13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25ARALIK1992CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI KOIveTKIMnası •ANKARA (AA) - Ankara Emlak Komis>onculan Derneği Başkanı Salim Taşçı. Toplu Konut İ<Jarcsi'nin. ANAP hiikümetidönemındc Turkiye Esnaf ve '.anatkarlan Konfedcrasyonu"na (TESK) satılan bmasının geri ahnması için lapu ıptal davası açması halinde tüm masraflan kendisinin ustleneceğinı söyledi. Taşçı. TESK'e satılan binanın. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdarelcri larafından aylık 300 mılyon hraya kiralandığını hatırlatarak. "Bu durumda. kıra aylık 300 milyon lirada kalsa bile bina kendisini 5 vılda amorticdecek. Dcvlct. bınayı satın alsın diyc krcdi vcriyor. sonra da bu bınada kiracı olarak kalıyor. Binanın 3-4 yılda kcndini amorti etmcsi sağianıyor" dcdi. Bankacjlık ödülleri • Ekonomi Senisi - Türkiyc Bankalar Birlıği tarafından Tiirk bankacılığının gclişmesınc kaıkida bulunacak üstün niıclikli cscrlcrin kazandmlması, araşlımıacılann özcndirilmesı amacıyla düzcnlenen '"Bankacıiık Ödülii Yarışması" sonuçlandı. İki dalda düzcnlencn yanşmanm Avrupa İçPazan vcTürk Bankacılık Şistemı-Sorunlar veÇözümÖnenlcri"konulu bölümündcCan Fuat Gürlcsel birincilik alırkcn, Mchmel Şükrü Erdem ikinciliklcödüllcndirildi. Üçüncülük ödülleri isc Prof. Dr. İlhan Uludağile Doç. 3r. Nazım Ekren'ın orıak cseri ile Aydın Argın'ın cscrinc vcrildi. Tim-Se'den eleştipi • Ekonomi Senisi - İnşaat Müheahıtleri İşvcrcn Scndıkası ınşaat sektörünün kadcnne lerkedildiğinı önc sürdü. Tim-Se Başkanı Sami Sarı.yaplığiyazılı açıklamada. "Sayın Başbakanımızın üzerinde çok durduğu 2886 Sayılı Dcv lel İhale Yasası vc Vergı Yasası. sektörü yakınen ilgilendircn İnşaat vcTesisat Müteahhilleri Odalan Yasası içinde çıkartılamamışlır. Scçim öncesi konuşulanlar . unutulmuştur. Scçim öncesi ANAPhükümclinibüyük ölçüde yıpralan bu ılıale usullcnninezaman değıştircccksiniz? Adam kayırmalardaha nekadar de\amcdecckıir?"diye sordu. ATO iyimser • ADANA(AA)-Adana TicarelOdası Odası (ATO) Başkanı Fethi Kamışlı. I992"nin Türkiyc için kaybedilmişbiryıl olmadığını bclirtcrck." I991 yılında sıfırdüze>irtdcki ckonomik büy ümcnin bu yıl sonu itibanyla yüzde 5.5 olarak tahmin edilmcsi c\ ındiricidir" dedi. ATO Jaşkanı Kamışlı. l990yılı bütçcsindc cnflasyonla miicadeledebaşan . sağlanması ıçın gereken önlcmlcrin alındığının gözlcndiğini belirlti. AT'deenflasyon geriledi • BRLKSEL(AA)-Avrupa Toplulueu'na (AT) üve 12 ülkegenelindcyılhk cnflasyon oranı kasım ayında yüzdc 3.8"cgcriledi. AT İstatistik Bürosu Auroslaılan yapılan açıklamaya aörc. bu oran ekim ayında isc yincson 12 ayiıibanyla yüzdc 4 olarak kaydcdilmışti. Emlakbank ihale yeniledi • Ekonomi Senisi- Emlakbank. Elılcr'de yapılacuk l"Sarı Konaklar" projesini ycnidenihayele çıkartu.26blokda260dairc, so^al lcsislcr. açık yüzme havuzu. açıkve kapalı otoparklan kapsayai) vc loplam tulan 1 tirilyon lira iplanprojcdaha ncc bir firmaya yüzdc 36 kal r^arşilığı olarak vcrilmişti. Emlakbank'ınyeni vönctimı bu ihalcye kat karşihğı oranınıncnazyüzde 55 olması gcrektıği gerckçesiylc iptal ctmişti. îhalcnin ıpmli\le vaklaşık l*v0 milyarlirakar sağlandığını bclirtcn banka yörıctimı. bu çpcrasyonla eldc cdılcn kann İsianbul Bcylikdüzü'nde yapılacak 5 bin konutluk projcnin finansmanında kullanılacağını bildirdi. Hükümet, gümrük indirimlerini desteklemesi için TOBB'ye başvurdu Çiller'den Erez'e moral ayareti ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Dcv leı Bakanı Tansu Çillcr. gümrük duvarlannda yapılan indirimler için sanayi- cılerin dcstcğinı istedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Yalım Erez ise koruma duvarlannda bazı scktörlere ayncalık tanmdığını belirterek TÖBBnın böyle bir uygulamayı kabul edemeyccc- einı söyledi. Çillcr. dün TOBB Bışkanı Yalım Erez'i ziyaret etti. Erez ile yarım saat kadar baş başa görüşcn Çillcr. son Bakanlar Kurulu toplaniısında. 15 bin 286 kalem malda gümrük in- dinmı yapılması yönündekarar alındığını anımsaıarak ""1995"e kadar AT çerçcvesinde gümrük birliğine gidılmesı için gcrckcn adımlar bugünc dck yavaş atılmış" dcdi. Çiller. AT ile gümrük birliği konusunda hükümelin aldığı son karann "çok büyük bir adım" olduğunu kay- dederck şunlan söyledi: "Bülün korumaya şefiaflık gclircrek. fonlarla korumanın artmlması yolunu kapatlık. ŞefTaf. tck bir koruma oranı oluşturduk. Bu. AT ile cntcg- rasyon konusunda atılmış bü- vük bir adımdır. Türkıve bövlc • TOBB-TÜSİAD çekişmesinin doruğa tırmandığı bir sırada Yalım Erez'i ziyaret eden Devlet Bakanı Tansu Çiller. gümrük indirimleri konusunda destek isterken. Erez Bu ziyaret. hükümetin TOBB'ye verdigi önemin göstergesidir" dedi. mısınız vcrdi: sorusuna. şu yanılı bir adımı şimdı atmasaydı. bu- nun maliyeıi ilerde çok büyük olurdu." Gümrük duvarlannın indirilmcsınin sanayicileri ra- halsız ettiğini. ancak bunun Türkıye"nın gclcccğı açısından oiumlu bir karar olduğunu söy- lcycn Çillcr. "Bu nedenlc sarta- yıcilcrindcsteğini isliyoruz. Bu- nun için sanayicılen temsil eden Odalar Birliği'nc gcldik" diyc konuştu. 'A yrıma karşıyız' TOBB Başkanı Erez. "Böylc bir karann TOBB'dc açıklan- masını. hükümetin Odalar Bir- liği'nc vcrdiği önemin bir gös- tergcsı olarak görüyorum" di- yerek başladığı konuşmasında. kamuoyunun koruma duvar- ları konusundakı kararlan içinc sindirebilmesi için kimin ne ka- dar korunduğunu bilmesi ge- rektiğını söyledi. TOBB'nın. scktörler arasında ayncalıklı tulumları kabul edemeyeceğıni bclirtcn Erez. "Ayncalıklı ola- rak korunan scktörlcrin, nc- dcn. nc kadar korunduğunu Sayın Ba-kan'dan açıklamasını istıyoruz" diye konuşlu Erez. toplumda her kcsimin fedakarlık vapması gerektiğini savunarak türkiye'nin önünde toplu iş sözlcşmclcri olduğunu anımsattı. Erez. "Yüksek ücret talcplen. ışçinin refahını arttır- mamakta. cnfiasyonu arttır- maktadır" diye konuştu. Gazetecilerin sorulannı da yanıtlayan Çiller. Ercz"in sö- zünü ettiği ayncalıklı sektörle- rin "elektronik. cam. otomotiv ve geleneksel olarak ıhracatı desteklenen sektörler" olduğu- nu belirtti. Bu sektörlere, içinde bulunduklan özel koşullar ne- deniyle ayncalık tanmdığını ıfade eden Çiller, "Bunlann da 1994 yılında korunması indiri- lecek. Şimdiden ılan cdîyoruz" dedi. Çiller, bir gazetecinin. "TOBBden istcdığiniz bu des- teği. TÜSİADdan da isteyecek TÜSİAD soronu "TOBB. bizım sanayicimizın büyük bir sesidir. Ama hcr tür- lü sanayicinin bizc sorunlannı getirmcsi imkanı vardır. Bizim amacımız. sanayicimizi anla- maktır" vanıtını vcrdi. Çillcr. gazetecilenn ""Bu. TÜSİAD'a gıtmeycceğiniz anlamına mı gc- liyor" sorusuna da, "Hayır, bu- gün bir ziyarelim olmayacak" karşılığını verdi. Gazetecilerin. Çiller"e yönelt- tikleri. ziyaretin zamanla- masmın özel bir anlamı olup ol- madığı yönündeki sorulanna Erez yanıt verdi. Bu toplantı ta- rihinin daha önceden belirlen- dığıni. bu sırada Çillcr'ia kendisinin TÜSİAD'dan istifa edeceğinden haberi olmadığını söyleyen Erez. "Ben karar- lanmı kendım veririm" dedi. Erez. TÜSİAD Yüksck İstişare Konseyı Başkanı Rah- mi Koç'un kendisini istifadan vazgeçirmeye çahştığı yönünde haberler olduğunu söyleyen bir gazeteciye de Koç"un önceki akşam kendisini ziyaret ettiğini. istifa konusunu da görüştükle- rini söylcmeklc yelindi. MIKRO DINÇ TAYANÇ Kazalar artınca Trafık Sigortası da zamlandı Sigortalann 'kaza kârları'ANKARA (AA) - Trafık Sı- gonası adıyla bilıncn "Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" prim vc tcminat tutarlan. yüzdc 33-60 arasında zamlandı 1992 yılında 260 bin lira olan özel otomobillcr için irafik sı- gorta primi. yılbaşından gcçcrlı olmak üzcrc420 bin lıraya yük- scltildi. Trafik sigorla primi. laksılcr için 450 bin lıradan 720 bin liraya. kamyonetlcr için 190 bin liradan 300 bin liraya. minı- büslcr için 450 bin liradan 720 bin liraya yüksellüdı. Kamyon- ların yıllık trafik sigorta primi 550 bin lira. 25 kişilik olobüslc- rinki 840 bin lira. 25 kışıdcn daha büyük oıobüilerin primı ise. 2 milyon 160 bin lira olarak bcliricndi. Kaza halındc. sigorla kapsa- mında her kaza için ödenebılc- cek maddi tcminat mikları da Trafik sigorta primlerinde son durum Özeloto Taksı Kamyonet Mınıbüs Kamyon Otobûs(25kışihk) Otobüs(25kışilık) 1992 260.000 TL 450000 TL 190000 TL 450000 TL • - - 1SM 420.000 TL. 720.000 TL. 300.000 TL. 720.000 TL. 550.000 TL. 840.000 TL 2.160.000TL. yılbaşından gcçcrlı olmak iı/crc 15 milyon lıradan 20 milyon li- raya yükscllildı Ayrıcj ka/a halinde kişi başına cn fa/la SO milyon lıralık tcdavi masrati si- gorla kapvımında karşılana- cak. Sigorla iirkctlcn: otomobii \c uıksi kazalarında kaza başı- na cn fa/la 4(X) milyon lira. kamyonet. iş ınakınclcri. ırak- tör kazalannda 8(X) mılvon lira. 25 kişilik otobüs. troleybüs ve tramvay kazalannda 1.2 mil- yon lira. 25 kişidcn büyük oto- büslcrin kazalannda isc 1.6 mil- yon lira tcdavi masrafı öde- yccck. Zorunlu koltuk sigortası HDTM'nin dünkü Resmi Gazctc'dc yayımlanan "Oto- büs Zorunlu Koltuk Ferdi Ka- za Sigortası Talimatf'na göre de söz konusu sigorta kapsa- mında. otobüste bulunan her koltuk vc pcrsoncl sayısı dikka- tcalınarak kişi başına ödenecck yıllık prim miktan 40 bin lira olarak bclırlendi. Zorunlu Kol- tuk Sigortası kapsamında. kaza sırasında kişi başına ölüm ha- lındc 30 milyon lira. daimi sa- kallık halinde 20 milyon lira tazminat ödcnccek. CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜNDEN ARMAĞANLI KlTAP KAMPANYASI. ÜYE OLAN VE OLMAYAN HERKESE, TÜM OKURLARA... 7-31 ARALIK 1992 %35"e varan indirimler... 150.000.- T.L.'ya kadar armagan kitap Cumhuriyet Kitap Kulübü Taksirri Mağazamızda (îstiklal Cad. Zambak Sokak 4/1 Fransız Konsolosluğu yanı) dilediğiniz kitabı scçin, armağan paketinizi ve sürpriz hediyenizi alın. Sipariş Tutarı 250.000-500.000 arası 500.001-1.000.000 arası 1.000.000'un üstü İNDİRİM Elden %25 %30 • %35 P T T % 20 % 25 % 30 Armağan Paketi Tutan D 50.000.- T.L. D 100.000.- Tİ. D 150.000 TX.'lik Kitap veya DBeyoglu 1930 Albümü (LOdan tojcne^ıûıi ifucüeyiııiz) Önemli Not: KampanyayaPTT ile katılmak isteyenler için mevcut kitaplar listesi Cumhuriyet Kitap Eki'nde yer almaktadır. Sipariş tutannı Posta Çeki No.: 666322 (Çağ Pazarlama A.Ş.) ye yatırdığınıza ilişkin fotokopiyi ulaşunn. Kitaplannızvehedıyepaketinizadresinizegönderilecektir. Cumhuriyet Kitap Kulübû, Çağ Pazarlama A.Ş. îstiklal Cad. Zambak Sokak No.: 4/1 Taksim- İSTANBUL Tel.:252 38 81-82 Gazete kâğıdına yinezamAHMEfKURT ~ İ7.VIİT - SEKA. ürettiği 9 kâğıt cinsine dün sabahtan ıti- burcn gcçcrli olmak üzere yüz- do 11.2 ile yüzde 7 .4 arasında değişer oranlarda 'am yaptı. SCKA. ayııı kâğıt türlerine ge- çcn ayın 15'inde de fiyat artışı yapmıştı. SEKA Geneî Müdür- lüğü"ndcn yapılan açıklamaya göre girdi fiyatlanndaki artışa bağlı olarak SEKA nıamulü kâğıl-kartonlann satış fıyatla- rında yeniden ayarlanma yapıl- dı. SEKA'nın dünden itibaren gcçcrli olmak üzere uygulama- ya koyduğu zamlarla. I. hamıır kâğıuın tonu 9 milyon 800 bin liıadan 10 milyon 900 bin lira- ya. 2. hamur kâğıtın tonu 7 mil- yon 200 bin liradan 8 milyon İiraya. beyaz gazete kâğıdının loııu 3 milyon 700 bin liradan 4 milyon İ00 bin liraya. beyaz III. humuı kâğıdın tonu 3 milyon 7U0bin li.adan4mılyoıı 100bin liraya. k.-aft torba kâğıdının to- nu 5 mil; on I00 bin liradan 5.5 milyon hraya. kraft liner kâğı- dın tonu 4 milyon 700 bin lira- dan 5 miljon İOO bin liraya. bristol kurtonıın tonu 7 milyon 700 bin liradan 8,5 milyon lira- ya. kroma karton 4 milyon 750 bm liradan 5 milyon İOO bin li- raya, sigara kâğıdı 30 milyon liradan 33 milyon liraya çıktı. KONUK YAZAR Savulun, 44 MilyarGeliyor! Saat 20.35... Gazete de çalışmanın mutlu yorgunlu- ğuyla kapıyı açıp içeri süzülüyorum. Evde kim varsa so- luksuz... Herkesin yumrukları sıkılı, yüzler gergin... TV'den yükselen ses, içerdekilerin 'hislerine tercüman olurcasına' heyecanlı. Tamam,' diyorum içimden 'ha- berlerin burasında, boylesıne heyecan yaratan olayi atladıksa yandık!' Kulak kesiliyorum... Aynı anda, evdeki sessizlik, ka- zanmanın coşkusuyla hançerleniyor! 'Nasıl da kazandı otomobili...1 diye ünleniyor annem Tam 13 bin puan ka- zandı önceki turlarda da Ama, akılsız kadın, onca arma- 'ğan aldı d£Tbulaşık makinesini akıl etmedi..' Derın bir soluk alıyorum. Atladığımız haber falan yok- muş! Zaten evdekiler de, haberleri değil, çağdaş rulet'i izliyorlarmış! 'Çağdaş rulet' dediğim, TV'lerin en çok tu- tulduğu söylenen yarışma programı Çarkıfelek...' Tam içeri dalıp merhaba' diyeceğim, biri ayağa fırlayıp, ka- nal değişimine koyuluyor. Kolay mı, her gece 125 milyon dağıtan 'yarışma' başlamak üzere... Eğerçabuk sonuç- lanırsa, bir diğer kanalda, Saklambaç' ya da benim deyişimle 'ekran çöpçatanı' başlayacak. Onun reklam aralarında, b'r diğor kanaldaki 'Köşe Dönmece'nin so- nuçlarını da kaçırmamak gerek... Dile kolay, bul karayı al parayı. Para dediğim de 200 milyon lira... • Üstelik, bütün bunlara katılmak için tek kollu haydut'u kaldırmak yeterli. Hayır, para yutmaya programlanmış kumar makinelerinden söz etmiyorum. Dakikası 6 bine yakın yazan 900'lü hatları arayacak telefon benim anlat- mak istedığim. Sonrası kolay, binlerce, on binlerce 'Aziz Nesın kurbanı' arasından, şans size gülecekü! (insanla- rımız, Usta'ya ne kadar kızsalar hakları var. Ne çıkardı Türk halkının yüzde 70'i aptaldır' dıyeceğine, Türk hal- kının yüzde 30'u akıllıdırdeseydisanki?) Telefonun ek- rana dönük yüzündeki birbirinden 'nefasef hanımefen- dilerden biri da size milyonlar kazandıracak soruları sıralayacak: Uzun kulaklı tavşanın kulakları nasıldır?', Yeşil binliğin, rengi ne renktir? 1 , Şu anda yayınını izle- diğiniz, Türkiye'nin 100 Numaralı televızyonu, sıralama- da kaçıncıdır?'. ... Bildiniz değil mi? Gelsin 25-50-125 milyon... Tıpkı C, I ve V'si çıkmış dört harfli sözcüğün '<a- va' olduğunu bildiğiniz anda 175 milyon değerinde, ver- gisi ödenmiş otomobilin geldiği gibi... Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Bilgi bu denli ayağa mı düştü? Emeğin insanı doyuramadığı, istek ve heveslerini karşılayamadığı birülke mi olduk ki buncası- na yarışma düşkünü kesildik? Dağıtılan armağanların, reklam karşılığı olarak verildiği kesin, vergileri de hay- rına'TVkanallanödüyorolmalı... Paralarisebunca'zor- lu' sorunun üstesinden sullar seller misali geliveren 'bilge' yarışmacılarafedaolsun! Değil mi ki kazandıkları armağanlarla 'komşu çatlatacaklar!' Değil mi ki ko.mşu- lar da ya telefonlara sarılıp kendi bilgeliklerini kanıtlama fırsatının denizinde boğulacak ya da bütçelerini zorlayıp zorunlu giderlerini kısma pahasına göz kamaştıran ar- mağanların 'tüketicisV olma yolunu seçecekler! Değil mi ki para ödülü kazananlar, bu paraları başta TV olmak üzere, evlerıni donatacakları dayanıklı-dayanıksız' tü- ketrm harcamalarına kurban edecekler! Değil mi ki emek-alınteri bunaltısını 'küçümseyip', 'ya ya ya. yafış- ma, daha fazla yarışma...' türküsü tutturacaklar!.. Gazete'nin TV Servisi'ndeki dostlardan öğrendim; 1460 yarışma programı için başvurmuş TV'ler. Yatırılan 'teminafların tutarı ise tam 44 milyar Türk Lirası... (Dolar henüz resmi paramız olmadı ya!) TV'deki dostlar, benim 'cehaletimi' öğrenince, malum numaralar'dan sadece bir kanalın bugüne değin 3 trilyon 'kemiksiz 1 kazanç sağladığını da söyleyiverdiler. Ne demeli, 'ele verir tal- kımı, kendi yutar salkımı... 1 Elimde olmaksızın, emekle yaşama yolunu seçtiğim için buruk bir mutluluk duydum. Ne de olsa sayımız gide- rek azalıyor! Ana fikir: Günümüz Türkiyesinin en 'çağdaş ilkelligT emeği yoksamaktır. Ana fikrin ana tikri: Emeğin kutsallığı, yoksanmakla yok edilemez! IZZETTINONDER Vergide Konsensüs Çağnsının Iki Adresi T ürkiye'de bir konsensüs karmaşas), çoğu şeye, bu ara- da vergi konusuna da hakim olma görüntüsü sergilemek- tedir. Şu sıralarda sıkça telaf- fuz edilen "konsensüs" söz- cüğü yerinde kullanılmamak- tadır. Zira, bu sözcük belirli bir müşterek noktada tarafların anlaşmasını ifade ettiği- ne göre tarafların iradelerinin de oldukça bağımsız ve yakın guçte olmasmı öngör- mektedir. Türkiyede eşit, hatta yakın güçte taraflar yoktur. Orta tabakanın eridiği Tür- kiye'de güçlü ve güçsüzler vardır. Dengeli güçler olmadığına göre, bir konsensüs or- tamı da yok demektir. O zaman bu "konsen- süs" iddiası ne demektir, bunun adresi ne- residir? • Güçlüler tarafından önce ücretler, daha sonra da vergiler konusunda ileri sürülen "konsensüs'ün iki adresi vardır. Bunlar- dan birincisi, ilave yük yıkılmak istenen grup, di- ğeri ise siyasi otoritedir. Bi- rinci gruba yönelik konsen- süs. bu grubu biraz poh- pohlayarak. onları. aynı masaya oturtma şerefine naıl kılarak ilave yük alma- ya ıtmektir. Doğal olarak. her iki taraf da ülkenin ve ekonomının hayrınaçalışa- cağına göre anlaşmama- ları, hele de bir konsensüs çağrısına oiumlu cevap vermemelerı bü- yük bir günah ve fırsatın kaçırılması olarak nitelenecektır! Bu niteliği ile konsensüs çağnsı, bir kadıfe eldivendir. "Konsensüs'ün ikınci adresi ise siyasal otoritedir. Siyasal otoriteye yönelik kon- sensüs çağnsı, bir pazarlık stratejisidir. Karşıt kesimler kadıfe eldivenle etki altına alınıp yönlendirildikten sonra sıra siyasal otorıte ile pazarlığa oturmaya gelir. Vergı- lerin arttırılması artık kaçınılmazdır. Potan- siyel vergi yükumlüleri, bu yükü, başka yüklerın üzerlerınden atılması pazarhğı sonunda kabullenmeye uğraşmaktadır. Vergi konusu gundemde ıken ücretler, bi- rikmiş emekçi hakları ya da benzeri yü- kümlülükler ileri sürülmelı ve bir tür değış- tokuş yapılmalıdır Böylece, sonuçta net yük ya aynı tutulmalı ya da çok hafif art- masına izin verilmelidir. Karşıt toplum kesimlerine kadife eldi- ven, siyasal otoriteye ise pazarlık simgesi olarak kullanılan "konsensüs" kavramı ve çağnsı, "vergide reform" ifadesi ile de taç- landırılmaktadır. Bu kavram da yanlış kul- lanılmaktadır. Zira, kavramm ifade ettiği oluşumun sosyal tabanı yoktur. Bir ülkede- ki vergi sistemi. o ülkenin hakim grup- larının gücünü yansıtır. Buna göre ancak derin sosyal dönüşümler sonucunda, bir tür kaynak paylaşım aracı olan vergi yapısı değişebilir. yeni Dir şekil alabilir. Böyle köklü değişimlerin yaşanmadığı ortamlar- da ise vergilerde ancak bazı ufak değişik- likler yapılır. Bu değişikliklerin gerçeklesti- rilmesine yine hakim gruplarm gücü etkili olur. Bu hakimiyeti perdeleyebilmek için de "reform" sözcüğü kullanılır. Oysa yapı- lan, yine kendi yönlerinde ufak değişiklik- lerdir. Sorun, çözümlen- memiş. ertelenmiştir. Kısa bir süre sonra tekrar gün- deme gelen vergi sorunu- na yine hakim olup kendi çözümlerini "reform" ci- lası altında sunanlar da yine hakim çevrelerdir. Potansiyel vergi yüküm- lülerinin vergi verme göre- vi karşısında, toplumun da "vergi hakkı" vardır. Zira, tüm vergi potansiyeli, bu toplum. onun maddi ve insan kaynaklan, girdi ve pazar olarak kullanılmak suretiyle oluşturulmuş. Bundan dolayı, toplumun vergi hakkı gerçek ve ekonomik nedenlere dayanan bir h'aktır. Aynı nedenden dolayı da bu hak fazlaca kurcalanmamaktadır. Türkiye'de etkin bir vergi reformu yapıla- mamasının temel nedeni, hakim çıkar gruplannın. topluma da pazarlayarak. ken- di iradelerinı toplumun vergi hakkının uze- rine çıkartmalarıdır. Bu müdahaleyi orta- dan kaldırmanın yolu ise gerçek demokra- sıdir; basıt bir oy ve seçim süreci değildir. Gerçek demokrasi ise üretim ilişkıleri, ge- lir dağılımı, olayları anlayabilecek dere- cede kültür düzeyi, siyasal kararlara katı- labilecek düzeyde örgütlenme aşamalan ve benzeri kurumlara dayanır. Karşıt toplum kesimlerine kadife eldiven. siyasal otoriteye ise pazarlık simgesi olarak kullanılan "konsensüs" kavramı "vergide reform" ifadesi ilede taçlandınlmaktadır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle