24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 19 MRALIK 1992 CUMARTESI 16 SPOR Ayın basketi jürisinde Türk basketbolu tartışıldı Türkbasketbolupatladı JT\TLRKKOŞLSL • Totaş'ın toplantısına kdtılan es>kı Basketbol Federasvonu başkanı Osman Solakoğlu *bas- ketbolun 1951'den berı Turk sporunun \ uzakı olduğunu so\ledı Spor Senısı - Eskı Bdsketbol Federdsvonu Bdskanı Osman Solakoğlu basketbol sporunun son 40 vıldır Turkıve nın gururu olduğunu belırterck Turk bas- ketbolu takım »porlctn arasında 19M vıhndan bcn ulkemızın vu- zakıdır Hıçbır takım sporu 40 vıl ıçınde sporumuza bu denlı bu- vuk hızmetlerde bulunmadı Bu aşamadan sonra hıç kımse Turk basketbolu ıçın engcl leşkıl ede mez dedı Sonzamanlarda Luifi Kırdar Spor Salonu ıle ılgılı geli!} melenn kendisinı uzdugunu be lırten Solakoğlu basketbol uimı- asının venı salonlar ınşa edccek guçte olduğunu \c çıg gıbı bu vuven basketbol scvgısını hıçbır gucunengellevemeveceBinı sovle dı Tofaş A>ın Basketbol \ a nşması nın konugu olan ve Efes Pılsen ı başandan başanva taşı \an coach Avdın Ors Turkı\e sanlannda en ı\ı kulupte Tofaş'ın A\ın basketi jurisıneeskıfederasvon başkanı Osman solakoğlu dakatıldı. çalıştıgını belırterek Çok seçkın 4 kulubun bdskubol şubesını ka- patt gı IIT doncmde Etes Pılscn vatınm \aparak spora olan bakış aeısını hcllı etmıstır 9 \ıl bovun ca allvapibindd emck \erdigim basketbol şubesınde Larrv Rıe hard N lomoskı ve Tamer dı şınddkı sporculdnn hepsı altva- pıdan ıiıbaren knıra elımde vctı- şen sporeuldrdır Bu nedenle he mcn htmen hepsı benım mat, ıçınde nc demek ıstedıgımı ba- kışlanmdananlıv orlar şeklınde konuştu Ors avnta lıgde ve Av rupa kupalannda gosterdıklen vuksek perfornıans nedenı\le sporculannı kutl-varak Ovun- culanmla ovuru.orum dedı Lütfı:" Lig\enibaşlı\or" GalaUsarav ve mıllı takımın kaptanı Luifi Arıbogan bu \ıl ukımının basketbol lıgınde şdnssız bır donem vaşadıgını be- lırterek Benım sakdtlığım mıllı maçldr ncdenı\ le lıge ara venlme sı \e Amenkalı ovuneulann gen donmesı vüzunden takım kur makta zorlandık Ancak şımdı \enı çalıştmeımız ıle bırlıkte her şevınvolagıreceğıneınanıvorum Lıgın uzun bır maraton olduğu nu duşunerek plav-offa kalıp ılk 4 arasına gırmck ıstıvoruz dedı Basketbol Federasvonu nda genç mıllı takım menajen olarak gorev vapan Efe Avdan tum bas- ketbolse\erlere çdgnda bulundu vc bugun saat 10 00 da Lutfi kırdar Spor Salonu onunde \a pacaklan Lutfi Kırdar spor sa lonudur sporsalonukalmalıdır şolenıne lum sporseverlen dd- VOLEYBOL PA\EL Filede birlik ve beraberliğe çağn 4LEV \\\KÖK \ olevbol \ aklı nın duzenledıg V ole\ bolda Kurumlann ^ erı ve Fonksısonlan konulu panelde bırlık \c beraberlık çagrısi vapıldı Persembe gunu ITL nun \\.ı?dga Kampusu nda duzenlenen panelı Orhan Bılgın vonettı Çok se\ı\elı geçen ve volev- bolun sorunlannın anlatıldıgı paneldc bu branşın daha aktıf hale gelmesı ıçın gerek konuşmacılar gerekse dınlevıcıler çeşıtlı goruşlerlc oncnlcr sundular Pınclde ılk olarak ev sahıplıgı \apan ITL Bedcn Eğıtı- mı Bolum Başkanı \ alçın Akoz soz alarak volejbol eamidsının uvclcnnı agırlamak tan mutluluk duvduklannı belırıtı Daha sonra Fedei ısvon Başkanı Doç Dr Hus nu Can volevbolıın daha ıvıve gıtnıesı ıçın alınan onlemlerı ve vapılacak olan organı zasvonlan anlattı Hakenılen lemsıbn katılan \ olevbol Hakem kulubu Derneğı Başkanı Avdın Yolaçısc vaptığı konuşnı ı- da hakemlenmızındunvddakı savgın ven nı aldıgını ancak ulke ıçınde daha ıvı ko şullarla gorev \apmalannin vıglanması ge rektıgını vurguladı Volevbol Antrenorlerı Derncgı Başkanı Adnan kıstak antrenorlerın kulup vonetı cılen g'bı çahştıgını bu nedenle de her ışı >apmaktan asıl gorevlcn olan egıtıcılıgı ıkıncı plana attıklarını bu durumun da vc- nı vetışenierı olumsuz vonde eıkıledıgını anlattı Basın lemsilusı Dogan Koloğlu volevboldakı sponsorluk olavını anlatarak ılctışını araçlanndan vararlanmak ıçın çahd h ıruınmasi gerektıgını vurguladı kuluplen tcmsılen kdtılan Metın Selçuk eamıanın tek bır v ucut olamadığını bundd herkcsın suçunun bulundugunu sovlerken kuluplenn profesvonel vonetıcıler tarafın- ddn vonetılmcmesının getırdığı olumsuz- luklan dıle getırdı Son olardk konusan \ olevbol Vakfı Başkdnı llhdn Çetınkd>a vdktın amacını anlattı ve bu tur pdnellenn hureklı \apilarak sorunlara ı,ozum bulun- ması ıçın vardımu olnidvd çalışacaklannı sovledı Soıular \e onenlcrİL kapanan panelde sonuçta tum konuşmaalann avnı noktadd bulu^tugu gozlendı Bu dd sorıınlan a^ manın tek volunun bırlık ve beraberlıkten gc\tıgını bır kezdahd ortava kovmu^oldu vet ettı Mıllı takım e Fenerbah^e Basketbol Şubesı nın başanlı menajen Dogan Hakvemez tmacının Turk basketbolu na hızmet olduğunu btlırterek Be nım ıçın ılk om... mıllı lakımın ba ^ansı onemlı Antak Fenerbah çe dekı gorevım de benım ıçın avn hevetan kavnagı Anlava ı_agınız ıkı arada bır deredt kdldım dedı Mıllı takımın aldıgı derecenın veterlı ol- madıgını da savunan Hakjemez şımdı hedefin Avrupa sekızıncılı- ğının ustune çıkmak olduğunu belırm Tota^ SAS Kulubu Başkanı Ersın Ta^ bır takımın sadece ovun kurucudan ıbaret oimadı- ğını >ovleverek Bız ovun kuru- culanmızı kendımız vetıştırmek ıçın v-Jba harcıvoruz Ancak ju kadar ıstedıgımızı elde Fenerbahçc ve Efes Pılsen ın Avrupa kupalanndakı ba^anlannı vakından ızlıvoruz vt bı/ dt Avrupa da başanlı olmak ıstıvoruz Bu vıl Hovvcll ın kolu nun kınlması nedenıvle Belçıka tdkımı karjısında 21 savı fark ve dık Ikıncı maçta rakıbımızı \en menııze karşın aldıgımız skor tur atlamamızti vetmedı Bundan sonrakı vıllarda bızdegucumuzu Avrupa da ıspatetmek ıstıvoruz jeklınde konuşıu Ayın basketi Harun'dan Spor Senıa- Tofa^ Avm Basketi vanşrnasında kasım avı degerlen dırme toplantısı vapddı Osman Solakoğlu. eskı mılh Takım ça lışunosı Samım Gora, Fenerbah- çe \e mıllı takım menajen Doğan Hakvemez, Efes Pıben spor kulu- bu genel sekrelen Ozcan Mutlugıl ve anırenoru Avdın Ors un k.ıtıldıgı avın basketi jun toplanü- sında 10 ada> basket arasında ya- pılan ovlama sonucu ITU lu Ha run Erdenay ın Daru^şafaka ITL maçında attığı tumıke basket 15 ovla kasım avmın basketı ılan edıldı O Renaultlu Erdal Ko^an - ın Beşıkıa^ maçında dtuğ basket ıle Eleslı Rıchard ın Olımpıa ya at- tmı basket 5 er o\ aldı Geleneksel Atatürk Koşusu'nda da bavanlar da yanşabilecek. 57yüsonrailk kez bayanlaryanşacak Spor Servısı - Dunyanın en uzun surelı geleneksel Ataturk Koşusu na bu vıl ılk kezbavan atletler de katılacak 57 yıldan ben aralıksız ola- rak vapılan Ataturk Koşusu'- na bugune dek hıçbır bav an at- lctın kaıılmamış olması "gele- neksel yapısı gerekçesınebağ- lanarak bugune dek gelınmesı- ne karşın bayan atletler Atle- tızm Federas>onu"naba'5vura- rdk. Bız de >uce Ataturk ün ddını taşıvan koşuya katılmak ıstıyoruz ısteğınde bulundu- lar Atletı/m Federas\onu- nun >enı başkanı Alı Ergenç bu ısteğı Gençlık \c Spor Ge- ncl Muduru İhsan Coşkun'a ılettı Coşkundabavdnatletle- nn ıstegını gayet olumlu karşı- Ia>ınca geleneksel Ataturk Koşusu na tum mılh bavan at- letlen dedavet ettı Kendısı>le konuştugumuz bayan atletler şunlan sovledı- ler 'Bugune dek yapılmış bır hatanın duzeltılmış olması se- vındınadır Aslında Ataturk Koşusu na bayan atletlenn alı- nmaması Ataturk ılkelenne de a>kındır, spor anlavışına da hatta ınsan haklanna da 57 vıl sonra bu hatanın du- zeltılmesını bız atleüzmdekı >enı bır başlangıç olarak göru- >oruz ADNAN POLAT Hakem sorununu aşmalıyız ÖMER \ l RTSE\ EN DENIZLI - Galatdsara> fut- bol şube sorumlusu Adnan Po- lat hakemlenn duvgusallıgının \e seMrcıden kavnaklanan ha- laların lıgı olumsuz vonde etkı- ledıgını savundu Ege Seramık Fabnkası nın bır şubcsının dçılışı ıçın De- nızlı \e gelen Poldt hdkemlenn maçlarda daha objektıf da\ ranmalan gerektıgını belırte- rek Turk tutbolu geleceğı ıçın bu sorunu aşmak zo^unda de- dı Adnan Polat sozlennı şo\le surdurdu Bmm Turk hakemlen her ncdense sevırcıden ve tezahu- rattan çok etkılenıvor Buvuz- den dc hatd vapıvor Orneğın Galatasarav ın bu hatalar >u- zunden4pudnıgıttı Kavscrıve Tnbzonspor maçlanndd ha- kcn hdtalarının kurbanı olduk Avrupa dakı hakemlerdebuna beızer hatalar v apı\ or G.Antep affetti, MHK görev vermek istiyor kkaıı'a dön çağnsı Ankaragucu- G. Antep arasında ov nan Iıg maçındakı tartışmalı pozısvonu nedenıv le suçlanan hakem Turkkan \enıden MHk'nın gundemin^e. 4RIFKIZIL\\LIN Gazıantepspor hakenı Adnan Turk kan ı dffeltı ı hdftd once Ankara da ovnanan Ankaragucu Gazıantepspor maçında Cem ın attıgı nızamı golu dı şandan gırdı gerckçtM ıle ıpidl eden an- cak T\ kameralannın tespıtı sonucu vaptıgı hatdvi dnlavıp kıtbol sahala- nndan cekılen Turkkan ın venıden ha- kemlığe donmesını ıste\cn Gazıanteps- por Turk futbolunun bovle vureklı ha kemlere gereksınımı olduğunu dçıkladı Gazetelere Futbol Federasvonu na vc hakem Adnan Turkkan a vazılı olarak gen don çağnsında bulunan Gazsı antepspor kulubu vonetıcılen Ankara- gucu maçında banz gollennın sa\ı- Tmadıgım ancakoolavın 90dakıkai(,ın debıtıp unutulduğunu belırttılerve Ha- kem Adnan Turkkan vanlış kardr verdı- gını dnldr dnlamaz hakemlıgı bıraktığını agkladı Bu karar sa>gı duvulacak \u- rcklılıkte bır karardır ve bızı tazlasıvla duvgulandırdı Hakemlıgı bırakma ka- ran alarak adalete oldn savgısmı vıcdanı sorumluluğu hersejın uzennde tuttuğu- nu gostenmı^tır Turkkan gıbı hdkemlcre bugun de vann da Turk futbolunun ıh- tıvcı vardır Istıfa karannı accle alınmış bır karar olarak kabul edı\ or v e hakemlı gı surdurmeMnı Mivoruz bıcımınde jazılı bıraçıklama \dptilar Gdndntepspor Yonetım Kurulu ve OLAYNASILGELİŞTİ Taner ağları yırîınca 22 Aralık 1992puzargunu Aııkara /9 V/tfi ıs Stadı nda o\nanan Ankaruçuc u-Gazıanıepsptır nıa^ ında \koı 24) ı\ sahıbı takımın lehtııe\kaı k tmuk ı A ıpıcıı Ctm u rdc n attıçı bır şulla topuagkıra %omk rdı Oandupoziî\ ona uzak olan \ı ı an hakımı ılebaglann k uranıa ı an Turkkan 4nk araçut ulıı Taner ın ılıı azı ıle topıın delık olan a^laıdanseiip dıyırıdan kale\< çırdıgı ı olııııda bır k arar ı erdı 4>uak T\ kanu ıahıı 111 fotoçıatlaı topıoı çızeıı; ge<, ıp k ale\ e sırdıçını %önmtule\ıme hakem Turkkan çouunıhıcıktı Inrazdabulunan \eaiağı de ağları \ırtan Ankaraguculu Taner'e ısc Ihikemı uınıtlmaktan 2 maç men \ ce:ası \erddı ' Ahmet \ ılmdz Turkkan ın her sevı unutup gecmışe sunger çekerek hd kemlıge gen donmesını ve Turkıve vi uluslararası alanda temsıl etmesmı de ı»- tedıler Gazıantepspor un bu çağnsı başta Futbol Federasvonu olmak uzere Meh- kez Hakem KomıteM ve hakem camıası nda olumlu karylandı Merkez Hakem komıtesı Genel Sekreten Ozcan Oal Bız zaten Adnan Turkkan ı hakemlıgı bırakmış savmıvoruz Kendısı gent, ku şak hakemlenmi7den en ıvilenndendır Evet ortada vanlış bır karar vardır ama her hdkem hdtd >dpar Turk futbol kd- muovunun bu konuvd mcelıkle jdkldş- mdsı gerekır dedı Hakem demeklen ve bazı FIFA ko- kartlı hakemler de Turkkdn ın sezona çok ıvı ba^ladıgını ancak bu hakemın buvuk bır şanssızlıga kurban gıtugını belırttıler 1 1 \ıldır hakemlık caımasının ıçınde bulunan v e son 3 yıldır da (A) kJasmanın- da duduk çalan Turkkan ın hakem ar- kadaşlan Adnan gerek kışılığı ve ge- rekbe meslegı gereğı adalete ınanan hak konusuna duvarlı bır ınsandır O maçta verdığı karar sonrası kotu bır donem \a- şadı dcdıler RASGELE RAIFFRTEM Avcılar yemekte K.rda bavırda Elındepıla Avlan parcalavan Avcılar dıı sjnmevın ha 1 Marmara va Boj;a7 ı kanji Bevd/ortuler porsc kn tabaklar Ga/ıONmanpas ı Mcı kc/ Avcılar Dernegı nın venic gnde Bavanlar bav lar' Sazlarda kınk hava Kıvırakıvıra Bırguzelovnadık DokuİL- ck kurtlanmi7 vannış Trakva nı ı nsanı ovnamalı \akıs,ıvor dıgrusu Toplucücnmcvı bıknler Anc ık bu havavı varatabılırkr kul Lnm vonelıcılen Belkı de dvuldrd ven Dcnick Başkanı Ahmet Oruçoglu E ı guzcl konuşmavı vapn tisa konuştu Beledıvc Başkanı Dr Km ıl Rusienıojlu nuçagır a Rustemoglu boüciıın scvgılisi kucaklaslılar Bı/lcn ca^ırdı Ir kucaklıstık Bırlıktcvız aruk Ga/ıosmanpasa Mcrkcz Avcil tr Dcrnceı Avcı dcrncklcnnın cn scçkınlcrınduı bırı Bırbırlcnvlc barısık loplunla barisik vo- cticilcn Davanism i)i kurmuşlar Bırlıkte avlanıvorlar bırlıkte c!İcnı>orlar Pavlasmasını bılı orlar Avcılık bır vaş»ım bicimı "oplu vaşam kııvusuz kavgusiız Alınmavın a dosl! ır Dr Ahmet kav ı Amavutkov jazısı Bırlıklcvdık Bav baş lan da Gm, olavlarını konustuk Ntanbul a vonelcn Dogudan occnlerlc batıdan aoccnler rızcrınc dıırduk On ık o/cll klcrını •ulduk Gcncllıklc dogııd ın aocenler' Hencn bır H ı/ınc ırı/ısi bıılu irl ır l sluıic ııeeckonckı kur ıvorlar kcntınbıra/dısında Son ı hcmcn bırd ar ıb ısı alıvoriar S ık îklanı lc/g ılı acıvorlar Tı ıretc bai}lı>orlar Sonra gecekoııduvu kai karşılmı vcrıvorlar .ıralanvla scçınıvorlar Bdtıdangclcnlcr'Onccbırısbuluvorlar Suoruı'ı ol ic ık k,rı kbırcs Heırun bır kooparctıtc uvc B rkaç vıl ıçınde c\ sahıbı Bd7ilarımı/n gclmısı gcçmışı kırdcı \cdcrsm karabıvıklı Dc iırlaşCcvhun ' Bunlarda kım ' So7u\lc sohbetıvle eglcncesıvlc Gcçcn hıı tıu/cl ücxcdc Bol tlık ıvıvurduk Hıç varalı kaçırm.ıdık Bırsuuı sigırcıga ıltık <ıçma dcğdırmcdcn gctırdık Var ınıı<,ıi)i/dc ' Ga7iosmanpasd Merkc/ Avcılar Dcrncgı' Bırcok çdlısm ıda ncu Avcılık vabanvavımı çevrc ıl skılcrını ılk onkır ıslcdı \v ılar dcrneklcrı ıçınde Çagnl vdım N ısıl d ı ınııllu olmııstum urdurııvorlar çali'jn ıl ınnı Vapılac.ıkl ırda koıuısuldu Geccııın gcı, s ı tiı Tıkvıınıı w pr ık! ın dcj'siı Gıımc \ ıktı »af ılar kcvıllı Gu Sarı-Lacivertli ekibi taşıyan uçak, havaalanına zorlu bir iniş yaptı F. Bahçe, Kayseri'de korkuyu yaşadı • F Bahçe takımını Ka\sen"\egetıren uçak, ha\a- lanına vaklaşık 40 dakıkalık bırgecıkme ıleındı İlk ını:} gırı^ımınde alanı pas geçen uçağın kaptan pılo- tu. kuleve, pıstı goremedğını sovledı Lçakta bulu- nan F Bahçelı tutbolcular bu\uk bır korku >aşar- larkerv, eantrenor Ömer Kaner bavgınlık geçırdı Bogazıçı Havavollan nın kap- tanı uçagı 40 dakıka Ka>sen semalannda dolaştırdıktan sonra ınışvapabıldı Lçakta bulunan butun \ol- culann korku>u vaşadıklan 40 dakıka ıçınde Omer Kaner ıle spor \azan Erol Togav ba>gın NECMIGULLMSEL KA^SERI - Fenerbahçelı tutbolcular vonetıcıler gazete- cıler dun Kavsen semalannda korkuvu vaşadılar Ilk ımşte pas geçen ve daha sonra 'pıstı goremedım' şeklınde konuşan lık geçırdıler Tum tutbolcula nn renklen bcmbe>az kesılır- ken hostesler başta Tanju olmak uzere hepsıne kolonva vetıştırmek ıçın vogun çaba gosterdıler 2!aman zaman kentın üzenn- de evlenn ustune düsecekmış korkusu veren uçak Erciv.es Dağı nı ıkı kez dolaştı Pıst te- mızlenmıs.tı ve uçak Kavsen >e ındıkten sonra tum futbolcular hemen oteldekı odalannaçekıl- dıler Hepsı de Bunca vıldır uçakla sevahat edenz Bovlesı ne korku yaşamadık dedıler Kdvsen de hava sicaklığı sıtı nn altındd ^ derece Kar bckle- nıvor Stadı kardan temızleven Kavsen bolgesı maç bıletlenne de ' Fenerbahçc zammı kov- du Numaralı bıletın 200 bın lı- rava satılması Ka>senhlen oldukça uzdu Maçı hıçbır TV kanalı vermı- vor Ancak Kavsen FM radvo- sunun maçı naklen vereceğı de kenttekı sovlentıler arasında Fenerbahçelı tutbolcular bu- gun bır antrenman vapacaklar Almanva'Han mr\ nMrak eetı TEMS/KULIS ZIY \ IŞIKLSTLN Afrikalılardan kurtulmak zor Tcnıs Mıllı Takımımı/ Da- vıs Kupasi nda kıhrı^ Rum kc simıvle ovnamavı rcddeltıgı için LluslarardM Fcderdsvon larafından ce/ılandııılmış ve kumc duşcrck Atrıka Grubıı n ı ınmışlı Bu grupla ılk maç I ııımı/ı 29 nısan 5 Mavıs 199^ 1. rıhlcrındc 7amhı ı da m n ı vaıagı/ \cnicn bılgıvc j;<ırc Davis kupasi nın bu grubunda şıı ulkelcr ver alıvoı Turkıvc konno Zambı ı San Mdrınovc Lılvdnva Takımlar Iıg usulu karşıldşd cdklar ve ıkı takım bızım dus tuğumuz Alnka Avrupa /on nuna gcçccek Karşıla^malaı klasık Davis kupasi nda oldu gu gıbı ^ maç degıl ^ maç u/c ıındcn ovnanacak Ikı tek bu çift maçıvla galıp belırlcnceek Davıs Kupası tdkımı ıçın çağn lan ada>lar Alaadduı karı goz Vavu/Erkangıl Barış Fr gun Bcrk Albavıak vc Can Uncr Mustata Azkara nın du rumtı sakatlıgına gorc belırlc necek Uç kışilık takım halla sonlan çalışmaldnnddn ve nı haı kamptan sonra bcllı olacak Tcnisimızın duzcvı bcllı Ovuncıılaı orıad ı Bu durum- da ıçıne duştugumuz Atnka ktı\usundan çıkmak zor go- runuvor Hcnu/ idkıplcrımı/ hakMnda vcterlı bılgımız vok \ncak % takımın onunde vcr al mak ıhtımalı juksck degıl Günün programı FLTBOL 2. LIG 13.00 PTT Tarsub Idman ^ urdu (Ccbccı Inonu) BASkETBOL 13.00 Bcsıktaş ITU (A Ipck çı) 14.45 Etcs Pılsen-Ortdkov (A Ipckçı) 16.30Galatasarav- Vıldınmspor (A Ipekçı) 18.15 Fcnerbahçe Daruşşafaka (A Ipckçıı 16.00 Tolaş SAS PTT (Buısa) 16.00 karşıvaka konvdspoı llzmır) 14 00 Movsuspor O Renault (kavscrıi \ OLEVBOL 11.00 Pclrolotısı Galalısırıv (SSıııı) 1230 Kolcı I .tiei bahçe (S Sırrı) 14.00 /ıraat - nlen kar avakkabılan gerekırse kullanılacak Hakan ıle Gokhan kadroda vok Engın Novak ve Avkut pazar gunku maçta o> nav acak lar Tanju Avkut ıle bırlıkte ovnamaktan sevınç duvduğu- nu belırterek şovle dedı Tanju ıle bırlıkte ovnavınca ıkımıze de gol şansı doğuvor Futbolcular Ka>sen deplas- manının çok zor olduğunu be- lırterek şoyle dı> orlar Kay»e- rıspor sahasi buz dolavısı>la Hıcak eıbı Zor bır maç olacak Arçehk (S Sırn) 12.00 Eczacı- başı Emlakbank (B Felek) 13.30 Bakırkov Halkbank (B Felek) MASATENİSİ 09.00 Turkıve Ferdı Şampı- vonası (Trabzon) KARATE 10.30 II karate Turnuvdsı (Gıınsîoren) JIDÖ 12.00 II lemsılcılığı kııpdsı (karıal) GLREŞ 10.00 Buvuklcrgrekoromcn bı- nncıliiiı (Evupı M /\\E 14 00 Buvuklcı ıl bırıncilığı (Istınvc l nka vu/me havıızu) Erzurumspor sıkıntılı • ERZLRLM (C umhumet) - Turkıye Ikıncı Lıg4 Grup tamucadeleeden Erzurumspor vann Unv espor ıle > apacağı maçın hazırlıklannı tamamlarken forvetsikıntısı teknık v onetımı zor durumda bıraktı Erzurumspor Teknık Dırektoru Mesut Çanak geçen hatta Petrolofis maçında forv et o> unculan Abdulselam ve Hasan ın kırmı/ı kart gordugunu hatırlatarak Forvetsızlık buvuk bırsıkıntı varattı dedı Rizespop rekon peşinde • RİZE(Cumhuriyet)- Turkıye Ikıncı Lıgı 4 Grup ekıplennden Ç Rızespor. yenı bır rekora gıdıvor Yeşıl-Mavılıler 18 maç sonunda toplam 49 san kart v e 2 de kırmıa kart gorduler Yeşıl-Mavılıler bugune kadar oynadıklan her maçta san veva kırmızı kart gorduler Ara transferde Trabzonspor a venlen Ismaıl ve Nun ıkı maçta kırmız] kart gorduler Lstuste2san kart cezası alan oyuncular ıse şovle Ayhan4 Ismaıl4. Hakan 2 Hasan Alı 1, Şukru 2 HalılIbrahıml.B Ibrahım2 Nun 2 Yeşıl-Mavılı futbolcular a> nca 13 kez de san kart gorduler İzmirspor iddialı • IZMIR (Cumhuriyet Ege Burosu) - izmirspor Kulubu Başkanı Emın lşletır A\ valıkgucu'nu venıp hem onurumuzu kurtaracağız v hem de Goztepe v ı play-ofTa vukseltecegız dedı lşletır, futbolculannın bu maç oncesı hırslı olduklanru belırterek Izmırlılerdenbu maç ıçın ozel destek beklıvoruz Kazanmaktan başka bır şe> ı duşunmek bıle ısıemı>oruz Bununıçın herkes uzenne duşen gorev ı enıvışekıldevapmah dedı Konyaspon3 puan bekliyor • KON\ A (Cumhuriyet) - Puan cetvehnın son sırasında ver alan ve henuz lıgde galıbıvetı bulunmayan Konyaspor Alta> maçına galıbıvetıçınbılenı^or Altay karşısına yenı transferlerle bırlıkte değışık bır kadrovla çıkacaklannı belırten Konyaspor Başkanı Numan Erkan, "Ilk vandakı bu son maçımızı gahbıvetle noktalamakve tdraftarlanmıza ılk kez galıbı>et mutluluğunu yaşatmak amacındavtz dedı Göztepe'de süpen ppim • IZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Goztepe de, Balıkesırsporgahbıvetıne 'açıkçek' venlecek Başkan Atılla Turkkal, Balıkesırspor maçından alınacak 3 puana super pnm verme>ı planladıklanru, ancak rakam belırle>emedık lennı belırtırken. Futbolculanmız rakıplennı venerekplay-ofFa yukselsınler Vereceğımız boş çeklen kendılen doldursunlar dedı Balıkesır maçının hazırhklanm teknık dırektor Akıf Başaran yonetımınde surduren San-Kırmızılılann morah vennde TV'despor T\ 1:22 40 Gununspor haberlen TV 2:19 15 19 15 S Wendsde>-Q P R 22 40 Sevılla-R Madnd AT YARISLARI FİKRET DAĞLIOĞLU 1 Koşu: F Yusuf (2) P Bare- sı(l) S Salvol(3) 2. KOŞU: F Mavış(4),P Ha- şan(l) PP Cobra(l),S Gül- şah5(5) 3. KOŞL:F Kırselçuk (1), P Sehervelı (3) PP Van Dam- me(2) S Ba>danbev(4) 4. KOŞL: F Buruk (1) P Erav 1 (6) PP Belde (2), S Ferman (7) 5. KOŞU. F Ilkşans (4), P Ganııv (3) PP Aslantepe (2), S Avtunç(8) 6. KOŞL: F Sayyad(7).P Sı- pahı (1) PP Nır\ana (5), S Sabıır(9) SS Baba 1 (3) 7. KOŞU: F Good By 0), P Gulen(S) PP Bıg Boy (2) S Katanna (9) ALTILIGANYAN ! 4 Izmır at yanşlannda altıb ganvan 5 5 12 6 9 II kombı- nesını bılenler 23 mılvon 764 bın lıra kazandılar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle