.15 Rjck ZuLk 11.45 Hopp'ia da Top 12.25 Tap Modcl 13.00 Vah>t B.IU I3J5 Almanya'da Bır Ycr 14.00 Bım Bam Bıno 14.05 Fanla\lik Max 14J0 Tcmcl Rcıs 15.45Ccsur Yıldı/ 16.50 İkı Kcdı Bır Kopck 17.10 Bıno 17J0 Orduıljkı Kı/gın Adam 19.00 Kanu- nun SıLıhlan 19.50 Fasıt Daırc 20.00 Ruck Zuck 20.30 HoppYada Top 21.15 BuzKu^u22.35Gccc \ ardı>jM 00.20 Bır Yahancıvı Sc\dım 01.55 Pcpsı Srnır ScriM 02.15 Dun\aıun Hahcrlcr02.45Cassd> SUPEfl CHANNEL 09.00 Hahcrlcr 09J0 Yeni Bakı> laOO E Kanalı I0J0 Supcr Dükkan 1100 Vıdeo Moda I2J0 Bu Akjdm Ij DümaM 13.00 Para vc Polılıka 1130 Yc- m Bakış 14.00 Japon Ekonomısı 14J0 Ycnı Bakış 15.00 Iccrıdcn Bılgı I5J0 Sıyah Sen 16.00 Mıx Müzik 17.00 All Mıxcd L'p 18.00 Yaymda I9J0 Bonanz.ı 20J0 Sıyah Scn 21.00 Bın Cosby Show 22.00 Ucndcn Bılgı 2230 Avrupa Sineması 23.00 Haherler 23.30 Ekonomı 24.00 Robın Hoodun Maceraljn 01.45 Hahcrlcr
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle