24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 ARAUK1992 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER Tiran-Belgrad gerginliği •TİRAN (AA) - Arnavut hükümeti, veni Yugoslavya ıle sırunnda meydana gelen olaylarla ılgilı olarak Belgrad •"önetımini sert bir şekilde rotestoetti. Yeni Yugoslavya'nın Tiran Büyükelçiliği İşgüderi önceki gün Dışışleri Bakanlığı"na çağnlarak sırfsınır kuvvetlerinin Amavut vatandaşlanna yönelik eylemlen nedeniyle bir protesto notası verildi. Notada son olarak 11 aralık tarihinde uluslararası ahlaki veya yasal kurallara aykın davranan Sırp sınır askerlerinın bir Arnav ut vatandaşıru öldürdükleri hatırlatıldı Endonezya'da yeni bir deprem • CAKARTA(AA)- Endonezya"da geçen hafla meydana gelen şiddetli depremden sonra dün yeni birdeprem daha oldu. Flores adalannda meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 5.7 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı. Geçen hafta meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem 13 dakika sürmiişve yaklaşık 2 bin kişi ölmüştü. Erivan, ABlTden yardnnistedi •WASHINGTON(AA)- Eımenistan Enerji Bakanı SepuhTaşçıyan. Rusya'dan ülkesine yakıt ulaşımının güvenli biçimde sağlanması için ABD'den yardım istedı, aksi takdirde yüzlerce Ermeni'nin soğuktan donarak öleceğini ileri sürdü. Reuter Ajansı'na demeçveren Taşçıy an. Ermenistan'ınelinde 10 gün yetecek petrol stoku bulunduğunu bildırerek ülke ihtiyacırun ancak yüzde 50 sinin karşılandığını belirtti. Gürcistan'dan Rusya'ya • KOSOVA(AA)- Gürcistan Parlamentosu, Rusyahükümeüni, topraklanna yönelik saldırganlık polıtikası izlemekle suçlayarak "Gürcü Abaza çalışma alanı" olarak tanımlanan bölgedeki tüm Rus birliklerinin derhal geri çekilmesini istedi. Gürcistan Parlemontosu'nun önceki günkü kapalı oturumunda kabul ettiği konuya ilişkin karann dün açıklanan metninde Rusya'nın Abhazya'da "lnsan ve azınlık haklannı koruma bahanesiyle giriştiğı eylemlerin Gürcistan'ın içışlerinemüdahale anlamını taşıdığı" görüşüne yer veriliyor. Denktaş Camilionia göpûştû • LEFKOŞA(AA)- KKTCCumhurbaşkanı Rauf Denktaş. BM Güvenlik Konseyı'nin 789 sayılı karannda yer alan "Güven yaratıcı önlemler"in 7 şubatta yapılacak Rum başkanlık seçimleri öncesinde görüşülmesini kabul etti. Denktaş, BM Genel Sekreten'nin Kıbnsözel temsilcisi Oscar Camilion ile siyasi ve hukuk danışmanı John Paul Kavvanagh'ı dün kabul ederek birsüregörüştü. BM Güvenlik Konseyi'nin 789 sayılı karanndan sonra ilk kez BM yetkililerini kabul eden Denktaş, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Camilion'un yeni bir şey getirmediğini, kendilerinin iseKKTChalkının789 sayılı karara ilişkin görüşlerini duyurduklannı bildirdi. Bosna'yayardım yolaçıktı • ANKARA (AA)- Türkiye'nin Bosna-Hersek'e yaptığı insani yardımı sürdürdüğü ve bu amaçla Mersin'den ıareket bir geminin Hırvatistan'ın Ploçe kentinegittiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bosna-Hersek halkırun tırmanan saldınlar ve kış mevsiminin ağır koşullan altında yaşamlannı sürdürmeleri için zaruri ihtiyaçlanrun karşılanmasına kalkıda bulunmak üzere yapılan bu yardımın, 4 bin 400 ton ağırlığında ve 35 milyar lira değerinde olduğu belirtildi. Bosna-Hersek Devlet Başkanı, Bosnalı Sırplar'm lideri ile 2 ocakta Cenevre'de bir araya gelmeyi kabul etti Izzetbegoviç, Karadzicîlegörüşecek Belgrad'da muhalefet partikrinin secim kampamaları sürüyor. Yaşlı Sırp heyecanını >eneme>ip. Sırplarda zaferi simgele>en üç parmağını ha>a>a kaldırmış, coşkusunu dile getiriyor. Devlet başkanltği seçimleri yarın >apılacak.(REUTER) Devlet başkanlığı için seçimler yann yapılıyor • Türkiye'nin Bosna-Hersek yönetimi ile ortaklaşa hazırladığı ka- rar tasansmcia önemli olmayan ve öze dokunmayan bazı değişiklik- ler yapılarak ABD'nin desteğinin sağlandığı bildirdi. • 12 ABD senatörü, Boşnaklar'ın "Sırp vahşeti karşısında ölüm- den kurtulmalan ve öz savunmalannı gerçekleştirebilmeleri için" BosnaHersek'in silah ambargosu kapsammdan çıkanlması amacıyla Başkan George Bush'a mektup yazdı. Konseyi'nin manevra alanını genışletüklenni belirtti. BM'deki diplomatik gözlem- ciler. Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan ABD'nin, Genel Ku- rul'da vercceği oyun kendisini bağlayacağını ve bu nedenle Türkiye'nin Bosna Hersek'le ortaklaşa hazırladığı karar ta- sansında Konsey'ın manevra alanını genişletid nitelikte söz- cüklerle değişikhğc gıdilmesini istediğıni bıldiriyorlar. Mustafa Akşin, Bosna-Her- sek'e askeri müdahalede bulu- nulması tavsiyesiyle Güvenlik Konseyı'ne 15 ocak tarihine ka- dar verilen sürenin değışmedi- ğini de kaydetti. Bu arada Fransa, BM Gü- venlik Konseyi'ni, toplama karaplan konusunda toplan- tıya çağırdı. Diplomatik kay- naklardan alınan bilgiye göre BosnaHersek'tekı Sırp toplama kamplanna Avrupa soruştur- ma heyetinın girişinin kolaş- laştırmasını içeren bir karar ta- sansmın cle alınacağı top- lantının bu sabah yapılması beklenıvor. Dış Haberier Senisi - Bosna- yatımın en zor karanydı" diye Hersek Devlet Başkanı Alia konuştu. İzzetbegoviç'in Bosnalı İzzetbegoviç, bugüne kadar Sırplar'm liden Radovan Ka- Karadzic ile aynı masaya otur- radzic ıle 2 ocakta Cenevre'de mayı reddetmişti. görüşmeyi kabul ettiği bildiril- Lord Owen da yaptığı açık- dı. Türkiye'nin Bosna Hersek lamada.çatışmalara tarafolan- yönetimıyle birlikte hazırladığı lann yetkililerini, askeri komu- karar tasansına ABD'nin de tanlan ile birlikte çatışmalann destek verdiği beliruldi. sona erdirilmesi amacıyla 2 Bosna-Hersek Devlet Baş- ocakta Cenevre'ye davet ettik- kanı Alıa İzzetbegoviçin, Bos- lennı anımsattı. nalı Sırplar'm liden Radovan Türkiye'nin BM nezdindeki Karadzic ile 2 ocakta Cenevre'- daımi temsilcisi Büyükelçi de görüşmeyi kabul ettiği bildi- Mustafa Akşin, Türkiye'nin rildi. İzzetbegoviç. Bosna Hersek yönetimi ile or- Zagreb'te Hırvatıstan Dev- taklaşa hazırladığı karar tasa- let Başkanı Franjo Tudjman. nsında önemli olmayan ve özc Bosnalı HırvatlarınlidenMate dokunmayan bazı değişiklikjer Boban ve cskı Yugoslavya vaparak ABD'nin desteğini Konferansı Eş Başkanlan Lord sağladıklannı bildirdi. Owen ve Cyrus Vance ile önce- Büyükelçi Akşin. AAya ki gün bir göruşme yaptı. Gö- yaptığı açıklamada. karar ta- ruşmeden sonra, Karadzic ıle sansında bazı sözcüklenn ye- bır araya gelmeyi kabul ettiğını rinı değıştirerek ve bazı sözcük- belinen İzzetbegoviç "Bu ha- leri de ekleyerek Güvenlik Sırplartarihi seçim içinsandığa gidiyorBush'a mektup • ABD başkanlığına seçilen ve görevi 20 ocakta devralacak olan Bill Ginton, Sırbistan'daki seçimler için "akıl dışı zorbalığa son vermek için Sırplar'm pa- zar günü kullanacaklan oy ile bir fırsatlan var" dedi. Dış Haberier Senisi - Sırbistan'da. dev let baş- kanlığı seçımi yann yapılıyor. Ilımlı Milan Paniç ıle şımdıki devlet bsaşkanı milliyetçi Slobodan Mılosevic arasında geçeceği belirtilen başkanhk yanştndan kimin galip çıkacağı sadece Sırbıstan için değil, başta Bosna-Hersek olmak üzere tüm bölge için büyük önem taşıyor. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile ABD'nin yeni başkanı Bill Clinlon'ın seçimlerde Mılan Paniç'i destek- lediği haber veriliyor. Belgrad'daki kaynaklar, Paniç'in seçilme şan- sının daha yüksek olduğunu ancak ABD Dışiş- leri Bakanı Lavvrence Eagleburger'in. Milose- vic'ın "savaş suçlusu" olarak yargılanmasını istemesınin. kararsızlar üzerinde Mılosevic lehi- ne bir etki yapabileceğini belirtiyorlar. Tüm dünyanın dikkatle izlediği seçimler için yürütülen kampanya çalışmalan dün sona erdı. ABD başkanlığına seçilen ve görevi 20 ocakta • Miloseviç, ABD Dışişleri Bakanı Lavvrance Eagleburger'in kendisini savaş suçlusu ilan eden açıklamalanna atıfta bulunarak,'bugün bizi korkutmak ve dış güçlerle anlaşmaya ikna etmek için tehdit ediyorlar' dedi. dev ralacak olan Bill Clinton. Sırbistan'daki se- çimler için "akıl dışı zorbalığa son vermek için Sırplar'ın pazar günü kullanacaklan oy ile bir fırsatlan var" dedi. Climon, Arkansas eyaletinin başkenti Little Rock'da düzenlediği bir basın toplantısında, Sırbıstan Devlet Başkanı Slobodan Milosevic'in adinı anmadan etnik temızlik konusuna değindi ve "EğerSırbistan'da seçmenler, Bosna'da etnik temızliği durmadan alevlendirerek sürdüren akıldışı zorbahğı savunmayan. uzlaşmaya, ba- nşmaya. demokrasiye ve insan haklanna inanan bir hükümet için oy kullanırlar ise, bu tüm dün- yayı değiştirecekttr" dedi. s -*•»•*•'»< Clinton. Sırbıstan halkının, bir büyük felake- lin eşığjnde "yüzkarası durumu" değıştirmeye muktedır olduğunu ıfade etti. Cumhuriyetçi Başkan George Bush'un karşı- sında Bosna-Hersek için için aktıf. sonuç ahcı bir politikayı benimsemiş olarak kendini tanıt- mış olan Clinton. ABD'nin Bosna'ya müdaha- lesi konusunda ıse "BM ekseninde hareket ede- nz" dedi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Boris Yelt- sin'in, devlet başkanlığı seçimlerinde Yugoslav- ya Başbakanı Mılan Paniç'ı destekledıği bildinl- di. Tanjug ajansı Paniç'e yakm kaynaklara daya- narak verdiği haberde Yeltsin'in, Milan Paniç kabinesinin "Yugoslavya'nın itildiği yalnızlık- tan kurtulmasına" katkıda bulunacağına ınan- dlğını dı^irdu. Yeltsin. Yugoslavya'daki Büyükelçisi Genna- di Chikın araalığı ile Paniç'e gönderdiğı mesaj- da "Pazar günkü seçimler yeni Yugoslavya hayatında önemli birdönüm noktasıdır" dedi. Yeltsin, Rusya'nın, yeni Yugoslavya'nın ulus- lararası camıa ıle yapıcı işbirliğine gitmesi ve banş ve demokrasi için somut önlemlerin olum- lu yollardan ahnması için çaba göstereceğini be- lirtti. Öte yandan Sırbistan Devlet Başkanı Slobo- dan Miloseviç, halkı dış baskılara karşı diren- meye çağırdı. Seçım kampanyasını Niş kentinde bir miting ile kapatan Miloseviç, burada yaptığı konuşma- da, ABD Dışişleri Bakanı Lavvrence Eaglebur- ger'in kendisini savaş suçlusu ilan eden acıkla- malanna atıfta bulunâYak "bugün bizi korkut- mak ve dış güçlerle anlaşmaya ikna etmek için tehdit ediyorlar" dedi. Sırbıstan'ı verrneyeceklerini belirten Milose- viç "Sırbıstan "ıçin ortaya konulan kumar, bir Balkan kolonisi olmak ya da gururla yürümek- tir" dedi. Öte yandan 12 ABD senatö- rü. Boşnaklar'ın "Sırp vahşeti karşısında ölümden kurtul- malan ve öz savunmalannı ger- çckleştirebılmelen için" Bosna- Hersek'in silah ambargosu kapsammdan çıkanlması amacıyla Başkan George Bush'a mektup yazdı. Nevv York'tan Cumhuriyetçi Senatör Alfonse D'Amato'nun kaleme aldığı mektup, Bosna- Hersek Dışişleri Bakanı Haris Sladzic'in önceki gün Washing- ton'da gerçekleştirdiği temaslar sırasında "hayatta kalabilmek için" silah ambargosunun kaldınlması çağnsında bulun- duğu bir sırada Başkan Bush'a iletildi. .,y...... Bu arada temaslarda bulun- mak üzere Washington'da bu- lunan Dışişleri Bakanı Sladzic, Bosna'daki ölü sayısının 128 bin 448'e ulaştığını açıkladı. YELTStN PEKİN'DE Çin-Rusya arasında yenî dönem • Rusya, Çin'e nükleer tesis yapımı için 2.5 mil- yar dolar kredi verecek. Dış Haberier Senisi - Rus- ya-Çın ilişkılcnnde yeni bir dönem başlıyor. Rusya Dev- let Başkanı Boris Yeltsin'in Çin'e yaptığı resmı gezinin ıkinci gününde ıki ülke arası- nda. her alanda işbirliğinı canlandırmayı öngören bir ortak bildiri yayımlandı. Yeltsin önceki gün başla- yan zıyareti çerçevesinde dün Pekm'de Çin Komünist Parti- si Lideri Jiang Zemın'le bir araya geldı. Yeltsin. görüş- mcnin ardından yaptığı açı- klamada Çin zıyaretinı"çok başanlı ve yararlı" bulduğunu açıklarken Zemin de "ıhşkıler- de ilerleme sağlanmasını bü- yük memnuniyetle karşı- ladığım" belirtti. Yeltsin veÇin Başbakanı Li Peng başkanlığındaki heyetler arası görüşmeden sonra bir açıklama yapan Rusya Baş- bakan Yardımcısı Alexander Shokhin, nükleer tesis yapımında kullanılmak üzere Çin'e 12 yıl üzennden 2.5 mil- yar dolar kredi vereceklerini söyledi. Heyetler arası görüşmeden sonra bir de bildiri yayım- landı. AFP'nin haberine göre 21 maddelik bildın. iki ülke arasında banş. iç ışlenne kan- şmama ve toprak bütünlüğü- ne saygı ilkeleri çerçevesinde askeri. iktisadi ve siyasi ilişki- leri canlandırmayı öngörü- yor. Bıldiride yer alan belli başh maddeler şöyle: - Taraflar birbirlerine yö- nelık güç kullanmayacak ve tehdıtte bulunmayacak, - Rusya. Çin Halk Cum- huriyeti'nı tüm Çin'ın tek ya- sal temsilcisi olarak kabul edecek. Tayvan ile resmi ilişki kurmayacak. - Sınırdaki asker c ayısı cn aza indirilecek ve sınır anlaş- mazlıklan görüşmeler yoluyla çözülecek. Sınır dışı edilen 418 Filistinli, gözleri bağlı ve elleri kelepceli olarak İsrail-Lübnan arasındaki güveıüi bölgede bekli\or.(Fotoğraf: REUTER) FKÖ, İsrairin karanndan vazgeçmemesi halinde banş görüşmelerine katılmayacak 400Filistiııliİsrail-Lübnansınırında • Lübnan'ın sınır dışı edilen Filistinlilere ülkeye giriş izni yermemesi üzerine tekrar İsrail sınınna gelen Filistinliler'e tsrail askerlerinın ateş açtığı bildirildi. 418 Filistinli iki ülke arasındaki bölgede bekliyor. Dış Haberier Servisi - İsrail hükü- BM Genel Sekreteri Butros Gali ve metının. terörist faaüyetlerde bulun- ABD.Başkanlığı'na seçilen Bill Clin- duklan gerekçesiyle 418 Filistinli'yi ton, İsrail'ın tutumunu eleştirerek sınır dışı etme karan Yüksek Mahke- hükümetin terorizmle mücadalede mece onaylandıktan sonra gerçekleş- başka bir yol bulmasını istediler. tirilen sınır dışı eyleminin ardından ABD'nin. İsrail hükümetini, işgal bölgede gerginlik tırmaruyor. altındaki topraklarda yaşayan Fılis- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), tınliler'ı sınır dışı etme karanndan İsrail hükümetinin sınır dışı ettiği 418 vazgeçirtme yollan aradığı bildirildi. Fılıstinlinin ışgal töpraklanna geri Ajanslann bir ABD'li yetkiliye da- dönmelen sağlanana kadar Ortado- yanarak bildirdıklerine göre Was- ğu Banş Görüşmeleri'ne katılmaya- hington, İsraıl'e karanndan vazgeç- caklannı açıkladı. mesi talimatını verecek bir BM İsrai! askerlerinin, işgal loprakla- Güvenlik Konseyi karannı destekle- rından sınır dışı edilen, ancak Lübnan yebilecek. sınır muhafızlan tarafından da geri Reuter'ın haberine göre İsrail Baş- çevrilen Filistinlilere, sınınn Lübnan bakanı İzak Rabin, hükümetinin al- tarafına geçmelen için ateş açtığı bıl- dığı sınır dışı karanndan sonra, Fılıs- dirildi. İsrailliler'in aynca dün sabaha tinliler'in VVashington'da sürdürülen karşı 34 Filistinliyi daha askeri bir Ortadoğu Banş Göriişmeleri'ni boy- helikopierle Lübnan'a götürdükleri kot etmelerinın kendisini ilgılendir- haber verildi. mediğini söyledi. Rabın, televizyonda yaptığı konuş- mada "Filistin heyeü, Intıfada'nm beşincı yıldönümü olan 9 aralığa rast- layan görüşmeleri de boykot etmişti. Her şey Bill Clinton'ın 20 ocakta gö- revi devralması ile değişecek" şeklin- de konuştu. Ajanslann İsrail-Lübnan smınnda bulunan gazetecilere dayarak bildir- dıklerine göre Lübnan'ın sınır dışı edilen Filistinlilere ülkeye ginş izni vermemesi üzerine lekrar İsrail sının- na geldikleri ve burada askerlenn kendilerine ateş açtıklan bildirildi. Gözlen bağlı ve elleri kelepceli 418 Fi- listinli'nın Israil'le Lübnan arasında- ki 10 kılometrelik güvenlik sınınnda bekledikleri haber venliyor. İsrail'in sınır dışı ettiği Filistinliler'i kabul etmeyen Lübnan, bu karann- dan dönmeyeceğıni bildirdi. Lübnan Savunma Bakanı Mohsen Dalul, Beyrut'ta yaptığı bir açıklama- da, İsrail'in 418 Fıhstınlı'yi Lübnan'a sürgün karannı "ülkesine yönelik bir saldırganlık' olarak nitelendırdi. İşgal altındaki Gazze'de yaşayan Filıstinliler, sınır dışı karannın ardın- dan, tüm bölgede genel greve gittiler. Gazze'de tüm mağaza ve okullann önceki gün öğlen saatlerinden bu ya- na kapalı bulunduğu bildiriliyor. Bu arada İslami Direnış Hareket; HA- MAS örgütü ve İslami Cihat Örgütü sınır dışı karanını ardından, İsrail'de asker ve sivillere yönelik eylemlerini arttıracaklannı duyurdular. Türkiye'den İsraü'e kınama İsraıl'in terörist faaliyetlerde bu- lunmakla suçladığı Filistinliler'i sınır dışı etme karan, uluslararası alanda tepkı çekmeye devam ediyor. Türkiye. İsrail hükümeüne aldığı karar uyannca sınır dışı edilen Filis- tinliler'in gen dönmesini sağlaması çağnsında bulundu. AA'nın haberine göre Dışişleri Ba- kanlığı'ndan yapılan açıklamada, yüzlerce Filıstinli'nın Güney Lüb- nan'a sınır dışı edilmesı karannın kaygıyla karşılandığı belirtildi. Bosnaiçin çoeuklardan 4 ıııilyoııinıza • Bosna Hersek'te yaşanan kat- liamın durdurulması amaayla Türkiye genelindeki ilkokullar- da başlatılan imza kampanya- sında toplanan 4 milyon dilekçe, BM temsilciliğine sunuldu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bosna Hersek'te yaşanan kathamın durdurulması amacıy- la yayımladığı ve ilkokul öğrencilerine çağn nıteliğini taşıyan genelgesi üzerine, tüm Türkiye genelindeki ilkokullarda başlatılan ımza kampanyasında toplanan 4 milyon imza, Ankaralı öğrencıler tara- fından BM Ankara Temsılcilıği'ne iletil- di. Ellerinde dilekçeleriyle dün sabah er- ken saatlerden ıtibaren Akün Sineması önünde toplanan yaklaşık 200 öğrencinin BM Ankara Temsilaliği'ne kadar ger- çekleştirdiklen yürüyüşe Mılli Eğitim Ba- kanı Köksal Toptan da katıldı. Oldukça soğuk bir havada yaklaşık 1.5 saat ba- kanı beklemek zorunda kalan öğrenci- lerin, Köksal Toptan'ı görünce sevgı gös- tensinde bulunduklan görüldü. Yaklaşık 100 metrelık yürüyüş sırasında sık sık öğ- rencileri "düzgün durmalan" konusunda uyaran Toptan'ın, BM Temsilciliği önün- de çocuklann artan heyecanlan üzerine dayanamayarak "L'slu durun. Bir daha sizi bir yere götürmem ama" dediği du- yuldu. Bir kamyonla taşınan imza dosyalannı teker teker alarak BM Temsilciliği'ne gi- ren öğrencileri BM Türkiye Daimi Tem- silci Yardımcısı Adalat Khan karşıladı. Burada ögrençiler adına bir konuşma ya- pan 100. Yıl İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Bilge Ersoy, herkesin insan haklanndan söz ettiği bir dünyada bu tür kathamlann yaşanmasının üzücü olduğunu belirterek şunlan söyledi: "Kar yağdığında biz üşümeyelim diye Türkıye'de okullar tatil edilir. Evde 3 öğün yemek yeriz. Ancak bizler, şunudü- şünmeden edemiyoruz; Bosna Hersekli can kardeşlerimız değil ısmmak. bir öğün yemek bıleyiyemiyorlar. Annevebabala- nndan aynlar. Bir çocuğun görmemesi gereken vahşetleri yaşıyorlar. Her gün birçoğu ölüyor ya da yaralanıyor. Bu ço- cuklann da hür bir ortamda koşup oyna- maya haklan var. BM'nin görevi bu gibi katliamlara son vermektir. Fakat BM bu katliama seyirci kalıyor. Bız, Türk çocuk- lan olarak, kathamın son bulmasını isti- yor ve sizlere dilekçelerimizi sunuyoruz. Dilekçelerimizın en kısa zamanda Sayın BM Genel Sckreteri'ne iletilmesini istiyo- ruz. Artık kan döktürülmesin."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle