23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19 ARALİK1992 CUMARTESİ 8 DIŞHABERLER Çernomırdin Kazakistanda • MOSKOVA(AA)- Rusya'nın yenı Başbakanı Viktor Çernomırdin'in, göreve geldikten sonra ilk dış gczısini Kazakistan'a yapacagıbildirildi. Başbakanhk Basın Merkezrnin açıklamasına göre Çernomırdin bugün öğleden sonra gideceği Kazakistan'da, "enerji scktöründeişbirlıği" konusu başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik bağlann ele alınacağı görüşmeler yapacak. Çernomırdin'in Kazakistan ziyaretinin ikı gün süreceği bildirildi. BM askerleri serbest • PHNOM PEHN (AA) - Kampuçya'da faalıyet gösteren Kızıl Khmerler Örgütü, esir aldığı 46 BM askerini daha serbest bıraklı. BM Sözcüsü'nün konu ıle ' ilgilı olarak yaptığı açıklamada. serbest bırakılan askerlenn. Kampuçyadaki BM Banş Gücü'nde görev yapan Endonezya Bırliği"ne mcnsup olduklannı kaydeıti. Endonezyalı askerler. başkentin kuzeyındc KompongTham \akınlannda Kızıl Khmer genllalan tarafından csir ahnmışlardı. Kızıl Khmerler iki hafta ıçindc daha önce dc ıkı kez kontrollen altındaki bölgeye giren BM askcrlcrini csiralmış ve bırakmıştı. Güney Kore'de seçimler •SEUL(AA)-Güney Kore halkı. ülkenin ilk sivil devlet başkanını scçmck üzeredün sundık başına gitti. Güney Kore'de üçadayın katıldıgı Devlet Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi, 127 bin polisin denetimınde başladı. Geçen seçimlerde yolsuzlukyapıldığı \olundakı iddianın tekrarlanmaması ıçın bu seçimlerde sonuçlann sıkı güvenlık tedbirleri içinde değerlendirilebileceğı kaydedildı. Değcrlendirmenın güvenli olabihnesı için seçım sonuçlannın bugün erken saatlerde ahnabileceğı belırtildı. ABD, Umut Harekâtı bitince Somali'ye BM gücü gönderilmesini istiyor Harekâtta ikiııci aşamabaşladı YUNAMSTAN • Somali'ye ulaşan asker sayısı 12 bini buldu. Irak, ABD'yi Afri- ka Boynuzu'nda egemenlik elde etmeye çalışmakla suçlayarak So- mali'ye yönelik harekâtı kınadı. Dış Haberler Servisi - ABD öncülüğün- de Somali'ye yönelik olarak gerçekleştin- len Umut Harekatı'nda ikincı aşamaya ge- çıldi Somalı'ye ulaşan Birleşmiş Millet- ler(BM) asker sayısı 12 bını bulurken "ölüm kenti" diye anılan Baidoa'da bulu- nan ABD birlikleri yardım dağıtma çalış- malannı kentin kuzeyine doğru genişlet- meye hazırlanıyor. ABD. Umut Harekâtı sona erdikten sonra bu ülkeye "savaşa hazır bir BM ban- şı koruma gücü" göndermek gerekeceğinı açıkladı. Somali'de bulunan Amerikan de- niz piyadeleri komutanlanndan General Martin Brandther. Umut Harekatf nda ilk aşamanın sona erdiğinı açıkladı. AFP'nin bıldırdığıne göre Amerikan deniz piyadele- n başkent Mogadışu. Balidogle ve Bai- doa'da denetımi sağlamış bulunuyorlar. Piyadeler ikincı aşama çerçevesinde bir yandan ölüm kenti Baidoa'da BM yardı- mını dağıtma çalışmalanm sürdürürken bir yandan da dağıtım ağını Baidoa'nın ku- zeyine ve doğusuna doğru genışletmeye hazırlanıyorlar. AA'nın haberine göre şu ana dek 7 ülke- den yaklaşık 12 bin asker Somali'ye ulaştı. ABD'den 10 bin 866. Kanadadan 420. Bostwanadan 340, Fransadan 321. İtal- ya'dan 90, Suudı Arabıstan'dan 87, Ku- veyt'ten 8 asker halen Somali'de görev yapıyor. Umut Harekatf na katılacaklannı açıklayan diğer ülkelerden gelecek askerle- nn de katılımıyla bu sayının 40 binı bulma- sı bekleniyor. Afrika'dan Sorumlu ABD Dışışleri Ba- kan Yardımcısı Herman Cohen. Umut Harekatı'nın ardından Somali'ye gönderi- lecek olan birliğin ağır silahlar ve acil mü- dahale olanaklanyla donatılması gerekli- ğjni savundu. AFP'nin bildirdiğine göre Cohcn. dün ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada. VVashıngton'ın. BM Güven- lik Konseyi'nden, Somali'ye kalıcı bir banş koruma gücü gönderme karan çıkması için çalıştığını belirtti. Oluşturulacak BM gücü- nün, ülkeye yönelik herhangi bır tehlıkeyi kolayhkla bcrtaraf edecek nıtelikler taşı- ması gerktiğini söyleyen Cohen "Aksi hal- de şu anda yapılanlann bir değen kalma- yacaktır" diye konuştu. Irak'tan kınama Irak. ABD'yi Somali'yi ışgal edip Afrika Boynuzu'nda egemenliğıni kurmaya çalış- makla suçlayarak Umut Harekatf nı kına- dı. Reuter'ın haberine Irak Ulusal Meclısi dün yayımladığı bildiride, ABD'nın bu ha- rekatla Kızıl Deniz ile Hint Okyanusu ara- sında kalan bu bölgeyi denetimine almaya çalıştığı savunuldu 'Ölüm kenti' Baidoa'da yardım dağıtma çalışmalanm sürdüren Amerikan deniz piyadeleri, Birleşmiş Milletler konvoylannı silahlı ceteler- den konımaya çalışıyorlar. Piyadeler dün de Musibe köyüne yardım malzemesi götürdüler. Ancak gazetecilerin bildirdiğine göre askerler köyden aynlır ayrdniaz yardım malzemeieri çetelerce > ağmalandı. Kimbilir belki de sırtında aç çocıığuyla, Amerikalı deniz piy adelerini köye girişlerinde şaşkınlıkla izleyen Somalili anneye de yağmacılar yüzünden bir şey kalmadı.(Fotoğraf: REUTER) Somali'de savaşan Mudahale USSTnpolı muhfıtnnın ondarltflind« uç ABD gemasının Mogadışu y* 1800denııpıyadası le baçiadı kabileter Kabıle kontrohındakı bolgaler Anayollar GKJ» dağıtıın martmHT Havaalanları Ç^Mgnıptar USF:8ırle$ıkSomalı Cephesı, Katoıle issa SOA:Somalı •emokratık Cephesı Kabıle Godabursı 8NM:Somah Ulusal Harefcetı Kabıte Isak USP: Bırleşık Somalı Partısı Kabıle Dolbuhunta SSOF-.Somalı Demokratık Selâmet Cephesı Kabıle Majerteen USC:Bır!eşıkSomalı Kongre sı. Kabıle Hawi|e SNF:Somalı Ulusal Cephesı. Kabıle Rahenweın # SDM: Somah Demokratık Hareneti Kab'le Marehan SPM: Somah Yurtsever Hareketı, Kabıle Ogaöen Gözüyaşlı uğurlama NAZMt AKDAĞ MERSİN - Somali'ye gitmek üzere öncekı gün Ankara'dan yola çıkan Türk birliğini dün Mersin'de gözü yaşlı anne ve ba- balar alkışlarla uğurladı. Birlikte- ki askerlenn aileleriyle görüşme- lerine Tuğamıral Taner Uzunay tarafından izin verildi. Somali'ye gidecek Türk birliği- ni taşıyan tren dün beklenenden dört saat gecikmeyle Mersin Gan'na ulaştı. Tren 11.30sıralan- nda gara girerken birlikteyeralan asker çocuklannı görmek isteyen ailelerin büyük bır kalabalık oluş- turduğu göruldü Trenden inen çocuklann gözyaşlan içerisinde alkışlayan anne ve babalann on- lara sanlabilmek için gayretleri önlem alan inzıbat ve polisler ta- rafından güçlükle önlenebıldi. 10 aylık asker oğluyla dört gündür görüştürülmediğini belirten De- nizlili baba gözyaşlannı engel- lerneye çalışıyordu. İstasyonda Somali'ye gidecek Türk Bırliğı Komutanı Kurmay Binbaşı Haldun Solmaztürk'ü çı- çekle karşılayan Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tamer Uzunay "Türk insanının banşse- verliğini Somali'ye açlıkla müca- dele eden insanlara götüren sizleri kutluyorum"dedi. Bu arada birlikte bulunan ço- cuklanyla görüşmek istedıklerinı bıldiren asker yakınları Tuğamı- ral Uzunay'a başvurdular. Uzu- nay'ın emri üzenne aileler dün 16. 00-17.00 arasında çocuklanyla görüşerek son kez sanldılar. Geceyi Mersin'de geçiren Türk birliği bugün 09.00'da Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı du- ruşunda bulunacak* Askerler Ak- deniz Bölge Komutanlığı'nda 14. 00'de düzenlenecek törenle So- mali'ye uğurlanacaklar. VEEAT ve TEŞEKKÜR 13 Aralık 1992 tarihinde aramızdan ayrılan sevgili eşim, babamız, Dr. Avukat İSMAİLHAKKI BALAMİR'in rahatsızlığı sırasında yoğun ilgi ve bakımlannı esirgemeyen başta Haydarpaşa Numune Hastanesi 4. Dahiliye Şefi Doç. Dr. Yıldınm Çınar ve başasistan Refık Dcmirtunç olmak üzere ilgili servisin tüm doktor, hemşire ve personeline; vefatında cenaze törenine katılan, çiçek gönderen, TEV'e bağış yapan, telgraf, telefon, mektupla ve bizzat evimize kadar gelerek büyük acımızı paylaşan tüm akraba, dost ve kuruluşlara en içten teşekkürlerimizi sunarız. EŞt: ŞEMSA BALAMİR ÇOCUKLARI: MURAT-AYDAN BALAMİR, AHMET-FÜSUN BALAMÜt, ALİ BALAMİR, AYŞE SEZER KUTLU M. ŞAMİL KUTLU Aramızdan ayrılışının üzerinden yıllar geçiyor. Ama özlemin giderek büyüyor. DOSTLARI TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Türk-İtalyan "Dante Allighieri" Dostluk Derneği'nin Tüzüğü'nde 08.05.1992 Olağan Genel Kurulu'nda: Değişen maddeler çizelgesl Eski şekli: Madde 21: Dernek üyeterlnin ödeyecekleri yıllık ai- dat mlktan; Dernek asil ûyeleri yılda 6OO.-TL'dan az olmamak üze- re aidat ödemek mecburiyetındedirter. Üye, aidatını top- luca veya eşit arahklarla ödemek hususunda serbesttır. Yenl Şekil: Madde 21: Demek üyetertnln ödeyecekierl yıllık ai- dat mlktan; Dernek asil üyeleri yılda 50.000- TL. aidat ödemek mecburiyetindedirler. Yıllık üye aidatlarını bundan son- ra arttırmakta Dernek Genel Kurulu, tüzük değişikliği- ne gerek kalmadan arttırmaya yetkilidir. Üye, aidatını topluca veya eşit aralıklaıia ödemek hususunda ser- besttir. ERDİNÇA. Acele anneni ara, çok kötü durumda! Almanyadan ailen Pasaportumu yitirdim. Hükümsüzdür. BİLL DAVUTOĞLU Dergimizin keyifli ortamında çalışacak genç, dinamik, kendine güvenen, azıcıkda deneyimli müşteri temsilcisi arıyoruz. Gelin, birlikte çalışalım. TlYATRO... TtYATRO... Tel: 249 87 38 BELEDİYEİŞSENDİKASI'NA UZMAN ALINACAKTIR Belediye İş Sendikası Genel Merkez Eğitim Bürosu'nda eğitimci olarak istihdam edilmek üzere ekonomi ve sosyal politika konulannda eği- tim görmüş iki uzman ahnacaktır. Adaylarda aranacak nitelikler şunlardır: •Konusunda eğitim veren bir yüksek okuldan mezun olmak, /İyi derecede ingilizce bilmek, /Askerlikle ilişkisi bulunmamak, /Seyahat engeli bulunmamak, Not: Konusunda gördüğü eğitim dışında pe- dagojik formasyonu olanlar ve herhangi bir ku- ruluşta eğitim deneyi olanlar tercih edilecektir. İsteklilerin 15 Ocak 1993 Cuma günü akşamı- na kadar, Selimpaşa Sokak No: 62 Aksaray/İs- tanbul adresindeki Belediye İş Genel Merkezi Eğitim Bürosu'na şahsen başvurmaları rica olunur. BELEDİYE İŞ SENDİKASI DUYURU EZİNE ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1992/142 Davacı orman idaresi vekili Av. Mehmet Harmandar tarafından da- valılar tlhan Dönmez vs. aleyhlerine açılan tapu iptali tescil ve elat- manın önlenmesı davasının yapılan açık yargılaması sırasında; Mahkememizden verilen 13.12.1988 gün ve 1986/47, 1988/341 ka- rar sayılı kararı Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin 18.1.1991 gün ve 1990/3356, 1991/332 sayılı karan ile bozulmuş, karar duzellme iste- ğınde bulunulmadığmdan dosya yeniden esasa kaydedilip 1992/142 esas almış ve duruşma vapılmasına karar verilmiş, ancak davalı Ayla Köker'ın adresinde bulunmadığı zabıtaca da tespit edilemediginden Ezine Kumburun köyunden \>la Koker duruşma gunü olan 23.3.1993 günü saat 9.00'da bizzat hanr bulunması veya kendinı bir vekille terasıl ettirmesi, aksi halde yargılamaya yokluğunda devarn edileceği tebli- gat yerine getperli olmak üzere ilanen duyurulur. Basın: 52230 Türk politikaalara yasak istemi • Bağımsız milletvekilleri Sadık Ahmet ve Ahmet Faikoğlu'nun önceki gün ABD Dışişleri Ba- kanlığı'ndan David Ransom ile görüşmesine tepkiler sürüyor. 5 Yunan milletvekili, Ahmet ve Faikoğlu'nun "kontrol altına alınmasınf istedi. Dış Haberler Servisi - Yunanıstan'da iktidardakı Ycni Demokrası Partisinden (YDP) 5 milletvekili, Gümülcine ve tske- çe bağımsız milletvekillen Sadık Ahmet ve Ahmet Faikoğlu'nun "'faaliyetlerinin kontrol altına abnmasını" istedi. AA'nm haberine göre PASOK. üyesi 2 milletvekilinin, Yunan Parlamento Baş- kanı Çaldaris'e önceki gün bir mektup gönderek "Yunanistan alevhinde faaliyet gösterdıkleri" gerekçesiyle Ahmet ve Fai- koğlu'nun milletvekiliğınden çıkanlma- lannı istemeleri ardından dün de YDP üyesi 5 milletvekili, yine Çandaris'e bir mektup göndererek "İki bağımsız Müs- lüman milletvekilinin antı Helen, tahrik- kar faaliyetlerinin endişe yarattığını" öne sürerek "Kendılenne tanınan haklann kötüye kullanılmasınm cngellenmesi amacıyla gerekli önlem ve kısıtlamalann alınması" çağrısında bulundular. Yunanıstan Büyükelçiliğımiz'den bir yetkili sorulanmızı yanıtlarken son giri- şimleri. Sadık Ahmet ve Ahmet Fai- koğlu'nun önceki gün Aüna'da ABD Dışişleri Bakanlığı Güneydoğu Avrupa Daıresi Müdürü Davıd Ransom'la gö- rüşmelerine duyulan tepkiye bağladı. Yetkili, hükümetin Türk milletvekilleri- nin dokunulmazlığını kaldırma girişimin- de bulunacağını sanmadıklannı belirte- rek Yunan milletvekillennin girişimlerin- den birsonuççıkacağmaınanmadıklarını belirtti. Bağımsız iki Türk milletvekilinin par- lamentodaki bürolannda David Ransom ıle görüşmeleri Atina'da büyük tepkiye yol açmış bulunuyor. Başbakan Konstantin Mıtsotakis, böyle bir durumun Yunan Parlamento geleneklerine uymadığı iddiasıyla görüş- menın ""kabul "edilemez" olduğunu öne sürmüştü. Mitsotakıs aynca konuyla ilgi- li olarak ABD hükümetı nezdinde de giri- şimde bulunduklannı belirtmişti. . Bu arada Turkiye aleyhtan görüşleri ile bilinen Gümülcine Metropoliti Damas- kinos de yaptığı açıklamada "Hükümetin konuyla ilgıb çekıncelerini ve Sadık Ah- met'in dokunulmazlığının kaldınlması- nın Müslüman milletvekilini uluslararası bir kahraman haline getirebileceğini bil- dığini" ifade etti. KONUK YAZAR ERGİNYILDIZOĞLU KARLAL ASLİYE1. HUKUK MAHKEMESİ 1992/133 Davacı Hayat Dincel ve Muzeyyen Izdalıoğlu vekilleri Av. Rama- zan Durmaz tarafından mahkememize açılan gaiplık davasında: Davacılann murislen Mehmet Emin oglu Feride'den olma 1299 D.lu Kartal-Başıbuyuk cılt: 044/01, sayfa: 44 h: 22'de nüfusa kayıtlı Yu- sufun askere gitmiş, askerde savas zamanı kaybolmüş ve nüfus kay- dına 21.3.1934 tarih 687 no.lu karar ile gaıp serhi konulduğunu, YusuFun 21.3 1934 tarihinde kaybolduğuna daır şerh edilmis ancak Yusuf 9.2.1335 tarihinde ölen babası Mehmet Emin'ın cenazesine gel- miş, tekrar askeri giıtigini 1335 tanhınden beri kendısinden hıçbir haber alınamadıgından TMK!nun 31-32 ve muteakip maddelerı geregince Mehmet Emin oğlu Ferıde"den olma 1299 D.lu Kartal-Başıbuyuk cilt: 044/01 s: 44 h: 22'de kayıtlı Yusufu 28.1.1993 tarihıne kadar bilen gören, tanıyan, adresini tespit eden kişi tarafından mahkememize haber vermesi, verilmedıği bildırılmedığı takdırde gaiplığıne karar verılece- |i kayıp ılanı yerine kaim olmak uzere ılan olunur. 30.11.1992 Basın: 13973 Somali veYeni Dünya Düzeni B irleşmiş Milletler Güvenük Konseyı'nin aldığı bır karar sonucunda. ABD vonetiminde bir askeri kuvvet 9 aralıkta Somali'yi işgal etti. İşgalin amacı Somali'dekı açlık bölgelenne gönderilen yiyecek yardımının menziline ulaşmasını engelleyen ıç sa- vaşa ve talancılığa son vermek. Böyle tarif edildi- ğınde amaçlan ve boyutlan kolayca anlaşılabilir gibi gözüken bir harekata bıraz daha dıkkatİe bakınca bu basit görüntü güç olan bir avuç merkez ülkesinin çıkarlan doğrultusunda ve dağılıyor, gerçekteçok karmaşık birtarihsel olayla karşı karşı- yeni oluşturmaya başladıklan "güvenlik" kavramı ile de uy- ya kaldığımız anlaşılıyor. Öyle kı bu harekatın şöyle veya böyie gunluk halinde olmak üzere çözmeyı üstleniyordu. Ne var ki sonuçlanması önümüzdeki yıllarda "Yeni Dünya Düzenf'diye ABD ve dünya kamuoyu gözünde doğrudan askeri mudahale açıklıkla koyuyordu: "Güvenlik mallan pazanndaki tekelci po- zisyonumuzu (ABD'nın-E.Y.) Almanya ve Japonya'dan fonlar ve imüyazlar elde etmek için bır kaldıraç olarak kullan- malıyız.... Bız şu anda dünyanın kirahk polisi olmuş durumda- yız. Bunun için en yüksek ücretı istemeliyiz." Boylece ABD. ekonomik ve politık olarak kontrol edileme- yen bölgesel krizleri ABD'nin istediği ücreti ödeyebilecek tek ve ışgaller hala şüphe ile karşılanıyordu. Körfez Savaşı hem ABD'nin ycni görevini denemesi hem de bunun dünya kamuo- yunda bir meşruıyet elde etmesi için olumlu bir örnek oldu. 1960'lann sonunda SSCB'ye yanaşan, sonra SSCB sırt çevi- rince 1970'lerin sonunda ABD'yeyanaşan ve 1990'dadaSoğuk Savaş bittiğınde ABD mali yardrmı kesince çöken Said Barre rejimmin ardından dağılan Somali'nin bugün ilk mudahale edi- lecek ülke seçilmesinin arkasında da bu meşruıyet kazanma he- sabı yatıyor. Gerçekten de Sekreter Chaney'e göre Bosna veya herhangi başka Afrika ülkesi değıl de Somali'nin ilk mudahale alanı olarak seçilmesi "başanlabilir olmasından" kaynak- lanıyor. Çünkü Time dergisinin ifadesi ile "ısdırap çeken halklann çtkanna olarak yapı- lan bu tür askeri müdahalelerin bundan sonra da dünya kamuoyunda kabul edilebilir ola- bilmesi için ilk test edildiği yerde başanlı ol- ması" gerekiyordu ve Somali bu yüzden seçil- mişti. Bu başanlabilirlik kavramını biraz deşelim. ABD ağırlıklı ve ABD komutasındakı güçlerin görevi Somali'de düzeni sağlamak, güvenlikli bir ortam yaratmak ve çıkmak. Bundan sonra özellikle Afrika'da yaygın bir Lübnanlaşma süreci başladı. Somali ekonomisinin ve toplumunun yeniden inşaası Birleşmiş SSCB'nin veDoğu Avrupa rejımlerinın çökmesı ile yeni eko- Milletler (BM) tarafından -ve tabii ki kendi uygun gördüğü nomik alanlar Merkez ekonomilerinin etkisine açıldı.Ne var ki yönde- yerine getirilecek. Böylece ABD kaynaklı National Re- merkez ekonomilerinin buralarda ortaya çıkan olanaklan yete- vıev\ isimli dergide ıfade edildiği gibi BM ilk defa hükümet olma rince değerlendirilmesı için önce buralarda piyasa ekonomisine görevini üstleniyordu". Böylece BM bir anlamda Yap Işlet ve bir geçışin yaşanması gerekiyordu. Merkez ekonomileri. ser- Devret sistemini uygulamaya koyuyordu. Bunun tarihsel adı best piyasa ekonomisine geçiş sürecinı desteklemek için gerekli ıse hepimizin bıldiğı gibi sömürgecilik. İşte sömürgecibğın Yeni fonlan hızla 3. Dünya ülkelerinden Doğu Avrupa'ya kaydır- Dünya Düzenfnde yeniden gündeme gelmesi ve almaya başla- maya başladılar. Bu, 3. Dünya ülkelerinde yaşanan sosval ve dığı biçim Somali'nin işgal edilmesinı. yöntemin ilk denendiğı ekonomik krizleri derinleştirdi. ABD'nin dünya sistemindeki liderliği ekonomik olarak za- yıflamasına paralel olarak 1970'lerin başından beri geriliyordu 1980'lerde Almanya ve Japonya alternatıf liderlikler olarak be- lirmeye başladılar. Ne var ki ABD hala dünyanın en etkin aske- ri makinesine ve ateş gücüne sahipti. Liderliğinı muhafaza ede- bilmek ve gerileyen ekonomik gücünün olumsuz etkılerini zayı- flatmak için ABD, politik ve asken gücünü giderek daha fazla kullanmaya başladı. Chicago Daily'nin (muhafazakar bır ABD gazetesi) mali haberler editörü VVilliam Neıkırk durumu şu tanf edılen oluşumun ne yönde evrimleşeceğıni ve 3. Dünva ül- kelerinin gelecekte nelerle karşılaşabileceeını şiddetle etkileye- cek. Soğuk Savaş bittikten sonra George Bush'un büyük bir heye- canla muştuladığı ve günlük yaşamımıza artık kalıa bir şekilde yerleşmiş olan "Yeni Dünya Düzeni"nin konumuzla ilgilı bazı örneklerinı hatırlarsak Somali'de olanlan daha geniş bir bağla- ma uzun vadeli gelişmeler düzlemine oturtabilir ve daha etraflı anlamlandırabıliriz. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ SSCB'nın dağılmaya başlaması, Doğu Blo- ku'nun çökmesiyle Soğuk Savaş dönemınde iki hegemonyacı gücün, ABD ve SSCB'nın uluslararası rekabetinde ileri karakollan oluşturan bir seri 3. Dünya ülkesi rejimleri bir anda işlevsiz kaldılar. Bu ana kadar ekono- mik değil, sadece stratejik-askeri sebeplerden desteklenen bu rejimlerden SSCB v anlılan bu kaynaklannı kaybederken ABD de Varşova Paktı'nın çökmesi ile kendi yandaşlannı terk etmeye başladı. Derinleşen bir seri sosyal ve ekonomik krize rağmen dış yardıma dayalı rejimler tarafından baskı ve zorla bir arada tutulan bu devletlerin bir bir vıkılması ıle Somali'nin ilk mudahale alanı olarak seçilmesi "başanlabilir olmasından" kaynaklanıyor. yer olmaktan dolayı tarihsel bir olav haline getiriyor. Bu sömürgeciliğin eskisinden önemli farkı "çok taraflı" (bir- den fazla ülkenin iradesini kapsayan) bir sömürgecilik olması. Eğer "Somali deneyi" başanlı olursa dünya sısteminde bölgesel krizlerin merkez ülkelerin çıkarlan ve beklentilen doğrultusun- da çözülmesi için sık sık rastlayacağımız bir yöntem olacak. Unutmayalım ki sırada daha Bosna-Hersek, Liberya, Sudan, Mozambik. Angola, Uganda. Zaire, Kuzey Irak ve hatta eko- nomik ve politık durumlan giderek bozulduğu için bu yönde hızla ilerleyen Libya ve Cezayir var. İLAN EDREMtT HUKUK MAHKEMELERİ YAZIİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1992/14 Satış Talep: Kıymet takdirı tebliği, Edremit Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 30.3.1992 tarih ve 1991/280 esas 1992/237 karar sayılı kesinleşen ilamına göre davacılar Nahide Kalyoncu ve müşterekleri vekili Av. Yalçın Karaalp tarafından davalı Merih Kalyoncu aleyhıne verilmiş bulunan Edremit Akçay mah. Ata- türk cad. 1 sk!ta kain olup, Edremit tapusunun ada: 540, parsel: 14'te kayıtlı tasınmazın hissedarlar arasında ortaklığın satışı suretiyle gi- derilmesine dair karar gereği müdürlüğümuzce bilırkişiye tanzim edilen kıymet takdiri raporuna göre; Edremit Akçay mah. ada: 540, parsel: 14'te kayıtlı 512 m ! meseha- lı, üzennde bahceü bıtışık nızam iki evden oluşan ve bahcesinde ha- vuzu bulunan doğu kısmındaki bınada iki katlı bina bulunup her iki katta da birer salon iki yatak odası birer WC, koridor ve teras bulun- duğu, aynca çatı arası oldugu, batı kısmındaki tek kallı bir bina bu- lunup zeminde bir salon ve iki yatak odası bir oturma odası bir mutfak, banyo hol ve antrenin, yan çatı arası bulunduğu, her iki binanın da eskiden ve kalitesiz inşa edilmiş olup bulunduğu mevki ve bugünkü rayiç değerıne göre 150.000.000 TL. değennde bulunduğu, davalıya bu hususun kendisıne tebh'ğ kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur 4.12.1992 Basın: 52182
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle