16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25ARALIK1992CUMA CUMHURIYET SAYFA YURTHABERLERI 13 Kızgın taşeron sobaya tiner döktü Mugla nın Bodrum ılçebinde 2 yıl once meydand gclen \c9 kışının olmesıne \ ol açan facıanın bır benzen az kalsın av nı mahallede bır kez daha yaşanı\ordu MuteahhrtAlı Rıza Oka\ ıle oncekı gun alacak verecek \uzunden ka\ ga eden Şahın Demırel adlı taşeron sabaha karşı burova gırerekelındekı kapta bulunan tınen tupgazlı sobavadoktu Şahın Demırel kaçarken. bır anda oday ı saran ale\ ler. Muıeahhıt \lı Rıza Oka>"ın vanarak ağır yaralanmasına neden oldu Alevlerburonun\anındakı ınşaat ışçılennın \ atmakta olduğu oda\ a da Mçradı Ancak hem ışçıler hem de çe\ reden \ etışenlenn mudahalesı ve ıtfaıyenın zamanında gelmesty le zamanında sonduruldu • K\HRAM\NM\R\Ş (AA)- Kahramanmara} Mıllı Eğıtım Muduru Rafet Kameroğlu. dd\ ağın eğıtımdeven olmadığını. çocuklara şefkatle \e dostça vaklaşılması gerektığını behrterek bunauvmavanlar hakkında\usal ışlem vapılacağını bıldırdı Karadeniz'de bu yıl hamsi bol. Balık ürünleri fabrikalannda bacalar tekrar tütmeye başladı Haııısi fabrikalarm kapısma vurdu• Uzmanlar, balık ürünlen fabnkalannın sayısının hızld artmasının vanhşlığı uzennde durarak "Bu fab- nkalannhamsıbalığı ışleme kapaMteleri7000 ton gün dur Fakatbu kapasıtenın ancak\uzde 25-28'lık bolu- mu kullanılabıldığı ıçın fabnkalann talep baskısı, ba- lıkçılan hatalı a\lanma>a zorlamakta" goruşundeler durarak " Bu fabnkalann ham- sı balığı ışleme kapasıtelen 7 000 ton gun dür Fakat bu kapaM- tenın ancak yuzde 2*>-28 lık bo- lumu kullanılabıldığı ıçın fabn- kalann talep baskısı sureklı ola- rak vore balıkçılan uzennde artmakta onlan hatalı avlan- ma>a zorlamakta ve çok guçlu teknelerle katlıam vaptınlmak- tadır Yıllık denız ürunlen ure- tımı 1 5 mılyon ton olan İspan- ya da bıle balık urunlen fabn- kalannın toplam kapasıtesı Karadenız bolgesındekı 20 fab- nka kadardır Bu vılkı rekolte- nın bolluğu kımseyı sevındır- mesın Geçmıstekı sıkıntılan onumuzdekı avlanma donem- lennde tekrar ya^atmak olası- dır Bu nedenle bazı onlemlen daha şımdıden almak gerekır' bıçımınde gorüş bıldırdıkten sonra ahnması gereken 3 mad- delık onlemlen de şovle sıralı- \orlar CEMİL CİĞERİM karadenız Bolgesfnde ıkısı Et ve Ba- lık K.urumu - na an 20\e yakın balık urunlen fabn- kası bırkaç yıldan bu \ana ışleyecek hamsı bulmakta zorluk çekerken. bu yilkı bolluk karşısında tam ka- pasıte ıle çalışmaya başladılar Turkı>e"nın balık uretımınm yuzde 85"ının sağlandığı Kara- denız de bu oranın gıderek duş- mesı \e yore halkının bıle ge- reksınımını karşılayamavacak duzeye ınmesıyle kapılanna kı- lıt vurmak zorunda kalan balık ürunlen tabnkalannda bacalar tekrar tutmeye başladı Lzmanlar. balık urunlen fabnkalannın sayısının hızla artmasının \anlışlığı uzennde FiMtamMı Sursan Yakakent Balıkçtitk Koop Saboğtu Demas Etve Balık Kurumu Bai-Koop Çarsıbası Baf Koop Etve Balık Kurumu Karsusan Karbasan Papıla (Gemı Fabrıka) Busan Sıdemsan Cansusan Dalyart Sutas Sıbat Sursan Baysun Balıksan K«-ita$Yert Yakakent (Samsun) Yakakent (Samsun) Terme (Samsun) Fatsa (Ordu) Fatsa (Ordu) Bulancak (Gıresun) Çarsıbası (Trabzon) Trabzon Trabzon Pazar (Rıze) Pazar (Rıze) Delıce (Ankara) Gerze (Sınop) Gerze (Sınop) Gerze (Sınop) Gerze (Sınop) Gerze (Sınop) Gerze (Sınop) Gerze (Sınop) Gerze (Sınop) KapMftt İTM/fiH| 800 100 100 100 300 100 150 400 600 400 100 100 300 600 300 300 600 600 600 600 "1 Karadenız dekı balıkçı teknesı sayısi dondurulmalıdır 2 Belırlı kapasıtenın ustun- dekı teknelenn Karadenız e çı- kışı engellenmelıdır 1 Balık urunlen fabnkalan kapasıtesı Karadenız ın balık ureıım gucune gore duzenlen- melı uretım gucu ustundekıler kapatılmalıdır Uzmanlann ortaya attıği savlara katılmadıklannı söyle- ven balık urunlen fabnkalan- nın vonetıalen ıse Karadenız'- de balığı \unus balıklannın tu- kettığını ılen sürduler Balık urunlen tabnkalanndan SL- TAŞ'ın Muduru Gurtan Ham- sıcı. "Y ılda mılyonlarca ton balık tuketen yunus balıklan dıkkate ahnmavıp dışandakı bacalar hedef gosıenlerek 'Ka- radenızı bıtıren fabnkalardır demek en buyuk yanlışlıktır Ancak bundan sonrası ıçın ka- pahitenın arttınlmaması balı- ğın değışık şekılde ınsan gıdası olarak değerlendınlmesı açısın- dan. yatınmlann değıs,tınlmesı teşvık edılmesı doğrudur Şu gerçeğı herkesın bılmesmı ıste- nz kı balığı bıtıren balık urunle- n fabnkalan değıl yunus balık- landır Kısacası denızın altın- dakı guç olan vunuslar denızın ustundekı guç olan balıkçılar karşısında daha buyük olanak- lara sahıptırler dedı Llkemızde babk ununun ge- nellıkle ıstıhsal fazlası hamsı- den elde edıldığıne değınen Hamsıcı şunlan sovluyor '"Hamsıden elde cdılen balık unundakı proteın değerlen dı- ğer balıklara oranla yuksektır Bu da hamsının balık unu ham- maddesj olarak mukemmel ol- duğunu gostermektedır Yıllık ortalama hamsı ıstıhsdlı yakla- şık 300 bın ton avanndadır Bunun yaklaşık yüzde 7O'ı ba- lık urunlen fabnkalan tarafın- dan hammadde olarak kulla- nılmaktadir Bundan da \akla- şık 30-35 bın ton cıvannda balık unu elde edılmektedır Yı- ne aynı mıktar hammaddeden 20-25 bın ton balık yağı elde edılmektedır Bolgemızdekı fabnkalar vılda 40 gun çalış- maktadır Ahlındaıdealolanbu fabnkalann yılda lOOgunçalış- malandır Yanı fabnkalar 100 günde asgan 500 bın ton ham- madde ışlemelıdırler Llkermz- de halen toplam ıstıhsal bu sevı- yeve uldşmamıştır Gorüluyor kı balık unu uretım kapasıtesı h l onundedır' Hamsi nedir? Bu arada dunyanın hıçbır ül- kesınde avlanan denız urunlen- nın hemen hemen tamamına yakınının taze olarak tuk^tıl- medığıne dıkkat çeken KTÜ Denız Bılımlen Fakültesı De- kanı Prof Dr Salıh Çelıkkale de hazırladığj "Hamsı nedır, nereden gelır nereye gıder0 N'a- sıl avlanır, nasıl değerlendınhr, nasıl değerlendınlmelıdır9 '" ko- nulu bır araştırmaMnda hamsı sanayıının onemı uzennde de, durdu Bahkçılıkta ılen gıtmış u k kelerde balıklann buyuk bw^ kısmının \an mamul vcya tarih mamul olarak tüketıldığmç" dıkkatı çeken Prof Dr Çelık-2 kalc. "Taze tuketım gunubırlık pazarlamayı gerektınr Bu ıse; çok zor olan bır pazarlama şek- lıdır Bunda tam başanlı olmak mûmkun değıldır Bu nedenle ınsan yiyeceğı hamsı, balık unu! yağı sanayııne gıtmekte ve çok1 daha az ekonomık olan bır de- ğerlendırme şeklı ortaya çık- maktadır" dedı KülKir • Sanat 232 64 26 • 23O 21 87 BARRYMORE ZEHİRLİ SARMAŞIK POISON IVY 1 OCAK'TA fAŞIRACAİSMlZ BEYAZLAR BECEREMEZyg (25701 62) I2J»1İ15-)«J(HH5-2115 X M f U (JBWUC2 (5!«»W) 11JO-H.00-16JHU5-2I.00 Hrtpti (2476315) UJ<m.0O-l6JO-H0fr2l45 UfcyMOOA (337012» 1915 m..»*;ps—.», BASIC INSTINCT fo*5lTE (247 49 471 1100-1345-16 30 19 0O-2H5 •cr«0İuStHEPOf (2511176) I1.»H.15-I4.45-H 1«I45 tl«sltf«l (516 2660) I1J»11»16.»11»2100 Uai«rlKlILJ (572MÎ91 IIM-13JO-1İİS-IMS21J0 IdluyMOM (337012») I1JHİ15-1İ4»)» 5. HAfTA KANUNSU2 GİRÎŞ 9dıStT!2 (247 M 47) 12C»M3O-140O!9 3O-n00 «. HAfU Bütün Kutsal Kitaplann llk Emri " ASLA ÖLDÜRMEYECEKSİN " Oldurme" konusunda bugune kadar ı yapıimışen guçlu Slm DunyaSınema Sanatının dorLklanndan bın ÖLDÜRME ÜZERİNE BİR FİLM Yöı.: Krıynlof KIESLOWSKI Bu fılmın etkılennden uzun süre kurtulamayacateınız CANNES FESTIVAÜ JURİ OZEL ODULU BERLIN FESTIVALI ALTIN AYl (BUYUK ODUL) AVRUPA OSCAR'I (FEUX) BUYUK ODUL Beyoğlu FtTAS (249 Ol 66) 11 30 141516 30-18 45 21 00 244 35 M • 247 3* 34 D LCoburn Komedi 2 bölüm KONKEN PARTİSİ Yıldız Kenter Müsfik Kenter Per ş.-Cuma 21.00 C.tesi-Pazor 15.00-11.00 Kvhur Bakanl^ı desteğı ile gertektestırilmiştir »GONUL ULKU GAZANFER ÖZCAN TTYATKOSU246 80 91 KUYRUKSUZ YALAN Komedi 3 percle Per? Cuma C tasi 21 00 Pazar 15 00 ve 19 00 (P t$sı Sılı, Çarj ESKİ YEŞİL VARYETE-TİYATRO-JAZZ AYDIN ESEN T R I O JAZZ : 9 $ luııtd* Salı Carş - Perş Cuma C tesı 01 00 254 35 09 TUNCAY OZINEL TIYATROSU F«rhan Şensoy'un iBİZİM SINIF Muzıklı Gulduru 2 Bolum C.tesi 15.30 • Pazar 18.30 Kükür lakanlıgı KalkıUnyU USKUDAR IEID. ALTUNIZADE KULTUR MERKEZI333 65 28 800. OYUN IST1KUU ÜD N0-14010.251IIU-U F«: 744 4127 Ferhan Şensoy FERHANGİ Şl PAZAR 1 5 30 1 8 30 Ferhcy] Şemo/un GULE GULE GODOT CTESİ 15 3 0 21 OO BiziiD Tiyairo / Karaca Tivatrosu nda 2+5 24 90 Sab ve Cuma 18 30 Buchner Yon: Zafer Diper BOĞUIMA Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 87 | i S T A N B U L B E L E D İ Y E S I J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I TİYATROSEVERLERE ONARIMI TAMAMLANAN HARBİYE M ERTUĞRUL ve FATİH REŞAT NURİ TİYATROLARI PERDELERİNİ O C A K A Y I N D A A Ç I Y O R Harbiye M Ertuğrul'da: Molierenin "TARTUFFE"ü Fatıh Reşat Nun'de Memet Baydur'un "VLADIMIR KOMAROV'u BILET SATIŞLARI 28 ARALIK PAZARTESI GÜNÜ SAAT 11 00'DEN ITIBAREN SATIŞA SUNULACAKTIR. I S T A N B U L B E L E D İ Y E S İ ŞE H İ R T İ Y A T R O L A R I lUskudar Musohipzode CelolB Kadıkoy Haldun Taner .Sahnesi{333 03 97) • Sahnesi (349 04 63) Loleh BELLON ÖYLE BİR SEVGİ Kİ Turkçesı Mualla GENEZ Yoneten Engın GÜRMEN (22-27 Aralık) Lyte KESSLER ÇIKMAZ SOKAK ÇOCUKLARI TûrkçesıAh NEYZ! Yöneten Gencay GÜRUN (22-27 Aralık) Gaziosmanpoşa Sahnesi (578 60 67) Musahtpzade Celal FERMANLI DELİ HAZRETLERİ Yoneten Engın ULUDAĞ (25-26-27 Aralık) OyunGunlen Salı 20 30 Çarşamba 15 00 20 30 Perç - Cuma 20 30 C teıı 15 00-20 30 Pazar 15 00 18 30 GİŞELER TİYATRO GİŞELERİNİN DIŞINOA VAKK0RAMA TAKSİM (MERKEZ) VE KADIKOY HALDUN TANER (MERKEZ) GİŞELERİNDE DE BllETSATILMAKTADIR E S K İ Y E Ş İ L VARYETE-TİYATRO-JAZZ 22 30 UGUR YÜCEL MAZHAR-FUAT-ÖZKAN Salı Çarş - Perş - Cuma - C tesı 255 20 20 /254 35 09 L££İJ T ı v A UskiMİar B*ledryesı Altunızade Kuft Merk 333 65 28 DELİ EMİNE Yazaıc Vasfı Uckan Yârc Ens Fosforoğhı _ Çorş. 1S30 21 00 Ctesı 18 00 71 00 / Pozar 15 30 (tlitı lıtcıfıfı tıikıltı rlı tam rolünUnactamı.. AMİ/\H l Hİltl İl( IİYVIIUKSI) $ # f # » € 9 t * f • § | MÜJDAT GEZEN [Nİ \ 1 I SANAT MERKEZi | A " ' ^ ^ • T T T i m c f T l i B I Yön: SAVAŞ DİNCEL ISTANBUL f DEVLET S S İ TIYATROSU AKM BUYUK SALON 25156 00/254 (mt-2130 Poıar 14 00,19 00 Azız Nesın j YAJAR NE YAŞAR ! NEYAJAMA* \ Yonefen Kenan Işık ! 26-27 Aralık ] W Shakespeare MACBETH Gorki Bertolt Brecht Yön: Zeki Göker Müzık: Kemal Günüc ABT Kültür Merkezi icin 5000 Bilet Kampanyası Perşembe Cuma 20 00 Ctesı Pazar 15 30-1830 KOCAMUSTAfAFASA CEVRE TIYATROSU'NDA 585 52 63 SONIOOYUN Yön: SAVAŞ DİNÇEL Cumı 20.30 •(.!«! 1I.Ö0-J0.30 Pııır 15.00-11.00 T«l: 3 4 t 10 72-73-74 Kullur Bakanlığı Kalkılanyla Sinema Tiyairo Gösteri 232 64 26 23O 21 87 Yöneten Kenan Işık 2-3 Ocak AKM KONSER SALONU 251 5400/254 (mMlM.PomrUOO Patnck Suskınd KONTRABAS Yoneten Metın Belgın 26 Arahk C »esı Sabahattın Kudret Aksal KAHYEDE ŞENLIK VAR \ Yon Turgay Kanturk i 27 Araiık Pazar '• Bakırkoy Beledıye Tıyatrosu: TAKSİM SAHNESİ 249 4144 Sal, Car. Per Cum: 20 30 Cmt 1500,20 30, Pazor 1500 Yuksel Pazarkaya , FERHAT'IN YENI ACILARI Yoneten Raık Alnıaçık 22-23-24-25 26-27 Arahk Barbara Scrjottenfelt YEDIKADIN Yoneten Engın Cezzar 29-30 Aralık 2-3 Ocak Umıt Denızeç UÇAN ŞEMSIYE Yöneten Turgut Denızer 26-27 Aralık (11 00) 2 3 Ocak (11 00) AYRICA BILET SATIŞ Vakkoroma Taksım: 251 15 71 Vakkoroma Suadiye: 360 90 90 Gallerıa Dan : 559 95 60/1104 Yeni Karamürsel Şışlı 248 41 20 (3 Hal) AKM ODA TİVATROSU 251 56 00/254 SoUar, Per, («m 19.00 (ı* 15 00,1100 Pazür 15 00 ! Mf m W Baydur \ DUDUKLUDE i KIYMALIBAMYA î Yoneten Can Gurzap t 22-23-24 Aralık Aleksp/ıder,pelman YUZYUZE Yon Çetın IPEICKAYA 25-26-27 Aralık Burak Mıkaıl Uçar , UMUT CINAYETIs Yon Zekaı Muftuoğlu f 29-30 Arahk 2 3 Ocak CATAICA BELEDIYE TIYATROSU M913 70 Bernard Slode ROMANTIK | KOMEDİ i Yoneten Suna Akbel f 25-26-27 Arahk ı • i Umıt Denızeç ; UÇAN ŞEJMSIYE l Cocuk Oyunu i Yon Turgut Denızer i 23 Arahk (17 00) VEFAT Baromu/un 10110 sıcıl sayısında kayıtb AVIK4T RIZA DOĞAN TÜRE vefat etmıştır Azız meslektaşımızın cenazesı cuma gunu (bugun) Galıppaşa Camu'nde kılınacak oğle namazını muteakıp Kozlu Mezarlığı'na defnedılecektır Merhuma Tann'dan rahmet, kederlı aılesıne ve meslektaşlarımıza başsağlığı dılerız ISTANBUL BAROSL BAŞKAMJGl T.C. BLRSA 1. İŞ MAHKEMESİ EsasNo 1989 248 DavdLi SSK Genel Mud tardfınddn ddvalıldr Omer vc Cıhdt Ül- kcr alc> hlcnne mdhkememıze açılan rucuan tazmınat daiasının yapı- Ian\argıldmasısonunddvenien21 !1 1992 tarıh 989 248 esds992*571 karar sa>ılı ılamı ıle 17 860 60^ lıranın ona> tanhınden ve 27 280 lıranın odeme tan- hındcn ılıbaren \V) \asal fdizı>le bırlıklt toplam 17 887 885 lıra ku- rum zardnnın ddvalılardan muştcrcken ve mutesclsılen tahsıl edılerck davacı kuruma odcnmcsınc, fazla ıstemın reddıne 178 606 lıra pcjın vc 11 800 lıra başvurma olmak uzere toplam IKO 406 lıra ılam harcının davalılardan lahsılıne - Davacının 802 ^00 lıra mabrafından hak cdışc gorc 800 000 lırası nın davalılardan alınıp davaaya odenmesıne Tarıfcvc göre 782 7 58 lıra vekıl ucrctının davalılardan alınıp da- vacıya (xlcnmcsınc daır temyızı kabıl olmak uzere davacı vekılının yu/unc kaı>ı davalılann vokluğunda karar vcrılmışolmakla Anılan karar ddVdlıldrd leblıg edılemedıgınden 7201 sayılı leblı- gal Vdsasının 2S maddcsı uyarınca tcblıg olunur (llancn tcblıg son ılan lanhındcn ıtıbaan 7 gun sonra ydpılmı^ sdvılır) Basın 47712 ÇALINTI OTO 13 Aralık 1992 gunu Bahçelıevler, Altın Sokak'tan çalınan 34 LZY 23 plakalı, 1992 model, beyaz bınek Toros (jtomobılımı gorenlerın ya da hakkında bılgısı olanların aşağıdakı telefonumu arayarak bıldırmelerını rıca ederım Otomobılırnın bulunmasını sağlayacak kışı odullendırılecektır Birol Şahin Tel: 512 05 05 / 485 - 486 555 04 73 ÜNYE KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Davacı Yaşar Sönmez ve mudahıl davacılar Yusuf Sönmez ve Nacı Yeşıl larafından davalılar Faruk Alp ve arkadaşlan aleyhıne açılan kadastro tespıtıne ıtıraz davasının yapılan açık yargılaması sonucun da, l Davacı Yaşar Sönmez ve mudahıl Yusuf Sönmez ve Nacı Yeşıl'ın ıtırazlannın kabulune, Unye ılçesı Bayramca mahallesı 22 ada, 2-66-67 parsellenn mulkı yet hıssesıne yönelık tespıtlennın ıptalıne, Ünye ılçesı Bayramca mahallesı 22 ada 2 no lu parselın, "tarla" vasfında 10 640 m! yuzölçümünde tamamı 288 hısseye ıtı bar edılerek kayıt mabklennden tdns Alp'e aıt 96 hıssenın tespıt tan- hınden öncekı noter satış vaadı senedıne ıstınaden tamamının, Yıne tespıt malıklennden ölü Abdullah Hılmı evlatlarından Mus- tafa ve Adıl Alp'ın noter satış vaadı ve mahkemedekı kabullenne gö- re 20 hıssesının, kı toplam 116 hıssesını Mehmet oğlu Yaşar Sönmez adına, Abdullah Hılmı evlatlan Mustafa ve Adıl Alp'ın noter saüş senedı ve mahkemedekı kabullenne göre 20 hıssesının mudahıl tbrahım oğ- lu Nacı Yeşıl, 8 hıssesının Mehmet oğlu Yusuf Sönmez adına, 24 hıssesının Abdullah Hılmı kızı Nebahat Alp'e, 24 hıssesının Abdullah Hılmı kızı Emıne Alp'e, % hıssesının tespıt mahkı Hulusı Alp adına, ancak ölraüş oldu- ğundan dosyada mevcut veraset ılamı uyarınca, 24 hıssesının eşı Şazıye Alp, 18 hıssesının km Pakıze Alp, 18 hıssesımn kızı Melıhat Alp, 18 hıssesının oğlu Ünal Alp, 18 hıssesının oğlu Mustafa Metın Alp adına tapuya tescılıne, Yıne 22 ada 66 ve 67 no lu parsellenn ıse davacı Yaşar Sönmez ve arkadaşlan adına hısselı olarak tapuya tescılıne karar venlmış, an- cak hıssesı ıptal edılen 22 ada 2 no lu parselde malık olarak gözuken Şakır oğlu Temel'ın tum araştırmalara rağmen teblıgata elverışlı açık adresı tespıt edılemedıgınden Unye Kadastro Mahkemesı'nın 16 II1992 tarıhlı 1988/175 esas ve 1992/112 sayılı kararının teblıgat yapılama dığından bu ılanın gazetede yayınlanrnasından 15 gun ıçınde temvız haklarının bakı olduğu ve bu sureden sonra hukum kesınleşeceğın- den teblığ yerıne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 2 12 1992 ENONOMİK VC TOTLUMtAL TARIH VAKFI V KUŞAKLAR BULUŞMASI TOPLANTl DİZİSİ 8 Prof. Dr. MUZAFFER \KSOY 26 ARALIK 1992 CUMARTESİ SAAT 14 00 MARMARA BELEDİYELER BIRLtĞl KONFERANS SALONU ADRES Istanbul Tıcaret Odası Yanı Zındankapı, Değırmen Sokak 15 34460 Emımönn İSTANBLL Tel 513 52 53 513 34 72 513 39 01 İLAN ÜSKÜDAR1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NE 1992 219 Dav acı Senem Akgûl v ekılı tarafından davalı Mustafa Akgûl aleyhıne ıkame olunan boşanma dav asının duruşmasmda, Umranıve M ustafa Kemal mahalleM 3029 sokak no 4 D 5 Umranıye adresınde ıkamct ettığı bıldmlen. fakat bu adresınde kendısıne teblıgat yapılamayan davalının teblıgata sanh adresı zabıtaca da tespıt edılemedıgınden ılanen teblrgat y apılmasına karar venldığmdendavalı Mustata Akgul'un 16 2 1993 gunü saat 10 00 da mahkememızde yapılacak duru^mada bızzat hazır bulunması vey a kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı mahkemede hazır bulunmadığı veva kendısını bır vekılle temsıl ettırmedığı takdırde tdhkıkat ve yargılamava vokluğunda devamedılıp karar venlebıleceğı (HL'MK nun2M 377)da%ddılekçesı\eduru$magününundavah Muslafa Akgul'e teblıgı yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 17 12 1992 Baun 14299 ILAN BEYOĞLU 3. AŞLİV E HLKLK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosvaNo 1991 100 Davdi.1 Dcni7 Toprak tarafından davalı Rozalya, Vasılkı. Nıkd Lcvontıs aleyhıne açılan gaıplık davasında Mahkemcmızın 20 10 1992 tarıhlı ara kararı geregıncc gaıplıklen ısicnılcn Beyoglu (,ukur mah Kadın gkmazında kaın W0 ada 22 parscl sayılı taşınmazın malıklcrı Rozalva Vasılıkı Nıka Levontıs ın olu vt)d dırı oidugu bılınmcdıgındcn g<ııplıgınc karar viTilmesı ıslc- ııılmı^ \c ıkınu kı./ga/tU ılam IIL adı gc<,t.nlcrın olu veva dırı oldukla- rını bılcnİLrın mahkLmcmı/ın 1991 |(>0sa)ilıdos\asına muracaatel- nıelen rııra olunur 20 10 1992 Basın İLAN ZEYTİNBLRNU 2. AŞLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ 1992 M4 Davao Ayhdn-Sdkd Haşım Saka vekılı tarafından davalı Galıp Bayram alcyhınc açılan tazmınat davasında. Aksarav Sofular mah Ragıpbey Sk No 6 6 Aksaray adresmde bulunan davalı Galıp Bay ram adına vapılan teblıgat ve araştırmalara rağmen teblığıne sanh adresı tespıt edılemedıgınden yargılamanın ılanen )apılmasına karar \enlmıştır \ argılama gunu oian 20 I 199^ gunu saat 9 S5 te mahkemede ha zırbulunmaM vcya kendısını bır vekılletemsıletünnesı HL'MK nun 509 ve 510 mdddesi gereğınce bu dava ıle \ar>a dclıllennı ıbraz etme- len aksı halde vargılama vokluğunda yapılarak karar venleceğı ıla- nen teblığ olunur 15 12 1992 Basın 14438 İLAN BAKIRKOY 4. ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Savı 1992 666 Ls 1992 842 Kr Bakırköy Ycnımah cılt 005 II savfa 62 kutuk I265'te nüfusaka- vıtlı Muslafa veRefi)edenolmd23 08 1951 D lu Çetın Kala nın hac- nnc nidhkememızce 20 10 1992 tanhlı karar ıle karar venlmış olup kcndiMnc Metın Kala nın vası tayınıne karar venlmıştır llaılılenn hakımlıaımızemuracaatlan ılan olunur 13 11 1992 Basın 14333 ILAN KADIKÖY İKİNÇİ ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1992 12IKaTa Kadıko) Caferağd mahallcsı Ağabey sokakla kaın 33 palla 151 ada vc 7 parscl sayılı gaynmenkulun hısscddrlarından olan Jıravır Scrkısvan ın adrcM tespıl edılemedıgınden Kddıkov 2 ncı Sulh Hu- kuk Mahkcnıcsı ııdc dcvarn cden 1991 S7I sayılı dosvada tcmsıl et jiKk u/crt Isunbul Dellerdan Sez»ıı Onaral kayvım tavınedılmı^lır KcvtiM.nl m olunur 26 II 1992 Basın 14407 DÜZELTME 1992 1281 Izmır 7 Sulh Hukuk Mahkemesı nın 1992 1283 E sayılı dosyası ıçın 28 Kdsım I992gunundeydvım!anangdzetededuruşmagunuzu- hulen 20 12 1992 saat 9 00 d bırakıldıeı yazılmış ıse de duru^ması 291 12 1992 günusaat 9 00 olarak düzeltıldığı ıknen teblığ olunur 18 12 1992 Ba5m 47785 Apron kartıını kaybettım Geçersızdır KariNo II4S-Î 74FERYAR1C1 kımhğımı kaybettım Hukumsuzdur TEZER SERDAR TIMUR Ansiklopedileriniz ve romanlarınız yerinizden alınır. 554 08 04
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle