24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK1992 CUMARTESİ 14 HABERLER Cuma hutbesiToplusözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine grev kararlan asıldı 135 bîn îşçi greve hazırlamyor Genelgetek vaazmuhtelif> Kamu sözleşmelerinden sorumlu Devlet BakanıŞerif Ercan, "Burada hepsini eşitlemeye çalışıyoruz ki ileride bütün kamu işçilerimizle ilgili olarak ve ücret artışı oranlannda sıkıntı çekmeyelim. Kendileri açısmdan, sektörel farklılıklar meydana gelmesin diye çalışıyoruz" dedi. GÜNEŞGÜRSON ANKARA - Çalışma yaşamı giderek ısınıyor. Kamu kesi- minde 60 bin. özel sektörde de 75 bin işçi greve hazırlamyor Sendikalarla ışveren arasındakı göriişmelenn anlaşmazlıkla so- nuçlanmasının ardından alınan grev kararlan işyerlerine asıldı Kamu sözleşmelerinden so- rumlu Devlet Bakanı Şerif Er- can, toplu sözleşmelerde ücret dûzeyini eşitlemeye çalıştıklan- nı belirterek,"Burada hepsını eşitlemeye çalışıyoruz ki ileride bütün kamu işçılenmizle ilgili olarak ve ücrel artışı oranlann- da sıkıntı çekmeyelim. Kendile- ri açısından, sektörel farklılık- lar meydana gelmesin diye çalışıyoruz' dedi. Genel Maden-İş Sendıkasf- nın örgütlü olduğu MTA ışyer- lerinde 4 bin 500, TTK işyerle- rinde 37 bin, Selüloz-İş Sendı- kası'nm örgütlü olduğu Seka'- da 8 bin 500, Türk-Metal Sendikası'ın örgütlü olduğu Ereğli Demır Çelik'de 8 bin, Tezkoop-İş Sendikası'nın ör- gütlü olduğu Gimak'ta bin 328 işçicephesi 1 • • Ucrete zam, ya da grev ANK AR A(Cumhuriyet ifade ederek, "Grevı ışveren Bürosu) - Türk-İş'ın yeni yaptınr. Eğer grev olacaksa. yönetimı. 126 bin 193 işçinin sorumluluk bıze aıt değıl, toplusözleşme görüşmelenni. sıyasi iktıdara ai.t olacaktır" bu yıl sonuna kadar çözmek dedi. Türk-Iş yönetimı, için, önümüzdekı haftadan önümüzdekı hafta başında, itibaren harekete geçecek. Bir acil çözüm bekleyen kısmı "tıkanma" noktasma toplusözleşme görüşmelerini gelen ve "grev karan" alınan çözmek için "bır strateji 1992 yıh ıkincı altı ayına belirlemek" ve "işbolümü ilişkin toplusözleşme yapmak" üzere toplanacak. görüşmeleri, yeni yönetimin Yenı yönetimın hükümetle gündemınde ilk sırada yer ılışkilerinın, "dargmlık" ve alacak. Toplusözleşme "soğukluk" şeklinde değil, görûşmelerinde bir sonuç "hukümeün işçiye bakış alınamaması durumunda, açısıyla ılışkılı" olarak yenı yıl grevlerle başlayacak. gelişeceğı belirtılıyor. Türk-İşGenel Sekreteri Şemsi Yöneüm kurulunun, Denızer, Türk-İş yönetımının öncehkle Türk-Iş'ın önümüzdeki hafta grev "demokratık kazanımlar elde uygulama tarihinı belirlemek etmesı" yolunda genel ıçın toplanacağını söyledi. kurulda alınan kararlan Denızer, dığer sendikalann hayata geçırme yolunda başkanlannıngörüşü gırişimleryapması alınarak, bu tarihlenn beklenıyor. belirleneceğini ıfade ederek, Türk-İş, ay sonuna kadar "Yılbaşından sonraki ilk 1992 yılı ıkinci dönem lafta içinde grev uygulama toplusözleşme tanhleri başlayacak. Süreler görüşmelerindeki de o zaman doluyor'" dedi. tıkanıklıklan çözmeyi Denızer, amaçlannın grev hedefliyor. 199?\ılındada. yapılmadan sorunlann 750 bin işcının toplusözleşme îözümlenmesi olduğunu da görüşmeleri başlayacak 1 isveren cephesi Sendikalara geçit yok Ekonomi Şervisi - Türk geçmemesi üzerinde anlaştı. Metal \ e Öz Çelık-İş MESS üyeleri aynca ücret sendıkalanyla sürdürdüğü zamlannın mümkün olan en toplu ış sözleşmeleri kısa süreli artışlarla uyuşmazlıkla sonuçlanan ayarlanmasnı isüyorlar. İşçi Türkiye Metal Sanayicileri sendikalannın Sendikası(MESS)enfiasyon taşeronlaşmayıvesözleşmeye oranı ve enflasy onun dahil işçi sayısının azalmasına altındaki ücret artışı neden olan kapsam önerisinde ısrar ediyor. MESS maddelerinin daraltılmasını Başkanı Hulisı Çetinoğlu, isterken, MESS üyeleri geçen dönem venlen yüksek kapsam maddelerinin zamlardan dolayı işçılerden değişünlmemesine karşı alacakh durumda olduklannı çıkıyorlar. savunarak, metal işkolunun Bazı işyerleri için durgunluk içıne girdiğini ve enflasyonun altında ücret bır çok ışyerinın enflasyon verilebileceğini belirten oranındabilezam MESS>öneticileridiğer veremeyeceğini belirüyor. işyerlerinde de sözleşmenm Geçen dönem imzalanan yürürlülük süresini takip eden yüksek zamlı sözleşmeler her ay başında DİE nedenıyle MESS'e bağlı tarafından yayınlanan işyerlerinm sayısının 450'den tüketıcı fiyat endeksi artış 35O'ye, çalışan sayısının da oranının aylık olarak 120bınden lOObıne ücretlerejansıülmasını düştüğünü belirten Çetinoğlu önredi. Ücret dışında sosyal "İşyeri varsa. çalışan da ödemelerinaşın boyutlara çalıştıran da vardır" ulaştığını savunan MESS, görüşünü dile getinyor. İşçi ikramiyeler ve yan sendikalannın teklıflenni ödemelerde bır artış görüşmek üzere bir araya > apılmaması ve fiili çalışmaya gelen M ESS üyeleri de ücret bağlı ödemeler olarak artışlannm enflasyon oranını düzenlenmesinı ıstıyor işçinin toplusözleşmelerinde grev karan alındı ve alınan bu kararlar işyerlenne törenlerle asıldı. Petrol-İş Sendıkası Genel Başkanı Münir Cevlan, dün Ankaraya gelerek Petkim ve Aliağa'daki sorunun çözümü için kamu sözleşmelerinden so- rumlu Devlet Bakanı Şenf Er- can ile görüştü. Türk-İş yöneti- minın, AP kongresinden sonra. acıl çözüm bekleyen toplusöz- leşmeler konusunda, bü> ük bir olasılıkla Başbakan Süleyman Demırel ile görüşmesı bekleni- yor. Türkiye Maden-İş Sendı- kası"nın örgütlü olduğu TKİ"de 25 bin 500. Petrol-İş Sendikası'- nın örgütlü olduğu PETKİM'- de 5 bin 94. Ağaç-İş Sendıkası- nın örgutlu olduğu SEKA'da 300. Tezkoop-İş Sendıkası'nın örgütlü olduğu Sümerbank'ta 150, Arsa Ofısi'nde 20, Türk Koop-İş Sendikası'- nın örgütlü olduğu Gazi Üni- versitesi'nde 400, Hava-İş Sen- dıkası'nın örgütlü olduğu THY'de 7 bin, Havaş'ta 2 bin 74 işçinin toplusözleşmeleri de uyuşmazlık ve arabulucu aşa- masına geldi. TEKSİF Sendıkasının ör- gütlü olduğu Sümerbank'ta 20 bin, Aksantaş'ta 2 bin 200. •Deri-İş Sendikasının örgütlü olduğu Sümerbank'ta 2 bin 657, Basın-İş Sendikası'nın ör- gütlü olduğu Türk Tarih Kuru- mu ve Başbakanlık Basımevi'- nde 500, Demiryol-İş Sendi- kası'nın örgütlü olduğu hızlı tramvayda da 117 işçinin toplu- sözleşme görüşmeleri sürüyor. Türk-Metal. Bağımsız Otomo- bil-İş ve Öz Çelık-iş sendikalan ile MESS arasında 75 bin öze! sektör işçisini kapsayan toplu- sözleşme görüşmelennde de 2 aralıkta grev karan alındı. An- cak. sendika yetkililen arasın- daki görüşmelenn sürdüğü bıldinldi. Fiskobirlik'te uyuşmazlık Hak-İş'e bağlı Özgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Agah Kafkas. Fıskobırhk'teki toplu- sözleşme görüşmelerinin uyuş- mazlık ile sopuçlandığını vur- gulayarak, "İşveren, işyerinde grev oylaması isteminde bulun- du. İşçilere matbu dilekçeleri ımzalamalan doğrultusunda baskı yollannı denedı. İşçilerin ıradesıne baskı yapılamaz" de- di Sendika kararlı Belediyeişçisinin sabn taşıyorADANA (Cumhuriyet Güney İikri Bürosu) - Belediyelerin 100 binı bulan çalışanlan, 1 tril- yon lıralık borcunu uzun süre- tdir-ödeyemenıesi ve ekonomik ıgejekçelerle toplu işçi çıkışlan- 'na yönelmesi, işkolu çapında grevi gündeme getirdi. Belediyelerde, en çok üye sa- yısına sahip Belediye-İş Sendi- kası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Alı Başdemir, müca- dele yöntemlerini sertleştirecek- lerini. işkolunda genel grev uygulamasına dahi başvurabi- leceklerini, bildirdı. Mersin Belediyesi'nden 1500, Seyhan Belediyesi'nden de 50'- yi aşkın işçinin çıkartılması so- nucu bölgede incelemeler yapmak üzere kente gelen Bele- diye-İş Sendıkası Genel Teşki- latlandırma Sekreteri Ali Baş- demir, dün Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Hüseyin Elbek, Bele- Refik Baydur işçi-işveren zirvesi öııerdi ANKARA(Cumhuriyet Bü- rosu) - TİSK Yöneüm Kurulu Başkanı Refık Baydur, çalışma hayatının sorunlannın çözümü için 4 konfederasyonun bırara- ya gelmesı gerektiğıni söyledi. Baydur, Hak-İş Konfederas- yonu'nun 7. genel kurulunda yaptığı konuşmada, Hak-İş, Türk-îş, DİSK ve TİSK konfe- derasyonlan arasında "iyi ni- yetli bir diyalog" kurulması gerektiğini belirtti. Baydur, so- runlann çözümü için bıraraya gelmeye haar olduklannı kay- dederek. "Öncelikle Türk sana- yiinı ayakta tutmak lazım. Ça- lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın istatistıklerinde 400 bin sanayi işletmesi olduğu belirtılıyor. Bunun 350 bininde 1-9 işçi çalışunlıyor. İşte böyle bir sistemde, güçlü sendikacılık olmaz. Diğer yandan, üretimin arttınlması gerekir" diye ko- nuştu. diye-İş Sendıkası 1,2 nolu Tek- sif Çukobirhk, Tanm-İş, Yol-İş 1 nolu ve Tez-Koop-İş 2 nolu şube başkanlanyla ortak bir basın toplantısı düzenlendi. 100 bini bulan üyelerinin 1 trilyon lıralık alacaklannı tüm uğraşla- nna karşm belediyelerden tah- sil edilemediğını ve konuyla il- gili hükümet temsilalennın de duyarsız kaldığını anlatan Ali Başdemir. alacak konusunda sendıkanın da pasıf kaldığını ıtırafetu. İşçi hak edişlennin ödenme- mesi üzerine bağımsız yargının devreye gırmesi gerektiğini an- latan teşkilatlandırma sekreteri Başdemir, 1992 yıhnda Mersin Beledıyesi'nde 1500, Seyhan'da 50, İstanbul Adalar'da 148, Ankara Sincan ve Keçıören- den de toplam 324 işçinin çıkar- üldığını kaydetti. Çıkışlar ve alacak konusundaki tutumlan- nı bundan sonra sertleştirecek- lerini ve gereken yöntemlere başvuracaklannı vurgulayan Ali Başdemir, "Alacaklar ve çı- kış konusunda pek etkili ola- madık. Ancak bundan sonra her türlü yöntemle mücadele edeceğiz. Bu işkolunda genel grev de olabilir" dedi. Ülkede ekonomik sıkıntılar baş göstenldiğinde ilk başta iş- çiler üzerinde tasarruflara baş- vurulduğunu, 1980'de de bu olayla karşılaştıklannı anlatan Başdemir, işçi hak edişlennin ödenmemesine, yargının da müdahale etmemesini "hükü- met- belediye terörü" olarak değerlendirdi. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nın yetkili olduklan işyerlerinde örgütlen- me çalışmalannda bulunmasını sert bir şekilde eleşüren ve Ge- nel-İş yöneticilenni san sendi- kacılık yapmak, işyerinin kuca- ğmda büyümekle suçlayan Başdemir, özetle şunlan söyle- di: "Genel-İş yöneticileri 12 Ey- lül'de mağdur olduklannı anla- üyorlar. Şayet yalan söylemi- yorlarsa gelsinler mal varlıkla- nnı açıklasınlar. Ashnda 12 Eylül en çok kendilerine yaradı" Bayındırlık Bakanlığı memurları, dün yemek boykotu yaptı. Memur ve işçi hak eylemindeHaber Merkezi - Memurlar, "grevli- toplu sözleşmeli" sendikal haklannın sağ- lanması amacıyla, dün topluca yemek bo> kotu yaptılar. Ücret sısteminin'adalet- sızlığınden yakınan kamu işyerlenndekı memurlar, yemek boykotunu haklannın venlmesı için başlattıklan etkinlıklerden ılki olarak nitelediler. Ankara'daki eylemlere, başta Bayındır- lık. Adalet, Mali>e Bakanhklan olmak üzere. çeşıtli bakanlıklar ile EGO, SSK, calışanlan yemekhanelere inmedıler. Ba- yındırlık Bakanlığı'nın çeşıtli birimlerinde çalışan ve Yapı-Yol Sen'e üye memurlar bakanlık önünde yapüklan boykotta, sendika olarak, "Özgür, kaülımcı ve tam demokratik bir toplum yaratma amacının destekçisi ve takıpçisi olduklannı" bildir- dıler. Uygulanan ücret politikasını eleştiren memurlar, 1-1.5 milyon lira arasında deği- şen maaşlannın düzeltilmesi talebinde bu- lundular. Yapı-Yol Sen işyeri temsilcisi Nejat Çamurtaş, çabşanlar adına yaptığı açıklamada, boykotla, "uyan haklannı" kullandıklannı bildirdi. İzmir'de Bayındırhk İskan, Karayolla- n, Köy Hızmetlen İl ve Bölge Müdürlük- leri'nde çalışan Yapı-Yol Sendikası'na üye memurlar dün öğle yemeği boykotu vaptılar Hükümet u>gulamalannı, de- mokratik yasalann çıkanlmasının gecik- meseni prodtesto eden memurlar eylemle- rini sürdüreceklenni söylediler. Kamu-Sen bugün "Sendikal mücadele- nin dünü. bugünü ve geleceğY' konulu bır paneli Bayraklı Duğün Salonu'nda saat 13.00'de gerçekleştirecek. İşçiler ayakta Denizli'nin Kayhan Köyü'nde kurulu Emsan mutfak eşyalan fabrikasında çah- şan 330 işçi, yaklaşık 2 milyar Lrayı bulan ikramıyelerinin ödenmemesi üzerine eyle- megeçti. Fabrika binası önünde dün sabah erken saatlerde toplanan işçiler, üyesi olduklan Türk Metal Sendikası binasına doğru yü- rüyüşe geçüler. Bu arada Suluköprü Kav- şağı'nda önlem alan polısin yürüyüşü engellemek istemesi üzerine, işçiler bulun- duklan yere oturarak alkışlarla protesto- lannı sürdürdüler. İşçılerle emniyet mü- dürlüğü yetkilileri arasındaki görüşmeler- den sonra yürüyüşe son verildi. Türk Metal Sedikası Denizli Şube Baş- kanı Erdoğan Çatalok, toplu sözleşme gereği işçilere eylül ve aralık aylannda ödenmesi gereken 2 milyar liralık ımrami- yenın venlmedığini bildirdi ve işçinin hak- kını ahncaya kadar eylemlerin süreceğini kaydetti. Fabrika yöneticileri ise malı kriz içinde olduklannı ve yılbaşından önce bir ödemede bulunamayacaklannı söylediler. Aliağa Petkim işçileri, Ankara'da dün başlayan görüşmeler üzerine "İşyerinde mahpusluk" eylemine son verdiler. İşçiler öncekı gece işyerlerinden aynlarak evleri- ne gjttiler. Petkim ışçilerinın yann Alıağa'- da '"Demokrasi ve Emek Mitingı" düzen- leyecekleri bildirildi. Mitıng saat 12.00'de başlayacak. Eıı çok, inşaatta çahşan işçinin canıtehlikede ITUKTEKİN ADANA - Türkiye, trafık kazalannda oldu- ğ-j gibi inşaat işkolu kazalannda da dünya re- bru kmyor. Çalışma Bakanlığı müfettışi Ahmet Ekiz, SSK verilerine dayanarak yaptığı hr degerlendirmede "iş kazalannda ölen her 5 kşiden en az ikisinın inşaatlarda çalışan işçiler oduğunu" belirledi. Sosyal Sigortalar Ku- nmu'nun (SSK,) saptayabildiği iş kazalann- dın yola çıkarak yaptığı istatıstığe göre, Tür- kye'de 1991 yılında 130 bin 47 ış kazası meyda- m geldi. Ekız'in araştırmasına göre geçen yıl, önceki yllarda olduğu gibi inşaat işkolu (yapı) en çok cümün meydana geldığı işkolu ofdu. Her 5 iş kızasından l'inin inşaatlardakı çalışmalar sıra- «ıda meydana geldiğınin anlaşıldığını belirten EüfettişAhmet Ekiz, şu değerlcndirmeyi yaptı: Büyük kentlerdeki hızlı değjşim maalesef in- şaatlann teknolojisindeki gelışmelere karşın yeni tehlikelere neden olmaktadır. Özellikle yurdumuzun büyük kentlerinde yeni teknoloji- lerle ınşa edilen ve edilecek olan çok katlı yapı- lar. uluslararası standartlardaki otoyollar, hid- roelektnk, termik ve nükleer santrallar, kanalı- zasyonlar, metro ve tele-komümkasyon sistem- leri gözönüne alındığında bile, işçi sağlığı ve güvenligi konusunda yeterli düzeyde tecrübeh Teknik elemanın bulunmayışı ve bu konuda üniversitelerimizde eğitim verilmeyışi nedenıyle ışçilerimızin çok az bir kısmı hanç. çoğunluğun kalifiye eleman olmaması. eğitim ve kültür dü- zeylerinin kırsal kesimden gelmış olmalan ne- deniyle düşük olması sorunu bir kat daha art- tırmakta, bu nedenle ülkemiz yapı işkolunda meydana gelen ış kazalan konusunda dünyada ilk sıralarda yer almaktadır." Çeşıtli ışkollannda meydana gelen iş kazala- nnın 5'te l'inin inşaat işkolunda meydana gel- diğini ve ölüm yüzdesinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken iş müfettişi Ekiz, şu bilgileri verdi: "1991 yılında 442'si meslek hastalığından. 1189'u da iş kazasından olmak üzere toplam 1631 işçi ölmüştür. Grizu patlaması nedenıyle özel olarak ortaya çıkan durum nedenıyle ma- den işkolunda 559 işçi geçen yıl yaşamını yitir- diği halde, eski yıllan aratmayacak biçimde tam 533 işçinin inşaatlarda çalışırken ölmesi tam anlamıyla aa bir rekordur. Bu rakam, iş kazasında ölen her 5 kışıden en az 2'sinin inşaat işçisi olduğu gerçeğmı dayatmaktadır." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ada- na Bölgesi İş Teftış Grup Başkanı Mahmut Yüreğir, her işgününde ölen 4 işçinin yanısıra yine her işgününde sakat kalan 7 işçiden 2-3 - ünün ınşaatçı olduğuna dikkat çekti. Çalışma Bakanhğı'nın, inşaat işkolundakı çoğu ölümlü aşın sayıdaki iş kazalannı azaltmak için tıpkı gemilerdeki seyir deftennde olduğu gibi "Yapı İş Defteri" uygulamasına işlerlik kazandırmak ıçın yeni önlemler almaya başladığım, aynca in- şaat ışçilen için düzcnlenen sağlık raporlannın sağlık cüzdanına dönüştürülmesı amacıyla ha- zarlık yaptığını bildirdi. Bakanlık Başmüfettişi Mahmut Yüreğir, "İnşaat işkolunda ışi bilen, sağlık yönünden engeli olmayan, kesinlikle sı- gortalı ışci çalıştınlmasına dönük olarak hem Yapı İş E)eften hem de sağlık cüzdanı uygula- masının dışında, iş müfettışlennın de sık sık kontroller yapıp güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını denetlemesi olayına hız verilecek. Aksi halde karayollan gjbi inşaatlanmız da az- railin kol gezdiği yerler olarak kalacak. Ama bunu önlemeye Bakanlığımız kararhdır" diye konuştu. Yurt Haberleri Servisi - Diya- net İşleri Başkanhğı'nın, vatan- daşlardan gelen şikayetler üze- nne yayımladığı, camilerde verilecek hutbe ve vaaz genelge- sıne kımi camilerde uyulurken kımi cami imamlan da Diya- net'i eleştiren konuşmalar yap- tılar. İstanbul Sullanahmet Ca- mıi'nde HBB televizyon kanab- nın naklen yayınladığı dünkü cuma vaazında Dıyanet İşleri'- nin verdiğı "emanet ve emanet- len koruma" konusu üzerinde duruldu. İstanbul Yeşildirek Camiı ımamı da "Diyanet'ten gelen hutbeyi geçen hafta oldu- ğu gıbı bu hafta da okuyoruz" dıyerek başladığı emaneti koru- ma ile ılgılı hutbesinın ardından Dıyanet'ın aralık ayı içindeki hutbe konu ve metinlerini bil- dirdiğını söyleyerek, "Üç aylar gelecek hafta başlayacak. Gele- cek hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece recep ayının bi- rinci günüdür ve Regaip Kan- dili'dir. Diyanet bundan söz etmiyor, ama biz hatırlatahm" dedi. Konya'da ise İl Müftülüğü. bu haftadan sonra özel vaazlar venlecegıni bildirdi Dünkü cu- ma vaazlannda genellıkle iba- det ve Bosna-Hersek konulan- nın işlendiğı Konya'da. Dıya- net İşleri'nin hutbesınden söz edilmedı. Adana'dakı Sûmer Camıı'- nde ise imam, Diyanet'in hut- besinden hıç söz etmeden Bosna-Hersek üzerinde durdu. Adana Merkez Yağcamı ima- mının da anne-baba, peygam- ber ve vatan sevgisi konulann- da vaaz vermesi ve Diyanet'in hutbesını okumaması dikkat çekti. Eskişehir'dekı camilerde cu- ma namazından önce, Diyanet İşleri'nden gelen emre göre va- az verildiği gözlenirken, Eskişe- hır Müftüsü Fahrettin Aşık, Diyanet İşleri'nden "Regaip Kandili'nin önemi ve yaklaşan üç aylar" ile "Kınm Türkleri'ne para ve gıda yardımı" konula- nnda vaaz verilmesinin istendi- ğıni sdyledi. Eskişehir'deki bazı camilerde Kınm Türkleri'ne yardım yapılması konusuna ağırlık verilerek üç aylara deği- nildi. Trabzon Belediye Meydanı'- nda bulunan İskender Paşa Camiındeki cuma vaazında dün "Kuran'da değişiklik ya- pılması ve çağa uydurulması tartışmalannın gereksiz ve yer- şiz olduğu" anlatıldı. Diyanet İşleri'nin hutbesine uyulmadı- ğmın gözlendıği vaazda cennet- cehennem ile zekat konulann- dan söz edıldi. Çarşamba'daki Rıdvanpaşa Camıı'nde de Re- gaip Kandili ve üç aylara ilişkin venlen cuma vaazında Diyanet İşleri'nin hutbesi okunmadı. Rize Merkez Şeyh Camii'- ndeki cuma vaazında da yine Regaip Kandili üzennde duru- larak yılbaşı kutlamalanna de- ğinıldi. Bütün Müslümanlan kandıl gecesinde dua etmeye çağıran cami imamı aynca, "Bosna-Hersek'te Müslüman- lann katledildiğı bır ortamda yılbaşı kutlamasının anlamsız olduğunu" anlattı. Karaman il merkezindeki ca- milerde Diyanet'in hutbesinin okunmadığı gözlendi. Hükü- met meydanındakı Attariye Camıi'nde evlihk konusu anla- tılırken. insan haklan savunu- culan da başlannı örten kız öğrencilere karşı çıktıklan ge- rekçesiyle suçlandı. Kentteki dığer camilerdeki vaazlarda Bosna-Hersek ve Regaip Kan- dili konulanna değinildi. Gazıantep'tekı Mehmet Paşa Camii'nde verilen cuma vaazın- da da yıne Regaip Kandilf nden söz edıldığı ve Diyanet'in hut- besinın okunmadığı görüldü. İzmir'de Hısar Camii'ndeki cuma hutbesinde konuşan Ko- nak Müftüsü Ahmet Bulut, Bosna-Hersek konusunu anla- tarak Diyanet İşlen'nin belirle- diğı konuya değinmedi. Denizli'deki camilerde oku- nan cuma hutbelerinde de Re- gaip Kandili ve üç aylar konu- lan üzerinde duruldu. Uşak Merkez Camii'nde ve- rilen cuma vaazında ise yine Diyanet'in hutbesinin okunma- dığı ve televizyon kanallannda "ahlak bozucu" filrnkr göste- rildiği anlatıldı. Manisa Derviş Camii'ndeki hutbede Manisa " r 'üsü'nün Refaip Kandili ve uç aylar ko- nusuna değinilmediğı gözlendi. Konuya ilişkin olarak görüştü- ğumüz Diyanet Eğitim Merke- zi Müdürü Saülmış Göndemir, hutbeyi veren ömer Arslan'ın stajyer din görevlısi olduğunu beUrterek verdiği hutbeye iliş- kin soruya, "Bu hafta metinler yetişmedi. Hepsini kendileri ha- zırladı" karşılîğı verildi. icisleri Bakanı Sezgin Eroinyüklügemi kastenbatınldıANKARA(Cumhuriyet Bü- rosu) - İçışlen Bakanı İsmet Sezgin. Akdeniz'de baünlan Kısmetim-1 adh Türk gemisine makine dairesinden kasten su aldınlarak. baunldığmı söyle- di. Sezgin, dün yaptığı açıkla- mada, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı belir- lenen bir şebekenin Kısmetim-1 adlı Türk gemısi ile Güneybatı Asya'dan Türkıye'ye ya da Lübnan'a götürülmek üzere uyuşturucu yüklendiğinın ha- ber alındığını belirterek, şöyle dedi- " Uzun süre yapılan takıp so- nunda geminın Süveyş Kanalı'- nı geçerek, Akdeniz'e girdiğinin anlaşılması üzenne Türk nar- kotık polisi ile Türk Denız Kuvvetlerimıze bağb 3 firka- teyn söz konusu gemiyi ulusla- rarası sularda durdurarak, 15. 12.1992 tanhinde refakate al- mışlardır Bır müddet sonra geminin rotasını değiştirerek Lübnan is- tıkametine gitmeye çalışması üzenne gemiye yanaşılmaya gayret edilmiş, ancak. denizde- ki hava muhalefeti nedeniyle gemiye yaklaşmak mümkün ol- mamıştır. Birkaç saat sonra dı gemiye, 9 kişiden ibaret müret- tebatı tarafından kasten maki- ne dairesinden su aldınlmıştır. Bu olayı takiben gemi mürette- batı denıze atlamış ve görevH ümlerce kurtanlarak fırkateyne alınmışlardır. Yapılan ilk sorgulamalarda gemide 3.1 ton eroin bulundu- ğu anlaşılmış olup, konu adli makamlara intikal ettirilecek- tır. Türk hükümetinin de imza- ladığı 1988 Viyana Uyuşturucu -Maddelerin Kaçakçılığına Karşı İşbirliği Sözleşmesi'nin 17. maddesine göre uluslararası sularda uyuşturucu madde ka- çakçılığı yaptığı belirlenen ge- milerin durdurulup aranacağı hükme bağlanmıştır." Cüneydoğu 33PKK'lıyakalandı Haber Merkezi - Diyarbakır Belediye Başkanı Turgut Ata- lay ve makam şoförünün yara- lanması ve koruma polisinin şehit edılmesi olayına kanştığı bildirilen bir sanığın da arala- nnda bulunduğu 33 kişi yaka- landı. Olağanüstü Hal Bölge Vali- liği'nden yapılan açıklamada, sanıklann çcşitli öldürme ve ya- ralama eylemlerine kaüldıklan ve PKK'ya ait çok sayıda ör- gütsel dokümanla yakalandık- lan kaydedildi. Açıklamada aynca ele geçirilen sanıklann İzmir'de ve Antalya'da eylem hazırlığı içinde olduklan belir- tıldi. Antalya'da bir polis otosu- nun taranması ve 3 polisin şehit edilmesınm ardından kentte düzenjenen operasyonlar sürü- yor Öceki gece doğu kökenli > urttaşlann oturduğu bölgeler- de silah sesleri duyuldu. Olay hakkında bir açıklama yapıl- madı. Bu arada Antalya Emni- yet Müdürlüğü'ne gazetecüerin girmesine izin verilmiyor. Adana'da Balcah benzin is- tasyonu arkasmdaki ormanlık alanda 12 yaşlanndaki okul giysili bir çocuğun cesedi Jan- darma tarafından bulundu. Kravatı ile asıb olarak bulunan cesedin üzennde kimlik çıkma- dı. Olayla ilgili sonışturmanın sürdürüldüğü bildirildi. PKK'ya kuryehk yapüğı ge- rekçesıyle Diyarbakır DGM'de yargılanan Alman gazeteci Stephan Waldberg'in tahliyeis- teği dünkü duruşmada da red- dedildı.VValdberg'in avukaü Sezgnin Tannkuîu, "Dava dos- yasında müvekkilim aleyhinde hiç bir kanıt bulunmamaana rağmen tahliye edihnemesine bir anlam veremedim. Mahke- me heyeti taraflı davranıyor" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle