23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19ARALIK1992 CUMARTESİ HABERLER SBP'nin mektuplarına denetim • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Emniyet Müdürlüğü,Sosyalist Birlik Partisi(SBP)'ne y urt dışından gelen yayınlann kendi denetimlerinden geçmeden dağıtılmamasını istedi. Polisın bu isteği üzerine PTT. yurt dışından gelen kitap ve benzeri yayınlan polise bilgi vermeden SBP've teslim ctmiyor. SBP'ye Fransa'dan göndenlen bir paket, parti görevlilenne verilmedi. Memurlar, paketi almak üzere PTT'ye giden parti görevlisine, "Butür paketlerin polise gösterilmeden sahiplerine verilmemesi için talimat aldiklannı" bildirdiler. Konuyla ilgili olarak görüştüğümuz SBP Genel Başkanı Prof. Sadun Aren. bu tutumun haberleşme özgürlüğüne konulan kısıtlama ve sansür olduğunu söyledi. Uzman erbaşlık uygulaması • ANKARA (AA)- Kara Kuvvetleri Komutanlığı, gazetelere verdiği ilanlarla gençleri uzman erbaş olmaya çağjnyor. AA muhabirinin aldığı bilgiyegöre I992yılı içinde 13 bin 700 genç, uzman erbaş olabilmek için başvuruda bulundu. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin erbaş kadrolannda devarnlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, personel istihdamını sürekli kılmak amacına 1 dönük olan uygulama, profesyonel ordu sistemine gidişin de önemli adımlardan biri sayıhyor. Alman gazeteci davası • DİVARBAKIR(AA) PKKya kuryelik yaptığı iddiasıyla yargılan ve sebest gazeteci olduğunu söyleyen Alman Stephan Waldberg, Kuzçy Irak'taki Haftanin militanlannın yazdığı soruian. Türkiye'deki kişilere soracağını, ancak Habur'dan girişte bunlann üzerinde bulunduğunu söyledi. Diyarbakır 1 Numalan DGM görülen davanın dünkü oturumunda, Gazeteci \Valdbergdosyada bulunan 11 adet PKK rozeti ileörgütseldökümanlann ve nollann kendsine ait olduğunu söyledi. VValdberg •"Kuzey Irak'taki örgüt kampında, militanlardan Hüseyin Çelebi'nin Almanya'daki kişilere teslim edilmek üzere verdiği mektubun içeriğini bilmiyorum. Zarfiçinde bana verilmişti. Viranşehir ve Nusaybin'de evlerinde kaldığım kişilerin de PKK le ilişkileri olduğunu bilmiyorum"dedi. Gazete temsilcisine gözaltı •İçPolitikaServisi- MücadeleGazetesi Malatya Temsilcisi Ayten Can, Malatya iline bağlı Kürecik Jlçesi"ndejandarma tarafından gözaltına alındı. Gazetede"den yapılan açıklamada A> r ten Can'la birlikte Grup Berivan'dan Talat Ersoy ve Tavır Dergisi Diyarbakır Bürosu'ndan Kemal Koç'un da gözaltına alındığı bildirildi. Açıkiamada. "Sosyalist basma yönelik saldınlar ülkenin hemen hemen her köşesnde sürüyor. İktidann iztediği politika polise. jandarmala. kontrgerllaya basına yönelik ssaldınnın yeşil ışığıru yakıyor" denihdi. Odak dergîsî tıplatıldı •İstanbul Haber Servisi- Odak dergisinin 17"nci sayısı İsanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından toolatıldı. Odak dergisinden yapılan açıklamada. "~ürkiye'de yaşayan Çerkezlerin bildirilerini yjyınlayandergjler ıcolatılıyor" başlıklı yazıda, TCY'nin 155'inci maddesine a;kın hareketten ötürü ıcolatma karan verildiği btlirtiidi. Dergisahibi Giksel Koç, son aylarda scsyalist basın üzerindeki ".colatma, dava açma. hapis vtpara cezalan biçıminde ycğunlaşan baskılan knadıklannı söyledi. Demirel, bugün gerçekleştirilecek AP kongresi için delegeleri uyardı: SuyunyarısınıboşaltmayınANKARA (Cumhurhet Bü- rosu) - Adalet Partisi (ÂP). bu- gün yapılacak 10. büyük kong- rede. başkanlık divanının oluş- turulmasıyla, 11 yıl aradan son- ra yeniden açılacak. AP'nin DYP'ye katılmasını isteyen Başbakan Süleyman Demirel, kongre öncesi. delegeleri "bar- daktaki suyun yansını dışan dökmemeleri'" için uyanrken. DYP"nin AP'nin devamı olma- dığı iddialannı yalanladı. Mu- halif grubun liden Sadettin Bil- gıç. Demirel'in sözlerinı "Mese- lenin bardakla alakası yok. "Bız AP'li değiliz' demek bunun ma- nası" diye yanıtladı. Kongre nedeniyle Demirel ve DYP'li bakanlar. dün sabah er- ken saatlerden ıtibaren delege- lerle temasa geçtiler. Llaştırma • Kongre nedeniyle Demirel ve DYP'li bakanlar, dün sabah erken saatlerden itibaren delegelerle temasa geçtiler. Ulaştırma Bâkanı Topçu. AP delegelerinin, başta telefon olmak üzere, çeşitli isteklerini karşılamak için bakanlık bürokratlanna sık sık talimat verdi. Bakanı Yaşar Topçu. AP dele- gelerinin. başta telefon olmak üzere. çeşitli isteklerini karşıla- mak için bakanlık bürokratla- nna sık sık talimat verirken. di- ğer hükümet üyeleri de. dele- gelerin dileklerini karşılamak için yoğun çaba harcadılar, Topçu telefon dağıttı Başbakan Demirel ile DYP'li bakanlar Ekrem Ceyhun. Nec- mettin Cevheri. Yaşar Topçu. Ömer Barutçu. Gökberk Erge- nekon ve İsmet Sezgin ile DYP'ye ANAP'tan geçen Dev- let Bakanı ve Hükümet Sözcü- sü Akın Gönen. dün sabahtan itibaren DYP Genel Merkezi'- ne gelerek delgelerle görüşmeye başladılar. Ulaştırma Bakanı Topçu'nun. görüştüğü çok sa- yıda delegenin isteklerini karşı- îamak için sık sık bakanlık bü- rokratlanna telefonla talimat vermesi dikkat çekerken. diğer bakanlar da, delegelerin dilek- lerini not ettiler. Delegelerin, Topçu'ya yönelttikleri istekler, "telefon bağlanmasmda" odaklaştı. Yaşar Topçu, DYP'nin. AP- ye katılmasının "DYP'nin. AP'nin devamı olduğu fıkrinin inkân anlamına geldiğini" vur- guladı. Topçu, bugüne kadar DYP'ye katılmayanlann gerek- çesinin "başka partilerle ilişkjye geçmek olduğunu" vurguladı. DYP. kongreye gelen delege- ler için Ankara'nın 10 büyük Inönü, Mevlananm huzunmda Şeb-i Arus törenine katümak için Konya'ya gelen Frdal İnönü, Mevlana Müzesi'ne de giderek dua etti. Seb-i Arus töreninden sonra özel olarak açılan müzeyi Kültür Bakanı Fikri Sağlar'la birlikte gezen İnönü. Müze Müdürü Erdoğan Frol'dan bilgi aldı.(Fotoğraf:AA) ANAP'tan aynlan Yeni Oluşumcular'da liderlik kavgası Ozal 'dan 'liderbenim' uyarısıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - ANAP'tan kopan ve \eni parti kurma çalışmalanna baslayan mılletvekılleri arasın- dakı lider tartışmaşına Cum- hurbaşkanı Turgut Özal el koy- du. "Partinin lideri benim. geç- mişte olduğu gıbi. aranızda li- der tartışması. kavgası yap- mayın. partinin liden ben ola- cağım" diyen Özal'ın. yeni parti oluşumunda kendisini destek- leyen yazarlara ağırlık vermesi- nın de, milletvekılleri arasında rahatsızlıklara yol açtığı kayde- diliyor. Keçeciler'ın liderliğinin ola- ğanüstü kongreden sonra bitti- ğini ileri süren \e Semra Özal farafından desteklendikleri kaydedilen bazı milletvekilleri- nin. muhafazakarlann ağırlığını ortadan kaldırmayı amaçîadıkları ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Özal'ın. bıından duvduğu rahatsızlım bir ortak yönetim modeliyle ge- çiştirmeye çalıştığı ve liderlik ınücadelesindeki milletvekileri- ne daha önce de ilcttığını söyle- diği şu mesajı aktardığı dile ge- tinldi: "Aranızda liderlik mücadele- si yapmayın. Geçmışte olduğu gibi bir liderlik kavgasına gır- meyin. buna gerek yok. Yeni partinin lideri benim, ben ola- cağım. Lider kavgası istemiyo- rum. buna da gerek yok. Yeni partinin lideri açıkça ifade edi- yorurn. ben olacağım." Özal'ın sözlerine karşın, yeni oluşum içinde Keçeciler ve ar- kadaşlanna karşı baslayan ra- hatsızlığın bu ekipte kaygı ya- rattığı belirtiliyor. Mehmet Re- çeciler. konuyla ilgili olarak Cumhuriyet'in sorulanna. "Bu konuda bir açıklama yapmak istemiyorum. ancak kamuoyu- na yanşıyan yakınmalanm do- ğrudur" Karşılığını verdi. İLAN BURSA ÜÇÜNCÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1992/12 Satış Bursa 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 22.11.1990 larih ve 1987/1659 esas, 1990/1674 karar sayılı ilamı ile satılmasına karar verilen ve Şe- nay Çoruh, AJi Muhittin Dinçsoy, Şeyma Alp, Ayşe Ceyda Ete ara- sında müşterek bulunan Bursa'nın Çekirge mahaüesinde kain ve tapunun 320-322 pafta, P09 ada ve 45 parselinde 1 hektar 4506 m ! olarak kayıtlı raüfrez tarla vasıflı ve M plarunda gösterildiği üzere 2041 m ! 'lik mahalde Etibank Genel Müdürlüğu lehine daimı irtifak hakkı M planında gösterildiği gibi 1640 m"lik sahada Tek Genel Müdürlü- ğü lehine irtifak hakkı mevcut olduğu bildirilen 31.3.1992 tarihli Yu- suf Yakupoğlu ile Ayhan Tamer tarafından tanzim edilen bilirkişi raporuna göre yüzeyi düzgün satıhlı ve üzerinde herhangi bir ağaç bulunmayan 7.253.OOO.0O0r TL. (yedi milyar iki yuz elli üç railyon)'sı muhammen değerindeki taşınmaz İİY. hukümlerine tevfıkan açık art- tırma suretiyle satılacaktır. İmar dunımu: Belediye İmar Işleri Müdürlüğu'nün imar durumu yazısına göre Bursa kent bütünü 1/5000 ölçekli nazım alanda beledi- ye hizmet alanında kaldığı, ifrazının mümkun olraadığı, Bursa Kül- tür ve Tabiat Varlıklan'nı Koruma Kurulu'nun 7.12.1990/1483 tarih ve no.lu kararında ise dava konusu yeri de içerisine alan Paşa Çiftli- ği'nin şehrin çarpık gelişmesi içinde kalan nefes alma noktaJanndan birisi olması, korunması gerekli özel ve doğal yapısı nedeniyle 1. de- recede doğal StT alanı olarak belirlendiği bildirilmiştir. Satış şartlan: 1. Satış. 1- Şartnamede yazılı bulunan 45 parsel sayı- lı taşınmazın 1. açık aıttınnası 16 Şubat 1993 Salı günü saat 10.00'dan 10.30'a kadar Bursa 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğu ka- leminde yapılacakur. Bu arttırraada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklüar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafla- nnı geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile taşınmaz 10 gün son- ra, 26 Şubat 1993 Cuma gunü aynı yer ve aynı saatte ikinci arttırma- ya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da takdir edilen değerinin ^o4O'ını ve rüçhanlı alacakklann alacaklannı ve satış masraflannı geçmesi şanı ile ihale yapılacak, aksi takdirde satış düşürülecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin ^t20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı iste- diğinde 20 günu geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga resmi, Katma Deger Vergisi, tapuda alıa harçlan abaya ait olup tellaliye harcı ile birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irti- fak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayri menkul üzerindeki haklan- nı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarînı dayanağı belgeler ile birlikte 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak- dirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bıra- kılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse JİY- nın 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki fark- tan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil edilecektir. 5- İşbu ilan ayrıca şartname olup ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecaunı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1992-12 satış sa- yılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ilan olunur. 8.12.1992 Basın: 47394 T.C. İSTANBUL 2. İCRA MÜDÜRLÜĞU 991/15048 Kambiyo senetlerı (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerinde haciz yolu ile yapılacak takip taleplerinde ödeme emri İlanen tebliğ olunur. 1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı, soyadı ve ikametgâhı: Bilge Gül- soy vekili Av. Erdal Yenal, Bakırköy Cevizlik Hallar Huseyin Sk. Emek Iş Hanı Kat: 2, Oda: 13 İstanbul 2- Borçlunun ve varsa kanuni terasilcisinin adı, soyadı ve ikamet- gâhı: 1) Zulkurneyin Açıkgoz, Cağaloğlu Cemal Nadir Sok. No: 17/63 İstanbul. 2) Hüseyin Zeyrek, adresi meçhul, 3) Onurlar Inşaat San. ve Tic. Limited Şirketi, Unkapanı Ünlu is Merkezi B Blok D: 80 İs- tanbul. 3) Alacağın Turk parasıyle tutarı, faiz raiktarı ve işlemeye başladı- ğı gun: Çeke mustenit 35.0OO.OOOr TL. alacağın Merkez Bankası re- eskont faizi (ibrazda) takip giderleri vekillik iıcreti ile tahsili. 4- Senet ve tarihi: 30.12.1991 İst. keşide yerli 35.0OO.OOOr TL. tuta- rında Tutunbank Bayrampaşa Şubesi'nin 36129 çek 62003763 hesap numaralı arkası bankaya yazdırılmış çek. Yukanda yazılı borç ve masrafları işbu ödeme emrinin tebliği tari- hinden itibaren 15 gün içinde ödemeniz, takip dayanağı senet kambi- yo senedi niteliğine haiz değilse keza takip dayanağı senet altındaki imza size ait olmadığı iddiasında ıseniz (5) gün içinde açıkça bir di- lekçe ile Tetkik Merciı Hâkimliği'ne bildirmeniz, aksi takdirde kam- biyo senedindeki imzanın sizden sadır olmus sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz senede dayanan takip konusu alacağın "olO'u ora- nında para cezasma mahkûm edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildıği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetkı itirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte (5) gun içinde Tetkik Mercii Hâkimliği'ne bir dilekçe ile bildirerek tetkik mer- ciinden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağınız, itiraz edilmediği ve borç ödenmedi- ği takdirde 10 gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulun- manız, bulunmazsanız hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız hapis ile ceza- landırılacağınız ihtar olunur. Büslll! 13888 ' İLAN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ 1991/43 Davacı Mükerrem Muti vek. Av. Muhammet Döşkaya tarafından davalılar Muti Ap. Yon. adına Gürcan Derin vs. aieyhine açılan mu- arazanın meni davasmın yapılan yargılaması sonunda; Asağıda ad ve adresleri yazılı dahili davalılann adreslerine tebligat yapılamamış ve yapılan zabıta tahkikatında da adresleri tespit edile- memiş ve duruşma sırasında ilanen tebligat yapılmış olup bu kerre, dava konusu olan 33 m : miktarındaki alanın gerek kat maliklerine tahsis edilen park yeri için ve gerek davacıya ait özel park yerleri için geçiş ve manevra yeri olarak ortak alan olarak tespitine, bu yere da- vacının zincir çekemeyeceğine, davalıların da park yeri olarak kullan- mamalarına, taraflar arasındaki muarazanın bu şekilde halline karar verilmiş olup, hüküm hülasası yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Adresleri Beşikçiler Cad. 43/45 BURSA Dahili davalılar 1- Osman Ali Nasır 2- Ahmet H.A.Asur 3- A.A.Al-Eraifan 4- Kazım Yonca T.C ANKARA ASLİYE 23. HUKUK MAHKEMESİ 1990/716 Davacı İsmail Şenturk vekili tarafından davalı Maliye Hazinesı \e Yukarıyurtçu köytı muhtarlığı aieyhine açılan tescil davasının yapı- lan yargılaması sırasında; Aşağıda mevkii ve hudutları yazılı taşınmaz mal tarlayı davacı adı- na tapuya tescilini taiep etmiş olmakla hak sahiplerinin ve itirazı bu- lunanların 3 ay içinde Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1990/716 esas sayılı dosyasına muracaatları ilanen tebliğ olunur. 2.12.1992 Köyü: Yukarıyunçu Mevkii: Gümüşçük Doğusu: 186 parsel Guneyi: 187 parsel, AJİ Fehmi Gültekin tarlası Batısı: Ekilemez arazı ' Kuzeyi: Eski Yapracık köyu yolu Cinsi: Tarla Miktarı: 10.000 m : Basın: 46907 188 Avenue Yeanlilie 93500 Pantin Paris Fransa Basın: 47366 DİYARBAKIR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Dosva No: 1988'183 Alacaklı: Ziraat Bankası Gazi Caddesı Şubesi Vekili Av. Mahmut Ma\igul Eğılii Iş Hanı. Diya.bakır Borçlu: Şukru Yanlış. Belediye Garajı, Dı\arbakır Alacaklı bankaya olan masraflar harıç 870 270 TL. borcunuzdan dolayı adınıza kayıtlı bulunan Diyarbakır Merkez Istasyon Bağları mevkiınde ada: 11. parsel: 63'te kayıtlı bulunan eavrı menkulüniız 12.3.1991 gun ve 546 yevmıye ile haciz edılmiştır. Konulan haciz gıyabınuda konulmuş olduğundan I.l.K!nun 102. maddesine te\fikan yapılan haczin ilanen leblığınden adı gecen ka- ııunun 103. maddesi gereğınce 18 gun içinde haciz tutanağımn letki- ki ve bir diyeceğinız varsa ıcra daire^ıne bildirmeniz için başvurmanız tebliğ olunur. 2.12.1992 Basın: 52211 oteli ileanlaştı. DYP'nin anlaş- tığı oteller ile bir gecelik oda fi- yatlan şöyle: "Büyük Ankara (100 dolar). Kent (350 bin lira), Stad (300 bin lira). Elit (300 bin lira). Etap Mola (340 bin lira), Merit Altı- nel (400 bin lira). İçkale (400 bin lira). Seymen (350 bin lira), Büyük Sürmeli (400 bin lira). Buİvar Palas (325 bin lira)." DYP yönetiminin otel yöne- ticileriyle pazarhk yaparak bu fiyatlarda indirim sağladıklan. ancak DYP'nin delegelerin otel harcamalan için yaklaşık yanm milyar lirayı gözden çıkardığı bildirildi. Suçlamalar sürüyor AP kongresi öncesi, AP'nin DYP'ye katılmasını isteyen DYP yönetimı ile partinin siya- si yaşamını sürdürmesini savu- nan muhalıf grubun lideri Sa- dettin Bilgiç arasındaki karşı- lıklı suçlamalar dün de sürdü. Demirel, AP İl Başkanlan Ko- ordinasyon Kurulu'nun. AP il başkanlanyla. AP kökenli DYP milletvekillerine Anadolu Klubü'nde verdiği yemekte, AP'nin DYP'ye katılımı yö- nünde karar vermeleri için dele- geleri uyardı. AP12yıldırhayatta AP'nin şeklen kapatıldığını. 12 yıldır. hayattan 1 gün bile çe- kilmediğini anlatan Başbakan. "DY'P, AP'nin devamı değildir diyenler varsa, yok ya, 9 yıldır bu ülke için didinen eğer AP de- ğilse. AP'nin 18 yıl genel baş- kanlığını yapmış olan ben. bu DYP'nin başında ne anyorum? Arkadaşlanm ne anyor? Herbi- riniz ne anyorsunuz?" diye ko- nuştu. Demirel. hiçbir AP'linin devlet aleyhinde bir suçtav yar- gıç önüne çıkanlamadığını yi- nelerken. "Eğer bizim bir kusu- rumuz varsa. işte yakamız" dedi. Demirel. 30 yılını AP'ye vermiş bir insan olarak "his ve heyecan" dendiğinde en önce kendisinin geleceğini belirterek, "Söylediğim sözler önemsen- melidir" diye konuştu. Kapatılan siyasi partilerin yeniden açılmasına olanak sağ- layan yasayı. "bölünme için çı- karmadıklannı vurgulayan Başbakan, açaklamalannı şöyle sürdürdü: "Yasayı. lekeyi kaldınnak için çıkardık. Kongrede, baş- kanlık divanı teşekkül ettiğı za- man leke kalkmıjjtır. Ondan sonrası önemli. Önümde iki bardak var. Şu bardakta su do- lu. Bu suyu içeyim mi, yoksa yanındaki bardağa boşaltayım da mı içeyim? Belki boşaltırken yansı dökülür. Delegeleri uyar- mak* benim görevim. Söyledik- lerim içinde. hilaf-ı hakikat bir şey var mı? İçinde kendim için bir şey var mı? Davalannın ger- çek sahibi olan arkadaşlanm, bence yanlış bir şey yapmaya- caklardır" Y'emek sırasında, kongrede divan başkanlığına Ali Naili Erdem'in seçilmesi. AP'nin DYP'ye katılması ve AP'nin mal varlığının DYP'ye devre- dilmesi için 600"e yakın delege- den imza toplandı. Devlet Ba- kanı Tansu Çiller ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın yemeğe katılma- malan dikkat çekti. Cindoruk: Sadece çiğköfte yemiyoruz ANKARA(ANKA)-TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo- ruk. Meclis'te sadece çiğköfte yemediklerini. aynı zamanda çalıştıklannı söyledi. Hüsamettin Cindoruk. Bil- kent Üniversıtesi'nden bir grup öğrenciyi kabul etti. Grupta bulunan Doç. Dr. Ömer Faruk Gençkaya. "Bu arkadaşlanmız karşılaştırmalı parlamento der- si okuyor. Derslerimizde Plan ve Bütçe Komisyonu ve Dışişleri Komis- yonu ve Dışişleri Komisyonu"- nu canlandıracağız. Arkadaş- lanmız da bu komisyonlarda görev alan milletvekillennı can- landıracak. Gelecekte siyasetçi olmak isteyenler var. Onlara bu konuda yardımcı olacaktır" dedi. Gençkaya. parlamentoda yapılan çalışmalann basına ye- terli oranda yansımadığını söy- leyince Cindoruk, "Biz burada sadece çiğköfte yemiyoruz. Aynı zamanda çalışıyoruz da. Komisyonlarımızda. Genel Kurul'da son derece önemli ko- nular gündeme geliyor. Çok güzel konuşmalar yapılıyor. Ama basınımız pek yer vermi- yor"di\e konuştu Cindoruk. öğrencılenn soru- lannı yanıtlarken de TRT'nın yeterince naklen yayın yap- madığına dikkat çekti. AVRUPA'DAN EDİP EMİL ÖYMEN Seçenek Tutkusu Plastik sanat sergileri artık tarihsiz olmuyor. Sanatcı hangi tarihsel koşullardan etkilenmiş? Eserin ortaya çık- tığı dönemdeki sosyal, kültürel. ekortomik koşulları an- latmamak eksiklik. Öyle ki, sergilenen eser, neredeyse ikinci planda. Sanatcı, çevresi ve içinde yaşadığı tarih- sel kesitin bir iirünü. O halde bunu da sergide anlatmak gerek. Sanatcının çok yönlülüğü de yansıtılmalı. Bir Mo netsergisi mi yapıiacak? Monet'nin meşhur yemek kita- bı da yeniden tıpkı basımla hazırlanmalı. Evvelki yıl böy- le bir Monet Sergisi'nin en ilginç köşesi, sanatcının ye- mek tariflerine ayrılmıştı. Sergı çıkışında hediyelik eşya dükkanında da Monet'nin yemek kitabı kapışılıyordu. Kimsenin. oturup da Monet usulü merzengüşlü omlet yapacağı yoktu da, amaç, adamı daha iyi tanımaktı. Sergi geziciliği pasif bir zevk. Eserler sizin için seçil- miş. sizin için yerleştirilmiş. Yapacağınız şey, bakmak ve zevk almak. Büyük galerilerde bunun için, stratejik koltuklar da vardır. Insanlar oturup, örneğin bir tabloyu uzun uzun seyrederler. Ama artık bu pasiflik. yeni "sergi pazarlama yöntemleri" ile yerini aktifliğe bırakıyor. Sa- dece zevk almak yeterli değil artık. Sanatcının o çizgiyi, o rengi nasıl bulup nereye nasıl koyduğunu anlamak gerek. Bu iş için sergi düzenleyicileri artık akla gelebile- cek her belgeye başvuruyorlar. Video. film, afiş. kitap, mektup, eşya. Tanıkiarın ıfadeleri de artık değerli. Kim, kimin hakkında ne demiş? Nasıl demiş? Sergi pazarla- masında artık "dedikodu" da önemli. En ağırbaşlı tanı- nan sanatcılann dedikodulannı belgeleyen kanıtlar da sergilenen eserleri kadar ilginç. Sergiler artık sadece "eser sergisi" olmaktan çıkıp, sanatcıyı bir bütün olarak "tanıtma ve pazarlama" uğra- şına dönüşünce, halkın rağbetı de o oranda artıyor. Bu kez, sergi kapısında kuyruklar, içerde başaçıkılmaz bir kalabalık. Buna da çare bulundu: Rezervasyon. Sergi- nin başlamasına bir kaç ay kala, gazete ve dergilerde "rezervasyon formlan" yayınlanıyor. Gitmek istediğiniz günü işaretleyip. giriş parasını da ekleyip yolluyorsu- nuz. Konsere gider gibi. elinizde biletiniz gidiyorsunuz. Bilet için kuyruğa da gırmeden. Bütün bunlann amacı, sanat tüketicisi"ne sadece eser sunmakta yetinmemek, başka seçenekler de sun- mak. Ve sergiciye de para kazandırmak. Tüketici, özel yaşamında karşı karşıya olduğu "seçenek bolluğu" ile sergide de karşı karşıya. Sergi çıkışında hediyelik eşya dükkanı da yeni bir seçenek listesi. Sergiyle ilgili ya da ilgisiz kartpostallar. afiş. kitap. eşya, kaplama kağıdın- dan sanat dergilerine, video kasetinden takıya varınca- ya kadar... Ayrıca çocuklar için de sergiyi daha anlamlı kılacak önlemler. Onların anlayacağı dilden konferans, dia gösterisi. Sergide kendi kendilerine dolaşıp eserler- deki incelikleri bizzatkeşfetmelerinisağlayacak"bilme- ce soruian" içeren kitapcıklar. Ne de olsa çocuklar da kısa sürede "sanat tüketicisi" olacaklar. Sanat, Batı'lı için birtüketim aracı. Eski de olsa, müze- ye de kalksa böyle. Zaten müzeler de. hele çocuklar için tepeden tımağa değişip, "iletişimli" bilim kurumlarına terfi ediyorlar. Amaç, çocuklara da seçenek sunmak. Batılı liberal toplumlar için "seçenek" tek anahtar artık... Görsel seçenek bolluğu, sadece sergi, müze gibi or- tamlar için değil. televizyon için de geçerli. Batılı televiz- yoıjlarda öyle bazı programlar hazırlanıyor ki, görsel ve işitsel bilginin yanı sıra bir de "seçimlik bilgi kutular"ı çıkıyor ekrana. Görüp işittiğine ek olarak bir de bu "bilgi kutulan'na bakmak, bir tercih sorunu. Kişi, eğer aynı anda çok seçenekli bir bilgi ortamında her seçceneğin sunduğu bilgiden yararlanmaya hazırsa, bunu istiyorsa, ekranda belirip kaybolan "kutu'lara da bakıyor. Bu da, beş duyumuzu bombardıman eden seçenek bolluğunun vardığı son aşama. Bunun bir adım ötesi, artık "varsıl gerçek" denilen henüz deneysel düzeydeki duyumsal aşama. Bu çok öz-Türkçe sözcükle tanımlanan ama çok yabancı kavram. "gördüğün halde, aslında varolmayan görüntüler 'i anlatmak için kullanılıyor. Batıda "seçenek merakına teknoloji el veriyor. Ama önce, insanların "se- çenek'den yana olması gerek... Yargıtay 9. Ceza Dairesi karar aldı 141-142 ve 163 mağdurunatazminat • Yargıtay 9. Ceza Dairesi. Ankara TKP Da- vasfnda TCK'nın 141;- maddesi uyannca 28 ay tu- tuklu kalan Tacettin Özdinç'in tazminat istemir»-' reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Ankaru 7. Ağır Ceza Mahkemesi de bunun üzerine Öz- dinç"e tutuklu kaldığı süreler için 8 milyon lira ma- nevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. ANKARA (ANKA)- Yargı- tay 9. Ceza Dairesi. 3713 sayılı Terörie Mücadele Yasası'yla yürürlükten kaldınlan TCK'- nın 140-141,142 ve 163. mad- delerine muhalefet ettiğı gerek- çesiyle tutuklanan kişilere ma-' ne\i tazminat ödenmesine ka- rar verdi. Daire. Ankara TKP Davası'nda TCK'nın 141. maddesi uyannca 28 ay tutuk- lu kalan Tacettin Özdinç'in tazminat istemini reddeden ye- rel mahkeme karannı bozdu. Ankara 7. Ağır Ceza Mahke- mesi de bunun üzerine Öz- dinç'e tutuklu kaldığı süreler için 8 milyon lira manevi taz- minat ödenmesini kararlaş- tırdı. TCK'nın 141.142 ve 163. maddelerinin yürürlükten kal- dınldığı 13 Nİsan 1991 tarihın- de bu maddelere muhalefet su- çuyla yargılanmalan süren ki- şiler "Haksız tutuklama taz- minatı ödeneceğine 1 ' ilışkin 9. Ceza Dairesi karan TKP da- vası sanıklardan Tacettin Öz- dinç'in başvurusu üzerine açı- lan davada verildi. Anti-terör yasasıyla sözko- nusu maddelerin vürürlükten YAZDIĞI YURTTAŞLIK BİLGİLERİ Yayına hazırlayan Nuran Tezcan 20.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan TUrkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gönderilmez. kaldınlmasının ardından dava beraatle sonuçlandınhnca Ta- cettin Özdinç. Ankara 7. Ağır Ceza MAhkemesi'ne başvu- rarak. Mayıs 1981 ile Eylül 1983 tarihleri arasında tutuklu kaldığı 28 aylık süre için kendi- sine haksız tutklama tazminatı ödenmesini istedi. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi davayı red- detti. TEmyiz başvurusu üzerine konuyu görüşen Yargıtay 9. Ceza Dairesi. ağır ceza mahke- mesinin yorumuna karşı çıktı. Ceza Dairesi, Tacettin Öz- dinç'in işlediğj öne sürülen ey- 1 lemin anti-terör yasasıyla suç olmaktan çıkanldığı için ken- dısine tazminat ödenmesi ge- rektiğinibildirdi.Kararda"'Da- vacının eylemi. 3713 sayılı ka- nunun 23 c madde ve bendi uyannca suç olmaktan çıkanl- dığından tazminat istemi ko- nusunda bir karar vermek ge- rekir" denildi. Yargıtayın bozma karanrun ardından dosya yeniden An- kara 7. Ağır Ceza Mahke- rnesı'nde ele alındı. Sonuçta Özdinç"e 8 milyon lira tazmi- nat ödenmesi karan verildi. CUMHURBAŞKAM GAZİM.KEMAL PAŞATVEV SONBAR4R GEZtLERİ Nuri Onat (yayına hazırlayan) 20.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gönderilmez.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle