23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK1992 CUMARTESİ EKONOMI BORSA NOTLARI ABDURRAHMAN YILDIRIM BORSA VBtİLERİ Endeksler Bırleşik Mali Sanayi önceki 4008.77 2462.96 4898.78 işlem hacmi(ûnceki) Işlem miktarı(önceki) Dünkü 4022.28 2463.30 4926.09 033 0 01 055 272.269.212.750 50.254.140 BORSA 18 MAUK 1992 MmÇm (Q HmaBttto Afyonpnaıto 1U1M AkDa* MstoHoUng AMoSaop Mmyuıus Çeşme AltnyMa Arpfk DevıHottng Ganta; lYırOrm Hakoş tftn (BU) KmtGidı KoçYrtnm Pvs» PEG ftofilc PMtam Petrakent Tunzm PmjfSÛI PnvEnkgreEt PmvSu P»wUn(BU) Praş ProHoTtM S M ı YıymaUt SaMHoktng SmM Htaı Sönmez Hbmcnt Sun Eltktron* TanSgorta TD*Hk Ute* TESJT TJıi^.n TlîBa*.(A) TlşBmİL(IQJ) T H B«*. {C508OL) Tj|M.tnMl TJIMLR TıcKutan Trt» Otomotm F Topr*K»0<t TıakyaCam Tmsfirk HüUinfl TSemn TSKB TDenvDökûm Turcjs Petrofcûü* Mlnldn Tütûrttank • M. 2 0 » 47S 2700 3.350 6500 2050 8.000 1 250 1600 0 3400 1LTM 8500 4550 0 5600 1JM 6700 6.800 1150 9000 8200 0 1.250 8000 i-m 700 0 1850 11JM 550 5600 0 0 35 500 1.TM 625 0 2.900 iooo L1H 1900 0 925 8700 2000 750 M.1M 1000 2JM 1200 LJM 0 375 2 100 8.000 8.600 17 500 2.350 900 28 000 0 400 11JM 950 950 5450 5200 7M 350 17Jtt 0 525 0 0 129 1450 550 1200 425 875 0 850 775 825 1750 2.300 475 0 L1M 0 3400 5.300 1450 950 1.950 0 IJSt 0 0 450 m 1JS 1900 1JM 10 500 7500 1500 1600 11500 950 1050 8900 3700 1.500 1.1M 1JM 1 ioo 1 100 1400 3350 6500 2050 8000 0 525 0 0 ta 1350 550 1200 400 875 0 850 750 800 1750 2.300 450 0 M M 0 3200 5000 1450 950 1900 0 1JH U« 0 0 42S tM 1JM 1800 i.m 10.250 71 M» 7500 1500 1600 10.750 925 1050 8500 3650 1500 1.1M Nt 1JN 1050 1050 1400 1.150 1.550 0 SJM 3.350 1L2M 7800 4.250 0 5500 6500 6600 1 100 8100 8 200 0 1200 ın 3050 I 7700 1.1M 0 0 1700 11JM 500 5400 0 4.7M 1.7M 3250 34 000 600 0 2 750 0 I MM 1700 0 900 8400 2000 725 1000 ZJM 1200 IOOO 350 2050 8.300 16 500 74JM 2150 875 1JM 26 000 0 400 11JM L2M 925 950 5 250 5200 7M 325 8.200 16.250 7 U M 2150 875 \JM 26 000 2.150 400 1İ.7M U M 900 925 5200 0 7 » 325 8300 16 500 7*JM 2200 900 • 26 500 0 425 11JM IM» 950 950 5250 0 7M 350 0 450 2-200 180000 57S 1350 11.7M 500 t 150 400 875 1800 825 750 775 1650 S75 0 47» 0 450 0 MM 8 800 3 150 5000 1400 0 1900 0 0 0 425 «a 1JM 1750 1.1M 10000 0 1450 1500 10 500 92S iooo 8400 3600 um 47S 4JM 0 f.TM 1450 •75 1.M» iooo 1050 1350 I UM 1200 1600 135 000 3400 7900 4300 1650 5600 1JM 6600 4JM 5.1M 6700 1150 9100 8300 1350 1250 SJM 3550 14.7M MM 7800 1.1M 700 3600 1750 • 525 5500 1900 0 34 500 1JM 625 1450 2800 1000 t UM 1750 0 925 8500 2 100 750 1050 ZJM 1250 0 375 2 100 8200 700 550 2400 195 000 M 1400 izjsa 550 1250 425 900 2000 850 775 800 1750 2350 475 7 » 0 0 3200 5200 1450 950 1950 0 1JM I.3M 0 50 000 450 tM ua 1800 1.1M 10 250 6 000 1500 1600 10 750 950 1050 8600 3650 3000 1500 I 1050 1 ioo 1400 'Elhamdülillah' bir borsamızvar!ermaye pıyasası 1980'h yıllarda kuruldu. Ozamankıenbüyüksıkıntıpiyasanın olmamasıydı. 199O'lı yıllarda ise piyasa geliştı. Oyun alanı var, ama buna karşılık oyunun kurallan yok. Halen tekme-tokat gıdiyor. 2.5 yıllık düşüşün ardından piyasa, "oyunun kurallannın" konulmasıru bekliyordu. Bııda teknik, hukuki ve kurumsal altyapıydı. Pıyasanın gündeminde borsa ışlemlerinın bilgjsayarlaşması, yenı Sermaye Pi>asası Kanunu'nu yürürlüğe koyacak teblığlerin yay ımlanması ve mevzuatla getirilen yeniliklenn uygulamaya geçılmesı, fivat istikranm sağlamada ve talebi arttırmada önemli etkisı olacak kurumsal yatınmcılann borsaya girmesinin teşvik edılmesi vardı. Gerçekleşenler ise başkaydı. Sermaye pıyasasında yenı bir dönemi başlatacak tebliğler uygulanmıyor. "Kayıt" sistemi yerine "izin sistemı" hala geçerli. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK.) piyasaya faız empoze ediyor. Varhğa dayalı menkul kıymetlenn uygulamasmda ipin ucu kaçmış durumda. Kamu kesiminin halka arzlan da sermaye piyasası ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ » ^ ^ ^ — ^ — • mevzuatına uymuyor. Borsa işlemlerine bir olçüde istikrar kazandıracak, hızlandıracak ve spekülasyonlan, manipülasyonlan azaltacak, gözetim ve denetimi etkinleştirecek bilgisayarlaşma ise henüz gerçekleştirilmiş değil. Borsada kurumsal yatınmcılan teşvik edecek "vergi karamamesi" ise, borsayı çok seven birbakanımızın marifetiyle neredeyse "güme" gidiyordu. Ankara kulıslerinde anlatılanlara göre Sayın Çiller, koalisyon protokolünde yer alan. istisna ve muafiyetleri kaldıran üniter vergi paketınin hazırlanmasım istemiş. Bunun üzerine Maliyeçalışmaya koyulmuş. tlgıli taraflan toplantıya çağırmış. görüş almış. Tabii, üniter sisteme ters olan öneriler taslağa konamamış. Sonunda üniter vergi taslağı sermaye piyasasının ver- gilendirilmesinı öngörmekle sonuçlanmış. Ve bu arada borsada kurumsal yatınmcılara teşvik getirecek vergi karamamesi de yürürlüktcn kaldınlacakmış. Çiller taslağı görünce şaşırmış. Sadece flnans kesimini vergilendiriyorsunuz diye ıtaraz edecek olmuş. Kendisine en büyük ıstisnalann bu alanda olduğu hatırlaülmış. ve hazırlıklann yapılmasıru istediğinden dolayı Çiller üniter sisteme fazla itiraz edememiş. Sermaye pıyasasında 10 yılda kazanılanlar neredeyse bir anda geri veriliyordu. Neyse kı sonunda bir orta yol bulundu. SPK'nın ge- tıreceği öneriler doğrultusunda sermaye pıyasasında belli bir süredaha vergi muafivetleri sürebilecek. Buda taslağa ek bir madde konularak sağlanacakmış. Amman \e Istanbul borsalarını birbirinden ayıran sadece bayan broker'lar ve harfler. Vergi, sermaye piyasası için çok cıddi bir işti. Bu nedenle geçen hafta kasım ayı ortasında başlayan borsa çıkışmın önünü kesü.Vergi haberleri yine birilerine kaybettirirken birilerine kazandırdı. Borsaya vergilerin haber olarak basında çıktığı günlerde hıçbir yetkili de apklama yapmadı. Doğrulama veya yalanlama şeklinde. Şimdıye kadar yaşanan bunca deneyden sonra yıne aynı hatayı yapmakta ısrar ettik. Piyasanın yanlış veya eksik bilgılenmesıne seyirci kaldık. Ortadoğu gıbi oynak bırcoğrafi bölgede bulunan Türkiye'nin oynak siyası ve ekonomik yapısı. oynak insan yapısı ile sermaye piyasası da ancak bu kadar olabiliyor. Yandaki iki resmi bunun için koyduk. Üstteki fotoğraf Ürdün'de Amman Borsası'na aıt. Alttaki resim ise İMlCB'den. İşlem tahtalan aynı, iş- lemciler birbinne çok benziyor. Sadece bir fark var. Amman Borsası seansında olmayan bayan brokerlar İMKB'de ışlem yapıyorlar. Ama bu. tMKB'yi bir Ortadoğu borsası olmaktan çıkartmaya yetmiyor. Sonuç:"Bir evın ana direği eğriyse küçük direkleri de eğridir." Bilançolar Yanlış bilgiden korkunuz F eni bir bilanço dönemi nin eşığindeyiz. Şirket bilançolan, hisselere yatınmda başvurulabilecek en temel bilgılen içeriyor. İstanbul Borsasf nda da her bilanço açıklanması döneminde şirket karlan önceden öğreniür. Bu bilgiler elden ele dolaştınlır ve kimılenne çok iyi karlar sağlar. En çok spekülasyonu yapılan ise yıllık bilançolardır. Her ne kadar çok güvenilir ve çok kesin diye sunulsa da geçen dönemlerde berüm önceden aldığım bilanço haberlerinın yaklaşık üçte birinin yanlış çıktığını belirledim. Bunun iki anlamı var. Ya yanlış bilgi 'Kötülüğü cezalandırmayan daha fazlasını davet eder' alınmıştır ya da alınan bilgi çarpıülarak, yanlış bilgi yayılarak bunun ticareti yapılmaktadır. Bu nedenle tahmini şirket karlanna güvenerek ışlem yapacaklara bir uyanda bulunmak istiyorum: "Bilgısizlıkten korkunuz. Ama yanlış bilgiden daha çok korkunuz." Bir sözümüzdeSPK'ya olacak. 13 Mayıs 1992'deçıkan yeni kanuna göre içeriden bilgi edınerek başkalannın aleyhine haksız ticarette bulunmak (insider trading) artık suçtur ve üç yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor. Kanun çıkuğına göre artık bunun tebhğjni de çıkartın ve uygulamaya koyun. Çünkü "Kötülüğü ceza- landırmayan, daha fazlasını davet eder.' • Vergi paketi içindefinans kesimine yöneiik vergilerin yumuşatılacağı ve uygulamanın 1994'teolacağına ilişkin haberlerle borsa hafta içinde yükselişegeçti. Borsa bu hafta yüzde5.78prim yaptı. <•» I Endeks 4 biııi devirdiEkonomi Servisi- Hafta için- de vergi engelini aşan borsa 4000 puanı devirdı. Dün 4122 puana kadar yükselen borsa endeksi kapanışta 4022 oldu ve bu hafta yüzde 5.78 prim yaptı. Yatınm fonlannda stopaj oranlannı düzenleyen kararna- menin Başbakan'ın önünde ımza aşamasında olması ve ver- gi paketi icınde fınans kesimine yöneiik vergilerin yumuşatıla- cağı ve uygulamanın 1994'te olacağına ilişkin haberlerle bor- sa hafta içinde yükselişe geçtı. Yıl sonunun yaklaşması ve bi- lançolara ilişkin bilgilerle yön- lenmeye başlayan borsada çi- mento hisselerine yöneliş oldu. Hafta başında 3802 puan olan borsa endeksi 220 puan artarak 4022'ye yükselirken hisse senet- leri de ortalama yüzde 5.78 oranında pnm yaptı. Altay Menkul Değerlerin Genel Müdürü Şerife Assar. Başbakan'ın önünde olan ka- rarnamenin imzadan çıkması halinde Borsa'nın yükselmeye devam edeceğini söyledi. Ku- rumsal yatınmcı ıle yabana- lann tavnnın bundan sonra or- taya çıkacağını belirten Şenfe Assar, borsanın önünün açık olduğunu kaydettı. Hisse senedi yatınmcısı Dr. Osman Ataman ise. borsa'da fiyatlann çok düşük olduğunu belirterek," Borsa'da öyle dü- şük fıyatlı hisse senedi varki. bır bardak gazoz fıyatına 3 hisse senedi satın alabilirsiniz" dedı. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 10 yaşında Ekoııoıııili doğumgünü• Müsteşar Altınok'un davetine, Tansu Çiller'in 'icabet etmemesi' yorumla- ra yol açarken. ekonomik gidiş ve ekonomi yönetimi konuşuldu. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığfrun 10. kuruluş yıldönümü kutlandı. Müsteşar Tevfik Altınok'un bu amaçla önceki gece Hazine'nin yeni bınasında verdıği resepsiyona Başbakan Süleyman Demırel ıle seçkin bir konuk grubu katıldı. Hazine'nin bağlı bu- lunduğu Devlet Bakanı Tansu Çiller'in, "mazeret göstererek" davete gelmemesı "anlamlı" bulundu. Eskişehır yolundakı gökde- len yavrusu binanın giriş kaü- nda geç saatlere kadar süren resepsiyon boyunca, "ekono- mik durum" ve "ekonomi yö- netimi" üzennde yoğun speİcü- lasyonlar yapıldj. Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral, Milli Sayunma Bakanı Nevzat Ayaz, İçişleri Bakanı Ismet Sezgin'in yanı sıra ekonomi bürokrasisinin üst yetkilileri. büyükelçiler, ticaret ataşeleri, yabancı finans kuruluşlannın Türkiye'deki temsilcileri de davete kaüldılar. Başbakan Demirel, HDT Müsteşan Tev- fik Alünok tarafmdan kendisi- ne sunulan 10. yıl plaketini alı- rken kısa bir konuşma yapa- rak. "Hazinecilik zor iştir. Ama aynı ölçüde de onurlu bir iştir.Hepinize çalışmalannız için teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra konuklarla sohbet eden Demirel, bürokratlarla da tek tekelsıkıştı. HDT Müsteşarbğı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı Tansu Çiller, resepsiyona "özel mazeret" Ueri sürerek kaülmadı. Bu tutumunun "an- lamlı" bulunacağını dikkate alan Çiller'in aynı mazeretı Başbakan Demireledebeyan ettiği ve iznini aldığı kaydedil- di. HDT Müsteşan Tevfık Alünok ile ilişkilerinin "koptu- ğu" bilinen Çiller'in, bu duru- mu daha fazla sürdürmemek için çareler aradığı belirtiliyor. Cumhuriyet'in Başbakanlık çevrelennden aldığı bılgiye göre, Çiller, Koç Grubu'na haber göndererek Alünok'un "geri alınması"nı istedi. Bir Başbakanlık yetkilisi, konuyla ilgili olarak şunlan söyledi: "Ekonomiden sorumlu ba- kan ile Hazine Müsteşan'nın arasının açık olması diye bir olayın akla bile getirilmemesi gerekirken bunun cereyan edi- şine seyirci kalmak herhalde beklenemez. Tansu Hanım'm buna seyirci kalmaması gere- kiyordu. Nitekim belli çabalar içinde. Örneğin, Koç Grubu'- na haber göndererek Tevfık Altınok'un geri alınmasını rica ettiği bilıniyor. Hatta isim arayışına bile girdi. Mahir Ba- rutçu'yu (Şu anda Enerji Ba- kanlıgı Müsteşan) düşündüğü söylenıyor. Ama Başbakan buna ne der, bu henüz bilinmi- vor." İLAN KIRIKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ GAYRÎMENKUL SATIŞ MEMURLUĞU 1992/43 satış Davaci İhsan Orııç vekili tarafından davalı Ahmet Tekin aleyhine mahkememize açılan taksim davasımn sonunda. Mahkememizce satışına karar verilen ve memurluğumuzca satışı ya- pılacak Kınkkale ıli Yaylacık Mahallesı'nde kain 178 ada 6 parsel sayı- iı taşınmaz üzerinde kıymet takdin yapılmış olup bilirkişı Osman Kuzugüden tarafından verilen raporda arsa 568 m1 olup arsa değen .112 000.000 TL, bina değeri 66.000.000 TL. kömürlük değen 528 000 üavlu duvan değeri 2.750.000 TL ve ağaçlar değen 2 200 000 TL değen olup toplam değeri 383.478.000 TL olarak belirtmiştır. Davalı Ahmet Pekin'e dava dilekçesi, mahkeme karan gazete ilanı Je lebliğ edilmiş olduğundan kıymet takdiri raporu yerine geçmek üze- reılanen teMiğ olunur. 9.12.1992 Basın: 47236 BANKALAR NE FAIZ VERİYOR? tYûzdfi) Zıraat IsBankası Emlakbank Akbank Vapi Kredı Vakıftank halkbank Pamukbank Garantı Tûrkbank •mar Esbark Sekemank TEB Ejebart. finansDank Mısat Dtsbank Tarsüank Koçftme Körfezbar* Irtert»* Mannara Arap-Türti tmpentenk TYTBank Oltank Tuık-Sakııra Altematıftıank BantEıpres lay TL 5M0 55-58 58 55-58 55-58 57 56W0 705-72.5 6M1: 50-53 57-56 555 57-59 Sl) 70-72 6M8 66-68 66-6B 65 72-73 62-6* 68-70 72.5 65i 69-7! 67-7! 35 2.5 2.5 25 1.5 35 45 4İ 375 4i 1İ 2i 45 45 3i 3-5İ 5.5 15-715 6i 625 625 6İ 4İ 65 6İ 675 45 95 6İ 925 723 825 7-9 Tl 71-73 68-70 68-70 68-70 70 70 74-76 68-70 73-75 68-70 62$ 74i 62.5 71-73 72-73 15 3i 3i 4İ 5i 475 425 3İ 475 425 •i 3i 325 2i 2İ 3i 4-5İ 5.5 4i 725 57 95 725 65 925 10i 95 65 723 6İ TL 73-75 69-72 74 69-72 69-72 75 78 78.5 7WB 76-79 67-70 63-70 76-78 45 35 35 35 45 2.5 55 525 475 3i 4i 5İ 2i 5İ 4i DM 75 5.5 65 65 65 75 75 6i 7i 775 65 725 95 55 75 75 115 85 6i 9-10 YATIRIM FONLARI Kablma belgesiadı lşYatırım-1 lşYatirım-2 lşYatırım-3 lşYaorım-4 lşYabrım-5 Iş Yatınm-6 lnterfon-1 lnterforv-2 lnterfon-3 lnterfon-4 lnterfon-5 lktısatYat-2 lktısatYat-3 IktısatYaM Ikt AtıhmFon Gar Yatırım-1 Gar Yatırım-2 Gar Yatırım-3 Gar Yatınm-4 Gar Yaörım-5 Esbank Fon 1 EsbankFon2 Esbank Fon 3 YKB Yatınm F YKBSektörF YKB Hisse F. YKB Kamu F YKBLıkıtF YKBKarmaF YKBDövızF YKB Kapıtal F YKBAktrfF VakıfFoo-1 VakıfFon-2 VakıfFon-3 Vakıf Hisse VakıfDünya Vakıf Fon-6 Dış MavıFon Bugün Değ. 182 797 61621 48 229 36 770 16.866 34998 127 214 94 246 53 564 53958 10773 92.733 44169 44 617 28.354 140.103 52.380 34 534 19.094 17.632 138.021 46.013 33 544 119.971 97.475 92.624 95 711 83.544 94.767 43.265 33.306 30.391 94.269 227.663 42.881 25.292 37.046 26.366 81.913 % 0.17 1.15 0.17 0.13 0.00 0.17 0.16 0.15 0.16 0.16 -0.10 0 16 0.16 016 0.17 0.19 0.29 0.19 0.15 0.20 0.15 015 0 18 0 18 0.17 230 0 17 016 017 017 017 -0.12 015 014 0.12 023 078 013 032 Katlma betgesiadı Oışbank Beyaz Dışbank Pembe Tütun Fon-1 Tütun Fon-2 Mıtsuı Fon-1 Mıtsuı Fon-2 Fınans Fon-2 FınansFon-3 Fınans Fon-4 Fınans Fon-5 Zıraat Fon-1 Zıraat Fon-2 Zir BaşakFon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Halk Fon-3 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak invest lmpex Fon 1 lmpexFon2 Sümer Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 KalkınmaFon Demir Fon-1 Demır Fon-2 Tarış Fon-1 Tarış Fon-2 OrtakFon TürkbankFon NetFon EtıFon TSKBUzmanF. Akfon 1IMUİ Bugün Deg. 124 217 34.910 98 450 26.952 314.424 36.046 56.200 46.962 32.445 30.648 50.093 36.911 39.579 36.347 51.388 38.489 34.611 51.601 33.461 43.972 33.489 13.088 44.536 33.453 33.909 32.213 13.914 35.856 33.525 16.934 37.331 15.430 29.094 28.509 29.531 29.333 13.616 14.704 JK1M * % 0.20 0.32 0.16 0.16 0.15 0.14 0.18 0.17 0.24 0.17 0.09 0.17 0.09 012 0.16 0.14 0.17 0.19 0.19 0.17 016 011 0.15 0.09 0.17 015 0.14 016 014 014 017 017 017 014 015 0.18 020 017 DUNYA BORSALARI Altnm cnsu: 337.50 dolar ABO Dolan: 1 5665 Alman Markı 123.10 Japon Yenı 1 5680i Sterlını Petrolün varli: 18 63 dolar ALTM CİNSİ Cumhuriyet Reşat 24 ayar altın 22ayarbıle2ik AUŞ 605 000 630 000 91200 81800 SATIŞ 613 000 660 000 91500 90 400 MERKEZBANKASIKURLARI IBMUUKIMZ CM 1ABD Dolan 1 Alman Markı lAvustralya Dolan 1 AvusturyaŞilinı 1 Belçika Frangı IDanımarkaKronu 1 Fin Markkası IFransız Frangı IHollandaFlonnı 11sveç Kronu 11svıçre Frangı 100ltalyanLıretı 1 Japon Yeni IKanada Dolan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin ISjArabısjanRiyali wm 8279.41 533124 5713.62 760.56 259.14 1381.00 1621.82 1560.68 4741.39 1201.85 5953.41 59118 67.41 6488.06 1240.73 13106.30 2207.79 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABDOoları Alman Markı isvıçre Frangı Fransız Frangı HollandaFlorinı Ingıiız Sterlıni S Arab.Rıyali Avusturya Şılını 100ltal Lıretı AUŞ 8355 5330 5900 1555 4720 13100 2200 752 SATIŞ 8390 5360 5960 1575 4775 13250 2250 770 587 ! 605 MERKEZBANKAS1 • Emısyon (17 Aralık) 37 461 • TL ınterbank faızlen %67 98 Işlem Hacmı 2 104 mılyar Gecelık % 4 0 Haftalıkrepo %63 Ayhkrepo %65 MT* 8296.00 534192 572507 762.08 259.66 138377 1625.07 1563.81 4750.89 120426 5965.34 592.36 67.55 6501.06 1243.22 13132.57 2212.67 fcHJtlk- MJŞ 8271.13 5325.91 5627.92 759.80 256.54 1367.19 1605.60 1559.12 4736.65 1189.83 594746 58527 66.40 6390.74 1228.32 13093.19 2174.67 um 8320.89 5357.96 5742.25 764.37 260.44 1387.92 1629.95 1568.50 4765.14 1207.87 5983.24 59414 67.75 8520.56 1246.95 13171.97 2218.85 ÇAPRAZKÜRLAR 1UDD0UI 1.5530 M ü » 1.4491 «mMjal 108860 llMVJIf 5.9952 M a r t l l 51050 RiMlrtdai 5.3050 FmBZfm 1.7462 MHfcHi 11061 kmHto 6.8889 ImtİPH 1.3907 IniptFna 140050 mmünt 122.82 JHMM 1.2761 İMtttM» 6.6730 tmtflm 3.7501 U n t U a IMrik 15830UİI lECt 12598UİI OK 14019»! SK 11630.57TL I • I V M 1 n • ttn Mn
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle