24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5.HAZÎRAN 1990 ISTANBUL'DA BUGÜN • İ.Ü. Tıp Fakültesi Fıziksel Tıp ve Rehabılııasyon Bölümü ılk mezunlannın mezunıyet töreni, bugün saat 11 OO'de fakültenin 14 Mart Anfisı'nde yapılacak • İstanbul Ünıversitesi Basın Yayın Yuksek Okulu öğrencilerinın kımsesız çocuklar arasında düzenlediği "Nasıl bir çevrede yaşamayı istiyoruz" konulu resım, öykü ve şiir yarışması odullerı saat 1300'te Küçükyalı Çocuk Yuvası'nda verilecek. • Borusan Oto'nun düzenlediği "Direksiyonda Çağdaş Kadın '90" toplantısı Beykoz Abraham Paşa Korusu Hasır Tesıslerı'nde saat 14 30'da • İTÜ Maçka Kampusu Sosyal Tesıslerı Toplantı Salonu'nda "Hava Kiriiliğinin Önlenmesinde Çeşitli Yaklaşımlar, Eğitim Kurumlannın ve Vatandaşların Katkılan" konulu bir panel var. Panele İstanbul Valısı Cahit Bayar. İTÜ Rektörü İlhan Aka ve İstanbul Sağlık Müdürü Temel Dağoğlu katılıyor. Panel saat 0930da • Yeşiller Partısı'nin Hasanpaşa Kayışdağı Caddesındekı İl Merkezinde pet şişeler ve çevre konusunda basın toplantısı var Toplantı saat 11 OO'de KENTYAŞAM CUMHURÎYET/9 BîR MEKTUP Çay boykotu mu yapalım? • Yaklaşık on beş günden bu yana Denizcilik Işletmeleri vapurunda akıl almaz uygulamalarla karşı karşıyayız. lşletme her vapuru çay fiyatlarını belirleme konusunda serbest bırakmış olmalı ki 09.15 vapurunda 500, 11.30 vapurunda ise 750 liradan çay içiyoruz. Bufe işletmecilerinin bu keyfi tutumuna yetkililer müdahale etmeyecekse bizim bu kez de çay boykotu yapmamız gerekeceği düşüncesindeyim. SAFFET PAMUK GöZTEPE'DEN Bozuk yol sorun yaratıyor • Sosyal Sigonalar Hastanesı'nin ginşınin de uzerinde bulunduğu caddenin asfaltının bozulması sorun yaratıyor. Hastane ve hasta araçları yolun bozukluğundan etkılenirken bir an önce de onarıl- masını istıyorlar. SuGÜNLÜĞÜ Su miktarı arttı• İsunbul'da son gunlerde gorulen aralıklı yağışlar 5 su rezervinde su artışı sağladı. Ancak, yaklaşık 8 milyon metrekupluk su artışmın kentin 6 günluk su ihtiyacını karşılayabıleceği öğrenildi. Terkos Gölu'nde su seviyesi geçen gunlerde denız kodundan eksi 55 santime kadar inmışken yağışlardan 9 santim yukselerek eksi 46 santime ulaştı. Barajlardaki su miktarı şovle: Rnm Terkos Alıbeyköy Ömerli Elmalı (eskı) Elmalı (yenı) B.Çekmece Darlık Su çekttefeiİM «ı dtt$ök seviye (Metre) -100 11.00 46 00 26.00 38 00 100 21.50 Dünfcü seviye (Metre) -0 46 14.40 52.31 28.81 60 76 1.93 34 36 Dohıluk oranı (*) 7 52 9 69 30 66 6150 53 96 15 02 24 45 Concorde uçağı Istanbul'da • İSTANBUL (AA) — Dünyanm en hızlı yolcu uçaklarından olan Concorde, 100 yolcusuyla dün İstanbul'a geldi. Air France firmasına aıt Concorde yolcu uçağının, özel bir gezi programı çerçevesinde Ingiltere'den Istanbui'a geldiği, akşam tekrar geri dönduğü bildirildi. Ada dostlarından bildiri • İstanbul Haber Servisi — Ada Dostlan Derneği, Dünya Çevre Günü nedeniyle İstanbul takım adalanndaki doğa kıyımıru protesto eden bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Adaların doğasını ve mimarisini, çamhklan, fundalıkları, kayalıkları, sahil kıvrımları, denız canlıları ile korumak için kıyı dolgulanna, adaları taşlaştıracak olan turistik alanlara, buyük, yuksek ve kaçak yapılara karşıyız. Adalar tukenmesin, SİT ve milli park olsun" denildi. Sheretorfda intihar • tstanbul Haber Servisi — Sheraton Oteli'nde kalan bir kişi intihar etti. Olay dün 05.00 sıralarında meydana geldi. Otelin 10. kat 109 numaralı adasında kalan Tank Yıldırım (35) adlı müşteri, aldığı alkolün de etkisiyle aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Tank Yıldınm'ın ozel eşyaları arasından çıkan doktor raporundan şizofreni olduğu anlaşıldı. İLAN BURSA 4. ASLİYE HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1988/444 Davacı Suat Üner vekili Av. Muharrem Yayıkçı tarafından dava- lılar Osman Nuri Dönmez, Nezir Butut ve Remzi Orhan Demirer aleyhlerine açılan alacak davasının yapılan duruşmaları sonunda: 1. Da\acırun, vasıtanın kendisine aıt olduğu hususundaki ve da- valı adına olan kaydın iptali hakkındaki davasının reddıne, 2. Davalı Osman Nun Donmez ve Nezir Butut haklannda açılan alacak davasının reddıne, 3. Davalı Remzi Orhan Demirer hakkında açmış olduğu 8.800.000 lirauk alacak davasının kabulu ıle 1.4.1988 tarihinden itibaren yasal faizi ıle birlikte Remzi Orhan Demirer'den tahsili ile davacıya veril- mesine, 4. 264.000 liralık harçtan peşin alınan 66.000 liranın mahsubu ile bakıye 208.000 lira harcın Remzi Orhan Demirer'den tahsihne, 5. 401.000 lira avukatlık ucretinin ve davacı tarafından yapılan 84.350 lira yargılama giderınin Remzi Orhan Demirer'den tahsili Ue davacıya verilmesıne, 6. Nezir Butut hakkındaki davanın reddi nedeniyle 401.000 liralık avukatlık ucretinin davacıdan tahsili ile davalı Nezir Butut'a veril- mesine, 7. Konulan ihtiyati tedbirin hükraun kesinleşmesine değin deva- mına, 8. Yargıtay yolu açık olmak uzere davacı ve davalı Nezir Butut vekillerinin yuzlerine karşı, diğer davalılann yokluklannda karar ve- rilmıştir. Davalılardan Remzi Orhan Demirer'e mahkemece yapılan tebli- gatlar bila ikmal iade edilmekle, yaptırılan tahkikatlar sonunda da- valının semti meçhulde bulunduğu anlaşılmakla, mahkeme kararı- nın ve temyiz dilekçesinin işbu davalıya ilanen tebhğine karar veril- miştir. Hüküm kısmı yukanda belirlenen Bursa 4. Asliye Hukuk Mahke- mesi'nin 1988/915 sayılı ve 5.12.1988 tarihli kararı işbu davalıya da- vetiye yerine kâim olmak üzere ve yine işbu dosyada davacı vekiîi- nin 10.5.1989 tarihli temyiz dilekçesi de davetiye yerine kâinı olmak uzere ilanen tebliğ olunur. 10.5.1990 Basın: 24831 Sporculan taşıyan yatın alabora olması sonucu kayboîmuşlardı 3 ceset daha buLunduAhırkapı'da alabora olan teknede kaybolan 7 kişiden, önceki gün bulunan 2 kişiyle birlikte 5 kişinin cesedi bulunmuş oldu. Dün bulunan 3 cesedin beden eğitimi öğretmeni Mehmet Çakıt ile adı sporcular listesinde yer almayan Rochedi Johammed adına düzenlenmiş Cezayir pasaportlu kişiye ait olduğu açıklandı. 3 kişinin kimliği ise belirlenemedi. İSTANBUL (AA) — Uluslara- rası 1. Boğaziçi Hentbol Turnuva- sı'na katılan sporcuları taşıyan teknenin alabora olması sonucu kaybolanlardan beden eğitimi öğ- retmeni Mehmet Çakıt ile 3 kişi- nin daha cesetleri bulundu. Böy- lelikle kaybolan 7 kişiden 5 kişi- nin cesedi bulunmuş oldu. Diğer iki kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Alınan bilgiye göre Saraybumu ile Kumkapı arasındaki bölgede 3 ceset daha su yuzüne vurdu. Kum- kapı Balık Hali'nde cesetleri ka- raya çıkanlan kişilerden birinin Mehmet Çakıt olduğu belirlendi. Çakıt'ın üzerinden, öğretmen kimliği çıktı. Cesetlerden birinin üzerinden de daha once kaybolduğu bildiri- ien sporcular arasında adı yer al- mayan, "Rochedi Johamed" adlı bir kişi adına düzenlenmiş Ceza- yir pasaportu çıktı. 3. cesedin uze- rinde ise kimligini belirlemeye ya- rayacak herhangi bir belge bulu- namadı. Cesetler, adb' tıp morgu- na kaldınldılar. Cezayirliler'de değişiklik Soruşturmayı yurüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Zey- bek, Cezayir kafilesinden kaybol- duğu bildırilen listedeki isimlerden birinin yanhş olduğunu, doğru h>- min Rochedi Johamed olduğunu bildirdi. Savcı Orhan Zeybek, önceki gün cesetleri bulunanlardan biri- nin de üzerinden çıkan otel anah- tan ile pasaportundaki fotoğrafın- dan Iraklı Doktor Abid Samhi Ja- bir olduğunun saruldığını, kesin teşhis için çalışmaların surdurül- düğünü belirtti. Ote yandan, önceki gun deniz- den çıkanlan ve cebinden ruble çıkması nedeniyle Azerbaycanlı sporculardan birine ait olabilece- ği sanılan cesedin teşhisi için Sov- yet Başkonsolosluğu'ndan her- hangi bir yetkilinın, dun morga gıtmediğı bildirildi. Emniyet yet- kilileri, Azerbaycan kafilesinden kaybolanların pasaportlarının kendilerine teslim edılmemesi ne- deniyle cesetlerin kimliklerîni teş- histe güçluk çekildiğini kay- dettiler. SSKGöztepe Hastanesi'nin 18. kurulnşyıldönümü Türkiye'nin ana sorunu sağlık' Özel okullar fiyatlarını belirledi İstanbul'daki özel Türk ve yabancı okullardan çoğu yeni öğretim yılına ilişkin ücretlerini Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdiler. Buna göre ücretler 240 bin lira ile 7 milyon 900 bin lira arasında değişiyor. Eğitim Servisi — İstanbul'da bulunan ozel Turk ve yabancı okullardan buyük çoğunluğu ge- lecek oğretim yılına ilişkin ücret- lerini Milli Eğitim Mudürluğu'- ne bıldirdiler. Buna göre anao- kullannın ücretleri 240 bin lira ile 750 bin lira, okullarm ana sınıf- lannın ücretleri de 290 bin lira ile 4 milyon 800 bin lira arasında de- ğişiyor. tlkokullarda ise en duşuk sınıf ücreti 1.5 milyon lira, en yuksek ücret de 6 milyon 138 bin lira oldu. Ortaokul ve lisderde ise ücret- ler 2 milyon 100 bin lira ile 7 mil- yon 900 bin lira arasında değişi- yor. Ücretlerini Milli Eğitim Mü- dürlüğü'ne bildiren okullann oğ- rencilerden bir yıllık eğitim ve öteki masraflar karşılığında iste- dikleri ücretler şöyle: SSK Göztepe Hastanesi Başhekimi Koptagel Ilgün kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada sigortalının tedavi ve bakım isteme hakkının bulunduğunu söyledi. Saglık Servisi — SSK Göztepe Hastanesi'nin Başhekimi Kopta- gel tlgün, "Bir sigortalı için, hiz- metin olanaklan soz konusu ol- maksızın bakım ve tedavi isteme hakkı, kunımun da bu isterai mutiaka karşdama gorevi vardır" dedı. Göztepe Hastanesi'nin kurulu- şunun 18. yıldönümü dolayısıyla dün düzenlenen torende konuşan Başhekim tlgun, Türkiye'nin ana sorunlanndan birinin sağlık ko- nusu olduğunu bildirdi. Bu soru- nun sadece sağlık sektörünün so- rumluluğunda çözümlenemeyecği- ni kaydeden Doç. DT. tlgun, sek- törlerarası işbirliği gerektiğini söy- ledi. tlgün, sigortalı hastanın ku- rumun olanaklanna bakmaksızın bakım ve tedavi isteme hakkının bulunduğunu belirterek, "Kunı- mun da mutiaka bu istemi karşı- lama gorevi vardır" dedi. Hastane olanaklarının kurulu- SSK Göztepe Hastanesi çalışanları, 18. kuruluş vıldönumünii kutladılar. (Fotograf: Alaattin Çiftçi). şundan bu yana gelişimini de an- latan Doç. Dr. Koptagel tlgün, ya- tak kapasitesinin 530'dan bin 200"e ulaştığını, açılan yeni bo- lumlerin de modem cihazlarla do- natıldığım belirtti. Başhekim tl- gün geçen yıl ayakta tedavi edilen hasta sayısının bir milyon kişiyi aştığını, 41 bin 246 kişinin yata- rak tedavi görduğunu, 13 bin 324'unün ameliyat edildiğini, 13 bin 986 doğum gerçekleştirildiği- ni, tum bu hizmetlerin 2 bine ya- kın personelle verildiğini bildirdi. Törende daha sonra, Tarihçi- Yazar Cemal Kutay, "Tarihi siıreç içinde tıbbın gelişimi" konulu bir konuşma yaptı. Tıbbı gelişmelerin tarihsel gelişimden ayrı değerlen- dirilemeyeceğini kaydeden Kutay "Sakın Batı diinvasmın tıp alaıun- daki buluşlarına bakarak komp- lekse kapılmayın. onlar nıh has- talannı 'içine şe>tan girmiş' diye yakarken sizin alalannız daruşşi- falarda muzikle, su sesiyle ledavi yapıyordu" dedı. KONUK YAZAR ORTAOKUL VE LISELER O U t e (Mta4M) ûzeı Eyupogij Lısea C) Ozel Gu'say Lıses. {") 0 Gorkjm Otel Tunzm Mesıek Lısesı Ozel Mofla Lısesı n Ozel Tarhan Lısesı Ozel 3te, Tur Mestek Lses Ozel Man Hatç L (') Ûzeı Anatent Lısesı Ozel Saml MıclKt Fransız Lises. O 0 Saıni Joseph Fransız Usesı (') 0 N Dame De Sun frmsa *a üs.(') Ö Saır; Benort F-ansa bses C) 0 Saım Pıucherıe Frarısız Lses (*) Û Se-n ha Sa*i' Den L pl or,a Bılge Kağa" Ûzeı Deneme Lıs AcıDaöem Ûzeı Deneme L BalTiuncu Ö Oeneme L Kata: uıuğbey Ozel Deneme Lısesı Kaşgartı Marunul Ozel Deneme Lısesı Ûre. Beyhan Araı Lıseeı Ozel <yk Lıses Ozel GOMM Lısesı ı"ı Ozel Gunaydın Ort 0 Or.aöoğu Lısesı 0 Pt.ıdık faalet Kız Lısea (') Ozel Tercuman Lısesı (') Ozel Uskudar Fazılet Erkek üsesı (') 0 Sank Geo^J Avus! Lıs ve Tıc 0 Ozeı Tartıan L sesı Ozeı Uskudar Amenkan üsesı O Oze Çavusoğiu Lıses< (*) Oze Ata Lısesı 0 Eresn Oteıcılık ve Tur Mes Lıs(') Oze 3ıl«ı Lısesı Oze Sener Lısesı (•) Oze ıtayan Kız Ortaokulu Özeı Alman Lıses Ozeı Erenuiy Gunes Lısesı Ö ftlımsel EJıtım Merkezi Lısesı Ozel Moda Lısesı (') •totmk) ktM Hu. 6000 7 150 — 5 800 6250 _ 4750 6 975 5500 5500 5500 5 500 5500 5750 5750 5750 5750 5000 5000 50O0 5500 6750 — 4350 — 6000 5450 5500 6250 7900 7265 4636 _ 5500 5250 5700 5500 — — 5600 1. Si 2. S». 3. S«. 5 250 5 250 5 250 6952 _ _ _ 5 600 5600 4950 6500 6500 4650 _ _ _ 4 600 4 100 3 800 6 975 6 975 6 690 5500 5500 4500 5500 4500 4 000 5500 4500 4 000 5500 4500 4000 5500 4500 4000 5 750 5 000 3 900 5750 5000 3900 5 750 5 000 3 900 5 750 5000 3 900 4 800 4800 3900 4800 4800 3900 4800 4300 3900 5500 5500 4000 6 750 6 750 3000 3000 3000 4 850 4 600 4 450 4 200 4 150 4 100 6000 6000 5400 5350 5320 4 850 5 500 5 400 4 180 6500 6500 4650 7 700 7 500 6 600 7265 7Î65 6355 4636 4636 4636 _ _ _ 5500 5000 4000 4 900 4 700 4 050 5 400 5100 4 200 5 500 5 500 4180 _ _ _ 4800 4400 5600 5600 4950 i. s*. 5 250 6 952 2200 4700 4250 6600 4300 6690 4000 3300 3300 3300 3 300 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3500 _ _ 4050 3500 5400 4000 4 180 4 250 5200 7265 3636 5400 3300 3550 — 4 180 3600 4200 4700 U M Lta. LSa. 4800 — — 2100 3600 3114 3990 2950 5600 4400 3800 3400 4350 4350 3300 3200 3 200 3 200 3 200 3200 3200 3200 3 200 3200 3900 3750 3 900 3 750 3 900 3 750 3 900 3 750 3 900 3 750 3 900 3 750 3900 3 750 3000 25O0 _ _ _ _ 3950 3 950 3 200 2 575 5000 5000 3100 2 910 3 060 3190 3900 2950 4 500 3400 7265 6355 4090 4090 5200 - 3300 3300 2900 _ _ 3080 3080 3600 3600 3850 3 600 3 114 Beyoğlu Belediye Başkam'na açık mektup HAKKI DFMİR Sayın başkan 26 mart yerel seçimlerinin üs- tünden bir seneden fazla bir zaman geçti. An- cak bu bir senenin sonunda hayal kınklığına uğradığımı ve ortaya çıkan sonuctan üzuntu duyduğumu da bilmenizı isterim. Çünku bun- ca zamandan sonra elle tutulur gözle görülur bir sonuç yok ortada. Tabii buna yaptığınız şenlikleri ve trafık akışını değiştirmek gibi şey- İeri katmıyorum. Çünkü bu gibi şeyler Beyoğlu ilçesinde yaşayan ınsanların sizden bekledik- leri degildi. Kitap Şenliği yapmak mutiaka çok güzel bir şey, ancak Beyoğlu gibi yaşayanları- nın buyük çoğunluğu gecekondularda yaşıyor- sa, sağlıksız, insana yakışmayan, hayvanlann bile barınamayacağı şartlarda yaşıyorlarsa, ge- çim darlığı içinde sağlıksız bir şekilde besle- niyorlarsa kitap bir yana ekmek alacak para- ları yoksa çocuklannı giydirecek maddi ola- naklan yoksa sizin yaptığınız kitap şenliği ya da Beyoğlu'nu kurtarmak, efendim Çiçek Pa- sajı'nı eski haline döndürmek o insanlara hic- bir şey ifade etmez. Etmeyeceği gibi de bu si- zin sadece belli insanlann nostalji isteklerine cevap vermekten öte bir şey ifade etmez. Bu yerel yöneticilik olmaktan da çıkar. Hatırlıyorum siz 26 mart seçimlerınden on- ce yaptığınız seçim gezileri sırasında bir on- ceki yönetim için, 'Onlann Beyoğlu'nda bil- medikleri, uğramadıklan, hatta adını dahi duymadıklan mahalleler var, biz oralara hiz- met göturece^z' demıştiniz.. Ama gorünen o ki siz de yönetime geldikten sonra o mahalle- lerin adını unuttunuz. Beyoğlu'ndan anladı- ğınız şeyın Tünel'le Taksım arasında kalan Is- tiklal Caddesi olduğu anlaşıldı. Ama şunu unutmayın ki size oy veren insanlar işte o adını unuttuğunuz Hasköy, Sutlüce, Halıcıoğlu, Ör- nektepe ve adını sayamadığım birçok mahal- lede yaşayan insanlardır ve bir dahaki seçim- de oy isteyeceğiniz insanlar da onlardır. Şimdi sizden ıstediğim ve beklediğim seçim gezilerinizde verdiğiniz sözleri tutmanız. Be- voğlu sadece Istiklal Caddesi değildir. Beyoğlu büyük bir ilçedir ve bu ilçenin ihtıyaçlanna cevap vermek sizin görevinizdir. Bunların için- de en onemlisi de o sağlıksız koşuüarda yaşa- yan insanlara bir an önce tapulannı dağıtmak, altyapılannı tamamlamak, çünkü sosyal de- mokrat olarak saygı duyulrnası gereken en bu- yuk hak insanm insanca barınabilme hakkı- dır. Bundan evvel dağıttığınız 200 tapu ilçe- nizde yaşayan insanlarla kıyaslandığında çok çok küçuk bir miktar olarak kalıyor. Bir son- raki tapu dağıtımı için açıkladığınız 8 haziran tarihini bildiğim kadanyla erteledimz. Sizden ricam bir an once samimı bir şekilde o insan- lara tapulannı ne zaman dağıtacağınızı açık- lamanız. Çünkü bu olay geciktikçe hem insan- lar sağlıksız koşullarda yaşamaya devam et- mekte hem de her gun yeni gecekondular ya- pılmakta böylece şehrin göruntusu daha çok bozulmaktadır. Ve gecekondu olayı içinden çı- kılmaz bir hal alıyor. Bu açıklamayı bir an ön- ce yapmanızı ve verdiğiniz sözleri yerine geti- receğinizi bekliyorum. ANA VE ILKOKULLAR OMbı Ozel Eyubojtu Lsesı C) Oıel Esra Anaofcuiu Öm Tarlıan l s e s Ozel A.iay AoaohjJu Ozel Yûlsei Anaokub Ozel SOper MraUef A Ozel Gülyuva Anaokulu Oze! U9ur Ara«ulu Ist Eğt ve Kûltûı Valcfı Özel Ana ve Ilk Ozel ism üsesı Ozel Incı AOla Ana ve llkokukı '.') Ucel nv ATIdOnJKJ Ozel Fono llko«ulu C Ozel Hanan Anaokulu Ozel G ( M I Dkotalu (') Ozel GGnndın Onaokuiu Özel OrtadtHJU üsesı Özel Tercuman llkokulu (') Ozel Ata Lısesı Ozel Cavuşojlu Lıses: ı"ı Ozel B ıgı Lısesı Ozel OzkarrJesler Anaokukı Ozei Itaiyan Kız Ortaokulu Ozel Sezm Ana ve llkokulu Ozel llkısık Anaokulu O Ozel Atacan Anaokulu (') Ozel CobanyıMızı Anaokulu C) Ozel Ayien Anaokulu Öol Serpıl AUa Anaokulu (') KDV ûcreDere da/ııl defiıMtr A n a t a * _ 3 310 375 420 450 422 600 300 • 4800 4000 290 cO*J 4500 250 4000 _ 3500 2 727 4690 385 1500 605 240 300 750 250 330 1. Sa. 4950 _ 3500 4 700 4000 4500 4500 _ 3950 2000 3200 3 750 2 727 4690 3000 _ 2 100 6138 _ _ _ 2. Sa. 45O0 3500 — — _ 4 700 4000 4 143 4200 _ 3950 2000 3200 3 750 2 727 4690 3000 _ 210u 6138 _ _ — _ kkal 1. Sa. 4200 _ 3500 _ _ 4700 4000 4 276 4350 3950 2000 3200 3 750 2*27 4090 2500 2100 6138 _ _ _ *. Sa. 3900 2950 _ 4200 3500 3 837 4450 3950 1500 3050 3400 3181 3940 2000 _ 2 100 4389 _ _ _ S. Sa. 3900 _ 3050 _ 3900 2500 2 934 4400 3950 1500 2950 3400 3 181 3940 2000 2100 3 461 _ _ _ T.C. OSMANİYE ASLİYE CEZA MAHKEMESt'NDEN HÜKÜM ÖZETİ Esas No : 1988/515 Karar No : 1989/608 C.Savcılık No: 1988/848-460 Hakim : Tevfık Güngören 20808 Katip : Mustafa Tufan 361 Davacı : K.H. Ihbar eden : Tanm, Orman ve Köy tşleri Bakanhğı Adana tl Mudürluğü, Sanık: Zekail Duman: / Mehmet ve Güleser'den olma-1950 D.lu lspir ilçesi, Aksu köyu nufusunda kayıtlı olup halen Osmaniye ilçesi, Ri- zaiye Mah. Cevdet Sunay Caddesi, Saray Ekmek Fabrikası sahibi, evlı, 3 çocuklu, okur yazar, T.C. tslam, Fırıncı ve sabıkasız. Suç : Gıda maddeleri tüzuğüne muhalefet, noksan vezinli ekmek satmak. Suç Tarihi : 28.7.1988 Karar Tarihi : 2.11.1989 Verilen Cezanın Kanun ve Maddesi: / TCK'nun 398/1., 363/1., 71., 402., 402., 402/2. Verilen Cezalann Siiresi ve Nevii: / 9 ay sure ile hapıs, 15.000 .— lira ağır para cezası, 3 ay sure ile meslek, sanaat ve ucaretin tatiline ve 7 gun sure ile curme vasıta kıldığı iş yerinin Rapatılması... Kapat- ma suresi kadar kararın iş yerinin göze çarpan bir yerine asılmasma, karar özetinin C. Başsavcılığına bildirılmesine, Ankara, tstanbul ve Izmir'de yayımlanan tirajı 100.000'in uzerinde bulunan iki gazetede ve ayrıca Osmaniye ilçesinde yayımlanan mahalli gazetelerden birin- de ılan edilmesine (karar verildi.) Yukanda açık kimliği, auh suçu ve huküm özeti yazılı bulunan sanık hakkındaki mahkememiz kararı süresı içinde sanık vekili Av. Hamıt Kavuncu tarafından temyiz edilmiş olup hukümde Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 190/576 esas, 1990/1582 karar sayılı ve 23.3.1990 tarihli ılamı ile onanarak gelmiş olmakla, hukum 23.3.1990 günunde ke- sinleşmiş olup iş bu huküm özeti sanığa ait yukanda esas ve karar numarası yazılı bulunan mahkememiz karar dosyasındaki kararın- dan çıkarılrmştır 3.5.1990 Basın: 25074 GALERİ •ATÖLYE PERA 146 97 38-132 64 26 AEDPA İ^Tekstilbank SanatGalerisi ALİ DEMİR AVNİ ARBAŞ AYHAN TÜRKER AYSU KOÇAK BURHAN YILDIRIM CAVİT ATMACA CİHAT BURAK FAHRİ SÜMEH FİKRET KOLVERDİ GUHDAL DUYAR KASIM KOÇAK MAfiİA KILIÇLIOĞLU METİN GÖNÜL MUHSİN KUT NASİP İYEM SALİH ACAR SALİH ZEKİ B i r l e ş i k S e r g i 23 Mayıs - 11 Haziran İSELİM TURAN TARIK CABIM TEKİN ARTEMEL ÜNSAL TOKER VURAL SÜBİLER YAŞAR YENİCELI YÜKSEL TAMTEKİN ZEYNEP SARIOĞLU • Hûıre» Geftde Cad 126Tej.ık7e 141 27 11 TMMOB KİMYA MUHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ "ÇEVRE" FOTOGRAF SERGISI 5-7Hazıran 12 00-20 00 Mlı Sokak - BEYOĞLU TEM SANAT 6ALERİSİ SALİH COŞKUN HeykelmKesiın 5Mayıs 6H«uraııl990 ILAN DİYARBAKIR ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ E. 1989/619 K. 1990/109 Davacı Gülay Meşe tarafından davalı Bülent Meşe aleyhine açılan boşanma davası yapılan açık yargılaması sonucunda: Davalı Bulent Meşe*nin adresine çıkanlan davetiyenin bila tebliğ iade edildığı, zabıta marifetiyle de adresi tespıt edilemedığinden mah- kememızce venlen 17.4.1990 tarıhb' karar ile Ergani ilçesi, Azıaye ma- hallesi, cilt: 001/02, sayfa: 80, kutük: 79 da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Alıye'den olma 24.7.1962 doğumlu davalı Bülent Meşe ile Sabih Atilla ve Sülhiye'den olma 7.2.1971 dogumlu davacı Gulay Meşe'nin M.K'.nın 134. maddesi uyannca evlilik bırliğinm sarsılması nedeni ile boşanmalanna M.Kînın 148. maddesi uyannca çocukları olan 29.10.1989 doğumlu Muhammet Abdullah'm velayetinin davacı an- neye verilmesine karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 16.5.1990 Basın: 46714 İLAN K. MARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1989/146 Es. 1989/278 K. Davacı Hazıne tarafından davalılar Ayşe Tuncay ve arkadaşları aleyhine mahkememize açılan kadastro tespitine ıtiraz davasının ya- pılan yargılaması sonunda mahkememizin göre\ sizliğine ve dosya- nın görevli K.Maraş Kadastro Mahkemesi'ne gonderilmesine karar verildiğinden, daha önce adlanna ilanen tebligat yapılan ve karar tebliğ edilemeyen davalılar Ayşe Tuncay, Kadriye Kartal ve Selver Meral'- ın (K.Maraş Merkez Serıntepe Mah. 1311 ada 4 parselin maliklerin- den) işbu ilanın yayım tarihinden itibaren temyiz yoluna gitmek iste- dikleri takdirde 15 gun içinde mahkememizin yukanda sayısı yazılı dosyasına müracaatlan, aksi halde kararın kesinleşeceği ve dosya- nın Kadastro Mahkemesine devredıleceği hususu adı geçen davalıla- ra ilanen tebliğ olunur. Basın. 46634 rURTİÇİ SANAT-KÜLTÜR GEZİLERİ NEMRUT KAPADOKYA 29 HAZİRAN 1990 CUMA (9 gün - 8 gece) istasyon sanat evi Ftemefendi cad. 36 F.renköy Sanat koşkü 385 41 31 Maçka Cıd. 41/6 Tcşvikiye 140 56 50-130 66 17 B İ H R A T M A V İ T A N - S E R G İ ~ 2 5 M A Y I S • 9 H A Z İ R A N 1 9 9 0 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TAKSİM-İSTANBUL < ÇAĞDAŞ TURK RESMİNDEN BİR KESIT 1 Haziran -1 Ağustos Zeki Faik izer Adnan Çoker Burhan Doğançay Erol Akyavaş özdemir Altan ömeı Uluç Mehmet Güleryüz Neşe Erdok Güngör Taner Mustafa Ata Balkan Naci İslimyeli Kemal önjoy 1905-1988 1928 1929 1931 1931 1931 1938 1941 1941 1945 1947 1954 Yahşi Bıra' Koleksiyonu Istanbul Beteıtiyesi Cemal ReçH Rey Konser Salonu/İST. Serg Duyurulannız İçin 146 97 38 132 64 26 YAZA BAKIMLI VE DİNÇ GİRİN )EMDC DANS VE CİMNASTİK SALONLARI ff\ /ÇKADEMIK • Aero-CimnasHk • Kondisyon (12 Ayrı Alefle) • Strecrrfng • Hamile Cimnostiği • Çocuk Cımnasttği • toga • Souna • Modem Dans • Klosik Danslar • Jazz Dans • Step Dans • Fizik fedavj • Parofin ve BeWriWı Zayıfama • Sauna IEMİK \iasaj: Tek ücret odeyin, ayhk ma*aj kampanyastna katılın I Tepecik Yolu Cevhef Sok. No: 6 ETİLER 157 01 54 VEFAT Eski V'alideçeşme taksi şoförlerinden HÜSEYİN ÜNSAL I.6.1990 tarihinde vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diler, acımızı paylaşan tum dostlarımıza teşekkur ederiz. Ü>SAL AİI.ESİ TEŞEKKUR Biricik yavrumuz, canımız, yeğenimiz, torunumuz, oğlumuz YİĞİTimizinçok küçük yaşta beklenmedik acı kaybında bizleri yalnız bırakmayan bütün dost ve akrabalanmıza teşekkur ederiz. AİLESİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle