23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 ARALIK1992 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI ŞİRKETLERDEN HABERLER • MEDIALAND yılbaşındanitıbaren Londra bürosunu faaliyete açıyor. • SİEMENS, Türkiye tcmsilcilığini Fil Inter grubuna verdi. IVIAZDA CLLB "Marmara'da 'BalıkçılığmYok OluşuKirlıiıkmı, Bilınçsiz Avlanma mı" konulu bir panel düzenledi. •TLRKPETROL VAKFrnın. Konya'da inşa euireceği meslek eğitim okulunun temeli atıldı. • SPORTmağazalannın İzmir şubesi Alsancak'ta açıldı. •THOMSON HOLIDAYŞSEYAHAT ACENTESİ,l992yılında başanlı olan turizmcileri ödüllendirdi. • ECZACIBAŞI VAKFI/Yıltnen iyiTürk fılmi"ile /Yılınen iyi Türk \ ^ _ [^/ yönetmeni" için 50 milyon lirabk iki ayn ödül verecek. • PARSAN. İran'a üç yıl süre ile teknolojik vardım vapacak. • GÜNEŞSİGORTÂ,35 kuruluşyıldönümünü Sheraton Oteli'nde kutladı. • ESBANK, jBakırköy ve İKadıköy Jşubelerini kendi mülkü olan binalara taşıdı. • İSTANBLLSANAYİ ODASI, 22 aralık tarihinde çevre sorunlannın ele alınacağı bir panel düzenleyecek. lAGFGaranti |Sigorta'"Özel Içocuğaözel |garantisigortası" uygulamasma başladı. •SLMERBANK, 93yılıilkbaharvcyaz sezonu ürünlerini. BeşiktaşModa Mcrkezi'ndel8-l9 aralık tarihlennde düzenleyeceği defile ile tanıtacak. • HOMESTORE, mobilya. mefruşat. güzel sanatlar. restoran, dekorasyon ve bar faaliyetlerinden sonra çıkoİatada da iddialı. •SİNFOAŞ,Fuji'93 yenıliklerimüşteri toplifnflsrtıı SvvissOterde gerçekleştirdi. • SİNGAPUR HAVAYOLLARI, 199M992yılındaençok satışyapan acentelerini ödüllendirdi. IPAMLK I BANK'ın. I Güneydoğu lAnadolu • sorunlannı inceleyen ekibi 1992 yıhnı Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile tamamladı. •OYAKSİGORTA, Türkiye'de ilk kez Serpi Star oto alarm sistemli otomobiller için %lOindirim yapmaya başladı. IŞARK HT SİGORTA,Şark Sigorta'nın hayat dalıportföyünü devraldı. • GOTHAERDEMİR SİGORTA,bö!ge Müdürlüğünü İzmir'de kurarak.bölge müdürlüğüne Muammer Demiröz atandı. • EMEK ŞİGORTA, İstanbul Sergi Sarayı'nda düzenlenen l l.Hediyelik Eşya Fuan"nı sigortaladı. •ANADOLL tüm Visa kart sahipleri. sağlık sigortası poliçesinin kolay ödeme imkanından faydalanabilecekler. • MERCEDES- BENZ'İN.0304 tipi otobüsü geçen haftalarda Batı Avrupa"nın en öncmli ticari araç fuarlannda da yeraldı. • COMMERCI AL UNION SİGORTA'nın I992yılıdokuz a\hk üretimi 86milyar lira. • YAŞARTopluluğu, Boya Grubu Konseyi'ni Macaristan'da topladı. • MCDONALD'S Boğaziçi mezunlannı ortak işletmeciliğe çağırdı. • KALE PAZARLAMA, boleesel bayi toplantılannın 3.'süolan Ankara toplantısını 22 Aralık 1992"de Sheraton Oteli'nde yapacak. MECAN Dış Ticaret. ünlükrep üreticisi Alize ^fırmasınınithal M€GAN etmiş olduğu sütlü ve bitter çikolatalı kreplerini piyasaya dağıttı. 'Enflasyonu düşürmeyeceği gibi yıl başındaki zamlan da katmerli hale getirecek' deniliyor Akaryakıtindnjminde yanhş hes BÜLENT KIZANLIK Koalısyon hükümetınin akaryakıt fıyatlannda yılın son aylanna "denk getirdiği (!)" ikinci indirim. "Yılın ilk gün- lerinde vapılması kaçınılmaz görülen zamlann oranını art- tırmaktan başka işe yarama- yacak" şeklinde yorumlandı. De\let Bakanı Tansu Çıller tarafından yapıldığı öne sürü- len indirim hesabı da "Çiller dünv a borsalannda son günler- deki fıyatlan esas aldı. Halbukı Türkiye. ithalatını vadeli yaptığı için dünyadaki 1,5 ay önceki fıyatlan uygulaması lazım" şeklinde eleştirildi. Hükümetin akaryakıt fı- yatlannı ilk kez indirime gittiği 1.5 ay önce. petrol dünya bor- salannda 20,90 dolarla bu yılki en yüksek değerinden işlem görüvordu. Dünyanın en önemli petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın bu konuda- ki en yetkili ağızı da bir hafta önce piyasalara "Bu iniş geçici fıyatlan yeniden yükselteceğiz mesajı verdi. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Hişah Naar 10 • Devlet Bakanı Tansu Çiller'in akaryakıttaki indirim hesabına "Dünya piyasalannda petrol 1.5 ay önce ucuz degildi" diyerek karşı çıkan ve Türkiye'nin ithalat tarihindeki fıyatlan uygulaması gerektiğini savunan TABGİS Başkanı Kaya Baban, "Yıl başında 300yerine 500 lira zam yaparlar" dedi. Petrol Ofısi Genel Müdürii Korel Aytaç ise zam beklentisinin kınldığını savundu. aralıkta Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OA- PEO'ın toplantısı için gittiği Kahire'de, petrol üreten ülke- lerin birlikte yapacaklan ayar- lama ile 6 haftadır süren düşü- şün, yakın gelecekte fıyat artışı- na dönüşeceğini açıkladı. Nazır. Viyana'da geçen ay im- zalanan kota anlaşmasına ken- di lerinin de uyacağını ve arzın geri çekilerek fıyatlann yüksele- ceğini ifade eıti. Bakanlar Kurulu ise önceki gün 19 ekimde yaptığı uygula- mayı tekrarlayarak, çeşitli akaryakıt ürünlerinin litresinde 100 lira ile 200 lira arasında in- dirime gitti. 19 ekimdeki in- dirim ise lıtrede 30 lirada kalmıştı. Türkiye Akaryakıt Bayilen Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Genel Başkanı Kaya Baban, Bakan- lar Kurulu karanyla yapılan benzinin litresindeki 20Ö liralık indirimi. "Ocak aymda 300 lira zam yapmalan gerekiyorsa 500 lira yapacaklar" şeklinde de- ğerlendirdi. Katlamalı zam Hükümetin yılsonunda enf- lasyonu düşük göstermek için yaptığı gereksiz indirimin. yılın ilk yansında yapılması gereke- cek fıyat ayarlamalanna "katla- malı zam" olarak yansıyacağını savunan TABGİS Genel Baş- kanı Baban, "Tüketıci o za- man, daha önce 200 lira indirim yapmıştı dıye düşünmeyecek. Gelen 500 liralık zammı yüksek bularak şikayet edecek" şeklin- de konuştu. Akaryakıt fıyatlan arttığmda bu artışın pekçok ürünün fıyatına yansıdığını. an- cak indirimin hiçbir malın fı- yatında düşüş ortaya koy- mayacağını da ileri süren Ka- ban. bu yolla enflasyonu düşür- me çabalannın boşuna olduğu- nu söyledi. Kaya Baban. "dün- ya petrol fiyatlan düşüyor" ge- rekçesinin de geçerliliği bulun- madığını. ithalatını vadeli ya- pan Türkiye'nin akaryakıt fi- yatlannı hep malı aldığı 1,5 ay önceki dünya piyasa koşullan- na göre belirlediğini ifade etti. Baban, "1.5 ay önce böyle bir indirime gerekçe olacak düşüş görülmüyordu" dedi. Kaya Ba- ban. bu indirimle dcvletin ya aldığı vergiden ya da kamu ku- ruluşlannın kanndan feda- karlıkta bulunduğunu ifade etti. TABGİS Genel Başkanı Ka- ya Baban, fıyat indiriminin. 7 bin benzin islasyonundan her birini 30 bin ile 50 bin litre arası- ndaki akaryakıt stoğu üzerin- den ortalama 8 milyon lira za- rara uğraiacağını ifade etti. Petrol Ofısi Genel Müdürii Mustafa Korel Aytaç ise, akar- yakıtta yapılan indinmin, son günlerde kamuoyunda yoğun- laşan "zam" beklentilerini kırma açısından geçici bir fayda sağlayacağını savundu. Dünya piyasalannın çok dinamik ve değişken olduğunu, bu deği- şimlerin Türkiye'ye yansıtı- lmasının da doğal kabul edil- mesi gerektiğini söyleyen Ay- taç. "Italyan spot piyasasında- ki düşüş eğilimi nedeniyle fıyat- lar yeniden ayarlandı" dedi. Aytaç Tüpraş'ın fiyatlannı uy- guladıklannı kaydetti ve diğer petrol şirketlerinin kendilerini izleyeceklerini ifade etti. Antalya'da ucuzlayan sera ürünü İstanbuPa ulaştmlamıyor Sebze pahahbğayol bulamadı İSTANBLL-ANTALYA (AA) - Türkiye'nin turfanda sebze amban Antalya yöresin- de soğuklar sera sebzelerinin fi- yatlannı düşürdü. Havalann yağışlı ve soğuk gitmesi nede- niyle Antalya'dan büyük illere yapılan ulaşımda görülen aksa- ma. fiyatlann düşmesinde etkili oldu. Sera ürünlerinin diğer bü- yük illere gönderilmemesi An- talya'daki fıyatlan düşürürken başta İstanbul olmak üzere metropollerdeki tırmanış sür- dü. Antalya'yı diğer illere bağla- yan yollarda yağışlardan sonra oluşan buzlanma nedenıyle ulaşımda meydana gelen ak- saklıklar, Antalya'dan mal sevkıyatını azaltınca. fıyatlar da kendilığınden düştü. Antalya Hali'nde geçen hafta içinde kilosu 6 bin lira olan sera domatesi 4 bin 500 liraya iner- ken lSbin liradan satilan taze fasulye, pathcan ve biberin fi- yatlan da 13 bin liraya düştü. Halde 10-12 bin lira arasında iş lem gören salatalık fiyatı da 2-8 bin liraya kadar indi. Soğuk ve yağışlı hava. naren- ciye fiyatlannı da etkiledı. Yö- rede, geçen hafta içinde 800-3500 lira arasında değişen narenciye ürünlerinin fiyatla- nnda, ulaşımda görülen ak- saklık nedeniyle 500 liralık bir düşme oldu. Hal müdürlükleri yetkilileri. ulaşım aksaklığı ve İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının sıfır derecenin altında olması yüzünden sebze sevkıvatının azaldığını. bunun da fiyatlann kiloda •500-3000' lira arasmda düşmesine neden olduğunu sövlediler. Yetkililer. bu düşüşün geçici olduğunu hatırlatarak önü- müzdcki günlerdcn ilibarcn fi- yatlann yeniden yükselme eğili- mi eösterebileceğinı kaydetti- ler. " En ucuz sebze 1500 lira Bu arada turfanda sebze. üre tim merkezlerinde en ucuz mev- sim sebzesi bin 500 liralık fi- yatıyla ıspanak oldu. Antalya yöresindc sera sebzclennden bi- ber 3-13 bin. domates 1000-4 bin 500. salatalık 2-8 bin. taze fasulye 3-13 bin. pathcan 2 bin 500-12 bin. pırasa ve ıspanak da 500-1500 liradan işlem görü- yor. Halde. narenciye ürünlerin- den limon 800-3000. portakal 1000-3500. ereyfun. 500-2500, mandalina ToOO-3500 ve eima da 1000-5000 liradan alınıp satılı>or. Bayrampaşa Hali yetkilileri. özellikle son iki hafta içinde sebze fiyatlannda önemli vük- selme görüldüğünü. meyve fı- yatlannm da artma eğiliminde olduğunu bildirdiler. Hal yetki- lileri. mevsim nedeniyle seralar- da yetiştirilen sebzelerin üretimi ve toplanmasında zorluk çekil- diğıni ifade ederek "Bir hafta içinde bazı ürünlerde yüzde 50"- ye varan fıyat artışlan meydana geldi. Havalar kötü gitmeyede- vam cderse fıyatlar daha da artacâk" şeklinde konuştular. Pazarcı Kamer Uçar. kötü hava şartlan yüzünden yükse- len fiyatlann havalar düzelince duraklama içine gireceğini um- duğunu söyledi. Uçar, son 15 günde fiyatlann ikiye kat- landığını ifade ederek." 12 bin li- ralık ayşefasulye 21 bin. 10 bin liralık pathcan 19 bin, 2 bin li- ralık havuç 4 bin 500,2 bin 500 liralık ıspanak ise 6 bin 500 lira oldu' diye konuştu. Bu görüşe katılmayan bazı pazarcı esnafı ise yaklaşan yıl- başı nedeniyle sebze ve meyve fıvatlannın suni olarak arttı- nldığını ve bunun yeni yılda da devam edeceğini belirttiler. Rekabet korunmaya hazır ANKARA (ANKA) - Sana- yi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'nin bu yıl temmuz aym- da tartışmaya açtığı, anti kar- tel yasa tasansı olarak bilinen "Rekabetin Korunması Hakkındakı Yasa Tasansı'na son şekli verildi. Aralannda bazı bakanlık- lar. Hazine. DPT, M.erkez Bankası, SPK, üniversiteler gibi kamu kuruluşlanyla TOBB, TÜSİAD, Türk-İş gi- bi örgütlerin de bulunduğu 40'a yakın kurumdan görüş alınacak ve düzenlenen sem- pozyum. panel gibi tartışma- lann sonuçlan değerlendirile- rek son şekli verilen tasan pa- zartesi günü Bakanlar Ku- rulu'nda görüşülmek üzere Başbakanlığa sunulacak. Tasannın amacı. "serbest piyasa sisteminin doğru ola- rak çalışmasını temin ederek ülkenin sınırL olan kaynak- lannın en etkin dağılımım sağ- lamak ve kaynak ısrafını orla- dan kaldırmak. tüketicilerin daha ucuz ve daha yüksek ka- litede mal temin etmesini sağ- lamak" olarak açıklandı. Tasanyla bir de rekabet ku- rulu kurulması öngörülüyor. Kurul 15 üyeden oluşacak. Üyelerin üçü Sanaji ve Tica- ret Bakanhğı, ikisi DPT ve Hazine Müsteşarlığı'mn bağlı bulunduğu Devlet Bakanhğı tarafından secilecek. Kurulda Anayasa Mahkemesi, Yargı- tay, Danıştay ve Üniversiteler Arası Kurul'dan birer üye bu- lunacak. IŞÇINEV EVRENTJVDEN ŞÜKRAN KETENCİ KONUK YAZAR BURHAN ÖZBEY SEKA Başmüfettişi. Para - Enflasyon - Vergj T ürk parası neden hızla değer yitiriyor? Üzerinde çok önemle durulması gereken konu. Emlak Bankası'nın Ataköy'de yaptırdığı evlerin tek odalıların 800 milyon TL - ye, iki-üç odahlarının 1-1.5 milyara, villa tiplerinin 3.8 milyara satıldığını basından öğreniyoruz. Paramız bu ölçüde mi eroz- yona uğradı? Altı üstü küçücük bir ev, fiatı 800 milyon TL! Orta derecelerden emekli olan bir me- mur. bu rakamın onda biri dahi emeklilik ikramiyesi alamıyor. Asgari ücret800 bin lira! Bir aylık emeğin karşılığı! Vitrinlerde ayakkabı fiyatlan 500 bin lira etikettaşıyor!.. Orta halli bir takıl 1-1.5 miyon lira!.. ••• Kim ne derse desin! Eko nomik güçlenmenin en be- lirgin göstergesi, ülkede yabancı paranın değil, ulu- sal paranın tasarruf edili- yor olmasıdır. Dolar-mark ve Türk Li- rası. Bu üç para cinsinden 100 birimi koyun bir kena- ra, altı ay sonra bakın ba- kalım satın alma güçleri yönünden ne duruma gelmişler. Durdurulamayan enflasyon, ağır ağır batan bir gemi gibidir. Her geçen süre dibe çöken değerlerin bitişidir. Su üstünde ka- lan değerlerin bütünlüğü azaldığı ölçüde, geminin kurtuluş ümidi de o oranda azalı- yor demektir. Enflasyonun ahlaki değerleri yediği bitir- diği oranda, ulusal bağlılık öğelerinden çö- zülme artar! Fuhuş, hırsızlık, gasp, soy- gun, cinayet, vb. ağır darbeli enflasyon et- kenleridir... Yalancılık, iki yüzlülük, yağcılık, dalkavukluk, sözünde durmamak, güvensiz olmak, v.b. enflasyonun. çürütü- cü ikinci plandaki erozyonudur... Enflasyona uzun süre boyun eğmiş ulus- Dolar-mark ve Türk Lirası. Buüçpara cinsinden 100 birimi koyun bir kenara, altı ay sonra bakın bakalım satın alma güçleri yönünden ne duruma gelmişler. ların insanlarında, bireyler arasındaki karşılıklı manevi bağ ve bu anlamdaki ileti- şimier, varlıkları hissedilmeyecek ölçüde zayıflar! Zamahla da biter. İnsanlar, yük- sek fiyatlar yüzünden bunalım içerisinde- dirler. Yüzler gülmez, düşünceler gölgeli- dir. Asık yüzlü insanlar caddeleri, sokak- ları, terminalleri, iskeleleri doldururken zi- hinlerde sürekli gelecek korkusu ve kuşku- su vardır... işsizlik her köşe başında boy gösterir. İş bulamamak ölümden beterdir. Ekmeğe kavuşmak ve intihar etmek olgusu işsizin düşüncelerinde gidip gelen ikilemdir. Ortadireğin güçsüz kaldığı toplumlarda, ekonomik adaletten, sosyal dengelerden, huzurlu bir toplum yapmak iddiasından söz edilemez. ••• 1992 Türkiyesi'nin yıl sonu görünümü; dolara ve marka teslim olmuş tasarruf projeksiyonu yanı- nda, 1 trilyonluk kupür bas- maya aday olmuş Hazine matbaası ve getirdiği ekonomik darboğazların yansımasını veriyor. Enflasyon siyah bir bulut gibi dar gelirlilerin kabusu... Tüm iyi niyet ile ekonomik sabırlarını ayakta tutmaya çalışan devlet memuru; umudunu adaietsiz vergi tahsilatma inecek amansız yumruğun imgesine bağlamış durumda. Sokaktaki adam, bürokrat, işçi, dar gelir- li biliyor ki, rahata ulaşılabilmesinin tek ça- resi, enflasyonun düşürülmesi, adaletli vergi toplanmasıdır. Vergi kaçırmantn ce- zası; gelişmiş ülke insanının aynı olgu karşısmda başına nelerin gelebileceğinin yarattığı bilinç ve korkuyla paralel ol- madığı sürece, vergi tahsilatı konusundaki atılımdan söz edilemez... KİT sendromundan kurtulup adaletli ver- gi tahsilatı gerçeğine dönülmesi, grevli, lo- kavtlı memur sendikalarınm varlığının ka- bulü ölçüsünde, akılcılıktaşıyacaktır. BaştüPk Apamızda Ölenın bizım için öneminı, değerinı vurgulamak üzere sıkça kullandığımız "aramızda" bıçımındeki slogan sözcü- ğün anlamını aslında pek algılamadan kullanırız. O hem aramızda hem de değıldır. Hani en görkemlısi bende olan, cezaevınde kibritçöplerın- den yaptığınız yelkenli var ya. Gelır gelmez benden pamuk ve kolonya ıster, saatlerle içinı dışını temızlerdıniz. inanınte- mız tutmak ıçın ben de çok uğraşıyorum. Ama nasıl yaptığınıza, sabnnıza hala akıl erdıremedığimız, boyları santimden kuçük güvertenın ıçındekı masa, sandalyeler ve yatakları bir türtü sizinkı gibi temızleyemiyorum. Bozarım diye ödüp kopuyor. Alay etmeyın. Sızinki gibi dökülen bir pilav yapmayı hiç beceremedım. Mutfağın kapısından uzanan gülen başınız, alaycı sesıniz beni yine telaşlandırıp utandırıyor Hemen uyarınıza uyup tencerenin kapağını açıyor, pılavı yenemez lapalıkta kalmaktan kurtarıyorum. Neyapalım sizinkı kadaryoksuI. zorlu günlergeçirmedim. Su böreği yapıp satabılecek bir el arabası sahıbı olunduğun- da kendinı patron sanma duygusunu tanımadım. Gülünç du- ruma düşrnemek için de yardımınız olmadan hiç su böreği açmaya kalkışmadım. Aşçılıkta sızınle yarışamayacağımı çoktan teslim etmıştim. Sendıkacılık raconu, düşmana ınat güçlü görünmektirya, bu sızde bir saplantı halini almıştı herhalde. Yabancılar arasında çok az konuşmaya, surat asmaya, dik durmaya, sık sık kızarak, bağırarak konuşmaya kendinızi zorlardınız. Oysa çok guzel gülen, yufka yüreklı, sulu gözlü denecek ka- dar kolay ağlayan birıydinız. Tabiı en sıradan bırfilmde bile ne kadar çok ağladığınızı sadece Ayten Hanım görebılirdi. insanları zor durumda görmeye hiç dayanamazdınız. Onur, dürüstlük adına. sıyasal nedenle ortada kalmış aydı- nlara sizın kadar kucak açan, ış bulan bir başka sendikacı tanımadım. Geçen yıl bu tarihlerde bız gazeteden uzak kalmıştık. Sık sık hepimızı arayıp moral veriyordunuz. Beyin kanamasından bitkısel hayatagirıp hastahaneye kaldırılma- dan bir gece önce en son aramıştınız. Sesinız çok keyiflı geli- yordu,"Çoğu giti azı kaldı. Bız DlSK'e dönünce, siz de Cum- huriyet'e kavuşacaksınız" diyordunuz. DİSK'e dönünce Cumhuriyet'i de yaşatacak koşulları yaratabileceğinıze inanıyordunuz. Bunun sorumluluğunu duyuyordunuz. Cezaevinde sizinle birlikte tutuklu kalmış, işkence gör- müş, yaşça sızden epeyce büyük, bir işyerı temsılciniz, siz- den çok önce tahliye olup gazeteye gelmışti. Her tür işkence- den geçmiş, elektrik verılmişti. Ama en büyük işkenceyi size yaptıklarına inanıyor, çok fazla üzülüyordu. Size yapılan iş- kence tutanaklannı okuyup, çıkanlardan tutanaklarda olma- anları dinlediğım için, benim bu değerlendimeye itirazım vardı. "Başkana üzülmekten vazgeçın. O hem dayanıklıdır hem de sizınki daha ağırmış'diye teselli etmeye kal- kışmıştım. Nasıl da öfkeli, gözlerı dolarak, acılı haykırmıştı. "Bize başkanın yanında işkence yapıp başkana küfrettirdi- ler" dıye. Sizdeki etkisini hiç öğrenemedım. Ne ben sorabıl- dim ne de sız anlattınız. O kadar mı ağır yaralamıştı? DİSK'e ilk genel başkan olduğunuz dönemleri anımsıyo- rum. DİSK'te uzun bir geçmişıniz yoktu. Sorumluluğu yük- lenmekten kaygılıydınız. 12 Eylül ne kadar da çabuk ve bir karabasan gibi geldi. Geçmışte hiç okuma fırsatı bula- madığınız DİSK'e aıt ne kadar çok yayın, yazılı belgeyi, yargı- lamadan savunma yaomak uzere cezaevınde okuduğunu- zu, ne kadar çok kendinızi zorlayarakdersçalıştğınızı biliyo- rum. Siz sendikanızla birlikte DİSK'e katılmadan önce alınmış bütün organ kararlannın, yayımlanmış bütün bel- geferin hesabı sızden soruldu. Elbette alınmasıridan sorum- lu olmadığınız kararlara, kaleme alınışından haberii ol- madığınız yazılı yayınlara sahıp çıkmak zorunda değjldiniz. , Reddetseniz kimse sızi ne dürüst ne de cesur, ahlaklı olma- makla suçlayabilirdı. Ama öyle yapmadınız. Hepsınden ha- berli ve sorumlu gibi. sahıplenerek, DİSK'e ait ne varsa her şeyin tek tek hesabını verdiniz. DİSK davasının 12 Eylül'ün bir ibret belgesi ve savunmanın da işçiler, sendikal haklar, sendikacılar, DİSK için onur kaynağı olmasında, arkadaş- larınızla birlikte ne çok katkınız var. Abdullah Baştürk, ören'de kumsalda sevgili dostu Ruhi Su ile pehlivan güreşi yaparken, Ilhamı Soysal ile tavla parti- sinde kavga ederken, torunu ile kağıt oynarken, gözleri bağlı işkencede başkanlık yaptığı işçılerine küfrettırilirken, savun- mada daha önce hiçduymadığı görüşlerin sahıplığini yapar, hesabını verırken, Türk-lş içinde sosyal demokrat hareketin kavgasının onünde. DİSK'te sınıf ve kıtle sendikacılığı ilkele- rınin gereğini yerine getirirken, parlamentoda işçı haklarını savunurken, mutfakta özel dostlarına yemek pişırirken, hep zor günlerinde onlara sahip çıkarken, işçilere hak görülme- yen Ören tatil sıtesınin her taşının dikilmesı. her çıçeğinın bakımına alın tenni katarken... her yerde aramızda... ABD, Kanada ve Meksika Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladı 340 milyon insana 'tek pazarVVASHINGTON (AA) ABD. Kanada ve Meksika'yı kapsayan Kuzey Amerika Ser- best Ticaret Bölgesi (NAFTA) Anlaşması. lehte ve aleyhteki tanışmalann hala dinmediği or- lamda. dün gece imzalandı. ABD Başkanı George Bush ta- rafından ımzalanan NAFTA Anlaşmasfvla, toplam nüfusu 360 milyona ulaşan ABD, Meksika ve Kanada arasında ti- caret engellerinin kaldınlması öngörülüyor. NAFTA Anlaşma- sı. aynı gün Kanada Başbakanı Bnan Mulroney tarafından Otta- vva'da Meksika Devlet Başkanı Carlos Salinas tarafından da Me- xico Citv'de imzalandı. Dünyanın en büyük ticaret blokunu oluşturacak NAFTA Anlaşmasf nı destekleyenler. "Bu sayede, anlaşmaya taraf olan her üç ülke ekonomisınin canlanıp yenı ıstihdam imkanlan yaratıla- cağını" sav unuyorlar. NAFTA'- nın aleyhinde olanlar. ABD ve Kanada'da halihazırda zaten yüksek düzeydeki işsizliğin daha da artacağından endişeliler. Top- lam üretimleri 8 triivon dolara ulaşan ABD, Kanada ve Meksi- ka'nın oluşturacağı NAFTA An- laşmasfnın 1 Ocak 1994 tarihin- de yürürlüğe girmesi öngörülü- yor. NAFTA'ya taraf olan üç ül- keden ABD ve Kanada arasında halihazırda serbest ticaret bölgesi oluşturulmuş bulunuyor. Bush. ımza törenindeki konuş- masında. NAFTA Anlaşmasfnı "Arjantin'den Alaska'ya kadar uzanacak serbest ticaret bölgesi kurulmasına doğru bir adım" dive niıclendirdi. Bush. NAF- TÂ'nın alanının. Şili. Günev ve Orta Amerika ile Karayip böl- gesınin ekonomik düzevi iyi olan diğer ülkelerinide kapsayacak şe- kılde genişletileceğini ümit edi- yor. Meksika, NAFTA sayesinde dahu fazla ve daha iyi ıstihdam Bush: N AFTalanı nın daha da Salinas: Anlaşma ile daha fazia genişleyeceğini ümit ediyor. istihdam olacağına inanıyor. • Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) Anlaşması toplam nüfusu 360 milyona ulaşan ABD, Meksika ve Kanada arasında ticaret engellerinin kaldınlmasını ön- görüyor. NAFTA'nın aleyhinde olanlar, ABD ve Kanada'da halihazırda zaten yüksek düzeydeki işsizliğin daha da artacağından endişeliler. imkanlannın yaralılacağı beklen- lisinde. NAFTA"nın aleyhinde olan ABD'dekı sendikalarla çevreci gruplann Kongrc'deki temsilcile- ri. bu anluşmanın ona\ lanmasına karşı çıkacaklarını bıldırıvorlar NAFTA'ya muhalil olanl.ii "Bu anlaşmanın. Amcnkan yatınmlannın. ücretler ve diğer Mulroney:KonuşmasL\AFTA- alevhtarlantaraftndankesildi. ürctim mali>etlcrinin diişiik ol- duğu Meksika'ya kavdınlması- na. dolayısıyla da ABD'de ıstih- dam kayıplanna yol açacağına" dıkkat çekiyorlar. Kanada'da da NAFTA aley- hnırları. dün dÜ7enledikleri ev- lcnılcrlc parlamentovu hasıp Ba^bakan Mulroııcv'ın konuş- maı >ını kc>ulcrve""NAFTA ıstih- dam imkanlannı Meksika'ya ka>dıracak, daha fazla sayıda Kanadalıyi işsiz bırakacak" diye bağırdılar. Bıll Clinton, NAFTA'yı des- teklemekle birlikte ithalat artışınm önlenmesı. Amerikan vatandaşlannın istihdam imkan- lan vcçevrenin korunması içinek anlaşmalar imzaianmasını istedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle