25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 ARALIK1992 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gunbetçiye sürekli pasaport • ANK\RA(Cumhuriyet Bürosu)-SHPLtanbuf Mılletvekılı Ercan Karakai}. TBMM Başkanlığı'na rdığj y asa onerisinde. l-'asaport Yasası'nda değışiklik y apılarak. y ahancı ülkelerde çalişan ışçıler içm düzenlenen pasaporılann suresizolmasının sağlanmasını ıstedi. Karakaş. yabancı ülkelerde çalışan işçılere venlen pasaportlann en az 3 a>. en fazla 5 yıl geçerlı olduğunu. bunun dasıkmular yarattığını söyledi. Deprem için açıklama • İZMİR(Cumhuriyet Ege Bürosu)-İzmır"demeydana gelcn depremlenn gıdcrek şıddeiını kavbettığı açıklandı. İzmır Valiliği'nden yapılan açıklamada. İzmır'de şıddeılı depremlenn olacağını ıçeren haberlenn gerçek olmadığı bclirtildı. Depremin iürekli ızlendıği belırulen açıklamada. 2 kasimda meydana gclcn depremden sonrakı depremlenn Ocak 1 tarihinde düzenlenecek sempozyumda değerlendınleceği açıklandı Yılbaşıönlemleri • ANKARA(AA)- Yaklaşan > ılbaşı dolay ısıy la artacak haberleşme ve ulaştırma hızmetlerının aksamaması için Ulaştırma Bakanlığı çeşitli önlemler aldı. PTT nöbetçi ekıpler oluştururkcnck trcn. vapur veuçak seferlen konuldu Ulaştırma Bakanı Yaşar ^opçu, "Vatandaşlarımızın jenı yıla huzur ıçınde girebılmelennı sağlamak amacıyla başta haberleşme olmak üzere kara. dcnız \e ha\a ulaştırma hızmetlerının aksamadan y urütülebılmesı içingerekli önlemler alındı" dedi. Basında promosyon yasağı • ADANA(AA)-Çukurova Gazetecıler Cemıy etı'nin. basındakı promosy on kavgasınınbıurilmesııçin < açtıeı imza kampany ası sona erdi. Gazetelerbirbırini suçlayıcı. karalayıcı yayınlannın. 'Basına güvenilirlik' ka\ramını sarstığı düşüncesıyle. 'Çağrı' başliğıylayayımlanan bıldın veaçılanımza kampany asında. çok say ıda imza toplandı. yarçı kaynanalara sahip çıktı «ANKAR\(ANKA)-İkin- Hukuk Daıresi. gehnlenn ay n e\ de kay nanasiy la bırlikte oturmasını gerekçc göstererek boşanamayacaklannakarar vcrdı.İkincıHukuk Daıresrnın ka> nanaları ' oruyankaranndanedenı -inunun"evlılıkbırliğı müşterekhayaıı sürdürmeleri kendilennden beklenemeyecek derecede temelindensarsılmışolursa. eşlerden her bırı boşanma davası açabılır" şeklındeki maddesine aııf y apılırken gelinlerin. aynıe\de kocasınınyakınlanyla birhkte bulunmaMrun bu duruma girmedığı kaydedildi SSK müfettiş yardımcılığı • ANKARA (AA) - Çalışma veSosyalGu\enlık Bakanı Mehm'et Moeultay. SSK Gencl MüdürlüğüTeftiş Kurulu Başkanlığı Müfcttiş Yardımcılığı binavınınıpial edilmeyeceğını bıldırdı. Moğulıay. AN AP İsianbul Mılletvckilı Yusuf Pamuk'un sorusuna \ erdiği yazılı anııta. sınavın. kanunvc yöneimehklere uygun duy urulduğunu. ay rıcj kurum leşkılatlanna göndenlen ilanlarla konunun genişbırkıüenın bılgısıne sunulduğunu hildırdi Erozyona karşı neven bitkisi -<ADANA(A.A)- Türkıye'de her yıl bınlerce dekar lanm arazısınin erozyon nedenıylevenmsız halegeldıği. behrterek bu sorunu önlemenin en etkıh \e ucuz yolunun geven bitkisi yetiştirmek olduğu bıidirildı. Trakya Lnnersitesı Tekırdağ Zıraat Fakültesı KültürTeknik Bölümü Öğretim Üycsı Yard Doç. erozyonu önlemenin cn ucu/ \ekesın>oluge\cn yctiştirmektır' dcdı. Ithal mamayadenetim yokı • Uluslararası bir kuruluş olan ESPGAN (European Society for Peditric • Türkiye'de İthal mamalann denetimini yapacak bir kurum vok. Bazılarında Gastroenterology and Kutrition)'ın bebek mamalarında önerdiği maksimum bulunan 'Sakkaroz'un anne sütünden cavdıncı etkilere yolaçtığı belirtiliyor. Sağlık limitlerın üzerinde protein, nişasta. sodyum. fosfor gibi maddelerin kullanılmasınm Bakanlığı Temel Sağlık Hizmeüeri Genel Müdürlüğü ise " Bakanhğımızca bebeklerin böbrek ve karaciğeri üzerinde olumsuzluklara yol açtığı belirtiliyor. Türkiye'ye ithal izni \ erilen mamalar tatlandırıcı ihtiva etmemektedir." diyor. ASL'MAN ABACIOĞLl İZMİR - Turkiye'de pıyasayı dolduran ıt- hal mamalar uzennde hıçbır denetim bulun- muyor Bazı ıthal mamalarda. "Sakkaroz" adlı tatlandıncının bulunmasının '"anne sü- tünden caydıncı" etkilere yol açtığı ıleri sürü- lüyor. L'luslararası bir kuruluş olan ESPGAN (European Society for Peditric Gastroenıero- logy and Nutritıon)'ın bebek mamalarında önerdiği maksimum hmitlenn üzerinde prote- ın. nışasta. sodyum. fosfor gibı maddelerin kullanılmasınm bebeklerin böbrek ve karacı- ğen üzennde olumsuzluklara yol açtığı belirtı- îîyor Hacettepe Cniversitesi Beslenme ve Diycte- tik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Pcrihan Arslan. Türkiye'de "bebek \e çocuk mamala- nnın" üretim \e ithalinde denetımı sağlayacak yasa tüzuğünün yetersiz olduğunu. Sağlık Ba- kanlığı'nca tüzuk çalışmalannın y aklaşık S y ıl- dır sürmesıne karşın henüz sonuç alınamadığı- nı söyledi. Bu nedenle bebek mamalan deneti- mıneherhangı birvasal uygulamagetınlmedı- ğıni kaydeden Arslan. bunun da mama ıthal eden fırmalann ışinı kolaylaştırdığını sa\un- du. Sağlık Bakanlığı'nın. ruhsat alan fırmala- nn satışa sunduklan urünlen herhangı bir şi- kayet olmadıkça rutin olarak denetlemediğini vurgulayan Arslan şöyle dedi "Bebek mamalan içenk açısından değerlen- dinldığinde eğer yüksek protein. sody um. klor vb. elementleri içeriyorsa organızmanın atım organlannı (karacığer. böbrek) zorlar. büyü- meyi engeller Bunun tersinc salt nişasta ıçerik- li isc dengesiz bcslenmeye neden olur. Tican mamalar kesınlıkle anne sütü aliernatifi değil- dir. Zorunlu kalmadıkça kullanıimamalıdır." "Mama ilaç gibı kullanıldığı için fazla suya az mama kanştınhyor. Bu da çocuğa yarar yc- nne zarar verecektir"" dıyen Arslan anne sütu ile doymayan bebeklere ticari formula yenne e\de uygun hazırlanan ek besinlerin verilmesi- run hem ekonomik hem de daha sağlıkh bcs- lenmeyı sağlayacağını \urguladı. İzmır Eczacı Odası Başkanı Levent Kama- cık. Turkıye'dekı bazı ithal mamalarda sakka- roz kullanıldığını. bunun da "anne sütünden caydıncı" bir etki yarattığını belirterek yine bazı ıthal mamalarda ESPGAN'ın protein. sodyum. fosfor gibı maddelerde koyduğu üst lımitlenn aşıldığını söyledi. Kamacık. nişasta \e sakkarozun bebeklerde "kof şişmanlığa" yol açuğını. yüksek protein \e sodyumun da böbrek tizenne olumsuz etkilere neden oldu- ğunu \urguladı. Kamacık. mamalann Temel Sağlık Hızmet- len Genel Müdürlüğü'ndcn gıda nıhsatıyla it- hal edılmesınin berabennde fıyat başıboşlu- ğunu da getirdiğini sözlerine ekledi. ESPGANın bebek mamalannda önerdiği maksimum protein mıktan lOOmıhlnrede 1.9 gram olmasına karşın bazı mamalarda bu miktar 2 gram olarak görünüyor ESPGAN- ın önerdiği karbonhıdrat mıktan ise ust sınır olarak 8 gram goslcrilmesıne karşın bazı ma- malarda bu miktar S 9 \e 9 grama kadar çıka- bılıyor. ESPG AN'ın önensınc göre karbonhidratın tümü ya da çoğunluğunu laktoz oluştdrması, geri kalanın ghkoz \c dekstnn maltoz olması gerekiyor ESPGAN'ın onerisinde şöyle deni- lıyor: " Adapte bir formül mümkun olduğu kadar anne sutüne benzemelidır ve nişasta ya da un bulundurmamah. asidifıye olmamalı ya da kı- sa veya uzun vadelı muh'temel yan eıkilen hc- nüz yeterince tanımlanmamış. büyüme fak- törleri derulen maddeler. kabartma maddele- nni bulundurmamahdır. Formül değişik \ü- cut kompartımanlan arasındaki su akımını mınımuma indirmek için izotonik olmalıdır. Özellıkle mıneral fazlalıâından sakınılmalı- dır" ESPGAN'ın bu öncrisıne karşın bazı ma- malarda karbonhıdrat mıktan 9'a ulaşırken. bu maddelenn ıçenğını sakkaro?. nişasta. lak- toz \c dekstnn maltoz oluşturuyor. ESP- GAN'ın önerdiği üsi sınır fosforda 35. sod- yumda 27 olmasına karşın bazı mamalarda fosfor 40-45-50 \e hatta 60'a kadar sodyum isc 30 \e 33"e kadar çıkabilıyor. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgjli sorumu- za verdiği yanıt isc şöyle "Bakanİığımızca Türkiye'ye ithal izni vcri- len mamalar tatlandıncı ihtiva etmemektedir. Aynca bu zamana kadar ıthal mamalann sık sık yaptınlan analizlenndc tatlandıncılara rastlanılmamışıır."' Ankara 1996'da metroluoluyor • Kanada'nın SNC Lavalin Bombardie fırması ile yapım ve kredi anlaşması, dün Ankara Hilton Öteli'nde imzalandı. Ankara metrosu. toplam 14 kilometre 600 metre uzunluğunda olacak. ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) - Ankara Anakent Beledı- ye Başkanı Murat Karayalçın. metronun 1996 yılında Anka- ralılann hızmetıne gireceğinı bıldırdı. Ankara metrosu için. Ka- nada'nın SNC La\alin Bom- bardie fırması ile yapım \e kre- di anlaşması. dün Ankara Hil- ton Oteh'nde imzalandı. Anlaşmanın ımzalanması ne- dcniyle düzenlenen törcne. Devîet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü. Dev- let Bakanı İbrahim Tez. Kana- da L'laştırma Bakanı Jean Cor- beıl. Ankara Anakent Beledıye Başkanı Murat Karayalçın. Kanadalı firma yetkılılerı ile Gama Güriş temsılcileri katıldı. Llaştırma Bakanı Yaşar Topçu ise. anlaşmanın imzalanmasını beklemeden aynldı Törende konuşan Ankara Anakent Belediye Başkam Ka- rayalçın. nıetro projesinde. yö- netime gelmelerinden sonra 3.5 yıl gecikildığini behrterek. " Kım bunun suçlusu ? Galiba yok. galiba deneyımsizlik" de- di Hazine ve Dış Tıcaret Müs- teşarlığı'nın metro için "yap- ış- lct- de\ret"' modelıne ilk gün- den ıtibaren karşı çıktığını. bu- nun ancak 1991 yılında anlaşı- labildiğını de kaydeden Kara- yalçın. " Sonunda anahtar tes- İım proje kabul edıldı Böylece Unite dergilerinde tek fiyat • Ünite Dergıleri Birliği Başkanı Avukat Ferhan Çelik. tüm dergilerin katılacakları Ünite Dergileri Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş adlı bir pazarlama şirketi kurulduğunu bildirdi. İstanbul Haber Senisi - İlko- kul öğrencılerinın yardımcı kaynaklanndan ünite dergileri- nin tek elden pazarlanacağı. böylece tek fıyaı ve tek indinm uygulanacağı bıldinldi. Unite Dergılen Bırliğı ünite dergilerinin çeşıılı fıyatlarda sa- tılmasını önlemek amacıyla 4-6 aralık tarihlennde dergı sahıp- lerinın katılımıyla Abant'ta bir toplantıdüzenledı. Toplantı konusunda bir açı- klama yapan Ünite Dergileri Bırlıği Başkanı Avukat Ferhan Çclik. tüm dergilerin katılacak- ları Ünite Dergileri Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş adlı bir pazarlama şırketı kurulduğunu bildirdi. Ünite dergılennın güncelliğı. değişen programlan anında yansıtması gibi özelliklenlc. okullarda en on planda olduğu- nu hatırlatan Çelık. "Serbest rekabetın kalıte ve hizmet yan- şında öncü olacağız. Ama hak- sız rckabete \e yersiz ıskonto yarışına alet olmak ıstemiyo- ruz" dedi. Avukat Ferhan Çelık. Abant'ta alınan kararlara görc tüm firmaların dergilerinı yeni kurulan şırket aracıhğıyla pa- zarlayacaklarını. her ycrde lek fıyat ve lek iskonto uygulana- cağını belirterek "Böylece der- gıler ıçerık ve baskıda kısaca kalıtedc yarışacaklardır. Bun- daneğitımkârlıçıkacaktır"dedı. Ferhan Çelık aynca toplantı- da dış ülkelerdcki Türk çocuk- larına kitap \e dera yardımı yapılması kararı alındığını bu doğrultuda çalışmalarının baş- kıdığını bıldiıdi. Ankara. metro konusunda 2 yıl kazançlı çıktı" diye konuştu. Karayalçın'dan sonra söz alan Kanada Ulaştırma Bakanı Corbeıl. Kanada'nın Türkiye"- dc bırçok projcde taraf olması isteğıni dc dile getırdi. Daha sonra söz alan Erdal İnönü. "Bugüne kadar dunya- mızın hep üstünü kullanıyor- duk. ama artık allını da kulla- nacağız. Nasıl uzaya gıtmek büyük gayret gerekliriyorsa. yerin altına giımek de büyük gayret ıstıyor." dedi. 1996 yılında hızmete gırecek Ankara metrosu. toplam 14 ki- lometre 600 mcire uzunluğun- da olacak. 12 durakıan oluşa- cak metro inşaatı. 1995 yılı so- nunda tamamlanacak. Daha sonra elektronık olarak çalışa- cak sistem için. eşgüdüm çalış- malan yapılacak. Metronun her kilometresı toplam 45 milyon dolara mal olacak Kanada ile dün ımzala- nan anlaşma. toplam 660 mil- yon dolarlık kredinin 220 mıl- yon dolarlık bölümünü kapsı- yor 440 milyon dolarlık bölüm ise önümüzdekı yıllarda ımza- lanacak. Hızlı tramvay projesi olan Ankaray'ın ka'ba ınşası ise. 1993 yılı sonunda tamamlana- cak. Ânkaray I994"ten ıtibaren Ankaralılann hizmetinde ola- cak. Kasetçilerden özel radyolara savaş• İlk aşamada özel rad> olara babkmlar düzenlenecek. Sonuç alınamazsa elektronik cihazlarla özel radyolann yayın yaptığı frekanslarda 'perdeleme' vavınlan yapılacak. Bu da sonuç vermezse mahalle düze>inde radvo kurulacak. Geünrkaynana aympodyumda İstanbul Haber Senisi - (, olpan İlhan ile Sibel Tumagöl bırzamanlarikı unlüsinema >anatçı--ıydı. Aynı zamjnda kendiM gibi ünlu bır sınemasanatçısı olanSadn Alışık ılecvlenen Çolpan İlhan u/un y ıllar öncc beyazperdeye veda ederek emekliy e ay nldı. Aradan y ıllar gcçtı. Turk sıneması aradığı farklı biryüze. Sibel Turnagöl ile kav uştu Turnagöl kisa sürede oy nad:ğı bır kaç filmlc bıle yıldızlaşarak."Mnemamn krahçelığıne" aday gösterildi Fakat Turnagöl de y.nemadakı parlak geleceğını bır kenara bırakarak Sadn Alışık- Çolpan İlhan (.ıftının oğlu Kerem Ahşık ile e\lendı\codd"erkenemeklılıâe"d\nldı. Sınema veevlılikteaynı kaderi paylaşan Çolpan İlhan ile Sibel Turnagöl bu kez "gelın-kay nana" olarak aynı pody umu paylaştı! Denızci aılelennın öncekı gün Conrad İstanbul Oteli Balo Salonu'nda düzenledıği geleneksel kemıes çerçevesindegereekleştırilcndefıledemodacılıea başlay an Çolpan İlhan'ın 1992-93 Sonbahar-Kış Kreasyonlan ünlü mankenler tarafından tanıtıldı Defilenın tlnal sahnesı ise gerçekten görülmeyedeğerdi. Turnagöl hem manken hem "gelin "olarak pody uma çıktı ve "kaynanası'nın tasarladığı beyazıpekli giysiyi unlü mankenlere taş çıkartırcasına başanyla sundu MLHARREM AYDIN) İstanbul Haber Senisi- Gün geçtikçe artan özel radyolar ne- deniyle iflas aşamasına geldık- lenni söyleyen plak \e kaset satıcılan "korsan radyolar"a karşı üç aşamalı savaş karan al- di-. İstanbul Video, Plak ve Ka- setçilen Esnaf \e Sanatkarları Odası Başkanı Hıkmet Aldam ve yönetım kurulu üyelen. dün Basın Müzcsi'nde bır basın top- lantısı düzenledı. Hıkmet Al- dam. Anayasa'ya aykın olarak kurulan. ızınsiz korsan müzik yayını yapan özel radyolara karşı. cumhunyeı saveılannın hıç bir yerden ıhbar almadan Devlet Güvenlik Mahkemesi'- nde day a açmasının kanun em- ri olduğunu. bunu y apmadıkla- rı taktırde onların da sııça göz vurnmuş olacaklannı söyledi. Özel radyolarla ilgılı şıkayeılen üzerine Kultür Bakanlığı'nın kendtlenne verdığı yanıtta. "Bu durumda korsan yayın yapan. telıf ücreti ödcmeden. ya da izin almadan sanatçılanmızın bes- telennı çalan bu radyolara Ba- kanlık olarak şimdilik yapabı- leceğimı/ bir husus bulunma- maktadır" denildiğıni belırten Hikmet Aldam şunlan söyledi: "Özel radyolann Anayasa- mızı çiğneyip bıze an yapıtlan çalarak ha'ksızlığın önlenmesini istiyoruz. Ve diyoruz ki. Ana- yasamızı ihlal etürmemeklc yü- kümlü olan görevliler... baş- bakan ve bakanlar. teltf hakları ile ılgılı Kültur Bakanı Fıkri Sağlar. lutfen bu konuda gö- revlennızı yapmaya davet edi- y oruz Eğer kısa sürede önlem alın- mazsa ilk aşamada devlet yeıki- lennı de yanlanna alarak özel radyolara baskınlar düzenleye- ceğız Bunun bır sonuç verme- mesı halinde ise elekıronik ci- hazlarla ozel radyolann yayın yaptığı frekanslarda 'perdele- me' yayınları yapacağız. Bütün bunlar sonuç vermezse de ma- halle düzeyınde dahı radyo ku- ranz. Radyo kurmak zor bır iş değıl. geakirse 5 bin tane radyo kuranz. \ma bız herşcyin yasal olmasını istiyoruz. Unkapanı piyasasıçokkârgetirenbiryerdi. Dolayısıyla mafya buraya el dtmıştı. Ama mafya işını yasal yollardan yürütuyordu. Çünkü kân ıv iy dı. Ama şimdı herşey de- ğıştı. Bir de 'halk istıy or işte" di- yorlar. Halk köprüden de be- dava geçmek ister. Buna izin \eriliyormu?" Elekıronik imalatçısı ve İs- tanbul Vıdeo. Plak ve Kasetçı- len Esnaf \e Sanatkarlan Odası'nın teknık işler muşavin Halım Ener ise "perdeleme" konusunda şunlan söyledi: "Eskıden Kars'ta ve Yuna- nistan sınınnda yayınlar yapmıştık. Bu konuda tecrübe- miz de vardır. Perdeleme yap- mak bizim için basıt bir olaydır. \d\\n yapılan frekansa gırerek vavını bozarsınız." ANMA Tutarlılığın ve dürüstlüğün simgesi, bilge işçi önderi, DİSK'in ve GENEL-İŞ'in Genel Başkanı, (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Uluslararası Kamu Çalışanlan Federasyonu (PSI)'nun Yö- netim Kurulu Üyesi, BİR İNSAN ABDULLAH BAŞTÜRK'Ü Aramızdan aynlışırın 1. yıldönümünde, 21 Aralık Pazartesi giinü, yeni ANITMEZAR ı başında ve AKM'deki toplantıda anacağız Tüm dostlarımız ve üyelerimizle birlikte olmak istiyoruz. Saygılarımızla, DİSK/GENEL-İŞ ANMA PROGRAMI: GÜN 21 ARALIK 1992 Pazartesi Saat 10.00 DİSK GENEL MERKEZİ'NDE BULUŞMA Saat 10.30 DİSK Genel Merkezi'nden Zincirlikuyu mezarlığına ha- reket, Saat 11.00 ANITMEZAR'da ANMA, Konuşmalar: İsmail Hakkı ÖNAL - Genel-İş Sendikası Genel Bşk. Kemal NEBİOĞLU - DİSK Genel Başkanı Saat 14.00 ABDULLAH BAŞTÜRK / BİR İNSAN Fotoğraf Sergisi Açılışı, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Saat 14.30 ANMA TOPLANTISI Yer: Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu Konusmalar: Süleyman ÇELEBİ - DİSK Genel Sekreteri / Açılış Kemal NEBİOĞLU - DİSK Genel Başkanı ismail Hakkı ÖNAL - Genel-İş Genel Başkanı Ayten BAŞTÜRK Fehmi IŞIKLAR Ahmet İSVAN Ahmet YILDIZ İlhan SELÇUK Oktay AKBAL UğurMUMCU BİR İNSAN/Multivızyon Fılm Gösterimı V : ^^^W|HSSR 1 1 i• ,:l İ •::*%*• ^ m * '- ^ ; J ' » « .....J 'Lüks kamara'da in cin top ovnuvor Sa r at .°?-15 -Kad T lk .°y- y r w w seferını yapan. Luks kamaralı Kanlıca vapuru. Kadıköy'den işine gitmek için vapura binmck zorunda oîan binlerce kişi, aralık soğuğunda ya yapurun açık kısımlarında üşüyerek, ya da kapalı bölümlcrde üsriiste yolculuk et- mek zorunda. İşte 'lüks kamara." Koca bölümde toplam 10 kişi var-y ok. 'Lüks farkı'nı almak için gelen göre>li>i gören iki kişi de kamaravı terk ediyor. (Fotoğraf: HAYRETTİN SAĞANAK) 750 dolarakonuşmadersi• Yönetim Geliştinne Merkezi, başkalannı kırmadan nasıl konu^ulacağını öğreten '"Sistematik Analızle Iletişim" semineri başlattı. 20 saatlik seminer şimdilik yalnızca fırmalara açık. 20 kişilik bir grup için istenen ücret 4.500 dolar. İstanbul Haber Senisi - Ko- nuşma bıçımınız nasıl? Çocu- ğunuza. eşinize. arkadaşınıza ya da emrinız altında çalışan ki- olarak getırttıği "Sıstematık Analızle İletışım" sıstemının önerdiği tarzın ise karşıdakıni ıkna ederek mantık çerçevesin- şiye. hatah davra'iışlannı soy- de ı^tenilen bırçok şeyın kabul = lerkcn kullandığını/ tar/ olum- lu sonuç verıyor mu? Yoksa uım tersı bıretkı mı yaratıyor1 Yönetim Geliştirme Mer- ke/ı'nc göre konuşmalarımı/a yıızde 80-90 oranda yanhş baş- İıyoruz. Karşımızdakinden. yaptığı hatal'ı harekeiı dü/elt- mesinı ıstcrkcn. konuşmamıza hauisıııı vnleyerck başlıyoru/. Bu da. onuıı bıze kızmasına. ıti- ra/ eımisıne ya da kcndini VJ- v ıınmasına \o\ açıyor. Sonuçlıı. haklı da olsak soyledıklerımı/ boşa gidıyor Vkrke/ ın ABU'den pateıuli edilmesıni sağladığı belırtilıyor. Yönetim Geliştirme Mer- kezi'nce uygulanan "Sistematik Analizle Iletişim" semineri. Sheraton Oteh'nde başladı Merkezin uzmanlarından Er- doğan Karabulut. "Sistem. ış. sosy.ıl \e ev yaşamındakı ılişkı- lerde mumk'ıın olduğu kadar karşıdakının oncmını ortaya koymayı. onun düşüncelenne önem vermeyi öngörüyor Bu yönlemlc karşıdakının kabul eımeM ıstenılen konunun önce ona sağl.ıyacağı yararların an- laulmastnı sonra da önerümesı- mamaçl!\or"dedı. Karabutut. sistemin daha iyi anlaşılabılmesi için şu örneği verdı: "Bir yakınımızın üzerindeki sıyah mantonun kendisine ya- kışmadığını düşunürüz. Ve ona. "Bu sana yakışmamış. Bu- nun yerine kahverengı manto gıy' dersek. haklı da olsak tepki göstenr. kızar. Sana ne. Sen kendı uzcnndekı bak' diyebilir. Bunun yenne. kahverengi bir mantonun kendisine getıreceği yararlan anlatmalıyız. Saç ren- gıyle. ayakkabısıyla bu rengın daha çok uyum sağlayacağı. kendisinı daha şık gostereceği gibı noktalan vurgularsak. ik- na etmcmız daha kolay olur." 20 saatlik seminer şimdilik yalni7ea tlrmalara açık. 20 kişi- iik bır grup için istenen ücret 4.5(10 dolar. Seminerler. önü- müzdekı yıl halka da açılacak ve bır kişilik ücret 750 dolar olacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle