24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/8 KENTYAŞAM 5 HAZÎRAN 1990 Aktıına denetleyip yine kapattı Bakırköy Belediye Başkanı Yıldınm Aktuna dün ilçede faaliyet gösteren 3 meşrubat fabrikası ile bir yağ fabrikasını denetledi. Pepsi Cola ve Coca Cola fabrikalarına teşekkür eden Aktuna, daha sonra fason olarak Bixi Cola, Uludağ ve Ankara meşrubatlarını üreten fabrikayı gezdi. Aktuna, üretimin sağlıksız koşullarda yapıldığı gerekçesiyle bu fabrikayı süresiz kapatırken, daha önce mühürlediği Sam Yağcılık Fabrikası'nda ise üretimi yasakladı. İSTANBUL (AA) — Bakırköy Belediye Başkanı Yıldınm Aktu- na, ilçede faabyet gösteren 3 meş- rubat fabrikası ile bir yağ fabri- kasını denetledi. Aktuna, denetimler sonucun- da, sağlığa aykın olarak çalışan bir meşrubat fabrikası ile sanayi yağı ureten Sam Yağcılık Fabri- kası'nın üretimini durdurdu. Yıldınm Aktuna, beraberinde- ki sağlık görevlileri ve zabıta ekiplenyle, önce şişeleme sırasın- da gözle gerçekleştirilen kontro- lün bilgısayarlı optik cihazlarla yapılması için süre verdiği Pepsı Cola ve Coca Cola fabrikalarına gitti. Fabrikalann üretim bölümüne geçen Aktuna, bazı şişelerin içi- ne kibrit çöpu ve yabancı mad- deler atarak, bir süre sonra bant- tan dönen yabancı tnaddeli şişe- lerin "optık cihaz"dan geçip geç- mediğini gözledi. Aktuna, optik cihazın yabancı maddeli şişelerı bir kenara ayırmaa uzerine, işyerı müdürlerine teşekkür sderek, "Artık bu aletler sayesinde sişe- lerde yabana madde çıkmayacak. Bu alelleri iki firma da almasay- dı, bugun kesin kez ikisini de ka- paürdım. Çunku insan sağlığı her şeyden önemli" dıye konuştu. Üretimi durdurma Aktuna daha sonra, fason ça- j lışarak Ankara, Bixi Cola, Ulu- dağ meşrubatlarını üreten Osma- I niye"deki işyerine geldi. Bu işye- rinde şıse kontrolünün yine göz- le yapıldığını görcn Aktuna, fab- rikanın oteki bölumlerini de ın- celedi. Üretimin sağlıksız koşul- larda yapıldığını belirleyen Aktu- na, bu işyerini suresiz kapattı. Buradan, bir sure öne muhur- lenen, ancak mahkemenin yürüt- meyi durdurma kararı vermesiy- le tekrar çalışmaya başlayan Sam Yağalık Fabrikası'na geçen Ak- tuna, işyerinin ruhsatsız olduğu ve çevre sağlığı açısından büyük tehlike yarattığı gerekçesiyle ure- I timin durdurulmasına karar I verdı. Çevre sakinleri de fabrikanın ' sağlıklarını olumsuz yönde etki- AKTUNA— Coca-cola şişesini ledığini belirterek kapatılraasını büyük bir dikkatle inceli>or. desteklediler. İstanbuVun çöp sorununun çözümlenmesi için 400 milyar lira gerekli Çöp büyük yatırım istiyorÇöplerin insan sağhğma ve çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla bir dizi önlem alınıyor. Bu çerçevede çöpün standartlara uygun şekilde depolanması için biri Anadolu yakasında olmak üzere iki ana çöp toplama merkezi kurulması planlanıyor. Haber Merfcezi — tstanbul'da çöplerin insan sağhğına ve çevre- ye verdiği zaran azaltmak ama- cıyla, 400 milyar liralık yatırım gerektiği bildirildi. lstanbul Belediyesi'nce, önü- müzdeki yülarda, çöpün insan sağlığına zarar vermeyecek şekil- de depolanması için, biri Anado- lu yakasında olmak üzere iki ana çöp toplama merkezi, 8 adet transfer istasyonu ve birer adet de kompos tesis ile hastane çöpleri- ni yakacak fınn yapılması plan- lanıyor. Dünya Çevre Günü dolayısıy- la Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nce düzenlenen "Çevre Kirliliği, Kentleşme ve İnsan" konulu pa- nelde konuşan, Türkiye Katı Atık Milli Komitesi Başkam Prof.Dr. Kriton Curi, çöpün her belediye- nin sorunu olduğunu vurgulaya- rak, "Büyuk 3lerde, büyük yatı- nmlarla çöplerin standartlara uy- gun bicimde depolanması yetmez. Bu sorun. bin 800 belediyeye ait 2 bin çöplugun insan sağhğına verdiği zarar sonınndur. Büyiik kentlerde planlanan, standartlara oygun çöp toplama istasyonlan Tarkiye'ye yaygınlaştınlnıalıdır" dedi. tstanbul'da yapımı planla- nan, standartlara uygun çöp top- lama istasyonlan için hukumetin desteğine ihtiyaç duyulduğunu be- lırten Curı, "En azuıdan dış kre- di onayı verilmelidir" diye konuş- tu. Bakırköy Bdediye Başkanı Yıl- dınm Aktuna ise, belediye hiz- raetlerinin insan sağhğına hizmet etmekten farklı bıçımde ele alına- mayacağını, belediye hizmetleri- ne bir mühendis kafasıyla bakma- dığını söyledi. Aktuna, Bakır- köy'deki derelerin çevrede yaşa- yan ınsanların sağlığım tehdit et- tiğine işaret ederek, "Bu derele- rin çevresinde yaşayan insanlarda, barsak enfeksiyonlan ve sanlık görülmektedir" dedi. Daha önce- ki yönetimlerce derelerin ıslahı için dış kredi alındığını kaydeden Aktuna, "Ancak, bu kredüer baş- ka alanlarda kollaıulmıştır. Daha önce krcdi ahmhgı için de aynı ge- rekceyle kredi alamıyoruz" dıye konuştu. Aktuna, sanayinin belli kentlerin çevresinde oluşturulması yüzünden göç olgusunun günde- me geldiğini, sanayileşmeye ve büyümeye koşut olmayan nüfus artışının da çarpık kentleşmeyi köruklediğini anlattı. Aktuna, ye- şil alan olarak ayrılan bölgelerin düzenlenmesinin de belediye ola- naklarıyla mumkun olmadığını savundu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi De- kan Yardımcısı Prof.Dr.Engin Eker de yaşanılan çevrenin insa- nın ruh sağlığım doğrudan etki- lediğini belirterek bu konuda ya- pılan araştırmalardan ornekler verdi. Eker, havaalanı çevresinde oturan ınsanların daha çok hasta olduklannı ve daha çok ilaç tüket- tiklerini söyledi. Kompresör sesinin de insanda hucre kaybına yol açtığını belir- ten Eker, "Bu insanlar aynı za- manda saldırganla&makta ve yar- dım duygularını kaybetmektedirler" dedi. Eker, gurultuye habersiz yakalananlann daha çok etkilendiklerini kaydet- ti. Çarpık kentlesmeye ilişkin ola- rak da "Kente yeni göç edenler, daha önce yaşadıklan gibi bir or- tam oluşturmaya calışıyoriar" di- yen Eker, doğa ile iç içe olan in- sanlann, kente geldiklerinde yal- mzlaştıklannı ve stres içine girdik- lerıni söyledi. YAP-İŞLET-DEVRET — Sahfl şeridinde yap-işlet-devret modelijle terminu.. e ahsveriş merkezi yapılması pfaudamyor. (Fotog~raf: Cumh«riyet) Karaköy'e yeni yolcu limanı Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Karaköy ile Salıpazarı arasındaki antrepo ve depolarının yerine yeni bir yolcu limanı kompleksi kurmayı planlıyor. Istanbul Haber Servisi — Türkiye De- nizcilik İşletmeleri, Karaköy ile Salıpazarı arasındaki mevcut tesislerini, antrepo ve depolarını; terminal, konaklama, iş, alış- veriş ve eğlence merkezi yapmak için "yap- işlet-devret" modeliyle görücuye çıkardı. Dört yıl önce, Dalan döneminde Büyük- şehir Belediyesi'nce yünıyuş parkuru ve park olarak duzenlenmek uzere projelen- dirilen toplam 101.4 bin metrekarelik kıyı bandının halkın kullanımına açılması is- tenmişti. Belediyenin yıkım yapabilmesi için depo ve antrepoların faaliyeti 1986 yı- lında durdurulmuş bu yuzden de eski be- lediye yönetimi ile Denizcilik İşletmeleri arasında surtuşme çıkmıştı. Yeni kurula- cak kompleks için yatınmcüara hazırlaya- cakları projede sınır getirmeyen Denizci- lik Işletmelen yetkılilen, projede "genel es- tetik ve ticari oygunlnk" ıstediklerini açık- ladılar. Türkiye Demzcilik tşletmeleri Genel Mü- durlüğü'ne ait Karaköy ve Salıpazarı ara- sındaki 1120 metre uzunluğundaki sahil şe- ridinde Istanbul için yeni bir yolcu limanı kompleksi kurulması planlanıyor. Deniz- cılik tşletmeleri "Vta» Demir" başhklı Uan- larla yerli ve yabancı yatınmcılara kuru- lacak komplekse teklif vermeleri amacıy- la çağrıda bulundu. Çağrıda, yatırımcıla- nn hazırlayacaklan teklif projelerinde mev- cut bina ve tesislerde uygun gördükleri de- ğişiklikleri yapabıleceklen vurgulandı. Ge- nel mudurluğün binasınıı., hastane, Galata ve Sahpazarı limanlarının yolcu salonlan, idare binaları, mağazalar, depo ve antre- polannın bulunduğu toplam 101.422 met- rekarelik alanda kurulacak yeni komplek- ste imar planı çerçevesinde, uluslararası standartlarda yolcu limanı, otel, iş, alışve- riş, eğlence merkezlerinin ve bir otelin yer alması öngörüluyor. Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştiri- leceğı de açıklanan kompleks için teklif ve- recek yatırımcılara 30 kasıma kadar sure tanımrken Genel Müdür Yardıması Ahmet Elrtürk, kompleksin kurulmasımn uzun za- mandan bu yana düşunuldüğünü belirte- rek "İstanbul'a uygun bir yolcu limanı ol- sun istedik" dıye konuştu. Ambarlara ye- ni kompleks kurulması amacıyla 1986 yı- lından bu yana yeni girişlerin durduruldu- ğunu da anımsatan Erturk, bir yıldan bu yana da gumrükteki mallann tasfiyesi için çalışıldığmı acıkladı. Çevre Haftası için imza kampanyası Istanbul Büyükşehir Belediyesi 5 haziran Çevre Günü'nün Çevre Haftası'na dönüştürülmesi amacıyla bir imza kampanyası başlattı. Çevre Günü bugünden başlayarak çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Haber Merkezi — Istanbul Buyukşehir Belediyesi 5 Haziran Dunya Çevre Gunu'nün "Ç«vre Haftası "na dönüştürülmesi için imza kampanyası açtı. Dunya Çevre Gunu bugünden başlaya- rak tstanbul'da belediyeler ve gönullu kuruluşlarca çeşitli et- kinliklerle kutlanacak. Belediye Çevre Komisyonu Başkanı Nosret Ava, Büyükşe- hir Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında çevre kirlili- ğim'n korkutucu bir hızla artma- sına dikkat çekerek, çevre bilin- cinin sistematik etkinliklerle sağ- lanabileceği inancında oldukla- nnı söyledi. Avcı, Çevre Günu- nun, Çevre Haftası olarak kut- lanması için imza kampanyası başlatmayı amaçladıklarinı, ilgi- li uluslararası kurum ve kunıluş- ların bu kampanyayı destekle- melerini istedi. Küçukçekmece Belediyesi'nin de çevre bilincini yerleştirmek ve kamuoyunun dikkatıni Küçuk- çekmece gölü ve Halkalı Çöplu- ğu'ne çevirmek için bir dizi et- kinlik duzenlendîği bildirildi. Petrol - İş Sendikası Maü Sek- reteri Tekin Akın da bugünun kutlama gunu olmaktan çıkan- larak geçmış yılın muhasebesi- nin yapıldığı bir gün haline ge- tirilmesim istedi. '90 Boğaziçi Çevre ve Kültür Gunleri kapsamında dunu çev- re temizüği ve panellere aynldı. Boğaz'a ilişkin çıkarılan imar yasaları ve gecekondu sorunu- nun eleştirildiği çevre gününde "Bundan sonra ynpılacak olan var olanı korumak ve guzelleş- tirmektir. Boğaz'da yapılaşma- ya izin vennemektir" denildi. Kartal Belediyesi ise bugun ts- kele Meydanı'nda düzenlenen et- kınlıklerle Dunya Çevre Günü etkinliklerine katılacak. Saat 14.00"te ilkokullann folklor gös- tenleri, tiyatro gruplanmn oyun- lan ve Turk halk mııziği konser- lerı yer alacak. Turk Hemşıreler Oernegi İs- tanbul Şubesi adına bir basın açıklaması yapan Menekşe Me- ral "Çevre kirliliğinin sorumlu- lan tekellerdir" dedi. SİNEMA •TİYATRO •GÖSTERİ PERA 146 97 38-132 64 26 SUÇLAR ve KABAHATLER MISOEMEANORS" VVOODY ALLEN MIA ARROW y # ÜNY* 149 93 61 12-00-14 15-16 30-1t.45-21.00 Kjd*Sy KADIKOY 337 74 00/11 0O-13.15-1S 15-17 30-18.30-21 30 EDGAR ALLAN POE KODKU FİLMLERIHİN USTA YÜNETMENLERI DARIO AGREVTO GEORCE ROMERO WSAR TW0 EVIL EYES ÖLÜMÜN GÖZLERİ 2.HAFT» Beyoğlu LALE 1'149 25 24 - 12.00-14.15-16 ÎO-19 00-21 15 K»dık6y SÜBEYYA 336 06 82 - 11 00-13 30-16^00-19 00-21 45 2. HAFTA smmiflusmuufli SEKAFKAL 3 K t S 1 90 ; » T» S 1 » TUM ÇOCUKIARA KARNE A R M A C A N I BU ONLARIN ILK ÇIZCI HtMİ SEVİMÜ PATİLER CUMAVl BEKLEYİN EN BÜYÜK MUTLULUK SİZİ BEKLtYOR. JESSICA TANDY DON AMECHE YÖN: RON HOWARD K O Z A COC PEK YAKINOA CİNGENELER ZAMANlf Yi. E.; «USTI.İCA TLME OF THE GYPSIES RarQnr f 8eyo9!uSNG>OP14jr0 71/12 00-1S0(M8 0O2100 ^ ^y9 OOkÛy MOOA Î5? 01 281100-13 45 16 30-19 15 2145 MAMCKAJtMON Yte WILL MACKENZIE 1 X lî İC 16 15 19 0O-:ı ÎC HARRY SALLVLE TAN1ŞINCA ^on'RÜB RE1NER 11 00-13 KH6flO-1« 30-!^ 00 KİRLİÇÜRÜK VEADİ •DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS" STEVE MARTIN M1CHAEL CA1NE VÖN: FR*NK OZ 2. HAFTA Bcyojlu CEP (Fıras) 149 01 66'12 00-14 15-16 30-18 4S-21 15 SlftİİH EMEK 144 8 4 » DONALO SUTHERLANO - MARLON BRANDO g Onyargı, teror \>t aöaietsızlık İ Guney Afnka gerçeğm» goren bir beyazın mücadelesı ~ KURU BEYAZ BİR MEVSİM A DRY VVHfTE SEASON« Beyoğlu BEYOGLU (151 32 40l 12 00-14 15-1630-1900-21 15 Harry Sally'le Tanışınca Yön: ROB REINER BILLY CRYSTAL • MEG RVAN R O B I N W I L L I A M S a ilhaımn U kcndaiydı. Binz yabanı. biıaz urkek. 7 gcrn bu Hhamla oJağanustu bir yavam yanrttıbr. OZANLAR DERNEĞİ —— &r PCTER VVEIR fılmı RHAFTA HtV INCİIIZ AKADEMISİ l\ IYİ FILM ÖDÜLÜ 11»^ tN İYIÖZGUN SfNARVOOSCAR 1 ÖOÜLÛ ULTRASTREO y# E-2/149 2S 24 KadıUy OCAK 336 37 71 11 30-14 00-16 30-19 0O-21J0 lımır Ç1HAH 14 4» 61 ANKARA BATI 2-116 83 23 1 9 9 0. Y A Z K O N S E R İ 6 Haziran Çarşamba İçin Bıleller Tukendiğinden. KONSER HAZİRAN PERŞEMBE AÇIKHAVA TİYATROSU BİLET SATIŞ; Vakkorama Taksım-151 15 71 Suadıye-360 90 90 Ses Tıyatrosu-151 18 65 Gallerıa Danışma Burosu-559 95 60/1104 Dünya Sıneması-149 93 61 Kadıkoy Moda Smeması-337 01 28 Bakırköy Karya Sıneması-542 11 72 Yerler numarahchr Bilet Fiyatları iaOOO-15.000 TL'dir. Ittiklıl Cıd. Na 140 Tell511B65^6 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy SON 3 OYUN Cuma 21.00-C.tesi 21.00-Pazar 15.30 REKUkM FILMI DAfilTIMNDA PİDfl Fîim149 50 33 BEYOGLU KUÇUK SAHNE 143 64 17-144 43 27 NÖBCTÇİ TİYATRO Yön Fettıon Şensoy Hüseyin Altuntaş'ın DARISI ATMOSFER DIŞINA C.tesı-Pazar 15.30 F. A. S. T. A. Ş. "AŞK DELİSİ" KIM BASINGER • SAM SHEPARD Yfcl: ROBERT ALTMAN Vakmda Slmmalarda SinemaTıyatroGöster Duyurulanruz İçin 146 97 38-132 64 26 RUHİ SU SANAT GECESI "SABAHIN SAHİBİ VARDIR" 8 Haziran Cuma günü, saat 20.30'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda. Sunucu: Genco Erkal Hasad Dans Grubu (M. Akan) / Dostlar Korosu (S Ozsan) / Ezginın Günlügu / Sumcyra Özd Bölümu / Dia Show / Ruhi Su Avustralya Konsen (Vıdeogöstcrimi) Baaler (5 000 -10 000 -15.000 TL) aşagıda bdırelen gısekrdaı ahnabilır Dûnya Sınenusı 114993 61), Bakırköy Kaıya Sıneması (542 11 T 2), Kadıkoy Moda Sıneması (33" 01 28), Ortaköy Kultûr Makcn (158 6987) AJVÜRAL yanm pansıyDn Ozel suıl odalar ^Çocuklara ayrı Y/Oümokc Yüzme Havuzu /PianoBor- (Açık büfe yemekler) Anfitiyatro O ',Tenis KorUt / -veris merkezi YOL GIDIŞ-DÖNUŞ 69.000 TL BURSAİÇİN Bursa şimdi büyük bir şehir Fakat gürültüsü az, trafiği sorunsuz, yaşam daha kolay ve keyifli. Üstelik, sanat faaliyetleri de İstanbul ile yarışır düzeyde. r Böyle bir şehırde çalışmayı arzu ediyor, pıstole kullanabiliyor, renklı tasarımlarınızın, prezantasyonda avantaj getireceğine inanıyor ve süratle gelışen Bursa reklamcılığına katkıda bulunmak ıstıyorsanız hemen bize yazın. ıken Ban«çı Aians Cekırge Cad.107 Urgancıoğlu Apt.B Blnk K.1 0.3 Bursa Tel: (24)202040 (4hat) Fax:(24)353B37 OYS HIZU KURSLAR 10 Haziran: 100 saat - 200.000 TL. BÜTÜNLEME KURSLARI 12 Temmuz'da başlıyor. BÜYÜK W DERSANE 90-91 Ders Yılı kayıtianmız başlamıştır Sisli-Osmanbey (Site Sıneması cıkısı) Tel: 133 03 33 - 133 03 34 133 05 05 Bakırkoy-Bahcelievler (Pereja yanı) Tel: 575 17 6B - 575 7\ 22 - 575 78 96
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle