09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 25ARALIK1992CUMA 14 HABERLER Batman Birfaili meçhul cinayet dahaHaber Merkezi- Şanlıurfa'nın Suruç ilcesinde bir eve düzenle- nen operasyonda güvenlik güç- leriyle PKK mıbtanlan arasında çıkan çatışmada 6 PKK'lı öldü- riildü İkisi sağ olarak yakalan- dı. Mililanlann çatışma arasın- da ev sahibinin oğlu Emin Arslantekin'i öldürdükleri bildi- rildi. Batman"da failı meçhul cinayetlcr sürüyor. Önceki gün öldürülcn Faik Aktaj'ın ardın- dan dün de M. Şırin Ozbek adb bir kişi öldürüldü. Batman'da 1992 yılının başından bu yana 131 kişınin faili meçhul cinayet- lcrde yaşamıru yitirdiği belirtidi. Bugünc kadar ancak 18 olay ay- dınlatılabildi. Şanlıurfa Valisi Ziyaettin Ak- bulut bir ihbar üzerine Suruç Cumhuriyet Mahallesi'nde bü eve düzenlenen operasyonda güvenlik güçlerine ateş açan ıkisi Suriye uyruklu 6 PKK militanı- nın ökdürüldüğünü. bir miliia- nın da sağ olarak yakalandığını söyledi. Vab Akbulut. militanla- nn çaüşma arasında ev sahibi- nin oğlu Emin Arslantekın'ı öldürdüklenni açıkladı. Balmanda son iki gün içinde iki faili meçhul cinayet daha iş- lendi. Önceki gün öldürülen Fa- ik Özbaş'ın ardından dün de M. Şirin Ozbek adlı yurttaş otoma- ük silahla öldürüldü. Özbek dün sabah kimliğı belirsiz kışile- rin sılahlı saldınsına uğradı. Vücuduna 5 kurşun isabei eden Özbek olay yerinde yaşamıru yi- Urdi. Batman'da 1992 yıbnın ba- şından bu yana 131 kişi faili meçhul cinayetlerde yaşamıru yiürirkenancâk 18olayaydırüa- ûlabikli. Olağanüstü Hal Bölge Vali- bği'nden yapılan açıklamaya göre Mardin'in Nusaybin ilçe- sinde güvenlik güçleriyle çatış- mayagiren 1 PKK'lı öldürülür- ken. Elazığ ve Nusaybın'de yapılan operasy onlarda 2 PKKIıvakalandı. Di\arbakır. Mardin. Muş. Van. Siirt ve Bitlis'te yaplan operasyonlarda PKK'ya yar- dim ve yatakbk ettikleri gerekçe- siyte yakalanan 22 kişi tutuklan- dı. Güvenlik güçlerinin Elazığ, Batman, Mardin, Siirt ve Şır- nak'ın kırsal kesirrande yaptık- lan yol ve araa aramalannda 43 adet uzun namlulu silah ve 15 tabancaelegecirildi. Muş'un Varto ilçesi girişinde araçlarda kimlik konlrolü ya- pan güvenbk güçleıine bir mini- büsteki silahlı iki terörist tarafın- dan ateş açıldı. Açdan ateş sonucu polis memuru Erdoğan Tekin şehit oldu, bir polis de ya- ralandı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nde hükümete eleştiri Rahmi KoçtBir yıl konuşmaylageçli• Baştarafı I. Sayjada ujaşmaktadır" dedi. İstişare Konseyi'nin daha sonra basına kapalı olarak sür- dürülen 2.5 saati aşkın süre de- vam eden toplantısında da ana başlıklar ile yine vergi yasası, çalışma yaşamı ve gümrük bir- lıği konuları görüşüldü. TÜSİAD'ı sık sık kamuoyu- na çıkaran TOBB çekişmesi, özellıkle gündeme getirilmek- len kaçınıldı. TÜSİAD Başka- nı. üyelere yaptığı konuşmasırr- da. Yalım Erez'in istifası ile ilgili olarak "Biz kavga istemi- yoruz. Bu çekişmelerin içinde biz yer almak istemiyoruz" de- mekleyetindi. Konsey üyelerinden Yavuz Canevi. Yıldınm Aktürk ve Hüseyin Bayraktar ise söz ala- rak, karamsar tablolar çizdiler. Konuşmacılar. koalisyon hü- kümetınin avantajlannı ve Tür- kıye'nin başta Türki cumhuri- yeıler olmak üzere avantajh durumunu kullamadığını be- lirttiler. Yatınmlann durduğunu, bü- yük grev dalgasının geldiğini vurgulayan ışadamlan, hükü- metin sorunlan çözmekte aciz kaldığını dile getirdiler. Hükü- metın cesaretli kararlar almak- tan ısrarla kaçındığmı belirten konuşmacılardan eskı Hazine Müsteşan Yıldınm Aktürk, hükümetin yokuş aşağı inen bir otomobil kullandığını ve bu otomobilde frenden haberi ol- madığını belirtti Konuşmacılar, bürokrasinin de ikiye bölündüğüne dikkat çekerek. Ankara'da işlerin yü- rümemesinden yakındılar. Vergi Yasası'nın 30 Aralık 1992 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere hazırlandı- ğı konusunda uzun tartışmalar yapan işadamlan, vergi tasan- sından Maliye Bakanlığı bün- yesinde kurulan "Vergi Kon- seyfnın dahi haberinin bulun- mamasını endişe verici olarak karşıladılar. Yeni yasanın geç- mişe dönük olması halinde ise \ergi adaletinin sağlanamaya- cağından söz ettiler. Hükümetle aralanndaki gö- rüşmclerin "sağırlardiyaloğu"- na dönüştüğünü belirten ışa- TÜSİAD RESEPSİYONU'NDAN NOTLAR Erez'in istifası, Sakıp Ağa'nın 'kızı' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TL- SİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi önce sinde verdıği resepsiyonda, TÜSİAD'ın ve ekonomi bürokrasısinin ağır toplan buluştu. TÜSİAD üyehğinden istifa eden Yalım Erez ve davetlı olduğu halde Dev- lel Bakanı Tansu Çiller'ın katılmadığı resepsiyonda hükümetin ekonomi kana- dını. geçen hafta İstanbul Divan Oteli'nde düzenlenen bir yemekle TÜSİADla banşan Devlet Bakanı Cavit Çağlar tem- siletti. Çağlar'ın salona girişinde tesadüfen kapıda bulunan ışadamlannın gayet res- mi hatia soğuk bir şekilde tokalaş'tığı, bir kısmının da tokalaşmamak için kapıdan yavaşça uzaklaştığı görülürken. Çağlar'a en içten ilgiyı Sakıp Sabancı gösterdi. Çağlar'a "Ağam şımdi size çok güzel bir kız getireceğim" diyen Sabancı, sözleri- nin basın mensuplannca duyulması üze- rine bu girışıminden vazgcçti. Resepsi- yonda her ne kadar Bülent Eczacıbaşı ve Rahmi Koç lartışmadan kaçınmak istese de en çok üzerinde durulan konu Yalım Erez'in TÜSİAD üyeliğinden istifasıydı. Sheraton Oteli'nın balo salonunda. ka- rides atıştmp. beyaz şarap yudumlarken, konuklar. TOBB Başkanı Yalım Erez'in TÜSİAD'dan istifası üzennde de fikır yürütmekten geri durmadılar. TÜSİAD Başkanı Bülent Eczacıbaşı. Erez'in kok- teyle "tabii ki" davel edildığıni ısrarla be- lirtirken, sorunun tüccar-sanayici tartış- masına dönüştürülmesınden dert yandı. Resepsiyona katılan işadamlan da Erez'in TÜSİAD'dan isüfasından etki- lenmemış görünmeye çalışıyorlardı. Hay- sıyet Divanı'nın Erez'in ıstifasına neden olan mektubu merak konusu olurken, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Halis Ko- mıli ısrarla "Mektupta sert bir şey olma- dığını" vurguluyordu. İşadamlannın genel kanısı da Yalım Erez'in seçimlerde kendi secmenine "Bakın ben TÜSİAD'a böyle kafa tutmuştum" demek için mal- zeme topladığı yönündeydi. Devlet Bakanı Cavit Çağlar. çevresini saran işadamlan ve gazetecilerle ayaküs- tü "Cindoruk" değerlendirmelennde bu- lundu. Israrlı sorulara "I ıhağzımı fermu- arladım" dıye yana veren Çağlar, bir ara yanına gelen işadamı Sakıp Sabancı'ya "Nasılsınız, iyi misiniz?" diye sorunca. kamera ve fotoğraf makinelerinin flaşlan bu ıkili üzenndeçalışmava başladı. Sakıp Sabancı ne ekonomiden. ne politikadan. bambaşka bir konudan söz açtı: "Agam sıze çoh gûzel bir genç kız geti- receğiz şimdi" dedi Çağlar renk vermedi. dudaklannda donuk bir gülümseme ile suskun kaldı. Sabancı, pes etmeye niyet etmeksizın. sözlerini tekrarladı: -Getireceğiz ağam. Çok güzel bir kız. Sonunda, çevredeki gazetecileri fark edince, alelacele Çağlar'ın yanından ayn- lan ünlü işadamının kastetiği genç kız, yoğun araşürmalara karşın salonda tes- pit edilemedi. ANAP lideri Yılmaz, çevresindeki ga- zetecilerle sohbet ederken, bir ara yanına yaklaşan Koç ailesinin en genç temsücisi Mustafa Koç'a sıcak ilgi gösterdi. Anlaşı- lan Yılmaz. Koç'un. Özal'ı kastederek. "Partide sıkıntıyı atlatunız. düze çıkü- nız" tarzındaki sözlerinden mutlu olmuş- tu. Oysa, bir-iki adım gerisinde, eski DPT Müsteşan Yıldınm Aktürk'ün, ANAP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Pakde- mirli'ye yönelttiği "Partide neler oluyor? Esas oğlan kim şimdi?" sorusu. ANAP'ta sulann pek de durulmadığını ortaya ko- yuyordu. TÜSİAD'ın İstişare Konseyi Toplanüsı öncesi kokteyb' oldukça cansız ve sönük geçti. Birçok üyesinin kar yağışlan nedeni ile gelmediği kokteylde TÜSİAD açısın- dan katıhm oldukça iyiydi. Aralannda Şank Tara. Asım Kocabıyık, Çarmıhlı. Sakıp Sabancı, Hüseyin Bayraktar, Ga- lip Jappan, Mehmet Şuhubi, İshak Ala- lan. Vitali Hakko, Güler Sabancı. Halis Komilı ve Necati Akağhlar ile İbrahim Betil işdünyası ve bankaalık kesi- mınin ağır toplan olarak İstanbul'u tem- sil ettiler. damlan. bundan sonra farklı bir yöntem denenmesinde ka- rar kıldılar. Vergi Yasası konu- sunda Maliye Bakanı ve tüm bürokratlanndan oluşan bir toplantı yapmayı. aynı toplan- tıyı çalışma yaşamı ile ilgili ola- rak da Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı ve bürokratlan ile yapmaya karar verdüer. Konsey üyeleri daha sonra konuk konuşmacı olarak sade- ce çekışmelerden uzak kaldığı için davet ettikleri İçışleri Baka- nı İsmetSezgınidinledıler. İşa- damlan. Türkiye sanayıinin yaklaşık yüzde 70"ını temsil eden kendilerinin Ankara'nın göbeğinde bir arava gelmesine rağmen. hükümetten istedikleri ilgiyi göremezken, aynı saatler- de Dev let Bakanı Tansu Çiller'- in TOBB'a giderek, uygulama- lan konusunda Türk iş dünya- sını temsilen kendisine destek istemesi konusunda yorum yapmaklan kaçındılar. Gerek hükümetin kendileri- ne olan ilaisız tavn gerek TOBB-TÜSÎAD çekişmesi ile ilgili olarak isminın açıklannıa- sını istemeyen bir yetkili. şu yo- rumuyaptı: "'Başansız kişiler, başanlan- nı örtbas etmek için öne başka şevleri çıkanrlar. TÜSİAD- TÖBB çekişmesi de öyledir. Bu hükümet başansızdır." İşadamlannın toplantı önce- sı ve sonrasında sık sık dile ge- tirdikleri bir diğer konu ise önceki akşam 32. Gün progra- mında konuşmacı olan Başba- kan Demirel'in "lutukluğu ve durgunluğu" idi. İşadamlanna göre Demirel, bir yıl içinde bir şey yapmadığı gjbi gelecek için de fıkir üreterniyordu. Ancak hükümet hâlâ kamuoyunun desteğini sağlıyordu ve bu hü- kümetin belki de son şansı idi Konseyde konuşmasına. "Amerikalılann bir lafı vardır. 'Tedbirler ve kararlar eksik ve geç alınırsa. istenilen neticeyi ver- mez" diyerek başlayan Rahmi Koç. özetle şu görüşleri savundu: "- Koskoca birseneyi, konuşa- rak geçirdik. Bu memleketin ve problemlerinin. bir sene daha ge- çirmeye tahammülü yoktur. - Memleketleri için doğru ka- rarlan zamanında alan hükümet- ler. hedeflerine ulaşırlar. - Umutsuzluğa kapılmadan görüşlerimizi tekrarda fayda gö- rüyoruz. Tabii ki sıhhatli ve istik- rarlı kalkınmamız için gerekli kararlan hükümetimiz ve politi- kaalanmız alacak ve bürokratla- nmız uygulayacaktır. - Problemlenn teşhisinde görüş aynlığı değil. görüş birliği vardır. - Çareler bilınmektedir. 2k>r- luk, aa ilaa içmektir. Hepknizin menfaatı. aynı yöndedir. - Dünyada liberal ekonomik görüşün yayıldığı bu dönemde devletin ekonomideki ağırlığını küçültmek, özel sektöre daha çok vazıfe ve tnesuliyet yüklemek. memleketin hızla İcalkınması için alınması gerekli en.önemli karar- dır. - Bugünkü özel sektör, randı- mansız çahşan kamu sektörünü hem sırtmda taşıyacak hem de memlekete rekabet gucü kazan- dıracak çapta değildir. - Biz, TÜSİAD üyeleri, doğru- lan ve yanlışlan ortaya koymak ve ekonomiye yön verenleri ikaz etmek zorundayız. - Görüşler; bazen tatlı, bazen aa olabilir. - Amaamız, memleketimizin bir an önce kalkınmasıdır. Bunu da ancak Ankara'da oturanlar vapabilır. Görüşlerimizi, sadece eleştiri olarak alıp bir kenara it- mek fayda getirmez. - Detaatle görülmüştür ki. üi- kelerin gücü top ile tüfekle değıl, ekonomileri ile ölçülür. - AT'de 1995 yılına çok az za- man kalmıştır. Uygulayacağımız gümrük birliği, tam üyeligi hedef almalıdır. Gümrük birliği hazır- lıklan planlı yapılmalıdır. - Tekstil ve tanm ürünlerimize uygulanan engeller kaldınlmab- dır. - Sanayicimize bu yeni döneme uyum sağlamak için takvim ön- ceden bıldirilmeli. anı ve sürpriz uygulamalar olmamalıdır. - Vergi konusunda düzenleme- ler yapılmah, verginin övünüle- cek bir tarafı olduğu anlatılmalı, bu düzenlemelerden sonra vergi kaçırana hapis cezası getırilmeli- dir. - Yeni bir toplusözleşme döne- mine ginyoruz. Sendika lıderleri- miz, şunu bılmelidırler ki üretim artışı ve randımanla arkalanma- yan isteklerin sanayıci tarafından yerine getirilmesi mümkün değil- dir. - Özel sektörün arkasında dev- let yoktur. Randımansız ve za- rarlı işleünelere ilanihayet ta- hammül edemez. - İş güvencesi adı altında geti- rilmek istenen değişiklikler, bu sefer ILO anlaşmalan şeklinde, bize verilen bütün söz ve teminat- lara rağmen Meclis'ten gecirile- rek, Çankaya'ya sunuldu. ora- dan da geri döndü. Bu, bizun için büyük iırsattır Konu hakkında- ki görüşlerimizi bir defa daha, gerek parlamento. gerek hükü- met üyeleri, gerekse Sayın Başba- kan'a bildirmeliyiz. - Ya Avrupa'daki herhangi bir ülkenin kanununu tam olarak benimseyelim ya da ILO sözleş- mesıni olduğu gjbi alıp. rhevcut kanunumuzdaki buna uymayan fazla kısımlan çıkarabm." Özal:Vergi kaçırana 10 yıl hapis cezası verilsin • Baştarafı 1. Sayfada rum" dedi. Özal. 1993'ten umutsuz olduğunu. yeni yılın siyasi ve ekonomik olarak par- lak geçmeyeceğini söyledi. 16 aralıkta TOBB tarafından düzenlenen ve Süleyman Dcmi- rcl'in de kalıldığı "Ekonomi Zirvesi"nin ardından özal, İZTO'nun davetlisi olarak gel- diği İzmir'de ekonomik, sıyasal ve toplumsal konularda görüş- lerinı dile aelirdi. Özal. önceki gün yeni olu- arasındakı denge gözetilmezse, şumcu milletvekilleri ile görü- öyle yüzde 200'lere varan ücret şiirken. I993"ün siyasi ve eko- artışlan verilirse ne bu ekonomi nomik olarak parlak geçmeye- ceğini, yeni yıldan umutsuz olduğunu söyledi. Özal. TBM M'deki bütçc görüşmeleri dolayısıyla koalisyon partileri arasındaki sorunlann rafa kal- dırıldığını bclirtirken. yeni yıl içcrisinde ortaklar arasında özclliklc uygulanan ekonomik ne de bu toplum kaldırabilir. Ben zamanında bunu Akbu- lut'a da Yılmaz'a da söylemiş- tim" dedi. Dün İzmir'de dünürü Alpas- lan Bcşıkçioğlu'nun Torbab"- daki patates üretim çifıliklerini inceleyen Özal. .daha sonra İz- mir Ticaret Odası'na geldi. Bu- rada daha çok siyasal konular- Karakış yaşamı felç etti • Baştarafı 1. Sayfada Bir kişi donarak öldü. Şanlı- urfa-Gaziantep karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpış- ması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi. 21 kişi ağır yaralandı. İstanbul'da önceki gün baş- layan ve aralıksız olarak de- vam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda bazı aksamalargörüldü. Şehir Hatlan'na bağlı vapurlar sa- bah saatlerinde gecikmeli ola- rak sefer yapabildi. Sanyer ve Bevkoz civannda bazı yolla- nn buzlanması nedeniyle İETT'ye bağlı otobüsler bir süre sefer yapamadı. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kentteki tüm ilk ve orta dereceli okullann pazar- tesi gününe kadar tatil edildiği belırtildi. Vali Hayri Kozakçı- oğlu'nun Sanyer Kayma- kamlığı ve Sanyer Emniyet Amirliği'ne yapacağı ziyaret- ler de iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Kriz Merkezi"nce kentteki 323 noktaya 829 ton tuz döküldü. Sirkeci tren gannda bir kişi. geceyi geçirmek için sığında vagonda donarak öldü. 38 ya- şındaki erkek cesedinin kimli- ği belirlenemedi. Diyarbakır. Malatya. Ela- zığ. Siirt, Şırnak. Batman ve Mardin'de kar yağışı dün de devam etti. Bu illerin merke- zinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşırken, yük- sek kesimlerde bir metreyi buldu. Önceki gün başlayan ve devam eden kar yağışı yüzün- dcn. Muş. Bingöl. Erzurum Kars, Ağn, Ardahan. Iğdır, Tunceli ve Erzıncan'da yakla- şık 2 bin köy yolu ulaşıma kapandı. Bursa'da 300, Zon- guldak'ta da 233 köye de yol- lann kar nedeniyle kapanma- sı yüzünden ulaşım sağlana- mıdığı bildirildi. Kayseride de iki gündür devam eden kar yağışı. gün- lük yaşamı etkiliyor. Kent merkezinde 17 santimetre olan kar kalınlığı, Erciyes'te l,5metreyeulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak'ın Safranbolu il- çesinde okullar pazartesi gü- nüne kadar tatil edildi. Orta Karadeniz Bölgesi'n- de de yoğun kar yağışı yü- zünden Samsun, Ordu. Sinop ve Amasya'da 1403 köy yolu ulaşıma kapandı. Enerji nakil hatîanndaki anzalar nedeniy- le bazı köylere elektrik verile- miyor. Şanhurfa-Gaziantep karayo- lunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaşa- mını yitirdi, 21 kişi ağır yara- landı. Kaza önceki gece saat 22.00'- de meydana geldi. Gaziantep'- ten Şanlıurfa'ya giden Ethem Onyıldız yönetimindeki 63 DH 817 plakalı yolcu otobüsü, kar- şı yönden gelen Mustafa Yücel yönetımindeki 34 JF 36 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Ön- ceki gün başlayan kar yağışı yüzünden yolun kaygan oluşu, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olması ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğı bil- dirilen kazad'a iki otobüsteki yolculardan 13'ü yaşamını yi- tirdi. 21 kişi de yaralandı. Kazada yaşamlannı yitiren- lerin kimlikleri şöyle: "Vedat Yılmaz. Dilek Yıl- maz, Mehmet Aslaner. Musta- fa Akçan, Emine Yılmaz, Mustafa Yücel. Mehmet Hila- loğlu. Ali Burç. Vedat Canevi, Mehmet Manfuz. Abdullah Seyhan, Nihat Yağcı, Numan Ay. Nacıa Kır. Cevat Gündoğ- du. Mehmet Aslaner. Abdu- rahman Akyıldız." Dün İzmır. Muğla. Bursa ve Erzurum'da meydana gelen trafik kazalannda, Aysun Ka- raduman. Sebahattin Lüleciler, Sadık Saraçoğlu. Ayşe Çirkin adlı yurttaşlar yaşamlannı yi- tirdiler. politikalar açısından ciddi sı- . . , . . , _ . kıntılannyaşanacağınıönesür- daki görüşlerini belirten Özal. dii. Hilton'daki konuşmasınjda ise Özal. toplu iş sözleşmelerinin ekonomiye ağırbk verdi. hükümeti bunaltacağını açıkla- Ozal. Türkiye'de uygulanan vergi sısteminı eleştirirken ver- gisini ödemeyene hapis cezası dı. İşçi ücretleri belirlenirken, diğer sektörlerdeki ücretlerin göz ardı edilmemesi gerektığini venlmesı gerektiğini savundu. ıkaydedenÖzal,"Eğersektörler Özal, "Vergi vermeyene ceza vermelısınız. Bu. para cezası de- ğil sadece. Hapis cezası olmalı. 5 sene. Tanju'nun rakkamı gibi 10 sene. Bir hapis cezası verin bakalım nasıl şok oluyor. Vergi kaçırana 10 sene hapis cezası koyalım ve 5 tane de misal gös- terelim. Ondan sonra kımsenin vergi kaçıracağıru sanmıyo- rum" dedi. Özal, verginin her- kesten alınabilecek şekilde "nis- petlennin azaltılması" gerekti- ğini de savundu. Memur sendikalan konusu- na da değinen Özal, "Memur- lar, sendika, toplusözleşme isü- yoruz diyorlar. Tamam, buna itirazırruz yok. Ama o zaman Danıştay, idare mahkemesi ga- rantisi yok. O zaman çifte ka\- rulmuşluk olur. Her şeyi eğri- siyle doğrusuyla ortaya koy- mak lazım." diye konuştu. 2000'li yıllara giderken yöne- timdekı seçilmiş insanlara bü- tün yetkinin verilip verilmeme- sinin tanışılmaya başlandığını vurgulayan Özal şunlan söyle- di: "Siyasi sistemlerde değişim- ler yapılması gereklidir. Parla- menter sistemin. başkanhk sis- teminin tartışılması gerekir. Sadece iüraz ediliyor. Siyaseti- mizde bir daralma var. Bölün- me devam ediyor. Bir impara- torluk bakiyesiyiz. Bir küçük Amerika'yız. ama bir hamurol- muşuz. Parlamento sistemleri etnik. bölgesel özellikler taşır. Başkanlık sistemi tek kişivi seç- tiğiniz için birleştiricidir" Özal. taşıtlara uygulanacak olan verginin arttınlmasıyla il- gili olarak da "Hükümet bu kadar vergi arttınmına gitme- melidir" dedi. Özal. bu aşamada Türkiye'- nin önünde ciddi sorunlann da bulunduğunu vurguladı ve şun- lan söyledi: "Büyük çapta açığımız var. Kamu sektörü açığı bunlar. Yüzde 5-6'larda yüzde 15-16'- laraçıktı. Bunu aşağıya çekme- liyiz. KİT'ler devletin üzerinde bir yüktür. Her ne pahasına olursa olsun bunlar devletin üzerinden atılmah. Bunlan at- mayı her yıl bir yıl daha geriye itersen açık katlanarak artar. Sosyal güvenlik sistemi bugün çözüm bulunamazsa 5-10 yıl sonra çok kötü bir döneme gi- recek" The Marmara'da sözleşme imzalandı Meral: Bugün son öü üü N apımcılığını Sabahattin Çetin'in, yönetmenliğini ise Başar Sabuncu'nun üstlcndiği Nâzun Hikmet'in oyunundan a>m adla sinema- ya uyarlanan 'Yolcu' fılminin başrollerini Tank Akan, Müjdc Ar, Halil Ergün \e Berhan Şimşek paylaşıyor. (AHL ANTMEN) Nazjm'ınoyınuı beyazperde 'yoku'su KültürServisi-Nâzım Hıkmetın 19401ı yıllardayazdığı "Yolcu" oyunu. devlet desteğiyle sinemaya uyarlanıyor. Kültür Bakanlığı ile TRT'nin de desteğiyle loplam 2 mılyar 200 milyon lira bütçeyle Kars'ın Sankamış ilçesinde gerçeklcştirilecck filmin yapımcılığını Sabahattin Çetin, yönetmenliğini Başar Sabuncu üstleniyor. KurtuluşSavaşı sırasındacepheyeaskergötürentrenlerin ıransıt geçtiğı bıristasyonda üçkişi arasındageçcnolavlan konualan "Yolcu" fılminin başrol oyunculan ise Tarık Akan. Müjde Ar. Halil Ergün ve Berhan Şimşek. Sinema Eseri Sahipleri Mcslek Bırliği'nde dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerinsorulannı \;ınıtla\anfilmekıbininözellikleNâzım nedeniyle biraraya gelmekten mutlu oldukları gözlendi. Bu kadar "dışlandıktan" sonra sonunda devlet desteğiv le böyle bir filmin gerçekleştirilmesinı "şaşırtıcı" bulmadığını söyleyen yönetmen Başar Sabuncu. "Ben bunu birdüşünce hareketinin, özgürleşme adına doğal bir adımı olarak görüyorum" dedi. "Yolcu" fılminin başrol oyunculanndan Tank Akan. önceki yıllardaçeküği "Su Da Yanar' fılminden örnek vererek bugün gelinen "umut venci' dunım hakkında şunlan söyledi: "Ülkemızebaklığımız zaman çok yolaldığımızıgörüyoruz. "Su Da Yanar' filminde Nâzım'ın filminı çekmek isteyen bir yönetmenı anlatmıştık, o zaman bile başımıza gelmedik kalmadı. Arkamızda daha demokratik bir devlet var artık ve ben bunu özellikle genç kuşaklara Nâzım'ı anlatmak yolunda önemli bir adım sayiyorum. Bufılm. yavaşça açılan bir kapı nıtelığındc. Amacımız Nâzım'ın okullarda okutubnası. Herhalde bunu da başaracağız." Ertem Eğilmez'in arabesk furyasıyla dalga geçen fılmi' Arabesk'ten bu yana hiçbir fılme "evet' demeyen Müjde Arda Nâzım'ın 'cazibesine' kapılarak 'Yolcu'filmindeoynamaya karar verdiğini söyledi. Müjde Âr, "Nâzım bu oyunu 1941 'de yazmış. Ancak bugün bile tazeliğini hiç yitirmemiş bir oyun bu. Nâzım'la adımın aynı yerde anılmasını isledim. bu benim için çok güzel" dedi. Yapımcı Sabahattin Çetin. "Yolcu" filmi için TRT'den alınan desteğin oybirliğiyle sağlandığını ve TRT'nin para yatınmı olarak olmasada filmin özellikleartıstik ve teknik kalitesini yükseltmek açısından çok katkılan olacağını söyleyerek "Daha önce bazı özel televizyon kuruluşlany la da konuştuk. ama bizc fllrnde kaç taneerotik sahne olduğunu sordular... Bizim derdimiz Nâzım; bunu anlatamadık" dedi. sözümüzü söyleyecegiz Ekdnomi Servisi- TüW-İşin yeni genel başkanı Bayram Me- ral göreve geldikten sonra ilk toplu iş sözleşmesini ımzaladı. The Marmara Oteb işvereni ile TOLEYİS arasında dün 480 iş- çiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imza törenine katılan Bayram Meral. kamuda sözleşme bekk- yen 120 bin ışçi için son sözün bugün söyleneceğini, Devlet Ba- kanı Şerif Ercan'ın dün Başba- kan Süleyman Demirerie yapü- ğı görüşmenin sonucuna göre tavırlannı bebrleyeceklerini söy- ledi. Devlet Bakanı Şerfi Ercan'- la önceki gün yapılan görüşrne- de de yüzde 60 zam önerisinin tekrarlandığını ve "Hazine'de para yok" denMğini anlatan Meral," 12 yıldır hep aynı sözleri dinledik. Yine aynı şeyi söyledi- ler. Biz sözleşjmelerin yüzde 86 ile tamamlanmasını istedik" de- di. Meral, kamuda ilk grevin bugün Gima işyerlerinde başla- tılacağını büdırdi. Bayram Me- ral hükümete tarudıklan sürenin dobnak üzere olduğunu da söy- ledi. Toleyis Sendıkası ile The Marmara Oteb' işvereni arasın- da dün imzalanan toplu iş söz- leşmesiyle birinci yıl ücretfcre yuzde80ücrctzammıartı lObin lira kıdem zarnmı yaplacak. Sözleşmeyle işçi ücretleri birinci yıl brüt 10 mılyon 600 bin ikınci yılda 16 milyon 700 bin liraya yükselecek. Grev dalgası geliyor • Türk-İş toplu sözleşmeleri uyuşmazhkla sonuçlanan sendikalara direktif vererek grev prosedürünü hızlandırmalannı istedı.Kamu sektöründe90 bin işçinin 15 ocak tarihine kadar greve çıkması hedefleniyor.İlk grev bugün GİMA işyerlerinde başlıyor. GÜNEŞGÜRSON ANKARA - Kamu kesimi toplusözleşmelerinde hükü- metle anlaşamayan Türk-İş, grevler için yeşil ışık yaktı. Türk-İş, 90 bin kamu sektö- ründe çalışan işçinin, 15 ocak tarihine kadar tüm yasal pro- sedürleri tamamlayarak. gre- ve çıkmalannı planlıyor. Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu. 15 Ocak 1993 tarihi- ne kadar "peyderpey" grevle- rin başlatılması ve grev prose- dürlerine hız verilmesini kararlaştırdı. Tezkoop-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Gıma işyerlerinde çalışan 1328 işçi de. bugün ilk greyi başlatacak. Grev, Türk-İş Yönetım Kurulu tarafından desteklenecek. Türk-İş Kamu Koordinas- von Kurulu, toplusözleşme görüşmeleri uyuşmazhkla so- nuçlanan ve grev karan alı- nan 13 sendika genel başka- nıyla yapılan toplantıda, grev prosedürlerinin hızlandınl- masını kararlaştırdı. Türk-Iş, bu karar çerçevesinde, toplu- sözleşme görüşmeleri süren sendikalara. grev yasağı kap- samında bulunmayan işyerle- riyle ilgili uyuşmazhklann "süratle sonuçlandınlması" ve " 15 OcaTc 1993 tarihine ka- dar peyderpey greva başlan- ması" talimatını verdi. Buna göre. toplusözleşme görüşme- leri uyuşmazlık aşamasında olan sendikalar. fıili grev ka- rarlannı 15 ocak tarihinden önce alacaklar. 1992 yılının ikincı yansında toplusözleşme görüşmeleri tı- kanan 121 kamuişçisinden31 bin 188'i grev yasağı kapsamı- na girdiğt için. ancak 9 sendi- kadan 90 bin işçi greve çıkabi- lecek. 1993 yılında da 465 bin işçinin sözleşmesi yenilene- cek. Grev yasağı kapsammda bulunan sendikalar da, grev uygulamalannı. çeşitli eylem- lerle desteklevecekler. Uyuşmazlık nedeni Türk-İş. 1992 yılmın ilk alü ayında bağıtlanan sözleşme- lerde birinci altı ay için yüzde 50, ikinci altı ay için yüzde 48 oranında ücret zarnmı yapıl- dığını açıkladı. Bunun ortala- masının da yüzde 86 olduğu- nu belirten Türk-İş, yılın ikinci altı ayında da bu ücret zammınm yapılması- nı istiyor. Hükümet de, birinci altı ay için yüzde 30, ikinci altı ay için yüzde 23 oranında bir ücret zammı öneriyor. Türk- İş Kamu Koordinasyon Ku- rulu, bazı işyerlerinde düşük olan ücretlerde öncelikle bir iyileştirme yapılması gerekti- ğini savunuyor. iskenderun Ailece açlık grevindeler rlaber Merkeai-Hak-İş'e bağ- lı Öziplik-İş Sendikası. Türkiye Tekstil Sanayi İşverenlen Sendi- kası'na üye 11 işyerinde çabşan 9 bin 500 işçi adına grev karan al- dı. İskenderun'da Beledrye-İş Sendıkası şube yöneticıleri 800 belediye işçisine iki aydır ücret ödenmemesini protesto amaay- la eşleri ve çocuklanyla birbkte açhk grevine başladılar. Zongul- dak'ta belediye işçileri alacaîda- nnın ödenmesi konusunda bele- diye ile anlaşma sağknması üzerine bir aydan bu yana sür- dürdükleri eylemlerine son vere- rek dün sabah işbaşı yapülar. Öziplik-İş Sendikası'nın 9 bin 500 işçi adına aldığı grev kara- nyla ilgib yazıb açıklama yapan sendika genel başkanı Yusuf Engin, işverenlerin toplu sözkş- me görüşmeleri süresince hiçbır somut rakamsal teklif getirme- diklenni vurguladı. Belediye-İş Sendikası İsken- derun Şubesi yöneticileri. İsken- derun belediyesinde çabşan 800 işçinin iki aydır ücret alamama- • sını ve bır işçinin işine son veril- mesini protesto etmek amacıyla Dumlupınar Semti'ndeki sendi- ka binasından ilçe merkezindeki SHP örgütüne dek yürüyüş ger- çekfcştirdiler. İzrnir Kemalpaşa yöresinde kurulu Ege Seramik'te 1 Ocak 1993 tarihinde yapılacak toplu sözleşme öncesi işçi çıkanüyor. İşletmede 100'e yakın işçinin iş akitlerinin feshedıkiiği bildirildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle