13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 25ARAUK1992CUMA 16 SPOR k Cim-Borrf sevgisi ne soğuk dinliyor, ne kar Galatasaray Bartıırifethetti• Federasyon Kupası 6. kademesinde 3. lig temsilcisi Bartıns- por'u 4-1 yenerek eleyen Galatasaray"a Safranbolu ve Bartın'da büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Şehir girişinde törenler dü- zenlendi, elektrik direklerine Galatasaray bayrağı çekildi. MLSTAFAERSOY SAFRANBOLL-BARTIN - Federasyon Kııpası 6. kademesinde Bartınspor'la karşı İcar- şıya gclen ve 3. ligde mücadele eden rakıbini 4-1 ycncrek tur atlayan Galalasaray. Kocaelispor ile oynayacağı 'hdcrlik' maçı öncesi moral bul- du. Salı sabahı erkcn saatkrde İstanburdan yola çıkıp Safranjbolu'ya gelen \e maç sabahı Bar- lın'a geçen Galatasaray. oldukça ilginç bir dep- lasman macerası yaşadı. Yurdu etkisi ahına alan soğuk hava vc kar y ağışı Galatasaray kafi- lesini de eikilerken. San-Kırmızılı futbolcular gidiş-gcliş. 40 saat süren zorlu bir yolculuk yap- Tılar.~ Maç öhccsı Safranbokı'va gece geç saatlerde gclcn Galaıasaray kafılcsi. soğuk hava ve aşın kar yağışma karşın umulmadık bir sevgi göste- risi ilc karşılaştı. Safranbolu Belediyest, Galata- saray'ı şehir girişinde karşılarken, direklere çckilcn Galatasarav ba\raklan tüm kafıleyı mcmnun eıti. Gecevı burada geçiren Galalasa- rav. maç sabahı Bartın'a harckei etli. Yine maceralı bir yolculuk yapıp stada gclen San- Kırmızılılar burada da büyük sevgi gösterisi ile karşılaştılar. Ancak sladın karla kaplı olması. fulholcular vc tcknık adamlan cndişelendırdi. "Ya maç ertelcnir de bu yolculuğu bir daha ya- şamak zorunda kalırsak" diye düşünen Galata- saraylılar hakcmle görüşüp maçı oy namak iste- diklcrini sövledilcr. Bir an kararsız kalan hakem 40 dakika gecıkmeden sonra maçı oy- natma kararı aldı. Kar \e buzla karlı zemınde başlayan karşılaş- ma da Galatasaray tecrübesi ile maçı daha ilk dakikalarda "bitirdi". İlk kez libero oynayan Stumpf. en başanlı isim olarak dikkat çektı. Aynca Gütschov, ve Hakan da iyıler arasın- daydı. Maç sırasmda bir madencinin teknık di- rektör Feldkamp'a bir heykel hediye etmesi, Alman teknik adamı duygulandırdı. Stumpf ise maç bitiminde tnbünleri dolaşıp taraftarlann elini sıktı ve forasını küçük bir seyircıye hedıye etıi. Maç bitiminde Galatasaray"ı zorlu bir yol- culuk daha bekliyordu ve Galatasarav. 16 saat süren korku dolu bir otobüs yolculuğu sonrası sabaha karşı İstanbul'a vardı. Devrek'tebüyük Hgi San-kırmızıhlar dönüşte Devrek'te belediye- nin misafıri oldular. Büyük bir ilgi gören Gala- tasaraylı futbolculara belediye tarafından dünyaca ünlü Devrek bastonu hediye edildi. Kocaeli hazırhkiarı Pazar günü erteleme maçında Kocaelisporla karşılaşacak olan San-kırmızıhlar. dün öğleden sonra antrenman yaptı. Antrenmanda futbol- cular, yağan kar nedenıyle neşeli bir çahşma yaplılar. San-kırmızıl] futbolcular. Kocaelsipor maçından sonra yapacaklan bir haftalık tatili ıple çekiyorlar. San-kırmızılı takımda Okanın Kocaelispor maçtnda da oynayamayacağı bildirildi. Bar- tınsporla yapılan maçla lakımdaki yerlcrini alamayan Falco ve Yusuf un sakalhklannın ise iyiyc giuigı ve Kocaelispor maçında oynayabi- lecekliri bilidtrildi. KAR FUTBOLL DLRDL RAMAD1-Hav atı feke uğratan kar yağış», Bartın'da futbolu durdurduramadı. Federasyon KupasT- nda Galatasaray "ı izlemek isteyen binlerce Bartırdı, stattan taşıp cevre binaların çatüarında maçı ulediler. Bir taraftann kendisine madeiKf htvkdi hedive etmesi ise teknik direktör Feldkamp'ı. bir hayli duygulandırdı.(Fotoğraf.MlJSTAFA ERSOY) F.Bahçe'de 11 günlük tatil başladı Spor Servisi -Fcnerbahçe- de. futbolculara 11 gün devre arası tat'U venldı. San-Laci- vertli futbolcular. 4 Ocak Pa- zartesı gününe kadar tatil yapacaklar. Önceki gün oynadıklan Türkiye Kupası maçının ar- dındaıı ligm ilk yansınt kapa- tan San-Laciverth fulbolcu- lar. 4 Ocak'ta, Metin Aşık TcMsleri'nde toplanacaklar ve aynı tanhte kamp için Mar- maris'e gidecekler. Bu arada devre arası tatili nedeniyle teknik direktör -Venglos Çekoslovakya'ya. Gcrson İıalya'ya. Novak ise ülkcsine giıti. Futbolculann büyük bir kısmının da tatille- rini İstanbul dışında gcçıre- cckleri öğrenildi. San-Laciverılı futbolculara dün Kayserispor vc Gençler- birliği maçiarı galibiyet ptrimi olarak 10'ar müvon lira öden- di. Futbolculara aynca maaş- ları ve 500 milv on lira ıransfer taksiılcriödendi. Federasyonlar 92'yi değerlendirdi Tiirk sporunun süperleri• Aücüıkta Alp Kıalsu, Güreşte M. Akif Pirim, Halterde Halil Mutlu, son günlerini yaşadtğımız 1992 sezonunun *en başanlı sporculan* seçildiler. Satranç federasyonlan da bir- dcn fazla sporcuyu yılın spor- cusuna aday olarak gösterdi- ler. M. Akif Pirim sporcusu için Spor Servisi - Federasyonlar kendı dâllann- da yılın spor- cusu adaylan- nı belirlediler. Sualtı ve Esk- rim federas- yonlan yılın aday göstermediİer. Olimpiyat şampıyonu güreşçi M. Akif Pi- nm, cn başanlı sporcu olarak dikkaı çekti.Basketbol, Fut- bol. Buz Sportan ve EUopu tederasyonlan da, yüm spor- cusu aday» olarak çeşitli kate- gorilerde bulunan milH takım- lan gösterdiler. Aucılık. Badmington, Cimnastik, Bini- cilik. Masatenisi. Voleybol ve BASKET YORUM AHMETKVRT DOSÎ veDüşman kardeşler seven? binlerini "düşman" ilanctmeyı... Biri bizi eteş- lirsc. hosumu/a gıtmcşen bir şeyler sövlese \c\a yazsa. savunma- mız hcp hazırdır- O beni ^evmcz ki... O benim düşmanımdır... NoJensı; her eleştirinin ardında bir düşmanlık. bir çekememezlik, bir hesııp vardır Nedense kımse kimseyi artni>etsi?eleştirmez... Gorcvı cleşıiımck. eğrilcri doğrulan yazmak olan spor yazarlan bıle... Ya sizc kızmı^lardır. \a tavuklanna"kışt" demışinizdir. ya du verinızdc gö/len vardır. Ye... Hcr eleştiriye aynı tepkiyi veririz: Duşman bunkır. düşman! Ardından da safça "Ne yaptım ki ben ona. neden bu husumeı" diye »oranz. Ö>lc va! Bı/lcr hepimiz süuen çıkmış kaşğızdır. Neden bizi eleştmr bu insdnlar' Neden vaptıkkniTnzı beğenmczler?.. Oysa bi/ hcpımız tuıskelbol ıçın. basketbolun ıyıliğı için. lakımımız ıçın. millı takımın başans; için çalışınz. Kendimiz için bir şey isie- me\ı?... İsiiyorvık namerdiz! Neden anlamaz bu insanlar bizi? Yoo. ha\ır! Anlarlar... Aniarlar ama yine de böyle söyler. böyle \:\/;ır bunlıır. Dü^manhktan'... Doğru?.unu ısterseniz hepimizın kullandıgı en kolay kaçış yolu- dur bu: An nıvet. düşmanlık! Gerçekte bızim yaptığımız yanlış dcğildi ama... Neden yazıyorlar ki bâyle şeyleri? Neden bu saçma s\pan clestiriler'' Kahahaiî allı pullu gelın ctseıüzalan olmaz. Biz neden alalım ki'? Bız sucsusuz. biz iyiyiz. biz doğruyuz... Yazan. vövlcycn P..'... Vc.. En basit muniıkla sıynldığımızı sanınzeleşti- rinin doğrııluğundan Düşmanlar doğru söylemez... O benim düşmanımdır... O halde o doğru söylemiyor... Doğan Hakyemez kardcjım! Yazımın başındaki bu uzun giriş bölumü scnin ıçındi. Biliyorsun. Biz hepimiz aynı yoldan (ihtiraslı sporculukıun^ geldık vc b<rbinmizı çok iyi tanınz. Kimimiz super stardı. kimimız vardımcı oyuncu... Kimimiz "basketbolcu" idik. kjmimiz "basketbolcu müsveddesi"... Kimimiz "büyük"tük. ki- mimız "küçük"... Ama hepimiz farklıydık. Yaşıtlanmız sinema- larda. di^koıeklerde eğlenirken en guzel yaşlanmızın en güzel saatlcrini basketbola verecek kadar farklıydık. O yaşlarda. her gün dört-beş saatimızi sevgilimizin kollannda gecirebilecek yer- de. yaz kış demeden basketbol sahasmda harcayacak(') kadar farklıydık... Bununla da yetinmeyıp bizden daha ıyilere yetis,mek için semt veya okul sahalannda fazladançalışacak kadar farkhy- dık... Bız birbırimızı lanırız! Bugun scn. o bıtmez tükcnmez hırsınla (jübile maçlannda bile sayı kralı olmak için verdiğin çabayı bız anlayabiliyoruzl. Fener- bahçc'nin tcknık menacen, mılli takımın idari menaccrı. falan gazatcnin spor vazarı. Reebok fırmasının bilmem nesı ve diğer bırçok görevi bir arada götürebiliyorsan, bu. senin spordan gelen büyük enerjının ve hırsınm escridır. Kabul! Ama sen de bu kadar görevi bir arada göıürmenin getirebileceğj sorumlulukian kabul et. Seni eleşürenler düşmanın olmayabilir... "Baskcl*" dergisinde >enı eleştıren Bilgin Gökberk de kıyısın- dan köşesinden bizlerden bindır. Basketbolcüdur. İyi imiş. kötü ımiş ayn bir konu. ama Bilgin de bir basketbolcuydu Biz. seni anladığımız kadar onu da anlıyoruz... Ve onu savunmuyoruz... Ama senin. Reebok fırmaMndaki görevini kullanıp bir yerlerde seni clc)i!rcn Bilgın'i. fırmanın düzenlediği "All star show"a da- vet eHırmemenı de yanlış buluyoru?. Nurettin Sözen'in. Turgav Demtrerc kmp işvcrlerinc zabıtd yollaması gibı... Herkcs gücünü kullan^a gerçekien her yy "dovüuk veya düşmanlık" olarak de- ğcrlcndınlırdt. . Bı/ •jurada üç kı^ıyiz, birbinmızi bilıriz.. Biz mi? Basketboldan gelme busketbol ya/arlan mı? Bir gün bizi de size anlulınz. Yüzmc dalmda Avruoa Gcnçler Şampiyonu olan ve Balkanlarda rekor kırarak al- tın madalva kazıınan yüzücii Derya Büyükuncu da 1992 yı- lının başanlı sporculan arasm- da vcraldı. Federasyonlann kendi dallannda belırledikleri yıhn sporculan şöyle: AtıcılıkıAlp Kızılsu. Servet Sivrikaya AtletiznuFatma Yüksel BadmingtoruHakan Baran. ElifYörüker Basketbd^A) Milli Takım Binkilik:Senccr Can, Meriç Özgüneş Ksiklet:Aziz Ay Boks:Şamıl San Buz SporiaruBuzhokeyi ve Figür milli takımlan C imnastik:Murat Canbaş. Suat Çelen Dağcüık:Nasuh Mahruki Eskrim:Yok Futbol-.(A) Genç Milli Ta- kım Güreş:Mehmet Akif Pirim Halter-.Halil Mutlu HentbohGenç Erkek Milli Takımı Judo:Hülya Şenyurt KaraterVeysel Buğur Kayak:Coşkun Ögel Kü'rekrAlı Rıza Bilal Masatenisi:Gürhan Yaldız, trfan Tavukçuoğlu. Onur Ger- miyanoğlu Okçuluk:Natalia Nasaridze Çakır Otomobil Sporiarr.Uğur Bö- rekçi Satranç:Suat Aıalık, Nilüfer İpek Sualtı Sporian:Yok TekvandotEkrem Boyah TemstBanş Ergün VokybohArzu Kaymak, Pa- yidar Demır Vücut Geliştinne:Ahmet Enünlü Yelken:Arif Gürdenli Yûzme:Derya Büyükuncu Kocaelispor deplasmanda galipgelipilkyanyı liderbitirmek istiyor KörfezinG.Sarayhesabı \HMFTKIRT İ/.MİT- Kocuehspor'da gö/Jcr Galala- vırd\ mviçınaçcvrildi... Halenmaçcksiğine kaı>ın 32 puanla lig liderliğini koruyan Körfc/ ekibi. pu/ar günü İslanbul'da oy- ıı.ıvncağı maçın ha/ırlıklanna bugün başlı- \or. KıKMelıspı.ır. Gdlaıasıtray maçında San- Kıınıı/ılı uıkımın forvei elcmanlanna Mdam udama" «avutttfla yaptıfacak. Mir- kovıç. Mustafa'yı: Osnuın. Hakun'r. Yal- çın cLı Okıın'ı markc edecek. I edcrasvon Kupası'nda Alanyaspofa karşı. "yedeklerdon kuı uîu" takımıyla çıkan \e buna kar^ın rakibinı gol yağmuruna tu- tan Kocaelispor"un teknik dirckıörü Gü- venç Kurtar. Galaıasaray'm. yenilmeyecek takım olmadığını ve Sarı-Kırmızılılara. lig- dcki 3. vcnılüilenni tattıracaklannı söyledi. BenıberHk istemiyoruz, ama 1 puan bile bizim devreyi lider kapamamıza yeter" di- yen Kurtar, İslanbul'da seyirci desteğine gereksinimleri olduğunu belirtti ve konuş- masını şöyle sürdürdü: "Galatasaray'ın gücü ortada. Avrupa'ya veda ettikıen son- ra tüm hesaplannı lig maçlan üzerine yap- maya başladılar. Gerçekten tecrübeli bir ekip. Tecrübesini de Beşiktaş karşısında gösterdi Ama biz tempolu, hırsh oyunu- muda Galatasarâyı yeneceğiz. Onlarku- pamaçınınyorgunluğunuyaşayacak." dedi. Kocaelispor'da Galatasaray maçı öncesi moraller bir hayli iyi. Futbolcular, bu maç- ta gerçek güçlerini gösterecekkrini söyler- lerken, "İşte bu büyük maçlar bize miDi takım yolunu açıyor. Galalasaray'ı yener- sek yeni yılda en az 3-4 arkadaşımız miUi takıma gircr" dediler. KİLİT ADAM Mirkoviç'in • gözü G.Saray fYiaçmda Spor Servisi-Kpcae^spor'un Galatasaray karşısındaki en büyük kozu Yugoslav futbolcu Mirkoviç.. Sezon başında Belgrad takımından Körfez ekibine transfer olan Mirkoviç. gerek sergilediği futbol ve gerekse attığı kritık gollerle bir anda Kocaelispor'un gözdesi oldu. Adam adama markajda rakiplere soluk aldırmayan tecrübeli fulboku attığı gollerlede tak;mına sayısızpuan kazandırdı. Feyyaz, Aydınspor maçında etkili bir oyun çıkard!..(LEVENT YUCELMAN) Beşiktaş menmunSpor Servisi- Beşiktaş^Kulübü Başkanı Sûleyman Seba, "Bizim* için önemlı olan ilk yan değil, takımın sezon sonunda oldu- ğu yerdir" dedi. İlk yannın bir değerlendirmesini yapan Seba. Beşiktaşın ligin ilk yansını averajla dördüncü sırada biürdıgini. ancak basmın bu işe değişik yorumlar getirdiğini beüne- rek şunlan söyledi: "Puan sıralamasında bulunduğumuz ver küçümsenemez. çünkü averajla 4. sırad"ayız. Ancak basın bu ko- nuya değişik yorumlar getiriyor. Beşiktaş1 - ın endişelenecek hiçbir şeyi yok. Ben şu andaki durumumuzun geçici olduğuna ınanıyorum. Beşiktaş ligin ikinci yansmda eski günlerine dönecekür." M. Aü Aydınlar'dan açıklama Spor Senisi - Fencrtuhçe'de vokuzluk iddıa- M baîhklı haberimizeFenerbahçe\onetim Ku- rıılu Muhasıp ÜVCM M.Ali Avdınlar %\ı açıkla- mavtgöndcrdi: "" Mohmet Alı Avdınlar faturalaraa lahrifat >apıWığınt sö>ledi. Fenerbahçe'de yolsuzluk id- diası ba^hklı ve Neemi Gülümsel imzalı haberle ılgılı olarak u>ağıdakı açıklamalan vapma zo- runjuluğum doğmu>tur Öncelıkle sunu söyletnek gerckir ki: Necmı üülümserc Fenerbahce yöneümi veya başka hır konuvla ılgılı olarak. tarafımdan hıvbir ?s*- man ozel bir demeç verilmemiştir. Eşımle birl'.k- lo \cmck >ediğim bir oriamda masamıza konuk okırak katılan Nccıni Gülünısere sohbeı sıra- sında -lövlediğim buzı sozler gerçek dışı bir se- naryo halinde gazeten'ız sayfalannda kamuoyu- n.ı \unulmus.tur Hcry;\dcn oncc Cumhurişel Gazcıcsı gibı doğru İKihercıhğı kendisıne ilke edınmi^. cıddı hır ııazctonin kamuovunu \anh^ bilgilcndirrae ve vıııık> vonkrndırnıe sonuetmu doğuran böyle bir çarpıtmaya alet edilmesi üzücüdür. Haherin b'aşlıgında faturalarda tahrifat yapıl- dığı vc volsuzluk iddialannın bulunduğu söy- lenmckle beraber. içerikte defteri ineelememe izin vcrilmediğı iddialan yeralmaktadır. Muha- sıp üyelik görevine henüz ba^layamaılığım ve kayıiian incelernediğjmi söyledığim doğrudur. Aıicak dcfter \e belgeleri incelemeyen buinin lahnfai ve volsuzluk gibı suçlamalarda bulun- ması naMİ mümkün olabilir? Kavıtlar üzerinde incelemc yapmamın Aziz Yılmuz ve baa vöneticiler tarafından engellen- diği uidiası da gerçek dışıdır. Kulüp tüzûğüne gore. ınuhasip üyenin herhanp bir makaından oruıv olmasına gerek olmaksızın, evrak ve kav ıt- liir üzerinde ınccleme yapma yetkısi zaten var- dır. •" Biz buraya hasbelkader geldik " ifadesi ise, lumamcn şahsıma yönelik bir hakaret izi taşı- makiadır ve scviyeli bir gazetecinın kullanma- ınasi gerektiği kadar basit bir ıfadedir. " Fencrbahee muhasebesi olaeak. >alnız bu- rada kulüp muhasebeşınde lcmızUk >apmak lazım. Bilen muhasebecilergEİmeli"' gjbi sözleri. değil Fenerbahee Kulübü için. meslek ya^an- umda hiçkımse için kullanmadım Fenerbahce Kulubü'nün şu anda faaliyette bulunan bir mu- ha~*:be dcpartmanı vardır ve herhangi bir "' te- mızlık " soz konusu değildir. Kalamı>. Lunapark ve Dereagzı Tesislerini lekbaşına vapacdâını söylemek. benim kanım- ca ucuz kahramanlıktan öte bir şe^' değikiir. SCvkonusu tesisleri'n Fenerbahce'ye kazandın- lac.ığı doğrudur: ancak bu her zaman olduğu uibı Kulüp vönetıcileri. çalışanlan ve taraftarla- nn ortak çabalanvla gercekleşıinlecckıir. Kulüpıc büıun kararlann Meün Aşık ve Aziz Yılmaz uırafından alındığı ve diğer yöneticikrin görü^lennın alınmadığı iddialdn da asdsızdır. \'önctim kurulu toplanıılannda alınan kararlar \e kararlann ahıruJd yer alan imzalar, Kara^" Dcficri kayıılanndan kolaylıkla incelenebilir "" Savml.ınmla. M.ALÎ \\ Dl\L.\R Kung Fu Türkiye Şampiyonası • Spor Servisî -Türkiye Kung Fu Bırliği'nın düzenlediği Türkıye Şampiyonası, Marmara • Onıvcrsitesı salonunda yapıldı. Kaıegorilerinde birınci olan sporcular şunlarSiyah kemer süperler kaıegonsr.Naim Değirmenci. Metin Gerez, Besim Turharı, Ersavaş Eskiköy. İdrisTaşpınar, Cüneyt Enşık. Gençler Kategorisi: Onur Gültekin, Ozan Bakır. Mehmet Tuncer. İbrahim Herekeli, Hasan Hüseyin Erdem, ÇesimTurhan. Abdurrahman Aydoğdu, Faıih Bozkurt.Özgün Uygur. Mesut Develioğlu, Bülent Ertaş. Mehmet Emin Sanbaş. Bayanlar Kaıcgorisi: Fulya Ersöz, Elif Güven. Çiğdem Koç. Derya Ölcr. Ayhn Şencr. Fulya Lçan. HatıceTaş. Elif Dağh. Yelkenüeeski yenitamşması •Spor Senisi-Yelken Federasyonu ErcıyasSipahi başkanhğında kunıldu. Asbaşkanlığına Cahit Cren'ıngetirildiğı federasy onda şu üyeler bulunuyor.NurÖkten, Yılmaz Yamaç. Faruk Ömrüuzat.Nermi Bekiroğlu, Azat Baykal. Baha Tündoğan, Hüsnü Levent, Alıuğ Duransoy. Hulki Oruz. Şerafetün Sanoğlu, AUuğ Bahadıriı. Erol Güder, Mıthatönal.Yelken Federasyonu bgugüne dek federasyon başkanhğı y apmış kişilere hizmet plakeıi verecek. Buncdenle bugün The Marmara'da dü/enlenecek törendeeski ve >cni yelken camiası bir araya gclccek. Trophy'de12 finalist Spor Senisi-Camel-Trophy'de, iinalc kalan 1.2kişi belli oldu. Ankara ve İzmirdeyapılan bölge sccmelerinin ardından geçen hafta sonu Belgrad Ormanlan'nda yapılan ön clcmclerdc fınale kalan 12 kişi behrlendi.Bul2kis.i6-tO ocak larihieri arasında Anıalya K.emer"de yeni bir elemcye girecek ve Türkiye'yi temsil edecek 4 kişi belırlenecek. Budörtlü, İlalva'daki "uluslararası scçmc"lere kaulacak. FIFA'dan 7 TÜPk tıakemine görev •Spor Servisi - Dünya FuıbolBirliğı(FlFA).1993 yılında FIFA kokartı takacak hakemlen beüriedi. FlFA.ilkkez7Türk hakeminc görev verirken. ulus*lararası maçlarda görev vapacak y an hakemlerin isimlerinıdeaçıkladı. 1993"te uluslararası maç yönetecek Türk hakemlen şöyle: Sadık Deda. Hasan Ce^lan, Erman Toroğlu. Oğuz Sarvan, Ahmet Çakar. BülentYavuz, ScrdarÇakman. Bayantar basketbolligi •SporSenisi -Türkiye deplasmanlı Bayaalar Basketbol Ligj'ne dün \apılan karşılaşalarla devam edildi. Sonuçlar şöyle: Fenerbahce: 63- Botaıspor:40. Kolejliler: 53- DSİ Spor: 49. Brisaspor. 66- DenizNaklivat:60. Atyarışı sonuçları •Spor Senisi - Dün koşulan İzmir at yanşlannda altıh ganyan. 5-1-3-3-1-6 şcklinde sonuçlandı. ATLETIZM MEHMET YURDADÖS Atletizminilgiyeihtiyaa var Kulüplcr Puanlı Atletizm Yanşlannın l. kademesı geçen günlerde yapıldı. Sevindirici vc üzücü yanlan bir hayli fazlaydı. Bu Visrışmalara. 50 milyonluk Türkive'de bavanlarda 106 allet. erkeklerde ise 258 aıleı işürak eımiştir. Bir başka deyişle, bavanlar <Ja 29, erkeklerde 43 kulüp katılmıştır. Bu. şu de- mektir. Türkive'de alletızme verilcn değer. gö>ıerilen ilgi eksi puandır. Hatta yok dene- cek kadar azdır Gönül ısterdt ki, 500'lcrin, KKRTlcrin üzerinde kulüplerimizolsun. Atict- lerın sayılan antınlsın. Milli takımlardaki başansızlık oram azalmışolsun. Bu \an^malara katılan loplam 73 takımın 16 lunesı belediye spor kulüplcridır, Bu da göstenyor kı. yerel yöneümler alletizmc isle- nilen katkıyı sağlayamamıştır. Bu 16 belediye başkanlannı kuılayarak. diğer belediye baş- kanlannın da bunları baz alarak atletizme \ahip cıkmalan Türk atletizmine yarar sağla- vacaklır Olimpiyatlara lalip olan 8milyonluk İstan- bul Büyükşehir Belcdiyesi. büyük ümitlerle kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Olimpiyatlann anası kabul edilen at- letizm şubesınin faalıyetlerini kapatmasına doğrusu bir anlaın vermck mümkün değil. Daha iyıyc göıürmesı gerekirken kapatmayı uygun gormüşlcrdır. Sağlıklıdüşünenlerdcvar.ÖrneğinBıngöl. Karlı dağlann arasında Doğu Anadolu Böl- gesi'nin şirin bir ilinde kulüplerin kapatılma- sını istemeycn Bingöl B'ırlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Yaşar Karakuş'a buradan teşekkür elmek ve kutlamak istiyo- rum. Spor kulüpkrinin, banka. kamu ve özel kuruluşlann atletizme katkılannı sağlamak istiyorsak, bütün TV ekranlanndaki futbola, basketbola ve voleybola uygulanmayan ek- ran ambargosuna son verip, sansûrsüz ve bel- li zamanlarda gösterimi gerçeklcştiren tele- vizyonlara gereksmim vardtr. Yaalı basında usla kalemlerin vc usta fotoğrafçılann büyük katkılanna ihtiyaç vardır. Ancak o zaman at- letizme katkı ve ilgi sağlanmış olacaklır. Büyükşehir Satranc Turnuvası'nın ardından Bir, Ud9 üç tuvnuvayetmez SLATATALIK L'luslunıntsı L'sta \ 5 arıılık günü Belediye Sa- rayı'ndıı 166 oyuncunun ka- ıılimıvla başlayun 1. İstanbul Büvükşchır Belodıyesı Sat- ranç Turnuvası. ilginç bir şekıldc sonuçlandı. Ycdi tur Uviçrc Sistcmi üzcrinden oy- nanan turnuvanm son turu 22 arahkta gcçildıktcn sonra ortaya uım 7 binnci çıklı. l.\ct. \iinlı> okunvadınız'. A/ turlu îsviçre sisteminin bir( azizliği sonucunda lam 7 ya- rışmacı tumuvayı 6 puanla bitirerek birinciliği paylaştı. Uluslararası uslalar: Turhan \ ılmaz. Zeki An. İzak Romi. Hakan EMİoğan. Hasan Kılı- çaslan. Rugen Asaturoğlu ve bcndeniz Suat Atalık'tan okışan bu 7 kişinin her biri, bu soniıçla 6 milyon 70 bin li- ralık ödüle ulaştı. MArkası V.Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle