24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 HAZİRAN 1990 CUMHURİYET/7 rvE İNSAJNLAR F Ü S U N Ö Z B İ L G E N G Ö R Ö Ş Aşk ve zaman Ne zaman âşık olsam bunun surekli ole.cağını dûşünurum. Bu da benim zamana karşı koyma bıçimım. Elizabeth Tayter HUKUM GIYEN DUŞUNCELERPEN SEÇMELER Dış borçların iptali haa? VELİ Yuma* 1977-1978 yıl- lannda Halkın Kurtuluşu ga- zetesının yazı ışlen mudurlu- ğunu yapmış O dönemde ya- yımlanan yazılardan öturu hakkında davalar açılmış. Yargılamalar bitmış, kararlar kesinleşmış Türk Ceza Yasası'nın: 311-313 maddelerinin 25 kez ıhlahnden 12 yıl 9 ay, 159. maddenin 141 kez ıhlabnden 147 yıl, 142. maddenin 75 kez ihlalınden 588 yıl 6 ay olmak üzere toplam 748 yıl 6 ay ha- pis cezasına çarptınlmıs Tümuyle >azılarda yer alan fikır ve savunulan göruşler ne- denıyle verılen cezaların top- lamı, bır ınsan ömrunun 8-10 katı. Şımdı bır de bu hukum gı- yen duşunceler ıle verılen ce- zalara göz atalım: —Turkiye'nin emperyalisl devietlere olan butun borçta- nnın iptal edilmesi ve eraper- yalistierle işbirlikçilerine ait banka ve sanayi knnıluşlanna el konulması savunulduğu için, "komunızm propaganda- sı" yapüdığı gerekçesiyle 8 >ıl 9 ay ağır hapis. Bu mahkûmıyet karanndan sonra geçen yıllarda Turkıye'- de yayın organlarında dış borçların ödenmemesı duşun- cesi oıtaya atüdı ve savunuldu, ama bunu savunanlar, "Hal- kın Kurtuluşçulan" olmadığı Hindiier bile duşunce suçuna karşı.(Fotoğraf: Ali Tevfik Berber) için kımsenın aklına 8 yıl 9 ay- lık cezalarla dava açmak gel- medi. Veli Yılmaz hapiste ya- tarken büyük bankalardan ba- zılaruıa da devlet tarafından el konuldu ve devlet bankalan ıle bırleştirıldi. Örneğın Tobank, tstanbul Bankası, Hısar- bank... Yine bazı sanayu kuru- luşlan da devlet tarafından "kurtanMı" yani hısselenne el konuldu Asüçelık, Meysu gi- bı... Bu ışler "fiikn" gerçekleşır- ken duşünce olarak savunmuş kişilerin hapiste tutulduğu kımsenin aklına gelmedi. "Valilerin olağanustu yetki- lerie donatılacağı ve birer sıkı- yonetim komutanı duzeyine çtkanlması için yasa değişikliği hazırlandıgı haberi uzerine 'Cumhuriyetin tahkir edilme- si' savıyla 159. maddenin ih- lalinden 1 >ıl 2 ay." Bılındıği gıbı daha sonra olağanustu yetkilerle donatıl- mış bir valı getırildı ve hatta şu anda kendı bolgesı dışındakı tum bölgelere ve lstanbul'da- ESfHAFSARAISKTA Yunus'tan Mevlana'ya1969'dan bu yana Yunus Emre'yı yunıçinde ve yurtdı- şuıda pek çok kereler seslendı- ren ve çeşıtlı oduller alan sa- natçı Esin Afşar kendı 6 bes- tesuıın de yer aldığı son Yunus Emre kasetuım şarkılarını Fransa'da "Irklann Tanışması" konser dızısınde söyledı. Audincourt Belediye- si'nin düzenledığı Racines Fes- tivati'ne katılan \fşar, yaban- cı düşmanlığına karşı Turk külturunden bır örnek olarak Yunus'tan parçalar okudu. Daha sonra da "Bız dunva in- sanlanyız. ırk farkımız birtikte yaşamamızı engellemez" dıye festıvalı ızleyenlere bırlık çağ- rısında bulundu. Esin Afşar son zamanlarda arka arkaya çıkardığı plak ve kasetlerle atağa geçtı "Ara- beske tnat" kaseti ve konser dizisı ıle başlattığı etkınlıklen- nı "Ruhi Su'ya Turku" kase- tı ıle surdurdu. Bu arada Fran- sa'da "Dunden Bugune" adıyla şıir ve ezgilerden oluşan bir long play'ı çıktı. Kültur BakanhğVnın hazır- lattığı Yunus Emre kasetının kompakt disklen de hazırlanı- yor. Bu arada Mevlana kaseti için de çalışmalar başladı. Ay- rıca Talat Halman'ın çevırısı kı basına dahi kısıtlamalar ge- tırmek yetkisi ile görevine de- vam ediyor. Bu uygulamayı önceden yazan gazete haberi nedenıyle de Veli Yılmaz ha- piste yatıyor. "Kadın cinsinin ev koleli- ğinden ancak ev ve mutfak iş- lerinin toplumsallaşması Ue kurtulabilecegi betirtildigi için 'komunizm propagandası' yaptığı savıyla TCK'nın 142/1. maddesinden 8 yıl 9 ay ağır hapis cezası." Kadının evın kölesı olma- ması, bugun tum kadın dergı- lennde savunuluyor. Ev ve mutfak işlerınin çocuk bakı- mının toplu çözümlere ulaştı- rılması ıçın genç ışadamları derneklerınce, raporlar hazır- lanıyor. Ancak Veli Yılmaz, bu duşüncenın savunulduğu yazı nedenıyle de hapiste yat- maya devam ediyor. Veli Yılmaz 10 yıldır hapis- te, Ilencı Yurtsever Gençlik Yazı Işleri Müdurü Erhan Tuskan 123 yıla hukümlu ola- rak 10 yıldır cezaevınde, Irfan Işık 111 yıl hukumlu olarak 10 yıldır hapiste, Hasan Fikret Ulusoydan Halkın Sesı Yazı İş- leri Muduru olarak 66 yıla hu- kümlü, 10 yıldır hapiste Bu liste, böyle uzayıp gıdı- yor. Hüküm gıyen duşunceler ve duşunce suçlulan, duşunce- nın suç olmaktan çıkarılması- nı bekleyerek hapıshane kose- lerinde ömur tuketıyorlar. FENERBAHÇE- BEŞIKTAŞ Futboldaki cinsiyet Irklann Tanışması" konser dizisinde Yunus'tan parçalar okudu. ıle Yunus Emre'yı Ingilızce olarak seslendırmeye hazırla- nıyor Ergüder Yoldaş, Esin Af- şar'ın seslendirmesı ıçın Mev- lana muziğını modern bir or- kestrasyonla hazırlıyor. TV için hazırlanan Yunus Emre programı eylulde >ayına gın- yor. Yıne aynı sıralarda Aya Irini'de bır İconsere hazırlanı- yor. Afşar aynca kendı mo- dern folk tarzına uygun söz ve beste çalışmalan yapıyor. Ya- şam Bir Tiyatrodur, Pembe Uçurtma, Dedim-dedi, Huzun ve Umut, Netsem-neylesem, Kırmıa Balon ve Çocuk isim- lı bestelennden yeni bu: kaset hazırbyor. Bir yandan da fdm ve tiyat- ro için hazırhk yapıyor. 30 mayısta Cumhurbaşkan- lığı Kupası için Fenerbahçe ıle Beşıktaş Ankara'da karşı kar- şıya geldı. Sonuç Fenerbahçe'- nin 3-2 galibiyeti oldu. 25 mayısta bu maç ıçın ba- sılan değışık bır davetıyeyı ya- yımlamıştık "Kızıraız Fenerbahçe ile oğ- lumuz Beşıktaş'ın nikâh toren- lennde sizlen de aramızda gor- mekten kıvanç duyanz." Bu davetıye nedense Fener- bahçelılerı bır haylı kızdırdı. Kız olmak çok mu kotu? Unutmayın Türkiye nüfusu- nun yansı kadın. Aynca kadın- lar Fenerbahce'yı tutamaz mı 7 Işte cuısıyet aynmını futbola kadar göturen ve erkekhğı sa- dece burada sananlar, maçın skorundan sonra bir yazı gön- derdıler. Bu da değişık bır da- vetıye, hamıle takımı ,bıldınlı- yor Kadın olmayı onur sorunu yapan Fenerbahçehler, anlaşı- lan cinsiyet değıştırmışler NIKAHIMIZKIYILDI GÖZÜNÜZAYDIN AMA BEŞIKTAŞ HAMÎLEKALDI! AT1ŞTALIMI ETVEKASAP Boykot ne götürdü? t | | f Aİ^Kentlerin az gelişmiş yorelerinde "er- I U I C I V kekUklerin silahla kanıtlandıgı" atış talünleri yapılır. 5 atış 150 lira.. Genç polis memuru da mesieki tec- riıbesini arttırmak ve>a ha>ah tufekle shillere hava atmak için ol- sa gerek Erdoğan Koseoğlu'nun objektıfine bu pozuyla yaka- lanmış... ET boykotu sona erdı, ama tanışması suruyor. Ev kadm- ları et yememekte dıretırken bazı kasaplar ile partılıler et boykotunun sadece kasâplara zarar verdığıni, sorunun saptı- nldığını, gerçekte aracılarla mucadele edılerek, uretıcının korunması gerektığını söylu- yorlar. Kemal Kaçmaz 1966 yılın- dan ben kasaplık yapıyor. 6 aydır Kozyatağı'nda yeni bır dukkân açmış O da dıkkatle- rın ete çekilmesının olumlu ol- duğunu, ancak yapılan eyle- mın yonunun yanlış olduğunu soyluyor "Ben bu et boykotunun et- kili olamavacagını bıliyordum. Ben ve benim durumumda olan kuçuk esnaflar et fiyatla- rını duşurecegımize dukkânı kapatırız daha iyi" dıyen Kaç- maz kasap, bunun nedenını de açıklıyor "Biz eti alırken dorduncu el oluyoruz. Koyluden once ce- lepler, yani hayvanı kesenler alıyor. Bunlar satarken 1000- 2000 lira arası kâr koyuyorlar. Celeplerden alan komisyoncu- lar da en az 1000 lira kâr ko- yuyor. Sonra komisyoncular- dan biz ahyonız. Bizim koydu- |umu2 kâr oranını da şoyte an- latayım: Mezbahadan bir kilo dana- yı 8-9 bin lira arası alıyoruz. Aldığımız bir dananın yuzde 25'i fire olur. Yani bize bir ki- lo dananın maiiyeti 12 bin li- raya gelir. Ben bundan nasıl fi- yat duşureyim? Et boykotunda hedef biz ol- duk. Uretim duştu. Yani olan bize ve uretici ko>lu>e oldu. Tefeciye yine bir şey olmadı. Oysa et Fıyatlannı duşurmek istiyorlarsa tefecileri aradan cı- karsınlar. Kim yapar bilemiyorum, ama devlet mi belediyeler mi direkt uretıciden eti alıp biz kasaplara dagıtırlarsa et fiyat- ları duşer? Ama oyle gonınuyor ki boy- kotu hukumet bizzat yaptırı- yor. Semra Ozal da soylemiş- ti." Kemal Kaçmaz, eskiden gunde 50 kılo et satarken boy- kot suresınce 25-30 kıloya duş- tuğunu de söyleyerek zararını anlatıyor: "Benim dukkân kiram 700 bin lira, yuzde 40 civannda stopajı da var, bir de 1 milyon- luk senedim var. 21 gunluk he- sabımı vereyim. 1 milyon 800 bin lira kazandım, harcamam 2 milyon. Tefeciye 700 bin lira borcum var. Borçlanmı kapal- mak için mecburen tefeciler- den faizle para alıyorum. On- lara da ayda 100-200 bin faiz odeyecegıra. Neden koklu çozume gidilip uretici desteklenmiyor da biz kuçuk esnaflar zor duruma so- kuluyoruz?" HAYVANLAR İSMAİL GLLGEÇ ^ ^ c^ PİKNİK PİYALE MADK4 HIZLI GAZETECİ NECDET ŞEN KONSTANTINOS IO%»FIS (1863-1933) BARBARLARIBEKLERKEN Neden toplanmış bekteşıyonjz pazar yennde'7 Barbarlar gelecek bugün Neden boyte hareketsız Senato' Boş oturuyor Senatorter, yasalarla uğraşacaklanna? Barbarlar gelınce yapacak nasıl olsa Gelıp konuşmuyorlar her zamankı gıbı' Çunku barbarlar gelecek bugun, soylevter, ınce sözler canları sıkar onlann Ne oluyor, nedır bu huzursuztuk, bu kaynaşma? (Yüzler nasıl da asıkjı) Hızla boşalıyor sokaklar, alanlar, evının yolunu tutuyor herkes duşunceler ıçtnde? Çünku karanltk bastı, barbarlar hâlâ gorunmedı Sınır boylanndan getenlenn dedığıne bakılırsa barbar marbar yokmuş ortaJıkta Pekı. şımdı halhnız ne oiacak barbartarstf'? Onlar bır tür çözümdü bıam ıçın ÇİZGlLİK KÂMİL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLÎR KEMAL GOKHAK GİlRSES j 1 oİuHcmA -ry K: ~ ^A fc-&- / c-îiffl>' t nm «Azifi * AF ^ S ^ > / ?^ TîMs OLAMI< ÎJ&RGC& /AK/M..1 I f- V • l \ ' i / ânkJmT•L ' / / £ / I / ^ ^ 7 1 ese<J^ AUPTIAI '< - #ki*f /... / ' • GARFIELD ]M DAVis BAyiM- JTM PAVff» 5 /o SİZIM IÇIN Ş UAZ1B- LADIM A4ETT OUMASIN Dl-y O f 1 P TARİHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKAN 5 Hazircm DIYARBAKIR KALESI fS6S'TE BUGUN, CHVARaAKtR K£NT)YL£ IL6IU gfg Ö » T , CUMHUZlYEr GAZErEStNDe >*« . ALAEPOıN BlLGl IA4ZAU M4VO4 KEN- Oe 0£ĞIA/ILM(ŞT7. ILK KEZ f/uee/c£/e (M O ZOOO) KUKÜLOOĞU \/E AS/L 6/Ç/MıtJt GOMA tMPA/GA- TVKLUĞtf 2AMANINDA AU>/S' gH.IMMEKT£- A&APlAK, SELÇUKCUlAe, SOV&I M OS~ #/M <s£ etCL£GtrL£~ G£U- KAL£, PUl/AGO4£WIN Ü£L/NLUtSuro4 . yAYG'N 8tR SAVA GO&E, 8U S SUGLAR', UZUNU/K DAN, BUruK ÇtN SEDPiNPEN SON&4 Cl StGAC* gve AiMAtTADOS TURK VE DÜN\A KARİKATURUNDEN YAZISIZ (Bayram Kiıçiık) Rudolf Donath (F.AImanya)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle