24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 ARALIK1992 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 15 ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Bürosu Bir çiçeğin kokusu neyse, bir insanm kişiliği de odur. C. M. Schyvak Server öğretmenin öyküsüGözlenndekı panltı.44yaşını gızliyor. Öğretmen. 12Eylürün.ışsızliğe. sürülmeye bılet kestıklennden. Giresun'da müdür yardımcısıyken Danışman köyüne, oradan Çalca köyüne süriilmüş. Kahramanmaraş'asürgün edildiğınde. Sıkıyönetim Yasası vetişmiş imdada: görevine son venlmış! "Şenatın kestiğı parmak acımaz" demişler. Dinlememış. İdare Mahkemesi'ne açtığı davayı kazanmış. görevine dönmüş. O çok sevdiğı öğretmenliğe. Hem de Boğaziçi'ne yapmışlariayinini! Mamak'ın Boğazıçi köyüne. Aile bölünmüş. Çoluk çocuk bir yanda.eşi biryanda. Bırkıtabını imzalayarakpostalamış İlhanSelçuk, "Seyhun ailesının birleşmesi dıleğjyle" diye. Boğaziçi'nde 1 yıl.ardındanyineGiresun. Aksu-Seka İlköğretim Okulu'nda "yılın öğretmeni" seçilmiş. Aranmazya. 1 maaş daödülvermışler. 12 Eylül'ün dokunduğu. yalruz kendisi değil çevresinde. Bir akşam. canı, ciğeri öğretmen kardeşini görmüş televizyonda. Elindekalaşnikoftüfek.spikerdelirmişmi ne. •"terörist" diye laf ediyor. Yemek yiyormuş o sırada. '"Elımden kaşık düştü" diyor. Makatından cop mu sokmamışlar, şişeye mi oturtmamışlar. anlatmakla bitmez. Çoruh Nehri'nde sadece rafting yapılmazya. Kardeşini. iple bağlayıp Çoruh"un azgın sulanna da salmışİar. Gülümsüyor. "Ben takipetmesem, kardeşimi \ok edeceklerdi'" diyor. Ya çocuklar? Onca atılma. sürgün arasında çocuklannın olgunlaştığını söylüyor. Pek de güzel okuvorlarmış. Yıllannöğretmeni Server Seyhun. Ankara'da sevdiği yerler arasında Sakarya Çavevi de var. Geldikçe oraya gidermiş. 6 ekimde emekli olmuş. Emekli ikramiyesi için yine Ankara'da. Sakarya'da çayını yudumlayınca. bir adım ötesi Cumhunyet. Oturmuş Mustafa Ekmekçi"nin odasına. emekli ikramiyesinı ne yapacağmı anlatıyor: " Yıllann Cumhuriyet okuru olarak. emekli ikramiyemı size bırakmaya geldım! Giresun'da Özürlüler Derneği Başkanı Müyesser Karaibrahimoğlu"nun da selamı var O her gün 2 gazete ahyor. "daha ne yapabiliriz?" diye soruyor. Arkadaşlar. kendilerine nedüştüğünü öğrenmek istıyorlar." "Kocam" diyor, "İkramiyeyi al, Cumhurivet'e bırak vedön. dedi." Kocası Feyzullalî Seyhun. ODTÜ Kımya Mühendisliğj bölümünü. geçım sıkıntısından terk. Server öğretmen dünden razı y a. o yıne de ısrar ediyor: "İkramivenı Cumhuriyet"e bırak ve dön!" Para yardımı ne ki? Server öğretmenlerin. gönül denizinde bıkıp usanmadan attığı kulaçlar,devasadalgalarolup Cumhuriyet'in say falanna taşıyor. OBJEKTIFE TAKILANLAR HAYVANLAR VE HAYVANLAR İSMAİL GÜLGEÇ 'Anlayaneşeklere\..(Fotoğrat: RIZA EZER). GÂYMMENKULUN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI SEFERİHİSAR ICRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1992/10 Tal. Sıulmasına karar verilen gayrimcBkulün cinsi, kıymeti, evsafı: TAPU KAYDI: tzmir ili, Seferihısaı ilçesi, Ürkmez köyu, Mersi- nalanı mevkiı, cilt: 6, sahife: 549, parsel: 549'da tapuya kayıth olup, 1910 m' alanlı tasımazdır tMAR DURUMU: Izmir Bayındırhk ve tskân Müdürlüğü'nun 10.01.1992 tarih ve 238 sayılı yazısında bu yerin Bayındırlık ve Is- kân BakanlığVnca onaylanan çevre planı kapsamında Turizm + 2 ko- nut alanında kalmaktadıı. 1/25.000 ölçekli çevre düzeni Nazım Imar planı hükümlerine göre 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı yapıl- madan inşaat uygulamasına geçilemez denilmektedir. ÖNEMLİ ÖZELLtKLERİ: Taşınmaz uzerinde betonarme tekni- ği ile yapılmış olan normal 2 kat ve bir de bodrum kattan ibarettir. Bodrum kat yol tarafından yan bodrum, deniz tarafından açıktır. Bu katta 5 adet önde 5 adet arkada olmak üzere toplam 10 adet mo- tel odası vardır. Her odada WC ile pişirme yeri de bulunmaktadır. Birinci ve ikinci katlarda ise ikişer bölmeli 10'ar oda mevcuttur. Bun- lann hepsınde mutfak olarak kullanılan pişirme yeri, evye, banyo- duş vardır. Duvarlar beyaz fayans, yerler seramiktır. Odalar birbiri- ne bağlanan baJkon geçitli koridor karo, kat merdivenleri mermer, duvarlar beyaz kireç badana, bahçe kısmı palladiyendir. Çatı düz ça- tıdır. Bu çatı uzerinde çekme kat şeklinde halen inşa halinde iki böl- meli banyolu ve pişirme yeri olan iki adet oda bir adet yazlık bar ve açık otunna yeri bulunmpktadır. Aynca yanda bıçkı deposu ile bir resepsiyon vardır. Taşınmazın elektrik ve suyu bulunmaktadır. Ta- şınmaz apart pansiyon olarak kullanılmaktadır, halen faal durum- dadır. Taşınmazın deniz manzaralı oluşu, elektrik ve suyunun bulunuşu, kendısine an kanalizasyon fosseptiğinin oluşu, ulaşım ko- laybğının oluşu, ticarethane (apart otel) olarak kujjanılması, imar du- rumunun ve ruhsatının olmayışı, yapının yapüış tarzı, kullanım alanı gib faktörler de dikkate alındığmda gayrimenkulün toplam değeri 2.250.000.000.- TL'dir. Sabş şartlan: Taşınmazın birinci satışı 12/2/1993 günü olup, saaf. 14.00-14.10 araiinda Seferihisar lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle ya- pılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve riiçhanlı ala^klılaı varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şarjyla en çok arttırana ihale olunur. Boyle bir bedelle alıcı çıkmaz- sa oı çok arttıranın taahhüdü baki kaJmak şartıyla 22/2/1993 gunü ayn yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktrr. İkinci arttırmada ise riiçhanlı alacaklar varsa alacakJan mecmuunu ve tahmin edilen kıynetin %40'ım geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 1- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nis>etinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- natmektubunu venneleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste- diğnde 20 günü geçmemek üzere mehil verüebılir. Restni ihale pulu, tapj ahm harcı ve masraflan alıcıya aittir. Satım harcı ile birikmiş veıpler satış bedelinden ödenir. KDV abcı tarafından ödenir. :- Ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sa- hiperinin bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve mas- raiı dair ıddialanm dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildrmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicılıyle sabit olma- dılça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. ^ Satış bedeh hemen veya verilen mtthlet içerisinde ödenmezse 1İK'- nuı 133. maddesı gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki fark- tarve Wı30 faizden alıcı ve kefüleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme ha<ct kalmadan kendilennden tahsil edilecektir. '.- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Se- ferhisar Icra Müdürlüğü'nde açık olup, masrafı verildiği takdirde îtıyen alıaya bir örneği gönderüebilir. •- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmuş ve münderecatını ka- bnetmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1992/10 Tal. icya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 1- 11275 Kimya mühendisi bayandan Almanca, matematik ve kimya dersleri verilir. Saat 19.00'dan sonra Telefon: 417 19 26 GAYRİ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI SOMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1991/502 Tal. Saülmasına karar verflcn gayri m«nkolün cinsi, kıymeti, evsafr. 1- Taşınmaz, Manisa ili-Soma ilçesi, Cumu Mahallesi, Akpınar mevkiinde kâin, tapuya 527 ada, 194 parselde kayıth 269 m : yüzöl- çümlu bahçeli kârgir ev olup, bu taşınmaz Soma Belediyesi mer-i imar planının 31 L.lld paftasmda meskûn konut alanında bitişik yapı ni- zamında dört kat yapı musaadeli imar adasında yer almaktadır. Ha- lıhazırda konut olarak kullanümakta 30 yaşlannda bir katlı 100 m : 'ye oturan yığma taranda bina bulunmaktadır. Günun alım satım ra- yiçlerine göre muhammen bedeli, arsa ve bina dahil olmak üzere 78.420.OO0.TL'dir. 2- Taşınmaz, Manisa ili Soma ilçesi, Cumu Mahallesi, Akpınar mev- kiinde kâin olup, tapuya 527 ada, 196 parselde kayıtlı olup, 127 m ! ölçümlü arsadır. Bu taşınmaz Soma Belediyesi mer-i imar planının 31L.IId paftasında meskûn konut alanında bitişik yapı nizamında dört kat yapı musaadeli imar adasında yer almaktadır. Taşınmazın muhammen bedeli, gunün alım satım rayiçlerine göre 25.980.000.- TL'dir. 3- Taşınmaz, Manisa ili Soma ilçesi, Cumu Mahallesi, Akpınar mev- kiinde kâin olup, tapuya 526 ada, 153 parselde kayıth olup, 191 m! ölçümlü arsadır. Bu taşınmaz, Soma Belediyesi'nın 8.7.1985 onay ta- rihli mer-i imar planına uygun olarak parsellenmiş normal imar par- seli olup, imar planının 31L.IId paftasında aynk yapı nizamında dört kat yapı müsaadelidiı. Taşınmazın'muhammen bedeli, günün alım satım rayiçlerine göre 42.020.000.- TL'dir. 4- Taşınmaz, Manisa ili, Soma ilçesi, Cumu Mahallesi, Akpınar mevkiinde kâin tapuya 526 ada, 154 parselde kayıtlı olup, 188 m1 yüzölçümlü arsadır. Bu taşınmaz, Soma Belediyesi'nin 8.7.1985 onay tarihli mer-i imar planına uygun olarak parsellenmiş normal imar par- seli olup, imar planının 31L.IId paftasında aynk yapı nizamında dört kat yapı müsaadehdir. Taşınmazın muhammen bedeli, günün alım satım rayiçlerine göre 41.360.000.- TL'dir. Satış şartlan: 1- Taşınmazlann birinci satışı 2/2/1993 günü olup, a- 1. sıradaki 194 parsel saat: 13.00-13.15 arasında, b- 2. sıradaki 196 parsel saat: 13.30-13.45 arasında, c- 3. sıradaki 153 parsel saat: 14.00-14.15 arasında, d- 4. sıradaki 154 parsel saat: 14.30-14.45 arasında Soma tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve riiçhanlı alacaklılar varsa alacak- lan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartıyla en çok arttıra- na ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 12/2/1993 günu aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaklardır. İkinci arttırmada ise riiçhanlı ala- caklar varsa alacaklan mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40'ını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Arturmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin ^o20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu venneleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste- diğinde 20 gunü geçmemek üzere mehil verilebüir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan, KDV alıaya aittir. Birikmiş ver- giler satış bedelinden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sa- hiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve mas- rafa dair iddialannı dayanağı belgeler ile 15 gun içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu siciliyle sabit olma- dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Sanş bedeli hemen veya verilen muhlet içerisinde ödenmezse tİK'- nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki fark- tan ve "»30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için So- ma lcra Dairesi'nde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alı- cıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını ka- bul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1991-502 Tal. dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. I- 11276 AVARE KADIN Unlü romancı Colette'ın bu romanı Lıitfû Ay tarafından d'hmıze cevrildı Can Yayınları. KİM KİME DUM DUMA BEHtç AK AĞAÇ YAŞKEN EGİLIR KEMAL GÖKHA.\ GÜRSES TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARMÂN 19Arahk KASÎF VİTUS BER/NG 1741"DE 8UGÜM, ÜNLÜ DANİMAKKAL1 OEUİZCİ f/F VİTVS 8ERİ/VG, 61 YAÇMPA ÖLOÛ- GEA/Ç YAfTA RUS OONAUMASIK/A KAT/LAu 8ERİKI6, 17ZE'TE ÇAı? l.PETKO(DEÜ PEmO') TAKA&NOAN KUZEYDO-. ĞU ASYA KIYILARtKll KEŞFE GCUDE&LMlÇTİ. Sl- SıgyA'y/ SEÇE/Z&: KAMÇApcA YAeiMA&HSfMA ULAÇAN BEJZJM6, KIYIDA BİSK4Ç GEMİ İNÇA ET- Tİ&MjŞ VE &EZ.İLEJİİNE BAŞL4M/ŞTt. BÖLSEOE- PEUİZ.LE~RDE DOLAŞAg/lt: SAZl YE&LEBJ FfFETTAiifTİ. AMCA/C BUMLAR AtZASINOA 8E- RİNG BOĞAzı YEMALMAMAtttYPI. BOĞA2, 1648'OE , RUS KAÇlFi SEMEN DEZHMev A&AFlUCıAkl BUIMNMUŞTV. YİME DE KAPS&kl BİR. CİLVESİ SOAJUCU, VİTUS BERİU6 'İM APlYLA ANtUKAKTt. BUYUK OKYANUS 60 YIL ONCE Cumhuriyet Süt meselesi 19 ARALIK 1932 RAZ - V1TE RAZVITE Dün akşamki gazetelerin biri şehır meclisi azalanndan baalannın süt meselesinin halli ıçın bazı tedbirler tasavvur etmekte olduklannı yazmakta. bu meyanda Galip Bahtiyar Beş in Şehir Meclisine verilmek üzere bir takrir hazırlamakta olduğunu bildirmekte ıdi. Galip Bahtiyar Beyin bu hususta verdiğı iıahata göre. İstanbul şehnrun süt ihtiyacı 60 bin kilo olduğu halde üretim 32 bin kilodur. Bu miktann kaymaklan ahndıktan sonra geriye kalan kısmına \ an y anya su kanştınlmaktadır. Dün bu mesele hakkmda Sütçüler Cemiyeti nezdinde tahkıkat yaptık. Cemiyetin ıdare heyetinde bulunan zevat ta Galip Bahtiyar Beyin fikrine iştirak etmekte. İstanbul'a ancak ihtiyacın nısfı derecesınde süt istihsal ollunduğunu bunun yan yanya su kanştınlarak satıldığını söylemektedirler Bu zevatın ifadelerine göre cemıvet halka süt içirebilmek için bazı tedbirler düşünmüş ve bunlan belediyeye teklif etmiştir. Bu tedbirler me> anında marka meselesi belediyece de tas\ıp edildiği cihetle sütçüler cemiyeti süt satan esnaf için bırer marka hazırlamıştır. Esnafın icravı sanat ederken gögüslerine takacaklan bu markalann dağıtımına başlanılmıştır. Fakat cemiyette 800 aza kayıtlı olduğu halde şimdıye kadar ancak 130 kişi müracaat etmiştir. Sütçülerin ekserisi eskisi gibi markasız çahşmaktadırlar. Cemivet bunun için belediveye tekrar müracaat ederek cemiyetin markasını hamil olmadan süt satan esnafın ellerindekı ruhsatiyelerin müsadere edilmesinı isterruştır. r T.C. ADALET BAKANLIĞI BODRUM İCRA- İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİ MENKULÜN İLANEN TEBLİĞİ 1992/386 Tal. Alacakh Zeybekler Koll. Şti'ne 3.000.000 TLSı ve masraflannı öde- meye borçlu Erdoğan Civelek'in işbu borcu sebebiyle adına kayıtlı bu- lunan Bodrum, Bitez köyü Gündönümü mevkiinde parsel: 434'de kayıtlı 500/50960 payı bilirkişilerce 41.962.324 lira değer biçihniş olup, bu değer üzerinden gayri menkul satışa arzedilmiş olup 1. satış gü- nünün 19.1.1993 gunu Bodrum Hükümet Konağı önünde saat: 10.00-10.10 arası yapüacağı, bu arttırmada Ço^S'ine talip çıkmadığında 2. açık arttırmanın 29.1.1993 günu aynı yer ve saatte yapılarak mu- hammen bedelin °7o4O'ı ''e s311 ? masraflanna ihale edileceğinin borç- lu Erdoğan Civelek'e tebligat yerine kaim olmak uzere ilan olunur. 8.12.1992 Basın: 47350 30 YIL ONCE Cumhuriyet Grev hakkı 19 ARALIK 1962 Bakanlar ile işçi temsılcilerinin üçüncü toplantısı bugün Çalışma Bakanlığj salonunda başlamış ve Başbakan İsmet İnönü de bir konuşma _\ apmıştır. Başbakan İsmet İnönü yaptığı açış konuşmasında işçi kütleleri üzerineçeşitli yerlerden vapılan telkin ve tahriklere dikkati çekerek ezcümle şöylederruştir: "- Sosyal meselelerin temelıne dayanan büyük bir reforma girrruş bulunuyoruz. Taahhütlerimizi yerine getıreceğiz. Yılbaşına kadar Gre\ Kanunu'nu Meclisten çıkarmış olacağız. Mesele Grev Kanunu'nun memleketin bir ihtiyacı olduğunu konuşarak anlatmaktır. Grevedealışacağız. Tıpkı demokrasıye alıştığımız. abşmay a çalıştığımız gibi. Bunu elbirliğiyle yapacağız. Bu kanunlar. zaruri kanunlardır. Sizi güvenle karşılıklı meselelenmizi bilen ve anlayan insanlar olarak selamlıyorum. Öte yandan Toplu Sözleşme Grev \ e Lokavt Kanunu tasansını incelemek üzere kurulan geçici komisyon yann saat lödatoplanacaktır. Saatlerin geri almması İçışlen Bakanlığı saatlerin bir saat ileri ahnmasından meydana gelen şikayetlen dikkate alarak konunun yeniden incelenmesi için Başbakanlık ve Sanayi Bakanlığına müracaat etmiştır İçişlen Bakanlığından bugün vapılan bir açıklamaya göre, saatlerin geri alınması yaz vekış aylanna göre değjşik özellikler arzetmektedir. Yaz ay lan için doğru görülen bütün bu tatbikatın kış ay lannda ıyi ve faydalı neticeler vermediği yapılan şikayetlerden anlaşılmıştır. Çünkü gerek müesseselerde. işy erlerinde ve gerekse evlerde kış aylannda bugünkü saatle sabah altı-sekiz arası karanlık olmaktadır ve bu yüzden elektnk kullanmak tabii bir zaruret halindedir. tLAN GİRESLN SULH HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1992/199 Davacı Kaam Gemıci tarafından davahlar Ahmet Gemici ve diğerleri aleyhine açılan paylaştırma davasının yapılan duruşmasında, davalı- lardan Selıme Kundakçıoğlu ve .Mi Kundakçıoğlu ve Hacı Memiş kı- zı Guluzar'ın tum aramalara rağmen adresler tespit edilemediğinden, duruşma günu ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verümiş ol- duğundan, ortaklığın giderilmesi istenilen Giresun merkez Şeyhkera- mettin mahallesinde Dar sokakta kain pafta 8, ada 82, parsel 4 sayılı gayri menkul hissedarlanndan Mustafa kın Selime Kundakçıoğlu, Ha- cı Memiş kızı Gulüzar ve Ali Kundakçıoğlu'nun duruşma günü olan 26.1.1993 gunü saat 9.20'de mahkemede hazır bulunmalan, duruşma gunu ve dava dilekçesinin adlarına tebliği, dunışmada bulunmadık- ları takdirde yokluklarında karar verileceği ilanen tebliğ olunur. (HUMK'un 509-510 md.) Basın: 52170
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle