23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"Hesabımda para olmasa bile kredim var: Kendi kredim." PAMUKBANK Cumhuriyetî. Yll SAYI 2454S / 4000 TL {KDV ıcınde) hURUCUSU YUNUS NADİ (1924 1945) BASYAIffl NADİR NADİ (1945 1991) 19ARALIK1992CÜMAITal GrevdalgasıgeliyorToplusözleşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine kamu kesiminde 60 bin, özel sektörde 75 bin işçi greve hazırlanıyor. Gm^GURsoN'unnaı»H •/*&,/«*, İşçicephesi Ücretezam yadagrev • Turk-Iş'ınyenıyoneümı, 126 bin 193 ışcının toplusozleşme goruşmelennı. bu y\l sonuna kadarçozmek ıçın. onumuzdekı haftadan ıtıbaren harekete gececek Çozum olmazsa yenı yıl gre\ lerle gelecek 14. Sayfa isveren cephesi geçityok • M ESS, geçen donem \ enlen y uksek zamlardan otüru ışçıden alacak'h durumda olduklannı savunarak, enflasyon oranı konusuda ve bu oranın altında ucret artışı onensınde ısraredıyor • 14. Sayfada • MEMURVEİŞÇİLEREYLEMDE mi4.Sa} fa da •BAYDURZİRVEÖNERDİ Türkiye'denyargdamaya destek Namaz sonrası Bosna protestosu misTndeki cuma namazı sonrası gösteri yaptı. BM >e ABD bayrakları yakan göstericiler, Laleli'ye kadar yürüdü. Cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin kişi, Bosna-Hersek'te olenler ıçin gıyabi eenaze namazı kıldı. Göstericiler, "Bosna-Hersek Islam toprağıdır", "İslami hareket engellenemez", "Kahrokun laik diktatörlük". "ABD uşağı iktidar istemho- nız" şeklinde sloganlar attı. Be\ azıt Camisi'nin du\ arlarına da çeşitli pankartlar asan göstericiler, BM ve ABD bay raklarını y aktı. Bir göstericinin okuduğu bildiride. y aşanan katliamın sorumlusunun sadece Sırplar değil, başta ABD olmak uzere diğer emperya- list devletlerin ve Müsluman halklan yoneten kukla iktidarlann olduğu vurgulandı. (Fotoğraf AHMET ŞIK) • CUMA HUTBESİ: GENELGE TEK. VAAZ MUHTELİF mu.Sayfada •Bosna-Hersek'te msanhk suçu ışleyen Sırplann \argılanmasının, var olan sıyası ve asken - koşullar çerçevesınde zor olduğu bıldınhyor • Ankara, Sırplann uluslararası bır mahkemede yargılanmasına yönelık çabalan olumlu karşıladı HALUKGERAY ANKARA - Bosna-Hersek'te ınsanlık suçu ışleyen Sırplann vargılanmasının. var olan sıyası ve asken koşullar çerçevesınde zor olduğu bıldınhyor Ankara. Sırplann uluslararası bır mah- kemede yargılanmasına yone- lık çabalan olumlu karşıladı Sırplann yargılanmasıru one- ren altı kışıhk heyetm Türk uye- sıProf Dr Rona Ay bay. butun mArkasıSa.l7,Sü.6'da Izzetbegoviç Karadzic ile görüşecek • Bosna-Hersek Devlet Başkanı. Bosnalı Sırplann lıden ıle 2 ocakta Cenevre'de bıraraya gelmeyı kabul ettı • Turİcıye'nın Bosna-Hersek yonetımıylebırlıkte hazırladığı karartasansına ABD nın de destek verdıâ behrtıldı U 9. Sayfada Acaba «lUrden nanıjisi J Bakaııa 42 milyarlıktorpil Batallı'ya Eximbank'tan YPK karanyla haksız ödeme • Devlet Bakanı Mehmet Batallı, "Bu. bana ozel bır muamele değıl, benım durumumda 21 kışı v ardı" dedı Ihracatçı bırhklen ıse, boyle bır uy gulamanın olması durumunda, herkese duyurulması gerektığıru vurguladılar NURSUNEREL • ANKARA - Devlet Bakanı Mehmet Batalh'- \a Yuksek Planlama Kurulu'ndan çıkanlan ozel bır kararla, Exımbank tarafından 5 mılyon dolarhk haksız odeme y apıldığı one sunıldu Ba- kan Batallı, "Bu, bana ozel bır muamele değıl, benım durumumda 21 kışı vardf dıye konuşur- ken ıhracatçı bırhklen yetkılılen, "Boyle bır uvgulama var ıse, bunun herkese duyurulması gerekırdı Duyurulmadığma gore, pek makûl bır uygulama değıl' dedıler Exımbank Genel Muduru Ahmet Ertuğrul, konuyla ılgıh soru- muza, "Bız. Hazıne'nın veznesıyız Ode derler, odenz" karşıhğını verdı *4rkasıSa. 17,Sû.2'de GUNCEL CÜNEYT ABCAYÜREK Biri İkiye Bölmenin Yararı AP kongresı bugun toplanıyor Her şeye karşın Demırel nşşelı Kongre- nın 'renklı gececeğını' soyluyor Nedenlerı sıralıyor 'Devırgeldı, herşe- yı allak bullak ettı Sonra, hukumette olduk Isteyen, ıstedığını buldu, bulamadı Bu ba- kıma renklıdır kongre ' Fakat Demırel, "delegelerın çok sağlam sağduyularıyla 'ışın ıcınden cıkacaklarına • Arkası Sa. 1", Sü. Vde A L M A N Y A , T A R Î H Î Y L E H E S A P L A Ş I Y O R • Nazi saldırüarımn ardındaki adam Cumhuriyet'e konuştu ORAL ÇALIŞLAR'ın yazı dizisi yarın Cumhupiyerte Nokta'nın ödülleri, törenle verildi Gazeteden başka bir şe> vermeyenCumhıırnt.'t'ınçalı^anları, bir diğer basmorga- nmın okuyucuları tarafından desteklenmenın onurunu taşıy or( Fotoğraf NOKTA) Cumhuriyetdorukta• Cemal Reşıt Rey Konser Salonu'ndakı törende. Gazetecıler Cemı\etı Başkanı Necmı Tanyolaç. Nokta okurlannın. basın dalında doruğa taşıdığı Cumhunyet gazetesı çalışanları adına. odulu Genel Yayın Yonetmenımız Özgen Acar'a verdi. • Acar, torendekı konuşmasında, Cumhurıyet'ın şalnızca "gazete" verdığmı anımsatarak demokrası ve ınsan haklannda mucadele veren Cumhunyet çalışanlannın özvensını odule değer bulan Nokta okurlannateşekkürettı UlJSayfada Karadeniz'de patlamatehlikesi • Uzmanlar dunyamn bu en kırlı demzınde bırıken metan ve hıdrojen sul/urgazlarımn, ttph Karadenız dekı golde olduğugıbı ruzgarla havcftti kanşarakyuz bınlerce kışıyı zehtrleyerek oldurmesı mumkun • AIDS 'ın ctnsel bulaşma vollan öpuşme ıle geçer mı ? Çe\ıth cınsel bırleşmelerde rısk \uksekliğt ne kadar? Kadmlartn ve erkeklenn bulaştırma ozellıklert aynı mı ? En çok tehlıkede bulunanlar hmler ~ J B İ L İ M T E K N İ K Bugün ve her cumartesi Cumhupiyet'le KHM # öncekı 4OO4.77 Dun 4022.28 DOLAR # Oncekı 837O Dun 8390 HARK •Ûncekı 5385 Dun 5360 # Öncekı 91.100 Dun 91.5OO TV/ 10.Sayfada Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni SedatSımavı/11. Sayfada Edebiyat ödfllleri Fuat ve Akın'a Aimanya ApkaSayfaia Uçan tren uçağa alternatif Zorunlu tasarruf işçi, memurbeklemede ^- Başbakan m, nema odemesırun yılbaşından once > apılıp yapılmayacağına ılışkın bır soruya. "Şu anda onu verecek vazıyetım yok" demesıne karşın, Yuksek Planlama Kurulu"nun konu> a ılışkın karannı ımzaladığı behrtıldı ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) - Çalışanlardan yapılan zorunlu tasarruf kesıntılenne ılışkın nemalann 3 taksıdının yılbaşına kadar odenebıleceğı bıldınldı Depremzedelere ıse. kesıntılenn nemalan ıle bırlıkte anaparalan da odenecek Ke- sıntılenn nemalandınlmasına aıt oran yuzde 73 91 olarak be- lırlendı Bu durumda nemala- nn kışı başına en az 750 bin hra tutacağı, toplam odemeler ıçın ıse 4 tnlyon hra dolaymda kay- nak gerektığı bıldınldı Başbakan Suleyman Demı- rel'ın oncekı gun nema odeme- sının yılbaşından once yapılıp yapılmayacağına ılışkın bır so- ruya 'Şu anda onu verecek vazıyetım yok' demesıne kar- şın, YPK nın konuya ılışkın karannı ımzaladığı behrtıldı Bu durumda nemalann 3 tak- sidı hazınenın gereken kaynağı bulabılmesı halınde yılbaşına kadar odenebılecek Odemelen \apmakla görevh Zıraat Ban- kası nın Genel Müduru Coş- kjn Llusoy "Onemlı olan kaynak Hazıne kaynağı aktar- sın avnı gun ben odemeyı ya- panm ' dıye konuştu Yuksek Planlama Kurulu - nda alınan ve Resmı Gazete'nın dunku savısında yayımlanan UArkasıSa.l7,Sü.7'de Radyasyonzedeler,mahkemeye Çemobü'de 6 yıl önce meydana gelenfaciadan zarargörenler bu durumlarını belgelerse devlet aleyhinde dava açabilecekler ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sovyetlerde 1986 yılındakı Çernobıl facıası sonrası Turkıye'deradyasyondanetkılenenler, haklannı mahkemede arayabılecekler Prof Dr Metın Gunday radyasyondan zarar gorenlenn bunu belgelemelen halınde devlet aleyhıne tazmınat davası açabıleceklennı soyledı Donemın hukumetınt. Turkıye'nın de radyasyondan etkılendığıyolundauyaraneskı Dışışlen Bakanı Vahıt Halefoğlu' Dışışlen Bakanlığı ozamangorevını yaptı, Başbakanlığa durumu yazılı olarak bıldırdı Bunun dışında ekleyecek bır şeyım yok" dedı Çernobıl facıasıyla ılgıh olarak ozelhkle Karadenız'de çok sayıda kanser v akasma rastlanması, donemın Sanayı veTıcaret Bakanı CahıtAral'ın Turkıye'nın de radvasyon dalgasına maruz kaldığının çok geç anlaşıldığı volundakıaçıklamalan, kamuoy unda tepkılere vol açtı Cumhunyet'ınsorulannıvanıtlavanGundav, 1986 yılında dava açılabıleceğını soy ledıgını anımsatarak "Fakat o zamankı zıhnıvet farklıydı Kenan Evren,'Benıhlamur U4rkasıSa. !7,Sü.l'de GOZLEM UĞUR MUMCU Radyasyon ve Suç... Eskı Sanayı ve Tıcaret Bakanı Cahıt Aral, dun Mıllıyet gazetesıne yaptığı acıklamada 1986 Nısanı ndakı "Çer- nobıl Facıası konusunda yıllar sonra şu 'hazın ıtırafta" bulunuyor -Bız olaydan ancak 2 bay sonra Turkıye 'nın radyasyo- na maruz kaldıgını oğrenebıldık Ama artık çok geç ka- Immıstı Halbukı olaydan yanm saat sonra alarm verılıp tedbırler almması gerekırdı Turk haikı ıcın çok uzgu- num Radyasyonla ılgıh herkesın Turk halkına ozur bor- cu vardır UArkasıSa.l7,Sû.7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle